Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014"

Transkript

1 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum Diarienummer KSN Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till kmmunrevisinen enligt bilaga 1 Ärendet Kmmunrevisinen har överlämnat revisinsrapprt Uppföljningsrapprt IT-generella kntrller 2014 bilaga 2. PwC har på kmmunrevisinens uppdrag gjrt en uppföljande granskning av generella ITkntrller. Granskningen fkuserar på säkerheten i applikatiner, perativsystem ch databaser samt mfattar Agress, Herma, Prcapita, Siebel, Extens ch Teknik ch Service. Av ttalt 20 brister sm nterades under 2013 års granskning kvarstår 10 stycken sm ej åtgärdade ch för resterande 10 brister har aktiviteter påbörjats. För majriteten av bservatinerna där aktiviteter påbörjats, utförs kntrllen i dagsläget, men de dkumenteras bristfälligt eller inte alls, varför PwC inte kan verifiera att kntrllen utförs ändamålsenligt. Kmmunrevisinen knstaterar att vissa åtgärder vidtagits/planeras för att skapa grundläggande IT-säkerhet ch förvaltningsstruktur för kritiska applikatiner, men ser särskilt allvarligt på att tidigare påpekade säkerhetsbrister kvarstår i kmmunens datasystem. Föredragning I yttrandet framhålls att samtliga säkerhetsbrister är pririterade ch åtgärder är vidtagna eller planerade att genmföras under Kmmunledningskntret driver det arbetet. Pstadress: Uppsala kmmun, kmmunledningskntret, Uppsala Telefn: (växel) E-pst:

2 IT i Uppsala kmmun idag har förutsättningar sm IT-styrning, gemensamma mål, en stark vilja att bygga tillsammans samt resurser till pririterade åtgärder. Detta är förutsättningar sm möjliggör att bserverade brister kmmer att hanteras under 2015 enligt framtagen åtgärdshantering. Kmmunledningskntret Jachim Danielssn Stadsdirektör Christffer Nilssn Chef för kmmunledningskntret

3 Bilaga 1 KMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum Diarienummer Catrin Ditz KSN Maria Nilssn Kmmunrevisinen Svar på uppföljningsrapprt IT-generella kntrller 2014, Uppsala kmmun PwC har på kmmunrevisinens uppdrag gjrt en uppföljande granskning av generella ITkntrller Av ttalt 20 brister sm nterades under 2013 års granskning kvarstår 10 stycken sm ej åtgärdade ch för resterande 10 brister har aktiviteter påbörjats. Kmmunrevisinen har knstaterat att vissa åtgärder vidtagits/planerats för att skapa grundläggande IT-säkerhet ch förvaltningsstruktur för kritiska applikatiner, men ser särskilt allvarligt på att tidigare påpekade säkerhetsbrister kvarstår i kmmunens datasystem. Planerade åtgärder för att hantera identifierade säkerhetsbrister är pririterade ch kmmer alla att hanteras under Planerade ch vidtagna åtgärder presenteras nedan. Planerade ch vidtagna åtgärder IT inm Uppsala har påbörjat en mfattande förändringsresa från en decentraliserad ITstyrning till en IT-styrning sm drivs utifrån ett kmmungemensamt helhetsperspektiv med medbrgar- ch verksamhetsnytta i fkus. En IT-strategisk stab har etablerats på kmmunledningskntret. Kmpetenser ch bemanning mfattar både ledning ch styrning, beställarkmpetens ch stöd till kmmunens verksamheter. Staben har ett aktivt samarbete med kmmunens förvaltningar, IT-prduktin i egen regi samt externa leverantörer. Stabens uppdrag är att ta fram en ny långsiktig inriktning för kmmunens IT samt, efter beslut, leda arbetet att verkställa denna. Åtgärdshantering för identifierade brister Åtgärder beskrivs nedan utifrån rapprtens fem mråden: 1. IT-styrning 2. Prgramutveckling ch förändring 3. Åtkmstkntrll 4. Infrastruktur Pstadress: Uppsala kmmun, utbildningsnämnden, Uppsala Besöksadress: Statinsgatan 12 Telefn: (växel) E-pst:

4 2 (4) Rller ch ansvar vid åtgärdande av identifierade brister: bjektägaren är ansvarig för att brist åtgärdas bjektledare/funktinsansvarig drift genmför åtgärd eller är sammanhållande IT-krdinatr ansvarar för att status rapprteras till IT-stab. IT-krdinatr stöttar/leder bjektledare enligt behv IT strateg följer upp ch sammanställer åtgärdsstatus för samtliga brister Status för arbetet rapprteras löpande i samarbetsfrum för ändamålet. Aktiviteter skrivs in ch resurssätts i förvaltningsplan för respektive system. bservatin, nuläge ch åtgärder för mrådet IT-styrning bservatin samt nuläge är att katastrfplan inte är implementerad för följande system: Prcapita IF, aktiviteten är påbörjad Herma, Siebel ch Extens, aktiviteten är ej påbörjad Hantering av åtgärder bjektledaren tar med stöd av IT-krdinatr fram katastrfplan eller slutför katastrfplan. IT-krdinatr/bjektledare får stöd av Funktinsansvarig drift. Funktinsansvarig drift säkrar att katastrfplaner tas fram på likartat sätt ch att insatser för ett system kan återanvändas. När rutinen är framtagen för respektive system ur ett verksamhetsperspektiv tar Funktinsansvarig drift frågan vidare med enheten för drift av servrar. Driften kmpletterar de tekniska delarna. bjektledaren kmpletterar respektive förvaltningsplan med test av katastrfplan. bservatin, nuläge ch åtgärder för mrådet Prgramutveckling ch förändring bservatin samt nuläge är bristande dkumentatin avseende förändringar i applikatiner för följande system: Agress, aktivitet är påbörjad genm att förvaltningsmdell pm3 har implementerats. Enligt erhållen infrmatin finns rutinerna på plats med det är inte fastställt att de efterslevs fullt ut i verksamheten Prcapita IF, aktivitet är påbörjad genm att en prcess för ändringshantering är införd. Dck dkumenteras inte förändringarna på det sätt så att det går att följa ärendet från ändringsbegäran till driftsättning.

5 3 (4) Hantering av åtgärder bjektledare för Agress ch Prcapita IF säkrar med stöd av IT-krdinatr att befintliga rutiner för ändringshantering efterlevs. bservatin, nuläge ch åtgärder för mrådet Åtkmstkntrll bservatin samt nuläge är att: Peridisk genmgång av användare hade vid granskningstillfället inte utförts för Agress, Herma, Prcapita IF, Uppsala kmmun har under året genmfört peridisk genmgång av användare. Dck har PwC inte kunnat verifiera att kntrllen utförts, därför kvarstår bservatinen. Siebel, Uppsala kmmun har under året genmfört peridisk genmgång, dck är inte genmgången frmaliserad. Extens, Uppsala kmmun har inlett arbetet med att registrera alla externa användare ch ny rutin för peridisk genmgång är under etablering. Teknik ch Service, rutinen är implementerad sedan tidigare, uppföljning av genmförd granskning i maj genmfördes ej fullt ut på grund av mpriritering av resurser Lösenrdsinställningar i applikatiner ch perativsystem uppfyller ej gd praxis för: Herma, Extens ch Teknik ch Service, Lösenrdsinställningar för dessa system följde Uppsala kmmuns riktlinjer, dck uppfyller inte riktlinjerna vid tidpunkt för granskning gd praxis. Under december 2014 ändrades riktlinjerna så att de nu överensstämmer med gd praxis. Hantering av åtgärder bjektledare för Agress, Herma ch Prcapita IF med stöd av IT-krdinatr dkumenterar tillvägagångssätt för peridisk granskning på sådant sätt att det kan verifieras av berende part att kntrllen utförs. bjektledare för Siebel, Extens ch Teknik ch Service med stöd av IT-krdinatr etablerar befintlig kmmungemensam prcess för peridisk genmgång av användare. Tillämpning av den nya lösenrdsplicyn vilken uppfyller gd praxis pågår. Arbetet leds av bjektledare vad gäller Siebel ch Extens ch funktinsansvarig drift för Teknik ch Service.

6 4 (4) För att minimera påverkan för kmmunens användare sker detta under en längre tid, med slutdatum juli bjektledare/funktinsansvarig drift ansvarar för att lösenrdsplicyn dkumenteras i systemdkumentatin för berört system. bservatin, nuläge ch åtgärder för mrådet Infrastruktur bservatin samt nuläge är att inga frmella återläsningstester av backup har genmförts för: Agress, Uppsala kmmun har påbörjat arbete med att upprätta frmella återläsningstester av backup. I dagsläget utförs dck inga frmella återläsningstester. Herma, Rutiner finns på plats, men det har inte skett några frmella återläsningstester under verksamhetsåret. Prcapita IFS, Siebel ch Extens, aktivitet ej påbörjad Hantering av åtgärder Funktinsansvarig drift tar med stöd av medarbetare på enheten för drift av servrar fram en rutin. Rutinen förankras med IT-krdinatr ch bjektledare för berört system. Rutin etableras. bjektledaren kmpletterar respektive förvaltningsplan gällande frmella återläsningstester av backup. Verifiering av kntrller Samtliga åtgärder dkumenteras på sådant sätt att berende part kan verifiera att kntrllen utförs ändamålsenligt. Kmmunstyrelsen Marlene Burwick rdförande Astrid Anker Sekreterare

7 Bilaga 2 lujf+r^sala "KMMUN Kmmunrevisinen KRN 2014/74 Exp UPPSALA KMMUNSTYRELSE ink. 201* AWtil. i Kmmunstyrelsen Styrelsen för teimik ch service Kmmunledningskntret Nämnder ch styrelser, t k Gransliing av generella IT-kntrller 2014 PwC har på vårt uppdrag gjrt en uppföljande granskning av generella IT-kntrller inm ramen för vår granskning av nämndernas ansvar för den interna kntrllen. Gransliingen sm avrapprteras i denna rapprt har fkuserat på säkerheten i applikatiner, perativsystem ch databaser. Granskningen mfattar Agress, Herma, Prcapita, Siebel, Extens ch Teimik & Service. Av ttalt 20 brister sm nterades under 2013 års granslming kvarstår 10 stycken sm ej åtgärdade ch för resterande 10 brister har aktiviteter påbörjats. Brister sm inte har åtgärdats är följande: Katastrfplan är inte implementerad för Herma, Siebel eller Extens Inga frmella återläsningstester av hackuper har genmförts för Herma, Prcapita, Siebel eller Extens Lösenrdsinställningar uppfyller inte gd praxis - Herma eller Teimik & Service Peridisk genmgång av användare har inte utförts för Siebel Vi kan knstatera att vissa åtgärder vidtagits/planeras för att skapa grundläggande IT-säkerhet ch förvaltningsstruktur för kritiska applikatiner, men vi ser särskilt allvarligt på att tidigare påpekade säkerhetsbrister kvarstår i kmmunens datasystem. Vi översänder rapprten för yttrade över vilka åtgärder sm planeras vidtas för att kmma tillrätta med prblemen. Vi önskar svar senast den 27 februari FÖR KMMUNENS REVISRER Lars-lf Lindell/' rdförande

8 pwc Revisinsrapprt Uppföljningsrapprt IT-generella kntrller 2014 Uppsala kmmun Anders Gustafsn GustafGambe ktber av 13

9 JL pwc Innehållsförteckning Inledning 3 Granskningens mfattning 3 Sammanfattning 5 Resultat ch status på bservatiner 6 Appendix i - Intervjuade persner 2 av 13

10 pwc Inledning I samband med den finansiella revisinen 2014 har PwC genmfört en uppföljning av de bservatiner sm identifierades i samband med 2013 års granskning avseende IT-generella kntrller för verksamhetskritiska applikatiner inm Uppsala kmmun. Kmmunstyrelsen har uppsiktsplikt över att den interna kntrllen inm kmmunen byggs upp ch rganiseras på ett tillfredsställande sätt. Nämnderna har det fulla ansvaret för den interna kntrllen inm sina verksamhetsmråden ch applikatiner. Intern kntrll är en prcess sm påverkas av nämnderna, kmmunstyrelsen ch tjänstemannarganisatinen, vilken utfrmas för att ge en rimlig försäkran m att kmmunens mål uppnås inm följande mråden: Ändamålsenlig ch effektiv verksamhet Tillförlitlig eknmisk ch verksamhetsmässig rapprtering Efterlevnad av tillämpliga lagar ch förrdningar Syftet med uppföljningen är att identifiera vilka förändringar sm Uppsala kmmun har genmfört gällande den interna kntrllen under 2014 ch hur detta har påverkat föregående års bservatiner. Rapprten presenterar det aggregerade resultatet av respektive applikatin med en status för varje bservatin, vilka kmmunledningen bör beakta i sitt arbete med att utveckla ch förbättra förvaltningen ch den interna kntrllen för Uppsala kmmuns IT-miljö. Vi vill tacka den persnal på Uppsala kmmun sm hjälpt ss att genmföra granskningen, för deras bemötande ch gda samarbetsvilja. 3 av 13

11 pwc Granskningens mfattning Under föregående år granslcning nterades avvikelser inm följande mråden: mråde IT-styrning Prgramutveckling ch förändring bservatin Katastrfplan är inte implementerad för samtliga applikatiner Bristande dkumentatin avseende förändringar i applikatiner Åtkmstkntrll Peridisk genmgång av användare har vid granskningstillfället inte utförts Infrastruktur Lösenrdsinställningar i applikatiner ch perativsystem uppfyller ej gd praxis Inga frmella återläsningstester av backup har genmförts Vid applikatinsgranskningar ch granskning av prcesser för Teknik & Service nterades ttalt 20 bservatiner enligt nedan fördelning vid föregående års granslcning: Applikatin Antal bservatiner Agress 3 Herma 4 Prcapita Individ- ch Familjemsrg (IF) 4 Siebel 3 Extens 4 Teknik & Seivice 2 Ttalt antal bservatiner 20 PwC har under ktber 2014 följt upp van bservatiner med relevant persnal på Uppsala kmmun (se Appendix 1- Intervjuade persner). 4 av 13

12 L Sammanfattning Genm intervju ch genmgång av dkumentatin kan PwC knstatera att Uppsala kmmun har påbörjat aktiviteter under verksamhetsåret för att åtgärda bservatinerna. Av ttalt 20 bservatiner från föregående år kvarstår 10 (50%) stycken sm ej åtgärdade ch för resterande 10 (50%) har aktiviteter påbörjats. För majriteten av bservatinerna där aktiviteter påbörjats, utförs kntrllen i dagsläget, men de dkumenteras bristfälligt eller inte alls, varför PwC inte kan verifiera att kntrllerna utförs ändamålsenligt. Se tabell nedan för illustratin av resultatet. 25 Åtgärdade 20 Pågående aktivitet 10 Ej åtgärdade bservatiner Resultat Resultat 2013 Updatering 2014 Utifrån den uppföljning sm är gjrd har det framkmmit att Uppsala kmmun har genmfört samt håller på att genmföra förbättringar inm ett antal mråden men att det frtfarande finns utrymme för förbättring gällande den interna kntrllen kpplat till IT. Förbättringar har skett under året trts att mycket resurser har lagts på det upphandlingsprjekt av telefn ch IT sm pågår, samt att det skett persnalförändringar inm rganisatinen under verksamhetsåret. Till exempel har ny CI ch IT-säkerhetschef anställts, ch det pågår arbete med att ta fram en styrmdell för IT-plicys med tydliga rller ch ansvar. Det pågår även infrmatinsklassning sm förväntas vara klar till årsskiftet. För mer detaljer gällande status på respektive bservatin från föregående år, se avsnitt "Resultat ch status på bservatiner" nedan. 5 av 13

13 pwc Resultat ch status på bservatiner bservatiner från föregående år har granskats genm intervju samt i förekmmande fall via genmgång av dkumentatin. Baserat på detta resultat har respektive bservatin graderats med en status. bservera att denna gradering inte är jämförbar med föregående års rapprt. bservatinerna har graderats enligt följande mdell: Öl Q Öl bservatinen har inte åtgärdats sedan föregående års granskning vilket medför att relaterad risk ch rekmmendatin kvarstår. Aktiviteter ch åtgärder finns planerade eller är under genmförande, dck kvarstår risken då åtgärderna ännu inte är på plats. Åtgärder ch aktiviteter för att begränsa risken har implementerats ch underlag har granskats vilket säkerställer perativ effektivitet i kntrllen. Nedan återfinnas resultatet av den uppföljningsgranskning sm genmförts per bservatin. Applikatin Ref bservatin Status Agress 1. Bristande dkumentatin avseende förändringar i applikatiner. Uppsala kmmun har implementerat förvaltningsmdellen PM3 där rutiner för förändringshantering ingår. Enligt erhållen infrmatin finns rutinerna på plats men det är inte fastställt att de efterlevs fullt ut i verksamheten. ö Slutsats: bservatinen kvarstår då rutinerna i dagsläget inte efterlevs fullt ut i verksamheten. 2. Peridisk genmgång av användare har vid [ granskningstillfället inte utförts. Uppsala kmmun har under året genmfört peridisk genmgång av användare i Agress. Dck har PwC inte kunnat verifiera att kntrllen utförts, då underliggande dkumentatin ej erhållits. Slutsats: bservatinen kvarstår då PwC inte kunnat granska underliggande dkumentatin. 6 av 13

14 Applikatin Ref bservatin Status 3. Inga frmella återläsningstester av backup har genmförts. Uppsala kmmun har påbörjat arbete med att upprätta frmella återläsningstester av backup. Dck är arbetet pågående ch i dagsläget utförs inga frmella återläsningstester. Slutsats: bservatinen kvarstår då frmellt återläsningstest ännu ej har genmförts under verksamhetsåret. Herma Katastrfplan är inte implementerad för samtliga applikatiner. Uppsala kmmun har inte påbörjat någt arbete med att ta fram en katastrfplan för applikatinen Herma under verksamhetsåret. Slutsats: bservatinen kvarstår då katastrfplan ännu ej är frmellt implementerad. 2. Peridisk genmgång av användare har vid granskningstillfället inte utförts. Uppsala kmmun har under året genmfört peridisk genmgång av användare i Herma. Dck har PwC inte kunnat verifiera att kntrllen utförts, då underliggande dkumentatin ej erhållits. Slutsats: bservatinen kvarstår då PwC inte kunnat granska underliggande dkumentatin. 7 av 13

15 pwc Applikatin Ref bservatin Status Lösenrdsinställningar i applikatiner ch perativsystem uppfyller ej gd praxis. Lösenrdsinställningarna i Herma följer Uppsala kmmuns riktlinjer för lösenrd. Dck uppfyller inte dessa gd praxis, då endast ett 6 tecken långt lösenrd kan användas. Slutsats: bservatinen kvarstår då Uppsala kmmuns lösenrdsplicy inte uppfyller gd praxis. 4. Inga frmella återläsningstester av backup har genmförts. Rutiner finns på plats men det har inte skett några frmella återläsningstester under verksamhetsåret. Slutsats: bservatinen kvarstår då frmellt återläsningstest ännu ej har genmförts under verksamhetsåret. Prcapita IF Katastrfplan är inte implementerad för samtliga applikatiner. Uppsala kmmun har påbörjat arbete med att ta fram en katastrfplan för applikatinen Prcapita IF. Dck är arbetet pågående ch i dagsläget finns ingen katastrfplan implementerad. Slutsats: bservatinen kvarstår då katastrfplan ännu ej är frmellt implementerad. 8 av 13

16 pwc Applikatin Ref bservatin Status Bristande dkumentatin avseende förändringar i applikatiner. Samtliga förändringar i Prcapita IF hanteras av en utvecklingsgrupp ch styrgrupp, där varje ärende hanteras. Dck dkumenteras inte förändringarna på det sätt så att det går att följa ärendet från ändringsbegäran till driftsättning. Dck är planen att ta fram en gemensam prcess för förändringshantering ch hur de ska dkumenteras för samtliga system. Slutsats: bservatinen kvarstår, då förändringarna inte dkumenteras så att spårbarhet i hela förändringsprcessen är möjlig. 3. Peridisk genmgång av användare har vid granskningstillfället inte utförts. Uppsala kmmun har under året genmfört peridisk genmgång av användare i Prcapita IF. Dck har PwC inte kunnat verifiera att kntrllen utförts, då underliggande dkumentatin ej erhållits. Slutsats: bservatinen kvarstår då PwC inte kunnat granska underliggande dkumentatin. Inga frmella återläsningstester av backup har genmförts. Uppsala kmmun har inte påbörjat någt arbete med att impiementera rutiner för frmella återläsningstester under verksamhetsåret. Slutsats: bservatinen kvarstår då rutinen för frmellt återläsningstest ännu ej är frmellt implementerad. 9 av 13

17 pwc Applikatin Ref bservatin Status Siebel 1. Katastrfplan är inte implementerad för samtliga applikatiner. Uppsala kmmun har inte påbörjat någt arbete med att ta fram en katastrfplan för applikatinen Siebel under verksamhetsåret. P bl Slutsats: bservatinen kvarstår då katastrfplan ännu ej är frmellt implementerad. Peridisk genmgång av användare har vid granskningstillfället inte utförts. Uppsala kmmun har under året genmfört peridisk genmgång av användare i Siebel, dck är inte genmgången frmaliserad. k IQ Slutsats: bservatinen kvarstår då det inte genmförts någn frmell peridisk genmgång under verksamhetsåret. 3. Inga frmella återläsningstester av backup har genmförts. Uppsala kmmun har inte påbörjat någt arbete med att impiementera rutiner för frmella återläsningstester under verksamhetsåret. Slutsats: bservatinen kvarstår då rutinen för frmellt återläsningstest ännu ej är frmellt implementerad. 10 av 13

18 JL pwc Applikatin Ref bservatin Status Extens 1. Katastrfplan är inte implementerad för samtliga applikatiner. Uppsala kmmun har inte påbörjat någt arbete med att ta fram en katastrfplan för applikatinen Extens under verksamhetsåret. Ö Lj Slutsats: bservatinen kvarstår då katastrfplan ännu ej är frmellt implementerad. 2. Peridisk genmgång av användare har vid granskningstillfället inte utförts. [ ^ Uppsala kmmun har inlett arbete med att registrera alla externa användare ch ny rutin för peridisk genmgång av användare kmmer att implementeras inm två månader. Slutsats: bservatinen kvarstår då peridisk genmgång av samtliga användare i applikatinen ej genmförts under verksamhetsåret. 3. Inga frmella återläsningstester av backup har genmförts. Uppsala kmmun har inte påbörjat någt arbete med att impiementera rutiner för frmella återläsningstester under verksamhetsåret. Slutsats: bservatinen kvarstår då rutinen för frmellt återläsningstest ännu ej är frmellt implementerad. 11 av 13

19 pwc Applikatin Ref bservatin Status 4. Lösenrdsinställningar i applikatiner ch perativsystem uppfyller ej gd praxis. Uppsala kmmun har genmfört en riskanalys ch arbete pågår för att övergå till e-legitimatin vid inlggning i systemet. Arbetet är inplanerat till våren Slutsats: bservatinen kvarstår då nuvarande lösenrdsinställningar ej uppfyller gd praxis. Teiiik & Service Peridisk genmgång av användare har vid granskningstillfället inte utförts. Rutinen är implementerad sedan tidigare ch uppföljning av genmförd granskning i maj genmfördes ej fullt ut på grund av mpriritering av resurser. Slutsats: bservatinen kvarstår då uppföljning av genmförd granskning ej avslutats under verksamhetsåret. Lösenrdsinställningar i applikatiner ch perativsystem uppfyller ej gd praxis. Lösenrdsinställningarna på perativsystemsnivå följer Uppsala kmmuns riktlinjer för lösenrd. Dck uppfyller inte dessa gd praxis, då endast ett 6 tecken långt lösenrd kan användas. Slutsats: bservatinen kvarstår då Uppsala kmmuns övergripande lösenrdsplicy inte uppfyller gd praxis. _ q 12 av 13

20 pwc Appendix i Intervjuade persner I samband med revisinen har intervju genmförts med nyckelpersner inm Uppsala kmmun i syfte att skapa förståelse för vilka förändringar sm genmförts sedan föregående års revisin. Följande persner intervjuades: Catrin Ditz - CI Anders Kylesten - Säkerhetschef Maria Nilssn - IT-strateg 13 av 13

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Datum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

Datum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlssn Elisabeth Datum 4--3 Diarienummer NHO-3-5.3 Nämnden för hälsa ch msrg Ej verkställda gynnande beslut Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609 Innehållsförteckning 1 Omfattning... 3 2 Definitiner... 3 3 Syftet

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Revisionsberättelse och årsrapport för 2011

Revisionsberättelse och årsrapport för 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (35) Kmmunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Revisinsberättelse ch årsrapprt för 2011 Kmmunfullmäktiges presidie föreslår fullmäktige besluta att

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden BÅSTADS KOMMUN 1 (1) Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden Datum: Tisdagen den 13 januari 2015 Tid: Kl. 10:15-12:00 Utbildning Kl. 13:00 Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen. Teknisk servicenämnd

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen. Teknisk servicenämnd NÄMND Översiktlig granskning/revisin av den Intern styrningen h kntrllen BILAGA 1 Teknisk servienämnd Teknisk servienämnd Teknisk servienämnd bibehåll h frtsätt av mer behv av mer behv ev analys/ev Mål

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer