~ TRANAs KOMMUN Sida 11 (37)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)"

Transkript

1 RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112 Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för ärendet. Kommunfullmäktige tillstyrkte principiellt , på förslag från Tranås Energi AB, att genomföra investeringen i ett nytt kraftvärmeverk förutsatt investeringen, när bindande offerter är lämnade, visar på samma lönsamhet som den presenterade kalkylen. Det totala finansieringsbehovet för kraftvärmeverket inklusive tilläggsinvesteringar beräknas att uppgå till maximalt 400 mkr. Upphandlingen avfinansiering påbörjas nu under maj månad och upphandlingen kommer att omfatta interimsfinansiering/byggnadskreditiv samt långfristigfinansiering i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga räntekostnad krävs att Tranås kommun lämnar borgen för Tranås Energi AB:s förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt att Tranås kommun lånar upp motsvarande belopp för vidare utlåning till Tranås Energi AB alternativt dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alt. lån kan därmed kunna bestämmas till maximalt 400 rnnkr, En del av såväl leasing- som lånefinansieringen kan komma att löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form avolika ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen, Kommunfullmäktige antog (ändrad ) en finanspolicy med riskinstruktion. Finanspolicyn anger övergripande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Tranås Energi förordas att ges undantag från finanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger de underliggande lånens kapitalbindning med motiveringen att: e Tranås Energi kommer att ha ett lånebehov p.q.a, av investeringen över en längre tid ~ Genom användandet av räntederivat så kan en mer förutsägbar avkastning uppnås En del av investeringen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk valuta. Enligt finanspolicyn skall valutariskema begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form avvalutate rminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen, Omfattningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet. Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper. Kommunstyrelsens arbetsutskott töreslog kommunstyrelsen besluta att byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån och/eller finansiell leasing attbevilja Tranås Energi AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 400 mkr avseende finansieringen av kraftvärmeverk Jusle.(jl[rs stg n I ".- / \ \.. j,i i." Lp.: I Utdraqsbestyrxande

2 SAN~~NT ~ Sammanträdesdatum '~~: TRANAs KOMMUN Sida 12(36) KOMMUNSTYRElSEN n,;;u: s 83 Dnr 282/11 DESPROTOKOLL att Tranås kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 400 mkr till Trar ås Energi AB alternativt till Tranås Energi AB:s leasinggivare förutsatt leasinggivaren pantsätter leasingalftalet till kommunen så att motpartsrisken blir Tranås Energi A8:s att ge Tranås Energi AB undantag från gällande finanspolicyns 6 andra stycke, möjlighet att teckna längre räntederivat än den underliggande finansieringen. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya kraftvärmeverket att bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Tranås Energi AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende finansieringen av kraftvärmeverket samt att uppdra åtkommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M) och ekonomichef Rosie Marie Fors i samband med undertecknandet av slutlig finansiering för kraftvärmeverket, teckna borgen förutsatt atttranås Energi AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats. Kommunstyrelsen föreslårkommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommun1ullmäktige Justerares sign /" ) 1 '--, 1'7'\v. UllIragsbestyOOtnde I

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TRA~~As KOMMUN KOMMUNS TRYRELSENS AU Sammanträdesdatum Sida 22(45) 1l2 Dnr 282/-11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AS:s investering 1 kraftvärmeverk Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör förärendet. Kommunfullmäktige tillstyrkte principiellt , påförslag från Tranås Energi AB, att genomföra investeringen [ ett nytt kraftvärmeverk förutsatt investeringen, när bindande offerter är lämnade, visar på samma lönsamhet som den presenterade kalkylen. Det totala finansieringsbehovet förkraftvärmeverket inklusive tilläggsinvesteringar beräknas att uppgå till maximalt 400 mkr. Upphandlingen av finansiering påbörjas nu under maj månad och upphandlingen kommer att omfatta interimsfinansiering/byggnadskreditiv samt långfristigfinansiering i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga räntekostnad krävs atttranås kommun lämnar borgen för Tranås Energi A8:s förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt att Tranås Energi AB lånar upp motsvarande belopp förvidare utlåning till Tranås Ene rgi AB alternativt dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alt. lån kan därmed kunna bestämmas till maximalt 400 mnkr. En del av såväl leasing- som lånefinansieringen kan komma att löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form avolika ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Kommunfullmäktige antog (ändrad ) en finanspolicy med riskinstruktion. Finanspolicyn anger övergripande regler tör hurtinansverksamheten I kommun koncernen skall bedrivas och rapporteras. Tranås Energi förordas attges undantag från finanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger de underliggande lånens kapitalbindning med motiveringen att: II e Tranås Energi kommer atthaettlånebehov p.g.a. av investeringen över en längre tid Genom användandet av räntederivat så kan en säkra mer förutsägbar avkastning uppnås 1 Ju.s\.rares sign ( ~: En del av investeringen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk valuta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet. Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån och/eller ffnansiellleasing att bevilja Tranås Energi AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 400 mkr avseende finansieringen av kraftvärmeverk

4 SAJAMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 23 (45) KOM/V1 U N STRYRaS E~I S AU s 112 Dnr 2.22/ 1i att Tranås kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 400 mkr till Tranås Energi AB alternativt till Tranas Energi AB:s leasinggivare förutsatt leasinggivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så att motpartsrisken blir Tranås Energi AB :s att ge Tranås Energi Ab undantag från gällande finanspolicys 6 andra stycke, möjlighet attteckna längre räntederivat än den underliggande finansieringen. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya kraftverket att bevilja kommunal borgen tör de förpliktelser Tranås Energi AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseendefinansieringen av kraftvärmeverket samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M) och ekonomichef Rosie Marie Fors i samband med undertecknandet av slutlig finansiering för kraftvärmeverket, teckna borgen förutsatt att Tranås Energi AB i enlighet med komm unfullmäktiges beslut presenterat en slutgiltig investeringskal kyl somvisar på lönsamhe t i nivå med det som tidigare presenterats. Expedieras till Kommunstyrelsen Justerares sign ( -. i. L.. ~"'-./ I U.m,sbe"y"'""

5 TRANÅS KOMfvJUN Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s investering i kraftvärmeverk Kommunfullmäktige tillstyrkte principiellt den 6 septembe r, på förslag från Tranås Energi, ABatt genomföra investeringen j ett nytt kraftvärmeverkförutsatt investeringen, när bind ande offerter ärlämnade, visarpå samma lönsamhet som den presenterade kalkylen. Det totala finansieringsbehovet för Kraftvärmeverket inklusive tilläggsinvesteringar beräknas att uppgå till maximalt 400 mkr. Upph andlingen avfin ansiering påbörjas nu under maj månadoch upphandlingen kommer att omfatta interimsfinansieringibyggnadskreditiv samt långfristigfinansiering i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjlig a räntekostnad krävs atttranås kommun lämnar borg en för Tranås Energi förpli ktelsergentemot finansiärerna alternativt att Tranås Energi lånar upp motsvarande belopp förvidare utlåning till Tran ås Energi alternativt dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alt. lån kan därmed kunnabestämmas till maximalt 400 mnkr. Räntesäkring En del av såväl leasing- som lånefinansieringen kan komma attlöpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form avolika ränteinstrument, vilket i sin turkan komma attkräva säkerhet i form av kommunal borgen. FinanspoJicy Kommunfullmäktige antog (ändrad ) en finanspolicy med riskinstruktion. Finanspolicynanger övergripande regler förhurfin ansverksamheten i kommunkonc ernen skall bedrivas och rapporteras. Tranås Energi förordas attges undantag från finanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger de underliggande lånens kapitalbindning med motiveringen att: Tranås Energi kommer att ha ettlånebehov pga. avinvesteringen över en längre tid Genom användandet av räntederivatså kan ensäkra mer förutsäg bar avkastning uppnås Valutasäkring En del avinvesteringen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk valuta. Enligtfinanspolicyn skall valutariskern a begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner,

6 "fl TRANÅS KOMMUN vilket i sin turkan komma att kräva säke rhet j form avkommunal borg en. Omfattning en avden komm unala borgen varierarmellan ban kerna, men utgör i normalfallet viss del av dettotala valu ta beloppet. Borgen gällersåledes underden begränsade tid somvalutasäkringen löper. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att byggand etav ettnytt kraftvärmeverk skall fin ansieras med lån och!eller finansiell leasing att bevilja Tranås Energi AB om dettaskullebli aktu ellt, borgen på maximalt400 mkr avseende finansieringen av kraftvärmeverk, att Tran ås Kommun som altern ativ till borg en kan låna ut maximalt400 msek till Tranås Energi AB alternativttill Tranås Energis leasinggivare förutsatt leasegivaren pantsätter leasingavtalettill kommunen såatt motpartsrisken blir Tranås Energi AB. att ge Tran ås Energi AB und antag från gällande finanspolicys 6 2 stycke möjlighet attteckna längre räntederivat än den underliggande finansieringen. Detta undantag skall endastgälla räntesäkring av finansiering avdet nya kraftvärmeverket. att be vilja kommunal borg en för deförpliktelsertranås Energi AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investeringar i kraftvärmeverket, att bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Tranås Energi AB ikläder sig i samband med räntesäkring avsee nde finansieringen av kraftvärmeverket, samt att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande Andes Wilander samt ekonomichef Rosie-Marie Fors i samband undertecknandet av slutlig finansiering för kraftvärmeverketattteckna borgen förutsatt att Tranås Energi ABi enlighet med KF 's beslut den 6 september presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det somtidigare presenterats

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer