1(16) Uppföljning. Ändrad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01"

Transkript

1 1(16) Uppföljning

2 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring av dkument 7 Inriktningsmål 7 Effektmål 7 Bedömning av arbetsmiljörisker 8 Ohälsa, lycksfall ch allvarliga tillbud 8 Löpande åtgärder arbetsmiljö 8 Psykscial arbetsmiljöenkät Genmförda arbetsmiljöåtgärder Arbetsmiljöåtgärder Genmförda friskvårdsåtgärder Friskvårdsåtgärder 11 Hjärtstartare 11 Samverkansgrupp 13

3 3(16) Arbetsmiljöplicy (fastställd av Kmmunfullmäktige februari 2007) Våra utgångspunkter ch visiner för arbetsmiljöarbetet finns angivna i vår arbetsmiljöplicy Nybr kmmuns verksamhet bygger på möten mellan människr. Vår förmåga att hantera dessa möten får därmed en avgörande inverkan på vår framgång sm rganisatin. Denna kunskap ska frma vårt förhållningssätt ch våra värderingar i såväl interna sm externa relatiner. En gd arbetsmiljö är en förutsättning för att uppnå detta. Låt denna plicy vara ledstjärnan i detta arbete. Vi ska minst uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen. Vi ska arbeta systematiskt med ständiga förbättringar för att förebygga lyckr ch hälsa. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare ch arbetstagare. Vi ska ha ett arbetsklimat ch en relatin mellan arbetsgivare ch arbetstagare sm möjliggör ifrågasättande ch rak kmmunikatin. Alla medarbetare ska visa ett persnligt ansvar ch engagemang för arbetsmiljön i sitt dagliga arbete. Förutsättningar ska ges genm ett tydligt ledarskap, utbildning ch kmmunikatin. Gda kntakter med medarbetare, myndigheter ch allmänheten eftersträvas. Vi ska arbeta aktivt för att minska sjukfrånvarn genm såväl tidiga insatser sm hög aktivitet kring den sjukfrånvar sm har uppkmmit. Dessa faktrer ger: Medarbetare sm trivs på sina arbetsplatser. En arbetsmiljö där medarbetare ges möjlighet till utveckling.

4 4(16) Systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer ch rutiner gällande det praktiska arbetsmiljöarbetet återfinns i vår särskilda rutinbeskrivning "Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete". Länk till detta dkument finner du på Intranätet. På Intranätet finner du även Bilagr till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bilaga 1. Riskbedömning/Handlingsplan. Ska användas vid skyddsrnd. Klar senast 15 mars. Bilaga 2. Revisin av systematiska arbetsmiljöarbetet. Klar till den 15 ktber. Bilaga 3. Årlig revisin på verksamhetsnivå. Klar till den 1 nvember. Bilaga 4. Sammanställning av den årliga revisinen på verksamhetsnivå. Klar till den 1 nvember. För att underlätta sammanställning av lika arbetsplatsernas handlingsplaner inför rapprtering i samverkansgrupp/nämnd kan riskbedömningen för fler arbetsplatser sammanställas i dkumentet Arbetsmiljö - Förvaltningens-Handlingsplan sm även den finns på Intranätet.

5 5(16) Årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följa budgetåret. Månad Arbetsplatsnivå Förvaltningsnivå Nämnd/kmmunnivå Jan Uppföljning på arbetsplatsen av statistik ch genmförda åtgärder. Planering av kartläggning sm ska genmföras under februari. Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Årsarbetet börjar. Kartläggning på resp. arbetsplats av arbetsmiljön (kan starta tidigare vid behv), klart till 28 februari. Utifrån det görs riskbedömning ch upprättas handlingsplan. Riskbedömning handlingsplan upprättas. Klar till 15 mars. Åtgärder enligt handlingsplanen sm kan genmföras på arbetsplatsen genmförs under året. Frtsatt arbetsmiljöarbete Enligt handlingsplanen. Frtsatt arbetsmiljöarbete Enligt handlingsplanen. Frtsatt arbetsmiljöarbete enligt handlingsplanen. Frtsatt arbetsmiljöarbete enligt handlingsplanen. Frtsatt arbetsmiljöarbete enligt handlingsplanen. Frtsatt arbetsmiljöarbete enligt handlingsplanen. Redvisning av sjukfrånvarstatistik ch arbetsskadeanmälningar i samverkansgruppen De viktigaste arbetsmiljöriskerna ch handlingsplan från de lika arbetsplatserna redvisas i samverkansgruppen på förvaltningsnivå. Åtgärder enligt handlingsplanen sm kan genmföras på förvaltningsnivå genmförs under året. Gemensam handlingsplan upprättas förvaltningsvis. Sammanställning av riskbedömningar ch handlingsplaner från de lika förvaltningarna lämnas till i centrala samverkansgruppen senast 31 augusti. Redvisning av sjukfrånvarstatistik i samverkansgruppen. Sammanställning av föregående års revisin lämnas till respektive nämnd för diskussin. Revisinsrapprt lämnas till KSAU. Redvisning av sjukfrånvarstatistik i central samverkansgrupp Handlingsplaner redvisas i respektive nämnd. Redvisning av sjukfrånvarstatistik i central samverkansgrupp. Redvisning av sjukfrånvarstatistik i central samverkansgrupp. Okt Nv Dec Revisin av det systematiska arbetsmiljöarbetet med utvärdering av arbetssätt sm använts under året på arbetsplatsen. Klart till 15 ktber. Redvisning av revisin med utvärdering av arbetssätt sm använts under året i förvaltningens samverkansgrupp. Sammanställning lämnas till central samverkansgrupp senast 1 nv. Sammanställning från förvaltningarna av riskbedömningar ch handlingsplan diskuteras i central samverkansgrupp. Redvisning av sjukfrånvarstatistik i central samverkansgrupp. Revisin på kmmunnivå av det systematiska arbetsmiljöarbetet ch utvärdering av arbetssättet i central samverkansgrupp.

6 6(16) Friskvårdsplicy (fastställd av Kmmunfullmäktige ) Friskvårdsarbetet syftar till att: Stärka individens egna möjligheter att delta i friskvårdande aktiviteter utifrån sitt eget ansvar, för såväl sin hälsa sm för sin arbetsförmåga. Väcka ett intresse för friskvård ch hälsa hs den enskilda medarbetaren genm gruppvisa aktivitetserbjudanden. Vidare är syftet även att: Stödja en tidig ch aktiv rehabilitering för att i möjligaste mån förebygga långtidssjukskrivning. Friskvårdplicyn för Nybr kmmun på Intranätet: Drgplicy med handlingsplan för Nybr Kmmun (fastställd av Kmmunfullmäktige ) Nybr kmmuns drgplicy förtydligar arbetsgivarens hållning i frågr sm rör missbruk ch ska fungera sm vägledning för arbetsledaren. Vid misstanke m dessa prblem bör kntakt tas med såväl företagshälsvården sm persnalenheten. Drgplicyn på Intranätet: Tbaksplicy (fastställd av Kmmunfullmäktige ) Nybr kmmuns tbaksplicy innebär att rökning inte tillåts på arbetstid. Persnalen skall inte heller behöva utsätta sig för tbaksrök under arbetet. Enligt Tbakslagen är det arbetsgivarens ansvar att skydda sin persnal från passiv rökning. Tbaksplicyn på Intranätet: Lagar ch föreskrifter Arbetsmiljölagen (SFS 1977: 1160) ch arbetsmiljöförrdningen (SFS 1977: 1166) styr arbetsgivarens skyldigheter att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) anger mer i detalj de krav ch skyldigheter sm ställs på arbetsmiljön. Lagen, förrdningen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter finns tillgängliga för samtliga anställda på internet under adressen, ch

7 7(16) Ansvar Teknik- ch samhällsbyggnadsnämnden har huvudansvaret för arbetsmiljön. Teknik- ch samhällsbyggnadsnämnden rdförande fördelar arbetsuppgifter inm arbetsmiljö, brandskydd ch elsäkerhet till förvaltningschefen sm sedan fördelar arbetsuppgifter till underrdnad. Det straffrättsliga ansvaret vilar alltid ytterst på den sm har möjlighet att påverka skeendet. Straffrättsansvaret kan inte delegeras, däremt kan arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet delegeras. Vid delegering måste befattningshavarens kunskaper samt befgenheter i eknmiskt ch arbetsledningshänseende beaktas. Delegerad arbetsuppgift i arbetsmiljöarbetet sm inte kan lösas på grund av bristande kunskaper, resurser eller befgenheter ska skriftligt returneras till närmast överrdnad. För arbetsuppgift sm delegerats har överrdnad alltid tillsynsplikt ch delegeringen fritar inte nämndens ansvar. Arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan. Jämställdhetsansvarig inm Teknik- ch samhällsbyggnadsnämnden är rdföranden, Lennart Strm ch förvaltningens mbud i jämställdhetsfrågr är NN. Förvaring av dkument I Samhällsbyggnads arkiv förvaras skyddsrndsprtkll, arbetsskadech tillbudsanmälningar, krispärmen samt denna handlingsplan med bilagr. På varje verksamhets arbetsplats förvaras respektive verksamhets dkument. Inriktningsmål Vi mår bra av att arbeta på Samhällsbyggnad i Nybr kmmun. Alla medarbetare medverkar till att skapa en gd arbetsplats ch vi har ett klimat sm genmsyras av tillit. Effektmål Arbetsmiljön ska vara så bra psykiskt, scialt ch fysiskt att alla medarbetare rkar arbeta heltid fram till pensinsåldern. Sjukfrånvarn ska ligga lågt under både 2014 ch En majritet av våra medarbetare deltar i någn slags friskvård på arbetet eller på fritiden.

8 8(16) Bedömning av arbetsmiljörisker (8 AFS 2001:01) Bl.a. har skyddsrnder ch psykscial enkät genmförts hösten feb I bilaga (1) + (2) finns förvaltningens samlade handlingsplaner utifrån skyddsrnder ch enkät. (Fastighet har inte gjrt någn egen skyddsrnd 2014, men har varit närvarande på alla andras skyddsrnder ute i verksamheterna.) Medarbetarsamtalen har även belyst frågan. Ohälsa, lycksfall ch allvarliga tillbud Sjukfrånvarn 2013 var 10,5 dagar i genmsnitt per anställd. Skadr ch tillbud under 2013: har rapprterats 21 arbetsskadr ch 17 tillbud, flertalet inm Måltidsservice. Löpande åtgärder arbetsmiljö Skyddsrnder ch förnyad riskanalys ska genmföras varje år. Psykscial respektive medarbetarenkätundersökning genmförs vartannat år. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer - med biträde av skyddsmbud.) Skyddsrndsprtkll ska följas upp ch en åtgärdsplan ska upprättas för de aktuella punkter sm finns med på senaste skyddsrndsprtkllet. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer.) Handlingsplan för ett år i taget för arbetsmiljö-, jämställdhets- ch friskvårdsarbetet ska uppdateras senast 15 mars. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef.)

9 9(16) När beslut m Teknik- ch samhällsbyggnadsnämndens (TSN) verksamhetsplan för kmmande år antas ska mfattningen av verksamhetsplanen stämma överens med förvaltningens persnalresurser. Planen ska följas upp tre gånger per år (Arbetsuppgift: Förvaltningschef.) De arbetsmiljö- ch friskvårdssatsningar sm beslutas i denna handlingsplan ska beaktas i det årliga budgetarbetet. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer.) Arbetsplatsanknuten rehabilitering ska ske vid upprepad krttidsfrånvar eller långtidsfrånvar i samråd med den anställde ch företagshälsvården. Även arbetsmdell för tidiga insatser - Tidig rehab ska användas. (Arbetsuppgift: Persnalenheten, förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer.) Föräldralediga, långtidssjuka m.fl. ska kntinuerligt få infrmatin från förvaltningen. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer.) Kmmunens rutiner för arbetsskade- ch tillbudsanmälan ska följas, se intranätet: Statistik över sjukfrånvar, arbetsskadr, lycksfall, ht ch våld samt tillbud ska föras kntinuerligt. (Arbetsuppgift: Persnalenheten, persnalredgörare). Sammanställning görs årligen av kmmunens Persnalenhet.

10 10(16) Terminalglasögn vid bildskärmsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm AFS 1992:14 tar upp arbetsgivarens skyldighet att mbesörja synundersökning för arbetstagare sm beräknas arbeta vid bildskärm mer än 1 timme per dag. Vid prblem med synen i samband med terminalarbete kan arbetstagaren få särskilda terminalglasögn. Besök hs ptiker skall föregås av kntakt med närmaste chef för anmälan av synprblem samt erhållande av blankett för beställning av terminalglas. Besök hs ptiker sker ej på betald arbetstid. Mer infrmatin ch rutin på Intranätet: Sker vid behv; mfattning? Säkerhets- ch skyddsutrustning I bilar sm framförs i tjänsten, såväl kmmunens sm privata, ska utrustning för Första hjälpen ch varselvästar finnas. (Arbetsuppgift: kmmunens bilar Verksamhetschef Mark ch Service; gäller även varselväst i privata bilar.) Finansiering: Driftbudget. Att utrustning för Första hjälpen finns i privatbilar sm används i tjänsten ansvarar bilägaren. Säkerhets- ch skyddsutrustning i våra bilar ska hållas i gtt skick. (Arbetsuppgift: Bilansvariga, se bilaga.) Rapprtering av fel ch reparatinsbehv genmförs via anmälningar inkl. eventuella skadeanmälningar till Mark ch Service ch/eller Säkerhetssamrdnare. För registrerade frdn finns rutin? För registrerade ch arbetsredskap finns ingen rutin ännu. Alla sm arbetar i trafikmiljö ska genmgått Säkerhet på väg. Allt anläggningsarbete sm sker i trafikmiljö ska skyddas genm tillräckliga avspärrningar. (Arbetsuppgift: Verksamhetschef). Hjärtstartare finns i simhallen; Stefan Thrwaldssn instruktör.

11 11(16) Övrig utbildning ch rutiner Persnal sm kör bil i tjänsten minst 50 % av sin ttala arbetstid, ska få halkträning på särskild halkbana m så anses påkallat minst vid någt tillfälle vart 5 år. (Arbetsuppgift: Verksamhetschef Mark ch Service.) Våra lika arbetsrutiner ska årligen ses över ch vid behv revideras. Bilagr. (Arbetsuppgift: Verksamhetschef ch skyddsmbud.) Utbildning för prgramvarr ska ske vid förändring/utveckling av IT-system m m. (Arbetsuppgift: IT-samrdnare). Rutiner när det gäller ht ch våld ch vad gör vi m någn lycka händer, ska finnas ch redvisas i bilagr. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef ch skyddsmbud.) Vid våra persnalmöten (APT), sm hålls en gång i månaden ch verksamhets-/enhetsvis (förutm juli månad), ska arbetsmiljön alltid finnas med sm en stående punkt. (Arbetsuppgift: Verksamhetschefer, enhetschefer.) Samtliga anställda erbjuds att delta i kmmunens subventinerade aktiviteter såsm gratis bad i simhallen (en gång per vecka), 10-krtet samt reducerat pris för träning på Actic. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef.) Finansiering: Central budget. Företagshälsvård Vår företagshälsvård är Sensia. Vi har bl.a. tillgång till 20 minuters fri telefntid per persn. Därefter debiteras tiden. Mer infrmatin på intranätet:

12 12(16) 2013 Genmförda arbetsmiljöåtgärder Ny persnal har intrducerats Rumsbyten efter mrganisatin Ett nytt gemensamt kök har gjrts i rdning Under nvember 2013 genmfördes en psykscial arbetsmiljöenkät. Varje verksamhet har sedan tagit fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet. En samlad handlingsplan för Samhällsbyggnad redvisas i Bilaga 2 Handlingsplan psykscial arbetsmiljö. Skyddsrnder genmfördes i januari 2014 inkl. brandskydd. Måltidsservice lagar inte längre mat till skla ch msrg i samma kök utan har rendlat matlagningen. Hanemålaköket (ny utlastningshall) ch Kvarnbackenköket har fysiskt anpassats efter rendlingen. Övrigt inm Måltidsservice: Kvarnbackens kök - ventilatinsåtgärd; Fagerslättssklan - granuldiskmaskin (grvdisk); Madesjögläntan kkgryta med mrörare; Madesjögläntan/Kvarnbacken stek/kkugn; infört APT för all måltidspersnal Arbetsmiljöåtgärder Bedriva Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt Nybr kmmuns rutin: - Kartläggning inkl. skyddsrnder (senast 28/2) - Redvisning av sjukfrånvarstatistik arbetsskadeanmälningar i samverkansgruppen (februari) - Upprätta Riskbedömning ch handlingsplan (inkl. jämställdhets- ch friskvårdsplan), inkl. redvisning i samverkansgruppen (senast 31 mars) - Redvisning av handlingsplan i nämnden (april) - Sammanställning av riskbedömningar ch handlingsplan till centrala samverkansgruppen (senast 31 augusti) - Redvisning av sjukfrånvarstatistik i samverkansgruppen (september) - Revisin av SAM med utvärdering av arbetssätt under året (senast 15 ktber) - Redvisning av revisin med utvärdering av arbetssätt sm använts under året i förvaltningens samverkansgrupp (ktber-nvember) - Sammanställning av revisin lämnas till central samverkansgrupp senast 1 nv. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef.) En ny kmmunövergripande jämställdhetsplicy antgs i KF En kmmunal jämställdhetsplan tas fram av Persnalenheten med hjälp av förvaltningarnas jämställdhetsansvariga. Förse bilar sm används i tjänsten ch alla nyanställda med västar. (Arbetsuppgift: Verksamhetschef Mark ch Service.)

13 13(16) Uppdatera Beredskapspärmen (Vägledning vid bränder ch utsläppsberedskap). (Arbetsuppgift: Verksamhetschef Myndighet.) Samrdna ch samla alla verksamheters Krispärmar under G-katalgen. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef.) Start anhörigblankett ifyllnadsbar att spara; utbildning Upprätta förvaltningsgemensam rutin ch system för intrduktin av nyanställda. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef.) Intrducera nyanställd persnal. (Arbetsuppgift: Verksamhetschefer, enhetschefer.) Central intrduktin via Persnalenheten, två gånger/år. HLR- ch hjärtstartarutbildning (HLR = Hjärt-Lungräddning) för anställda på Samhällsbyggnad. (Arbetsuppgift: Förvaltningschef.) Brandskyddsutbildning rutin? Vart 3:e år. Brandskyddsutbildning för all (måltids-)persnal. (Arbetsuppgift: Enhetschef fastighetsdrift.) Rutin för hur vi ska jbba med arbetsskade- ch tillbudsrapprterna ska upprättas (Arbetsuppgift: Persnalenheten.) Förvaltningsgemensamma åtgärder utifrån psyksciala arbetsmiljöenkäten ch medarbetarenkäten (Arbetsuppgift: Förvaltningschef.) Tillsätta delad tjänst sm verksamhetschef för administratinen ch utvecklingsstrateg (ökad chefsnärvar, tydligare målarbete). Kartlägga ch utreda frtbildningsbehvet. Upprätta plan härefter. Inkluderar även de administrativa stödsystemen (Stratsys, Miljö-/Byggreda ch Agress) med utbildning för alla under Uppdatera/införa rutin för infrmatinsflöden, inkl. gemensamma mallar för uppföljning, månadsrapprter m.m.

14 14(16) Ta fram gränsdragningslistr mt kund; beställningsunderlag mt prducent/utförare respektive avtalsförslag mt beställare (tydliggöra ansvar, uppdrag, arbetsinnehåll ch minska arbetsbelastning). Ta fram plan för persnalaktiviteter (öka sammanhållningen ch stämningen). Införande av trivselgrupp. Ta fram förslag till ny rutin för lönebeskedet (mtivering lön). PE Uppdatera Arbetsfördelningslistan med alla verksamheter. Rutin för avslutningssamtal slutar på egen begäran + pensin Blankett via intranät Åtgärder utifrån skyddsrnder (Arbetsuppgift: Verksamhetschefer.) Se separat handlingsplan bilaga Genmförda friskvårdsåtgärder Prva-på ett Friskis & Svettispass (mars) Linnéalunken (juni) Alla har erbjudits delta i kmmunens subventinerade aktiviteter Friskvårdsåtgärder Alla erbjuds delta i kmmunens subventinerade aktiviteter. Intranätsidan uppdaterad (Arbetsuppgift: Persnalredgörare). Finansiering: Driftbudget. Spin f Hpe - Spinning på Friskis & Svettis (29 mars) Linnéalunken (20 maj) Kmmunglfen (augusti)

15 15(16) Acticmilen (augusti) Ny aktivitet fr..m : Nybrklassikern

16 16(16) Samverkansgrupp Samverkansgruppen består under 2014 av samhällsbyggnadschef Marie Leanderssn, biträdande samhällsbyggnadschef/planeringschef Jessica Dahl; Helen Thörnvall, SI; Karlina Perssn ch Sfia Karlssn, Visin; Lise Svenssn, SA; Rikard Eklund, Na; Annelie Ryhle, Gunvr Melin, Kristina Nilssn, Anders Jhnssn, Martin Cedertrn, Kmmunal; Sven- Erik Gustafssn, Sydfack. Samverkansgruppen sammanträder i nrmala fall en gång per månad samt vid behv. Skyddsmbud är Lise-Ltte Wallin, Annelie Ryhle, Gunvr Melin, Majvr Thrssn, Göran Bjelkne, Maria Franzén, Kristina Nilssn, Anders Jhnssn, Martin Cedertrn. Brandskyddsmbud på Samhällsbyggnad, Balder, är Bengt-Olf Jhnssn ch XX. Tryckeriet? Samverkansgruppen gdkände förslaget till Plan för arbetsmiljö ch friskvård XX-XX Samhällsbyggnad 2014-XX-XX Marie Leanderssn Samhällsbyggnadschef

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande 0 Östen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr fcs 2 1 SD Till Kommunstyrelsen Revidering av Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Övergripande målsättning:

Övergripande målsättning: september 2008 1 Övergripande målsättning: Vår arbetsmiljö ska vara sådan att såväl elever som anställda med glädje skall gå till skolan/arbetet. Samtliga anställda och elever ska ges möjlighet att påverka

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

4.2. Psykiatriråd nummer: 1

4.2. Psykiatriråd nummer: 1 4.2. Psykiatriråd nummer: Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder, kön, befattning

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16 Träff för vikarier inm skl- ch kulturkntret 4/10-16 Dagrdning Gästföreläsare Utvecklingspedagg Helena Åhman & Theres Nrmark Organisatin Central bemanning Blankett (timanställd vikaries synpunkter på arbetsplats)

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR 1 ALLMÄNT Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare Uppdaterad 2016-05-17 PERSONALHANDBOK Arbetare Inm Bemanningsavtalet Arbetare 1 Välkmmen till Uniflex! Vi hppas att du skriva trivas bra hs ss sm arbetsgivare ch med våra kunder sm din arbetsplats. För

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer