TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School"

Transkript

1 ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ (3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt fareslår reginstyrelsen att bevilja kr ur ptten främja kvinnrs fåretagande (ytterligare tillsktt) ch kr av l :l-medel år 2014 får prjektet WBS W men Business Schl i Sävsjö kmmun. 2. Bakgrund Prjektägare: Sävsjö Näringslivs AB; prjektledare: Helena Gill Prjektet syftar till att stärka kvinnr i sitt fåretagande ch beslutsfattande samt stärka deras ledarskap. Prjektet ska synliggöra kvinnr sm är fretagare ch sm är i ledande psitin inm fretag. Det syftar även till att genm aktiviteter rusta ch frstärka deltagarna med redskap fr ett tydligt ledarskap, utveckling ch affärsutveckling. Genm aktiviteter ska kvinnrs ledarskap ch utvecklingsmöjligheter frbättras. Deltagama ska efter slutfrt prjekt frväntas ha ökad frståelse ch kunskaper i: kmmunikatinsstil, knfliktstil, ledarstil, lika persnlighetsstilar, självkännedm MBTI, framgång genm ledarstil ch egen ledarstil, individuell cachning, styrclseutbildning, affärsjuridik ch avtal ch i engelska. Målgrupp: kvinnr sm driver företag med anställda ch kvinnr i ledande psitin med ett entreprenöriellt tänkande. Målet är vidare 15 deltagare. 3. Finansiering Budgeten fr prjektet ser ut sm fciljer: Kstnader 2014 Egen persnal 47 JOO (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: JOO Lönekstnad per timme: 47J Externa tjänster 2J6 500 Lkalkstnader!J 000 Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet J Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Summa kstnader 36J 675 Intäkter Summa Ttalt 47 JOO 2J JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Slrgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: 1

2 6~'& 9~~ JÖNKÖPING$ LÄN KVINNOI~S STARKER Beteckning R4113 Antal sidr (3)- Finansiär Tillväxtverket Reginförbundet Egen persnal Kntant insats Summa Ttalt Överensstämmande med frmella krav ch grunder för priritering Eftersm Reginfrbundet fått ytterligare medel m kr bedöms att prjektet uppfyller Tillväxtverkets målsättningar ch krav. Prjektet uppfyller ckså de krav sm ställs i RUS inm nätingsliv samt livsmiljö ch attraktivitetsmrådet Entreprenörskap ch ett frbättrat fåretagande/ledarskap passar väl in på detta prjekt. Vidare kan knstateras att kvinnr i högre grad än män finils i ffentlig sektr ch är därigenm underrepresenterade i den privata näringen. 5. Eklgisk, eknmisk ch scial hållbarhet Eklgisk hållbarhet: ur miljösynpunkt är en näringslivsstruktur med många tjänstefre-tag en fårdel eftersm det i mycket liten utsträckding tär på ändliga resurser. Eknmisk hållbarhet: ett bättre tillvaratagande av kvinnrs ch mäns resurser leder till ett bättre eknmiskt utnyttjande av fåretagandet Scial hållbarhet: Jämställdhet: En likvärdig satsning på kvinnr ch män gör att vars ch ens resurser tas till vara ch synliggör kvinnr sm ledare. Integratin ch mångfald: kvinnr med utländsk bakgrund ska vara med i prjektet. Dessa kvinnr får då genm prjektet både utveckla sitt fåretagande ch sina kntakter med svenskfödda kvinnr i samma bransch. Flkhälsa: Att verka utifrån sina egna styrkr ch i den livsmiljö sm de valt att leva i är psitivt ur en flkhälsaspekt 6. Knsekvensbeskrivning Ett bifall stärker Tillväxtverkets intentiner får att främja kvinnrs fåretagande ch medger att reginfårbundet fullföljer sin andel av finansieringen (15 %) av ttalbelppet. Detta prjekt har fått extra tilldelning får år 2014 ch kmmer på så sätt att kunna genmfåras under året ch passar in i de två målen i RUS- Näringsliv ch Livsmiljö. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: 1

3 ~'& "~~ JÖNKÖPINGS LÄN FÖI"{ETAGANDE STÄRKER Beteckning R4113 Antal sidr -3(3)- 7. Diskussin/övervägande Prjektet uppfyller grunderna för priritering ch kan höja andelen kvinnliga ledare i Jönköpings län. Prjektet ger ckså en möjlighet för kvinnliga ledare att bli bättre på att leda ch styra företag i länet. Att främja kvinnrs företagande är ett prgram sm varar JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE~ Jönköping [Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: [ E-pst: 1

4 ., ~~ 9~~ STÄRKER JÖNKÖPINGS län TILLV"T VERK E Ansökan m reginala prjektmedel för främjande av kvinnrs företagande i Jönköpings län Blankettversln Antal sidr AN K<S)M a /?tf!/3 Dnr.... Pr'ekt (markera aktuell ruta "'Fyll endast i denna sida. Läs mer i dkumentet Handledning för ansökan m reginala prjektmedel. Uppgifter m prjektet Prjektnamn WBS W men Business Schl Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) kr kr Unaifter m sökande Prjektägare E-pst Sävsjö Näringslivs AB Pstadress Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Sävsiö Organisalinsnummer l CF AR-nummer** Plusgir l Bankgir S4b"' Ar sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 0 Ja D Nei 0 Ja D Nei. * Arbetsstallsnummer enl1gt Stat1st1ska centralbyran (Tfn: ) Prjektledare Namn Telefn Helena Gill E-pst Mbiltelefn Eknmihantering Namn Telefn HelenaGill E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Unders " - behörit~ att företräda sökanden Undersk~fL J l Ort clj,.dj~ _ Sav Namnförtydliga~d e411.lll bi t l l.ol? JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E~pst:

5 ~'& ~~ Blankettversin STÄRKER Antal sidr JÖN,"K,.ÖP_.,IN"G,S_.,LÄ,N, (5)- --- Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel för främjande av kvinnrs företagande i Jönköpings län Prjektnamn l WBS W men Business Schl Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Prjektet syftar till att lyfta kvinnrs företagande genm utbildning, cachning, affärsutveckling ch nätverksbyggande. Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) genmför ärligen mellan l företagsbesök ch har under dessa uppfattat ett behv att samla kvinnr sm driver företag eller är anställda i en ledande psitin ch stötta dessa i deras företagande ch utveckling. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Stärka kvinnr i sitt företagande ch beslutsfattande samt stärka deras ledarskap.skapa en gemensam plattfrm för erfarenhetsutbyte ch nätverksaktiviteter. Synliggöra kvilmr sm är företagare ch kvinnr i ledande psitin inm företag. Prjektet syftar till att genm aktiviteter rusta ch förstärka deltagarna med redskap för ett tydligt ledarskap, utveckling ch affärsutveckling. Genm aktiviteter stärka kvinnrs ledarskap ch utvecklingsmöjligheter. Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Deltagarna skall efter slutfört prjekt förväntas ha ökad förståelse ch kunskaper i: - kmmunikatinsstil, knfliktstil, ledarstil, lika persnlighetsstilar (styrkr/utvecklingsmöjligheter). - självkännedm MBTI - framgångsrikt ledarskap ch egen ledarstil - individuell cachning 6 timmar per deltagare - styrelseutbildning - affärsjuridik ch avtal Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) K vinnr sm driver företag med anställda ch kvinnr i ledande psitin med ett entreprenöriellt tänkande. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) l upptaktsmöte Wrskhp l ch 2 Självkännedm ch persnlig utveckling med MBTI - genmförande - utvärdering Wrkshp 3 Ledarskapets sanningar W rkshp 4 Affärsjuridik ch avtal JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: l E-pst:

6 .. ~, ~, )ÖNKÖPINGS län FÖR ET AGAN DE STARKER Blankettversin Antal sidr 3(5-)-- Individuell Cachning 6 tim per deltagare styrelseutbildning 2 dagar Wrkshp 5- Avslutning, studiebesök ch att göra sin egen mdbard Tidlan (Ange när i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Upptaktsmöte Wrkshp l ch Wrkshp 3 ch Individuell cachning styrelseutbildning Reginala utvecklingsprgrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv prjektets kppling till det reainala utvecklinasrarammet sm du kan ladda ner å Prjektets kppling till RUP får Jönköpings län kpplas till det uttalade delmål i RUPEN: "Nyfåretagande, särskilt bland kvinnr, ska öka liksm antalet företagsetableringar. Vidare knstateras att kvinnr i högre grad än män finns i ffentlig sektr ch är därigenm unuern:pre~enlare i <.len privata näringen." Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt iämställdhetl Prjektet riktar sig till kvinnr sm vill utveckla sin kmpetens ch sina kntakter med andra företagare. Andra deltagare sm i dag har en affärsverksamhet får på samma sätt utveckla den genm nya kntakter ch nätverksbyggande. Prjektet bidrar på så sätt till att kvinnrs affärsideer kring fåretagande får en starkare psitin i samhället ch i näringlivet Företagsideema är lika men men det handlar i str utsträckning av tjänste ch handelsföretag. Ur miljösynpunkt är en näringslivsstruktur med många tjänsteföretag bara en fördel, eftersm man i mycket liten utsträckning tär på ändliga resurser. Att, sm dessa kvinnr önskar, verka utifrån sina egna styrkr ch i den livsmiljö man valt att leva i är psitivt ur en flkhälsaspekt När det gäller mångfald ch integratin finns ett uttalat önskemål m att kvinnr med utländsk bakgrund skall deltaga i prjektet. Dessa kvinnr får då genm prjektet både utveckla sitt fåretagande ch sina kntakter med svenskfödda kvinnr inm samma bransch. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) är ett delägt blag mellan näringslivet ch Sävsjö Kmmun. Den rdinarie verksamheten i SNAB riktar sig till hela näringslivet ch har inte särskilda satsningar riktade får att stimulera kvinnrs företagande. SNAB driver ckså tillväxtarenan Science Plant sm är en del av Science Park systemet i Jönköpings län. Detta medfår en naturlig kppling ch kntinuitet vad gäller affärsutveckling ch kntakter med näringslivet. Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

7 .. ~, 9~~ STÄRKER JÖI'iKÖJ'IN_GSJJ\N Blankettversln Antal sidr (5)--- Infrmatin kmmer att ske i press, SNAB:s hemsida, Arbetsmarknadsenheten på Sävsjö kmmun samt övriga fårekmmande infrmatinskanaler i vår mvärld. Infrmatin kmmer ckså löpande ges till styrelsen får SNAB samt till kmmunstyrelsen i Sävsjö kmmun. Uppfölinin!l/utvärderin!l av prjektet Samtliga deltagare kmmer få göra en utvärdering av sitt deltagande i prjektet utifrån en förutbestämd pängskala. Denna utvärdering kmmer sammanställas ch redvisas i slutrapprten. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

8 ~,.. ~, JÖ'"'N"'K"'ÖPruiN'l\G»S_telÄ'I!'N' STARKER Blankettversin Antal sidr 5(5)--- Kstnadsbudaet Kstnadsslag Ar2014 Ar20 Ar20 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: Lönekstnad per timme: 471 Externa tjänster Lkalkstnader llooo Investeringar (gäller inte medel från Reainförbundet) Övriga kstnader (ange kstn~dsspecifikatin i bilaaa Summa kstnader Intäkter - - Summa (A) Finansiering Finansiär Ar2014 Ar20 Ar20 Ar20 Ttalt Reginförbundet Tillväxtverket Egen persnal Kntant insats Summa (B) 'Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan l (A) måste överensstämma med summan i (B). JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E"pst:

9 W men Business Schl Budgetunderlag ansökan ~ Ber kstnad Verkl kstnad Ber kstnad Verklig kstnad Ber kst11 Verklig kstnad övr kstnader Beräknad Aktivitet Föreläsare Föreläsare Lkal Lkal Måltid Måltid Ttalsumma Upptaktsmöte kr kr kr kr WrkShp 1 ch 2 r MBTI kr kr kr kr Wrkshp 3 Ledarskapets sanningar kr kr kr kr Wrkshp4 Avtal ch affärsjuridik kr kr kr kr Individuell Cachning 6 tim x 1 O delt kr,,,, kr Styrelseutbildning 2 dagar/styrelseakademing kr kr kr kr Avslutning Studieresa, wrkshp min kr kr kr kr egen meadbard Utbildning/nätverk prjektledare,, Ok>" kr kr Annnser kr kr Trycksaker kr kr Material kr kr kr 11000kr 10200kr kr kr Ext tj Lkalkstn ÖVrkstn

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1

Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektnamn Affärsnytta & Sociala medier 2011 Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar 1 Projektidé Beskriv kort idén med projektet.

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019

till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kmmunstyrelsen 201s -s- 3 FOLKETS V ÄLS FÖRSLAG till strategisk plan med budget 2016 ch flerårsplan 2017-2019 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG strategisk plan 2016-2019 Hässlehlms kmmun ska sätta

Läs mer