Halvårsredogörelse fonder 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsredogörelse fonder 2015"

Transkript

1 Halvårsredogörelse fonder 2015

2 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Enter Maximal Enter Pension Enter Penningmarknadsfond Enter Trend Räntefond Enter Return Enters investeringsfilosofi. 57 Presentation av styrelse, ledning, förvaltare och personal. 58 Allmän information Enters ägarpolicy Ordlista

3 VD har ordet Bäste andelsägare, Den svenska börsen har stigit med drygt 10 % inklusive värdet av utdelningar. Det är nästan det dubbla jämfört med världsindex, väsentligt bättre än USA och i linje med Europas börser. I Sverige har aktiviteten varit hög när det gäller nyintroduktioner och nyemissioner. Vi har under första halvåret på selektiv basis deltagit i några av nyintroduktionerna. Investerares riskvilja och utvecklingen på börserna världen över påverkas stort av centralbankernas agerande. Amerikanska FED befinner sig i en fas där man förbereder marknaderna på en successiv minskning av stimulansåtgärder. ECB är snarare i ett läge där man för en mer offensiv penninpolitik där stora återköp av obligationer och fortsatt låga räntor står i fokus. Greklands utsatta läge är en bidragande orsak till att ECB agerat så pass kraftfullt för att hålla ner räntenivåerna inom Euroområdet. ECB:s åtgärder har haft en betydande positiv effekt på börsutvecklingen både i Europa och internationellt framförallt under början på året. De penningpolitiska stimulanserna har som ett viktigt mål att försvaga den egna valutan inom respektive område. Det gäller även för Sverige där Riksbanken gjort bedömningen att dess räntesänkningar skall försvaga kronan och få upp inflationen. Med en negativ styrränta får banker som deponerar kapital på konto i Riksbanken betala för det. Det förhållandet påverkar även möjligheten för privatpersoner att få ränta på sitt kapital. Här är räntefonder ett placeringsalternativ. Utvecklingen på räntemarknaden har dominerats av det successiva nyhetsflödet från förhandlingarna om Greklands skuldbörda. Räntemarknaderna har varit mycket volatila. De sedvanliga makroekonomiska händelseförloppen har kommit i skymundan. Amerikansk makrostatistik har varit blandad. Europeisk ekonomi visar på stabilisering i vissa delar. Kina har dragit ner tillväxtmålen men befinner sig fortfarande på en hög nivå. Enters fonder är aktivt förvaltade. Det innebär att de tar tydliga positioner i förhållande till de jämförelseindex de jämförs med. Ett mått som används i sammanhanget är active share. Vi har sedan lång tid tillbaka redovisat active share månatligen till andelsägarna avseende våra aktiefonder. Nu finns den uppgiften också med i denna halvårsrapport avseende aktiefonderna. Läs gärna en mer detaljerad redogörelse om förvaltningen av Enters aktiefonder, räntefonder och strategifonder och utfallet under första halvåret. Med tack för andelsägarnas förtroende, Henrik Lindquist VD Enter Fonder 3

4 Enter Sverige FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Sverige (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 30 november Fondens ansvariga förvaltare är John Bornstein och Hans Lundeberg. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Fonden finns med i Pensionsmyndighetens utbud av fonder till pensionsväljarna, nr Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 1,70 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 90 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 30 juni Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Resultatutveckling under året Fondens avkastning under året uppgår till procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX (utdelning ingår) redovisar procent. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, SIXPRX. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetod. Resultatutveckling under perioden januarijuni Fondens avkastning redovisas under perioden till 10,1 procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX redovisar en avkastning om 10,1 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Första halvan 2015 blev bra för svenska aktier, även om perioden avslutades med grekisk oro och fallande kurser. Året inleddes väldigt starkt, med hjälp av kvantitativa lättnader och en svagare krona. Andra kvartalet blev som så ofta mer utmanande; återhämtningen för konjunkturen blev mer osäker och kronan vände uppåt. Sommaren präglades traditionsenligt av Eurokrisen med Grekland i centrum. Större köp Sandvik, Volvo, Billerud Större försäljningar Astra, Atlas Copco, Nordea, JM, Recipharm Positiva bidrag Novo Nordisk, Inwido, Hexagon, Gränges, Autoliv Negativa bidrag Elekta, JM, Hemfosa, SHB A Framtidsutsikter 2015 Efterfrågan: Vi spår en fortsatt svag tillväxt överlag. Efterfrågan i Europa ser ut att ha stabiliserats, men återhämtningen går långsamt. Sverige bör kunna växa fortsatt snabbare än genomsnittet. Nordamerika hade ett ganska motigt första halvår, men bör kunna förbättras under andra halvan. Kina är svårbedömt, med stora variationer i tillväxt mellan olika sektorer. Vinsterna: Vi tror att svenska bolagsvinster kommer att stiga i år, främst med stöd av positiva valutaeffekter och fortsatta besparingar. Ökad förvärvsaktivitet bidrar också till växande vinster. Utsikterna för 2016 är mer osäkra, och analytikernas förväntningar ser aningen höga ut. Värdering: Vi tycker att värderingen av aktier i allmänhet börjar bli aningen hög. Den extrema penningpolitiken gör det dock svårt för investerare att hitta konkurrenskraftiga alternativ. Risker: Stramare penningpolitik i USA och instabilitet inom Eurozonen är två risker som kan påverka marknaderna under andra halvåret. 4

5 Enter Sverige Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 2 089, , , , , , , ,35 748, , , ,74 Utdelning per andel, kr ,33 10,61 26,00 17,12 68,55 40,11 54,48 31,18 Totalavkastning respektive år 10,14% 9,99% 15,79% 22,91% 13,29% -20,42% 27,04% 65,72% -43,16% 1,54% 28,15% 31,23% SIXPRX respektive år 10,05% 9,59% 15,90% 27,97% 16,68% -13,60% 26,90% 53,31% -39,10% -2,58% 28,71% 36,73% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning 2 år 21,41% 20,60% 19,30% 18,00% -5,05% 0,55% 45,10% Genomsnittlig årsavkastning 5 år 11,40% 15,47% 10,27% 18,46% 1,53% -0,67% 9,26% Risknivå skala 1-7 (KIID) Aktiv risk (2 år) 2,67% 3,33% 2,90% 3,69% 4,26% 4,11% 5,06% Active share 66,0% Totalrisk (2 år) 11,57% 12,37% 9,70% 15,98% 24,07% 24,30% 19,99% Totalrisk jmf index (2 år) 11,25% 12,22% 9,32% 11,40% 22,75% 16,91% 19,54% Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,93 0,74 0,69 0,47 1,34 1,06 0,82 Kostnader under året, kkr Förvaltningsavgifter Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Årlig avgift % 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,74% 1,74% Transaktionskostnader % 0,08% 0,10% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,12% 5

6 Enter Sverige Balansräkning, kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början Överlåtbara värdepapper, not Andelsutgivning Bankmedel och övriga likvida medel Andelsinlösen Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodens resultat Övriga tillgångar Lämnad utdelning - - Summa tillgångar Fondförmögenhet utgående Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Utlånade värdepapper - - Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Ställda säkerheter för derivat - - Specificering av värdepapper Marknadsvär de, kkr % andel av fond 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,9% 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Övriga finansiella instrument - - Övrig information Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året. Summa finansiella instrument ,9% Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 6

7 Enter Sverige Not 1 Överlåtbara Marknadsvärde, Marknadsvärde, värdepapper Antal Kurs, kr kkr Andel % Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr kkr Andel % AAK AB , ,8% AUTOLIV SDB ,1% Dagligvaror ,8% HENNES & MAURITZ , ,7% HUSQVARNA , ,3% Sällanköpsvaror ,0% HEMFOSA , ,6% INTRUM JUSTITIA ,1% Svenska aktier ,1% KINNEVIK , ,4% NORDAX , ,6% PANDOX , ,9% NOVO NORDISK , ,9% SEB A ,4% Hälsovård ,9% SHB A ,8% Finans & Fastighet ,9% Utländska aktier ,9% ELEKTA ,5% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,9% Hälsovård ,5% Största emittenter ADDTECH , ,2% SEB A 8,4% ALIMAK GROUP ,4% VOLVO 8,2% ASSA ABLOY , ,9% AUTOLIV 6,1% ATLAS COPCO A ,3% ASSA ABLOY 5,9% CONCENTRIC , ,3% SANDVIK 5,2% INWIDO , ,6% LOOMIS , ,9% NIBE INDUSTRIER , ,3% SANDVIK , ,2% SECURITAS , ,8% SWECO , ,0% VOLVO , ,2% Industriv,& Tjänster ,0% HEXAGON , ,8% Informationsteknik ,8% BILLERUDKORSNÄS , ,0% Material ,0% 7

8 Enter Sverige Styrelsen i Enter Fonder AB Stockholm den 19 augusti 2015 Fredrik Vinge Hans Lundeberg Ordförande Pehr Westin Nigel Wilson Henrik Lindquist Verkställande direktör 8

9 Enter Sverige Revisors granskningsrapport Till andelsägarna i Enter Sverige, org.nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av halvårsredogörelsen för Enter Sverige per 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet lagen om värdepappersfonder. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om halvårsredogörelsen grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att halvårsredogörelsen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om värdepappersfonder. Stockholm den 19 augusti 2015 Ernst & Young AB Nilla Rocknö Auktoriserad revisor 9

10 Enter Sverige Pro FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Sverige Pro (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en Specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 30 november Fondens ansvariga förvaltare är John Bornstein och Hans Lundeberg. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till dels en fast avgift om 0,50 procent per år dels en resultatbaserad avgift om 25 procent av överavkastningen. Maximal avgift som får tas ut ur fonden till fondbolaget uppgår till 3 procent. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 30 juni Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige Pro tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, SIXPRX. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetod. Resultatutveckling under perioden januarijuni Fondens avkastning redovisas under perioden till 10,3 procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX redovisar en avkastning om 10,1 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Första halvan 2015 blev bra för svenska aktier, även om perioden avslutades med grekisk oro och fallande kurser. Året inleddes väldigt starkt, med hjälp av kvantitativa lättnader och en svagare krona. Andra kvartalet blev som så ofta mer utmanande; återhämtningen för konjunkturen blev mer osäker och kronan vände uppåt. Sommaren präglades traditionsenligt av Eurokrisen med Grekland i centrum. Större köp Sandvik, Volvo, Billerud Större försäljningar Astra, Atlas Copco, Nordea, JM, Recipharm Positiva bidrag Novo Nordisk, Inwido, Hexagon, Gränges, Autoliv Negativa bidrag Elekta, JM, Hemfosa, SHB A Framtidsutsikter 2015 Efterfrågan: Vi spår en fortsatt svag tillväxt överlag. Efterfrågan i Europa ser ut att ha stabiliserats, men återhämtningen går långsamt. Sverige bör kunna växa fortsatt snabbare än genomsnittet. Nordamerika hade ett ganska motigt första halvår, men bör kunna förbättras under andra halvan. Kina är svårbedömt, med stora variationer i tillväxt mellan olika sektorer. Vinsterna: Vi tror att svenska bolagsvinster kommer att stiga i år, främst med stöd av positiva valutaeffekter och fortsatta besparingar. Ökad förvärvsaktivitet bidrar också till växande vinster. Utsikterna för 2016 är mer osäkra, och analytikernas förväntningar ser aningen höga ut. Värdering: Vi tycker att värderingen av aktier i allmänhet börjar bli aningen hög. Den extrema penningpolitiken gör det dock svårt för investerare att hitta konkurrenskraftiga alternativ. Risker: Stramare penningpolitik i USA och instabilitet inom Eurozonen är två risker som kan påverka marknaderna under andra halvåret. 10

11 Enter Sverige Pro Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 2 536, , , , , , , ,47 952, , , ,64 Utdelning per andel, kr ,97 31,02 57,55 85,74 55,63 51,15 32,94 23,28 Totalavkastning respektive år 10,34% 10,65% 17,50% 24,60% 14,77% -18,73% 28,27% 65,54% -41,17% 0,60% 29,06% 32,65% SIXPRX respektive år 10,05% 9,59% 15,90% 27,97% 16,68% -13,60% 26,90% 53,31% -39,10% -2,58% 28,71% 36,73% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 22,67% 22,01% 21,00% 19,58% -3,42% 2,10% 45,72% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 12,84% 16,84% 11,87% 19,80% 3,11% 0,43% 10,16% Risknivå skala 1-7 (KIID ) Aktiv risk (2 år) 2,90% 3,27% 2,95% 3,65% 4,23% 4,22% 5,18% Active share 64,0% Totalrisk (2 år) 11,70% 12,49% 9,99% 16,17% 24,16% 24,44% 20,84% Totalrisk jmf index (2 år) 11,25% 12,22% 9,32% 11,40% 22,75% 16,91% 19,54% Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,54 0,65 0,60 0,42 0,66 0,55 0,97 Kostnader under året, kkr Förvaltningsavgifter Ersättning till fondbolag fast avgift Ersättning till fondbolaget, resultatbaserad avgift Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Årlig avgift % 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,53% Transaktionskostnader % 0,09% 0,10% 0,11% 0,11% 0,13% 0,12% 0,12% 11

12 Enter Sverige Pro Balansräkning, kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början Överlåtbara värdepapper, not Andelsutgivning Bankmedel och övriga likvida medel Andelsinlösen Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodens resultat Övriga fordringar Lämnad utdelning - - Summa tillgångar Fondförmögenhet utgående Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - Utlånade värdepapper - Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - Ställda säkerheter för derivat - Marknads Specificering av värdepapper % andel av fond värde, kkr 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,8% 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Övriga finansiella instrument - - Övrig information Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året. Summa finansiella instrument ,8% Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 12

13 Enter Sverige Pro Not 1 Överlåtbara Marknadsvärde, Marknadsvärde, värdepapper Antal Kurs, kr kkr Andel % Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr kkr Andel % AAK AB , ,0% AUTOLIV SDB ,6% Dagligvaror ,0% HENNES & MAURITZ , ,8% HUSQVARNA , ,1% QLIRO , ,4% HEMFOSA , ,4% Sällanköpsvaror ,9% INTRUM JUSTITIA ,3% KINNEVIK , ,2% Svenska aktier ,1% NORDAX , ,6% PANDOX , ,9% SEB A ,2% NOVO NORDISK , ,7% SHB A ,1% Hälsovård ,7% Finans & Fastighet ,7% Utländska aktier ,7% ELEKTA ,5% Hälsovård ,5% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,8% Största emittenter ADDTECH , ,3% VOLVO 8,3% ALFA LAVAL , ,0% SEB A 8,2% ALIMAK GROUP ,4% AUTOLIV 6,6% ASSA ABLOY , ,6% HENNES & MAURITZ 5,8% ATLAS COPCO A ,9% ASSA ABLOY 5,6% CONCENTRIC , ,3% INWIDO , ,3% LOOMIS , ,9% NIBE INDUSTRIER , ,5% SANDVIK , ,6% SECURITAS , ,1% VOLVO , ,3% Industriv,& Tjänster ,2% HEXAGON , ,1% Informationsteknik ,1% BILLERUDKORSNÄS , ,8% Material ,8% 13

14 Enter Sverige Pro Styrelsen i Enter Fonder AB Stockholm den 19 augusti 2015 Fredrik Vinge Hans Lundeberg Ordförande Pehr Westin Nigel Wilson Henrik Lindquist Verkställande direktör 14

15 Enter Sverige Pro Revisors granskningsrapport Till andelsägarna i Specialfonden Enter Sverige Pro, org.nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av halvårsredogörelsen för Enter Sverige Pro per 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om halvårsredogörelsen grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att halvårsredogörelsen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Stockholm den 19 augusti 2015 Ernst & Young AB Nilla Rocknö Auktoriserad revisor 15

16 Enter Select FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Select (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en Specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 14 augusti Fondens ansvarige förvaltare är Sten Lindquist. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 1,70 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar för närvarande inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av en värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Fonden kan placera mer än 10 procent av fondförmögenheten i en enskild aktie. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 30 juni Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografiskt marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, OMXS50EW. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Resultatutveckling under perioden januarijuni Fondens avkastning redovisas under perioden till 11,4 procent. Fondens jämförelseindex, OMXS50EW redovisar 9,9 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Första halvan 2015 blev bra för svenska aktier, även om perioden avslutades med grekisk oro och fallande kurser. Året inleddes väldigt starkt, med hjälp av kvantitativa lättnader och en svagare krona. Andra kvartalet blev som så ofta mer utmanande; återhämtningen för konjunkturen blev mer osäker och kronan vände uppåt. Sommaren präglades traditionsenligt av Eurokrisen med Grekland i centrum. Större köp Sandvik, Volvo, Billerud, Loomis Större försäljningar Atlas Copco, JM, Saab, Gränges och Recipharm Positiva bidrag Volvo, Securitas, Hexagon, Gränges och Addtech Negativa bidrag SHB, Qliro, Hemfosa, Sandvik och SOBI Framtidsutsikter 2015 Efterfrågan: Vi spår en fortsatt svag tillväxt överlag. Efterfrågan i Europa ser ut att ha stabiliserats, men återhämtningen går långsamt. Sverige bör kunna växa fortsatt snabbare än genomsnittet. Nordamerika hade ett ganska motigt första halvår, men bör kunna förbättras under andra halvan. Kina är svårbedömt, med stora variationer i tillväxt mellan olika sektorer. Vinsterna: Vi tror att svenska bolagsvinster kommer att stiga i år, främst med stöd av positiva valutaeffekter och fortsatta besparingar. Ökad förvärvsaktivitet bidrar också till växande vinster. Utsikterna för 2016 är mer osäkra, och analytikernas förväntningar ser aningen höga ut. Värdering: Vi tycker att värderingen av aktier i allmänhet börjar bli aningen hög. Den extrema penningpolitiken gör det dock svårt för investerare att hitta konkurrenskraftiga alternativ. Risker: Stramare penningpolitik i USA och instabilitet inom Eurozonen är två risker som kan påverka marknaderna under andra 16

17 Enter Select Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1695, , , , ,39 926, ,54 912,85 535,26 912,41 Utdelning per andel, kr ,85 0,35 6,76 11, Totalavkastning respektive år 11,36% 11,51% 17,84% 24,78% 14,70% -20,77% 28,96% 74,33% -41,34% -8,76% OMXS50EW respektive år 9,91% 12,47% 18,48% 25,06% 14,67% -11,55% 28,98% 54,32% -40,94% -5,66% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år ) 23,56% 23,34% 21,26% 19,63% -4,67% 1,08% 49,94% Genomsnittlig årsavkastning (5 år ) 12,47% 17,84% 11,50% 20,58% 3,69% 1,09% - Risknivå skala 1-7 (KIID ) Aktiv risk (2 år) 3,04% 3,26% 3,14% 3,69% 4,82% 5,14% 8,64% Active share 62,0% Totalrisk (2 år) 12,93% 12,46% 10,80% 16,18% 24,54% 24,95% 23,08% Totalrisk jmf index (2 år) 11,97% 12,39% 9,63% 15,34% 23,15% 18,37% 21,61% Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,53 0,85 0,73 0,62 0,77 0,80 0,90 Kostnader under året, kkr Förvaltningsavgift Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Clearingavgift -54 Summa kostnader, kkr Årlig avgift % 1,71% 1,72% 1,72% 1,71% 1,71% 1,72% 1,71% Transaktionskostnader % 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,12% 0,10% 0,11% 17

18 Enter Select Balansräkning kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början Överlåtbara värdepapper, not Andelsutgivning Bankmedel och övriga likvida medel Andelsinlösen Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodens resultat Övriga fordringar Lämnad utdelning - - Summa tillgångar Fondförmögenhet utgående Skulder Marknadsvärde, % andel av Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Specificering av värdepapper kkr fond 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till Övriga skulder handel på en reglerad marknad eller en Summa skulder motsvarande marknad utanför EES ,6% 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. - - Fondförmögenhet, not Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. - - Poster inom linjen 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - marknad som är reglerad och öppen för Utlånade värdepapper - - allmänheten Överlåtbara värdepapper som inom ett år från Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - emission avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad Ställda säkerheter för derivat - - utanför EES Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Övriga finansiella instrument - - Övrig information Summa finansiella instrument ,6% Handel med derivatinstrument har skett under året. Fonden har inga derivatinstrument per 30 juni Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 18

19 Enter Select Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Marknadsvärde, kkr Andel % Överlåtbara Marknadsvärde, värdepapper Antal Kurs, kr kkr Andel % AAK AB , ,3% AUTOLIV SDB ,4% Dagligvaror ,3% HENNES & MAURITZ , ,8% HUSQVARNA , ,2% QLIRO , ,5% HEMFOSA , ,7% SWEDOL ,4% INTRUM JUSTITIA ,7% Sällanköpsvaror ,3% KINNEVIK , ,2% NORDAX , ,6% Svenska aktier ,6% PANDOX , ,9% SEB A ,8% SHB A ,1% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,6% Finans & Fastighet ,0% Största emittenter 8,6% VOLVO 6,8% ASTRAZENECA , ,0% SEB A 6,4% SW ORPHAN BIOVITRUM ,3% AUTOLIV 5,4% Hälsovård ,3% ASSA ABLOY 5,1% SHB A ADDTECH , ,6% ALIMAK GROUP ,4% ASSA ABLOY , ,4% ATLAS COPCO A ,2% CONCENTRIC , ,4% LOOMIS , ,9% NIBE INDUSTRIER , ,5% PEAB , ,8% SANDVIK , ,8% SECURITAS , ,2% TRELLEBORG , ,7% VOLVO , ,6% Industriv,& Tjänster ,5% HEXAGON , ,8% Informationsteknik ,8% BILLERUDKORSNÄS , ,2% HEXPOL , ,5% Material ,7% 19

20 Enter Select Styrelsen i Enter Fonder AB Stockholm den 19 augusti 2015 Fredrik Vinge Hans Lundeberg Ordförande Pehr Westin Nigel Wilson Henrik Lindquist Verkställande direktör 20

21 Enter Select Revisors granskningsrapport Till andelsägarna i Specialfonden Enter Select, org.nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av halvårsredogörelsen för Enter Select per 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om halvårsredogörelsen grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att halvårsredogörelsen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Stockholm den 19 augusti 2015 Ernst & Young AB Nilla Rocknö Auktoriserad revisor 21

22 Enter Select Pro FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Select Pro (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en Specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 6 februari Fondens ansvarige förvaltare är Sten Lindquist. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till en fast avgift om 0,50 procent per år samt en resultatbaserad avgift om 25 procent av överavkastning. Maximal avgift som får tas ut ur fonden till fondbolaget uppgår till 3 procent. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar för närvarande inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Fonden kan placera mer än 10 procent av fondförmögenheten i en enskild aktie. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i fondpapper noterade vid andra börser, auktoriserade marknadsplatser eller andra reglerade marknader utanför Sverige. Fondens medel skall till minst 75 procent vara investerade i, eller exponerade mot aktier. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn enligt, KIID, per den 30 juni Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select Pro tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografiskt marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, OMXS50EW. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Resultatutveckling under perioden januarijuni Fondens avkastning redovisas under perioden till 11,3 procent. Fondens jämförelseindex, OMXS50EW redovisar 9,9 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Första halvan 2015 blev bra för svenska aktier, även om perioden avslutades med grekisk oro och fallande kurser. Året inleddes väldigt starkt, med hjälp av kvantitativa lättnader och en svagare krona. Andra kvartalet blev som så ofta mer utmanande; återhämtningen för konjunkturen blev mer osäker och kronan vände uppåt. Sommaren präglades traditionsenligt av Eurokrisen med Grekland i centrum. Större köp Sandvik, Volvo, Billerud, Loomis Större försäljningar Atlas Copco, JM, Saab, Gränges och Recipharm Positiva bidrag Volvo, Securitas, Hexagon, Gränges och Addtech Negativa bidrag SHB, Qliro, Hemfosa, Sandvik och SOBI Framtidsutsikter 2015 Efterfrågan: Vi spår en fortsatt svag tillväxt överlag. Efterfrågan i Europa ser ut att ha stabiliserats, men återhämtningen går långsamt. Sverige bör kunna växa fortsatt snabbare än genomsnittet. Nordamerika hade ett ganska motigt första halvår, men bör kunna förbättras under andra halvan. Kina är svårbedömt, med stora variationer i tillväxt mellan olika sektorer. Vinsterna: Vi tror att svenska bolagsvinster kommer att stiga i år, främst med stöd av positiva valutaeffekter och fortsatta besparingar. Ökad förvärvsaktivitet bidrar också till växande vinster. Utsikterna för 2016 är mer osäkra, och analytikernas förväntningar ser aningen höga ut. Värdering: Vi tycker att värderingen av aktier i allmänhet börjar bli aningen hög. Den extrema penningpolitiken gör det dock svårt för investerare att hitta konkurrenskraftiga alternativ. Risker: Stramare penningpolitik i USA och instabilitet inom Eurozonen är två risker som kan påverka marknaderna under andra halvåret. 22

23 Enter Select Pro Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 3 475, , , , , , , , , , , ,21 Utdelning per andel, kr ,35 9,61 38,02 67,53 68,68 80,09 33,05 23,62 Totalavkastning respektive år 11,28% 12,26% 18,99% 25,58% 16,14% -19,98% 29,48% 74,35% -41,65% 2,28% 37,61% 38,47% OMXS50EW respektive år 9,91% 12,47% 18,48% 25,06% 14,67% -11,55% 30,48% 54,32% -40,94% 2,25% 35,48% 45,49% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 24,15% 24,50% 22,24% 20,76% -3,60% 1,79% 50,24% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 13,44% 18,70% 12,45% 21,38% 4,13% 1,52% 13,14% Risknivå skala 1-7 (KIID) Aktiv risk (2 år) 2,80% 3,26% 2,95% 3,66% 4,81% 5,16% 8,32% Active share 62,0% Totalrisk (2 år) 12,79% 12,45% 10,69% 16,08% 24,38% 24,95% 23,02% Totalrisk jmf index (2 år) 11,97% 12,39% 9,63% 15,34% 23,15% 18,37% 21,61% Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,72 0,87 0,82 0,83 0,86 0,84 1,01 Kostnader under året, kkr Förvaltningsavgift Ersättning till fondbolaget fast avgift Ersättning till fondbolag resultatbaserad avgift Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Clearingavgift -27 Summa kostnader, kkr Årlig avgift % 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,53% 0,52% 0,53% Transaktionskostnader % 0,1% 0,10% 0,11% 0,10% 0,11% 0,10% 0,11% 23

24 Enter Select Pro Balansräkning kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början Överlåtbara värdepapper, not Andelsutgivning Bankmedel och övriga likvida medel Andelsinlösen Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodens resultat Övriga fordringar Lämnad utdelning - - Summa tillgångar Fondförmögenhet vid årets slut Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Utlånade värdepapper - - Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Ställda säkerheter för derivat - - Specificering av värdepapper Marknadsvärde, kkr % andel av fond 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ,9% 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för alllmänheten Övriga finansiella instrument - - Övrig information Summa finansiella instrument ,9% Handel med derivatinstrument har skett under året. Fonden har inga derivatinstrument per 30 juni Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad.. 24

25 Enter Select Pro Not 1 Överlåtbara Marknadsvärde Marknadsvärde, värdepapper Antal Kurs, kr, kkr Andel % Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr kkr Andel % AAK AB , ,2% AUTOLIV SDB ,5% Dagligvaror ,2% HENNES & MAURITZ , ,8% HUSQVARNA , ,2% QLIRO , ,4% HEMFOSA , ,6% SWEDOL ,4% INTRUM JUSTITIA ,5% Sällanköpsvaror ,3% KINNEVIK , ,2% NORDAX , ,6% Svenska aktier ,9% PANDOX , ,0% SEB A ,9% SHB A ,9% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,9% Finans & Fastighet ,7% Största emittenter VOLVO 8,6% ASTRAZENECA , ,1% SEB A 6,9% SW ORPHAN BIOVITRUM ,4% AUTOLIV 6,5% Hälsovård ,5% ASSA ABLOY 5,4% SHB A 4,9% ADDTECH , ,4% ALIMAK GROUP ,4% ASSA ABLOY , ,4% ATLAS COPCO A ,2% CONCENTRIC , ,5% LOOMIS , ,9% NIBE INDUSTRIER , ,7% PEAB , ,8% SANDVIK , ,9% SECURITAS , ,3% TRELLEBORG , ,8% VOLVO , ,6% Industriv,& Tjänster ,9 % HEXAGON , ,8% Informationsteknik ,8% BILLERUDKORSNÄS , ,3% HEXPOL , ,6% Material ,9% 25

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2014 Halvårsredogörelsen

Läs mer

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2014-03-17 INNEHÅLL OM BOLAGET... 4 ALLMÄNT OM BOLAGET

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...5 8 Lannebo Småbolag... 9 12 Lannebo Sverige... 13 16 Lannebo Sverige

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer