1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV/31/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06"

Transkript

1 1 (2) Landstingets revisrer Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa systemets eknmirutiner uppfyller kraven på gd intern kntrll. Granskningen har för kntrets räkning utförts av ÖhrlingsPricewaterhuseCpers Kmrev. Rapprt över resultatet av granskningen lämnas till landstingsdirektören ch övriga berörda ansvariga genm revisinschefens försrg. Resultatet av granskningen visar att en rad förbättringar behövs för att såväl ändamålsenligheten i rutinerna sm den interna kntrllen ch IT-säkerheten skall kunna betraktas sm tillfredsställande. De förbättringar sm bör vidtas är i huvudsak följande: Ansvaret för redvisningsrutinerna bör tydliggöras bättre. Samlade anvisningar för eknmirutinerna i VAS bör tas fram för att skapa en mer enhetlig hantering. Det bör även bidra till en bättre intern kntrll. Kunskapen i eknmiadministratin hs persnalen sm hanterar patientkassr bör förbättras för att kunna hantera avstämningar, rättelser m m på ett krrekt sätt. En maskinell integratin mellan VAS ch eknmisystemet Raindance skulle medföra både säkrare ch mer ratinella rutiner. Rutinerna för frikrt bör ses över. Det gäller smärres systemförändringar såväl sm manuella rutiner för hur underlagen för frikrt skall hanteras. Även faktureringsrutinerna liksm anvisningarna i sammanhanget behöver ses över. Manuella reservrutiner behöver utvecklas. Åtgärder behöver göras för att höja IT-säkerheten till acceptabel nivå. Utgångspunkten måste enligt vår mening vara att uppfylla Krisberedskapsmyndighetens basnivå för IT-säkerhet ch riktlinjer för behörighetsadministratin. Om möjligt bör in- ch avregistrering av användare samrdnas mellan VAS ch landstingets nätverk. Vidare bör kntrllrutiner skapas sm medverkar till att säkerställa att lggar följs upp eftersm dessa är en väsentlig del av säkerheten i systemet.

2 Jämtlands läns landsting Landstingets revisrer (2) Vi föreslår att landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att vidta de åtgärder i sammanhanget sm krävs för att förbättra rutinerna m m. Medarbetarna vid vårt revisinskntr är beredda att i överläggningar med ansvariga tjänstemän ytterligare kmmentera rapprtens iakttagelser, bedömningar ch förslag. För Jämtlands läns landstings revisrer Nils-Gunnar Mlin Ordförande Vila Ekavall V rdförande Kpia till Landstingsdirektören Bitr. landstingsdirektören Chefen för landstingsservice Eknmichefen i landstingsdirektörens stab Chefen för eknmienheten i landstingsservice Chefen utvecklingsenheten i landstingsservice Systemägare VAS Systemansvarig VAS H:\Mina Dkument\aa-Pågående\aaa_tillhemsidan\VAS\RR VAS 06 Rev skr LS.dc

3 Revisinsrapprt* Granskning av VAS-eknmirutiner Jämtlands läns landsting Datum Författare Ante Strängby Hans Stark Certifierade kmmunala revisrer *cnnectedthinking

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisinell bedömning ch förslag till åtgärder Inledning Uppdrag ch bakgrund Revisinsfråga Metd Organisatin, kmpetens ch regler Organisatin Rutinbeskrivningar/anvisningar ch handböcker Utbildning, kmpetens ch supprt Integreringsrutiner Behörighetsadministratin, IT-säkerhet Behörighetsadministratin Lggning ch spårbarhet VAS-eknmirutiner Kassarutin Uppgifter med betydelse för kassahanteringen Kassaavstämning patientkassa Manuella reservrutiner Rutiner vid eknmiadminstratin/kassan Fakturering...18

5 1 Sammanfattande revisinell bedömning ch förslag till åtgärder Kmrev inm Öhrlings PricewaterhuseCpers har på uppdrag av revisinskntret inm Jämtlands läns landsting granskat eknmirutinerna i det vårdadministrativa systemet VAS. Vår sammanfattande revisinella bedömning är att eknmirutinerna i det vårdadministrativa systemet VAS kan förbättras på flera mråden. Nedan lämnas förslag på förbättringsmråden, för mer detaljer hänvisas till rapprten i övrigt. Organisatin Vi bedömer att det finns tydligheter kring ansvarfördelningen avseende redvisning ch internkntrll. Ansvarfördelning för redvisningsfrågr ch intern kntrll måste klargöras ch göras kända i rganisatinen. Persnal sm arbetar med eknmirutinerna ska veta var de ska vända sig då prblem eller klarheter uppstår. Rutinbeskrivningar/anvisningar ch handböcker Vi bedömer att rutinbeskrivningar/anvisningar mm inte i tillräcklig utsträckning är ändamålsenliga ch inte i tillräcklig utsträckning efterföljs. Vi anser att det bör utfrmas ett tydligt ch samlat regelverk för hantering av eknmirutinerna i VAS. Ett regelverk sm tydliggörs i rganisatinen så att hanteringen blir mer enhetlig ch skapar förutsättningar för en gd intern kntrll. Utbildning ch kmpetens Utbildning för persner sm arbetar med kassarutiner ch supprten avseende handhavande av VAS bedöms av användarna sm tillräcklig. Utifrån vår granskning kan vi verifiera att utbildning ch kmpetens för det löpande handhavandet av VAS-kassarutin är tillräcklig. Däremt anser vi att utbildning ch kmpetens i allmän eknmihantering (förståelse för kassaavstämning mm) ch rättningar (makuleringar) inte alltid är tillräcklig. Vi anser att utbildning i eknmihantering ch hantering av rättningar bör ske för persnal sm hanterar patientkassr. Integreringsrutiner Flera av eknmirutinerna i VAS är manuella. Det mest ratinella vre att integreringsrutinerna till eknmisystemet fullt ut vre maskinella, dvs att de bkföringsunderlag sm skapas i Vas autmatiskt överförs till eknmisystemet. Detta skulle ställa högre krav på kunskap för dem sm registrerar ch avstämmer i Vas-

6 kassarutin. Om maskinella överföringar införs skulle detta innebära att resurser skulle kunna frigöras. Resurser sm skulle kunna användas till bättre uppföljning ch kntrll av upprättade avstämningsunderlag. Sm ett steg på vägen mt en autmatisk överföring bör inriktningen vara att skapa ett färdigt bkföringsunderlag att registrera. Idag är enbart kstnadsställe maskinellt infört på avstämningsunderlaget. Systemförbättringar Det finns vissa förändringar i systemet sm bör göras för att förbättra förutsättningarna för den interna kntrllen. T ex bör åtgärder vidtas så att det i systemet inte finns möjlighet att registrera avgiftstyp ch betalsätt för frikrt m inte persnen har registrerats för frikrt i VAS. Behörighetsadministratin ch IT-säkerhet I systemet förekmmer allvarliga avvikelser från BITS 1 sm snarast måste åtgärdas. Vi bedömer även att det finns ett behv av att ytterligare tydliggöra vad sm ingår i rllen för den lkale behörighetsadministratören med avseende på riktlinjer för registrering ch avregistrering av användare. Om det är möjligt att kppla upplägg ch avregistrering av användare i nätverket med upplägg ch avregistrering i VAS så bör detta tillämpas. Lggning ch spårbarhet Det finns dkumenterade riktlinjer ch rutiner för uppföljning av framförallt jurnallggar ch de nya förslagen till riktlinjer för lggning är i överensstämmelse med en basnivå för IT-säkerhet enligt Krisberedskapsmyndigheten. När det gäller de krav på systemets lggfunktin sm ställts i samband med införandet så menar vi att de krav sm ställs där måste uppfyllas. Vi menar även att det finns behv av att fastställa rutiner för uppföljning av lggar på händelser sm rör eknmiadministratinen i VAS. Faktureringsrutiner Vi anser det vara angeläget att göra en särskild genmgång av rutinerna för utskrivningsklara patienter i VAS. Översyn behöver även göras av hur fakturr ska utfrmas, vilka uppgifter sm bör finnas, vilket telefnkntaktnummer sm skall framgå mm. Vissa prblem finns även när det gäller fakturering av utländska medbrgare, prblem sm bör kunna lösas genm tydliga anvisningar i ett samlat regelverk. 1 BITS = Krisberedskapsmyndighetens basnivå för IT-säkerhet ch riktlinjer för behörighetsadministratin, lggning ch spårbarhet

7 2 Inledning 2.1 Uppdrag ch bakgrund Kmrev inm Öhrlings PricewaterhuseCpers har på uppdrag av revisinskntret inm Jämtlands läns landsting granskat eknmirutinerna i det vårdadministrativa systemet VAS. 2.2 Revisinsfråga Den revisinsfråga sm skall besvaras är m den interna kntrllen ch ändamålsenligheten i eknmirutinerna i det vårdadministrativa systemet VAS är tillfredsställande? Granskningen mfattar: Organisatin, kmpetens ch regler Behörighetsadministratin ch IT-säkerhet Redvisningsrutiner/kntrller 2.3 Metd Granskningen har skett utifrån genmgång ch granskning av dkumentatin ch redvisningsinfrmatin. Vid en träff med Utvecklingsenheten har systemet avseende eknmirutiner förevisats ch frågeställningar diskuterats. Intervjuer har genmförts med ansvariga för patientkassr på tre enheter inm primärvården ch två enheter inm länssjukvården. Intervjuer har även genmförts med administratinen inm Primärvården i Östersund samt kassapersnal inm länssjukvården/landstingsservice. Systemadministratör för eknmisystemet ch handläggare vid Eknmienheten har intervjuats kring faktureringsrutiner. Systemförvaltare för VAS har svarat på frågr kring behörighetsadminstratin ch IT-säkerhet. Även ansvarig för Reseenheten har kntaktats med frågeställningar kring sjukresr.

8 3 Organisatin, kmpetens ch regler 3.1 Organisatin Det är många persner ch enheter inblandade i VAS-eknmirutiner, patientkassr, eknmiadministratin i primärvård, kassan inm länssjukvården samt Utvecklingsenheten ch Eknmienheten inm landstingsservice. När det gäller delen sm avser VAS anser vi att rganisatinen är tydlig ch persnal vet var de ska vända sig (med bl a en supprt sm uppfattas fungera bra). Det finns även en rganisatin för att ta hand m sådant sm behöver förbättras i systemet. Däremt är rganisatinen kring redvisningsfrågr mer tydlig. Patientkassrna lämnar över prblem (t ex differenser) sm de inte klarar av till eknmiadministratinen/kassan. Eknnmiadministratinen/kassan försöker lösa dessa prblem men har inte alltid resurser/kunskap att lösa prblemen fullt ut ch vet inte riktigt vart de ska vända sig i nästa steg. Revisinell bedömning: Vi bedömer att det finns tydligheter kring ansvarfördelningen avseende redvisning ch internkntrll. Förslag till åtgärd: Ansvarfördelning för eknmirutinerna i VAS måste klargöras ch göras kända i rganisatinen. Persnal sm arbetar med eknmirutinerna ska veta var de ska vända sig då prblem uppstår eller m de har funderingar kring eknmirutinerna. 3.2 Rutinbeskrivningar/anvisningar ch handböcker Finns rutinbeskrivningar/anvisningar ch handböcker för kassahantering ch är dessa ändamålsenliga, tillgängliga ch kända? Riktlinjer för kassahantering finns i flera lika dkument, VAS-handbk, Anvisningar för handhavande av kntantkassr, Fakturakredit ch kravregler mm. Efter genmförd granskning bedömer vi att: I vissa fall är dkumentatinen inte tillräcklig eller ej krrekt. Ex. vilka underlag sm skall skickas vidare till eknmiadministratinen efter kassaavstämning. I många fall är inte anvisningarna kända. Ex. att löpnummer på kassaavstämningarna skall kntrlleras vid eknmiadministratinen.

9 I vissa fall är anvisningarna kända, men följs inte. Ex. Att kassabrister enligt anvisning persnligen skall ersättas av kassaansvarig. Revisinell bedömning: Vi bedömer att rutinbeskrivningar/anvisningar mm inte i tillräcklig utsträckning är ändamålsenliga ch inte i tillräcklig utsträckning efterföljs. Förslag till åtgärd: Vi anser att det bör utfrmas ett tydligt ch samlat regelverk för hantering av patientkassr i VAS ch därmed sammanhängande rutiner. 3.3 Utbildning, kmpetens ch supprt Vilken utbildning har de befattningshavare sm hanterar kassarutinerna fått ch anser de att utbildningen är tillräcklig? De sm hanterar kassarutinen har varit med på den allmänna VAS-utbildningen där kassarutinen är en del. När sedan kassarutinen i VAS började användas var persn från Utvecklingsenheten med under en tid. De sm intervjuats anser att utbildningen tillsammans med närvarn av Utvecklingsenheten varit tillräcklig. Samtliga intervjuade anser att VAS-Supprten är en str tillgång ch fungerar bra. Revisinell bedömning: Utbildning för persner sm arbetar med kassarutiner ch supprten avseende handhavande av VAS bedöms av användarna sm tillräcklig. Utifrån vår granskning kan vi verifiera att utbildning ch kmpetens för det löpande handhavandet av VAS-kassarutin är tillräcklig. Däremt anser vi att utbildning ch kmpetens i allmän eknmihantering (förståelse för kassaavstämning mm) ch rättningar (makuleringar) inte alltid är tillräcklig. Förslag till åtgärd: Vi anser att utbildning i eknmihantering ch hantering av rättningar bör ske för persnal sm hanterar patientkassr. 4 Integreringsrutiner När det gäller fakturering är överföring av uppgifter från VAS till eknmisystemet till stra delar maskinella. Däremt när det gäller kassahanteringen är större delen av rutinerna manuella. De bkföringsunderlag för kassahanteringen sm kmmer ur Vas innehåller inga knteringsuppgifter mer än kstnadsställe. Administrativ persnal upprättar med kassaavstämningen sm underlag helt manuella bkföringsrdrar. Revisinell bedömning: Det mest ratinella vre att integreringsrutinerna till eknmisystemet fullt ut vre maskinella, dvs att de bkföringsunderlag sm skapas i Vas

10 autmatiskt överförs till eknmisystemet. Detta skulle ställa högre krav på kunskap för dem sm registrerar ch avstämmer i Vas-kassarutin. Om maskinella överföringar införs skulle detta innebära att resurser skulle kunna frigöras. Resurser sm skulle kunna användas till bättre uppföljning ch kntrll av upprättade avstämningsunderlag. Sm ett steg på vägen mt en autmatisk överföring bör inriktningen vara att skapa ett färdigt bkföringsunderlag att registrera. Idag är enbart kstnadsställe maskinellt infört på avstämningsunderlaget. 5 Behörighetsadministratin, IT-säkerhet I vår granskning har vi utgått ifrån Krisberedskapsmyndighetens BITS Basnivå för ITsäkerhet ch de riktlinjer för behörighetsadministratin ch lggning ch spårbarhet sm finns där. 5.1 Behörighetsadministratin Behörighetstilldelningen görs utifrån lika användarrller i VAS. Rllerna är få för att underlätta för de lkala enheterna sm registrerar vilka behörigheter användare ska ha efter det att den centrala VAS-supprten lagt upp användaridentitet mm. De VASkntaktpersner sm vi varit i kntakt med upplever att man inte har några riktlinjer att följa i registreringen av behörigheter ch att man inte alltid har tillräcklig kunskap. Man vet inte vilka regler sm gäller för avregistrering ch man har i samband med granskningen inte kunnat ta fram en särskild förteckning över användare med behörighet till patientkassrna vid enheten. På vissa enheter används en inlggning (via en användaridentet) i VAS trts att flera persner registrerar händelser i kassan. Detta strider mt de regler sm gäller för inlggning i VAS. Från den centrala systemförvaltningen har vi tagit del av dkumentatin kring behörighetsadministratin ch denna ger övergripande förutsättningar för behörighetsadministratinen: Behörighetsadministratinen ska ske på två nivåer, en central där rller skapas ch underhålls ch en lkal där registrering ch brttag av användare sker Behörighetsadministratinen bygger på en öppen lösning sm bygger på att användare tar eget ansvar för vilka uppgifter den skaffar sig tillgång till. Man betnar vikten av efterkntrller genm lggar regelbundet utförs för att följa upp m ev tillbörliga tillträden gjrts (se 5.2 Lggning ch spårbarhet)

11 I arbetsgruppen för behörigheter ch rller i samband med VAS-införandet diskuterade man möjligheten att kppla ihp användarhanteringen i landstingets nätverk (AD-tjänsten 2 ). En sådan hantering skulle underlätta avregistrering m den kunde autmatiseras utifrån att ett brttag av användare i nätverket skulle innebära att användaren även spärrades i VAS. Vid införandet av VAS menade man att de integratiner sm skulle krävas mellan VAS ch AD-tjänsten skulle bli alltför mfattande vilket innebar att man inte gjrde denna kppling. I bilaga till arbetsgruppens skrivning finns ckså en matris över lika yrkesrller inm landstinget ch vilka behörigheter dessa ska ha i VAS En avstämning av rutinerna för behörighetshanteringen i VAS mt BITS visar följande: I systemet finns inget krav på användaren att byta lösenrd efter en viss tid Det finns inga krav på att lösenrdet ska bestå av ett visst antal tecken eller hur kmbinatinen av bkstäver ch siffrr ska hanteras Det finns ingen spärr på hur många försök en användare har på sig att testa lösenrd Om VAS-supprten byter lösenrd p.g.a. att användaren glömt det så är inte det nya lösenrdet tillfälligt utan supprten måste uppmana användaren att byta lösenrd Instruktiner för registrering ch avregistrering av användare finns på ITsupprtens hemsida. När blanketten fyllts i så skickas den till IT-supprten sm via mail meddelar VAS-supprten att användare ska läggas upp eller tas brt. I samband med systeminförandet upprättades en kravspecifikatin av landstinget på utvecklingen av säkerheten i systemet. Dessa punkter skulle radera flera av avvikelserna mt BITS ch vi menar att man snarast bör åtgärda de krav sm tas upp. Revisinell bedömning: De allvarliga avvikelserna från BITS sm kan knstateras måste snarast åtgärdas. Vi bedömer att det finns ett behv av att ytterligare tydliggöra vad sm ingår i rllen för den lkale behörighetsadministratören med avseende på riktlinjer för registrering ch avregistrering av användare. Om det är möjligt att kppla upplägg ch avregistrering av användare i nätverket med upplägg ch avregistrering i VAS så bör detta tillämpas. 2 Active Directry tjänst för hantering av användarkntn ch lösen i JLLs nätverk

12 5.2 Lggning ch spårbarhet Samtliga händelser lggas i systemet ch det finns möjligheter att t ex följa upp vilka persner sm registrerat händelser i en kassa under en tidsperid. Det finns en upprättad rutin för kntrll av jurnallggar i systemet, dessa är desamma sm i föregående system med vissa kmpletteringar. Rutinen behandlar inte vad sm gäller för lggar avseende mdulerna kassa ch slutenvård (VAS-eknmirutiner). Vi har i samband med granskningen tagit del av förslag till rutiner för lgguppföljning i vårdsystem. Oklarheter råder när förslaget kmmer att behandlas ch rutiner fastställas. I förslaget regleras ansvarsfördelningen (systemägare verksamhetsansvarig) med avseende på uppföljningen av lggarna liksm hur uppföljningen ska ske: Lgguppföljning skall göras genm regelbundna slumpmässiga urval av visst antal patienter ch persnal. När patient är s k kändis eller anställd görs större urval, eller ttalkntrll m så anses mtiverat. Sådana regelbundna uppföljningar skall göras minst en gång var 3:e månad. Dessutm skall uppföljning göras snarast vid misstänkt intrång eller överträdelse. Att lgguppföljning gjrts, ch resultatet därav, skall dkumenteras ch dkumentatinen skall sparas ch kunna visas upp på begäran från JLL:s persnuppgiftsmbud sm har att följa upp att föreliggande riktlinjer efterlevs. I den under föregående avsnitt refererade kravspecifikatinen på systemutveckling finns några punkter sm rör lggning. Dessa punkter har ännu inte åtgärdats i systemet. Revisinell bedömning: Det finns dkumenterade riktlinjer ch rutiner för uppföljning av framförallt jurnallggar ch de nya förslagen till riktlinjer för lggning är i överensstämmelse med en basnivå för IT-säkerhet enligt Krisberedskapsmyndigheten. Granskningen har inte innefattat någn verifiering av hur rutinerna faktiskt fungerar avseende uppföljning av jurnallggar. När det gäller de krav på systemets lggfunktin sm ställts i samband med införandet så menar vi att de krav sm ställs där måste uppfyllas. Vi menar även att det finns behv av att fastställa rutiner för uppföljning av lggar på händelser sm rör eknmiadministratinen i VAS, se vidare avsnitt 6.1.4

13 6 VAS-eknmirutiner Figur: Översikt VAS eknmirutiner VAS- Eknmirutiner KASSA Patientavgifter Högkstnadskrt/frikrt Ambulans Återbetallning för lång väntetid Patienter sm uteblivit Makulering Ersättning för utmlänare Utländska medbrgare SLUTENVÅRD Patientavgiifter Ambulans Ersättning för utmlänare Utskrivningsklara patienter Makulering Utländska medbrgare Kassahantering, patientkassr Kassahantering, adminstratin INTEGRATIONSPLATTFORM BANK FAKTURERING Faktura Patient kmmun, landsting, mfl KUNDRESKONTRA BANK BOKFÖRINGSORDER REDOVISNING GRUNDBOK/HUVUDBOK Manuella rutiner Maskinella rutiner In-/utbetalningar Källa: Ante Strängby

14 6.1 Kassarutin Figur: Kassarutiner - primärvården. Rutinerna inm länssjukvården avviker marginellt från dessa. VAS Uppgifter med betydelse för eknmirutiner sm registras i VAS Ålder (under 20, över 65) Hemlandsting (enbart fakturering) Avgiftstyp Ambulans (används nästan aldrig) Högkstnadsskydd /frikrt Utlägg mm Återbetalning för lång väntetid Patienter sm uteblivit eller avviket Makulering Avgifter för patienter från annat län Betalsätt Kntant Betalkrt Frikrt? Räkning Annan betalande Kassaavstämning Utgående växelkassa Summa kntanter Summa betalkrt Summa utgifter (enligt kvittn) Antal makulerade besök Antal kvittn återb patient Kntanter Underlag sparas på enheten Vakt Kntantinsättning FAKTURERINGS- RUTIN Uppgift m betalkrt BANK Kassarapprt Kassaavstämning Makulerade besök Återbetalningskvitt Babsavstämning Underlag, bankinsättning Underlag, utgifter, kvitt ADMINISTRATION PRIMÄRVÅRDEN ÖSTERSUND Räkenskapsinfrmatin Arkivering Manuell rutin RAINDANCE

15 Källa: Ante Strängby Uppgifter med betydelse för kassahanteringen Ålder: Persnuppgifter i Vas hanteras via beflkningsregister (Master) sm har direktuppkppling med Riksskatteverket. Revisinell bedömning: Vi bedömer att rutinerna fungerar tillfredställande. Hemlandsting: Länskd går att justera trts att uppgiften kmmer från ett uppdaterat beflkningsregister. Prblemet är att den sm registrerar behöver gå förbi denna ruta ch kan då av misstag ta brt kden. Detta skulle kunna innebära att den nya kd sm registreras inte är krrekt. Om det är en utmlänspatient sm får en länskd för Jämtland innebär detta att landstinget går miste m ersättning. Revisinell bedömning: Om möjligt bör länskden göras till en låst ruta. Avgiftstyp: I Vas-kassarutin finns avgiftstyper upplagda sm följer av landstingsfullmäktige fastställda avgifter. Avgiftstyperna läggs upp centralt på Utvecklingsenheten ch utifrån dessa kan kntaktpersnerna hämta hem de avgiftstyper sm behövs lkalt. De allra flesta avgiftstyperna är fasta, dvs det går inte för den sm registrerar att ändra belpp. Det finns ett antal avgiftstyper där belppen inte kan vara fasta ch dessa avser: - diverse intyg där avgiften fta är kpplade till timarvden - vaccinatin, där kstnaden vid vaccinatin varierar med vilket vaccin det är frågan m - läkarbesök utländska medbrgare sm varierar berende på var de kmmer ifrån - sista besöket innan frikrt börjar gälla Revisinell bedömning: Vi bedömer att rutinerna fungerar tillfredställande. Reseersättning: Sm service till patienter ch ett sätt att minska kntanthantering regleras sjukreseersättning enligt billigaste färdsätt i patientkassrna. En av de enheter sm besökt anser rutinerna sm krångliga medan en annan enhet anser att det fungerar väl. På enheter sm utbetalar reseersättning finns förteckningar över avstånd till lika rter. Rutinen är den att m diskussin uppstår m reseersättningens strlek skickar patientkassan med en blankett så att patienten får reglera sin resa med sjukreseenheten. Underlag för reseersättning går månadsvis från patientkassan till sjukreseenheten. Sjukreseenheten gör stickprvskntrller. Revisinell bedömning: Då det fattats beslut m att reseersättning skall utbetalas vid patientkassrna ch inte bara via sjukreseenheten ökar risken för lika hantering av

16 resr. Detta skall vägas mt service mt patient, minskad kntanthantering ch minskad administratin. Vi bedömer att rutiner fungerar tillfredsställande. Vi anser att sjukreseenheten via sina stickprvskntrller har ansvar ch möjlighet att påverka utvecklingen mt en mer enhetlig hantering. Ambulans: Särskild avgift tas ut m patienten färdats till vårdenheten med ambulans. På de besökta enheterna är inte detta så vanligt men förekmmer, däremt är det vanligt imm slutenvården ch på Akuten. Inga prblem upplevs med denna hantering. Revisinell bedömning: Vi bedömer att rutinerna fungerar tillfredställande. Högkstnadsskydd/frikrt: Vid besök i vården på grund av sjukdm ges rätt att få patientavgiften införd på ett så kallat högkstnadskrt, sm lämnas ut på mttagningarna. När 900 kr erlagts inm en 12-månadersperid räknat från första besöket utfärdas frikrt sm ger fri öppen sjukvård under den tid sm återstår till 12-månadersperidens slut Avgifter sm överstiger 900 krnr återbetalas inte. Även sparade kvittn kan vara underlag för frikrt. Vissa enheter sänder in underlag för frikrt till eknmiadministratinen, vissa sparar underlagen på enheten. Idag finns möjligheten att registrera frikrt trts att inte persnen har ett inregistrerat frikrt. Revisinell bedömning: I ch med VAS finns en möjlighet till en förbättrad hantering av frikrt. Anledningen till detta är att då ett frikrt registrerats på en enhet med VAS, så visas detta då patienten besöker en annan enhet med VAS. Åtgärder bör vidtas så att det i systemet inte finns möjlighet att registrera avgiftstyp ch betalsätt för frikrt m inte persnen har registrerats för frikrt i VAS. Det bör även fastslås hur underlag för frikrt ska hanteras, vilka underlag sm behövs, var de ska sparas ch hur länge de skall sparas. Återbetalning för lång väntetid: Rutinerna för detta är att m en patient (under vissa restriktriktiner) får vänta mer än 1 h har persnen rätt att på egen begäran återfå patientavgiften. Erhållet kvitt skall återlämnas, nytt återbetalningskvitt sm erhålls ska skrivas under av patienten ch avgiften strykas på högkstnadskrtet. Det händer att återbetalning får göras men är inte särskilt vanligt. Revisinell bedömning: Vi bedömer att rutinen fungerar tillfredsställande.

17 Patienter sm uteblivit eller avviket: Om en patient uteblivit eller avviket skall räkning skickas med gällande patientavgift. Detta förekmmer regelbundet. Många gånger uppkmmer situatinen att rd står mt rd då patienten hävdar att den ringt ch avbkat tid. I dessa fall makuleras räkningen med avgiftshandbken sm stöd. Revisinell bedömning: Situatinen med rd mt rd är svår, i avgiftshandbken regleras att m patienten i efterhand kan uppge rimligt skäl, t ex att kallelsen inte kmmit i tid, att någt förutsett hänt på väten till mttagningen skall räkningen makuleras. Makulering: Makuleringar i VAS är krångligt med flera lika möjligheter, med t ex avgift innan kassaavstämning ch ankmständra ch besöksändra efter avstämning. Svårigheter med makuleringar innebär att felaktigheter inte i så str utsträckning rättas i systemet. Enligt ett mail från Utvecklingsenheten är inte ankmständra tillåten utan alla rättningar skall ske genm att besöket makuleras ch nytt besök registreras så att ett återbetalningskvitt skrivs ut. Många uppfattar detta sm krångligt ch ger merarbete, ur redvisningssynpunkt ch intern kntrll synpunkt är dck denna reglering krrekt. Revisinell bedömning: Tydliga anvisningar bör utfrmas m hur makuleringar skall utföras. Utvecklingsenheten undersöker möjligheten att göra så att Ankmständra fungerar på samma sätt sm riktig makulering, med rätt redvisning ch återbetalningskvitt. Utlägg: Vissa inköp på enheterna hanteras via kassafunktinen ch registreras vid avstämning. Detta innebär att inköpen räknas av mt patientavgifterna. Frågetecken finns huruvida attestrutiner fungerar i dessa rutiner. Revisinell bedömning: Då vi anser att rutinerna för patientkassr bör ske med maskinell integrering till eknmisystemet måste andra rutiner användas för mindre inköp. Betalsätt: Av kallelser framgår att betalning vid besöket skall ske kntant. Det innebär att det mesta hanteras med kntanter eller betalkrt. I vissa fall saknar patienten kntanter ch då skickas räkning. Revisinell bedömning: Det bör finnas möjligheter att minska mfattningen av kntanter genm att tydligare infrmera m att betalning kan ske med betalkrt.

18 6.1.2 Kassaavstämning patientkassa Kassaavstämningen går till så att kassaansvarig går in i frmuläret för kassavstämning. Där skrivs in; utgående växelkassa, summa kntanter, summa betalkrt, summa utgifter, antal makulerade kvittn ch antal kvittn återbetalning patient. Därefter skrivs kassarapprt, kassaavstämning ch makulerade besök autmatiskt ut. Av VAS-handbken framgår att vid brist/översktt i kassan ska rsak till detta anges ch både kassaansvarig ch arbetsledare skriva under på kassaavstämningen. Enligt VAShandbken skall även lgglista transaktiner ch peridiserad kassarapprt skrivas ut. Det framgår inte i någn anvisning vilka underlag sm skall skickas till eknmiadministratinen. Granskningsnteringar Olika enheter skickar in lika underlag. Exempelvis skickas lgglista transaktiner med inm länssjukvården m det finns brister i kassaavstämningen, men inte inm primärvården. Kntrllnumret på kassarapprten stäms av inm länssjukvården så att ingen kassarapprt saknas. Ingen sådan avstämning sker inm primärvården. Det finns exempel på där makuleringar ch återbetalningskvittn undertecknas av kassaansvarig istället för kunden/patienten. I flera fall undertecknas inte kassaavstämningen. I anvisningar framgår inte heller att så bör ske m kassan stämmer. Enligt VAS-handbken skall vid brister i kassaavstämningen underskrift av ske av kassaansvarig ch arbetsledare. I många fall sker inte detta. Detta följs upp inm länssjukvården men inte inm primärvården. Kassaavstämningarna innehåller fta differenser, dck till små belpp På vissa enheter förekmmer differenser ftare än på andra. Variatinerna på förklaringar till brister i kassan är stra. Vissa lägger ner str möda medan andra lägger ner mindre möda. Kassabrister hanteras lika.

19 Revisinell bedömning: I de anvisningar vi anser måste utfrmas anser vi att tydliga anvisningar över vilka underlag sm skall bifgas kassaavstämningen bör ingå. Vi anser, med nuvarande manuella rutiner, att t ex lgglista för transaktiner alltid ska skickas med Manuella reservrutiner Om systemet av någn anledning inte fungerar använder sig enheterna av följande rutin. Uppgifter nteras manuellt på ett papper ch fråga ställs till patienter m de vill ha kvitt hemskickat. När systemet fungerar igen förs uppgifter in i VAS. Revisinell bedömning: Inga anvisningar finns m hur detta skall gå till. En rutin med numrerade kvittensblck skulle vara en bättre lösning ur kntrllsynpunkt Rutiner vid eknmiadminstratin/kassan Eknmiadministratinen för Östersunds primärvårdsmråde hanterar kassaavstämningarna från primärvårdsmråde Östersund. För länsjukvården hanteras kassaavstämningarna av kassaenheten inm Landstingsservice. Eknmiadminstratin/kassan har idag ingen möjlighet att i någn större utsträckning utreda differenser. De justerar differenser i det bkföringsunderlag sm upprättas. Hanteringen i redvisningen har varit lika avseende differenser, vid ett ställe har differenserna justerats via patientavgiftens strlek medan det på andra stället har bkförts på särskilt kstnadsknt. Vid enheten sm vid granskningstillfället inte hade någn särskiljning av differenserna i redvisningen, sker särskiljning idag via kddelen aktivitet. I VAS-handbken står att Kassarapprten har ett löpnummer längst upp i högra hörnet. Detta är ett kntrllnummer sm eknmiavdelningen kmmer att stämma av rapprten med så att ingen kassavstämning saknas. Inm länssjukvården görs denna kntrll men inte inm primärvården. Eknmiadminstratinen/kassan, dvs de sm kntrllerar ch bkför kassavstämningarna har ingen uppkppling mt VAS. De underlag de har att tillgå är de sm skickas från

20 respektive patientkassa. I detta underlag ingår t ex lggningslista av transaktiner enbart vid kassabrister inm länssjukvården. Revisinell bedömning: Särskilda anvisningar för vilka kntrller sm ska utföras ch hur differenser ska hanteras bör utfrmas. I dessa anvisningar bör fastställas rutiner för uppföljning av lggar på händelser sm rör eknmiadministratinen i VAS. T ex genm stickprvskntrller av hur många makuleringar sm gjrts vid en kassa under en tidsperid eller andra händelser sm kan peka på att systemet inte används på rätt sätt. 6.2 Fakturering VAS-eknmirutiner ger en rad lika underlag för fakturering. VAS skapar idag maskinella fakturaunderlag (fakturafil) för: Patientavgifter mm sm betalas via faktura ch annan betalande i kassamdulen Avgift för utebliven patient i kassamdulen Avgift för utmlänspatienter i både kassamdulen ch mdulen för slutenvård. Patientavgifter mm i mdulen för slutenvård. Manuella bkföringsunderlag sm VAS skapar är: Avgifter för utländska medbrgare Utskrivningsklara patienter Underlag från fellista Figur: VAS - Faktureringsrutiner

21 VAS-FAKTURERINGSRUTINER VAS VAS Patientkassa Patientkassa Fakturaunderlag, utmlänspatienter Fakturaunderlag, kassapatientavgifter, Faktureringsfil beställs var 14:e dag Fakturaunderlag, utebliven patient Fakturaunderlag, slutenvård, patientavgifter, ambulans Fellista Fakturaunderlag, utländska medbrgare Fakturaunderlag, utskrivningsklara patienter plattfrm Integratinsplattfrm SONIC Eknmienheten Eknmienheten Raindance Raindance FAKTURERING KUNDRESKONTRA ÅTER- REDOVISNING AV INBETALNINGAR BETALNINGS- BEVAKNING Faktura Faktura mttagare mttagare FAKTURA Girinstitut BETALNING Källa: Ante Strängby Revisinell bedömning: När det gäller de maskinella rutinerna gör vi bedömningen att de fungerar tillfredsställande. Rutinerna för fakturering av utländska medbrgare ch fakturering av utskrivningsklara patienter är manuella. Detta förklaras av att avgifterna är kmplexa ch det många gånger uppstår tlkningsfrågr (framförallt gällande utskrivningsklara patienter gentemt kmmuner). När det gäller fakturering av utländska medbrgare är ett prblem att persnnummer (läs födelsedatum) fta inte läggs in i VAS. Faktureringsrutinen kräver ett persnnummer för att skapa en kund. Faktureringsunderlagsunderlag behöver då skickas tillbaka till den avdelning varifrån den km för att få fram persnnummer. Oftast gör persnen sm handlägger fakturering av utländska medbrgare en egen beräkning av avgift. Ibland förekmmer belpp på det faktureringsunderlag sm genereras i VAS. Detta kan i vissa fall vara fel då det i systemet finns en brist då det bara går att föra in en avgiftssumma per klinik (t ex hjärtintensiven ch Kvinnkliniken). Den persn sm handlägger fakturering av utskrivningsklara patienter uppskattar att ungefär hälften av faktureringsunderlagen sm genereras från VAS är felaktiga/ifrågasätts av betalande kmmun.

22 Synpunkter har även framkmmit m att det på faktura kan vara så att numret att kntakta m man har några frågr m fakturan är växelnumret. Det är avdelningen/enheten sm kan svara på frågr m fakturans innehåll. Andra brister sm påpekas är att fakturrna t ex inte innehåller uppgift m vilken avdelning persnen varit inlagd på mm. Revisinell bedömning: Vi anser det vara angeläget att göra en särskild genmgång av rutinerna för utskrivningsklara patienter i VAS. Översyn behöver även göras av hur fakturr ska utfrmas, vilka uppgifter sm bör finnas, vilket telefnkntaktnummer sm skall framgå mm. Vissa prblem finns även när det gäller fakturering av utländska medbrgare, prblem sm bör kunna lösas genm tydliga anvisningar i ett samlat regelverk. Källr: Vashandbk Avgiftshandbk Anvisningar för handhavande av kntantkassr Fakturakredit- ch kravregler Behörighetsmdell ch yrkesrller inm JLL Kravspecifikaitn VAS i JLL Förslag till riktlinjer för lgguppföljning i vårdsystem Lena Perssn, systemansvarig VAS Helen Olssn, ansvarig kassamdulen VAS Mia Falk, ansvarig för mdulen för slutenvård i VAS Lilian Mårtenssn, systemadministratör Raindance Britt-Marie Åslund, fakturering Eknmienheten Barbr Ceder, kassan Eknmienheten Eva Olssn-Djusberg, Administratin Östersunds primärmråde Lars Jnssn, eknm, Administratin Östersunds primärmråde Kerstin Wettersten, Odensala HC Susanne Näshlm, Brunfl HC Eva Anderssn, Lugnvik HC

23 Mia Jnssn, Medicinklinken Elisabeth Iller, Kvinnkliniken KG Erikssn, Reseservice Redvisningsinfrmatin mm

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Rutin för utgivning av funktionscertifikat

Rutin för utgivning av funktionscertifikat Rutin för utgivning av funktinscertifikat Innehåll Dkumentets syfte... 1 Dkumentets målgrupp... 1 Förutsättningar... 1 Checklista... 2 1. Gör så här för att skapa ch leverera funktinscertifikat... 2 PKCS#10...

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 10 maj 2016 Plats ch tid Barn ch urbildnings knferensrum, Heby kmmun kl. 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische (M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Bengt Gårdenbrg (C) Olf

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer