Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

2

3 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag Aktieinvest FK AB Stockholm Organisationsnummer Aktiekapital Bolagets aktiekapital är kr och bolaget ägs av Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Aktiespararnas Serviceaktiebolag. Förvaringsinstitut Nordea Bank AB (publ) Stockholm Fondens startdatum 25 november 1999 Fondens och fondandelens rättsliga karaktär Fonden är en sådan specialfond som avses i 1 kap. 5 lag (2004:46) om investeringsfonder. Styrelse Håkan Gartell ordförande Bo Hägg Johan Johansson Bo G Lundberg Elisabeth Tandan Hans Tson Söderström VD Andreas Johansson Förvaltare Lena Folke Revisor Jan Palmqvist, Deloitte AB Avgifter Avgift vid köp av andelar: 0 kr Avgift vid inlösen av andelar: 0 kr (vid kortare innehavstid än 3 månader: högst 1 procent av andelsvärdet dock minst 40 kr gäller ej andelar köpta i ett periodiskt sparande) Avgift för förvaltning och förvaring per år: 0,3 procent Pantsättningsavgift: 40 kr Utdelning I nya andelar (om inget annat önskas) i februari året efter räkenskapsåret. Kontantutdelning: Vid begäran om kontant utdelning är avgiften 40 kr. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och verkställande direktör för Aktieinvest FK AB avger härmed årsberättelsen för fonden Aktiespararna Topp Sverige avseende verksamhetsåret Aktiespararna Topp Sverige är fonden som följer index för de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Fonden tar ett tydligt ägaransvar och har som målsättning att hålla en av marknadens lägsta avgifter. Förvaltning och avkastning Indexfondens förvaltning avser att följa OMXS30-index så nära som möjligt. Därmed ligger det i fondens natur att följa med index i både upp- och nedgångar. Vid årsskiftet uppgick fondens förvaltade kapital till 1 miljard kronor. Årsavkastningen för 2007 blev 3,37 procent för fonden och 5,74 procent för OMXS30-index. Större delen av differensen förklaras av att utdelningar inte ingår i beräkningen av index medan de ingår i fondens avkastning har varit ännu ett år med mycket stora utdelningar, 42 Mkr i aktieutdelningar och 23 Mkr i inlösenaktier. OMXS30 är sammansatt av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och omsättningen i de olika aktierna förändras över tiden. Det innebär att justeringar görs periodiskt, vilket sker halvårsvis. Vid uppköp, emissioner och liknande justeras index och fonden i direkt anslutning till aktuell handelsdag. Vid halvårsomviktningen 2007 ersattes Stora Enso R av SSAB A och vid årsskiftet ersattes Autoliv SDB av Lundin Petroleum. Ericsson B har minskat i vikt i fonden som en följd av aktiens kursfall i oktober efter att ha utkommit med en vinstvarning. Därmed har inte Ericsson B den största vikten i fonden längre utan har fallit ner till en fjärde plats efter H&M, Nordea Bank och TeliaSonera. Under våren har Vostok Nafta Ltd. i samband med en avknoppning bytt namn till Vostok Gas Ltd. Avgifter Resultatet av en investering i fonden är också beroende av avgiftsuttaget. Målsättningen för Aktiespararna Topp Sverige är att hålla en av marknadens lägsta avgifter. Någon procentandels skillnad kan ge stora effekter för utfallet i en riktigt långsiktig placering. Om samtliga kostnader räknas in i förhållande till fondens genomsnittliga förmögenhet blir Totalkostnadsandelen (TKA) endast 0,31 procent, vilket hör till marknadens lägsta för denna fondkategori. Utdelning Fonden kan göra utdelningar till fondandelsägarna i syfte att undvika dubbelbeskattning av fondens avkastning. Det innebär att fonden normalt ska ge en så stor utdelning att beskattning i fonden undviks. I februari 2007 delade fonden ut 0,4047 kr per andel till andelsägarna som återinvesterades i nya andelar till kursen 11,1753 kr. Fondens fortsatta utveckling Fonden kommer att fortsätta att erbjuda ett enkelt och billigt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling samt aktivt företrädas av Aktiespararna på årsstämmorna i de bolag fonden äger aktier. AKTIVT ÄGARANSVAR Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor Aktiespararna Topp Sverige är fonden som tar ett tydligt aktivt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning. Sveriges Aktiesparares Riksförbund följer fondens bolag ingående och agerar aktivt på bolagsstämmorna i bolag som ingår i OMXS30-index, med stöd av fullmakter att företräda fonden. Under de senaste åren har direktägandet av aktier minskat bland småsparare. Mot den bakgrunden blir Aktiespararnas bevakning av bolagen allt mer viktig. Bolagsstämmosäsongen 2007 karakteriserades av frågor relaterade till bland annat utländska ägares agerande på stämmorna samt stora utdelningar och omkapitaliseringar. Aktiespararna ifrågasatte de utländska ägarnas policy att, oavsett förslagens art, rösta ner förslag i det fall de inte ansåg sig ha fått tillgång till tillräcklig information eller motiveringar av förslagen. På Ericssons årsstämma röstade utländska fonder via ett ombud ned förslaget om införande av en bred aktiesparplan. Aktiespararna som ställt sig bakom förslaget ifrågasatte detta agerande och krävde motivering till fondernas ställningstagande. Ericssonledningen återkom dock med ett förslag som efter omarbetning och bättre förankring hos de utländska ägarna röstades igenom på en extra bolagsstämma. De senaste årens stora vinster skapade under våren ett ökat tryck på bolagen att genomföra förvärv och/eller öka utdelningarna till ägarna. Bland annat i SKF, Boliden, Sandvik, Volvo och Atlas Copco genomfördes extrautdelningar via s.k. inlösenprogram, vilket tidigare förordats av Aktiespararna. Fondnummer hos PPM Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Stockholmsbörsen har historiskt sett uppvisat relativt stora svängningar. En placering i fonden bör därför betraktas som långsiktig. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad finns på 3

4 BRANSCHFÖRDELNING Sektor Andel fondvärde % Industrivaror och tjänster 28,86 Finans och fastighet 25,82 Sällanköpsvaror och tjänster 12,48 Telekomoperatörer 12,31 Informationsteknik 8,92 Material 5,08 Hälsovård 3,16 Dagligvaror 1,56 Energi 1,53 Summa 99,72 FONDENS INNEHAV Aktie Innehav, Förändring Marknads- Vikt i Viktantal under 2007, värde, kr fonden, % förändring, antal % enheter ABB ,15 1,29 Alfa Laval ,54 0,34 Assa Abloy B ,71-0,10 AstraZeneca ,16-1,42 Atlas Copco A ,08-0,32 Atlas Copco B ,32-0,30 Boliden ,89-0,88 Electrolux B ,23-0,20 Eniro ,34-0,24 Ericsson B ,57-5,87 Hennes & Mauritz B ,91 2,01 Investor B ,55-0,15 Lundin Petroleum ,61 0,61 Nokia Corporation ,35-0,22 Nordea Bank ,65 1,01 Sandvik ,02 0,87 SCA B ,58 0,10 Scania B ,34 0,82 SEB A ,18-0,90 Securitas B ,19-0,10 SHB A ,86 0,21 Skanska B ,83-0,03 SKF B ,69-0,10 SSAB A ,61 1,61 Swedbank A ,59-0,93 Swedish Match ,56 0,30 Tele2 B ,00 0,58 TeliaSonera ,31 1,20 Volvo B ,00 1,19 Vostok Gas SDB ,91 0,12 Summa ,72 Andel aktier 99,72 Andel likviditet 0,28 4

5 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING Tkr Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Övriga kostnader -5-9 Summa kostnader ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING NOTER Not 1 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förvaltningskostnader Förvaltningsarvode Avgift Finansinspektionen 5 4 Summa Not 3 Övriga kortfristiga fordringar Fordran sålda värdepapper Övriga kortfristiga fordringar 1 57 Summa Tkr Tillgångar Not 4 Övriga kortfristiga skulder Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Banktillgodohavanden Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Upplupen ersättning värdepappersbolag Skuld köpta/sålda värdepapper Övriga kortfristiga skulder Summa Not 5 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid rapportperiodens början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Fonden har under perioden inte handlat med optioner eller derivatinstrument eller ägnat sig åt aktieutlåning. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna årsberättelse är upprättad enligt lag om investeringsfonder och Finansinspektionens Föreskrifter (FFFS 2004:2) om investeringsfonder. Fonden tillämpar i allt väsentligt de rekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Fondens skattepliktiga intäkt utgörs av summan av en schablonintäkt på 1,5 % av fondens innehav av aktier vid beskattningsårets ingång, erhållna ränteintäkter och utdelning. De avdragsgilla kostnaderna består av fondens förvaltnings- och administrationskostnader. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom det skattepliktiga resultatet i sin helhet delas ut till andelsägarna. 5

6 NYCKELTAL Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 10,22 10,96 9,23 7,14 6,13 Utdelning, kr/andel 0,4047 0,2717 0,1996 0,1557 0,1698 Totalavkastning Fond, % (inkl utdelning) -3,37 22,22 32,90 19,23 32,69 Totalavkastning OMXS30, % (utdelningar ingår ej) -5,74 19,51 29,40 16,59 29,01 Total risk Fond, % 14,40 12,77 9,60 19,58 29,47 Total risk OMXS30, % 14,21 13,45 10,24 18,40 28,40 Aktiv risk, % 1,97 2,19 2,12 1,89 1,83 Genomsnittlig årsavkastning 24 månader, % 8,67 27,45 25,88 25,78-11,20 Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % * 19,95 8,84 0,30-4,70-9,79 Omsättningshastighet, ggr 0,12 0,12 0,04 0,02 0,06 Förvaltningsavgift, kr Förvaltningsavgift, % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 Transaktionskostnader, kr (courtage) TKA, % (Totalkostnadsandel) 0,31 0,32 0,31 0,31 0,32 TER, % (Total Expense Ratio) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 Andelsägares indirekta kostnader utifrån ett exempel: kr engångsinsättning i början av året Total kostnad för engångsinsättning, kr 30,17 32,65 34,70 33,72 36,42 Förvaltningskostnad för engångsinsättning, kr 29,56 31,54 33,60 32,20 33, kr i månadsinsättning Total kostnad, kr 8,26 8,81 8,90 8,69 9,88 Förvaltningskostnad, kr 8,13 8,41 8,87 8,38 9,15 Omsättning Summa köp under perioden, kr Summa försäljningar under perioden, kr Genomsnittligt erlagt courtage, % 0,02 0,04 0,05 0,05 0,05 * Uppgifter före 2005 avser från fondstart Stockholm den 19 februari 2008 Håkan Gartell Ordförande Bo Hägg Johan Johansson Bo G Lundberg Elisabeth Tandan Hans Tson Söderström Andreas Johansson Verkställande direktör Vi har i egenskap av revisorer för Aktieinvest FK AB, org nr , lämnat revisionsberättelse för fonden Aktiespararna Topp Sverige. Stockholm den 19 februari 2008 Deloitte AB 6 Jan Palmqvist Auktoriserad revisor

7

8 OMXS30-index är ett registrerat varumärke tillhörande OMX AB (OMX) och fonden använder namnet efter licens från OMX. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30-index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30-index vid en viss tidpunkt. OMXS30-index sammanställs och beräknas av en indexgivare på uppdrag av OMX. OMX respektive indexgivaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30-index. OMX respektive indexgivaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30-index. Aktiespararna Topp Sverige Stockholm Telefon: Telefax: Internet: E-post:

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige är fonden som följer index för de 30. mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Stora Enso av SSAB Svenskt Stål.

Aktiespararna Topp Sverige är fonden som följer index för de 30. mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Stora Enso av SSAB Svenskt Stål. HALVÅRSREDOGÖRELSE 2007 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag Aktieinvest FK AB 113

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2008

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2008 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2008 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag Aktieinvest FK AB 113

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSBERÄTTELSE 2006 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag Aktieinvest FK AB 113 89 Stockholm

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002

HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002 HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2011 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE Aktiespararna Topp Sverige

HALVÅRSREDOGÖRELSE Aktiespararna Topp Sverige HALVÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB,

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2006

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2006 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-06-30 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-06-30: 105,37 kr Fondförmögenhet 2006-06-30: 80 142 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSBERÄTTELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2005 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktieinvest FK AB*, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2005

HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2005 HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2005 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2013 sid 2 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige,

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002

ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002 ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2012 sid 2 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige,

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2000 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2000 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2015 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige,

Läs mer

XACT Fonder första halvåret Fondrapporter från XACT Fonder Första halvåret 2005

XACT Fonder första halvåret Fondrapporter från XACT Fonder Första halvåret 2005 Fondrapporter från XACT Fonder Första halvåret 2005 Förvaltas av: G R U P P E N F Ö R I N D E X P O RT F Ö L J E R Portföljansvarig: A N D E R S D O L ATA UTVECKLING 2005 RISK +13,8% XACT OMXS30 Börshandlad

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 38 Malmö Årsredovisning för 846002-5128 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231 Årsredovisningen ar sammanställd av: Tommy Nilsson, FöretagsEkonomerna

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2004

HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2004 HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2004 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning.

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning s resultaträkning Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2005 2004 RÖRELSEINTÄKTER 1 Nettoomsättning 2 85 243 79 661 Rörelseintäkter 85 243 79 661 RÖRELSEKOSTNADER Produktionskostnader - 8 119-6 553 Övriga externa

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2017 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2017

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2017 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2017 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2017 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

Spiltan & Pelaro Fonder AB

Spiltan & Pelaro Fonder AB Spiltan & Pelaro Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 4 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2010 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2016

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder AB

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2003 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor: 2008-08-22 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003

HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003 HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Aktiespararna Direktavkastning - Halvårsredogörelse AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING Halvårsredogörelse 2017

Aktiespararna Direktavkastning - Halvårsredogörelse AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING Halvårsredogörelse 2017 Aktiespararna Direktavkastning Halvårsredogörelse 2017 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING Halvårsredogörelse 2017 Aktiespararna Direktavkastning Halvårsredogörelse 2017 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Aktiespararna Direktavkastning - Årsberättelse 2016 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2016

Aktiespararna Direktavkastning - Årsberättelse 2016 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2016 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Direktavkastning, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, nedan kallat bolaget Fondbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Substansvärdet ökade med 6,8 procent till 127 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (50,67) kronor Försäljning av HQ Fonder och investering i

Läs mer

Aktiespararna Direktavkastning - Halvårsredogörelse AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING Halvårsredogörelse 2018

Aktiespararna Direktavkastning - Halvårsredogörelse AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING Halvårsredogörelse 2018 Aktiespararna Direktavkastning Halvårsredogörelse 2018 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING Halvårsredogörelse 2018 Aktiespararna Direktavkastning Halvårsredogörelse 2018 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 ❶ Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 4:50 kronor. Härigenom blir den genomsnittliga utdelningstillväxten 15 procent per år under den senaste femårsperioden.

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2018 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2018

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2018 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2018 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2018 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2018-01-01 till 2018-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2017 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2017

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2017 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2017 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2017 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktiespararna Direktavkastning - Årsberättelse 2017 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2017

Aktiespararna Direktavkastning - Årsberättelse 2017 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2017 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2017 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Direktavkastning, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, nedan kallat bolaget Fondbolag

Läs mer

- vid årets början fritt kapital årets resultat Summa fritt eget kapital

- vid årets början fritt kapital årets resultat Summa fritt eget kapital Stiftelsen Emil Heijnes Fond Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Emil Heijnes Fond för år 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Emil Heijnes Fond är en stiftelse med

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2012-01-01 till 2012-09-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 Mkr (f.å. 5,8 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,7 Mkr (1,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer