.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB Nytt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt"

Transkript

1 Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Science Park-systemet - effektiva prcesser fr innvativ tillväxt Science Park Jönköping AB Nytt Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan I enlighet med Reginstyrelsens beslut fattat 24 april i ärende R4814 fullföljs detta med foreliggande prjektmedelsansökningar från pr j ektägaren. I bilagd prjektmedelsansökan sm avser ftnansiering av verksamhetsledning ch aktiviteter i Science park-systemet beskrivs verksamhetens inriktning ch målsättning fram t..m Ansökans innehåll ch mslutning ligger väl i linje med de intentiner sm framgick av beslutsunderlaget till beslutet i ärende R4814. Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, R US satsningen ligger mycket väl i linje med delstrategi 2 i RUS: "Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Men även vad gäller delstrategi l understödjer satsningen i Science park-systemet delstrategins syfte ch mål. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: ~ Psitiv Kmmunikatiner: D Psitiv Innvatin: ~ Psitiv Klimat ch energi: D Psitiv Attraktivitet: ~ Psitiv Glbalisering: ~ Psitiv Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~ Psitiv O Neutral D Negativ ~ Neutral O Negativ O Neutral D Negativ 0 Neutral D Negativ O Neutral O Negativ O Neutral O Negativ O Neutral O Negativ JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: W'NW.reglnjnkping.se l

2 Referens Mikael Gustafssn ~~ 9~~ JÖNKÖPING$ län Datum Beteckning R5514 2(3) Eknmisk bedömning till frslag till stödbelpp Den eknmiska mslutnigen i ansökan är framtagen med utgångspunkt från nuvarande verksamhetsbud get. Sm framgår av beslutsunderlag i ärende R4814 har kstnaderna kunnat reduceras med nära kr genm samrdningsvinster sm uppkmmer i samband med den ökade samverkan med Science park Jönköping. Avsatt belpp ska ses sm medfinansieringsmedel till såväl kmmade ansökningar till EU:s strukturfnder eller andra natinella medel eller dylikt. Förslag till särskilda villkr fr beslut Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg fr fast anställd persnal (m kstnad fr den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginfrbundet att stryka kstnaden. Mall fr friställningsintyg ftnns på hemsidan. Medels beslut: Två-årigt medelsbeslut År201S År kr kr RF-medel RF-medel Utbetalningsprgns: År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. År 2016 beräknar vi att betala ut: kr.

3 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 3(3) Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följer: År År Kstnader Egen persnal J l (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: År 20 Ttalt Lönekstnad per timme: Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa l s År År Finansiär 201S 2016 Reginförbundet Jönköpings län Medlemsintäkter *) Summa 2 S År 20 Ttalt s *) Medlemsintäkterna tas in till den ideella föreningen Science park-systemet Jönköpings län ch används där för att gagna arbetet på bästa sätt. Samma sak vad gäller de kstnader sm dessa medlemsintäkter är tänkta att beksta, så redvisas dessa i föreningens räkenskaper ch inte i föreliggande prjekteknrril. Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning fr ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4

5 ~~.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län A N r< O i\tl - ' i"' : J Dn... ff.~/ fl Datum Blankettversln (3) sansökan u rppgifter m prjektet Prjektnamn Science Park-systemet- effektiva prcesser för innvatin ch tillväxt Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) u rppgrfter m skan d e Prjektägare E-pst Science Park Jönköping AB Pstadress Telefn Gjuterigatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer" Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredv1smngsskyldig för prjektet? Galler ansökan medfinansiering fr E U-stöd? l r8l Ja O Nej O Ja r8l Nej ~ Arbetsslå lienummer ent1gt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: ) p r1e. ktl e d are Namn -elefn Fredrik Göranssn E-pst Mbiltelefn 0706-l Ek nmr 'h an t errng. Namn Lvisa Skybm E-pst Telefn Mbiltelefn Prj ektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress Bx 255, SE Jn1<p1ng l Besöksadress: Vawa Strgatar 18 A Tel l Fax l E-pst reg njonkp ng se www reginjnkpmg.se

6

7 ~'&.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Datum Blankettversin (1 O) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u ppgl 'ft er m prje. kt e t Prjektnamn Science Park-systemet- effektiva prcesser för innvatin ch tillväxt Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) Uppgifter m sökande Prjektägare E-pst Science Park Jönköping AB inf~sciencepark.se Pstadress Telefn Gjuterigatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir J Bankgir Ar sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? t8j Ja D Nej D Ja t8j Nej.... Arbetsstallenummer enligt Stat1s!ISka centralbyran (Tfn ) Prjektledare Namn Telefn Fredrik Göranssn E-pst Mbiltelefn fredrik.granssn~sciencepark.se Eknmihantering Namn Lvisa Skybrn E-pst lvisa. skybrn~sciencepark.se Telefn Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Underskrift av behörig att företräda sökanden Underskrift Namnförtydligande Dan Friberg l Ort ch datum Jönköping J ÖNKÖPING$ L ÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

8 O~tum ~'& ~~ J0NK0PINGS LÅN BlankettvetSic n {10) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Bakgrund: Redan 1999 tgs de frsta stegen till det sm idag är Science Park-systemet i lönköpings län. Verksamheten har sitt ursprung i Science Park ch Högsklan i Jönköping men med målet att fra ut affärsutvecklingsprcesser fcir innvatins- ch tillväxtarbete ut alla länets kmmuner. Science Park-systemet, även kallat SP-systemet, erbjuder därfr entreprenörer med innvativa affårsideer att utveckla ch etablera sitt tillväxtföretag på hemmaplan. Detta ska ses såsm ett alternativ till att flytta ch söka utvecklingsmöjligheterna i strstädernas inkubatrmiljöer eller att inte kmmersialisera sin innvatin alls. Kntaker med den akademiska miljöns frskningsinitiativ ch elevprjekt sm pågår är i många fall en tillgång fcir såväl nya till växtföretag sm etablerade blag. Mötesplatser ch nätverk är viktiga fcir nya innvatörers ch entreprenörers utveckling ch Science Park -systemets nder finns därfr knutna till ett lkalt högskle/lärcentra eller en lkal näringslivsarena. På det sättet möts nya entreprenörer ch erfarna företagare löpande. Science Park-systemet har skapat sin egen unika mdell av innvatinssystem i syfte att fora ut kunskap ch expertis lkalt till samtliga kmmuner i länet. Genm tydlig samverkan lkalt ch reginalt, med systematiskt arbete fcir att skapa ett strukturkapital fcir arbetsmetder ch verktyg, har man lyckats krsbefrukta de bästa av flera världar till gagn fcir entreprenörerna med tillväxtambitiner: Lkalt ch reginalt - samtidigt. Affårscacher lkalt på plats- men är en del av reginalt kllegium. Resurser på plats ch kvalificerat affårsstöd - direkt tillgängligt. Systematiskt gemensamt arbetssätt- internatinell vedertagen inkuberingsprcess ch Science Park-kncept. På detta sätt har en verksamhet byggs upp sm idag har 58 företag sm fysiskt sitter på hemmaplan- med avtal m affårsstöd for ptimal tillväxtresa. De utgör företag med tillväxtptential sm kan växa ch få kvalificerat affärsstöd under gemensamt paraply sm en länsgemensam inkubatr men ha kvar sitt lkala nätverk. JÖNKÖPING$ LÄN P$t8dress: Bx 256, SE Jönköping l Besök.$adr6S$: Vtstta SlOrQatan 18 A Tel: l Fax: E pst

9 Datum ~'& 9~~ Blankettversln JÖNKÖPING$ LÄN (10) Nuläge: Science Park-systemet drivs sm en ideell fårening med samtliga kmmuner, landsting, högskla, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv ch Företagarna sm medlemmar. Detta sker i s k tillväxtarenr. Följande lkala tillväxtarenr är etablerade utöver Science Park i Jönköpings kmmun: Nvumhuset, Aneby kmmun Tillväxtarena i Eksjö & Företagsparken Mariannelund, Eksjö kmmun Arenum Tillväxtarena, Gistaveds kmmun Gnsjöandans Tillväxtarena, Gnsjö kmmun Tillväxtarena Hab, Hab kmmun Tillväxtarena Mullsjö, Mullsjö kmmun Nässjö Business Park, Nässjö kmmun Science Plant, Sävsjö kmmun Växtverket, Tranås kmmun Kreativ Arena, V aggeryds kmmun Vetlanda Tillväxtcenter, Vetlanda kmmun Företagstabriken, Värnarne kmmun Science Park-systemet i Jönköpings län har bl a fått natinell uppmärksamhet sm en unik företeelse i en av Ingenjörsvetenskapsakademiens studier. Att ha tillväxtarenr med tillväxtföretag etablerade i samtliga kmmuner ch ett aktivt arbete för att möta entreprenören på hemmaplan i en regin saknar sin mtsvarighet både natinellt ch internatinellt. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Prjektets syfte är att bemanna verksamhetsledning för Science Park-systemet ch att driva gemensamma aktiviteter samt marknadsföring ch kmmunikatin. I samband med persnalmsättning under hösten 2013 har verksamhetsledare, affårsccach ch medialmarknadsansvarig bemannats av Science Park Jönköping AB. Redan tidigare hade ett arbete startats för att samla Science Park-systemet ch Science Park Jönköping AB i ett gemensamt kllegium med gemensamt strukturkapital Detta arbete har på ett psitivt sätt frtlöpt ch Science Park-systemets styrelse ställde sig under våren psitiva till att permanent låta Science Park Jönköping AB bemanna de centrala funktinerna. Science Park-systemet erbjuder kvalificerat affårsstöd för att utveckla innvatiner mt kmmersialisering ch företag. Tidigare har Science Park-systemet huvudsakligen vänt sig till nyföretagare. Det finns dck str ptential i befintligt näringsliv att ta nya tillväxtsteg eller avknppa ideer i nya företag vilket ckså ett tydligt mråde fr SP-systemet att verka inm. Kunskapen m de innvatins- ch tillväxtstöd sm finns natiellt ch reginalt är relativt lågt i industrin ch ett hinder för den reginala utvecklingen. Genm tillväxtprgramavtal JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

10 ~ 6 9Ä9 J0NK0PINGS LÅN Ol'tum ~5 Blankettveraln AnllltldOf' 4(10) med befintliga företag kan SP-systemet bidra till arbetet kring utvecklingsptentialen i ideer ch nya strategier ch identifiera de resurser sm är tillgängliga i frm av fmansiering, innvatinsstöd, bemanning ch marknadsutveckling. Ä ven sciala företag med attarside sm bar tillväxtptential är välkmna till Science Park-systemet. Den bärande tanken i arbetsmdellen är att tillgängliggöra resurser lkalt på hemmaplan där entreprenören finns. För nya entreprenörer med tillväxtambitiner är det erhört viktigt att tänka glbalt ifrån början. Det är därför av str vikt för Science Park-systemet att dla internatinella kntakter ch att skapa förutsättningar för fler företag att tidigt förstå förutsättningarna på de marknader man har sm ambitin att verka på. Nya kunskapsbaserade företag ch internetbaserade aff'arsmdeller addresserar direkt glbala marknader ch målgrupper vilket ckså ställer höga krav på frågr sm internatinell juridik, immaterialrätt ch handelsfrågr. Sm en effekt av detta utvecklas nu gemensamma erbjudande ch insatser för innvatinsch affärsstrategi er, finansiering ch riskkapital samt nya marknader genm snabbare internatinalisering i länet. Målet är att bidra till ett allt mer kunskapsintensiv1 ch växande näringsliv i lönköpings län. Science Park-systemet har redan utökat sin samverkan med branschrganisatiner, prjektägare ch övriga innvatinsak1örer ch bidrar genm sitt närhet ch cachande förhållningssätt till entreprenörer ch företag att m större effekt av länets tillväl(tarbete. För att leda ch utveckla Science Park-systemets framåt söker Science Park Jönköping AB därför finansiering för verksamhetsledning av SP-systemet. Dessa medel kmmer att utgöra medfinansiering i EU-prjekt samt natinella prjekt ch utlysningar kmmer att sökas under periden. -Mål (Vad ss: ska prjektet uppnå för resultat?) REGIONFORBUNDET J0NK0PINGS LAN Bx255,SE..s611. ~ I_ V...,. $-IlA T et Fax E_.,...,..,.~'"'letQ_...._... WW«~.se

11 Datum ~,, ,~, JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin (10) Tillväxrarenrna i Jönköpings län är tillsammans på gd väg att etablera en årlig hållbar resultatnivå. Samtidigt sm det är önskvärt att upprätthålla en hög nivå nya fåretagsstarter har Science Park-systemet en tydlig inriktning på fmyelse fr att skapa tillväxt i såväl nya sm befintliga företag. Årliga mål under prjekttiden: - l 000 unika ideer (innvatiner eller affårsideer) -Medverkar till 300 fåretagsstarter - Sammantaget bidrar till nya arbetstillfållen per år (nya heltidsföretagare + tillkmmande anställningar i befintliga företag) -Cachar 50 företag med tillväxtavtal i länets arenr -Ha 20 blag (varav 13 i Science Park Jönköping) i det s k natinella inkubatrsprgrammet i länet. Långsiktiga mål: Science Park-systemets långsiktiga mål är att vara en betydelsefull aktör i reginens utveckling av nya ch befintliga företag. Science Park-systemet inspirerar ch skapar effektiv tillgång fr innvatörer ch entreprenörer till affärsutvecklande tjänster ch tillväxtkapital i hela länet. Det är Science Park-systemets ambitier på sikt att tillsammans med övriga innvatinsaktörer bidra till följande effekter: Det natinellt bästa innvatins- ch nyfretagarklimatet. Internatinell uppmärksamhet fr vår verksamhet ch gda resultat sm bidrar till reginens attrakt i vi t et. En ökad andel såväl nya sm befmtliga företag med knkreta innvatins- ch tillväxtstrategier i reginen. En ökad andel kunskapsbaserade företag. Bidra till att antalet innvatiner/patent sm används i reginens företag har en ökningstakt sm är prcentuellt högre än i andra svenska reginer. Reginal utbildning/frskning används till knkret ch praktisk nytta i företagen. Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) JÖNKÖPINGS L.ÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

12 4.6 9~~ JONKOPINGS LÅN BIJnktttvttSin Antalsidr 6{10} Erbjuder såväl nya entreprenörer sm befintligt näringsliv affärsutvecklingsstöd med fkus på imvatin, tillväxt ch internatinalisering. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktivileler är planerade?) Det perativa ledningsarbetet inm Science Park-systemet mfattar dels löpande utveckling av verksamhetens tjänsteerbjudande i forhållande till målgrupper samt ledning av aff'arscachcr i länet. Den strategiska nivån av ledningsarbetet mfattar kncept ch verksamhetsutveckling såväl på länsövergripande nivå sm att aktivt medverka m så önskas i enskilda kmmuners näringslivsarbete. Verksamhetsledaren är aktiv i ett antal prjekt ch frum på såväl natinell sm reginal nivå fr erfarenhetsutbyte, medverka i utvecklingsfrågr ch hitta samverkan med Science Park-systemets rganisatin. I rllen ligger även att arbeta med den långsiktliga finansieringen av verksamheten samt söka for verksamheten relevanta prjekt. DeiUla rll bemannas f n av en verksamhetsledare på 75% Funktinen for kmmunikatin, media ch genmfrande av events bemannas till 30% av marknadsforings-ch kmmunikatinsansvarig inm Science Park Jönköping AB. Genm samrdning av aktiviteter ch infrmatinsmaterial har redan betydande kstnadsbesparingar gjrts. Dels tas gemensamma aktiviteter fram for att arbeta med över hela länet samtidigt sm dialg sker med lkal kmmun eller näringslivsblag for att anpassa arbetet till den enskilda kmmunens forutsättningar. Science Park-systemet bemannas även av en central affårsutvecklare till 50% samt ytterligare 50% bestående av specialistinsatser inm exempelvis exprt, finansiering ch iiulvatinsrådgivning. Dessa resurser är tillgängliga fr de lkala affårscacherna i länet fr att på bästa sätt möta lika idebärares ch entreprenörers behv av caching ch specialistkmpetens. Science Park-systemet i J ön köpings län kmmer under prjektperiden inrikta sitt arbete på ett frtsatt breddinriktat arbete fr att stimulera entreprenörskap i strt, gärna i samverkan med andra aktörer ch prjekt. För att bidra till reginens tillväxtmål ktruner arbetet med iiulvatiner ch befintliga foretag med tillväxtambitiner ta ett ökat fkus i cacharbetet ch i de aktiviteter sm planeras. Science Park-systemet kmmer att arbeta for ökad tillgång till kapital till nya ideer ch foretag i hela länet. REGIONFORBUNDET JONKOPINGS W -us:801<255.se-65114~ l8clk--vise> S>tga1an 18A Tt036107SS71 Fax: ~~10~ M

13 Datum ~,, ~, Blankettversln JÖNKÖPINGS LÄN 7{10) Utvecklingen av den egna verksamheten har fljande fkus: Frtsatt arbete inm kmpetensutveckling ch kllegial samverkan mellan samtliga cacher inm Science park-systemet. Vidarutveckla gemensamt strukturkapital ch erbjudande av affårsutvecklingsinsatser. Det blir allt viktigare att utveckla internatinella relatiner ch kmpetens kring exprt. Prfilering ch marknadsfring av tillväxtarenrna i länet. Arbeta för långsiktig bemanning ch finansiering av systemet ch länets affårscacher. Vårt erbjudande: Med erfarenheter ifrån Affårsskap ch Expertrummet erbjuda inspirativa ch kunskapshöjande aktiviteter fr att stimulera innvatin ch ökat entreprenörskap. Medverka i kapitalanskaffningsfrågr samt arbeta fr att lkala grupper eller nätverk av möjliga lkala investerare startas. Om möjligt kmmer prjektmedel att sökas fr att växla upp denna satsning. Verka fr en närmare ch tydligare kppling till högsklan fr affårscacher, tillväxtarenr ch entreprenörer. Hitta frmer för matchning av studenter ut till fretag i länet. Förtydliga vårt erbjudande ch prgram fr kvalificerat affårsstöd mt såväl nya sm befintliga fretag genm tillväxtprgramavtal Samverkan inm innvatinssystemet Vara en engagerad aktör i varje krnmuns utvecklingsarbete med fkus på innvatin ch tillväxt. Sätta aktivitets- ch utvecklingsmål fr såväl enskild kmmun sm länet i strt. Fördjupa samverkan med länets övriga innvatinsaktörer med effekt ch nytta fr entreprenörer ch fretag i fkus. Ambitinen är att Science Park-systemets infrastruktur av tillväxtarenr ch affårscacher i ökande grad samverkar med andra reginala näringslivsinsatser exempelvis intematinaliseringsprjekt, prduktutveckling, design, utveckling av strategier för kvinnrs fretagande, UF-fretagande ch sciala innvatiner. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgalan 18 A Tel: l Fax O E-pst:

14 Datum AV& ~~ JÖNKÖPINGSLÅN BlankettversJn (10) Utveckling ch spridning av gemensamt kncept för aflarscachin riktat till tillväxtföreta Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den inala utveckli sstrnt in sm du kan ladda ner å www. in nk.se Science Park-systemets grundläggande strategier bygger på ett engagerat arbete för ett breddat näringsliv ch en tydlig inriktning mt kunskapsintensiva företag vilket är utpekade strate ska mål i RUS. Hrisntella kriteri er (Beskriv på vilket sått prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt 'ämställdhet Jämnställdhet: I de tjänsteerbjudanden sm skapas ch de prjekt sm Science Park-systemet medverkar i finns alltid tydlig ambitin att anpassa utfrmning ch innehåll för att nå en så bred målgrupp sm möjligt ur ett jämnställdhetsperspektiv. Då ambitinen är att de företag vi arbetar med skall nå internatinella marknader är lika natinella ch kulturella bakgrunder en tillgång. Integratin: I samverkan med högsklan ch arbetsförmedlingen skapas ökade möjligheter för nysvenskar att utveckla id~ ch starta företag. J det arbete vi bedriver för ökad internatinalisering är blandade internatinella ch kulturella bakgrunder en tillgång. Miljö: Science Park-systemet har sedan start aktivt nyttjat elektrniska hjälpmedel ch wcbknferenssystem för att minska behvet av resr i länet. Prjektet är fkuserat på förnyelse ch tillväxt genm en ökande andel kunskapsintensiva företag ch innvativa prdukter ch affårsmdcller. Genm såväl media, events, prjektdeltagande ch mässr sm genm det stra nätverk av företagare, finansiärer, branschföreträdare ch plitiker arbetar Science park-systemet för att s rida resultat metder ch erfarenheter såväl natinellt sm internatinellt. RfGJONFORBUNDET JOHKOPINGS LÅN -ess:b. 255, SE65114~ I-- Väs:raS-.an ii A Tt Fax e_. reg>nlcrt>unde~.. WWW~pt>g H

15 ~'& "~' JÖNKÖPING$ LÄN Datum Blankettversin (10) Uppföljning/utvärdering av prjektet Prjektet rapprterar löpande aktiviteter ch resultat främst till Science Parksystemets styrelse men även till andra intressenter i länet bl a Reginförbundet ch tilllänets kmmuner.rapprtering av nyckeltal sker löpande till det natinella inkubatrsprgrammet sm f n administreras av Almi Innvatin men 2015 övergår till Vinnva. JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: www reginjnkping.se

16 A!& 9;~ J0NK0PINGS LÅN Datum Blankettvtt"tkw'l Antal tktot 10(10) K stna d s b u d Jget Ksinadsslag Ar2015 Ar2l6 Ar20 Ar20 ltatt Egen persnal (lnkl. sciala avgifter) Antal timmar Lönekstnad per timme: Extema tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäner inte medel från Reainfört>undetl Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin l bilaga) Indirekta kstnader (specificera l bilaga) Summa kstnader lntllkter Summa {A) l Finansierin Finansiär Ar2015 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Reginrrbundet Medlemsintiil.:1er Summa (B) l "Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt Genm att använda tab-langenten mellan fätten, får du fram l'lltt summa direkl Observera att summan i {A) måste överensstamma med summan i (B). REGIONFORBUNDET J0NK0PINGS LÅN Ptdess: Bx 256. SE-6511 ~ IBsel<sd<es: Vistr S A Tt Fax; Ole ) E-i>OOt.gi0il1>ide0 egj*<lpn M www"~.se

17 Budget Science Park-systemet Verksamhet ch aktiviteter Bilaga: l Intäkter Reginförbundet Innvatinsbrn Medlemsintäkter Ttala intäkter Kstnader Persnalkstnader in kl mkstnader för telefni, datrutrustning, adrr Externa tjänster lkalkstnader Övriga kstnader * Ttala Kstnader Minskade kstnader överfört till Science Park-systemet ek förening l Övriga kstnader.. Förbrukningsmaterial Knferenskstnad cachmöten Resekstnader Marknadsföring Representatin intern/extern Telefn ch IT webbplattfrm IT verktyg Serviceavgift branscharg Övriga kstnader summa

18

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~,

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~, .f'&.,~, JÖNKÖPING$ LÄN 2014-04-03 Antal sidr 1(1) Reginstyrelsen Aktuella prjekt ch förslag till beslut Arbetsutskttet fareslår Reginstyrelsen besluta enligt nedanstående: l. Gnsjöreginens näringslivsråd,

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ Beteckning R13314 Antal sidr JÖNKÖ PI NG$ LÄN Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Näringslivets

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan

LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-10-26 Regionledningskontoret Johanna Sjöström Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan Förslag till beslut Projekt LYHS

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Lägesrapport 2 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 2 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2011-12-22 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Bverket/ Pstadress: Stadsbyggnadskntret Upplands Väsby kmmun 194 80 Upplands

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer