Kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport"

Transkript

1 Datum Antal sidr Kvalitetsrapprt Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli direkt mbil

2 Innehållsförteckning Systematiska kvalitetsarbetets syfte... 3 Fkusmråde 2015/ Samlade lärdmar från 2014/ Två fastställda mål... 4 Försklans kvalitetsrapprt Fkusmråden Värdegrund Alla barn ch vuxna inm förskleverksamheten ska ha ett gtt bemötande mt varandra Språkförståelse Alla barn ska få möjlighet att utveckla sin språkförståelse Pedaggisk dkumentatin ska användas sm en metd för att driva utvecklingen av arbetet med språkförståelse vidare Systematiskt kvalitetsarbete Barn i behv av särskilt stöd Överlämning mellan förskla förskleklass Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling Resultat ch mål brukarenkäten Lärdmar... 9 Grundsklan Grundsklan tidigare år F Fkusmråde Analys Grundsklan senare år Fkusmråden Mål ch resultat Analys Förbättringsarbete utifrån analyser för hela grundsklan f Gymnasiet Fkusmråde Redvisning av resultat Analys av resultaten Identifierade förbättringsmråden Samlade lärdmar i hela förvaltningen

3 1 Systematiska kvalitetsarbetets syfte Barn- ch utbildningsförvaltningen ska varje år planera, följa upp ch utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska ske på sklnivå ch genmföras i medverkan av lärare, förskllärare ch elever. Systematiska kvalitetsarbetet ska hjälpa verksamheten att få syn på vad sm fungerar bra i verksamheten ch identifiera utvecklingsmråden. Arbetet är ett långsiktigt ch ska ses sm en prcess sm mfattar från försklan till gymnasiet. Långsiktighet handlar m tidiga insatser i barngrupper ch det pedaggiska arbetet ska löpa sm en röd tråd genm alla stadier. Kvalitetsrapprten 2015/2016 innehåller först en sammanfattande del där förvaltningen anger fkusmråden, måluppfyllelser, krtare analyser ch förbättringsarbete utifrån analyser. Därefter finns det möjligheter för läsaren att skaffa sig en fördjupad bild av enskilda enheter, där respektive enhets kvalitetsrapprt på Trsby kmmuns hemsida. Det är rektrn ch försklechefen sm ansvarar för att kvalitetsarbetet genmförs, enligt skllagen 4 kap

4 2 Fkusmråde 2015/ Samlade lärdmar från 2014/2015 Samlade lärdmar från läsåret 2014/2015 ch sm vi hade med ss till läsåret 2015/2016: Gemensamt för alla förskle- ch sklenheter: Att bli duktig på kritisk granskning av insatser, ger varierad ch anpassad undervisning. Gemensamt för alla förskle- ch sklenheter: Att bli duktig på att få snabba återkpplingar från kllegr ch barn/elever på undervisningen, skapar trygghet i betygsättning ch bedömning. Gemensamt för alla förskle- ch sklenheter: För att skapa bra förutsättningar för det kllegialt lärande behöver vi stärka ch utveckla arbetslagen/lärarlagen. Gemensamt för alla förskle- ch sklenheter: Vi behöver mer fkus på bemötandet. Detta går att kppla ihp med det kllegiala lärarande, betyg ch bedömning ch trygghet. Gymnasiet: För en hållbar utveckling inm kvalitetsarbetet är det viktigt att vi har en arbetsprcess sm genererar hela sklans arbete ch lärares ledarskap Två fastställda mål Barn- ch utbildningsförvaltningen har två fastställda mål. Det första målet handlar m måluppfyllelsen för pjkar ch flickr i årskurs 9. Det andra målet handlar m andelen i årskurs 9 med gymnasiebehörighet. Måluppfyllelse är de kunskapsmål sm är angivna i natinella styrdkument för elever i årskurs 9. Studieresultaten ch kunskapsutvecklingen för pjkarna skiljer sig från flickrnas på ett tydligt vis. Trenden är att flickr generellt har betydligt högre meritvärde (antal betygspäng) än pjkar. Gymnasiebehörighet betyder att elev ska ha uppnått betyg i ett antal bestämda ämnen. Histriskt har andelen elever med gymnasiebehörighet i årskurs 9 varit mkring 85 %. Vi har följande mål fastställda: Genmsnittligt meritvärde 225 päng år 2020 Delmål: Genmsnittligt meritvärde för pjkar 210 päng år % gymnasiebehörighet vårterminen 2016 Målen läste vi av juni Barn- ch utbildningsförvaltningen har under läsåret 2015/2016 jbbat med värdegrundsfrågr samt kncentrerat ss på: Barnet ch elevens trygghet 4

5 Lärarens frmativa förhållningssätt - betyg ch bedömning. Frmativt förhållningssätt innebär att bedömningen är återkmmande för att stärka elevens lärande. Begreppet frmativt används längre fram i texten. Kllegialt lärande. Kllegialt lärande handlar m när lärare utbyter kunskaper ch erfarenheter med varandra. 5

6 3 3.1 Försklans kvalitetsrapprt Fkusmråden Värdegrund Alla barn ch vuxna inm förskleverksamheten ska ha ett gtt bemötande mt varandra Vi sm arbetar inm försklan är överens m att värdegrunden är viktig ch persnalen har skrivit i sina utvärderingar hur de har arbetat med hur barn bemöter andra barn. Hur man är en bra kmpis med mera. När det gäller persnalens eget bemötande mt barn, föräldrar ch varandra så är det inte många sm nämnt det i utvärderingen. Några har angett att det är viktigt att vara en bra förebild. Andra har beskrivit att de tycker att det är svårt att veta hur man ska ta upp med arbetskamrater, sm brister i sitt bemötande. På persnalmöten har vi pratat m vilka förväntningar vi har på varandra sm kllegr. Några arbetslag har diskuterat förväntningarna mer ingående. Vad till exempel rd sm respekt eller psitivt arbetsklimat betyder för just dem. Vi kmmer att ha värdegrund ch bemötande kvar sm utvecklingsmråde läsåret 16/ Språkförståelse Alla barn ska få möjlighet att utveckla sin språkförståelse Persnalen har arbetat mer medvetet med språk under läsåret. I utvärderingen har de beskrivit vad de gjrt tillsammans med barnen. Till exempel rim ch ramsr, sånger ch andra språklekar. På FUG försklans utvecklingsgrupp, föreläste språkpedaggen för persnalen m språkets betydelse ch m lika språkstörningar. Vi har även under en perid arbetat kring högläsningen med barnen utifrån pedaggisk dkumentatin. Vi kmmer att frtsätta ha språk ch språkförståelse sm ett utvecklingsmråde då vi ser ett frtsatt behv inm detta mråde, sm dessutm är ett viktigt steg mt 225 meritpäng Pedaggisk dkumentatin ska användas sm en metd för att driva utvecklingen av arbetet med språkförståelse vidare Med pedaggisk dkumentatin sm arbetsverktyg, har all persnal arbetat för att utveckla högläsningen. Det har varit sm en del i arbetet med att utveckla barnens språkförståelse. Persnalen har tagit fram egna bservatinsmallar ch samlat dkumentatin för att kartlägga hur högläsningen sett ut på den egna avdelningen. Vi har sett ett ökat intresse för högläsning ch en ökad medvetenhet hs persnalen. För några av persnalen blev detta arbete en ögnöppnare - hur persnalen har utfrmat verksamheten har haft betydelse för hur barnen lärt ch utvecklats. 6

7 Vi kmmer att frtsätta ha pedaggisk dkumentatin sm ett utvecklingsmråde då vi ser att förändringsprcessen ändå går framåt. Vi kmmer bl.a. att utveckla arbetet med diskussiner tillsammans med våra pedaggiskt ansvariga på respektive förskla Systematiskt kvalitetsarbete En uppgift sm den pedaggiskt ansvariga har haft ansvar för, har varit att driva utvecklingen framåt på den egna avdelningen. Detta med hjälp av de mallar vi tagit fram. Mallarna utgår från sklverkets material: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Vi har haft två träffar per termin där alla pedaggiskt ansvariga deltagit. Där har vi framförallt diskuterat pedaggiskt dkumentatin ch de pedaggiskt ansvariga har haft möjlighet att diskutera det egna arbetet på avdelningen ch fått tips ch idéer Barn i behv av särskilt stöd Våra rutiner kring barn med behv av särskilt stöd har fungerat bra tycker både vi ch persnalen. Barnpraten sm genmförts varje höst ch vår är uppskattade ch nödvändiga för frtsatt arbete. Ibland kan det bli missförstånd gällande återkppling till arbetslagen m specialfunktinernas frtsatta arbete ch vad vi förväntat ss att arbetslaget ska arbeta vidare med. Där behöver vi finputsa våra rutiner inför kmmande läsår Överlämning mellan förskla förskleklass Under maj månad brukar vi ha så kallade överlämningsknferenser, så även i år. Då träffades persnal från förskla, mttagande persnal i förskleklass ch fritidshem, elevhälsa ch sklledare ch överlämnade/tg emt infrmatin kring blivande försklklassbarn. Det blev diskussiner m vilken infrmatin sm ska lämnas, det sm rör hela barnet med förmågr ch behv eller bara barnens behv? Vi upplever ibland att mttagande persnal inte tar tillvara den kunskap sm finns kring barnen utan de tar emt infrmatinen men sedan gör de ändå sm de brukar. Det finns även persnal sm vill ha skrivna blad Här har vi ett strt utvecklingsmråde. Vi behöver föra diskussiner mellan sklfrmerna så att barnen tas emt på bästa sätt ch kan få rätt stöd eller utmaning på en gång. Vi försklechefer ska initiera till en samverkansgrupp. För att höja kvaliteten på överlämningen av infrmatin ska vi börja använda Sklverkets material. 7

8 Vi behöver även diskutera så att övergången ch samarbetet mellan yngrebarn- ch äldrebarnsavdelningarna inm försklenheterna utvecklas Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling Utifrån en dkumentanalys har vi sett att vår likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling behöver revideras. Det finns nämligen delar sm saknas. Vi vill att persnalen ska bli bättre på att kartlägga barngruppen för att sedan arbeta främjande, förebyggande ch åtgärdande. Det finns ett bra grundmaterial men det behöver förankras bättre hs persnalen Resultat ch mål brukarenkäten 2016 Var är vi? Påstående resultat Mitt barn tycker m att gå till försklan 5,7 av 6,0 Jag känner mig sm förälder lugn ch trygg när mitt barn är i försklan 5,7 av 6,0 Samarbetet mellan hemmet ch försklan fungerar bra 5,6 av 6,0 Vart ska vi? Påstående Mål 2017 Mitt barn tycker m att gå till försklan: 6,0 på brukarenkäten 2017 Jag känner mig sm förälder lugn ch trygg när mitt barn är i försklan: 6,0 på brukarenkäten 2017 Samarbetet mellan hemmet ch försklan fungerar bra 6,0 på brukarenkäten 2017 Hur gör vi? Vi har gemensamma utvecklingsmråden för förskleverksamheten i Trsby kmmun Värdegrund Alla barn ch vuxna inm förskleverksamheten ska ha ett gtt bemötande mt varandra. Fkusmrådet under läsåret kmmer att vara hur persnalen bemöter barn, föräldrar ch varandra. 8

9 Vi kmmer att ha värdegrund ch bemötande kvar sm utvecklingsmråde läsåret 16/17. Vi har bkat en föreläsning för all persnal där barnpsyklg kmmer att prata m bemötande. På FUG försklans utvecklingsgrupp kmmer vi att ha diskussiner m vad lika värderd betyder, t.ex. Vad är ett gtt bemötande? Vi vill även få till diskussiner kring vilken förskleverksamhet vi vill ha i Trsby kmmun. Vad är vårt önskade läge? Hur vill vi att andra pratar m ss? Lärdmar Bemötandets betydelse för barnens utveckling ch lärande. Genm att arbeta med verktyget pedaggisk dkumentatin har persnalen blivit mer medvetna m sin egen betydelse för kvaliteten i verksamheten. Mallarna har bidragit till att persnalen diskuterar pedaggiska frågr i större mfattning än tidigare. Arbetsgången vi använde när vi tg fram nya rutiner för insklning fungerade mycket bra. Vi kmmer att frtsätta med den arbetsgången vid kmmande utvecklingsmråden. FUG är ett bra frum för kllegialt lärande. Utifrån en dkumentanalys har vi sett att vår likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling behöver revideras. Det finns delar sm saknas i nuvarande. Vi vill att persnalen ska bli bättre på att kartlägga barngruppen för att sedan arbeta främjande, förebyggande ch åtgärdande. Det finns ett bra grundmaterial men det behöver förankras bättre hs persnalen. Språk ch språkförståelse sm frtsatt utvecklingsmråde. Pedaggisk dkumentatin sm frtsatt utvecklingsmråde. 9

10 4 4.1 Grundsklan Grundsklan tidigare år F Fkusmråde Grundsklans enheter har haft fkus på barnens trygghet, delaktighet ch inflytande samt ämnena svenska, matematik ch engelska (se vidare varje sklas kvalitetsrapprt) Analys Gemensamt för alla enheter inm grundsklan är att vi behöver jbba vidare med barnens trygghet i sklan. Vi har identifierat mråden där eleverna beskriver att de känner sig trygga. Exempel på dessa mråden är klätterställning, ftbllsplan, hckeyrink, mklädningsrum. Vi har förslag från elever på saker där kränkningar kan undvikas. Exempel på detta är fler rastvakter. Gemensamt för grundsklans alla enheter är ckså att öka eleverna delaktighet ch inflytande över sitt lärande. Tydliggörande av den pedaggiska planeringen, bättre på de kmpensatriska hjälpmedlen samt att eleverna ges större delaktighet i själva planeringsarbetet Likabehandlingsplanen behöver tydliggöras för alla elever. Enheterna ska jbba vidare med ämnena svenska, matematik ch engelska. Vi behöver bli bättre på att: bedöma elevernas kunskapsutveckling. utfrma utmanande uppgifter till elever. utfrma anpassade uppgifter till elever. Vilken betydelse för elevernas lärande har lärarnas samrättning av prv? 10

11 Grundsklan senare år 6-9 Fkusmråden Mål ch resultat I nedanstående tabell redvisas mål ch resultat. Vi har följande mål fastställda: Frykensklan Frykensklan FBK Kvistbergssklan Kvistbergssklans FBK Mål genmsnittligt meritvärde 225 p Mål genmsnittligt värde för pjkar 210 p 100% gymnasiebehörighet 227,8 p 204,4 p 188,8 p 201,4 p 209,2 p 188,3 p 95% 76% Frykensklan uppnådde målet genmsnittligt meritvärde 225 p i juni ch Kvistbergssklan uppvisade nära ng målet för genmsnittliga meritvärdet 210 p för pjkar Analys För att öka elevernas måluppfyllelse ch därmed minska klyftan mellan pjkar ch flickr behöver vi göra ytterligare satsningar: I svenska, engelska ch matematik. Det är framförallt matematiken sm vi behöver göra fler insatser. Exempel på detta är att öka fkus på läsförståelse ch prblemlösning. Grundsklans senare år behöver frtsätta arbetet med betyg ch bedömning. Exempel på detta är att eleverna ska veta hur de ska gå vidare för bättre kunskaper alternativt för att klara målen. Vilken betydelse för elevernas lärande har lärarnas samrättning av prv? Förbättringsarbete utifrån analyser för hela grundsklan f-9 Vi behöver frtsätta arbetet med att skapa trygga miljöer i våra sklr. Tydliggörande av rutiner ch arbetsgång kring extra anpassningar ch särskilt stöd. 11

12 Delaktighet ch inflytande. Vi behöver frtsätta arbetet med att ha tydliga strukturer för kntinuerlig utvärdering, där vi ger eleverna utrymme att framföra synpunkter på undervisningen. Kllegialt lärande. Sklledarna måste skapa förutsättningar för samrättning ch sambedömning över sklgränserna ch årskursgränserna. Sklledarna behöver ckså skapa förutsättningar, så att vi kan utveckla överlämningarna mellan stadier ch enheter. Här är det viktigt att ta till vara på pedaggernas erfarenheter. Betyg ch bedömning. Vi måste frtsätta arbetet med betyg ch bedömning. Det är viktigt med utbyte av erfarenheter. Exempel: Lärare träffar varandra över sklgränser ch stadiegränser för att arbeta med betyd ch bedömning. 12

13 5 Gymnasiet Fkusmråde Redvisning av resultat Avgångselever ttalt Gymnasiesärskla avgångselever: 4 Gymnasieintyg 0 Studiebevis ttalt: 15,5 % 27,3% Examensbevis ttalt: 84,5 % 72,6 % Natinella prv vårterminen 2016 Andel rdinarie prv med betyg A-F 559 genmförda prv 84,6 % Analys av resultaten Vi kan se en ökning av andelen elever sm uppnår gymnasieexamen från år 2015 ch en minskad andel med studiebevis. Andelen elever sm når examensbevis var 84,5 %. Vårt mål är att öka måluppfyllelsen till 100 % Identifierade förbättringsmråden Förebyggande arbete med elevhälsa genm tydliga rutiner för anmälan till rektr vid studiesvårigheter, frånvar, kränkningar ch behv av stöd ch anpassningar. Upprättande av åtgärdsprgram. Arbeta mer aktivt med anpassningar av undervisningen för elever med studiesvårigheter avsett bakmliggande rsak. Värdegrundsarbetet är viktigt för att skapa trygghet ch en gd lärmiljö. Betyg ch bedömning med det frmativa i fkus skapar trygghet i studiesituatinen. 13

14 6 Samlade lärdmar i hela förvaltningen Kllegialt lärande har betydelse för elevernas lärande. Exempel på kllegialt lärande är samrättning av natinella prv ch sambedömning av elever Samrättning av natinella prv måste ske över enhetsgränser ch årskursgränser. Exempel: undervisande lärare i årskurs 5 deltar (samrättar) med undervisande lärare i årskurs 6. Bemötandets betydelse för barnens utveckling ch lärande. Vi vill att persnalen ska bli bättre på att kartlägga barngruppen för att sedan arbeta främjande, förebyggande ch åtgärdande. Det finns ett bra grundmaterial men det behöver förankras bättre hs persnalen. Språk ch språkförståelse har str betydelse för barns frtsatta utveckling 14

15 15

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Valdemarsviks kommun Styrning, resurser och resultat inom grundskolan

Valdemarsviks kommun Styrning, resurser och resultat inom grundskolan Valdemarsviks kmmun Styrning, resurser ch resultat inm grundsklan Revisinsrapprt 2015 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Valdemarsviks kmmun 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Verksamhetsråd Sandeplanskolan

Verksamhetsråd Sandeplanskolan 2016-02-04 1 (5) Sandeplansklan Verksamhetsråd Verksamhetsråd Sandeplansklan Närvarande Vårdnadshavare: Magnus Manders, Mnica Pålssn, Ltta Åbjörnssn, Maria Klitte, Lena Nrell, Mattias Petterssn, Jenny

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden Tjänsteutlåtande Anna Österman Anne-Christine Hillman Sidan 1 av 5 Barn- ch ungdmsnämnden Otasdffråg angående en uppföljningsmdell för att säkerställa att persnaltätheten ch andelen anställda med pedaggisk

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Att haka ny kunskap i gammal är viktigt, men vi i skolan är inte alltid så bra på det.

Att haka ny kunskap i gammal är viktigt, men vi i skolan är inte alltid så bra på det. Grupparbete 2 Annika Zetterström Utvecklingsmråden vi ser utifrån miniföreläsning vi hört. Vi tycker att det är väldigt viktigt att utveckla förtrendefulla relatiner. Många prblem kan lösas m man bara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET Augustiknferensen Stckhlm 4-5 augusti 2016, Teresa Fernández Lng, undervisningsråd, Sklverket teresa.fernandez.lng@sklverket.se 08-527 332 58 Ett sammanhållet uppdrag

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2015-2016 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Natallia

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sfia Försklr Sida 1 (9) 2015-05-05 Likabehandlingsplan/Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015 Försklan Äventyret Inledning Följande plan, med förebyggande arbete,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola Likabehandlingsplan för Alla barn skall känna sig trygga ch bemötas med respekt för sin egenart. Försklan skall vara en miljö sm är fri från förekmsten av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan

Kvalitetsrapport för förskolan 2014-10-06 1(4) Kvalitetsrapprt för försklan Avseende hösten 2013 våren 2014 Irsta försklr Ansvarig: Anne Perssn 1(17) Kvalitetsrapprt förskla Inledning Försklans kvalité ska kntinuerligt ch systematiskt

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN S SID 1 (9) KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA LÄSÅRET 2006/2007 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN Maria försklr mfattar Timmermansgården, Repslagargatan 12A, Ragvaldsgatan 14, Bastugatan 52 ch från februari

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning

Plan för Studie- och yrkesvägledning Plan för Studie- ch yrkesvägledning Gäller för grundskla, grundsärskla, gymnasieskla ch gymnasiesärskla Rev 2017-07-05 Innehållsförteckning Studie- ch yrkesvägledning... 3 Föränderligt arbetsliv... 3 Syftet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Solgårdens förskola

Kvalitetsredovisning Solgårdens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(18) Erja Svenssn 2016-06-30 Kvalitetsredvisning Slgårdens förskla 2015-2016 1. Organisatin Slgårdens förskla ingår sedan augusti 2013 i ett försklemråde tillsammans

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

(reviderad efter Skolverkets allmänna råd 2012) Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

(reviderad efter Skolverkets allmänna råd 2012) Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Barn- ch utbildningsnämndens riktlinjer för skyldigheten att anmäla, utreda ch vidta åtgärder mt kränkande behandling, trakasserier ch diskriminering (reviderad efter Sklverkets allmänna råd 2012) Dkumentnamn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Hörnet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Hörnet Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (13) Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Hörnet En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (10) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (10) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (10) 2013-11-21 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (10) Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Läsårsarkivering i SchoolSoft - administratörer

Läsårsarkivering i SchoolSoft - administratörer Läsårsarkivering i SchlSft - administratörer Nu närmar sig sklavslutningen ch snart är det dags att planera inför hösten. Vi kmmer att gå ut med mer detaljer m läsårsstart ch imprt av ny infrmatin under

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Jändelskolan 7-9 i Karlskrona kommun

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Jändelskolan 7-9 i Karlskrona kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Jändelsklan 7-9 i Karlskrna kmmun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Jändelsklan 7-9 Resultat

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan Kvalitetsredvisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässklan 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ett systematiskt kvalitetsarbete... 4 3 Förskleklass... 5 4 Fritidshem... 6 4.1 Resultat... 6 4.1.1 Nrmer

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

Förskolan Skeppet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Förskolan Skeppet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Östra Söders försklr Sida 1 (14) 2016-01-01 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn

Läs mer

Skolverkets bedömning är att vi idag har stort behov av:

Skolverkets bedömning är att vi idag har stort behov av: Sklverkets bedömning är att vi idag har strt behv av: Fler lärare med kmpetens i svenska sm andraspråk. Fler mdersmålslärare ch studiehandledare på mdersmål. Fler vuxna i sklan med mdersmålskmpetens. Kmpetensutveckling

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fäbogårdens förskola

Kvalitetsredovisning Fäbogårdens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Erja Svenssn 2016-06-29 Kvalitetsredvisning Fäbgårdens förskla 2015-2016 1. Organisatin Fäbgårdens förskla ingår sedan augusti 2013 i ett försklemråde tillsammans

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete.

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete. Checklista för kvalitetssäkring av jämställdhetsarbete Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsfrmuleringar ch uppföljningsrutiner i sklans jämställdhetsarbete. Intrduktin:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Likabehandlingsplan Bromstensskolan

Likabehandlingsplan Bromstensskolan Brmstenssklan Författare Datum Versin sida Per Hanssn 2016-09-03 E 1 (15) Likabehandlingsplan Brmstenssklan Intrduktin Det här är Brmstenssklans likabehandlingsplan, ch förkrtas LBHP. Den beskriver vårt

Läs mer

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2015-03-24, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Victria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna. 1.1 Val av mötesrdförande, sekreterare

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer