SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDES PROTOKOLL"

Transkript

1 W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN Sida 8 (22) )<L~~ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 119 Dnr 269/13 Kmmunfullmäktiges plicy för IT-regler. ksau 135 Dataavdelningen föreslår följande i kmmunfullmäktiges plicy för JT-regler: Kmmunstyrelsen tår i uppdrag att upprätta ch fastställa riktlinjer för: IT-regler Användare IT-regler Förvaltning IT-regler Kntinuitet ch Drift Digital Agenda för Tranås Verksamheterna skall utifrån kmmunstyrelsens riktlinjer upprätta ch fastställa ITregler. Digitala Agenda för Tranås skall harmniseras med Digitala Agenda på både natinell ch reginal nivå. IT-reglerna ch Digital Agenda för Tranås skall ersätta IT-strategi ch IT säkerhetsplan fastställd av kmmunfullmäktige IT-reglerna skall inkludera användandet av både data ch telefni. Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslg kmmunstyrelsen besluta att fastställa kmmunfullmäktiges plicy för IT-regler. Kmmunstyrelsen föreslår kmmunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskttets förslag. Expedieras till Kmmunfullmäktige

2 m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum '"" TRANAs KOMMUN Sida 13 (18) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU 135 Dnr 269/13 Kmmunfullmäktiges plicy för IT-regler Dataavdelningen föreslår följande i kmmunfullmäktiges plicy för IT-regler: Kmmunstyrelsen får i uppdrag att upprätta ch fastställa riktlinjer för: IT-regler Användare IT-regler Förvaltning IT-regler Kntinuitet CJch Drift Digital Agenda för Tranås Verksamheterna skall utifrån kmmunstyrelsens riktlinjer upprätta ch fastställa ITregler. Digitala Agenda för Tranås skall harmniseras med Digitala Agenda på både natinell ch reginal nivå. IT-reglerna ch Digital Agenda för Tranås skall ersätta IT-strategi ch IT säkerhetsplan fastställd av kmmunfullmäktige IT-reglerna skall inkludera användandet av både data ch telefni. Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår kmmunstyrelsen besluta att fastställa kmmunfullmäktiges plicy för IT-regler. Expedieras till Kmmunstyrelsen Juslera~s;sign \/ i"" iv -' Uldragsbestyrkande

3 Kmmunfullmäktiges plicy för - IT-regler Kmmunstyrelsen får i uppdrag att upprätta ch fastställa riktlinjer för: IT-regler Användare IT-regler Förvaltning IT-regler Kntinuitet ch Drift Digital Agenda för Tranås Verksamheterna skall utifrån kmmunstyrelsens riktlinjer upprätta ch fastställa IT-regler. Digffala Agenda för Tranås skall harmniseras med Digitala Agenda på både natinell ch reginal nivå. IT-reglerna ch Digffal Agenda för Tranås skall ersätta IT-strategi ch IT-säkerhetsplan fastställd av kmmunfullmäktige IT-reglerna skall inkludera användandet av både data ch telefni. Fastställt av kmmunfullmäktige 2013-xx-xx Tranås Kmmun Kmmunledningsförval1ningen ANSVAR l YDLlGHET RESPEKT KREATIVITET SE Tranås fax +46(0) tranas.

4 KL-Förvaltnin~en Ank'~'~'~"r"'" - Z- Dnr...~.~.f.L~ Kmmunstyrelens riktlinjer för - IT-regler KONTINUITET OCH DRIFT (KD) Instruktin skall finnas för förvaltningssystemen ch gemensamma driftsystem avseende daglig drift, störningar/avbrtt, incidenthantering, systemhantering ch dkumentering, Generella rutiner för KD skall återfinnas i IT-regler Kntinuitet ch Drift. Detta skall vara generella rutiner för alla förvaltningssystem, Dataavdelningen ansvarar för att IT-regler Kntinuitet ch Drift kmpletteras med nivåbaserade kntinuitetsch driftsinstruktiner Tranås KD Nivå 1-7 (enligt OSI-mdellen), IT-regler Kntinuitet ch Drift skall bl.a. beskriva: ' Daglig drift Fysiskt skydd vid datahallar Kmmunikatin Rller ch ansvar för system ch dataåtkmst inm dataavdelningen Atkmsträttigheter för användare Lggning ch spårbarhet Säkerhetskpiering Hantering av datamedia Avbrttsplan Reservdrift ch reservrutiner Reservkraft Aterstartsrutiner Incidentshantering Organisatin ch ansvar för centrala infrmatins- ch säkerhetsarbetet. Fastställt av kmmunstyrelsen 2013-xx-xx Tranås Kmmun Kmmunledningsförvaltningen ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET Sladshuset tfn +46 (0) SE Tranås fax +46(0) SO

5 Kmmunstyrelsens riktlinjer för - IT-regler FOR VALTNING Systemägare är förvaltningschefen sm har det övergripande ansvaret för sina förvaltningssystem. Systemägaren är infrmatins- ch IT-säkerhetsansvarig för sin förvaltning. Fördjupad förvaltningsinfrmatin återfinns i IT-regler Förvaltning. Systemägaren skall fastställa IT-regler Användare. För förvaltningssystemen skall faststäl'las IT-regler Förvaltning samt IT-regler Kntinuitet ch Drift. Krävs mer mfattande förtydliganden/förstärkning av IT-regler så skall särskild Systemsäkerhetsplan tas fram av systemägaren. Analyser ska då genmföras enligt MSB metdstöd för ISO Förvaltningssystem med hög sekretess/känslig infrmatin skall, fr..m , skyddas av 2-faktrs autenciering. D.v.s. 2 berende inlggningsförtaranden ex. lösenrd + ID-krt eller lösenrd + SMS-kd. För varje enskilt förvaltningssystem skall systemägaren vid behv upprätta en avbrttsplan. Respektive förvaltningssystem skall vara skriftligt driftgdkänt av systemägaren ch dataavdelningen. Systemägaren fattar beslut m utveckling av systemet ifråga m nya funktiner ch samverka med dataavdelningen då systemförändringar aktualiseras Systemägaren fattar beslut m systemets eknmi vad avser utveckling ch användning samt tillsammans med dataavdelningen vad avser teknisk drift. Extern part t.ex. leverantör/knsulter skall ha undertecknat Tystnadsplikts- ch säkerhetsavtal innan åtkmst till Tranås kmmuns datanät ch system beviljas. Dkument/underlag sm placeras för åtkmst via s.k. "Drpbx" gäller att allmänna handlingar skall skyddas av lösenrd (1-faktrs) medan sekretesshandlingar skall skyddas av 2-faktrs autenciering. Systemägaren är ansvarig för sin förvaltnings etjänster. Systemägaren skall till Digital Agenda för Tranås tillföra infrmatin avseende sin verksamhets utveckling. Fastställt av kmmunstyrelsen 2013 xx-xx Tranås Kmmun Kmmunledningsförvaltningen ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET SE Tranås fax +46(0) wwy/,tranas,se tranas,

6 Kmmunstyreiens riktlinjer för - IT-reg/er ANVANDARE Användaren ansvarar för att gällande IT-regler för infrmatinssäkerheten följs. Fördjupad användarinfrmatin skall återfinnas i under ft-regler Användare. Samtlig persnal sm har möjlighet att lgga in nätverket skall genmgå IT-säkerhetsutbildning enligt eller mtsvarande. Närmaste chef avgör, berende på arbetsuppgifter, vilka behörigheter användaren skall tilldelas. Vid första inlggningen erhålls ett temprärt lösenrd från dataavdelningen Ofr ft-stöd för blagen) för åtkmst till intema datanätverket. Skall bytas till ett persnligt lösenrd efter första inlggningen. All installatin ch knfiguratin av utrustning ch prgramvarr får endast utföras av dataavdelningen. Länkar för distansarbete skall finnas under ch där väljs "Lgga in". Vid inlggning på distans med egen datr så har inte dataavdelningen någt supprtansvar. Den infrmatin sm lagras på centrala disksystem säkerhetskpieras autmatiskt minst 1gång/dygn. Förutsätts att den sm surfar på Internet endast besöker välrenmmerade webbplatser. Mer infrmatin framgår av ft-regler Kntinuitet ch Drift. Radera regelbundet i mapparna "Inkrgen", "Skickat", ch "Brttaget" för att frigöra utrymme så att inte din e-pst spärras. E-pstsystemet ska inte användas sm ett arkivsystem. Observera, epstsystemet får inte användas för att skicka sekretessbelagd infrmatin. Överrdnad chef beslutar m vem sm skall ha tillgång till "jbbmbiltelefn" med MEX-funktin. Mbildata används restriktivt av kmmunens förvaltningar ch beslutas av överrdnad chef. Avseende sciala medier se: ch där väljer du Pficys/SciafaMedier-plicy_120305_KF. Fastställt av kmmunstyrelsen 2013-xx-xx Tranås Kmmun Kmmunledningsförvaltningen ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREA: IVITET SE Tranås fax +46(0)

7 Kmmunstyreiens riktlinjer för - Digital Agenda tör Tranås Digital Agenda för Tranås skall beskriva de insatser sm kmmer att pririteras av Tranås kmmun inm ITmrådet, etjänster, teknikskiften ch kmmunikatinsmrådet, under periden Tranås digitala agenda tar avstamp från Tranås kmmuns ledningsmdell, fastställda riktlinjer för IT-regler ch SKL strategi för esamhället. Tranås kmmuns verksamheter skall gemensamt arbeta fram Digital Agenda för Tranås. Tranås digitala agenda skall ta hänsyn ch förhålla sig till: Eurpeiska Digitala Agendan Digital Agenda för Sverige Digital Agenda för regin Jönköping Den digitala agendan skall ge vägledning ch vara ett stöd till kmmunens verksamheter i arbetet med att priritera, planera ch genmföra IT-integrering, teknik- ch kmmunikatinsrelaterade utvecklingsinsatser. Den digitala agendan skall vara till nytta för den service sm kmmunen erbjuder sina kunder. Den digitala agendan skall inriktad per verksamhetsmråde sm exempelvis: Enklare vardag för privatpersner ch företag Högre kvalitet ch effektivitet i verksamheten Gemensamma funktiner ch tjänster i e-samhället Frtsätta integrera IT i det pedaggiska lärandet Ökad kvalitet inm vård ch msrg Främja frskning, innvatin ch entreprenörsskap Samhällsbyggnad, transprter ch miljö i e-samhället Demkrati ch delaktighet i e-samhället Samverkan för e-tjänster i ffentlig sektr Fastställt av kmmunstyrelsen 2013-xx-xx Tranas Kmmun Kmmunledningsförvaltningen ANSVAR TYDLlGHE RESPEKT KREATIVITET SE Tranas fax +46(0) tra

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Hot och så rbårhetskåtålog fo r medlemmår i Såmbi

Hot och så rbårhetskåtålog fo r medlemmår i Såmbi 1 Ht ch så rbårhetskåtålg f r medlemmår i Såmbi Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Ansvar... 2 3. Risk... 3 3.1. Skyddsvärde... 3 4. Skada... 3 4.1. Legala krav... 3 5. Ht... 4 5.1. Htaktörer... 5 5.2.

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer