El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO"

Transkript

1 El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" l /0 Kmmunstyrelsen Beslut m tillägg till överenskmmelse mellan Migratinsverket ch Södertälje kmmun m mttagande av flyktingar. DnrKS07/ Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen i Stckhlms län har sedan 1 juli, efter Integratinsverkets nedläggning, ansvaret för förhandlingar med kmmunerna m mttagandet av flyktingar i Stckhlms län. Den frmella överenskmmelsen tecknas mellan Migratinsverket ch kmmunen. Regeringen har antagit en ny förrdning m extra ersättning till kmmunerna (2007:662). (Bilaga 1) Förutsättningen för att få ta del av den extra ersättningen är att man under 2007 tecknar en treårig överenskmmelse. Förvaltningen föreslår därför att avtal med Migratinsverket tecknas. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens kntrs tjänsteskrivelse den 5 nvember 2007 Tillägg till överenskmmelse mellan Staten genm Migratinsverket ch Södertälje kmmun m mttagande av flyktingar ch andra skyddsbehövande. Ärendet Södertälje kmmun har sedan en ettårig överenskmmelse m mttagande av flyktingar. Då regeringen har antagit en ny förrdning m extra ersättning till kmmunerna innebär detta att en tilläggsöverenskmmelse måste skrivas för att kmmunen skall få del av dessa pengar. Den extra ersättning sm ges gäller flyktingar mttagna 2007,2008 ch Den extra ersättningen är: krnr för varje flykting sm tas emt under 2007, 2008 ch krnr för varje flykting sm tas emt i en kmmun under åren 2007, 2008, 2009 ch sm har haft arbetspraktik Pstadress Telefn Telefax Pstgir Bankgir Org.nummer Södertälje E-pstadress:

2 2 eller arbete genm anställning i minst fem månader på minst halvtid, eller har uppnått minst betyget Gdkänd i kurserna B, C eller D på sfi. Sedan Länsstyrelsen i Stckhlms län tagit över ansvaret för förhandlingar ch överenskmmelser med kmmunerna m mttagande av flyktingar har en ny inriktning antagits där målet är att teckna länsgemensamma överenskmmelser där länet sm helhet tecknar avtal m flyktingmttagandet. I stället för att skriva avtal m antal persner sm en kmmun skall ta emt är tanken att starta ett reginalt samarbete i flyktingmttagandet. Liggande avtalsförslag är dck nödvändigt för att kmmunen redan i år kan få del av den ersättning sm erbjuds, men innebär inte några extra åtaganden m antal flyktingar. Förslaget innebär att Södertälje kmmun förlänger sin nuvarande överenskmmelse till tre år. De länsgemensamma överenskmmelserna kan innebära förbättrade möjligheter till en jämnare fördelning av flyktingmttagandet i länet. Det är därför viktigt att Södertälje kmmun frtsätter ch intensifierar de pågående dialgerna med länsstyrelsen på lika nivåer för att få till stånd ett större ansvarstagande i länet sm helhet. Förvaltningen föreslår att avtal tecknas. Kmmunstyrelsens kntrs förslag: l. Kmmunstyrelsen gdkänner förslaget till tilläggsöverenskmmelse med Migratinsverket m mttagande av flyktingar ch andra skyddsbehövande. Emma Fagerstrand Tf chef för avdelningen för demkrati ch mångfald Bilaga 1: Förrdning m extra ersättning till kmmuner (2007:662)

3 Migratinsverket LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Tillägg till överenskmmelse mellan Staten genm Migratinsverket ch Södertälje kmmun m mttagande av flyktingar ch andra skyddsbehövande Kmmuner sm redan har en överenskmmelse m att ta emt flyktingar ch andra skyddsbehövande rar genm detta tillägg rätt till extra ersättning I enligt 1 förrdning (2007:662) m extra ersättning till kmmuner 2007 I 2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. I tillägg till uppsägningsbestämmelsen i vanstående överenskmmelse gäller följande: Det mttagande av flyktingar ch andra skyddsbehövande sm anges i vanstående överenskmmelse utökas till att specifikt gälla under åren 2007,2008 ch I övrigt gäller vad sm anges i överenskmmelsen. Denna tilläggsöverenskmmelse gäller under förutsättning att kmmunfullmäktige, eller av kmmunfullmäktige utsedd styrelse eller nämnd, gdkänner den. *** Tilläggsöverenskmmelsen är upprättad i tre exemplar varav parterna ch ansvarig länsstyrelse tagit var sitt. Nrrköping den Migratinsverket Södertälje den Södertälje kmmun Saleh Sallar Vik. enhetschef Stckhlm den Länsstyrelsen i Stckhlms län Kntaktpersn ch adress Södertälje kmmun '" N CD N '" Kjell Haglund Utvecklingsdirektör IX: IX: C> :E

4 Ohserve;AC/ att det kanförekmmafel iförfattningstexterna. Bilagr tillji51jätfnfngarna saknas. Kntrllera därji")r alltid texten r!lt den trl,'ckta ver.yfnen.,. SFS nr: 2007:662 Integratins- ch jämställdhetsdepartementet Förrdning (2007:662) m extra ersättning till kmmuner för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden Utfärdad: /Träder i kraft 1: / 1 Extra ersättning enligt denna förrdning lämnas till kmmuner sm under 2007 träffar överenskmmelser med Migratinsverket m flyktingmttagande enligt 1 förrdningen (1990:927) m statlig ersättning för flyktingmttagande m.m. sm gäller för åren 2007,2008 ch Extra ersättning lämnas utöver den ersättning sm lämnas enligt förrdningen m statlig ersättning för flyktingmttagande m.m. 2 Extra ersättning lämnas för l. utlänningar sm har överförts till Sverige med stöd av ettsärskilt regeringsbeslut, 2. utlänningar sm har fått uppehållstillstånd ch sm hartagits emt i kmmunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande, 3. andra utlänningar sm har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap. l eller 6 utlänningslagen (2005:7l6)eller mtsvarande äldre bestämmelser, ch 4. utlänningar sm har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning sm avses i 1-3 ch ansökt m uppehållstillstånd inm två år från det att den persn sm han eller hn har anknytning till först tgs emt i en kmmun. 3 Den extra ersättningen är krnr för varje utlänning sm tas emt i en kmmun under åren 2007, 2008 ch 2009, ch krnr för varje utlänning sm tas emt i en kmmun under åren 2007,2008 ch 2009 ch sm vid mttagandet fyllt 18 år men inte 65 år ch uppfyller någt av villkren enligt 4. Migratinsverket beslutar m ch betalar ut sådan ersättning.

5 4 Extra ersättning enligt 3 första stycket 2 lämnas för persner sm inm en tlvmånadersperid 1. har haft arbetspraktik eller arbete genm anställning i minst fem månader på minst halvtid, eller 2. har uppnått minst betyget Gdkänt i svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt någt av följande alternativ: - kurs B på studieväg 1, - kurs C på studieväg 2, eller - kurs D på studieväg 3. 5 En tlvmånadersperid enligt 4 räknas från tidpunkten förmttagandet i den kmmun sm först tg emt utlänningen. Tidpunkten för mttagandet skall anses vara den dag utlänningen tgs emt från en förläggning eller då utlänningen enligt uppgift i flkbkföringsdatabasen enligt lagen (2001: 182) m behandling av persnuppgifter i Skatteverkets flkbkföringsverksamhet flkbkfördes i kmmunen. Om utlänningen flyttar till en ny kmmun inm tre månader från mttagandet i den kmmun sm först tg emt utlänningen, skall tidsperiden räknas från tidpunkten då utlänningen enligt uppgift i flkbkföringsdatabasen enligt lagen m behandling av persnuppgifter i Skatteverkets flkbkföringsverksamhet flkbkfördes i den kmmun sm utlänningen flyttat till. 6 För utlänningar mttagna under periden den 1 januari till ch med den månad under 2007 sm en överenskmmelse m flyktingmttagande enligt 1 träffats skall extra ersättning enligt 3 första stycket 1 betalas ut senast två månader efter det att en sådan överenskmmelse träffats. För utlänningar mttagna därefter skall extra ersättning enligt 3 första stycket 1 betalas ut senast två månader efter det att utlänningen har tagits emt i en kmmun. 7 Extra ersättning enligt 3 första stycket 2 lämnas efter redvisning från kmmunen till Migratinsverket av uppgifter sm visar att någt av villkren enligt 4 är uppfyllda. Sådan redvisning skall ske vid utgången av varje kvartal. Extra ersättning enligt 3 första stycket 2 skall betalas ut senast två månader efter utgången av det kvartal under vilket redvisning enligt första stycket lämnats. 8 Kmmuner är skyldiga att lämna de uppgifter till Migratinsverket sm krävs för att verket skall kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna förrdning. 9 Ersättning sm en kmmun mttagit enligt denna förrdning får krävas tillbaka helt eller delvis m den utbetalats till följd av att kmmunen lämnat riktiga eller fullständiga uppgifter. 10 Beslut enligt denna förrdning får inte överklagas. 11 Migratinsverket får meddela föreskrifter m verkställighet av denna förrdning. Innan sådana föreskrifter beslutas skall samråd ske med Sveriges Kmmuner ch Landsting ch med länsstyrelserna.

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2007-01-19 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad: 1967-06-09 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1124 A llm än na be st äm m el se r 1 Tryggande genom stiftelse eller skuldföring

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer