Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna

2 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller inm förvaltningen. Sm medarbetare representerar jag, utåt, alltid förvaltningen ch därmed ckså Regin Halland. Internt är jag mina kllegers arbetsmiljö. Min insats betyder därför någt för andra. Reginservice ska vara ett stöd till kärnverksamheterna inm Regin Halland. Reginen har ett uppdrag från hallänningen, ibland ckså bredare, vilket betyder att alla medarbetares insats inm Reginservice ch övriga verksamheter inm Regin Halland påverkar den enskilde brukarens liv. För att nå framgång är gd kmmunikatin, både externt ch internt, ett måste. En del i gd kmmunikatin är återkppling, det vill säga, att visa att man ser exempelvis sin kund. En maximitid för återkppling inm Reginservice bör vara 48 timmars arbetstid. Utifrån detta gäller att alla avdelningar har att arbeta med sin kmmunikatinskultur. Över tid ska förvaltningen arbeta prcessinriktat i en linjerganisatin. Reginservice ska vara en öppen förvaltning där eknmisk medvetenhet ch delaktighet ska finnas i rganisatinens alla led. Det betyder ckså att alla ska känna att de har rätt att ta de beslut sm behöver tas i stunden ch på den nivå där man befinner sig i linjen. 2. Ledning ch styrning Direktivet till driftnämnder för 2015 utgör Reginstyrelsens uppdrag till reginens driftsnämnder varav driftsnämnden för Reginservice är en. Förvaltningschefen fastställer för varje år en verksamhetsplan för Reginservice. Syftet är att på ett tydligt men ändå på en övergripande nivå styra förvaltningens verksamhet med reginstyrelsens direktiv sm grund. All verksamhet inm Reginservice ska följa gällande lagar, förrdningar, föreskrifter, det givna uppdraget, beslutade plicyer ch kncernregler inm Regin Halland. Verksamhetsplanen ska samverkas med de fackliga rganisatinerna. Verksamhetsplanen beskriver krt uppdraget ch mt vilka mål de lika verksamheterna ska styras ch följas upp. Övergripande gäller Regin Hallands visin, Den bästa livsplatsen. Reginservice ska arbeta för att alltid ge bästa service till reginens kärnverksamheter. Reginservice ska kännetecknas av öppenhet ch samarbetsvilja ch att alltid sätta sin egen verksamhet i ett hela Regin Halland perspektiv. Genm att arbeta med ständiga förbättringar styr förvaltingen mt Reginfullmäktiges övergripande mål inm: Eknmi Hälsa Häls-ch sjukvård Regin Halland sm arbetsgivare Miljö

3 3. Organisatin/Ledning Reginservice leds av förvaltningschefen sm till sitt stöd har utsett en ledningsgrupp. Ledningsgruppen har regelbundna möten enligt en fastställd mötesplan. Uppgiften för ledningsgruppen är att övergripande utveckla förvaltningen enligt det av nämnden tilldelade uppdraget ch målen. Ledningsgruppen ska stödja förvaltningschefen i arbetet genm att ta fram beslutsunderlag ch delta i diskussiner ch utvärderingar m strategier ch inriktning för verksamheten samt dess uppföljning. Ledningsgruppens ledamöter representerar sm ett kllektiv de av förvaltningschefen fattade besluten. Ledningsgruppen består av mrådescheferna för Gas ch kmmunikatin, Närservice, Teknik ch fastighet ch It- ch teleservice samt persnalchef ch eknmichef. FC Förvaltningsstab GAS ch kmmunikatin Närservice Teknik ch Fastighet It ch Tele 4. Förvaltningschefens uppdrag till alla mrådeschefer inm Reginservice. Områdeschefen leder ch utvecklar uppdraget för de i mrådet ingående verksamheter. Leder utarbetandet av underlag för budget Leder arbetet med åtgärder/uppföljning av fastställda planer, exempelvis arbetsmiljöplan ch internkntrllplan Leder översyn av avtal Leder övriga riktade uppdrag från förvaltningschefen Upprättar en årlig verksamhetsplan för sitt mråde Säkerställer att uppföljning ch återrapprtering kan ske av uppdraget enligt särskild rdning Säkerställer att det minst en gång under året genmförs en kundundersökning, sm mäter den upplevda kvaliteten på avdelningsnivå Arbeta fram en långsiktig plan för att samrdna, effektivisera ch utveckla delarna inm mrådet, inklusive dess rganisatin

4 Där någn del av verksamheten har ett specifikt verksamhetssystem ska det säkerställas att det upprättas en bjektplan samt en bjektbudget enligt särskild rdning 5. Särskilt uppdrag till GAS ch kmmunikatin Arbetar fram en plan för att sammanställd övergripande infrmatin m Regin Halland sm insamlas inm GAS, kan användas på ett befrämjande sätt för reginens åtgärdsarbete Arbeta fram en långsiktig plan för att samrdna, effektivisera ch utveckla, inklusive dess rganisatin, med särskild inriktning på kmmunikatinsdelarna Leder arbetet med GAS så att det är möjligt att utvärdera verksamheten genm revisin eller annan rdning sm förvaltningschefen eller uppdragsgivaren RK önskar Kundundersökning för kmmunikatinsdelen ska ske på avdelningsnivå. 6. Särskilt uppdrag till Närservice Arbetar med jämförelser mt andra liknande verksamheter i mtsvarande rganisatiner för att hitta eventuella avvikelser i leverans ch kstnadsnivå Leder genmlysning ch eventuell rganisatinsutveckling av avdelningen för Lgistik Leder arbetet med att analysera frågan m hur Regin Hallands centralkök för vården ska rganiseras ch placeras. Ärendet har hög priritet! Leda arbetet med rutiner för att minska antalet felleveranser av prtiner inm sjukvården med 50 prcent under året. 7. Särskilt uppdrag till Teknik ch fastighet Arbetar med jämförelser mt liknande verksamheter sm Teknisk service i mtsvarande rganisatiner för att hitta eventuella avvikelser i leverans ch kstnadsnivå Deltar i arbetet med utvecklandet av fastighetsprcessen Säkerställer att arbetet inm Teknisk service båda mråden, nrr ch söder, inte utvecklas åt lika håll Arbetar aktivt för ett genmförande av en fastighetutvecklingsplan för sjukhusmrådena Säkerställer att det skapas långsiktiga åtgärdsplaner över underhålls- ch investeringsbehvet för Regin Hallands fastigheter 8. Särskilt uppdrag till IT- ch teleservice Säkerställer att det minst en gång under året genmförs en kundundersökning, sm mäter den upplevda kvaliteten. Där det är relevant ska mätning ske på avdelningsnivå

5 Arbetar med jämförelser mt liknande verksamheter i mtsvarande rganisatiner för att hitta eventuella avvikelser i leverans ch kstnadsnivå Ansvarar för att rganisatinen av telefnitjänster utreds enligt särskilt uppdrag Ansvarar för genmförandet av den femte avdelningen inm IT 9. Förvaltningschefens uppdrag till avdelningschefen för upphandling Avdelningschefen utvecklar uppdraget för sin verksamhet ch rapprterar direkt till förvaltningschefen Leder utarbetandet av underlag för budget Leder arbetet med åtgärder/uppföljning av fastställda planer, exempelvis arbetsmiljöplan ch internkntrllplan Leder översyn av avtal Säkerställer att upphandlingsprcessen är kmmunicerad ch förankrad på rätt nivå hs kundrganisatinerna Leder arbetet i att utveckla samverkan ch en gd kmmunikatinskultur med kundernas rganisatiner Leder övriga riktade uppdrag från förvaltningschefen Upprättar en årlig verksamhetsplan för sitt mråde Säkerställer att uppföljning ch återrapprtering kan ske av uppdraget enligt särskild rdning Säkerställer att det minst en gång under året genmförs en kundundersökning, sm mäter den upplevda kvaliteten av avdelningens leverans Leder planeringen för en säkrad persnalförsörjning 10. Inriktning ch mål Eknmi DN RGS mål: > RGS ska uppnå ett plusresultat år > Säkerställa tydligheten i vårt tjänsteutbud samt i våra avtal, överenskmmelser ch uppdrag till kund. > Förbättra våra prcesser. > Öka tydligheten i ledarskapet ch medarbetarskapet i hela rganisatinen. Miljö DN RGS Mål: > Mål sm ägs av Reginkntret. Reginservice bidrar med kmpetens. - Nätverk - Prjekt - Samarbete/samverkan 2

6 > I likhet med RS Direktiv. Den ttala energianvändningen i Regin Halland ska minska med minst 3 prcent jämfört med år Kldixidutsläppen från Regin Hallands tjänsteresr ska minska med minst 5 prcent jämfört med år Av det ttala inköpsvärdet av livsmedel i Regin Halland ska andelen eklgiska livsmedel öka med minst 5 prcentenheter jämfört med år 2013 Regin Halland sm arbetsgivare DN RGS Mål: > I likhet med RS Direktiv. Regin Halland ska vara EN tydlig ch attraktiv arbetsgivare. Enligt uppdrag från Reginkntret skall RS Direktiv inte brytas ned. Nämndspecifika mål till Driftnämnd Reginservice DN RGS Mål: > Bidra med kunskap ch nära samarbete kring händelser sm kan leda till vårdskadr. > Bidra med kmpetens ch kreativt tänkande för att skapa förutsättningar för framgång för Halland. 11. Internbudget I budgetförutsättningarna för 2015 gäller att Reginservice, sm ett led i en frtsatt kstnadseffektivisering, inte får göra någn pris- ch löneuppräkning på 2014 års prisnivå (exklusive Reginfastigheter).

7 Internbudgeten ska fördelas ut i rganisatinen på lägsta nivå, avdelningsnivå, för att uppnå ett tydligt ansvarstagande för både kvalitet, intäkter ch kstnader i verksamheten. Kstnadsökningar utanför budget ska anpassas inm respektive verksamhet. 12. Uppföljning ch utveckling Redvisning sker löpande under året i månadsrapprt, uppföljningsrapprt 1 ch 2, samt årsrapprt i enlighet med Riktlinjer för Regin Hallands uppföljning 2015 ch enligt specificerad tidplan. Avvikelser i verksamheten, exempelvis budgetavvikelser, resultatavvikelser, kvalitetsavvikelser etc. ska alltid redvisas! Uppföljning sker även enligt en individuell tidplan för respektive mrådeschef då även övriga mråden i denna verksamhetsplan följs upp. En del av uppföljning ch utveckling är utvärdering med eventuell efterföljande handlingsplan utifrån under året genmförda kundundersökningar. 13. Revidering av verksamhetsplan Denna verksamhetsplan revideras årligen ch fastställs av förvaltningschefen. Tmmy Thuvessn Tf Förvaltningschef Reginservice

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt Verksamhetsutveckling 2015 ch framåt 2015 ch framåt Denna verksamhetsplan beskriver SK Löddes verksamhetsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad vi planerar att göra, vilka mål vi har ch hur vi

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer