Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24"

Transkript

1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för förbundet Fullmäktige beslutade - att fastställa bilagda finanspolicy för Regionförbundet Sörmland att gälla tills vidare. Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion Justeras: Rätt utdraget ur protokollet intygar: D:\2_RF\Politik\Fullmäktige\Fullmäktike 2005\3_November \ 24 Finanspolicy\ 24 Finanspolicy.doc (1)

2 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde , 49, enligt nedan: Bakgrund Det övergripande målet för finansverksamheten inom Regionförbundet Sörmland är att säkerställa betalningsförmågan. För att bedriva verksamheten så effektivt och säkert som möjlighet har följande förslag till finanspolicy tagits fram. Arbetsutskottet beslutade föreslå styrelsen föreslå fullmäktige - att fastställa bilagda finanspolicy för regionförbundet att gälla tills vidare. Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige besluta - att fastställa bilagda finanspolicy för Regionförbundet Sörmland att gälla tills vidare. Bilaga 1. Finanspolicy Protokollsutdrag - Fullmäktige november 2005 Justeras: Rätt utdraget ur protokollet intygar: D:\2_RF\Politik\Styrelse\Styrelsen 2005\(5) November \ 43 Finanspolicy\ 43 Finanspolicy_PROT.doc (1)

3 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Fastställd av fullmäktige

4 SLUTLIG VERSION DATUM DIARIENR Inledning Bakgrund Det övergripande målet för finansverksamheten inom Regionförbundet är att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. För att bedriva verksamheten så effektivt och säkert som möjligt har en finanspolicy tagits fram. Enligt Kommunallagen 8 kap 2 ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt 3 ska Fullmäktige meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Fullmäktige ska också meddela särskilda föreskrifter om förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Denna finanspolicy skall vid behov omprövas och uppdateras av Fullmäktige. Målsättning Regionförbundet skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Regionförbundets mål är att uppnå en effektiv och affärsmässig förvaltning av de finansiella medlen samt ett optimalt ränteutfall med beaktande av att bl.a. valuta-, ränte- kredit- och likviditetsrisker begränsas till en för regionförbundet acceptabel nivå. Regionförbundet skall alltid ha en god betalningsberedskap. Organisation Den finansiella hanteringen för Regionförbundet sköts av Förbundsdirektören med ersättare. Detta innebär ansvar för beslutanderätt, organisation likviditetsplanering placering upplåning och leasing försäkringsinstrument borgen och garantier styrning och rapportering Box 325, Nyköping besök V Kvarngatan 64 växel fax e-post hemsida ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktike 2005\3_november \ 24 finanspolicy\bil 1_finanspolicy slutl ver_ doc Utskriftsdatum: :16 SID 1(5)

5 Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt, utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida medel. Förbundsdirektören skall se till att det i Regionförbundet finns en tillfredsställande betalningsberedskap, vilken skall uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt bemyndigande om upptagande av kortfristiga krediter. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s kontanter eller sådana tillgångar som snabbt kan omsättas i kontanter. Inom ramen för likviditetsförvaltningen skall bundna placeringar överstigande ett år ej ske. Regionförbundets styrelse beslutar i samband med budgeten om vilken ram som skall gälla för kreditlöften. Regionförbundet kan avsätta medel för pensionsutbetalningar eller andra framtida investerings ändamål. Fullmäktige beslutar årligen i samband med budgeten om hur stor del av likviditeten som skall avsättas för framtida ändamål. Placering Kravet på god säkerhet i Regionförbundets medelsplacering, innebär bl. a. att kredit-, ränte- och likviditetsrisker skall undvikas eller minimeras. Vid placering av Regionförbundets medel skall sådana former väljas att kravet på lågt risktagande tillgodoses och att med beaktande av detta bästa möjliga förräntning eftersträvas. Vid placering av medel skall minst tre banker/finansinstitut tillfrågas om placeringsvillkor innan placering verkställs. Regionförbundet skall alltid ha god betalningsberedskap. Förbundsdirektören har rätt att besluta om följande: finansiella placeringar för Regionförbundets räkning samt därtill hörande avtal. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktike 2005\3_november \ 24 finanspolicy\bil 1_finanspolicy slutl ver_ doc Utskriftsdatum: :16 SID 2(5)

6 Avsättning till pensioner enligt föreskrifter under särskild rubrik nedan. All placering skall utgå från en upprättad och aktuell likviditetsplanering och löptiden anpassas till Regionförbundets behov samt bedömning av räntenivåns utveckling. Avsiktligt räntearbitrage, vars enda syfte är att skapa räntevinster för Regionförbundet, är inte tillåtet. Upplåning och placering som teknik för minimering av ränte- och finansieringsrisk får dock genomföras under förutsättning att kostnad och intäkt har säkrats vid affärsavslut samt att finanspolicyns regler i övrigt följs. Regionförbundets soliditet skall beaktas vid sådana strategier. Medelsplacering får ske i form av Inlåning i svensk bank eller motsvarande kreditinstitut. Köp av kort- och långfristiga räntebärande värdepapper utgivna av: Svenska staten och dess helägda bolag Svenska banker och dess helägda bolag Kommuner och landsting Avsättning till pensioner Avsättning till pensioner får ske på samma sätt som för övrig medelsplacering. Dessutom får placering ske genom s.k. återlån. Medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar genom s k återlån skall marknadsmässigt i pensionsportföljen betraktas som räntebärande värdepapper. Avkastningen på återlånade medel beräknas kalkylmässigt och skall på ett tydligt sätt kunna jämföras med externt erhållen avkastning. Placering får också ske genom försäkringslösning riktad till svensk kommun hos svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter liksom hos därtill särskild inrättad pensionsstiftelse. Extern förvaltning av Regionförbundets medel I de fall extern förvaltning förekommer, skall skriftligt avtal upprättas mellan regionförbundet och den externa förvaltaren. Avtalen skall utformas så att den externa förvaltarens uppdrag inte strider mot regionförbundets finanspolicy. Av avtalet skall också framgå att likvida medel skall behandlas som klientmedel för att Regionförbundet inte skall ta någon kreditrisk. Extern förvaltning skall godkännas av Regionförbundets styrelse. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktike 2005\3_november \ 24 finanspolicy\bil 1_finanspolicy slutl ver_ doc Utskriftsdatum: :16 SID 3(5)

7 Upplåning Enligt förbundsordningens 16 gäller följande för upplåning: Förbundet får heller inte ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital. KONTROLLSYSTEM Regionförbundet Sörmlands finansiella verksamhet är av mindre omfattning, och kontrollfunktionen anpassas efter detta. Dokument som anger de personer som är behöriga att utföra affärer i regionförbundets namn och vilka befogenheter dessa har bör översändas till aktuella motparter. I samtliga fall av upplåning eller likviditetsförvaltning skall ett beslutsunderlag innehållande samtliga överenskomna villkor upprättas. Detta beslutsunderlag skall underteckas av behörig person som beslutat om och utfört affären samt ytterligare en behörig person. Det ska dessutom undertecknas av motpart. Beslutsunderlaget skall upprättas och undertecknas i minst två exemplar varav ett exemplar skall förvaras i diarium/hos beslutsfattare. Det andra exemplaret skall överlämnas till annan person på Regionförbundet än den som fattat beslutet (kontrollfunktion). Avräkningsnota, kvitton och dylikt från finansinstitut/bank skall sändas till kontrollfunktionen. Denna person ska kontrollera att affären ryms inom de ramar som denna finanspolicy tillåter. Beslutsattest och redovisning Samtliga kvitton eller dylika handlingar från affärsmotpart skall efter genomförd affär överlämnas till redovisningsenheten. Redovisningsenheten skall vid dessa affärer svara för upprättande av korrekta redovisningsunderlag med kontering och kontroll. Kontinuerligt ska avstämning ske mellan redovisningen och uppgifter erhållna från affärsmotparter. BORGEN OCH GARANTIER Borgen beslutas av Fullmäktige. Regionförbundet lämnar normalt inte borgen och garantier. Borgen tecknas enligt särskilda beslut om firmatecknare. Regionförbundet har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med borgenslån är försäkrade. Därför ska alla borgensåtaganden ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktike 2005\3_november \ 24 finanspolicy\bil 1_finanspolicy slutl ver_ doc Utskriftsdatum: :16 SID 4(5)

8 för investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att låntagaren skall hålla investeringsobjektet försäkrat under hela den tid borgen skall gälla. Förbundet kan också vid önskemål om kommunal borgen ställa som villkor att andra typer av säkerheter skall lämnas till kommunen eller att kommunen genom avtal skaffar kontroll över gäldenärens övriga säkerheter (t ex pantbrev i egendomen). Rapportering Rapportering angående Regionförbundets finansiella läge och aktiviteter skall ske till Regionförbundets styrelse och dess arbetsutskott vid de tillfällen dessa önskar. Rapporten bör innehålla uppgifter om: bedömning av det allmänna ekonomiska läget likvida ställningen riskexponering med avseende på ränterisker, kreditrisker, valutarisker, motpartsrisker och likviditetsrisk. den eventuell skuldportföljens sammansättning avseende volym, räntebas, genomsnittlig räntesats samt genomsnittligt kredit- och räntebindningstid. tillgångsportföljens sammansättning, placeringstider och utveckling. eventuell användning av derivat. samt förändringar sedan föregående rapport. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktike 2005\3_november \ 24 finanspolicy\bil 1_finanspolicy slutl ver_ doc Utskriftsdatum: :16 SID 5(5)

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39 Finanspolicy för Värnamo kommun Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 3 Mål och riktlinjer 3 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) BILAGA 1 FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTE... 3 1.2

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck HSB brf Vingen finanspolicy. Fastställd 2009-10-13 1 1. Inledning HSB Bostadsrättsförening Vingen har datum 2009-10-13 fastställt denna finanspolicy för att reglera

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer