Bredbandspolicy för Skurups kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandspolicy för Skurups kommun"

Transkript

1 Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga för kmmunens utveckling. Enligt PTS mätning vid årsskiftet är färre hushåll ch företag i Skurups kmmun anslutna till bredband än i Sverige i genmsnitt. Det tar lång tid att bygga ut den infrastruktur, sm krävs för förbättrade bredbands-förhållanden i kmmunen, Därför är det viktigt att driva ett systematiskt arbete. Kmmunens plitiker önskar med föreliggande plicydkument lägga en långsiktig grund för arbetet med Bredbandsfrågan i avsikt att de sm önskar få en anslutning till bredband skall kunna få det. I likhet med allmänna vägar skall anslutningsvägarna mt internet präglas av öppenhet. En ny verksamhet, Skurup Bredband, skapas där all verksamhet inm bredbandsmrådet samlas ch sm tillförs en eknmisk grundresurs. Här skapas ch redvisas årligen en Strategisk plan för bredband i Skurups kmmun. Här finns en samlad kntaktyta i bredbandsfrågr. Begreppslista Bredband Datakmmunikatin med hög datahastighet, c:a 100 Mbit/s dubbelriktat Mbit/s Mått på datahastighet i miljntals bitar per sekund. Bit = 1 eller 0 Skurups kmmun Den kmmunala verksamheten Kmmunen Begrepp för den kmmunala verksamheten Landsbygd EU-definitin - Bebyggelse med färre än 3000 invånare. Inm Skurups kmmun är det endast Skurups tätrt sm har fler invånare än 3000 Stödberättigad landsbygd Bebyggelse med färre än 200 invånare där det kan trliggöras marknadskrafter inte skapar utbyggnad av fiberptiskt bredband Svartfibernät Nät av fibrer sm är klart att användas, men där fibrerna ännu inte används ch därför inte är belysta av den laser sm sänder data Fibernät Krtare begrepp för svartfibernät ksek Belpp i tusentals krnr MSEK Belpp i miljntals krnr Omvärldspunkt En anslutningspunkt till fibernät sm går utanför kmmunen

2 Plicy 2 (11) Bysammanbindande nät Nät på stödberättigad landsbygd sm förbinder mråden med hus Kvarterssammanbindande nät Nät i tätrter sm förbinder kvarter med hus Bredbandsfrågan Sammanfattande begrepp för alla frågeställningar sm behöver bearbetas inm bredbandsmrådet Innehållsförteckning Tillämpning för denna Plicy Bakgrund Syfte med Plicy Arbetsprcess för skapande av Plicy Avgränsning av Plicy Lagar sm påverkar bredbandsmrådet Stödmedel inm bredbandsmrådet Drivkrafter för Bredbandsfrågrs Plicy Målsättningar ch mål i Plicy Aktiviteter att driva för Bredbandsfrågan Resurser för Bredbandsfrågan Placering av resurser... 9 Bilaga 1 Exempel på användning av Grundresursen Bilaga 2 För- ch nackdelar med bredband via fibernät respektive mbildatanät Tillämpning för denna Plicy Efter beslut i Kmmunfullmäktige ger denna plicy vägledning i Kmmunens arbete med bredbandsfrågr till frmma för medbrgare ch företag i kmmunen ch i gränslandet till angränsande kmmuner. Plicyn revideras vid behv ch aktualitetsprövas åtminstne under varje mandatperid. 1 Bakgrund Medbrgares, företags ch rganisatiners möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga för kmmunens utveckling. På liknande sätt var exempelvis utbyggnaden av vägar ch elnät en gång avgörande för samhällets utveckling. Bredband möjliggör för medbrgare, företag ch

3 Plicy 3 (11) rganisatiner att fullt ut bli delaktiga i det glbala internetbaserade infrmatinsflödet via bla hemsidr, telefni ch teve. Med bredband avses i detta dkument anslutningar sm för slutkunder erbjuder nedladdningshastigheter på minst 50 Mbit/s samt uppladdningshastigheter av samma strleksrdning. Regeringens målfrmulering från år 2009 är 100 Mbit/s, vilket år 2013 har tlkats av Pst-ch Telestyrelsen, PTS, sm ett gränsvärde på minst 50 Mbit/s. Dessa gränsvärden förutses öka med en faktr 3 till 5 under detta dkuments livslängd. Nät för bredband byggs ut i snabb takt i Sverige. Dels görs utbyggnad av fiberptiskt bredband ch dels av master ch system för mbilt bredband. Vid årsskiftet hade, enligt PTS, fler än 20% av de svenska hushållen fiberptisk anslutning. Dessutm hade vid samma tidpunkt fler än 50% av hushållen möjlighet att få en anslutning till fiberptiskt bredband. I samma PTS-mätning finns 7 miljner mbila dataabnnemang varav 1 miljn avser tekniken 4G, sm i viss mfattning kan erbjuda bredband. Enligt PTS mätning vid årsskiftet är 2% av hushåll ch företag i Skurups kmmun anslutna till bredband sm möter vanstående definitin, se bredbandskartan.pts.se. BAS-prjektet, Bredband för Alla i Skåne, har redan år 2006 skapat ett fiberptiskt bredbandsnät i kmmunen med Omvärldspunkter i tätrterna Abbekås, Rydsgård, Skivarp ch Skurup. Nätet har använts i liten mfattning men utgör en viktig resurs i det frtsatta arbetet. Det tar lång tid att bygga ut den infrastruktur, sm krävs för förbättrade bredbandsförhållanden i kmmunen, Därför är det viktigt att driva ett systematiskt ch långsiktigt arbete, sm tar sin utgångpunkt i årliga beskrivningar av det aktuella läget. Kmmunens plitiker önskar med föreliggande plicy-dkument lägga en långsiktig grund för arbetet med Bredbandsfrågan i avsikt att de sm önskar få en anslutning till bredband skall kunna få det. 1.1 Syfte med Plicy Ett plicydkument lyfter fram Kmmunens engagemang i Bredbandsfrågan. Därmed tydliggörs ckså Bredbandsfrågans betydelse för varje medbrgare, företag ch rganisatin. Plicyn syftar till att ge vägledning för arbete med Bredbandsfrågan, samt att avsätta en grundläggande resurs för genmförande av detta arbete. 1.2 Arbetsprcess för skapande av Plicy Den första utgåvan av föreliggande plicydkument har skapats via ett tital avstämningsmöten med företrädare för de flesta plitiska partier, tjänstemän i Kmmunen, företrädare för kmmunens byalag samt för kmmunens näringsliv.

4 Plicy 4 (11) Underlaget till plicyn har skapats under periden ktber 2013 januari Avgränsning av Plicy Plicydkumentet mfattar inte detaljer i det arbete sm behöver utföras. Detaljerna samlas istället i det årligen reviderade dkumentet Strategisk plan för bredband i Skurups kmmun. Plicydkumentet ch anknutna dkument avgränsas till lösningar för bredband i första hand skapade med fiberptiskt datanät ch mbildatanät, eftersm de år 2014 är de enda tekniker sm kan antas möta kraven på datahastighet på ett framtidssäkert sätt. I bilaga 2 ges en bakgrund till teknikerna utgående från respektive tekniks för- ch nackdelar. 1.4 Lagar sm påverkar bredbandsmrådet Kmmunens ansvar för bredbandsmrådet är inte reglerat på någt sätt sm liknar situatinen inm exempelvis VA-mrådet. Dck förändrades Plan- ch Bygglagen för någt år sedan så att Kmmunen ansvarar för att ta med Bredbandsfrågan vid lika typer av planeringsarbete. Därmed skall Bredbandsfrågan exempelvis ingå i översiktsplaner ch visinära planer för markanvändning ch byggnatin. För att möjliggöra ett sådant planeringsarbete behöver bredbandets aktuella utbyggnadsläge löpande följas. 1.5 Stödmedel inm bredbandsmrådet Inm bredbandsmrådet finns främst två lika vägar till stödmedel för utbyggnad av fiberptiskt bredband: Dels landsbygdsstöd sm administreras av Länsstyrelsen för rter med färre än 200 invånare ch dels kanalisatinsstöd sm administreras av Regin Skåne för rter med färre än 200 invånare. Landsbygdsstöd kan sökas av Kmmunen, blag ch eknmiska föreningar ch avser utbyggnad av färdigt fiberptiskt bredbandsnät. Hittills har krav funnits på kmmunal medfinansiering av c:a 20% av utbyggnadskstnaden där stödmedel har utdelats. Kanalisatinsstöd kan sökas av Kmmunen, blag ch eknmiska föreningar ch avser endast utbyggnad av kanalisatin till bredbandsnät. Hittills har stödet mfattat c:a 45% av utbyggnadskstnaden. Stödreglerna mfrmas under år 2014 för att därefter gälla under den kmmande sjuårsperiden. 2 Drivkrafter för Bredbandsfrågrs Plicy Kmmunen har följande drivkrafter för att skapa ch förvalta en plicy för Bredbandsfrågan: - Kmmunen följer bredbandsmrådets utveckling aktivt ch är därmed handlingsberedd

5 Plicy 5 (11) - Principiella frågeställningar kan upptäckas ch hanteras i förväg, så att handlingsplaner snabbt kan skapas ch tas i bruk - Alla aspekter på bredband är samlade i en verksamhet för att öka effektiviteten ch snabba på en systematisk kunskapsuppbyggnad - Medbrgare ch företagare vet att det finns en förberedd kntaktväg i Bredbandsfrågr - Operatörer ch Tjänsteleverantörer vet att det finns förberedd kntaktväg i Bredbandsfrågr - Kmmunen kan uttala sig m vikten av öppenhet i de nät ch system sm upphandlas ch byggs - På samma sätt sm vägarna är allmänna bör öppna fibervägar eftersträvas Fiberöppet nät - Uthyrning av fibervägar sker till i förväg kända priser lika för alla sm hyr samma mängder Kapacitetsöppet nät - Uthyrning av datavägar sker till i förväg kända priser lika för alla sm hyr samma mängder Tjänsteöppet nät Knkurrerande tjänsteleverantörer finns i nätet ch de har sinsemellan samma förutsättningar för tjänsteleveranser av tex Internet, telefni ch TV-paket - Kmmunen kan bidra till att kvalitet i det byggda nätet kan efterfrågas på ett systematiskt sätt i samband med lika typer av upphandlingar 3 Målsättningar ch mål i Plicy Plicyn är utfrmad med målsättningen att nå Regeringens natinella mål för bredband. Plicydkumentets målsättningar ch krav återspeglas vad gäller krtsiktig planering av arbetet med Bredbandsfrågan i det årligen reviderade dkumentet Strategisk plan för bredband i Skurups kmmun. Kmmunen har i övrigt följande målsättningar med föreliggande plicydkument: - Att Kmmunen upptäcker ch söker lösningar i mråden sm riskerar att släpa efter i Bredbandsfrågan i syfte att skapa en levande kmmun ch landsbygd - Att skapa förutsättningar så att de sm önskar få en anslutning till bredband skall kunna få det - Att verka för att ett utbyggt kvarterssammanbindande öppet fiberptiskt nät täcker merparten av tätrterna år Att verka för att ett bysammanbindande öppet fiberptiskt nät täcker landsbygden år 2018 i den takt sm stödmedel möjliggör utbyggnad - Att ha en samlad verksamhet för Bredbandsfrågan inm Kmmunen

6 Plicy 6 (11) - Att nya utbyggnadsmråden för bstäder ch företag förses med möjlighet till framtidssäker bredbandsanslutning redan i förutsättningarna för explatering - Att möjligheter till samförläggning av kanalisatin för bredband nrmalt tas till vara - Att öppenhet ch kvalitet i byggda fibernät efterfrågas på ett systematiskt sätt i Kmmunens eget agerande samt vid varje upphandling bla i samband med explatering - Att i första hand arbeta med tekniker för framtidssäkert bredband dvs där nedladdningshastighet på minst 200 Mbit/s kan kmma att erbjudas - Att redan byggda nät såväl sm nybyggda nät dkumenteras fullständigt via digitala system. 4 Aktiviteter att driva för Bredbandsfrågan Inm ramen för föreliggande plicy skall följande aktiviteter utföras: 1. Skapa ch årligen revidera dkumentet Strategisk plan för bredband i Skurups kmmun inklusive budget för arbetet a. Samhällsbyggnadsberedningen upprättar förslag m den strategiska planen b. Den strategiska planen skall separat belysa läge ch aktiviteter i följande gegrafiska mråden i. Stödberättigad landsbygd med små byar (färre än 200 invånare) ch landsbygden mellan dem ii. Tätrter sm har Omvärldspunkt dvs Abbekås, Rydsgård, Skivarp iii. Central tätrt med flera Omvärldspunkter dvs Skurup c. Planen skall bygga på en successivt skapad samlad digital faktabas över Kmmunens ägda kanalisatin för kabelnät, fiberkabelnät ch teve-kabelnät. Även översiktliga fakta för andra nätägares nät skall dkumenteras sm underlag för effektiv användning av resurserna i kmmunen d. Planen skall upprättas i samverkan med samhällsbyggnadsmrådet så att planeringen av bredband blir en naturlig del i Kmmunens översikts- ch visinsplaner 2. Utföra årlig uppföljning av läge ch utveckling av Bredbandsfrågr inm kmmunen avseende samtliga tillgängliga tekniska lösningar sm kan erbjuda datahastigheter på minst 50 Mbit/s år 2014 ch minst 200 M bit/s på längre sikt

7 Plicy 7 (11) 3. Anrdna årligt infrmatinsmöte för Intressenter angående läge ch utveckling inm Bredbandsfrågr avseende samtliga tillgängliga tekniska lösningar sm kan erbjuda datahastigheter på minst 50 Mbit/s a. Infrmatinen kan lämpligen presenteras vid ett speciellt möte sm blir ett Bredbandsfrum b. Intressenter är medbrgare, företag ch rganisatiner samt peratörer av datanät ch nätägare i kmmunen 4. Skapa ch driva en kntaktyta för Bredbandsfrågan inm Kmmunen inklusive hemsida a. Medbrgare ch företagare kan vända sig hit bl a för allmän infrmatin m bredband ch för att få hjälp med att rdna infrmatinsmöte i ett gegrafiskt mråde b. Operatörer ch tjänsteleverantörer inm bredbandsmrådet kan vända sig hit för att bl a få infrmatin m efterfrågan ch utbyggnadsläge 5. Hyra ut Kmmunens ägda bredbandsnät på ett öppet sätt dvs uthyrning till i förväg kända priser lika för alla sm hyr samma mängder 6. Bevaka ch delta i byggnadsprjekt där möjligheter till samförläggning av fiberptisk kanalisatin uppstår, samt söka stödmedel för detta där så är möjligt 7. Underlätta för nätbyggande företag att kunna bygga bredbandsnät ch då särskilt på mark ägd av Kmmunen, samt att där även vid varje annat grävningsarbete kräva möjligheter till samförläggning av kanalisatin för bredband 8. Planera ch utföra aktiviteter inm bredbandsmrådet så att Kmmunen underlättar för bredbandsintresserade fastighetsägare ch bredbandsleverantörer att inm lika gegrafiska mråden kmma i kntakt med varandra ch förverkliga utbyggnad av tjänsteöppet bredband a. Kntaktskapandet kan avse bredband baserat på lika tekniska lösningar b. Kntaktskapandet kan mfatta infrmatinsmöten, stöd till upphandling av nätbyggande peratör, stöd till avtalsteckning med nätbyggande peratör 9. Planera ch utföra aktiviteter inm bredbandsmrådet i gegrafiska mråden för att skapa långsiktigt tillfredsställande öppna bredbandslösningar. Här kan Kmmunen driva aktiviteter såsm utbyggnad av öppet Kvarterssammanbindande nät i tätrter,

8 Plicy 8 (11) Bysammanbindande nät på landsbygden eller stödprjekt för utbyggnad av fiberptiskt bredband a. Utbyggnad av By- ch Kvarterssammanbindande nät kan leda till att en sk stadsnätsverksamhet behöver etableras i. Underlag för beslut m sådan stadsnätsverksamhet läggs vid behv fram sm en del i den strategiska planen b. Länsstyrelser ställer i samband med utdelning av stödmedel ökande grad krav på att Kmmunen blir nätägare för att öka kvaliteten på det byggda nätet, samt för att säkerställa att efteranslutningar kan göras till husägare sm senare önskar bli anslutna c. Länsstyrelsen har hittills ställt krav på c:a 20% medfinansiering från kmmuner för att vara beredd att dela ut stödmedel. Trligen ökar denna andel till 30-40% under periden Resurser för Bredbandsfrågan För att driva aktiviteterna i avsnitt 4 van, samt aktiviteter sm uppstår sm en följd av dem, avsätts årligen en Grundresurs. Resursen kan användas till att beksta såväl driftkstnader sm investeringskstnader, se exempel i bilaga 1. I dkumentet Strategisk plan för bredband i Skurups kmmun kmmer den årliga användningen av Grundresursen att budgeteras ch redvisas. Följande mråden kan exempelvis kmma att bekstas: - Administratin ch ledning av arbetet med Bredbandsfrågan - Bredbandsrådgivare sm är kntaktpersn i Bredbandsfrågan ch sm successivt bygger upp kmpetens inm mrådet - Arrangemang med infrmatinsmöten för medbrgare ch företag - Uppbyggnad ch drift av hemsida - Sammanställning av strategisk plan ch dess underlag Kntakter med medbrgare, företag ch rganisatiner för planering Kntakter med hyresgäster i Kmmunens nät för planering Kntakter med peratörer av mbilt bredband för avstämning av täckning ch förslag till utökning ch användning av Bysammanbindande nät Utbyggnad av Kmmunens nät - En samlad digital faktabas över Kmmunens ägda kanalisatin för kabelnät, fiberkabelnät ch teve-kabelnät

9 Plicy 9 (11) - Samförläggning av kanalisatin - Kmmunal medfinansiering av prjekt sm får stödmedel Under särskilt intensiva utbyggnadsperider för kanalisatin ch fibernät kan extra resurser krävas. Behv av extra resurser planeras ch fastläggs i anslutning till den strategiska planen. 6 Placering av resurser De kmmunala rganen har följande rll i arbetet med Bredbandsfrågan: - Kmmunutvecklingsberedningen föreslår ändringar i Plicy för Kmmunfullmäktige - Samhällsbyggnadsberedningen upprättar förslag m Strategisk plan ch lämnar vid behv av betydande extra resurser förslag till Kmmunfullmäktige. Extra resurser kan exempelvis avse större samförläggningsprjekt eller byggnatin av Bysammanbindande nät på landsbygden utöver befintligt nät Resurser för ch arbete med Bredbandsfrågan samlas på ett ställe inm Kmmunen av effektivitetsskäl samt så att kmpetens snabbt byggs upp. Verksamheten kan exempelvis benämnas Skurup Bredband. Kunskaps- ch arbetsinnehåll för bredbandsnät har stra likheter med de för elnät. Därför föreslås verksamheten placeras vid Skurup Elverk AB sm en särredvisad verksamhet. Samhällsbyggnadsberedningen får ansvar för att frmulera uppdraget till blagets styrelse. Styrelsen får ckså rllen sm styrgrupp för de inledande årens prjektarbete med Bredbandsfrågan. Utbyggnad av fiberptiskt bredband är så kstsamt att Elverket kmmer att behöva ta upp lån för detta. Kmmunen är beredd att gå i brgen för sådana lån. Omfattningen av lånebehvet kmmer att beskrivas i den strategiska planen. Kapitalkstnaderna kan bli så stra inm den särredvisade Bredbandsverksamheten att intäkterna inte täcker dem. I sådana fall kmmer Kmmunen att stödja verksamheten eknmiskt. För att få tillgång till stödmedel för utbyggnad av bredband på landsbygden kmmer det att krävas medfinansiering från Kmmunen. Elverket skall i första hand använda persnella resurser ch kmpetens i Kmmunens förvaltning, i andra hand tillfälligt inhyrda persnella resurser till prjekt ch i sista hand ytterligare anställd persnal.

10 Plicy 10 (11) Bilaga 1 Exempel på användning av Grundresursen En grundresurs för arbete med Bredbandsfrågan behövs långsiktigt av följande skäl: - Inledande arbete med att etablera den nya verksamheten Skurup Bredband inklusive fkus på infrmatin till medbrgare, företag ch peratörer, upphandling av resurser samt planering av kmmande arbete - Frtsatt löpande arbete med resursplanering ch upphandling under periden med kraftig utbyggnad av fibernätet - Löpande arbete med anslutning av de mråden ch hus sm inte anslöts under åren av kraftig utbyggnad Exempelvis skulle en Grundresurs på 2 MSEK dels kunna användas till driftkstnader ch dels till investeringar på följande sätt: - De inledande åren används merparten till att etablera den nya verksamheten - Därefter finns möjlighet att använda delar av Grundresursen till överraskande investeringsbehv vilka fta finns vid samförläggningar där möjligheten tyvärr fta klarläggs just före en byggnatin eller under den. Grundresursens mfattning visas årligen i den strategiska planen. Bilaga 2 För- ch nackdelar med bredband via fibernät respektive mbildatanät Sm bakgrund till plicyns fkus på bredband via fiberptiskt nät respektive mbildatanät kan följande för ch nackdelar nämnas för respektive teknik. Fördelar med bredband via fiberptiskt nät: - Framtidssäker datahastighet där anslutningar nu standardmässigt byggs med 1000 Mbit/s i båda riktningarna ch därmed överträffar bredbandskravet på 50 Mbit/s. Slutkundens abnnemang avgör aktuell datahastighet - Varje slutkund får den datahastighet sm har abnnerats - Aktuella abnnemang år 2014 medger överföring av gdtyckligt str datamängd per månad utan extra kstnad, vilket ger relativt låga månadskstnader - Betydande teknikutveckling görs nu inm det fiberptiska mrådet vilket kmmer att sänka kstnaden per anslutning - Långsiktigt hållbara fiberptiska nät kan nu byggas efter mer än 30 års teknikutveckling vilket förbilligar användningen - Optisk dataöverföring påverkas ej av väderfenmen eller andra nät eftersm överföringen sker i glasfibrer

11 Plicy 11 (11) - Optisk dataöverföring sker utan elektrmagnetisk strålning ty det är bara ändutrustningarna sm avger en begränsad stålning. Datakapaciteten kan ökas utan mtsvarande ökning av strålningens styrka Fördelar med bredband via mbildatanät: - Anslutning kan upprättas mbilt ch mmentant när användaren så önskar - Stark teknikutveckling har pågått under många år ch nästa generatin av mbildatanät planeras nu för intrduktin år Datahastigheten kan ibland (år 2014) nå över bredbandskravet på 50 Mbit/s - Mbilmasterna kräver dataförsörjning via fiberptiskt bredband, vilket kan leda till att mråden kring master ch på vägen till master får möjlighet att ansluta sig till fiberptiskt bredband Nackdelar med bredband via fiberptiskt nät: - Lång planeringstid för utbyggnad av nätet ch höga kstnader - Hög anslutningskstnad för slutkund, kanske SEK inkl mms Nackdelar med bredband via mbildatanät: - Datahastigheten avtar med avståndet till mbilmasten ch på 5 km avstånd ger exempelvis 4G endast 10 Mbit/s även m hastigheten är 100 Mbit/s vid masten - Den tillgängliga datahastigheten i ett mråde styrs av hur många samtidiga användare sm delar på kapaciteten - Aktuella abnnemang år 2014 prissätter överförd datamängd per månad, vilket kan ge relativt höga månadskstnader - Ökad datahastighet kräver fler master i ett givet mråde ch då ökar byggnadskstnaden ch trligen användningskstnaden samt den elektrmagnetiska strålningen

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

C. V. Rolf Berndtson. Rolf Berndtson och har akademisk examen med betyg i företagsekonomi, ADB, matematik och meteorologi.

C. V. Rolf Berndtson. Rolf Berndtson och har akademisk examen med betyg i företagsekonomi, ADB, matematik och meteorologi. Berndtsn & Partner AB Mbil 070 514 20 18 E- pst rlf.berndtsn@bpab.cm C. V. Rlf Berndtsn Knsultprfil Rlf har i mer än 35 år arbetat med knsultverksamhet i IT- branschen i ledande ställning inm lika företag

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN STOCKHOLMS HAMN AB FÖRSLAGSHANDLING HUVUDRAPPORT 2007-10-16 ATKINS SVERIGE AB 1 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer