~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie"

Transkript

1 Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum År ch månad för prjektstart: l År ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan: Efter fl era års nedåtgående trend i antal sökande till industriprgram behövs gemensamma krafttag för att öka intresset bland unga att välja en framtid inm industrin. Det är en ödesfråga för länets näringsliv att kunna fylla på med nyutbildad arbetskraft i takt med att äldre går i pensin. Prjektet syftar till att trygga tillverkningsindustrins långsiktiga behv av kvalificerad arbetskraft. Prjektets mål är att genm ett antal aktiviteter tillsammans med sklledare, pedagger, SYV ch näringsli vet synliggöra den mderna industrins lika yrkesrller ch möjligheter. Aktiviteterna ska fkuseras på attitydpåverkan genm kunskap m mdern industri. Prjektet kmmer att resultera i utfrmandet av ett antal metder ch underlag sm syftar ti ll att öka antalet sökande till industri utbildningar. Metderna ska kunna spridas i andra frum. För att synliggöra brister kmmer en kartläggning av tillgång ch efterfrågan på utbildad arbetskraft inm industrin att göras inm förstudien. Den andra stra insatsen består av att samla alla relevanta aktörer för att arbeta fram en hållbar prjektplan för en gemensam kraftsamling. Ett efterföljande större gemensamt prjekt handlar ytterst m att säkerställa industrins långsiktiga behv av kva lificerad arbetskraft. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Väslra strgalan 18 A Tel: Fax: E-pst: l in frbj kpg

2 Referens Ola Olssn ~~ 9~, Beteckning R13114 Antal sidr 2(3) Ä ven yrkesrller sm kräver spetskmpetens på eftergymnasial nivå måste ftast börja med en gymnasial industriutbildning. Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS: Om länet ska utvecklas till en internatinellt ledande industriregin måste vi medverka till att industrin får tillgång till fler kvalificerade medarbetare. Att öka intresset bland unga till att välja industriutbildningar är nödvändigt för att säkerställa framtida kmpetensbehv. En str del av länets industriprduktin i små- ch medelstra företag ligger utanför strstäderna med en vikande del av beflkningen i arbetsför ålder. I dessa delar är det än viktigare att öka intresset för en framtid inm industrin. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS: Kunskap ch kmpetens: IZI Psitiv ONeutral D Negativ Kmmunikatiner: D Psitiv ~Z~ Neutral D Negativ Innvatin: D Psitiv ~Z~ Neutral D Negativ Klimat ch energi: D Psitiv ~Z~ Neutral D Negativ Attraktivitet: IZI Psitiv ONeutral D Negativ Glbalisering: D Psitiv ~Z~ Neutral D Negativ Reginal kraftsamling ch ledarskap: IZI Psitiv ONeutral D Negativ Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp: Från Reginförbundet söks kr. B ifall föreslås. Förslag till särskilda villkr för beslut: Vid ansökan m utbetalning ska de lika aktörernas medfinansiering tidredvisas med persner (namn) ch datum. Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars kan prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut År kr 1:1-medel Utbetalningsprgns År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. l O l Oc Natinell strategisk priritering Natinell ämneskategrisering

3 Referens Ola Olssn tf'& 9~~ REG IONFÖRBUNDET Beteckning R Anta l sidr 3(3) OECD-grupp OECD-ämne Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följer: Ar Ar Kstnader Egen persnal (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: 623 Ar 20 Ttalt Lönekstnad per timme: 354 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bi laga) Indirekta kstnader Summa kstnader Intäkter Offentli ga bidrag i annat än kntanter Summa Ar Ar Finansiär Prjektgruppen, Lichrn, SKTC, IF Metall V-Ö, Teknikc llege V Småland SKTC's medlemsföretag, m.fl Reginförbundet Summa Ar 20 Ttalt Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4 ~'& 9~,. Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län 20" -U 1 O ;;g;; t; Dn r..._ Blankettversin Antal sidr 1 ( ~ ) sansökan* u ppg1 "f ter m prje. k tet Prjektnamn Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin. Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad u 1ppg1 "ft er m s ""k an d e Prjektägare Skä1teknikcentrum Sverige AB Pstadress E-pst Telefn lönköpingsvägen Pstnummer ch rt Mbiltelefn Värnam Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gä ller ansökan medfinansiering för EU-stöd? l:8l Ja D Nej D Ja l:8l Nej **Arbetsstallenummer enligt Stat1 sliska centralbyran (Tfn: ) p r je. ktl e d are Namn Telefn U lrika Elmerssn E-pst Mbiltelefn sktc.se Ek nm1 'h an t enng. Namn Telefn Kajsa Karlssn E-pst Mbiltelefn byran.nu Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Ort ch datum Värn am O Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: reg ng.se

5 ~'& Blankettversin "~~ Antal sidr 2~) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Pr"ektnamn Så vänder vi trenden - fler ungdrnar till industrin. Sammanfattning av prjektet(max tecken) En mycket str andel av jbben i reginen är industrijbb. De finns i små ch medelstra företag sm hittills har klarat av att hantera mstruktureringar ch mställningar avsett knjunkturläge. En av de allvarligaste hindre för tillväxt är bristen på kvalificerad prduktinspersnal Samtidigt minskar andelen ungdrnar sm väljer industritekniska prgrammet (IN) ch det är svårt att rekrytera studenter till de industri- ch prduktinsinriktade YH-utbildningarna. Att antalet ungdrnar sm väljer industriprgrammet minskar är delvis kpplat till mindre årskullar men ckså till ett stadigt minskat intresse för en yrkeskarriär i industrin. Kunskap m ch förståelse för hur mdern industri fungerar ch vilka yrken ch karriärmöjligheter sm erbjuds är tillräcklig nland såväl ungdmar, lärare, sklplitiker, föräldrar. Attityder till arbete i industrin bygger på förlegade ch nyanserade bilder. Oavsett rsak till det låga intresset för industrin bland unga måste vi vända trenden för att kunna bli en internatinellt ledande industriregin. SKTC, Teknikcllege Västra Småland, Lichrn Teknik ch IFMetall Västb-Östb har i drygt ett år sarnarbetat för att uppmärksamrna företag på utmaningen ch ungdrnar på möjligheten med en industriteknisk utbildning. Medverkan i många lika sammanhang reginalt ch natinellt har ckså gett inblick i hur andra har arbetat framgångsrikt. Tyvärr är de flesta insatser lkala ch resultaten blir islerade ch sprids sällan till andra. Mycket skulle vara vunnet m länets branschrganisatiner, Teknikcllege, fack- ch arbetsgivarrganisatiner kpplade till industrin skulle samlas i ett gemensam prjekt med kraftfulla satsningar på bred frnt. I prjektet kunde beprövade ch framgångsrika arbetssätt samlas ch nya kncept ch metderutvecklas på ett tids- ch resurseffektivt sätt. Genm prjektet kunde en gemensam strategisk handlingsplan med mätbara mål arbetas fram ch följas både under prjektperiden ch efter. Förstudien ska förbereda för ett sådant prjekt genm två huvudsakliga insatser. l) Framtagning av underlag för att synliggöra industrins brist på kvalificerad arbetskraft i Jönköpings län, beskriva yrken ch karriärvägar på ett sätt sm attraherar ungdmar, föreslå attraktiv frtbildning för sklpersnal. 2) Samla relevanta aktörer för att arbeta fram en hållbar prjektplan för en gemensam kraftsamling. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

6 ~'&.,~, Blankettversin Antal sidr 3(g) Syfte(Beskriv avsikten med prjektet) Förstudien syftar till att förbereda för en större satsning i lönköpings län där relevanta aktörer på bred frnt ch med hög kvalitet ch precisin arbetar tillsammans för att vända trenden ch få fler ungdmar att välja industrins jbberbjudanden ch därmed de utbildningsvägar sm leder dit. Ett sådant större prjekt syftar ytterst till att säkerställa tillverkningsindustrins långsiktiga behv av kvalificerad arbetskraft. På medellång sikt krävs förändrade attityder kring indstrin ch fler ungdmar sm väljer industrirelaterade utbildningar. För att detta ska bli verklighet krävs på krt sikt att fler företagare,branschföreträdare,näringslivsrganisatiner, sklr, kmmuner ch fackliga företrädare mfl arbetar systematiskt ch uthålligt med beprövade arbetssätt. Måi(Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Förstudiensresultat är: - underlag sm på ett pedaggiskt ch lättillgängligt sätt visar arbetsgivare ch andra intressenter fakta/statistik kring utmaningen vad det gäller tillgång ch efterfrågan på kvalificerade medarbetare i industrin. - material sm på ett för ungdmar attraktivt sätt beskriver yrken ch karriärvägar i industrin -kncept för frtbildning för lärare ch SYV:are med syfte att öka kännedm m ch intresse för mdern industri -förankrad prjektplan för ett större sammanhållet samverkansprjekt i lönköpings län med syfte sm beskrivits van. Arbetet med företag ch fack i förstudien samt den infrmatin sm löpande kmmer att spridas kring förstudien kmmer att resultera i ökad medvetenhet m behvet av aktivitet ch engagemang för att öka attraktiviteten för arbete i industri. Målgrupp(Vem/vilka vänder sig prjektet till?) Förstudien kmmer bland andra att invlvera företagare, fack, Teknikcllege-prcessledare, företrädare från branschrganisatiner eller liknande i länet. Resultat i frm av lika underlag sm arbetas fram i förstudien vänder sig till samma grupper. Det prjekt sm förstudien syftar att skapa förutsättningar för kmmer med största sannlikhet att vända sig till: - ungdmar i åldersgruppen år generellt ch specifikt till tjejer - pedaggisk persnal ch ledning i grundskla ch gymnasium - enskilda företagare, industriföreningar, branschrganisatiner, näringslivsrganisatiner - plitiker i kmmunala barn- ch utbildningsnämnder eller mtsvarande - arbetsmarknadens parter för inm i länet verksam industri JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

7 .,,6 9~, Blankettversin Antal sidr Genmförande(Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) Förstudien kmmer att bestå av följande huvudaktiviteter: l) I lika knstellatiner tillsammans med målgrupperna arbeta fram relevanta underlag samt göra dessa tillgängliga för intresserade aktörer: a) "Yrken ch karriärvägar". I samverkan med industriföretag synliggöra industrins yrken ch karriärmöjligheter samt de utbildningsvägar sm leder dit. De flesta ungdmar vet inte vad det innebär att arbeta i industrin ch detta berr bland annat på att företagen själva inte är bra på att beskriva yrken ch ansvar. Genm att branschvis definiera ch beskriva lika yrkesrller, med arbetsuppgift ch karriärmöjlighet, samt kppla det till lika utbildningsvägar trr vi att fler ungdmar skulle bli intresserade av att satsa på industrin. Det skulle ckså bilda ett efterfrågat underlag för SYV ch lärare i vägledning av unga i sklan. b) "Svart på vitt" : Sammanställa ch kmmunicera fakta kring tillgång ch efterfrågan vad det gäller utbildad arbetskraft i industrin. Många företag har ingen eller dålig uppfattning m hur allvarlig situatinen vad det gäller tillgång till utbildad arbetskraft håller på att bli. Genm att ta fram enkel ch tydlig fakta sm genm branschrganisatiner mfl kan kmmuniceras till en str mängd företag mtiveras fler företag att engagera sig i de lkala sklma på många lika sätt. c) "Frtbildning för pedagger ch sklledare": Det saknas attraktiva ch mtiverande frtbildningserbjudande sm ger pedagger ch sklledare kunskap m ch persnlig erfarenhet av hur en mdem industri fungerar. Genm att utveckla ett paket med lika frmer av frtbildning (kurser, nätverk, seminarier, studiebesök) sm uppfattas sm verkligt attraktivt kan den bild sm eleverna får av industrin i sklan bli mer nyanserad ch rättvisande. 2) Samla infrmatin m vilka lika insatser sm genmförts eller pågår i länet för att öka andelen ungdmar sm söker till gymnasiets industritekniska prgram. 3) Samla relevanta aktörer i länet kring ett samverkansprjekt ch arbeta fram en förankrad, hållbar ch kmplett strategisk handlingsplan/prjektplan med väl frmulerade mål, aktiviteter, tidsplan, budget ch finansieringslösningar för samverkansprjektet ORGANISATION Förstudien rganiseras med en PROJEKTLEDARE på 50% sm rganiserar, leder ch verkställer de aktiviter sm krävs för att skapa förväntade resultat. Detta mfattar bland annat att etabelra arbetsgrupper, samla relevanta aktörer i länet, prcessleda framtagandet av plan för samverkansprjektet, dkumentera ch tillgängliggöra underlag i kmmunicerbart frmat. Till prjektledare är Ulrika Elmerssn föreslagen. Ulrika arbetar i dag deltid i SKTC ch Teknikcllege Västra Småland. En mycket förmånlig kmbinatin för detta prjekt. Den PROJEKTGRUPP sm arbetat aktivt hittills (IFMetall Västb-Östb, Lichrn Teknik, Skärteknikcentrum, Teknikcllege Västra Småland) kmmer att fungera sm perativt stöd Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: l Fax: l E-pst:

8 ~'& 9~, Blankettversin JÖNKÖPING$ LÄN Antal sidr 5(~) för prjektledaren genm att bidra med arbetstid ch insatser sm tidigare. Prjektgruppens rganisatiner kmmer att ansvara för att efter prjektets frtsätta att sprida ch publicera förstudiens resultat i sina egna verksamheter. Prjektgruppen har sedan tidigare identifierat ch diskuterat med företag, sklr ch kmmuner sm ckså är intresserade av att bidra med arbetstid ch delvis ckså bidra eknmiskt. En STYRGRUPP med en representant från vardera målgrupp företag, utbildning, kmmun samt ungdm ansvarar för att följa förstudien, säkerställa kvalitet ch ge styrande direktiv kring aktiviteter. Reginförbundet erbjuds plats i styrgruppen. En ADMINISTRA TIV resurs l 0% kmmer att ansvara för eknmisk redvisning ch resultatrapprtering. Den administrativa resursen kmmer ckså att vara delaktig i arbetet med budgetering, finansieringslösningar etc kpplat till framtagandet av strategisk handlingsplan/prjektplan för samverkansprjektet T'd 1 1p1an( l A nge när 1. t1 'd en prje. k tet s k a genm öras samt VI 'l k a aktiviteter sm ska ske) Organisering av prjektet samt kntakter med samtliga målgrupper ch rganisatiner för att förbereda förstudiens insatser Etablera arbetsgrupperna för framtagande av underlag ch tillsammans med dessa planera för arbetet i ett första arbetsmöte Arbeta fram underlag till frtbildningskncept,yrken ch karriärer samt svart på vitt m arbete i industrin. Samla infrmatin m genmförda ch pågående insatser för att öka antalet ungdmar sm väljer ind.tekn.gy Mtivera ch samla relevanta aktörer ch intressenter till ett gemensamt arbete med framtagning av strategisk handlingsplan/prjektplan. I en iterativ prcess arbeta fram samtliga delar i strategisk handlingsplan/prjektplan för ett större samverkansprjekt Sprida prjektets resultat samt säkerställa finansiering för genmförande av den strategiska handlingsplanen/prjektplanen Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

9 .,,,..,~, Blankettversin Antal sidr 6 ) Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS)(Beskriv prjektets kppling till den reginala utvecklingsstrategin sm du kan ladda ner på I den reginala utvecklingsstrategins delstrategi "En internatinellt ledande industriregin" beskrivs hur kraven på indsutrin ökar vad det gäller flexibel prduktin sm möter kundernas krav på växlande vlymer, helhetsansvar för såvälleveranssäkerhet sm utveckling av prdukt ch prduktin. En effektiv prduktin sm kräver allt mer ch djupare kunskap ch allt högre ch bredare kmpetens hs såväl medarbetare sm ledare för att knkurrenskraften ska bibehållas ch stärkas. Teknikutveckling, prduktinsutveckling ch ny affärslgik gör att det är nödvändigt med en gedigen grundutbildning, sällan krtare än examen från ettindustritekniskt gymnasieprgram, ch med förmåga till frtsatt lärande för att var anställningsbar. De förändrade förutsättningarna för knkurrenskraft har gjrt att det redan idag är brist på tillräcklig kmpetens i företagen ch efterfrågan på utbildad persnal i ett flertal yrkeskategrier möts inte av tillgången. Den reginala utvecklingsstrategin pekar ckså på att en allt åldrande beflkning med en krympande andel i yrkesverksam ålder tillsammans med utflyttning av invånare skapar ett än större gap mellan tillgång ch efterfrågan i framtiden ch att sammantaget är det nödvändigt att fler skulle behöva utbilda sig till tekniska yrken på lika nivåer. Den reginala utvecklingsstrategin uttrycker att bristen på arbetskraft med rätt kmpetenser kpplat till att den största andelen industriföretag finns på små rter där ckså beflkningen minskar utgör en av de största utmaningarna för länet. I den reginala utvecklingsstrategin beskrivs ckså vikten av att den sneda könsfördelningen inm industrin, sm frtfarande är mansdmineradm bryts upp. För att möta utmaningarna behöver vi utveckla förutsättningar för en arbetsmarknad sm är tillgänglig ch attraktiv för alla avsett kön, etnisk bakgrund ch ålder. Förstudien syftar till att skapa förutsättningar för ett större samverkansprjekt vars syfte är att kraftsamla kring en strategisk handlinsplan där relevanta aktörer samverkar på bred frnt för att öka andelen ungdmar ch särskilt tjejer sm väljer att utbilda sig till en framtida yrkeskarriär i industrin. Med en gedigen utbildning får man ett bra ch intressant jbb. De mest spännande jbben finns i de mest framgångsrika ch starka industriföretagen. På längre sikt bidrar prjektet till att säkerställa att dessa företag kan frtsätta vara frmgångsrika genm tillgång på kvalificerade medarbetare. Precis sm den reginala utvecklingsstrategin slår fast finns en str andel av dessa företag i lönköpings län. Förstudiens resultat vad det gäller kmmunicerbara underlag kan ckså kpplas direkt till den reginala utvecklingsstrategins andra delstrategi, Hrisntella kriterier(beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt jämställdhet) Förstudien syfte är att i förlängningen genm ett samverkansprjekt bidra till att industrins behv av kvalificerade medarbetare på sikt kan säkerställas i lönköpings län. Med en allt mindre andel innevånare i yrkesverksam ålder ch med ett för strt gap mellan efterfrågan ch tillgång på rätt utbildad persnal måste industrins jbberbjudande vara tillgängliga ch Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

10 ~'& 9~, Blankettversin Antal sidr?(t) attraktiva för så många sm möjligt. Förstudien kmmer att lägga särskild vikt på förutsättningar att attrahera tjejer att välja industritekniska gymnasieprgrammet för en framtida karriär i industrin. I förstudien kmmer företag att deltaga aktivt i utvecklingsarbete men ckså sm målgrupp för infrmatin ch lärande. För att vara en attraktiv arbetsgivare för mrgndagens unga välutbildade arbetskraft, sm det dessutm råder knkurrens m, måste företagen anstränga sig att erbjuda en gd arbetsmiljö, visa att man tar ett aktivt samhälls- ch miljöansvar ch har en rganisatin sm ger möjlighet för alla avsett kön ch etnicitet att utvecklas. Detta kmmer att särskilt lyftas fram i framtagande av underlag sm beskriver arbete ch karriär i industrin samt belysas i framtagandet av samverkansprjekt Ordinarie verksamhet- prjekt(specificera vad sm är särskiljande ch unikt) För att vända trenden ch få fler ungdmar att välja en karriär i industrin ch därmed en utbildning sm leder dit krävs insatser på flera frnter. V are sig skärteknikcentrum sm är prjektägare eller övriga rganisatiner sm kmmer att invlveras i såväl förstudie sm förväntat samverkansprjekt har en egen verksamhet sm täcker helhetsperspektivet på den utmaning vi vill bemöta genm ett samverkansprjektingen av de enskilda rganisatinerna har till uppdrag eller i sitt ansvar att genmföra det sm kmmer att krävas. För tillräcklig genmslagskraft krävs kraftsamling kring en gemensam agenda ch med en gemensam handlingsplan. Spridning(Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) Infrmatin m förstudien ch dess syfte kmmer att spridas från start till företag, fack, utbildningsanrdnare, branschrganisatiner, näringslivsrganisatiner med fleragenm särskila nyhetsbrev ch genm befintliga kanaler. Förstudiens resultat i frm av framtagna underlag kmmer att göras tillgängliga sm tryckbart material ch/eller pdf anpassat för publicering/spridning via hemsida. Förstudiens resultat i frm av strategisk handlingsplan/prjektplan för ett större samverkansprjekt kmmer att vara tillgänglig för samtliga invlverade aktörer. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

11 ~'& 9~~ Blankettversin Antal sidr 8{i) K s t na d s b u d 1ge t* Kstnadsslag Ar20l5 Ar20 Ar20 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: 623 Lönekstnad per timme: 354 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) Summa kstnader Intäkter - Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa (A) Finansierin * Finansiär Ar20l5 Ar20 Ar20 Ar20 Ttalt Prjektgruppen, Lichrn Teknik, SKTC,IFMetall V- Ö,TC Västra Småland SKTC:s medlemsföretag mfl Reginförbundet Summa (B) Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

12 BILAGA 1 Kalkylunderlag budget för Så vänder vi trenden- fler ungdmar till industrin Art Kstnad likvida medel (SEK) Prjektledare 50% lön ch sciala avgifter Administratin, eknmihantering 10% lön ch sciala avgifter Resr för möten ch spridningsaktiviteter Infrmatinsmaterial, trycksaker Möteskstnader Ttalt kstnader likvida medel Kstnad arbetstid (SEK) Prjektgruppens arbete IFMetall, Lichrn, TC,SKTC 1 dag/mån * 4 persner* 500 kr/tim styrgruppens arbete 5 pers*6 möten *4 timmar*soo kr Arbetsgrupp företag Framtagning yrken karriär 10 företag* 8 timmar per företag* 500 kr Arbetsgrupp sklpersnal Framtagning frtbildning 3 pers* 5 dagar * 500 kr Arbetsgrupp Fakta Framtagning statistik 2 tjänstemän kmmun*4 dagar*soo kr Aktiv medverkan övriga branschrganisatiner, TC-prcessledare 5 persner * 16 timmar 500 kr Ttal kstnad arbetstid i törstudien krnr Medfinansiering likvida medel Reginförbundet Medfinansiering likvida medel övriga rganisatiner krnr krnr

13 Specifikatin övriga kstnader Så vänder vi trenden Resr Infrmatinsmaterial, tryck, webb Möteskstnader, spridningsaktiviteter Ttalt kr kr kr kr Resr krnr Resr reginalt för arbetsmöten med företag, kmmuntjänstemän, sklpersnal, samarbetspartners. Infrmatinsmaterial, trycksaker krnr De underlag sm arbetas fram i förstudien ska spridas till målgruppen. En begränsad upplaga tryckt material för att kunna testa materialet inför planerat större prjekt. Fkus läggs på att utfrma material i pdf:frmat för spridning via befintliga hemsidr ch för "print-n-demand". Möteskstnader, spridningsaktiviteter krnr Omkstnader för genmförandet av arbetsmöten ch spridningsaktiviteter med fika alternativt lunch.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ Beteckning R13314 Antal sidr JÖNKÖ PI NG$ LÄN Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Näringslivets

Läs mer

.,~,. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nya tider, nya näringar? Kreativa och kulturella näringar i ett lokalt/regionalt perspektiv

.,~,. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nya tider, nya näringar? Kreativa och kulturella näringar i ett lokalt/regionalt perspektiv Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158.,~,. JÖNKÖPING$ LÄN u fire t~~ J l!-- l Zs ~1t1 Beteckning R7313 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad fr prjektstart:

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~,

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~, .f'&.,~, JÖNKÖPING$ LÄN 2014-04-03 Antal sidr 1(1) Reginstyrelsen Aktuella prjekt ch förslag till beslut Arbetsutskttet fareslår Reginstyrelsen besluta enligt nedanstående: l. Gnsjöreginens näringslivsråd,

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum PM Uppdrag Utredning ch analys av mställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Kund Btkyrka kmmun PM nr 01 Datum 2018-06-15 1. Rambölls uppdrag Ramböll har under tidsperiden februari till april genmfört

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017 NOV 2016 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag ch direktiv för verksamhetsdelarna i ny rganisatin från januari 2017 Inriktning för ledarskapet Ledarskapet är en central del

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Leda digitalisering 21 september Ale

Leda digitalisering 21 september Ale Leda digitalisering 21 september Ale Prgram för dagen Check in FIKA! Text 2 Digi. skla ch ledarskap Lärgrupper Text 1 Digi. ch samhälle Till nästa gång Check ut Upplägg ch tidsplan - Ale Intr Förarbete

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer Mbil närvård Västra Götaland 2017-10-11 Lathund Delrapprt 2 krtfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat ch rekmmendatiner 2 Inledning Detta dkument syftar till att på ett enkelt ch lättläst

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg Livslångt lärande Kmpetensutveckling i arbetslivet Författare: Olle Ahlberg Bakgrund Stra teknikskiften har genmsyrat samhället ch arbetsmarknaden under lång tid. Men till skillnad från tidigare skiften

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet Flkhälsplan 2019 Flkhälsrådet Vara Antagen av Flkhälsrådet 2018-09-14 Inledning Flkhälsarbetet strävar mt en jämlik hälsa genm att minska påverkbara skillnader i livsvillkr ch hälsa. En gd flkhälsa är

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Utlysning: Vindval om planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft

Utlysning: Vindval om planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft 1 (5) Utlysning: Vindval m planering för en hållbar strskalig utbyggnad av vindkraft Nu finns medel att söka på planeringsmrådet inm Vindval, etapp IV. Ttalt mfattar utlysningen cirka 15 miljner krnr.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samrdna ch i övrigt administrera klättring ch högfjällsprt i Sverige. Strategisk

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år Dnr 2019/90-612 Handlingsplan för kmmunens aktivitetsansvar för ungdmar 16-20 år Västerviks kmmun Barn- ch utbildningsförvaltningen 2019 Innehåll Försättsblad 1 Innehåll 2 Inledning 3 Förebyggande arbetet

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer