.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB Nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt"

Transkript

1 Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Science Park-systemet - effektiva prcesser fr innvativ tillväxt Science Park Jönköping AB Nytt Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan I enlighet med Reginstyrelsens beslut fattat 24 april i ärende R4814 fullföljs detta med foreliggande prjektmedelsansökningar från pr j ektägaren. I bilagd prjektmedelsansökan sm avser ftnansiering av verksamhetsledning ch aktiviteter i Science park-systemet beskrivs verksamhetens inriktning ch målsättning fram t..m Ansökans innehåll ch mslutning ligger väl i linje med de intentiner sm framgick av beslutsunderlaget till beslutet i ärende R4814. Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, R US satsningen ligger mycket väl i linje med delstrategi 2 i RUS: "Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Men även vad gäller delstrategi l understödjer satsningen i Science park-systemet delstrategins syfte ch mål. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: ~ Psitiv Kmmunikatiner: D Psitiv Innvatin: ~ Psitiv Klimat ch energi: D Psitiv Attraktivitet: ~ Psitiv Glbalisering: ~ Psitiv Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~ Psitiv O Neutral D Negativ ~ Neutral O Negativ O Neutral D Negativ 0 Neutral D Negativ O Neutral O Negativ O Neutral O Negativ O Neutral O Negativ JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: W'NW.reglnjnkping.se l

2 Referens Mikael Gustafssn ~~ 9~~ JÖNKÖPING$ län Datum Beteckning R5514 2(3) Eknmisk bedömning till frslag till stödbelpp Den eknmiska mslutnigen i ansökan är framtagen med utgångspunkt från nuvarande verksamhetsbud get. Sm framgår av beslutsunderlag i ärende R4814 har kstnaderna kunnat reduceras med nära kr genm samrdningsvinster sm uppkmmer i samband med den ökade samverkan med Science park Jönköping. Avsatt belpp ska ses sm medfinansieringsmedel till såväl kmmade ansökningar till EU:s strukturfnder eller andra natinella medel eller dylikt. Förslag till särskilda villkr fr beslut Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg fr fast anställd persnal (m kstnad fr den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginfrbundet att stryka kstnaden. Mall fr friställningsintyg ftnns på hemsidan. Medels beslut: Två-årigt medelsbeslut År201S År kr kr RF-medel RF-medel Utbetalningsprgns: År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. År 2016 beräknar vi att betala ut: kr.

3 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 3(3) Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följer: År År Kstnader Egen persnal J l (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: År 20 Ttalt Lönekstnad per timme: Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa l s År År Finansiär 201S 2016 Reginförbundet Jönköpings län Medlemsintäkter *) Summa 2 S År 20 Ttalt s *) Medlemsintäkterna tas in till den ideella föreningen Science park-systemet Jönköpings län ch används där för att gagna arbetet på bästa sätt. Samma sak vad gäller de kstnader sm dessa medlemsintäkter är tänkta att beksta, så redvisas dessa i föreningens räkenskaper ch inte i föreliggande prjekteknrril. Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning fr ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4

5 ~~.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län A N r< O i\tl - ' i"' : J Dn... ff.~/ fl Datum Blankettversln (3) sansökan u rppgifter m prjektet Prjektnamn Science Park-systemet- effektiva prcesser för innvatin ch tillväxt Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) u rppgrfter m skan d e Prjektägare E-pst Science Park Jönköping AB Pstadress Telefn Gjuterigatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer" Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredv1smngsskyldig för prjektet? Galler ansökan medfinansiering fr E U-stöd? l r8l Ja O Nej O Ja r8l Nej ~ Arbetsslå lienummer ent1gt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: ) p r1e. ktl e d are Namn -elefn Fredrik Göranssn E-pst Mbiltelefn 0706-l Ek nmr 'h an t errng. Namn Lvisa Skybm E-pst Telefn Mbiltelefn Prj ektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress Bx 255, SE Jn1<p1ng l Besöksadress: Vawa Strgatar 18 A Tel l Fax l E-pst reg njonkp ng se www reginjnkpmg.se

6

7 ~'&.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Datum Blankettversin (1 O) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u ppgl 'ft er m prje. kt e t Prjektnamn Science Park-systemet- effektiva prcesser för innvatin ch tillväxt Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) Uppgifter m sökande Prjektägare E-pst Science Park Jönköping AB inf~sciencepark.se Pstadress Telefn Gjuterigatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir J Bankgir Ar sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? t8j Ja D Nej D Ja t8j Nej.... Arbetsstallenummer enligt Stat1s!ISka centralbyran (Tfn ) Prjektledare Namn Telefn Fredrik Göranssn E-pst Mbiltelefn fredrik.granssn~sciencepark.se Eknmihantering Namn Lvisa Skybrn E-pst lvisa. skybrn~sciencepark.se Telefn Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Underskrift av behörig att företräda sökanden Underskrift Namnförtydligande Dan Friberg l Ort ch datum Jönköping J ÖNKÖPING$ L ÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

8 O~tum ~'& ~~ J0NK0PINGS LÅN BlankettvetSic n {10) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Bakgrund: Redan 1999 tgs de frsta stegen till det sm idag är Science Park-systemet i lönköpings län. Verksamheten har sitt ursprung i Science Park ch Högsklan i Jönköping men med målet att fra ut affärsutvecklingsprcesser fcir innvatins- ch tillväxtarbete ut alla länets kmmuner. Science Park-systemet, även kallat SP-systemet, erbjuder därfr entreprenörer med innvativa affårsideer att utveckla ch etablera sitt tillväxtföretag på hemmaplan. Detta ska ses såsm ett alternativ till att flytta ch söka utvecklingsmöjligheterna i strstädernas inkubatrmiljöer eller att inte kmmersialisera sin innvatin alls. Kntaker med den akademiska miljöns frskningsinitiativ ch elevprjekt sm pågår är i många fall en tillgång fcir såväl nya till växtföretag sm etablerade blag. Mötesplatser ch nätverk är viktiga fcir nya innvatörers ch entreprenörers utveckling ch Science Park -systemets nder finns därfr knutna till ett lkalt högskle/lärcentra eller en lkal näringslivsarena. På det sättet möts nya entreprenörer ch erfarna företagare löpande. Science Park-systemet har skapat sin egen unika mdell av innvatinssystem i syfte att fora ut kunskap ch expertis lkalt till samtliga kmmuner i länet. Genm tydlig samverkan lkalt ch reginalt, med systematiskt arbete fcir att skapa ett strukturkapital fcir arbetsmetder ch verktyg, har man lyckats krsbefrukta de bästa av flera världar till gagn fcir entreprenörerna med tillväxtambitiner: Lkalt ch reginalt - samtidigt. Affårscacher lkalt på plats- men är en del av reginalt kllegium. Resurser på plats ch kvalificerat affårsstöd - direkt tillgängligt. Systematiskt gemensamt arbetssätt- internatinell vedertagen inkuberingsprcess ch Science Park-kncept. På detta sätt har en verksamhet byggs upp sm idag har 58 företag sm fysiskt sitter på hemmaplan- med avtal m affårsstöd for ptimal tillväxtresa. De utgör företag med tillväxtptential sm kan växa ch få kvalificerat affärsstöd under gemensamt paraply sm en länsgemensam inkubatr men ha kvar sitt lkala nätverk. JÖNKÖPING$ LÄN P$t8dress: Bx 256, SE Jönköping l Besök.$adr6S$: Vtstta SlOrQatan 18 A Tel: l Fax: E pst

9 Datum ~'& 9~~ Blankettversln JÖNKÖPING$ LÄN (10) Nuläge: Science Park-systemet drivs sm en ideell fårening med samtliga kmmuner, landsting, högskla, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv ch Företagarna sm medlemmar. Detta sker i s k tillväxtarenr. Följande lkala tillväxtarenr är etablerade utöver Science Park i Jönköpings kmmun: Nvumhuset, Aneby kmmun Tillväxtarena i Eksjö & Företagsparken Mariannelund, Eksjö kmmun Arenum Tillväxtarena, Gistaveds kmmun Gnsjöandans Tillväxtarena, Gnsjö kmmun Tillväxtarena Hab, Hab kmmun Tillväxtarena Mullsjö, Mullsjö kmmun Nässjö Business Park, Nässjö kmmun Science Plant, Sävsjö kmmun Växtverket, Tranås kmmun Kreativ Arena, V aggeryds kmmun Vetlanda Tillväxtcenter, Vetlanda kmmun Företagstabriken, Värnarne kmmun Science Park-systemet i Jönköpings län har bl a fått natinell uppmärksamhet sm en unik företeelse i en av Ingenjörsvetenskapsakademiens studier. Att ha tillväxtarenr med tillväxtföretag etablerade i samtliga kmmuner ch ett aktivt arbete för att möta entreprenören på hemmaplan i en regin saknar sin mtsvarighet både natinellt ch internatinellt. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Prjektets syfte är att bemanna verksamhetsledning för Science Park-systemet ch att driva gemensamma aktiviteter samt marknadsföring ch kmmunikatin. I samband med persnalmsättning under hösten 2013 har verksamhetsledare, affårsccach ch medialmarknadsansvarig bemannats av Science Park Jönköping AB. Redan tidigare hade ett arbete startats för att samla Science Park-systemet ch Science Park Jönköping AB i ett gemensamt kllegium med gemensamt strukturkapital Detta arbete har på ett psitivt sätt frtlöpt ch Science Park-systemets styrelse ställde sig under våren psitiva till att permanent låta Science Park Jönköping AB bemanna de centrala funktinerna. Science Park-systemet erbjuder kvalificerat affårsstöd för att utveckla innvatiner mt kmmersialisering ch företag. Tidigare har Science Park-systemet huvudsakligen vänt sig till nyföretagare. Det finns dck str ptential i befintligt näringsliv att ta nya tillväxtsteg eller avknppa ideer i nya företag vilket ckså ett tydligt mråde fr SP-systemet att verka inm. Kunskapen m de innvatins- ch tillväxtstöd sm finns natiellt ch reginalt är relativt lågt i industrin ch ett hinder för den reginala utvecklingen. Genm tillväxtprgramavtal JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

10 ~ 6 9Ä9 J0NK0PINGS LÅN Ol'tum ~5 Blankettveraln AnllltldOf' 4(10) med befintliga företag kan SP-systemet bidra till arbetet kring utvecklingsptentialen i ideer ch nya strategier ch identifiera de resurser sm är tillgängliga i frm av fmansiering, innvatinsstöd, bemanning ch marknadsutveckling. Ä ven sciala företag med attarside sm bar tillväxtptential är välkmna till Science Park-systemet. Den bärande tanken i arbetsmdellen är att tillgängliggöra resurser lkalt på hemmaplan där entreprenören finns. För nya entreprenörer med tillväxtambitiner är det erhört viktigt att tänka glbalt ifrån början. Det är därför av str vikt för Science Park-systemet att dla internatinella kntakter ch att skapa förutsättningar för fler företag att tidigt förstå förutsättningarna på de marknader man har sm ambitin att verka på. Nya kunskapsbaserade företag ch internetbaserade aff'arsmdeller addresserar direkt glbala marknader ch målgrupper vilket ckså ställer höga krav på frågr sm internatinell juridik, immaterialrätt ch handelsfrågr. Sm en effekt av detta utvecklas nu gemensamma erbjudande ch insatser för innvatinsch affärsstrategi er, finansiering ch riskkapital samt nya marknader genm snabbare internatinalisering i länet. Målet är att bidra till ett allt mer kunskapsintensiv1 ch växande näringsliv i lönköpings län. Science Park-systemet har redan utökat sin samverkan med branschrganisatiner, prjektägare ch övriga innvatinsak1örer ch bidrar genm sitt närhet ch cachande förhållningssätt till entreprenörer ch företag att m större effekt av länets tillväl(tarbete. För att leda ch utveckla Science Park-systemets framåt söker Science Park Jönköping AB därför finansiering för verksamhetsledning av SP-systemet. Dessa medel kmmer att utgöra medfinansiering i EU-prjekt samt natinella prjekt ch utlysningar kmmer att sökas under periden. -Mål (Vad ss: ska prjektet uppnå för resultat?) REGIONFORBUNDET J0NK0PINGS LAN Bx255,SE..s611. ~ I_ V...,. $-IlA T et Fax E_.,...,..,.~'"'letQ_...._... WW«~.se

11 Datum ~,, ,~, JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin (10) Tillväxrarenrna i Jönköpings län är tillsammans på gd väg att etablera en årlig hållbar resultatnivå. Samtidigt sm det är önskvärt att upprätthålla en hög nivå nya fåretagsstarter har Science Park-systemet en tydlig inriktning på fmyelse fr att skapa tillväxt i såväl nya sm befintliga företag. Årliga mål under prjekttiden: - l 000 unika ideer (innvatiner eller affårsideer) -Medverkar till 300 fåretagsstarter - Sammantaget bidrar till nya arbetstillfållen per år (nya heltidsföretagare + tillkmmande anställningar i befintliga företag) -Cachar 50 företag med tillväxtavtal i länets arenr -Ha 20 blag (varav 13 i Science Park Jönköping) i det s k natinella inkubatrsprgrammet i länet. Långsiktiga mål: Science Park-systemets långsiktiga mål är att vara en betydelsefull aktör i reginens utveckling av nya ch befintliga företag. Science Park-systemet inspirerar ch skapar effektiv tillgång fr innvatörer ch entreprenörer till affärsutvecklande tjänster ch tillväxtkapital i hela länet. Det är Science Park-systemets ambitier på sikt att tillsammans med övriga innvatinsaktörer bidra till följande effekter: Det natinellt bästa innvatins- ch nyfretagarklimatet. Internatinell uppmärksamhet fr vår verksamhet ch gda resultat sm bidrar till reginens attrakt i vi t et. En ökad andel såväl nya sm befmtliga företag med knkreta innvatins- ch tillväxtstrategier i reginen. En ökad andel kunskapsbaserade företag. Bidra till att antalet innvatiner/patent sm används i reginens företag har en ökningstakt sm är prcentuellt högre än i andra svenska reginer. Reginal utbildning/frskning används till knkret ch praktisk nytta i företagen. Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) JÖNKÖPINGS L.ÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

12 4.6 9~~ JONKOPINGS LÅN BIJnktttvttSin Antalsidr 6{10} Erbjuder såväl nya entreprenörer sm befintligt näringsliv affärsutvecklingsstöd med fkus på imvatin, tillväxt ch internatinalisering. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktivileler är planerade?) Det perativa ledningsarbetet inm Science Park-systemet mfattar dels löpande utveckling av verksamhetens tjänsteerbjudande i forhållande till målgrupper samt ledning av aff'arscachcr i länet. Den strategiska nivån av ledningsarbetet mfattar kncept ch verksamhetsutveckling såväl på länsövergripande nivå sm att aktivt medverka m så önskas i enskilda kmmuners näringslivsarbete. Verksamhetsledaren är aktiv i ett antal prjekt ch frum på såväl natinell sm reginal nivå fr erfarenhetsutbyte, medverka i utvecklingsfrågr ch hitta samverkan med Science Park-systemets rganisatin. I rllen ligger även att arbeta med den långsiktliga finansieringen av verksamheten samt söka for verksamheten relevanta prjekt. DeiUla rll bemannas f n av en verksamhetsledare på 75% Funktinen for kmmunikatin, media ch genmfrande av events bemannas till 30% av marknadsforings-ch kmmunikatinsansvarig inm Science Park Jönköping AB. Genm samrdning av aktiviteter ch infrmatinsmaterial har redan betydande kstnadsbesparingar gjrts. Dels tas gemensamma aktiviteter fram for att arbeta med över hela länet samtidigt sm dialg sker med lkal kmmun eller näringslivsblag for att anpassa arbetet till den enskilda kmmunens forutsättningar. Science Park-systemet bemannas även av en central affårsutvecklare till 50% samt ytterligare 50% bestående av specialistinsatser inm exempelvis exprt, finansiering ch iiulvatinsrådgivning. Dessa resurser är tillgängliga fr de lkala affårscacherna i länet fr att på bästa sätt möta lika idebärares ch entreprenörers behv av caching ch specialistkmpetens. Science Park-systemet i J ön köpings län kmmer under prjektperiden inrikta sitt arbete på ett frtsatt breddinriktat arbete fr att stimulera entreprenörskap i strt, gärna i samverkan med andra aktörer ch prjekt. För att bidra till reginens tillväxtmål ktruner arbetet med iiulvatiner ch befintliga foretag med tillväxtambitiner ta ett ökat fkus i cacharbetet ch i de aktiviteter sm planeras. Science Park-systemet kmmer att arbeta for ökad tillgång till kapital till nya ideer ch foretag i hela länet. REGIONFORBUNDET JONKOPINGS W -us:801<255.se-65114~ l8clk--vise> S>tga1an 18A Tt036107SS71 Fax: ~~10~ M

13 Datum ~,, ~, Blankettversln JÖNKÖPINGS LÄN 7{10) Utvecklingen av den egna verksamheten har fljande fkus: Frtsatt arbete inm kmpetensutveckling ch kllegial samverkan mellan samtliga cacher inm Science park-systemet. Vidarutveckla gemensamt strukturkapital ch erbjudande av affårsutvecklingsinsatser. Det blir allt viktigare att utveckla internatinella relatiner ch kmpetens kring exprt. Prfilering ch marknadsfring av tillväxtarenrna i länet. Arbeta för långsiktig bemanning ch finansiering av systemet ch länets affårscacher. Vårt erbjudande: Med erfarenheter ifrån Affårsskap ch Expertrummet erbjuda inspirativa ch kunskapshöjande aktiviteter fr att stimulera innvatin ch ökat entreprenörskap. Medverka i kapitalanskaffningsfrågr samt arbeta fr att lkala grupper eller nätverk av möjliga lkala investerare startas. Om möjligt kmmer prjektmedel att sökas fr att växla upp denna satsning. Verka fr en närmare ch tydligare kppling till högsklan fr affårscacher, tillväxtarenr ch entreprenörer. Hitta frmer för matchning av studenter ut till fretag i länet. Förtydliga vårt erbjudande ch prgram fr kvalificerat affårsstöd mt såväl nya sm befintliga fretag genm tillväxtprgramavtal Samverkan inm innvatinssystemet Vara en engagerad aktör i varje krnmuns utvecklingsarbete med fkus på innvatin ch tillväxt. Sätta aktivitets- ch utvecklingsmål fr såväl enskild kmmun sm länet i strt. Fördjupa samverkan med länets övriga innvatinsaktörer med effekt ch nytta fr entreprenörer ch fretag i fkus. Ambitinen är att Science Park-systemets infrastruktur av tillväxtarenr ch affårscacher i ökande grad samverkar med andra reginala näringslivsinsatser exempelvis intematinaliseringsprjekt, prduktutveckling, design, utveckling av strategier för kvinnrs fretagande, UF-fretagande ch sciala innvatiner. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgalan 18 A Tel: l Fax O E-pst:

14 Datum AV& ~~ JÖNKÖPINGSLÅN BlankettversJn (10) Utveckling ch spridning av gemensamt kncept för aflarscachin riktat till tillväxtföreta Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den inala utveckli sstrnt in sm du kan ladda ner å www. in nk.se Science Park-systemets grundläggande strategier bygger på ett engagerat arbete för ett breddat näringsliv ch en tydlig inriktning mt kunskapsintensiva företag vilket är utpekade strate ska mål i RUS. Hrisntella kriteri er (Beskriv på vilket sått prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt 'ämställdhet Jämnställdhet: I de tjänsteerbjudanden sm skapas ch de prjekt sm Science Park-systemet medverkar i finns alltid tydlig ambitin att anpassa utfrmning ch innehåll för att nå en så bred målgrupp sm möjligt ur ett jämnställdhetsperspektiv. Då ambitinen är att de företag vi arbetar med skall nå internatinella marknader är lika natinella ch kulturella bakgrunder en tillgång. Integratin: I samverkan med högsklan ch arbetsförmedlingen skapas ökade möjligheter för nysvenskar att utveckla id~ ch starta företag. J det arbete vi bedriver för ökad internatinalisering är blandade internatinella ch kulturella bakgrunder en tillgång. Miljö: Science Park-systemet har sedan start aktivt nyttjat elektrniska hjälpmedel ch wcbknferenssystem för att minska behvet av resr i länet. Prjektet är fkuserat på förnyelse ch tillväxt genm en ökande andel kunskapsintensiva företag ch innvativa prdukter ch affårsmdcller. Genm såväl media, events, prjektdeltagande ch mässr sm genm det stra nätverk av företagare, finansiärer, branschföreträdare ch plitiker arbetar Science park-systemet för att s rida resultat metder ch erfarenheter såväl natinellt sm internatinellt. RfGJONFORBUNDET JOHKOPINGS LÅN -ess:b. 255, SE65114~ I-- Väs:raS-.an ii A Tt Fax e_. reg>nlcrt>unde~.. WWW~pt>g H

15 ~'& "~' JÖNKÖPING$ LÄN Datum Blankettversin (10) Uppföljning/utvärdering av prjektet Prjektet rapprterar löpande aktiviteter ch resultat främst till Science Parksystemets styrelse men även till andra intressenter i länet bl a Reginförbundet ch tilllänets kmmuner.rapprtering av nyckeltal sker löpande till det natinella inkubatrsprgrammet sm f n administreras av Almi Innvatin men 2015 övergår till Vinnva. JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: www reginjnkping.se

16 A!& 9;~ J0NK0PINGS LÅN Datum Blankettvtt"tkw'l Antal tktot 10(10) K stna d s b u d Jget Ksinadsslag Ar2015 Ar2l6 Ar20 Ar20 ltatt Egen persnal (lnkl. sciala avgifter) Antal timmar Lönekstnad per timme: Extema tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäner inte medel från Reainfört>undetl Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin l bilaga) Indirekta kstnader (specificera l bilaga) Summa kstnader lntllkter Summa {A) l Finansierin Finansiär Ar2015 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Reginrrbundet Medlemsintiil.:1er Summa (B) l "Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt Genm att använda tab-langenten mellan fätten, får du fram l'lltt summa direkl Observera att summan i {A) måste överensstamma med summan i (B). REGIONFORBUNDET J0NK0PINGS LÅN Ptdess: Bx 256. SE-6511 ~ IBsel<sd<es: Vistr S A Tt Fax; Ole ) E-i>OOt.gi0il1>ide0 egj*<lpn M www"~.se

17 Budget Science Park-systemet Verksamhet ch aktiviteter Bilaga: l Intäkter Reginförbundet Innvatinsbrn Medlemsintäkter Ttala intäkter Kstnader Persnalkstnader in kl mkstnader för telefni, datrutrustning, adrr Externa tjänster lkalkstnader Övriga kstnader * Ttala Kstnader Minskade kstnader överfört till Science Park-systemet ek förening l Övriga kstnader.. Förbrukningsmaterial Knferenskstnad cachmöten Resekstnader Marknadsföring Representatin intern/extern Telefn ch IT webbplattfrm IT verktyg Serviceavgift branscharg Övriga kstnader summa

18

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt...

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Digitalisering inom vård, stöd och omsorg

Digitalisering inom vård, stöd och omsorg Digitalisering inm vård, stöd ch msrg En förstudie avseende behv av digitalt verktyg för uppföljning, utveckling ch styrning av scialtjänstens digitalisering Maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete med fkus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer