Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:"

Transkript

1 LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: ch r i INFORMATION Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin ch mötestider hösten 2014 Samtliga krnmunstyrelser i KNÖL-mrådet har bifallit prjektdirektivet för utredning av samverkan mellan kmmunerna Hällefrs, Lindesberg, Ljusnarsberg ch Nra. Prjektrganisatin l prjektdirektivet anges en prjektrganisatin enligt 'följande: Prjektledare Marianne Skinnars-Brun sm är engagerad på 60% genm tjänsteköp av Örebr läns landsting tiden Sm sakk'1lllllig i samhällsbyggnadsfrågr är Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef i Katrinehlrns kmmun engagerad på timbasis. Styrgrupp Annahelena Jemberg, KSO Hällefrs Lars-Göran Zetterlund, röreträdare för ppsitinen i Hällefrs Anders Ceder, KSO Lindesberg Jnas Kleber, röreträdare för ppsitinen i Lindesberg Ewa-Leena Jl1anssn, KSO Lj usnarsberg Ulf Hilding, företrädare för ppsitinen i Ljusnarsberg Slveig Oscarssn, KSO Nra Jhn Sundell, :företrädare för ppsitinen i Nra Jerry El vin, rdf i BMB Hans-Olf Hake, rdf i BKT Prjektgrupp Hans Karlssn, kmmunchef i Hällefrs Christer Lenke, kmmunchef i Lindesberg B Wallströmer, kmmunchef i Ljusnarsberg Jan Nrlund, kmmunchef i Nra Peter Grönlund, :förvaltningschefbmb Eva Jnssn, rörbundschefbkt Pst:ulress Lindesbergs kmmun Lind.:sberg Besöksadress Stentappsgtan Lindesberg Telefnifax vxt fa;.; E-pst/www hup://www.lindesberg..se Gir Bankgir Organisatinsnr:

2 Mötestider 2 Styrgrupp Fredag 22 augusti, kl , Lindesberg Fredag 26 september, kl , Kpparberg Fredag 24 ktber, kl , Hällefrs Fredag 28 nvember, kl Nra Prjektgrupp Trsdag 14augusti, kl Nra Trsdag 18 september, kl Nra Fredag 10 ktber, kll Nra Trsdag 20 nvember, kl Nra Prjektdirektivet bifgas_ ~~et Beställare av prjektet

3 KNÖL-kmmunerna Prjektnamn: Samverkan i Prjektägare: KSO i KNÖL Prjektdirektiv 1 (5) Datum Dnr Versin 6 Prjektnamn Samverkan i - Utveckling av befintliga ch nya samverkanmråden inm kmmunema i nita Örebr län. Prjektägare Ordföranden i respektive kmmunstyrelse. l. Bakgrund, syfte, strategier ch mål 1.1. Ide ch bakgrund Vid det gemensamma mötet med kmmunstyrelserna för KNÖL-kmmunerna i september 2012 diskuterades samverkan, bakgrund, nuläge ch framtida mråden fr samverkan. Samstämmighet rådde över att samverkan i grunden är psitivt för respektive kmmun avseende eknmi ch kmpetensförsörjning. Samverkan itmebär ckså svårigheter över tid dar den enskilda kmmunens utveckling ch behv inte alltid överensstämmer med den beslutade grundetl för samverkansrganisatinema. Sesammanfat/ande bildfrån det gemensamma kmmunstyrelsemötet i bilaga. Sedan cirka ti år finns två mfattande sarnverkans01måden: s kmmunalteknik (BKT) :fbr ktmnunernas tekniska verksamheter, gata, park ch idrtt, lkalvård ch miljöservice, vatten ch avlpp samt avfall ch återvinning. s miljö- ch byggförvaltning (BMB) för i huvudsak myndighetsutövning inm miljö- ch byggmrådet Förutm detta arbetat förvaltningen med naturvård, fysisk planering, trafikfrågr, ene.rgirädgivning, samt ka1t- ch mätningsverksamhet för de fyra kmmunerna. En ökad samverkan ia'ing mråden sm berör både BKT ch BMB har tidigare diskuteiats ch genmlysts i PM. Det.finns ett behv av att skapa en mer effektiv hante1ing av dessa mmåden inm rganisatinema ur resurssynpunkt, men ckså att utveckla verksamhetens prcesser ur ett kundperspektiv. Medbrgarna/kunderna är många gånger berende av kntakter med såväl gemensamrna rganisatiner sm kntaleter med respektive kiid.nwl i samma ärende. Mark- ch explateringsfrågr hanteras av respektive kmmun ch här finns ckså behv av att genmlysa m~jligheter till ökad samverkan med BKT ch BMB. Exempel på mråden för samverkan sm diskuterats för att effektivisera k01mnunemas verksamheter ch säkerställa hög kmpetens är följande: Upphandling Energi/strategiskt miljöarbete Infrastrukturlknununikatin IT Tele/växel/kundtjänst Frdnsförvaltning Juridisk kmpetens Gemensamma administrativa system

4 KNÖL-kmmunerna Prjektnamn: Samverkan i Prjektägare: KSO i KNÖL Prjektdirektiv 2 (5) Datum Dnr Versin 6 c:~ Vuxenutbildning Turism Gemensam biståndsbandläggning/lss-handläggning Debitering inm vård ch msrg Lönebantering Eknmiadminish atin 1.2.Syfte Syftet är att ytterligare ptimera klmdnytta, kmpetensfrsö1jning ch skapa kstnadseffektivitet i en stabil rgamsatin inm KNÖL-mrådet genm att utreda befintlig samverkan ch nya mråden för samverkan strategier Prjektiden stälmne1 väl överens med reginens ch knummemas måldl..unent. Bl a skrivs det i den reginala utvecklingsstrategin uk111nnmerna hctr e11 ce11tral rll i scnnhällspltmeringen. Den kmmunala övers;!ct.splcmeringen har tradwnellt fungerat sm styrdkumentfr markpietneringen inm den egna kmmunen. l takt med alt samhället ställer nyala av på funktinalitet ch rörlighet blir det allt tydligare all kmmunerna behöver ha bredare strategierfr sh7ji'amtida utveckling" Prjef<tmål Efter en analys av fr- ch nackdelar med avseende på verksamhetsansvar ch rganisatir~sfnner fr BKT ch BMB, med beaktande av myndighetsutövning) är prjektmålet att föreslå samverkansfrmer ur ett samhällsbygguadsperspektiv. Dessutm ska fjjande specifika nu åden för samvedcan utredas: 0 lnfi"astruktur/kmmunikatin strategiskt miljöarbete Upphandling Jm idisk kmpetens TT -rganisatin!it-strateg Tele/växel/kundtjänst F rdansförvaltning e Debitering inm vård ch msrg ch barnmsrg Systemfrvaltare för scialtjänstens gemensamma prgnm Lönehantering för kmmunerna ch gemensamma rganisatiner Eknmiadministratin för gemensamma rganisatiner Prjektet ska lämna förslag på ftamtida rganisatin/er inklusive ffentligrättslig samverkansfnn ch rganisatinens/rganisatinemas säte senast den 31 december Förväntat resultat av Etableringsfasen Förankra prjektdirektivet i medlemskmmunerna. Första steget är förankring i KNÖL-samverkan, för alt sedan med en tjänstesla'ivelse ch l)l'ojektdirektiv erhålla beslut ch prjektstrut i respektive kmmunstyrelse.

5 KNÖL-kmmunerna Prjektnamn: Samverkan i Prjektägare: KSO i KNÖL Prjektdirektiv 3 (5) Datum Dnr Versin Effektmål ch nyttanalys I syftet beskrivs att prjektet avser att uppnå kundnytta, kmpetensförsäljning ch kstnadseffektivitet. Dettakan mätas genm uppföljningar av kundnytta i relatin till kstnad. Avvikelsebanteting ch kvalitetsarbete är ytterligare sätt att systematiskt fålja effekterna. Prjektet ska redvisa en nulägesanalys ch föreslå indikatrer får uppföljning av en ny rganisatin Uppföljning Uppföljning av hur prjektet har bedrivits ch resultatet av förslaget sker ett år efter att det slutfötts, Avgränsningar Prjektet kan resultera i delprjekt sm utreder specifika verksamhetsmråden för samverkan. Styrgruppen beslutar m ev delprjekt sm ska genmföras under prjckttide.n. Detta kan innebära att samverkan kan inledas vid lika tidpunkter f6mtsatt beslut Målgrupper Målgrupper är kmmunerna Hällefrs, Lindesberg, Ljusnarsberg ch Nra samt kmmunalfårbundet BKT. 2. Leverans ch utvärdering Utredningsuppdraget redvisas till prjektägaren senast den 31 december Beställarfunktin 3.1. Beställare Kmmunchef, Lindesbergs kmmun. 4. Prjektrganisatin 4.1. Prjel<tledare Extem prjektledare tillsätts genm upphandling eller ljänsteköp styrgrupp Klnmunstyrelserdfåranden i KNÖL-kmmunerna, rdförande för BKT ch BMB samt en representant fr ppsitinen i respektive kmmun Prjektgrupp Kmmunchefer i KNÖL-kmmunerna, frbudschefbkt samt förvaltnjngschefbmb Referensgrupper/arbetsgrupper Utses av prjektledare ch prjektgrupp.

6 KNÖL-kmmunerna Prjektnamn: Samverkan i Prjektägare: KSO i KNÖL Prjektdirektiv 4 (5) Datum Dnr Versin Facklig samverkan Befintliga sam verkansrganisatiner inm respektive rganjsatin. 5. Kpplingar till andra prjekt ch verksamheter Organisatinsutredningar/fOrändringar inm respektive kmmun. En inventering genmförs innan prjektstatt. 6. Tid- ch af<tivitetsplan Prjektledare ch prjektgt.upp utarbetar tid- ch aktivitetsplan för hela prjektperiden. 7. Budget 7.1. Prjeldkstnader Extern prjektledare Seminarier ch wrkshp studiebesök Summa 500 tkr 50 tkr 50 tkr 600 tkr Persnalkstnader för anställd persnal bekstas av respektive rganisatin Prjektfinansiering Kstnaderna fördelas mellan medlemskmmunerna efter beflkning enligt följande: Hällefrs 15,7% 94 tkr Lindesberg 50,7 % 304 tia Ljusnarsberg l O, 7 % 64 t kr Nra 22,9 % 138 tkr 8. Riskanalys e Plitisk enighet uppnås inte Förändringsbenägenhet inm rganisatinerna Ökade kstnader Tidplanen håller inte Kmpetenstapp Brist upplevs avseende infrmatin ch delaktighet Att önskad effekt inte uppnås

7 KNÖL-kmmunerna Prjektnamn: Samverkan i Prjektägare: KSO i KNÖL Prjektdirektiv 5 (5) Datum w07 Dnr Versin 6 9. Referenser Förbundsrdning fr s kmmunalteknik Samverkansavtalrörande gemensam nämnd ch frvaltning för de kmmunala bygg- ch miljöverksamhetema i KNÖL-kmmunema " Reginal utvecldingsstrategi c Utvec1dingsstrategier eller mtsvarande för respektive kmmun Utredning m viss effektiviserings- ch ratinalisetingsptential genm kmmunal samverkan i, 2009 Förstudie m samverkansmöjligheter inmknöl-nu ådet, Lre maj 2009 Förslag till framtida upphandlingsrganisatin~ 20 l O BKT ch BMB -ett gegrafiskt mråde, G s Miljö- ch Byggnämnd ch dess frvaltningar, Larserö ch Wegfrs månad/år Eknmichefernas utredning avseende den skattefinansierade delen av BKT!s verksamhet w- ett eknmiskt perspektiv, sep 2012

8 NYTTAN - FRUKTEN ll FRAMTIDEN -NYA SKOTT

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A , l andstinget DALARNA Arbetsutskttet SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Samma nträdesdatum 2011-11-14 Paragrafer 174-181 Sida 1 (11) Plats ch tid Ord inarie iedamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.15-14.00

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer