Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011"

Transkript

1 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial nivå på uppdrag av Stckhlms stad. Sedan 2005 är ABF Stckhlm certifierade anrdnare av vuxenutbildning på uppdrag av Nacka kmmun ch sedan 2010 för Btkyrka ch Södertälje kmmun. Från ch med hösten 2011 anrdnar vi vuxenutbildning även för kmmunerna Sllentuna, Sigtuna, Sundbyberg, Kunskapscentrum Nrdst ch från januari 2012 även för Slna ch Upplands Väsby. ABF är Sveriges största studieförbund med över 100 års erfarenhet av flkbildning ch vuxnas lärare. Inm ABF Stckhlm Vux tillvaratar vi de erfarenheterna. Vuxenutbildningsverksamheten inm ABF bedrivs inm en egen enhet ch är för närvarande bemannad med 1 verksamhetschef, två kursadministratörer ch ttalt 11 tillsvidareanställda lärare. Vi har ckså en studie ch yrkesvägledare anställd. Det pedaggiska arbetet sker i ämnesbaserade arbetslag. För eknmi- ch persnaladministrativa tjänster liksm IT, vaktmästare, receptin, telefnväxel m.m. anlitas funktiner inm ABF Stckhlm. Verksamheten bedrivs i ABF-huset på Sveavägen 41ch i Vux egna lkaler på Sveavägen 84. Lkalerna är anpassade till utbildningsverksamhet. Vi genmför vuxenutbildning på grundläggande ch gymnasial nivå ch erbjuder kurser i samhällsvetenskapliga ämnen, språk, matematik, naturvetenskap ch data. Vi har samtliga kärnämnen ch några yrkeskurser. Verksamheten genmförs i enlighet med uppdragsgivarens krav, förrdningar, lagar ch övriga styrdkument.

2 SID 2 (13) ABF Vux erbjuder kurser med varierande kurslängd. Vi har kurser på dag- ch kvällstid ch distans. Samtliga kurser erbjuds sm klassrumsundervisning ch vi genmför kursstarter fem gånger per år på gymnasial nivå. På grundläggande nivå har vi intag varje månad. Från hösten 2011 bedriver vi även yrkeskurser inm handel ch eknmi. Kvalitetsarbete Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete löpande under året genm tät resultatuppföljning av betygsutveckling ch avbrttsstatistik. Detta sker i nära samarbete med kursadministratörer ch lärare. Vi använder vårt eget kursutvärderingsverktyg i mitten ch slutet av varje kurs samt genmför deltagarråd några gånger per år. Kvalitetsarbetet är en integrerad del i rdinarie planering, styrning ch uppföljning. Resultaten värderas ch utvärderas ch utgör underlag för sklans förbättringsarbete ch utvecklingsprjekt. Sm underlag för denna kvalitetsredvisning har vi använt ss av uppdragsgivarens brukarundersökningar (VSU) ch tillhandahållen statistik. Åtgärder för utveckling i föregående års kvalitetsredvisning/arbetsplan Öka andelen gdkända betyg från nuvarande 77 %. Få ett bättre resultat i frågrna gällande kursinnehåll (fråga 8 VSU, F10 USK) jämfört med våren Högre svarsfrekvens i VSU jämfört med nuvarande 44 %. Fler deltagare skall uppleva att de har nytta av den individuella studieplanen jämfört med nuvarande 32 % (USK).

3 SID 3 (13) Uppföljning av Sklans mål/åtaganden Kunskap samt bedömning ch betyg Sklans mål / åtaganden - Öka andelen gdkända betyg från förra verksamhetsårets 77 %. Arbetssätt, krtfattat ABF Stckhlm Vux har hög andel (93 %) behörig ch erfaren persnal i verksamheten med str pedaggisk kmpetens. Det kllegiala arbetet är präglat av prfessinalism, erfarenhet ch kmpetens. Det pedaggiska arbetssättet på ABF Vux kännetecknas av validering, individanpassning ch tillgänglighet. Deltagare med särskilda behv erbjuds extra stöd, s.k. fördjupat mentrskap, med någn av sklans lärare. Detta stöd utfrmas i samarbete med vuxenteamet i kmmunen. - Uppföljningsmetder (t ex enkäter, utvärderingar ) I arbetslagen har vi arbetat med tre avstämningsperider under varje kurs där vi nggrant följt avbrttstendenser ch eventuella IG-varningar. Därefter planerades åtgärder för att få deltagare att stanna kvar ch uppnå målen för gdkänt på kursen. Resultat Tabell 1: antal betyg ABF Vux Läsår Gymnasiala betyg Grundläggande betyg 2010/ / / / / / / Tabell 1 visar att vlymmässigt har antal betyg på ABF Vux sjunkit med 13,8 prcent på grundläggande nivå ch 16,3 prcent på gymnasial nivå. Tabell 2: Andel gdkända betyg i prcent ABF Vux Gdkända betyg i %ABF 08/09 09/10 10/11 Ttalt Grund gymnasiet

4 SID 4 (13) Tabell 2 visar att den ttala andelen gdkända betyg minskat på ABF Vux från föregående verksamhetsårs 77 % till nuvarande 75 % - en minskning med 2 %. 3. Andel betyg i prcent på grundläggande nivå IG G VG Läsår 07/08 08/09 09/10 10/11 07/08 08/09 09/10 10/11 07/08 08/09 09/10 10/11 ABF Externa Egen Tabell 3 visar att andelen gdkända betyg på grundläggande nivå ökat med 1 % från föregående verksamhetsår. Andelen gdkända betyg på grundläggande nivå är ckså 4 % högre än snittet för de externa anrdnarna ch egen regi. 4. Andel betyg i prcent på gymnasial nivå i allmänna ämnen ch kärnämnen IG G VG MVG Läså r 07/ 08 08/ 09 09/ 10 10/ 11 07/ 08 08/ 09 09/ 10 10/ 11 07/ 08 08/ 09 09/ 10 10/ 11 07/ 08 08/ 09 09/ 10 10/ 11 ABF Exte * * * *19 rna Egen * * * *16 *Endast allmänna kurser på gymnasial nivå Tabell 4 visar att andelen gdkända betyg på gymnasial nivå på ABF Vux minskat från föregående verksamhetsår med 2 % (från 78 % till 76 %). Snittet för de externa anrdnarna ch egen regi är dck lägre på de allmänna kurserna.

5 SID 5 (13) Tabell 5: Deltagarnas nöjdhet gällande betyg ch bedömning uttryckt i prcent i VSU de tre senaste undersökningarna. Fråga nr Frmulering Vår 2010 Höst 2010 Vår Läraren/lärarna har gd pedaggisk förmåga 80 84(75) 86(77) 5 Läraren/lärarna har gda ämneskunskaper (83) 94 (84) 6 Innehållet i kursen/kurserna mtsvarar mina förväntningar (79) 82 (82) 8 Jag är nöjd med kursens/kursernas gruppstrlek (75) 76 (78) 9 Antalet lärartimmar är tillräckligt (66) 69 (68) Tabell 5 visar att i de frågr i VSU sm berör betyg ch bedömning får ABF ett högre betyg våren 2011 än tidigare i samtliga frågr utm nummer 8; Jag är nöjd med kursens/kursernas gruppstrlek. ABF Vux har ckså bättre betyg än genmsnittet (angivet inm parentes) i samtliga frågr utm nummer 8. Tabell 6: Överensstämmelse i % mellan betyget IG på NP jämfört med slutbetyg i Hanna. Kurs Prcent EN EN EN MA MA MA SV SVA SVA Bedömning ch analys av måluppfyllelsen kpplat till mål, arbetssätt samt resultat enligt van Resultaten (tabell 1) visar att ABF Vux vlymmässigt har minskat i antalet betyg både på grund- ch gymnasiekurserna. Vi får hppas att denna trend vänder ch vi vill påverka det vi kan genm att bli bättre på att marknadsföra våra kurser ch rekrytera nya deltagare. Vi testar nu att sammanföra sökstuga med öppet- hus- verksamhet i syfte att få fler deltagare till våra kurser. Den ttala andelen gdkända betyg har minskat med två prcent verksamhetsåret 2010/2011. Det ser vi allvarligt på, särskilt eftersm strävan att öka andelen gdkända betyg är vårt övergripande mål med verksamheten. Glädjande är ändå att knstatera att andelen gdkända betyg på

6 SID 6 (13) grundläggande nivå ökat med 1 prcent jämfört med förra verksamhetsåret. ABF Vux resultat på grundläggande nivå är ckså högre än snittet för egen regi ch externa anrdnare. En förklaring till den psitiva utvecklingen kan vara att vi frtsätter att rganisera vår undervisning i små grupper ch att vi lagt ut längre kurser i engelska grund. Vi har dessutm ökat antalet lärarledda timmar ch lagt ut fler stödtillfällen jämfört med tidigare. Vi arbetar även aktivt med ett individuellt fördjupat mentrskap. Studerande har ckså haft möjlighet att delta i seminarium utanför den rdinarie undervisningen i tex. studieteknik. Flera i persnalen har genmgått frtbildningsinsatser för att få ytterligare redskap att utveckla vår metdik. Andelen gdkända betyg i de gymnasiala kurserna minskade dck med två prcent jämfört med föregående verksamhetsår. Resultatet är högre än snittet i de allmänna kurserna i egen regi ch för externa anrdnare men inte tillfredställande på någt sätt. Här måste vi se över möjligheterna till mer extra stöd i studierna ch bli bättre på att initialt hjälpa deltagare att planera ch strukturera sina studier (studieteknik) eftersm vi trr att det är där vi verkligen kan uppnå förändring. Resultaten från VSU visar att deltagarna på ABF Vux ger högre betyg än tidigare i de frågr sm handlar m betyg ch bedömning (utm i fråga nummer 8 sm handlar m kursernas gruppstrlek). Deltagarna ger ckså ABF Vux ett högre betyg än snittet i dessa frågr. Vi anser att detta är ett resultat av att ABF Vux har väldigt hög andel behöriga ch erfarna lärare men ckså att det kllegiala arbetet fkuserar mycket på just kunskap, lärande ch bedömning. Ett av ABF Vux pririterade målmråden var att få högre svarsfrekvens än tidigare i VSU på fråga nr 6: Innehållet i kursen/kurserna mtsvarar mina förväntningar. Glädjande ng ökade antalet nöjda deltagare med fem prcent i senaste VSU jämfört med våren En rsak kan vara att vi arbetat fram nytt infrmatinsmaterial till våra kurser ch lagt ut mer detaljerad infrmatin kring kursplanen ch betygskriterier i vår lärplattfrm, Frnter. Lärarna har även ägnat mer tid vid kursstart ch under kursens gång till att följa upp deltagarnas förväntningar ch resultat. Vår verksamhetschef ch studie- ch yrkesvägledare har även haft gemensamma infrmatinsmöten för samtliga studerande vid kursstarten. Resultat NP Redvisningen av NP-resultat jämfört med slutbetyg visar på gd överensstämmelse i samtliga ämnen förutm i SVA1202 sm avviker med en överensstämmelse på 62% mellan IG på NP ch slutbetyg. Resultatet avviker dck inte från det ttala NP-resultatet bland externa ch egen regi sm även

7 SID 7 (13) där ligger på 62% för SVA1202. Vi frtsätter att arbeta med sambedömning mellan lärarna i SAS B för att säkerställa bedömningen. Nrmer ch värden Sklans mål / åtaganden ABF ska upplevas sm en trivsam ch trygg arbets- ch studiemiljö. Arbetssätt, krtfattat ABF Vux har under året utökat expeditinens telefn ch öppettider. Ytterligare en administratör har anställts. Hemsidan håller på att ses över för att bli mer användarvänlig. Klagmålshanteringen har strukturerats upp ch numera erbjuds alla deltagare sm har synpunkter ett samtal med berörd persnal ch sklledare. Dessa möten prtkllförs ch skrivs under av alla parter. ABF Vux har ckså jbbat för att likabehandlingsplanen kmmuniceras av både verksamhetschef ch lärare vid kursstart i högre utsträckning än tidigare. Uppföljningsmetder (t ex enkäter, utvärderingar) Deltagarråd genmförs två gånger per år. Interna utvärderingar i enkätfrm genmförs två gånger per kurs. Resultat - Tabell 7: ABFs deltagares nöjdhet gällande trygghet ch trivsel i VSU uttryckt i prcent de tre senaste undersökningarna. - Fråga nr frmulering Vår 2010 Höst 2010 Vår Det finns tillgång till extra utrymmen för studerande (66) 66 (67) 11 Undervisningslkaler fungerar bra (79) 82 (80) 12 Datrer ch prgramvara fungerar bra (58) 59 (60) 13 Service ch bemötande från sklans persnal är gd (78) 83 (81) 14 Jag kan rekmmendera den här sklan sm helhet (83) 86 (82) 90 (84) Tabell 7 visar att i de frågr sm rör trygghet ch trivsel får ABF Vux ett högre betyg än tidigare utm i fråga 11, sm rör undervisningslkalerna. Där är betyget detsamma sm i VSU våren I samtliga frågr utm en får ABF ett högre betyg än snittet (uttryckt inm parentes). Denna fråga är nummer 10 ch gäller tillgång till extra utrymmen för de studerande.

8 SID 8 (13) I fråga 13 ch 14 sm berör service ch bemötande får ABF Vux mycket högt betyg i senaste VSU. Bedömning ch analys av måluppfyllelsen kpplat till mål, arbetssätt samt resultat enligt van Frågr sm handlar m trygghet, trivsel, bemötande ch service står alltid högt på dagrdningen hs ABF Vux då dessa utgör en del av vår värdegrund ch prfilering. Det är viktigt för ss att det genmsyrar varje del av vår verksamhet. Andelen nöjda deltagare i frågr sm rör trygghet ch trivsel ökar i senaste VSU - undersökningen, särskilt i fråga 13 gällande service ch bemötande från sklans persnal (en ökning med 5 %). Även i fråga 14 sm lyder jag kan rekmmendera den här sklan sm helhet ökar andelen nöjda deltagare med 4 %. Vi trr att resultatet delvis berr på våra utökade öppettider ch persnaltillgänglighet. Ansvar ch inflytande Sklans mål / åtaganden Högre svarsfrekvens i VSU jämfört med nuvarande 44%. Arbetssätt, krtfattat ABF Vux frtsätter arbetet med att förklara vikten av ch knkretisera deltagarinflytande för deltagarna genm att t ex erbjuda varierade examinatinsfrmer, kursupplägg ch studietakt. Arbetet med deltagarrådet frtsätter liksm utvecklingen av sklans eget kursutväreringsverktyg allt för att medvetandegöra deltagarna m vikten av deltagarinflytande. Uppföljningsmetder (t ex enkäter, utvärderingar) Deltagarråd fyra gånger m året ch kursutvärderingar Resultat Tabell 8: Svarsfrekvens VSU i prcent. P P P P P P Svarsfrekvens i % 40 59?

9 SID 9 (13) Tabell 8 visar att svarsfrekvensen i VSU på ABF Vux är densamma våren 2011 sm våren 2010 (44 %). Hösen 2010 var dck svarsfrekvensen högre (47 %). Tabell 9: Deltagarnas nöjdhet gällande ansvar ch inflytande i VSU uttryckt i prcent Fråga nr frmulering Våren 2010 Hösten 2010 Våren Läraren/lärarna ger tydlig infrmatin m kraven för att nå de lika studiemålen/betygsnivåerna (83) 92(85) 2 Det finns möjlighet att påverka kursens/kursernas innehåll ch upplägg (60) 67(62) 3 Jag får tillräckliga möjligheter att redvisa mina kunskaper (79) 83 (82) 15 Det finns möjlighet till extra stöd i studierna (54) 69 (56) 16 För dig sm utnyttjat stödet hur bedömer du det? (90) 90 (90) 89 (89) Tabell 9 visar att deltagarna på ABF Vux våren 2011ger ett högre betyg i samtliga frågr sm gäller ansvar ch inflytande än tidigare VSU Tabellen visar ckså att ABF Vux har ett högre betyg än snittet i samtliga frågr sm rör ansvar ch inflytande. Bedömning ch analys av måluppfyllelsen kpplat till mål, arbetssätt samt resultat enligt van Tabell 8 visar att under hösten 2010 ökade svarsfrekvensen i VSU från 44 till 47 prcent. I VSU våren 2011 var svarsfrekvensen dck tillbaka på 44 %, samma sm snittet. Vi behöver lägga ner mycket tid ch kraft på att övertyga deltagarna m nyttan med VSU-enkäten samt att använda resultaten på ett sätt sm känns meningsfullt både för deltagare ch persnal. En viktig del i att få upp svarsfrekvensen är att skapa tillfällen för deltagare att fylla i enkäten digitalt framförallt på grundläggande nivå där datrvana inte är en självklarhet bland deltagarna. Rutiner för genmförandet av VSU kmmer att ses över. Tabell 9 visar att i de frågr sm behandlar ansvar ch inflytande i VSU får ABF Vux högre betyg än tidigare hösten 2010 ch våren Framförallt i fråga nummer två (Läraren/lärarna ger tydlig infrmatin m kraven för att nå de lika studiemålen/betygsnivåerna) där antalet nöjda deltagare är 92 % hösten ABF Vux har ckså högre betyg än snittet i alla de frågr sm rör ansvar ch inflytande. Det är glädjande att få höga betyg i frågr angående lärarnas kmpetens (fråga 1-3). Sm beskrivits tidigare arbetar ABF Vux mycket med frågr m bedömning ch individanpassning i lärarlagen ch vi ser de höga betygen i VSU sm ett resultat av detta. Det är ckså glädjande att se att förra verksamhetsårets satsning på utökat stöd ch infrmatinen kring den har gett resultat (fråga 15 ch 16).

10 SID 10 (13) Utbildningsval arbete ch samhällsliv Sklans mål / åtaganden - Fler deltagare skall uppleva att de har nytta av den individuella studieplanen jämfört med nuvarande 32 % (USK 2010). Arbetssätt, krtfattat - Sklans studievägledare arbetar aktivt med uppsökande verksamhet, främst på grundläggande nivå. Vidare spelar studievägledaren en viktig rll under intrduktinsveckrna på grundläggande nivå där fkus läggs på infrmatin m svenskt utbildningsväsende ch arbetsmarknad. - - Vidare arbetar sklans studievägledare med KY-mässr ch ansvarar för öppethus verksamhet ch sökstugr sm är ppulära bland deltagarna. En str del av studievägledarens arbetstid går åt till enskilda samtal med deltagare på alla nivåer. Den individuella studieplanen har reviderats ch sklans persnal lägger ner mycket arbete på att hitta vägar för att göra den till ett levande dkument i undervisningen. Sklan arbetar ckså med att hitta ett bra verktyg för digital arkivering ch tillgång av studieplanen efter avslutad kurs. I övrigt kan nämnas att ABF-huset med sina lika verksamheter ch föreläsningar utgör en unik möjlighet för våra deltagare att på lika sätt skaffa sig kunskap ch delta i samhällsutvecklingen. Sklans stra utmaning är att visa på vad sm finns ch skapa förutsättningar för att utbudet blir så lättillgängligt sm möjligt. Uppföljningsmetder (t ex enkäter, utvärderingar) Den individuella studieplanen skall förvaras på sklan tillsammans med betygsunderlagen. Sklans administratörer ser till att alla lärare upprättar ch lämnar in individuella studieplaner under kursens gång. I de fall där studieplaner saknas meddelas verksamhetschefen sm följer upp. Resultat Tabell 9: Svarsfrekvens i prcent på frågan Har det upprättats en individuell studieplan för dina studier? Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011 ABF Ttalt

11 SID 11 (13) Tabell 9 visar att andelen deltagare sm svarat ja är högre än tidigare på ABF Vux hösten 2010 jämfört med snittet ch jämfört med våren Våren 2011 var andelen återigen nästan densamma sm snittet ch sm våren 2010 (1 % ökning). Bedömning ch analys av måluppfyllelsen kpplat till mål, arbetssätt samt resultat enligt van Eftersm någn ny USK inte genmförts sedan förra kvalitetsredvisningen så väljer vi att utgå från svarsfrekvensen i VSU sm ett mått på vår måluppfyllelse (tabell 9). Trts ett hårt arbete ch klara direktiv för lärarna att upprätta ch kmmunicera de individuella studieplanerna tillsammans med deltagarna så verkar inte mödan ge resultat i VSU. Hälften av deltagarna uppger att det inte upprättats någn individuell studieplan trts att det med största sannlikhet har gjrts. Detta visar på att ABF Vux behöver hitta nya vägar för att göra den individuella studieplanen till ett levande ch trvärdigt dkument för deltagarna.

12 SID 12 (13) Sammanfattande analys av måluppfyllelsen Ttalt sett har ABF Vux minskat andelen gdkända betyg med 2 % jämfört med föregående verksamhetsår. Dck har andelen gdkända betyg på grundläggande nivå ökat med 1 % vilket är glädjande. Deltagarna på ABF Vux ger högre betyg än tidigare i VSU i frågr gällande betyg ch bedömning ett kvitt på att vi har mycket kmpetenta lärare ch att vårt pedaggiska arbete är uppskattat ch håller hög kvalité. Arbetet frtsätter ch vi vill givetvis uppnå ännu bättre resultat i kmmande undersökningar. I fråga nummer 6 i VSU angående kursinnehåll ökade andelen nöjda deltagare med 5 % våren Vi trr att det delvis berr på att vi uppdaterat vårt infrmatinsmaterial m kursplaner ch betygskriterier ch gjrt infrmatinen mer tillgängligt för de studerande. Under kursens gång har lärarna följt upp deltagarnas förväntningar ch resultat i större utsträckning än tidigare. Andelen nöjda deltagare i frågr sm rör trygghet ch trivsel ökar i senaste VSU - undersökningen, särskilt i fråga 13 ch 14 gällande service ch bemötande från sklans persnal ch m deltagaren kan rekmmendera sklan sm helhet (en ökning med 5 respektive 4 %). Vi trr att resultatet delvis berr på våra utökade öppettider ch persnaltillgänglighet. I fråga nummer 10 gällande tillgång till extra utrymmen för de studerande får vi någt sämre betyg än snittet. Det är någt sm vill förbättra till nästa VSU. Svarsfrekvensen i VSU är frtfarande för låg (44%) även m den under hösten 2010 ökade till 47%. Vi behöver lägga ner mycket tid ch kraft på att övertyga deltagarna m nyttan med VSU-enkäten samt att använda resultaten på ett sätt sm känns meningsfullt både för deltagare ch persnal. Rutiner för genmförande av VSU kmmer att ses över. Trts ett hårt arbete med att upprätta ch kmmunicera de individuella studieplanerna tillsammans med deltagarna så verkar inte mödan ge resultat i VSU. Hälften (49 %) av deltagarna uppger att de inte upprättats någn individuell studieplan trts att det med största sannlikhet har gjrts. Detta visar på att ABF Vux behöver hitta nya vägar för att göra den individuella studieplanen till ett levande ch trvärdigt dkument för deltagarna.

13 SID 13 (13) Förslag till åtgärder för utveckling ABF Vux behöver öka andelen gdkända betyg främst i de gymnasiala kurserna. Inför kmmande verksamhetsår behöver vi se över kursutbud ch kursupplägg i dessa kurser men ckså se över stödverksamheten i gymnasiekurserna. ABF Vux behöver frtsätta arbetet med att få upp svarsfrekvensen i VSU. Rutiner för genmförande behöver ses över samt att kmmunicera ch införliva resultaten från VSU hs persnal ch deltagare. Arbetet med de individuella studieplanerna frtsätter. På grundläggande kurser behöver vi arbeta med demkratibegreppet ch nyttan av att ta eget ansvar för sina studier. På gymnasiekurserna behöver vi med hjälp av studievägledaren ta ett större grepp m den studerandes ttala studiesituatin. Detta för att göra den individuella studieplanen mer angelägen för deltagaren. ABF behöver i nästa VSU få bättre betyg än snittet i frågrna sm handlar m gruppstrlek ch undervisningslkaler ( fråga 7 ch 11). Övrigt Verksamhetsåret 2009/2010 var andelen avbrtt 20 % på ABF Vux. Verksamhetsåret 2010/2011 var andelen 13 % - en minskning med 7 %. Vi tlkar detta sm ett resultat av vårt arbete med att fkusera på studievägledning tidigt i kursen. Vårt valideringsarbete främst på grundläggande nivå - tillsammans med utökat stöd i kurserna har gjrt ss bättre på att erbjuda undervisningsfrmer sm ger den individuelle deltagaren större förutsättningar att nå ett gdkänt betyg. Därmed trr vi ckså att andelen avbrtt minskar. Kvalitetsredvisningen är upprättad av Datum: Ansvarig: Inger Lilienberg

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Årsrapport för läsåret 2011-2012

Årsrapport för läsåret 2011-2012 1 1.1.1.1.1 Till samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning inom kommunerna; Kunskapscentrum Nordost, (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm) Sigtuna, Stockholm, Sollentuna, Solna, Sundbyberg samt Upplands-Väsby

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Hur viktig är studietekniken? Målet ger dig motivation VUXENUTBILDNINGEN, KRISTIANSTAD. Ma-NV-sektorn Sida 1

Hur viktig är studietekniken? Målet ger dig motivation VUXENUTBILDNINGEN, KRISTIANSTAD. Ma-NV-sektorn Sida 1 Hur viktig är studietekniken? För att lyckas med studierna är det viktigt att skaffa en gd studieteknik. För att befästa det sm du lär dig i sklan måste du ckså arbeta med ämnesinnehållet på egen hand

Läs mer

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr Granskningsrapprt Falu kmmun KPMG AB 2017-06-07 Antal sidr 7 Falu kmmun Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr KPMG AB 2017-06-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden Tjänsteutlåtande Anna Österman Anne-Christine Hillman Sidan 1 av 5 Barn- ch ungdmsnämnden Otasdffråg angående en uppföljningsmdell för att säkerställa att persnaltätheten ch andelen anställda med pedaggisk

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Emanuelsklan i Sjöb kmmun Sklinspektinen 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Emanuelsklan

Läs mer

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum PM Uppdrag Utredning ch analys av mställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Kund Btkyrka kmmun PM nr 01 Datum 2018-06-15 1. Rambölls uppdrag Ramböll har under tidsperiden februari till april genmfört

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Leda digitalisering 21 september Ale

Leda digitalisering 21 september Ale Leda digitalisering 21 september Ale Prgram för dagen Check in FIKA! Text 2 Digi. skla ch ledarskap Lärgrupper Text 1 Digi. ch samhälle Till nästa gång Check ut Upplägg ch tidsplan - Ale Intr Förarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Gröndalsskolans Elevhälsoplan

Gröndalsskolans Elevhälsoplan Gröndalssklans Elevhälsplan Läsår: 2017/18 Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga arbetet. Barnens ch elevernas behv av kunskaper, färdigheter, mtanke

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2016/856 Uppdrag m kvalitetsutveckling inm e-lärandemrådet vid Uppsala universitet Direktiv för fas 1 Beslutade av rektr 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund ch förutsättningar 3 2 Uppdraget

Läs mer

Parkskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Parkskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Parksklans plan mt kränkande behandling ch diskriminering HT2016/VT2017 - Med fkus på välmående ch trygga elever, med gda kunskaper Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning

Kvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning Kvalitetsrapprt 2017/2018 - Sammanfattning Vår Visin: En förskla för alla där kunskap ch människr växer Engagemang- Kmpetens- Arbetsglädje Mål Linköpings kmmun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Revisionsrapport Mjölby Kommun

Revisionsrapport Mjölby Kommun Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Digitalisering ch skla Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Vad menar vi med digitalisering av sklan? Digitalisering av prcesser för att rganisera utbildning Digitaliseringen av undervisning

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLNTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- ch msrgskntret Jhanna Bång 2015-05-18 Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0187 VON-4 Diariekd: 719 Vård- ch msrgsnämnden Teritaluppföljning 1 - Verksamhet ch kvalitet Förslag

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

HAGA BG. Verksamhetsplan

HAGA BG. Verksamhetsplan HAGA BG Verksamhetsplan 2018-2019 Inledning Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra Haga BGs verksamhet. Innehållet i verksamhetsplanen skall beskriva vad vi sm NIU ch basketgymnasium står för ch vad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg Livslångt lärande Kmpetensutveckling i arbetslivet Författare: Olle Ahlberg Bakgrund Stra teknikskiften har genmsyrat samhället ch arbetsmarknaden under lång tid. Men till skillnad från tidigare skiften

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Intern rapport - Roller och ansvar

Intern rapport - Roller och ansvar Intern rapprt - Rller ch ansvar Försklan Barn- ch utbildningsförvaltningen LULEÅ KOMMUN Versin 2 (13) Barn- ch utbildningsförvaltningen Förrd Utvecklingsmrådet Arbetslagets ansvar Förskllärarnas ansvar,

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Delrapport Utvärdering av C2C/PIMA

Delrapport Utvärdering av C2C/PIMA Utvärdering av sciala investeringar Delrapprt Utvärdering av C2C/PIMA Jnas Huldt Götebrg, 2018-01-23 payff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefn 076-13 41 503 www.payff.se Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer