SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014"

Transkript

1 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig plan) LBS Jönköping

2 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE Bakgrund ch definitiner... 3 Bakgrund... 3 Definitiner av centrala begrepp... 3 Diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling... 3 Diskrimineringsgrunder Visin Organisatin, ansvar ch rutiner för arbetet... 6 Rller ch ansvar... 6 Rutiner Uppföljning ch utvärdering Kartläggning av risker A Sklans åtgärdande arbete kpplat till trakasserier ch diskriminering B Sklans åtgärdande arbete kpplat till kränkande behandling A Sklans främjande likabehandlingsarbete B Sklans främjande värdegrundsarbete... 13

3 1 Bakgrund ch definitiner Bakgrund Detta dkument beskriver likabehandlings- ch värdegrundsarbetet vid LBS Jönköping. Vi har valt att kalla dkumentet Samlat plandkument för likabehandlings- ch värdegrundsarbete eftersm dkumentet innehåller två lika planer sm regleras utifrån två skilda lagtexter: - Skllagen 2010:800 6 kap - Diskrimineringslagen 2008: kap Dessa reglerar sklrs arbete med likabehandling för att främja barn ch elevers lika rättigheter avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck eller funktinshinder, samt att mtverka ch förhindra diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling. Syftet med det samlade plandkumentet är att knkretisera syfte ch mål med vårt arbete mt kränkningar i alla frmer i verksamheten, samt att aktivt anpassa arbetet så att det får effekt ch blir synligt ch begripligt för lärare, elever ch andra. Det samlade plandkumentet upprättas för ett kalenderår i taget. Definitiner av centrala begrepp Lagstiftningen m förbud mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling av barn ch elever i sklan tar alltså fasta på barns ch elevers rätt till en trygg sklgång fri från alla frmer av kränkningar ch missgynnanden. Då är det viktigt att persnal ch elever ckså känner till vad diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling är: Diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling Förbud mt diskriminering ch trakasserier regleras i diskrimineringslagen, medan förbud mt kränkande behandling regleras i skllagen. Här förklaras vad diskriminering är ch vilka de lika frmerna av diskriminering är samt de lika diskrimineringsgrunderna. Här framgår ckså vad sm menas med kränkande behandling. Direkt diskriminering innebär att en elev missgynnas genm att behandlas sämre än en annan elev behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situatin, m det har samband med elevens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder, sexuell läggning eller ålder.

4 Exempel: En elev nekas att vara med i en tävling på grund av att han eller hn är tjej eller kille. Indirekt diskriminering innebär att en elev missgynnas genm tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt sm framstår sm neutralt men sm i praktiken missgynnar persner med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religin eller annan trsuppfattning, visst funktinshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder. Detta gäller dck inte m bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte ch de medel sm används är lämpliga ch nödvändiga för att uppnå syftet. Exempel: En lärare betnar ensidigt den ena eller andra redvisningsfrmen i undervisningen sm innebär att elever med funktinshinder inte får tillfälle att redvisa sina kunskaper fullt ut. Trakasserier innebär ett uppträdande/agerande sm kränker en elevs värdighet ch sm har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder, sexuell läggning eller ålder. Exempel: En elev yttrar sig nedlåtande m en annan elev kpplat till hans eller hennes religiösa rutiner. Sexuella trakasserier innebär ckså ett uppträdande/agerande av sexuell natur sm kränker en elevs värdighet. Exempel: En elev yttrar sig nedlåtande m en annan elev kpplat till sexuella anspelningar. Instruktiner att diskriminera. En persn i ledande ställning får inte ge rder eller instruera m att någn elev ska diskrimineras. Exempel: En lärare antyder vid överlämning av en kurs till en annan lärare att en elev sm skulle behöva särskilt stöd inte bör ges särskilt stöd med hänvisning att eleven inte tagit emt stödet tidigare. Diskrimineringsgrunder Kön: kvinna eller man. Även transsexuella persner mfattas av diskrimineringsgrunden. Könsöverskridande identitet eller uttryck: någn identifierar sig sm kvinna eller man eller ger uttryck för att tillhöra ett annat kön genm sin klädsel eller annat uttrycksmedel. Etnisk tillhörighet: tillhörighet till en grupp av persner sm har samma natinella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg.

5 Religin/annan trsuppfattning: livsstilsingripande tr på en högre icke-världslig makt eller en gud, exempelvis islam eller kristendm (religin), buddism, ateism (annan trsuppfattning). Annan trsuppfattning innebär någt annat än religin men är begränsat till en åskådning sm har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Det gäller inte etiska, filsfiska eller plitiska värderingar/ åskådningar. Åskådningar sm buddism, ateism ch agnsticism är jämförbara med religin ch mfattas av begreppet annan trsuppfattning. 1 Sexuell läggning: Med sexuell läggning avses bisexualitet, hetersexualitet ch hmsexualitet, alltså ifall en persn kan bli förälskad i ch/eller attraherad av persner av båda könen, mtsatt kön eller samma kön. Funktinshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persns funktinsförmåga sm till följd av en skada eller en sjukdm fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Ålder: En elev sm diskrimineras eller trakasseras på grund av sin uppnådda ålder. Det kan handla m att en elev nekas medlemskap i elevrådet med hänvisning till sin låga ålder (diskriminering), eller att en elev synliggörs av andra elever enbart för att hn inte fyllt 18 ch kan delta i krglivet (trakasserier). Kränkande behandling avser ett uppträdande/agerande sm kränker en elevs värdighet, men sm inte har samband med diskrimineringsgrunderna van. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska ch återkmmande. Exempel: en grupp elever sprider nedsättande rykten, förlöjligar eller fryser ute andra elever. Kränkningar kan ckså ske genm elaka e- pstmeddelanden, SMS eller liknande. Det kan även vara att man blir retad för hur man ser ut, att man är blyg eller anses annrlunda. 1 Diskrimineringsgrunden religin definieras inte i lagtexten, därmed används diskrimineringsmbudsmannens (DO) definitin.

6 2 Visin Vi på LBS Jönköping har en visin att alla ska känna sig välkmna, respekterade ch sedda, avsett m man är elev, lärare eller övrig persnal. Sklan är vår gemensamma arbetsplats där vi alla bär ansvar för hur vår närmiljö ser ut, både den fysiska ch den psyksciala. Vår visin innefattar även trygghet där vi vill att alla ska känna sig trygga i så väl arbetsmiljön sm i sig själva. Trygga i att alla tar ansvar för sitt eget handlande ch låter alla få ta just sin plats då vi alla bär på unika egenskaper. I vår visin ser vi att när eleverna lämnar vår skla ska de ha haft den bästa möjliga plattfrm för att utveckla sina persnliga egenskaper, självkänsla ch självinsikt. Varje individs sciala kmpetens ska ha fått tillräcklig grgrund för att kunna ta det naturliga steget ut i vuxenlivet. I vår visin finns inget utrymme för vare sig diskriminering, trakasserier eller kränkningar, därför tar vi direkt avstånd från sådana handlingar ch eleverna ska härigenm känna förtrende för att sklan agerar direkt m detta skulle uppstå. 3 Organisatin, ansvar ch rutiner för arbetet Rller ch ansvar All persnal på sklan sm får kännedm m att en elev utsätts för kränkningar har skyldighet att agera utifrån vad situatinen kräver för att hindra kränkningarna. Likaså råder förbud mt kränkningar, trakasserier ch diskriminering för all persnal. Likabehandlings- ch värdegrundsgruppen rganiserar arbetet kring dessa frågr på sklan ch är även de sm står för kartläggning ch utarbetande av främjande ch mtverkande insatser på sklan. Rektr är ytterst ansvarig för såväl förebyggande arbete sm utredningar. Rektr är ckså ytterst ansvarig för de beslut m åtgärder sm likabehandlings- ch värdegrundsgruppen fattar. Likabehandlings- ch värdegrundsamrdnare är sammankallande för likabehandlings- ch värdegrundsgruppen, samt den sm bestämmer dagrdningen för gruppens möten. Kuratr ingår i gruppen sm representant för elevhälsan. Elevppulatinen medverkar i upprättandet av plandkumentet genm deltagande i den enkätundersökning sm till str del ligger till grund för upprättandet av plandkumentet.

7 Eleverna representeras även av minst sex elever sm valt att engagera sig i dessa frågr ch de deltar vid möten, samt vid planering av aktiviteter. De medverkar dck inte vid utredningar, upprättande ch uppföljning av incidentrapprter, eller andra tillfällen när arbetet sker kring enskilda elever/elevgrupper. Rutiner Om en elev själv kränks eller trakasseras, eller märker att någn annan elev kränks eller trakasseras ska eleven vända sig till någn vuxen sm arbetar på sklan. Den persn sm tar emt elevens berättelse eller själv uppmärksammar kränkningar på annat sätt ska i sin tur göra skyndsamt göra en anmälan till rektr. Rektrn anmäler i sin tur vidare till huvudmannen, varpå huvudmannen i samråd med rektrn utreder situatinen nggrant för att vidta lämpliga åtgärder. Varje situatin där kränkningar förekmmit är unik ch hanteras därefter. Om en elev kränks, trakasseras eller diskrimineras av persnal eller av sklan skall detta skyndsamt anmälas direkt till rektr. Rektrn anmäler i sin tur vidare till huvudmannen, varpå huvudmannen i samråd med rektrn utreder situatinen nggrant för att vidta lämpliga åtgärder. Varje situatin där kränkningar, trakasserier eller diskriminering förekmmit är unik ch hanteras därefter. 4 Uppföljning ch utvärdering Under vårterminen diskuterade sklans lärare den elevenkät sm genmfördes under hösten 2012 för att befästa vad likabehandling ch värdegrundsarbetet på sklan. Det genmfördes under vårterminen 2013 en temadag kring språkbruk. Eleverna fick arbeta med att visualisera sklans likabehandlings- ch värdegrundsarbetet inm sina inriktningar ch visa upp sitt resultat för hela sklan. Under våren anrdnades LV-kvällar där elevrepresentanterna inm likabehandling- ch värdegrundsgruppen höll i gemensamma aktiviteter i sklans lkaler efter skltid. De var även ute i alla klasser ch infrmerade m sitt arbete ch tg upp förslag på aktiviter de skulle kunna genmföra. I slutet av vårtermininen så utsågs faddrar bland befintliga elever. Faddrarna var en del av intrduktinsveckan för de nya eleverna under höstterminens start 2013.

8 Under intrduktinsveckan genmfördes ett flertal gruppstärkande aktiviter där faddrarna hade en ledande ch sammanhållande rll. Under höstterminen anrdnades fler LV-kvällar av elevrepresentanterna inm likabehandling- ch värdegrundsgruppen. De nya eleverna fick infrmatin m likabehandlings ch värdegrundarbetet på sklan av LV-samrdnade ch elevrepresentant. I samband med infrmatinen till de nya eleverna anslöt nya elever från år 1 till LV-gruppen. Det startades även på elevernas initiativ ett prjekt att skapa planscher sm visualiserar det LV-gruppen står för, sm ska sättas upp sklan sm en daglig påminnelse för alla sm vistas på sklan. LV-gruppen har även gjrt en plansch där de presenterar sig ch vad de arbetar med sm sitter upp i sklans lkaler. Lärarna på sklan har arbetat med likabehandling ch värdegrundsfrågr i enlighet med undervisningsplanerna. Det sm ej är genmfört är rganiserade diskussiner i persnalgruppen utifrån case från sklans vardag ch filmade av lektiner i någn större utsträckning. Målet för 2013 att stärka likabehandlings- ch värdegrundsgruppen sklan har givit effekt. Under hösten har persnalgruppen upplevt en ökad gemenskap mellan årskurserna ch inriktningarna. Persnalgruppen har även större insikt i sklans likabehandling ch värdegrundsarbete. Utifrån enkäten sm genmfördes i nvember 2013 svarar 92% att de fått infrmatin kring sklans likabehandlings- ch värdegrundsarbete vilket är i nivå med förra årets siffra sm var 91%. Vårt mål att 100% ska uppge att de fått infrmatinen är därmed inte uppnått. Målet för 2013 att få elevgruppen säker på sakfrågr ch begrepp har vi till str del uppnått. På frågan Finns det någnting i sklmiljön på din skla sm du upplever är diskriminerande? svarar % ja jämfört med 20% Vi anser att eleverna har fått en ökad kunskap i vad begreppet diskriminerande innebär. En annan aspekt på förändringen är att enkäten är tydligare ch att eleverna på så sätt kan svara rätt på frågan. En tredje förklaring kan vara att trakasserier ch eventuell diskriminering har minskat, både persnal ch elever upplever en minskning av exempelvis rasistiska kmmentarer på sklan. Arbetet med språkbruk ch respekt har inte resulterat i att prblemet minskat avsevärt på sklan. Eleverna tycker att likabehandlings- ch värdegrundsgruppen ska arbeta mer återfinns sm frisvar ch där finns flera svar sm handlar m ökad respekt för varandra gällande tilltal ch arbetsr. Det finns en tendens till sjunkande förtrende för att persnalen på sklan tar tag i situatinen m en elev själv känner sig illa behandlad

9 eller får reda på att någn annan upplever sig illa behandlad på sklan svarar 89% att de har förtrende för att persnalen tar tag i situatinen m man får reda på att du eller någn annan upplever sig illa behandlad på din skla, jämfört med samma siffra 2012 så är det en minskning med 5 prcentenheter. 5 Kartläggning av risker I nvember 2013 genmförde sklan vår huvudmannagemensamma enkät kring likabehandling ch värdegrundsfrågr. Enkäten besvarades av 90% av sklans elever ch svaren visar att vi i strt har ett fungerande LV-arbete på sklan, men även att det finns mråden där vi kan bli bättre. 99% av de svarande känner sig trygga i sklan ch 92% av de svarande har fått infrmatin m sklans arbete med dessa frågr. Dck svarar 8% att de blivit illa behandlade av andra elever ch 7% att de blivit illa behandlade av persnal. I denna enkät har vi valt begreppet illa behandlad för att slippa förväxling mellan exempelvis kränkning ch diskriminering när vi egentligen är ute efter just upplevelsen av att ha blivit illa behandlad. Utöver siffrr finns frisvar från elever sm svarat att de är trygga, illa behandlade sv. Nämnas bör att några av frisvaren visar att eleverna besvarat frågan utefter sin tid på grundsklan, vilket ger någt missvisande siffrr. LV-gruppen genmförde tillsammans med elevrepresentanterna en muntlig utvärdering av sklans resultat för att utöver frisvaren få ytterligare kvalitativa synpunkter på underlaget. Elevrepresentanterna försökte ge förklaringar till framför allt de siffrr sm avviker mycket, sm exempelvis att 17% av eleverna anser att eleverna på sklan inte behandlar varandra med respekt. Elevrepresentanterna menade att eleverna ibland använder ett hårt språkbruk när de talar med varandra, vilket kan upplevas respektlöst för tredje persn. Generellt anses att det finns lika tlerans för språket mellan ungdmar jämfört med sklans värdegrund det är andra regler sm gäller när de lämnat sklmiljön. I januari 2014 genmförde LV-gruppen en lkal riskanalys där vi exempelvis diskuterade sklans lkaler ch lika undervisningsgrupper. I strt är det respekten elever emellan, sm vi ckså har sm fkusmråde läsåret 13/14, sm vi tycker är rande. Det är framför allt språkbruket sm vi behöver jbba mer med under Vi är nöjda med den intrduktin de nya eleverna fick under den gångna höstterminen ch tycker att det är viktigt att vi gör någt liknande under kmmande hösttermin.

10 6A Sklans åtgärdande arbete kpplat till trakasserier ch diskriminering Nedan listar vi de åtgärder sm vi planerar att genmföra under kalenderåret 2014 för att förebygga samt mtverka diskriminering ch trakasserier. Till vår hjälp har vi använt ss av enkätsvaren från undersökningen bland elever sm gjrdes under hösten 2013, samt de synpunkter sm framkmmit under diskussiner kring enkäten i likabehandlings- ch värdegrundgruppen. Åtgärd: Likabehandlings- ch värdegrundgruppen ska etablera sitt arbete hs klasserna ch infrmera m det samma. Den ska ckså infrmera m vem eleverna ska vända sig till m de upplever sig eller någn annan diskriminerad eller trakasserad på sklan. Bakgrund: I enkäten framgår att 8% anser sig inte fått någn infrmatin m sklans likabehandlings- ch värdegrundsarbete parallellt med att 10% inte vet var de ska vända sig m hn/han eller någn annan blir utsatt för diskriminering eller trakasserier. Syfte: När alla elever kmmer till insikt med sklans arbete kring likabehandling ch värdegrund ch när de vet vem de ska vända sig till blir det lättare för dem att lyfta prblemet. Detta medför att åtgärder kan sättas in tidigt. Mål: 100% av eleverna ska känna till hur sklan arbetar med likabehandling ch värdegrund samt vem ska vända sig till. Resurser: Likabehandlings- ch värdegrundsgruppen. Ansvar: Rektr ch likabehandlings- ch värdegrundssamrdnare. Åtgärd: Sklans likabehandlings- ch värdegrundsarbete ska synliggöras så att alla vet m vilka värden sklan står för ch vill uppnå. Det ska visualiseras ch förmedlas direkt i den fysiska sklmiljön. Åtgärden anrdnas sm ett gemensamt prjekt mellan alla årskurser ch prgram. Bakgrund: I enkäten framgår att 8 % anser sig inte fått någn infrmatin m sklans likabehandlings- ch värdegrundsarbete. Syfte: Genm att sklans arbete med lika behandling ch värdegrunder visualiseras ch synliggörs i sklmiljön blir fler elever direkt infrmerade ch man bibehåller ckså medvetandet genm att behålla elevernas prjekt i sklmiljön. Mål: 100% av eleverna ska känna till hur sklan arbetar med likabehandling ch värdegrund samt vem ska vända sig till. Resurser: Lektinstid/prjekttid Ansvar: Likabehandlings- ch värdegrundssamrdnare i samarbete med övriga lärare. Åtgärd: Alla lärare markerar var gränserna i det dagliga tilltalet går. Elevernas tid i sklan är deras inkörsprt till vuxen- ch framför allt arbetslivet. Inm karaktärsämnena ska det prfessinella samtalet tas

11 upp ch diskuteras. Detta följs upp med samtal mellan lärare ch likabehandlings- ch värdegrundsgruppen m hur dessa diskussiner frtlöper. Lärarna arbetar kntinuerligt med likabehandlings- ch värdegrundsarbetet i enlighet med undervisningsplanerna. Bakgrund: I några av enkätens frisvar framfördes kmmentarer sm svrdmar, nedsättande kmmentarer mellan elever. När likabehandlings- ch värdegrundsgruppen diskuterade enkäten så framkm att det hs eleverna finns en hård jargng ch att det finns skämt sm kanske inte alltid uppskattas. Detta kan vara menat sm irniska uttalanden men mttagaren skulle kunna uppfatta detta sm trakasserier. Syfte: Mtverka att elever blir trakasserade på sklan. Våra elever ska ha insikt i att deras uppträdande kan upplevas sm trakasserier. Mål: Ingen elev ska bli illa behandlad av andra elever. Resurser: Alla lärare. Ansvar: Rektr ch likabehandlings- ch värdegrundssamrdnare. 6B Sklans åtgärdande arbete kpplat till kränkande behandling Nedan listar vi de åtgärder sm vi planerar att genmföra under kalenderåret 2014 för att förebygga samt mtverka kränkande behandling. Till vår hjälp har vi använt ss av enkätsvaren från undersökningen bland elever sm gjrdes under hösten 2013, samt de synpunkter sm framkmmit under diskussiner kring enkäten i likabehandlings- ch värdegrundgruppen. Åtgärd: Alla lärare markerar tydligt var gränserna i det dagliga tilltalet går. Elevernas tid i sklan är deras inkörsprt till vuxen- ch framför allt arbetslivet. Inm karaktärsämnena ska det prfessinella samtalet tas upp ch diskuteras. Detta följs upp med samtal mellan lärare ch likabehandlings- ch värdegrundsgruppen m hur dessa diskussiner frtlöper. Lärarna arbetar kntinuerligt med likabehandlings- ch värdegrundsarbetet i enlighet med undervisningsplanerna. Bakgrund: I några av enkätens frisvar framfördes kmmentarer sm svrdmar, nedsättande kmmentarer mellan elever. När likabehandlings- ch värdegrundsgruppen diskuterade enkäten så framkm att det hs eleverna finns en hård jargng ch att det finns skämt sm kanske inte alltid uppskattas. Detta kan vara menat sm irniska uttalanden men mttagaren skulle kunna uppfatta detta sm kränkningar. Syfte: Mtverka att någn elev upplever sig kränkt på sklan. Våra elever ska ha insikt i att deras uppträdande kan upplevas sm kränkande.

12 Mål: Ingen elev ska bli illa behandlad av andra elever. Resurser: Alla lärare. Ansvar: Rektr ch likabehandlings- ch värdegrundssamrdnare. Åtgärd: Likabehandlings- ch värdegrundgruppen ska etablera sitt arbete hs klasserna ch infrmera m det samma. Den ska ckså infrmera m vem eleverna ska vända sig till m de upplever att någn blir illa behandlad på sklan. Bakgrund: I enkäten framgår att 8 % anser sig inte fått någn infrmatin m sklans likabehandlings- ch värdegrundsarbete parallellt med att 10% inte vet var de ska vända sig m hn/han eller någn annan blivit illa behandlad. Syfte: När alla elever kmmer till insikt med sklans arbete kring lika behandling ch värdegrund ch när de vet vem de ska vända sig till blir det lättare för dem att lyfta prblemet. Detta medför att åtgärder kan sättas in tidigt. Mål: 100% av eleverna ska känna till hur sklan arbetar med likabehandling ch värdegrund samt vem ska vända sig till. Resurser: Likabehandlings- ch värdegrundsgruppen. Ansvar: Rektr ch likabehandlings- ch värdegrundssamrdnare. 7A Sklans främjande likabehandlingsarbete På LBS Jönköping har vi haft en unik möjlighet att tidigt cementera likabehandlings- ch värdegrundsarbetet bland både elever ch lärare eftersm arbetet varit levande sedan starten Vi har helt enkelt haft möjlighet att bygga den skla vi vill ha, men det innebär samtidigt att vi aktivt ch kntinuerligt måste främja lika behandling så att det frtsatt finns med i allas vårt medvetande. För att främja lika behandling berende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religin/annan trsuppfattning, sexuell läggning, funktinshinder samt ålder kmmer vi på LBS Jönköping arbeta på följande vis: Under hösten 2014 ska elever från de nya klasserna väljas in sm elevrepresentanter i likabehandlings- ch värdegrundsgruppen. Detta för att gruppen ska ha en så bred representatin sm möjligt över årskurserna/åldrarna. Under våren 2014 ska samtal mellan sklans lärare hållas ch i dessa ska likabehandlingsarbetet befästas ch diskuteras utifrån den elevenkät sm gjrdes hösten Under våren 2014 kmmer det att genmföras ett gemensamt arbete på temat respekt för att främja medvetenheten m likabehandling ch diskrimineringsgrunderna.

13 Under hela året arbetar lärarna kntinuerligt med likabehandlings- ch värdegrundsarbetet i enlighet med undervisningsplanerna. Under våren 2014 kmmer eleverna att arbeta med att visualisera likabehandlings- ch värdegrundsarbetet på sklan. 7B Sklans främjande värdegrundsarbete Under hösten 2014 ska likabehandlings- ch värdegrundsgruppen med elevrepresentanter arbeta aktivt för att ytterligare etableras på sklan så att alla elever känner att de är väl representerade i likabehandlings- ch värdegrundsarbetet. Parallellt med detta ska likabehandlingsch värdegrundsgruppens elevrepresentanter ges utrymme att frtsatt hålla gemensamma aktiviteter på sklan för att stärka engagemanget ch gemenskapen hs eleverna. Under våren 2014 kmmer det på elevernas begäran ch initiativ frtsätta hållas kvälls- ch helgsaktiviteter. Detta för att eleverna då kan samlas runt ett gemensamt intresse ch på ett vidare plan skapa gemenskap mellan klasserna. Dessa sammankmster ska under hösten 2014 frtsätta med inflytande från de nya klasserna. Under våren 2014 ska likabehandlings- ch värdegrundsgruppen tillsammans med elevrepresentanter föra samtal kring hur höstens nya klasser bäst ska kmma in i sklans gemenskap. När de nya klasserna för hösten 2014 intrduceras ska tydligt upplägg för intrduktinsveckan finnas till hands. Under våren 2014 kmmer sklan att genmföra ett prjekt där lärarna kmmer att filma undervisningssituatiner. Syftet med detta är bland annat att uppmärksamma vad sm sker i klassrummet.

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET 2015/2016 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Planen gäller ett år i taget och uppdateras under september månad varje år. Ansvarig för planen: rektor

Läs mer

Vad är diskriminering? Program

Vad är diskriminering? Program Vad är diskriminering? att hantera ch utreda diskrimineringsärenden Prgram Regelverk Diskrimineringsskyddet Diskrimineringsgrunder Diskrimineringsfrmer Bevisning vid diskriminering Exempel - diskriminering

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Nyckelpigans

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola Likabehandlingsplan för Alla barn skall känna sig trygga ch bemötas med respekt för sin egenart. Försklan skall vara en miljö sm är fri från förekmsten av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Yrkeshögskola, Lund Sollentuna Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Upprättad 2009-01-01 Reviderad 2015-09-14 Gäller till 2016-09-14 Verksamhetsledare: Renée Wallin - Sollentuna Kajsa

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2015-2016 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Natallia

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling STAFFANSTORPS KOMMUN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kyrkheddinge förskola Läsåret 2015/2016 Fastställd: 15 Upprättad: 150827 Gäller: läsåret 15/16 1 Vision Den lilla förskolan med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga. Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.se Markus Karlsson Samordnare, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-614

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Tallbackens förskola 2013/2014 Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, omfattas av all personal och barn vid Tallbackens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola 2015-16 Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014.

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014. LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014. Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun Besöksadress Postadress Telefon Fax Internet E-mail 1(17) Innehållsförteckning Vad säger våra lagar?... 3 Diskrimineringslagen...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Dahlgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Musikförskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling DE LA GARDIEGYMNASIET ÅR 2016 ENHET 1 NA, TE Bengt Stenhammar Rektor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 FRAMTAGANDE AV

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer