Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Stefan Bille Ekonom Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 STK Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 december Ärendet omfattar även likviditetsprognos för 2015 samt en utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att att att med godkännande lägga finansrapporten för december 2014 till handlingarna med godkännande lägga likviditetsprognosen för 2015 till handlingarna samt, med godkännande lägga utvärderingen avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2015 till handlingarna Beslutsunderlag G-Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 2015 utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 Finansrapport december 2014 Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads kommunkoncern 2014 Likviditetsprognos 2015 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 december Sedan september månad ingår MKB i kommunens koncernkontostruktur hos Swedbank, och bolagets likviditet ingår således i rapporten, på samma sätt som övriga helägda bolag. Även MKB:s externa lån och lånelöften är nu medräknade. Kommunens räntebärande nettoskuld uppgick till -576 Mkr. Den räntebärande nettotillgången har, p g a kommunens negativa kassaflöde, minskat med Mkr sedan årsskiftet och har därmed övergått till en räntebärande nettoskuld för första gången sedan försäljningen av aktier i

2 Sydkraft AB (2) Om skuldbegreppet utökas att även omfatta de pensionsavsättningar som skett fr. o m 1998, erhålls den samlade nettoskulden som påverkar finansnettot. Nettoskulden inkl. pensionsavsättning uppgick till Mkr den sista december.. Avvikelserapportering: Inga avvikelser noteras mot finanspolicyn per I bilaga redovisas likviditetsprognos för 2015, samt en framräkning av åren , baserad på budget för Prognosen för helåret 2015 innebär en försämring av den räntebärande nettoskulden med 814 Mkr. Den räntebärande nettoskulden förväntas uppgå till Mkr den sista december Vid utgången av året beräknas kommunens låneskuld uppgå till Mkr, vilket innebär en ökning under året med Mkr. Merparten av denna ökning, Mkr, beror på upplåning för vidareutlåning till kommunens bolag, av vilka MKB beräknas stå för Mkr. I ärendet redovisas även en årlig utvärdering av finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads kommunkoncern. För 2014 uppgick överskottet i Internbanken till 32,4 Mkr (f.g. år 30,0) Ansvariga Ola Nyberg Finanschef Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Stadskontoret ekonomiavdelningen FINANSRAPPORT DECEMBER 2014 INNEHÅLL Räntebärande nettoskuld Reviderad likviditetsprognos Likviditet, lån och kreditlöften Räntenetto Riskavstämning mot finanspolicy Etik Avvikelserapportering

4 RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD, , Mkr Prognos Utfall Avvikelse Förändring från föregående tertial LIKVIDITET Likviditet inkl skattekonto varav kort inlåning från koncernbolag Kommunens likvida medel UTLÅNING Lång utlåning inom koncernen Kort utlåning till koncernbolag m fl Övrig lång utlåning Summa utlåning RÄNTEBÄRANDE SKULDER Certifikatupplåning Obligationsupplåning Övrig upplåning 0 Summa skulder NETTOSKULD (exkl. pensionsavsättning) Pensionsavsättning RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (inkl. pensionsavsättning) Avvikelsen om Mkr beor huvudsakligen på förskjutningar i investeringsbetalningarna. Specifikation av räntebärande nettotillgång/-skuld framgår av bilaga 2 Den räntebärande nettotillgången har, p g a kommunens negativa kassaflöde, försämrats med 948 Mkr sedan årsskiftet och har därmed övergått till en räntebärande nettoskuld för första gången sedan försäljningen av aktier i Sydkraft AB Inklusive pensionsavsättning har den räntebärande nettoskulden försämrats med 1016 Mkr sedan årsskiftet och uppgår per den siste december till Mkr.

5 Dec -14 Apr -15 Aug -15 Dec -15 Apr -16 Aug -16 Dec -16 Apr -17 Aug -17 Dec -17 Apr -18 Aug -18 Dec RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG / -SKULD 2014, Mkr exkl. pensionsavsättning Dec 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognos Utfall 0 LÅNGFRISTIG PROGNOS ÖVER NETTOSKULD, Mkr KOPIERA Uppdatera Prognos nettotillgång exkl pensionsavs. Prognos nettotillgång inkl pensionsavs.

6 LIKVIDITET, LÅN OCH KREDITLÖFTEN Internbankens låneskuld har under perioden januari-december ökat med sammanlagt 2109 Mkr. Nyupplåningen har skett genom ökad certifikatupplåning med ca 700 Mkr och obligationsupplåning med ca Mkr. Den totala likviditeten, inklusive eventuella placeringar och förvaltad likviditet för bolag, uppgick till 1167 Mkr den siste december. december. Likviditeten var placerad i värdepapper och kontotillgodohavanden enligt bilaga 3. Utöver kassalikviditet har kommunen (inkl. MKB:s externa kreditlöften) ej utnyttjade kreditlöften och checkkrediter om 4521 Mkr Specifikation av Internbankens likviditetsreserv framgår av bilaga 1 Internbankens upplåning förfaller enligt nedanstående diagram. 45% Förfallostruktur, lån 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år >5år

7 RÄNTENETTO (januari-december), Mkr Budget Utfall Avvikelse Ränteintäkter -Placeringar och likvida medel 8,0 9,1 +1,1 -Utlåning 126,5 129,5 +3,0 Räntekostnader -157,5-105,2 +52,3 Ränta pensionsskuld -43,5-21,5 +22,0 Summa räntenetto -66,5 11,9 +78,4 Räntenettot har påverkats positivt av främst lägre räntekostnader än budgeterat, till följd av lägre marknadsräntor. RISKAVSTÄMNING / AVVIKELSERAPPORT Avstämning mot finanspolicyns riskmandat framgår av bilaga 1. Inga avvikelser förekommer. DELEGATIONSRAPPORT Internbanken har under perioden fattat delegationsbeslut enligt redovisning i bilaga 4 Stadskontoret ekonomiavdelning Ola Nyberg Finanschef

8 Bilaga 1 RISKAVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Likviditetsreserv I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på två bankdagar, checkkrediter, outnyttjade kreditlöften och framtida positiva netton av kassaflöden inom två bankdagar Tillgänglig likviditet, Mkr Faktiska värden Gräns policy Kassa och bankmedel Placeringar 0 Ej nyttjade back up-faciliteter Chekkredit koncernkonto Swedbank 500 Chekkredit Nordea 100 Chekkredit Handelsbanken 16 Chekkredit SEB 5 Summa tillgänglig likviditet Skulder med förfall inom 12 månader Summa > 500 Internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv motsvarande Internbankens samlade finansieringsbehov de kommande 6 månaderna, dock lägst 500 miljoner kronor vid varje givet tillfälle. Gräns i policy Prognos * Minsta tillgängliga likviditet inom 6 månader, Mkr * Avser avläst värde i samband med rapportens upprättande Kommentar: Prognostiserad minsta tillgängliga likviditet inom 6 månader är tillfredsställande Kapitalbindning Maximalt 40 % av upplåningen får ske via certifikatmarknaden Utfall: 28% Den genomsnittliga återstående löptiden för förfall av lån och kreditlöften ska vid var tidpunkt överstiga 2 år, men bör ej överstiga 4 år. Utfall, exkl lånelöften: (inkl. MKB) 2,4 år Utfall, inkl lånelöften: (inkl. MKB) 2,9 år I syfte att minska finansieringsrisken skall löptiderna för kapitalförfall (inkluderat kreditlöften) spridas över åren med en maximal andel förfall enligt nedanstående tabell (gäller på rullande basis). Förfallostruktur lån Intervall 0 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år >5år Max andel % (per år) Utfall Mkr Nettoandel förfall % 40% 17% 14% 14% 12% 2% Likviditetsreserv Nettoförfall 0-12 mån (ska vara >0) 2 228

9 Bilaga 1 (forts) Ränterisk Med stadens ränterisk menas risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar stadens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba genomslag i finansnettot. Ränterisk för staden uppstår i samband med upp- och utlåning, vid placeringar och då man använder sig av räntederivat, såväl mot extern motpart som inom koncernen. Hantering av ränteriskerna ska delas upp i en strategi för placeringar och en för strategi för stadens upp- och utlåning samt tillhörande derivat Räntebindning 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Maximal andel förfall % Utfall, Mkr Utfall % Genomsnittligt återstående räntelöptid (duration) Resultateffekt (12 mån) vid 1 %-enhets ränteförändring Räntebärande tillgångar 1,4 år +/- 29,4 Mkr Låneskuld 2,3 år +/- 33,7 Mkr Netto Kommentar: Sedan årsskiftet har ränterisken ökat med 3,6 Mkr till 4,3 Mkr +/- 4,3 Mkr Derivat Instrument Motpart Volym, Mkr Rating Upplupen ränta, Mkr Marknadsvärde, Mkr Gränsvärde enligt policy Ränteswappar Swedbank A <+100 Ränteswappar SEB 750 A <+100 Ränteswappar DNB 250 A+ 0-4 <+100 Ränteswappar Handelsbanken 450 AA <+200 Ränteswappar Goldman Sachs 450 A <+100 Ränteswappar Nordea 500 AA- 0-4 <+200 Summa ränteswappar Samtliga derivat utgör räntesäkring för underliggande lån. Kommunen har dock ingått en swapaffär om 50 Mkr för Malmö Live, som startar först under maj månad 2015 Valutarisk Kommunen har inte någon skuld i utländsk valuta. ETIK Placeringarna av kommunens likvida medel i räntebärande värdepapper uppfyller finanspolicyns etiska regler. AVVIKELSERAPPORTERING Inga avvikelser mot finanspolicyn förekommer

10 Bilaga 2 SPECIFIKATION AV RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG Prognos Utfall Avvikelse Förändring från föregående kvartal LIKVIDITET, Mkr Likviditet exkl skattekonto Skattekonto varav nettoinlåning från koncernbolag VA Syd 66 MKB 345 Visab 1 P-Malmö 31 SSSV 1 MSO 28 Malmö Dramatiska Teater 19 Bellevue Park 3 Södertorpsgården 34 Schyls donation 1 Kockum Fritid 5 Räddningstjänsten Syd 30 Kommunens likvida medel UTLÅNING, Mkr Lång utlåning inom koncernen MKB P-Malmö 556 VA Syd 912 Visab 129 Övrig lång utlåning Summa utlåning LÅNESKULD, Mkr Certifikatlån Obligationslån Summa upplåning

11 Bilaga 3 SPECIFIKATION PLACERINGAR PER KATEGORI EMITTENTKATEGORI BEGRÄNSNINGAR ENL POLICY VÄRDEPAPPER / EMITTENT Belopp, kr Beloppsgräns Löptid Staten Ingen Ingen Fordran på staten (Skattekonto) Delsumma Svenska kommuner, landsting och regioner, samt 400 Mkr / emittent 12 månader Kommuninvest 200 Mkr / emittent 60 månader Delsumma 0 Helägda statliga bolag 100 Mkr / bolag 60 månader Delsumma 0 Banksaldo Swedbank Nordea, S E B, Swedbank, Banksaldo Danske Bank Handelsbanken och Danske Banksaldo Handelsbanken bank samt av dessa banker Banksaldo SEB helägda bostadsinstitut 400 Mkr / bank 12 månader Banksaldo Nordea Delsumma Övriga banker 200 Mkr / bank 12 månader Banksaldo DNB Delsumma Försäkringsinstitut 100 Mkr / bolag 12 månader Delsumma 0 Företag 100 Mkr / bolag 3 månader Delsumma 0 Svenska säkerställda bostadsobligationer 200 Mkr / emittent 60 månader Delsumma 0 Helägda dotterbolags marknadsprogram Inom KF beslutad utlåningsram 120 månader Delsumma 0 TOTALT

12 Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT AFFÄRER Löpnummer Affärsdatum Slutförfallodatum Affärstyp Placerat (-) / lånat (+) belopp, kr Räntesats % Motpart Certifikatlån ,358 SE-Banken Certifikatlån ,347 Swedbank Certifikatlån ,319 Nordea Certifikatlån ,324 Svenska Handelsbanken Certifikatlån ,331 Den Danske Bank Certifikatlån ,324 Swedbank Certifikatlån ,320 Svenska Handelsbanken Certifikatlån ,315 Den Danske Bank Certifikatlån ,315 DNB NOR Bank Norge, filial Sverige Certifikatlån ,117 Nordea Certifikatlån ,122 SE-Banken Certifikatlån ,139 Den Danske Bank Certifikatlån ,136 Svenska Handelsbanken Certifikatlån ,143 Swedbank TOTALT: Certifikatlån Obligationslån ,494 Swedbank Obligationslån ,322 Nordea Obligationslån ,325 Nordea TOTALT: Obligationslån Ränteswap ,266 SE-Banken Ränteswap ,834 SE-Banken TOTALT: Ränteswap 0 AVTAL Avtalstyp Motpart Avtalsdatum Slutdatum Belopp, Mkr ISDA-avtal Deutsche Bank Tills vidare

13 Malmö stad Internbanken Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads kommunkoncern 2014 Bakgrund I enlighet med kommunstyrelsens finanspolicy ska finanschefen årligen rapportera en utvärdering av finansverksamheten och riskhanteringen i koncernen till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Kommunkoncernens finansverksamhet är organiserad genom en internbank placerad under finansförvaltninens ansvarsområde och är bemannad av stadskontorets ekonomiavdelning. Viktiga händelser under året: Bankupphandling Under 2014 genomfördes en upphandling av banktjänster uppdelad i fyra delupphandlingar: Koncernkonto med checkkredit, löneutbetalningar, betalterminaler och kortinlösen samt ekonomisk hjälp. Utfallet av upphandlingen innebar att samtliga delupphandlingar tilldelades Swedbank. Förutom Swedbank var det endast Nordea som lämnade anbud för samtliga 4 delupphandlingar. Handelsbanken lämnade endast anbud på kortinlösen och SEB lämnade endast anbud avseende koncernkonto med checkkredit. Nordeas anbud avseende SUS-betalningar diskvalificerades då det inte uppfyllde våra skallkrav och deras anbud avseende koncernkonto med checkkredit diskvalificerades pga. otillåten priskomplettering. Nordea överklagade det senare tilldelningsbeslutet till såväl förvaltningsrätten som kammarrätten men vårt tilldelningsbeslut stod sig. Samordning med MKB Den finansiella samordningen med MKB som stadfästs genom beslut i kommunfullmäktige 29 augusti har under 2014 fortsatt genom att MKB:s externa lån har ersatts med lån på marknadsmässiga villkor från Internbanken med 700 Mkr samtidigt som MKB har avvecklat sin tidigare REPO-facilitet. Avvecklingen innebar även ett likviditetstillskott med ca 450 Mkr. MKB har även anslutits till kommunens koncernkonto under hösten. Återstående samordning av MKB består i dels refinansiering av externa lån med 860 Mkr vilket kommer att ske under 2015 dels samordning av externa räntederivat vilket förutsätter att Internbanken upprättar egen EMIR-rapportering. Säkringsredovisning STADSKONTORET INTERNBANKEN August Palms plats Malmö Tel Org.nr

14 2 Rådet för kommunal redovisning har gett ut en rekommendation avseende kommuners redovisning av derivat och säkringsredovisning (RKR 21) Rekommendationen ska tillämpas från och med räkenskapsåret Internbanken har anlitat externkonsult, OMEO, för att säkerställa att vår hantering av räntederivat uppfyller kraven enligt RKR 21. Räntesäkring med avseende på Malmö Live Med anledning av att kommunens nyinvestering i nytt konserthus med tillhörande långfristigt (25-år) hyresavtal med Malmö Live konserthus AB har Internbanken per dels tagit upp ett 25-årigt obligationslån om 200 Mkr till fast ränta 2,35 % samt tecknat en ränteswap om 50 Mkr med fast ränta 1,67 %. Strategin är planerad att omfatta 500 Mkr under totalt 25- år. Resterande del av strategin har verkställts under januari 2015 till en total genomsnittlig ränta om 2,04 %. I syfte att fastställa självkostnadshyran för konserthuset ska stadsfastigheter erhålla ett 25- årigt lån på hela investeringskostnaden. För resterande investeringsvolym (ca 450 Mkr) kommer räntesatsen i det interna lånet till stadsfastigheter att beräknas till internränta 4%. Stadsfastigheter erhåller således ett fasträntelån under hyreskontraktets löptid med en ränta på 2,93 % vilket innebär att självkostnaden för hyran av konserhuset kommer att kunna sänkas med ca 10 Mkr per år i förhållande till förkalkylen. Säkringsstrategin föregicks av dels en konsultutredning fån OMEO dels en granskning och bedömning av Stadsrevisionen genom PwC. Upphandling av förvaltningsuppdrag avseende Samförvaltade stiftelser Under 2014 genomfördes en upphandling av förvaltningsuppdrag avseende de Samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning. Bakgrunden var att den befintliga förvaltningsmodellen bestod i förvaltning i en fond i fond lösning med Danske Capital (Danske Bank) som förvaltare av toppfonden (Passiv stiftelsefond Skåne). På grund av regeländringar från Finansinspektionen behövde fondens regelverk förändras vilket i sin tur medförde att fondens innehav behövde justeras. Samtidigt behövde kommunstyrelsen justera sin placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser.

15 3 Balansräkning Likviditet Internbanken hanterar kommunens och de helägda bolagens (exklusive MKB) likviditet genom ett gemensamt koncernkonto där kommunens och de helägda bolagens kassaflöde samlas. Internbanken ska enligt finanspolicyn hålla betalningsberedskap genom likviditetsreserver om minst 500 Mkr tillgängliga genom bekräftade lånelöften eller genom egen likviditet. Per uppgick Internbankens likviditetsreserv till Mkr varav Mkr utgjordes av likvida medel på bankkonto. Genomsnittlig ränta för Internbankens likviditetsförvaltning har under 2014 varit 0,81 % Upplåning Internbankens och MKB:s totala externa upplåning uppgick vid årsskiftet 2014 till 8,7 Mdr (f.g. år 9,1 Mdr). Låneskulden har därmed minskat med 0,4 Mdr sedan föregående år. Om MKB:S avyttring av obligationer (1,2 Mdr) beaktas har upplåningen ökat med ca 0,8 Mdr. Internbankens upplåning utgörs av 7,8 Mdr i externa obligations- och certifikatlån. MKB Fastighets AB:s externa lån, utanför Internbanken, uppgår till totalt 0,9 Mdr. Utöver Internbankens upplåning har Malmö stad ett ränte- och amorteringsfritt lån från VA- Syd avseende aktiekapital i Sydvatten AB om 141 Mkr. Övriga låneskulder i den sammanställda redovisningen avser kommunens andel av delägda bolags upplåning. Den genomsnittliga återstående löptiden för Internbankens externa låneskuld uppgick vid årsskiftet till 2,4 år. Efter hänsyn till kreditlöften uppgick den återstående löptiden till 2,9 år. Förfallostruktur Internbankens lån Räntekostnaden för Internbankens externa upplåning under 2014 uppgick till 1,48 %. Exklusive kostnad för räntesäkring av Malmö Live (Hedge) uppgick räntekostnaden till 1,47 % (1,67 %)

16 4 Utlåning Internbankens utlåning per 31 december framgår nedan:(mkr) Parkering Malmö VA-Syd Visab MKB Övriga Summa Internbankens prissättning för utlåning (och borgen) baseras på marknadsmässiga villkor. De genomsnittliga ränteintäkterna för Internbankens utlåning under 2014 uppgick till 2,0 % (2,3%) Den genomsnittliga räntebindningstiden för Internbankens utlåning uppgick per till 1,4 år (2,2 år) Resultaträkning Internbanken 2014, Tkr Genomsnittligt kapital Ränta % Nettoresultat Koncernkonto Inlåning koncernkonto ,81% - Bolagens saldo ,33% Upplåning Totalt lån ,47% - Avgår hedge ,22% - Courtage Fundingkostnad ,47% Utlåning Summa utlåning ,03% Fördelade låneomkostnader Internbankens finansnetto Administration 0,03% Nettoresultat Resultatet i Internbanksverksamheten landade på 32,4 Mkr vilket är 2 Mkr bättre än föregående år. Orsaken till avvikelsen är främst samordningsvinster till följd av ökade utlåningsvolymer, främst till MKB. Fördelade låneomkostnader avser främst nettokostnader för kreditlöften, efter ersättning från MKB, samt avgifter för market makers och rating. Kostnaderna förväntas öka under 2015 på grund av förändrad prissättningsmodell i samband med samordning av MKB. MKB erlägger fr.o.m ränta inklusive Internbankens kostnader för likviditetsreserv. Således ökar marginalen före kostnader för kreditlöften.

17 5 Administrationskostnaderna utgör de beräknade kostnaderna för kommunstyrelsens Internbank såsom personal-, system- och overheadkostnader. Påslaget tillämpas på all utlåning från Internbanken, inklusive intern utlåning till Serviceförvaltningen. Riskhantering Riskexponeringen avseende finansiella poster mäts löpande i Internbankens finanssystem. Varje månad upprättas och tillställs kommunstyrelsen en finansiell rapport med balans- och riskavstämning. Ränterisk Med stadens ränterisk menas risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar stadens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba genomslag i finansnettot. Helägda bolag och kommunalförbund ansvarar själva för sin ränterisk och ska enligt de finansiella föreskrifterna för Malmö stads kommunkoncern utforma strategi och riskmandat för respektive organisations räntebindning. Genomsnittlig räntebindningstid (år) Ränterisk* Upplåning Utlåning (Mkr) ,4 2,2 0, ,0 2,0 6, ,0 1,9 1, ,3 1,3 4,3 *Ränterisken mäts som hur 1 % -enhets ränteförändring beräknas påverka kommunens finansnetto de kommande 12 månaderna. Derivatpositioner (Swapar) Ränterisken i Internbankens upplåning kan modifieras genom att använda swapar. Swapar innebär att en rörlig ränta på ett lån kan bytas mot en fast ränta på hela eller delar av lånet. Swapar kan även användas fristående utan underliggande lån för att hantera ränterisk i förväg för till exempel kommande ny upplåning. Total volym på ingångna finansiella derivatkontrakt uppgick per till Mkr. Genom de tecknade swaparna uppgår kommunens genomsnittliga räntebindningstid per till 2,3 år (2,4 år) Marknadsvärdet för Internbankens swapar uppgick per till Mkr (+ 12,4 Mkr). Detta negativa marknadsvärde påverkar dock inte resultatet, eftersom kommunens hantering av räntederivat uppfyller kraven enligt RKR 21 (se ovan). Internbanken har tecknat ISDA-avtal för derivathandel med sammanlagt 10 olika svenska och internationella banker.

18 6 Finansieringsrisk Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en okänd kostnad, ha tillgång till medel för betalningar. Finansieringsrisk uppstår även om kommunens upp- och utlåning inte sker med matchade villkor för kapitalbindning. Målsättningen är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan säkerställs på såväl kort som lång sikt. Kommunkoncernens likviditetsreserv per framgår av nedanstående tabell. Tillgänglig likviditet, Mkr Malmö stad MKB Eliminering Koncern Kassa och bankmedel Placeringar 0 0 Ej nyttjade back up-faciliteter Chekkredit koncernkonto Swedbank Chekkredit Nordea Chekkredit Handelsbanken Chekkredit SEB 5 5 Summa tillgänglig likviditet Externa skulder med förfall inom12 månader Lånelöften med förfall inom 12 månader Summa skulder och lånelöften med förfall inom 12 månader Netto likviditet % av nyupplåningsbehov Likviditetsbehov Kommunkoncernens likviditetsreserv överstiger de föreskrivna nivåerna enligt finanspolicyn. Valutarisk Enligt kommunstyrelsen finanspolicy ska valutarisker som uppkommer då staden lånar eller placerar i utländsk valuta säkras omedelbart. Kommunen har inga finansiella positioner i utländsk valuta utöver ett transaktionskonto i euro. Valutarisken bedöms därför vara obetydlig. Operativa risker och intern kontroll Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktigheter i system. De operativa riskerna ska begränsas genom uppdaterade och väl dokumenterade rutiner. Finansverksamhetens organisation ska utformas så att en god intern kontroll säkerställs. Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel i processer, system eller bristande kontroll.

19 7 I samband med genomförande av internkontroll-plan för finansförvaltningen 2014 anlitades SERKON för att granska de i planen identifierade kontrollområdena. Ur SERKON:s granskningsrapport framgår: Granskningen har inte visat på några större brister i rutinerna inom Finansförvaltningen. Vi bedömer därför, med utgångspunkt från gjord intern kontrollgranskning, att den interna kontrollen inom Finansförvaltningen i allt väsentligt fungerar tillfredställande. För att ytterligare förbättra den interna kontrollen bör dokumentationen av vissa väsentliga rutiner förbättras. Detta får också till följd att sårbarheten vid frånvaro och vakanser minskar samt att risken för att fel ska uppstå vid handläggning ytterligare kan minimeras. Det finns också en del åtgärder som bör vidtas för att förbättra efterlevnaden av regelverken kring attest och verifikationer. Den interna kontrollen bedöms tillfredställande och kommer att utvecklas ytterligare under Avvikelser Eventuella avvikelser mot kommunstyrelsens finanspolicy ska utan dröjsmål rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Följande avvikelse mot finanspolicyn har rapporterats under 2014 Finansrapport oktober: Andelen kapitalförfall i intervallet 0-1 år överstiger gränsvärdet med 19 procentenheter. Per föreligger inga avvikelser mot finanspolicyn Sammanfattning Kommunkoncernens finansverksamhet ska samlas i Internbanken. De externa affärer och avtal som MKB tidigare har ingått beräknas vara avslutade senast under Omfattningen av finansverksamheten har sedan 2011 utökats genom dels kommunens finansieringsbehov dels genom finansieringsbehov hos de till Internbanken anslutna bolagen. Genom utökad samordning med MKB har omfattningen ökat väsentligt. Finansverksamheten bedrivs enligt föreskrifter och policys. Nödvändiga system och rutiner finns på plats och utvecklas kontinuerligt. Riskhanteringen inom kommunkoncernen sker dels hos Internbanken samt till viss dels hos MKB. Sammanlagt bedömer vi de finansiella riskerna som små och riskhanteringen som tillfredställande. Malmö Ola Nyberg Finanschef

20 Stadskontoret Ekonomiavdelningen/Internbanken LIKVIDITETS- PROGNOS 2015

21 LIKVIDITETSPROGNOS 2015 Föreliggande likviditetsprognos bygger på förvaltningarnas egna betalningsplaner för 2015 samt av stadskontoret gjord bedömning av likviditetsutfallet på grundval av 2015 års resultatfinansierings- och investeringsbudgetar. Likviditetsprognosen bygger i övrigt på kända förhållanden i februari Likviditetsprognosen omfattar både kommunens egen likviditet och förvaltad likviditet. Förvaltad likviditet, som framförallt utgörs av kommunala bolag med betalningsflöden via kommunens kassa, särredovisas i prognosen. Därigenom kan både prognos över det totala kassaflödet i Internbanken och prognos över kommunens egen likviditet avläsas i likviditetsprognosen. Även i uppföljningshänseende delas likviditeten upp mellan "egen" och "förvaltad" likviditet. Den räntebärande nettotillgången förväntas under 2015 minska med 814 Mkr, vilket huvudsakligen beror på den höga investeringsnivån. RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG, Mkr Utfall Prognos Förändring Likviditet inkl skattekonto Varav kort inlåning från koncernbolag Utlåning Summa räntebärande tillgångar Låneskuld Summa räntebärande skulder NETTOTILLGÅNG exkl. pensionsavsättning Specifikation: se bilaga 1 Pensionsavsättning NETTOTILLGÅNG inkl. pensionsavsättning Om skuldbegreppet utökas att även omfatta de pensionsavsättningar som skett fr.o.m. 1998, erhålls den samlade nettotillgången som påverkar finansnettot. Den räntebärande nettoskulden inkl. pensionsavsättning beräknas uppgå till Mkr den sista december I följande diagram redovisas likviditetsprognosen exkl. pensionsavsättningar för perioden januari-december 2015 avseende kommunens nettotillgång. Prognosen revideras varje tertial.

22 Dec -14 Apr -15 Aug -15 Dec -15 Apr -16 Aug -16 Dec -16 Apr -17 Aug -17 Dec -17 Apr -18 Aug -18 Dec -18 Dec 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD 2015, Mkr exkl. pensionsavsättning Prognos Utfall LIKVIDITET, UPPLÅNING OCH RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG Nedanstående diagram bygger för 2015 på aktuell likviditetsprognos och för åren på framräkningar baserade på budgeten för Respektive års likviditetsförbrukning är under åren jämnt fördelad över månaderna. LÅNGFRISTIG PROGNOS ÖVER NETTOSKULD, Mkr Prognos nettotillgång exkl pensionsavs. Prognos nettotillgång inkl pensionsavs.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2014-05-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-05-28 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2014 med likviditetsprognos STK-2014-657 Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2012

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2012 KS 4 10 OKT 20 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-09-19 KSN 20-1004 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 20 Förslag till beslut Finansutskottet

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Finansrapport

Finansrapport Kommunstyrelsen 2017-02-14 12, dnr KS/2017:6/04 Finansrapport 2016 12 31 Kommunens upplåning Långivare Utlåning till dotterbolag Låntagare Beteckning Beteckning Skuld 2016 12 31 Typ Skuld 2016 12 31 Aktuell

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2016

FINANSRAPPORT JANUARI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -02-02 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Då har vi lämnat

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-05-02 KSN-2016-0467 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Kommunledningskontoret FINANSRAPPORT APRIL 2015 Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Internbankens upplåning Internbankens genomsnittliga upplåning var 6,5 miljarder kronor perioden januari - april.

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-12-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 Sammanfattning Nivån på

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

Fördjupad finansrapportering

Fördjupad finansrapportering Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 215-12-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 839 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 455 miljoner kronor sedan

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(7) 2016-01-12 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 Sammanfattning Ett lån

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 216-11-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 73 mnkr till 1 383 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har minskat med 44 mnkr till totalt 8 844

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-02-28 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 15 mnkr till 622 mnkr Upplåning: Har minskat med 19 mnkr till totalt 7692

Läs mer

Kommunfullmäktige. Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2011

Kommunfullmäktige. Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2011 KF 7 30 JAN 2012 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum Diarienummer 20-12-14 KSN-20-0601 Kommunfullmäktige Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 217-1-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 51 mnkr till 1 428 mnkr jämfört med föregående månad. En anledning till ökningen är mottaget stöd

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 216-9-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 1 mnkr till 1 263 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har ökat med 24 mnkr till totalt 8 711 mnkr.

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-11-30. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-11-30. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-11-30 Kjell Andersson Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 174 mnkr till 946 mnkr, varav 95 mnkr kommer från sålda tomträtter och 44 mnkr från återbetalda

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2017 2017-09-26 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

Finansiella anvisningar

Finansiella anvisningar Finansiella anvisningar (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy och finansiella

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport 2017-03-28 Finansrapport delår 1 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer