.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB Nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt"

Transkript

1 Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Science Park-systemet - effektiva prcesser fr innvativ tillväxt Science Park Jönköping AB Nytt Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan I enlighet med Reginstyrelsens beslut fattat 24 april i ärende R4814 fullföljs detta med foreliggande prjektmedelsansökningar från pr j ektägaren. I bilagd prjektmedelsansökan sm avser ftnansiering av verksamhetsledning ch aktiviteter i Science park-systemet beskrivs verksamhetens inriktning ch målsättning fram t..m Ansökans innehåll ch mslutning ligger väl i linje med de intentiner sm framgick av beslutsunderlaget till beslutet i ärende R4814. Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, R US satsningen ligger mycket väl i linje med delstrategi 2 i RUS: "Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Men även vad gäller delstrategi l understödjer satsningen i Science park-systemet delstrategins syfte ch mål. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: ~ Psitiv Kmmunikatiner: D Psitiv Innvatin: ~ Psitiv Klimat ch energi: D Psitiv Attraktivitet: ~ Psitiv Glbalisering: ~ Psitiv Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~ Psitiv O Neutral D Negativ ~ Neutral O Negativ O Neutral D Negativ 0 Neutral D Negativ O Neutral O Negativ O Neutral O Negativ O Neutral O Negativ JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: W'NW.reglnjnkping.se l

2 Referens Mikael Gustafssn ~~ 9~~ JÖNKÖPING$ län Datum Beteckning R5514 2(3) Eknmisk bedömning till frslag till stödbelpp Den eknmiska mslutnigen i ansökan är framtagen med utgångspunkt från nuvarande verksamhetsbud get. Sm framgår av beslutsunderlag i ärende R4814 har kstnaderna kunnat reduceras med nära kr genm samrdningsvinster sm uppkmmer i samband med den ökade samverkan med Science park Jönköping. Avsatt belpp ska ses sm medfinansieringsmedel till såväl kmmade ansökningar till EU:s strukturfnder eller andra natinella medel eller dylikt. Förslag till särskilda villkr fr beslut Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg fr fast anställd persnal (m kstnad fr den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginfrbundet att stryka kstnaden. Mall fr friställningsintyg ftnns på hemsidan. Medels beslut: Två-årigt medelsbeslut År201S År kr kr RF-medel RF-medel Utbetalningsprgns: År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. År 2016 beräknar vi att betala ut: kr.

3 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 3(3) Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följer: År År Kstnader Egen persnal J l (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: År 20 Ttalt Lönekstnad per timme: Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa l s År År Finansiär 201S 2016 Reginförbundet Jönköpings län Medlemsintäkter *) Summa 2 S År 20 Ttalt s *) Medlemsintäkterna tas in till den ideella föreningen Science park-systemet Jönköpings län ch används där för att gagna arbetet på bästa sätt. Samma sak vad gäller de kstnader sm dessa medlemsintäkter är tänkta att beksta, så redvisas dessa i föreningens räkenskaper ch inte i föreliggande prjekteknrril. Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning fr ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4

5 ~~.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län A N r< O i\tl - ' i"' : J Dn... ff.~/ fl Datum Blankettversln (3) sansökan u rppgifter m prjektet Prjektnamn Science Park-systemet- effektiva prcesser för innvatin ch tillväxt Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) u rppgrfter m skan d e Prjektägare E-pst Science Park Jönköping AB Pstadress Telefn Gjuterigatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer" Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredv1smngsskyldig för prjektet? Galler ansökan medfinansiering fr E U-stöd? l r8l Ja O Nej O Ja r8l Nej ~ Arbetsslå lienummer ent1gt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: ) p r1e. ktl e d are Namn -elefn Fredrik Göranssn E-pst Mbiltelefn 0706-l Ek nmr 'h an t errng. Namn Lvisa Skybm E-pst Telefn Mbiltelefn Prj ektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress Bx 255, SE Jn1<p1ng l Besöksadress: Vawa Strgatar 18 A Tel l Fax l E-pst reg njonkp ng se www reginjnkpmg.se

6

7 ~'&.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Datum Blankettversin (1 O) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u ppgl 'ft er m prje. kt e t Prjektnamn Science Park-systemet- effektiva prcesser för innvatin ch tillväxt Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) Uppgifter m sökande Prjektägare E-pst Science Park Jönköping AB inf~sciencepark.se Pstadress Telefn Gjuterigatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir J Bankgir Ar sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? t8j Ja D Nej D Ja t8j Nej.... Arbetsstallenummer enligt Stat1s!ISka centralbyran (Tfn ) Prjektledare Namn Telefn Fredrik Göranssn E-pst Mbiltelefn fredrik.granssn~sciencepark.se Eknmihantering Namn Lvisa Skybrn E-pst lvisa. skybrn~sciencepark.se Telefn Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Underskrift av behörig att företräda sökanden Underskrift Namnförtydligande Dan Friberg l Ort ch datum Jönköping J ÖNKÖPING$ L ÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

8 O~tum ~'& ~~ J0NK0PINGS LÅN BlankettvetSic n {10) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Bakgrund: Redan 1999 tgs de frsta stegen till det sm idag är Science Park-systemet i lönköpings län. Verksamheten har sitt ursprung i Science Park ch Högsklan i Jönköping men med målet att fra ut affärsutvecklingsprcesser fcir innvatins- ch tillväxtarbete ut alla länets kmmuner. Science Park-systemet, även kallat SP-systemet, erbjuder därfr entreprenörer med innvativa affårsideer att utveckla ch etablera sitt tillväxtföretag på hemmaplan. Detta ska ses såsm ett alternativ till att flytta ch söka utvecklingsmöjligheterna i strstädernas inkubatrmiljöer eller att inte kmmersialisera sin innvatin alls. Kntaker med den akademiska miljöns frskningsinitiativ ch elevprjekt sm pågår är i många fall en tillgång fcir såväl nya till växtföretag sm etablerade blag. Mötesplatser ch nätverk är viktiga fcir nya innvatörers ch entreprenörers utveckling ch Science Park -systemets nder finns därfr knutna till ett lkalt högskle/lärcentra eller en lkal näringslivsarena. På det sättet möts nya entreprenörer ch erfarna företagare löpande. Science Park-systemet har skapat sin egen unika mdell av innvatinssystem i syfte att fora ut kunskap ch expertis lkalt till samtliga kmmuner i länet. Genm tydlig samverkan lkalt ch reginalt, med systematiskt arbete fcir att skapa ett strukturkapital fcir arbetsmetder ch verktyg, har man lyckats krsbefrukta de bästa av flera världar till gagn fcir entreprenörerna med tillväxtambitiner: Lkalt ch reginalt - samtidigt. Affårscacher lkalt på plats- men är en del av reginalt kllegium. Resurser på plats ch kvalificerat affårsstöd - direkt tillgängligt. Systematiskt gemensamt arbetssätt- internatinell vedertagen inkuberingsprcess ch Science Park-kncept. På detta sätt har en verksamhet byggs upp sm idag har 58 företag sm fysiskt sitter på hemmaplan- med avtal m affårsstöd for ptimal tillväxtresa. De utgör företag med tillväxtptential sm kan växa ch få kvalificerat affärsstöd under gemensamt paraply sm en länsgemensam inkubatr men ha kvar sitt lkala nätverk. JÖNKÖPING$ LÄN P$t8dress: Bx 256, SE Jönköping l Besök.$adr6S$: Vtstta SlOrQatan 18 A Tel: l Fax: E pst

9 Datum ~'& 9~~ Blankettversln JÖNKÖPING$ LÄN (10) Nuläge: Science Park-systemet drivs sm en ideell fårening med samtliga kmmuner, landsting, högskla, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv ch Företagarna sm medlemmar. Detta sker i s k tillväxtarenr. Följande lkala tillväxtarenr är etablerade utöver Science Park i Jönköpings kmmun: Nvumhuset, Aneby kmmun Tillväxtarena i Eksjö & Företagsparken Mariannelund, Eksjö kmmun Arenum Tillväxtarena, Gistaveds kmmun Gnsjöandans Tillväxtarena, Gnsjö kmmun Tillväxtarena Hab, Hab kmmun Tillväxtarena Mullsjö, Mullsjö kmmun Nässjö Business Park, Nässjö kmmun Science Plant, Sävsjö kmmun Växtverket, Tranås kmmun Kreativ Arena, V aggeryds kmmun Vetlanda Tillväxtcenter, Vetlanda kmmun Företagstabriken, Värnarne kmmun Science Park-systemet i Jönköpings län har bl a fått natinell uppmärksamhet sm en unik företeelse i en av Ingenjörsvetenskapsakademiens studier. Att ha tillväxtarenr med tillväxtföretag etablerade i samtliga kmmuner ch ett aktivt arbete för att möta entreprenören på hemmaplan i en regin saknar sin mtsvarighet både natinellt ch internatinellt. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Prjektets syfte är att bemanna verksamhetsledning för Science Park-systemet ch att driva gemensamma aktiviteter samt marknadsföring ch kmmunikatin. I samband med persnalmsättning under hösten 2013 har verksamhetsledare, affårsccach ch medialmarknadsansvarig bemannats av Science Park Jönköping AB. Redan tidigare hade ett arbete startats för att samla Science Park-systemet ch Science Park Jönköping AB i ett gemensamt kllegium med gemensamt strukturkapital Detta arbete har på ett psitivt sätt frtlöpt ch Science Park-systemets styrelse ställde sig under våren psitiva till att permanent låta Science Park Jönköping AB bemanna de centrala funktinerna. Science Park-systemet erbjuder kvalificerat affårsstöd för att utveckla innvatiner mt kmmersialisering ch företag. Tidigare har Science Park-systemet huvudsakligen vänt sig till nyföretagare. Det finns dck str ptential i befintligt näringsliv att ta nya tillväxtsteg eller avknppa ideer i nya företag vilket ckså ett tydligt mråde fr SP-systemet att verka inm. Kunskapen m de innvatins- ch tillväxtstöd sm finns natiellt ch reginalt är relativt lågt i industrin ch ett hinder för den reginala utvecklingen. Genm tillväxtprgramavtal JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

10 ~ 6 9Ä9 J0NK0PINGS LÅN Ol'tum ~5 Blankettveraln AnllltldOf' 4(10) med befintliga företag kan SP-systemet bidra till arbetet kring utvecklingsptentialen i ideer ch nya strategier ch identifiera de resurser sm är tillgängliga i frm av fmansiering, innvatinsstöd, bemanning ch marknadsutveckling. Ä ven sciala företag med attarside sm bar tillväxtptential är välkmna till Science Park-systemet. Den bärande tanken i arbetsmdellen är att tillgängliggöra resurser lkalt på hemmaplan där entreprenören finns. För nya entreprenörer med tillväxtambitiner är det erhört viktigt att tänka glbalt ifrån början. Det är därför av str vikt för Science Park-systemet att dla internatinella kntakter ch att skapa förutsättningar för fler företag att tidigt förstå förutsättningarna på de marknader man har sm ambitin att verka på. Nya kunskapsbaserade företag ch internetbaserade aff'arsmdeller addresserar direkt glbala marknader ch målgrupper vilket ckså ställer höga krav på frågr sm internatinell juridik, immaterialrätt ch handelsfrågr. Sm en effekt av detta utvecklas nu gemensamma erbjudande ch insatser för innvatinsch affärsstrategi er, finansiering ch riskkapital samt nya marknader genm snabbare internatinalisering i länet. Målet är att bidra till ett allt mer kunskapsintensiv1 ch växande näringsliv i lönköpings län. Science Park-systemet har redan utökat sin samverkan med branschrganisatiner, prjektägare ch övriga innvatinsak1örer ch bidrar genm sitt närhet ch cachande förhållningssätt till entreprenörer ch företag att m större effekt av länets tillväl(tarbete. För att leda ch utveckla Science Park-systemets framåt söker Science Park Jönköping AB därför finansiering för verksamhetsledning av SP-systemet. Dessa medel kmmer att utgöra medfinansiering i EU-prjekt samt natinella prjekt ch utlysningar kmmer att sökas under periden. -Mål (Vad ss: ska prjektet uppnå för resultat?) REGIONFORBUNDET J0NK0PINGS LAN Bx255,SE..s611. ~ I_ V...,. $-IlA T et Fax E_.,...,..,.~'"'letQ_...._... WW«~.se

11 Datum ~,, ,~, JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin (10) Tillväxrarenrna i Jönköpings län är tillsammans på gd väg att etablera en årlig hållbar resultatnivå. Samtidigt sm det är önskvärt att upprätthålla en hög nivå nya fåretagsstarter har Science Park-systemet en tydlig inriktning på fmyelse fr att skapa tillväxt i såväl nya sm befintliga företag. Årliga mål under prjekttiden: - l 000 unika ideer (innvatiner eller affårsideer) -Medverkar till 300 fåretagsstarter - Sammantaget bidrar till nya arbetstillfållen per år (nya heltidsföretagare + tillkmmande anställningar i befintliga företag) -Cachar 50 företag med tillväxtavtal i länets arenr -Ha 20 blag (varav 13 i Science Park Jönköping) i det s k natinella inkubatrsprgrammet i länet. Långsiktiga mål: Science Park-systemets långsiktiga mål är att vara en betydelsefull aktör i reginens utveckling av nya ch befintliga företag. Science Park-systemet inspirerar ch skapar effektiv tillgång fr innvatörer ch entreprenörer till affärsutvecklande tjänster ch tillväxtkapital i hela länet. Det är Science Park-systemets ambitier på sikt att tillsammans med övriga innvatinsaktörer bidra till följande effekter: Det natinellt bästa innvatins- ch nyfretagarklimatet. Internatinell uppmärksamhet fr vår verksamhet ch gda resultat sm bidrar till reginens attrakt i vi t et. En ökad andel såväl nya sm befmtliga företag med knkreta innvatins- ch tillväxtstrategier i reginen. En ökad andel kunskapsbaserade företag. Bidra till att antalet innvatiner/patent sm används i reginens företag har en ökningstakt sm är prcentuellt högre än i andra svenska reginer. Reginal utbildning/frskning används till knkret ch praktisk nytta i företagen. Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) JÖNKÖPINGS L.ÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

12 4.6 9~~ JONKOPINGS LÅN BIJnktttvttSin Antalsidr 6{10} Erbjuder såväl nya entreprenörer sm befintligt näringsliv affärsutvecklingsstöd med fkus på imvatin, tillväxt ch internatinalisering. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktivileler är planerade?) Det perativa ledningsarbetet inm Science Park-systemet mfattar dels löpande utveckling av verksamhetens tjänsteerbjudande i forhållande till målgrupper samt ledning av aff'arscachcr i länet. Den strategiska nivån av ledningsarbetet mfattar kncept ch verksamhetsutveckling såväl på länsövergripande nivå sm att aktivt medverka m så önskas i enskilda kmmuners näringslivsarbete. Verksamhetsledaren är aktiv i ett antal prjekt ch frum på såväl natinell sm reginal nivå fr erfarenhetsutbyte, medverka i utvecklingsfrågr ch hitta samverkan med Science Park-systemets rganisatin. I rllen ligger även att arbeta med den långsiktliga finansieringen av verksamheten samt söka for verksamheten relevanta prjekt. DeiUla rll bemannas f n av en verksamhetsledare på 75% Funktinen for kmmunikatin, media ch genmfrande av events bemannas till 30% av marknadsforings-ch kmmunikatinsansvarig inm Science Park Jönköping AB. Genm samrdning av aktiviteter ch infrmatinsmaterial har redan betydande kstnadsbesparingar gjrts. Dels tas gemensamma aktiviteter fram for att arbeta med över hela länet samtidigt sm dialg sker med lkal kmmun eller näringslivsblag for att anpassa arbetet till den enskilda kmmunens forutsättningar. Science Park-systemet bemannas även av en central affårsutvecklare till 50% samt ytterligare 50% bestående av specialistinsatser inm exempelvis exprt, finansiering ch iiulvatinsrådgivning. Dessa resurser är tillgängliga fr de lkala affårscacherna i länet fr att på bästa sätt möta lika idebärares ch entreprenörers behv av caching ch specialistkmpetens. Science Park-systemet i J ön köpings län kmmer under prjektperiden inrikta sitt arbete på ett frtsatt breddinriktat arbete fr att stimulera entreprenörskap i strt, gärna i samverkan med andra aktörer ch prjekt. För att bidra till reginens tillväxtmål ktruner arbetet med iiulvatiner ch befintliga foretag med tillväxtambitiner ta ett ökat fkus i cacharbetet ch i de aktiviteter sm planeras. Science Park-systemet kmmer att arbeta for ökad tillgång till kapital till nya ideer ch foretag i hela länet. REGIONFORBUNDET JONKOPINGS W -us:801<255.se-65114~ l8clk--vise> S>tga1an 18A Tt036107SS71 Fax: ~~10~ M

13 Datum ~,, ~, Blankettversln JÖNKÖPINGS LÄN 7{10) Utvecklingen av den egna verksamheten har fljande fkus: Frtsatt arbete inm kmpetensutveckling ch kllegial samverkan mellan samtliga cacher inm Science park-systemet. Vidarutveckla gemensamt strukturkapital ch erbjudande av affårsutvecklingsinsatser. Det blir allt viktigare att utveckla internatinella relatiner ch kmpetens kring exprt. Prfilering ch marknadsfring av tillväxtarenrna i länet. Arbeta för långsiktig bemanning ch finansiering av systemet ch länets affårscacher. Vårt erbjudande: Med erfarenheter ifrån Affårsskap ch Expertrummet erbjuda inspirativa ch kunskapshöjande aktiviteter fr att stimulera innvatin ch ökat entreprenörskap. Medverka i kapitalanskaffningsfrågr samt arbeta fr att lkala grupper eller nätverk av möjliga lkala investerare startas. Om möjligt kmmer prjektmedel att sökas fr att växla upp denna satsning. Verka fr en närmare ch tydligare kppling till högsklan fr affårscacher, tillväxtarenr ch entreprenörer. Hitta frmer för matchning av studenter ut till fretag i länet. Förtydliga vårt erbjudande ch prgram fr kvalificerat affårsstöd mt såväl nya sm befintliga fretag genm tillväxtprgramavtal Samverkan inm innvatinssystemet Vara en engagerad aktör i varje krnmuns utvecklingsarbete med fkus på innvatin ch tillväxt. Sätta aktivitets- ch utvecklingsmål fr såväl enskild kmmun sm länet i strt. Fördjupa samverkan med länets övriga innvatinsaktörer med effekt ch nytta fr entreprenörer ch fretag i fkus. Ambitinen är att Science Park-systemets infrastruktur av tillväxtarenr ch affårscacher i ökande grad samverkar med andra reginala näringslivsinsatser exempelvis intematinaliseringsprjekt, prduktutveckling, design, utveckling av strategier för kvinnrs fretagande, UF-fretagande ch sciala innvatiner. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgalan 18 A Tel: l Fax O E-pst:

14 Datum AV& ~~ JÖNKÖPINGSLÅN BlankettversJn (10) Utveckling ch spridning av gemensamt kncept för aflarscachin riktat till tillväxtföreta Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den inala utveckli sstrnt in sm du kan ladda ner å www. in nk.se Science Park-systemets grundläggande strategier bygger på ett engagerat arbete för ett breddat näringsliv ch en tydlig inriktning mt kunskapsintensiva företag vilket är utpekade strate ska mål i RUS. Hrisntella kriteri er (Beskriv på vilket sått prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt 'ämställdhet Jämnställdhet: I de tjänsteerbjudanden sm skapas ch de prjekt sm Science Park-systemet medverkar i finns alltid tydlig ambitin att anpassa utfrmning ch innehåll för att nå en så bred målgrupp sm möjligt ur ett jämnställdhetsperspektiv. Då ambitinen är att de företag vi arbetar med skall nå internatinella marknader är lika natinella ch kulturella bakgrunder en tillgång. Integratin: I samverkan med högsklan ch arbetsförmedlingen skapas ökade möjligheter för nysvenskar att utveckla id~ ch starta företag. J det arbete vi bedriver för ökad internatinalisering är blandade internatinella ch kulturella bakgrunder en tillgång. Miljö: Science Park-systemet har sedan start aktivt nyttjat elektrniska hjälpmedel ch wcbknferenssystem för att minska behvet av resr i länet. Prjektet är fkuserat på förnyelse ch tillväxt genm en ökande andel kunskapsintensiva företag ch innvativa prdukter ch affårsmdcller. Genm såväl media, events, prjektdeltagande ch mässr sm genm det stra nätverk av företagare, finansiärer, branschföreträdare ch plitiker arbetar Science park-systemet för att s rida resultat metder ch erfarenheter såväl natinellt sm internatinellt. RfGJONFORBUNDET JOHKOPINGS LÅN -ess:b. 255, SE65114~ I-- Väs:raS-.an ii A Tt Fax e_. reg>nlcrt>unde~.. WWW~pt>g H

15 ~'& "~' JÖNKÖPING$ LÄN Datum Blankettversin (10) Uppföljning/utvärdering av prjektet Prjektet rapprterar löpande aktiviteter ch resultat främst till Science Parksystemets styrelse men även till andra intressenter i länet bl a Reginförbundet ch tilllänets kmmuner.rapprtering av nyckeltal sker löpande till det natinella inkubatrsprgrammet sm f n administreras av Almi Innvatin men 2015 övergår till Vinnva. JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: www reginjnkping.se

16 A!& 9;~ J0NK0PINGS LÅN Datum Blankettvtt"tkw'l Antal tktot 10(10) K stna d s b u d Jget Ksinadsslag Ar2015 Ar2l6 Ar20 Ar20 ltatt Egen persnal (lnkl. sciala avgifter) Antal timmar Lönekstnad per timme: Extema tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäner inte medel från Reainfört>undetl Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin l bilaga) Indirekta kstnader (specificera l bilaga) Summa kstnader lntllkter Summa {A) l Finansierin Finansiär Ar2015 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Reginrrbundet Medlemsintiil.:1er Summa (B) l "Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt Genm att använda tab-langenten mellan fätten, får du fram l'lltt summa direkl Observera att summan i {A) måste överensstamma med summan i (B). REGIONFORBUNDET J0NK0PINGS LÅN Ptdess: Bx 256. SE-6511 ~ IBsel<sd<es: Vistr S A Tt Fax; Ole ) E-i>OOt.gi0il1>ide0 egj*<lpn M www"~.se

17 Budget Science Park-systemet Verksamhet ch aktiviteter Bilaga: l Intäkter Reginförbundet Innvatinsbrn Medlemsintäkter Ttala intäkter Kstnader Persnalkstnader in kl mkstnader för telefni, datrutrustning, adrr Externa tjänster lkalkstnader Övriga kstnader * Ttala Kstnader Minskade kstnader överfört till Science Park-systemet ek förening l Övriga kstnader.. Förbrukningsmaterial Knferenskstnad cachmöten Resekstnader Marknadsföring Representatin intern/extern Telefn ch IT webbplattfrm IT verktyg Serviceavgift branscharg Övriga kstnader summa

18

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Design för tillväxt och välstånd

Design för tillväxt och välstånd Design för tillväxt ch välstånd Rapprt ch et recmmandatins rekmmendatiner du från Cmité branschpanelen directeur för Bericht eurpéen eurpeisk und du frmgivning design Empfehlungen des Förrd ch sammanfattning

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar 1(5) 2014-05-19 LJ 2014/353 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar Inledning För den fortsatta processen med att från 2015-01-01

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer