Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

2 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret 2014/2015 vid Bergums skla åk 4-9 I skllagen ch i lärplaner slås fast att försklan ch sklan ska vila på demkratins grund ch att den bör utfrmas i överensstämmelse med grundläggande demkratiska värderingar ch att var ch en sm verkar inm sklan ska främja aktningen för varje människas egenvärde ch respekt för vår gemensamma miljö (Skllagen 1 kap. 2 ). 1. Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med likabehandlingsplanen är att se till att alla persner inm sklans verksamhet, avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinsvariatiner (typ handikapp) får samma rättigheter. Sklan skall aktivt förebygga ch mtverka diskriminering ch kränkande behandling. Arbetet med planer mt diskriminering ch kränkande behandling är en del av det främjande ch förebyggande arbetet på Bergums skla. Detta arbete har ett helhetstänk kring hela arbetsmiljön på sklan ch präglas av respekt, tillit ch trygghet. Bergums skla arbetar efter att alla ska ha rätt till en trygg ch lustfylld sklgång. 2. Mål På Bergums skla skall alla trivas ch känna sig trygga - ingen ska utsättas för kränkande behandling i någn frm! Mål för Bergums sklas systematiska likabehandlingsarbete kan sammanfattas i nedanstående punkter: Alla skall känna sig trygga, hörda, sedda ch respekterade. Alla skall veta vem de kan vända sig till då de själva eller någn kamrat behöver hjälp. Alla på sklan skall främja en trygg miljö ch gda relatiner samt bidra till allas ökade självkänsla. Alla skall arbeta för att Likabehandlingsplanen följs genm att alltid ha den aktuell. All anställd persnal på Bergums skla skall reagera ch agera på varje frm av kränkande behandling ch diskriminering. 2

3 Bergums skla 3. Bakgrund Den 1 januari 2009 upphörde den gamla lagen m förbud mt diskriminering ch annan kränkande behandling att gälla. Innehållet i den lagen är nu uppdelat i två lagar. Från 1 januari 2009 ska därför förskla ch skla beakta bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) samt Skllagen (SFS 1985:1100) 14 a kap. Sklans uppdrag Enligt 6 kap i skllagen angående kränkande behandling samt 3 kap i Diskrimineringslagen ska huvudmannen se till att: det bedrivs ett målinriktat arbete för att mtverka diskriminering ch kränkande behandling (Skllagen 6 kap 6, Diskrimineringslagen 3 kap 14 ) man förebygger ch förhindrar kränkande behandling ch diskriminering (skllagen 6 kap 7, Diskrimineringslagen 3 kap 15 ) det upprättas en årlig plan/likabehandlingsplan (skllagen 6 kap 8, Diskrimineringslagen 3 kap 16 ) 4. Definitiner Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skllagen 6 kap 3 sm ett uppträdande sm utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Lag (2008:571). Detta mtsvarar det sm i den gamla lagen kallades för annan kränkande behandling. Gemensamt för all kränkande behandling är att: någn eller några kränker principen m alla människrs lika värde kränkningar är ett uttryck för makt ch förtryck kränkningar kan utföras av en eller flera persner ch riktas mt en eller flera en kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk ch återkmmande kränkningar utförs av ch drabbar såväl barn sm vuxna Viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen ch att den sm uppger att han eller hn blivit kränkt, alltid måste tas på allvar! 3

4 Bergums skla Kränkningar kan vara fysiska (t.ex. att utsätta någn för slag ch knuffar) verbala (t.ex. att hta eller kalla någn nedvärderande ch kränkande tillmälen så sm hra, bög sv.) psyksciala (t.ex. att utsätta någn för utfrysning eller ryktesspridning) text- ch bildburna (t.ex. kltter, brev, lappar, chat-frum på nätet, e-pst, sms ch mms) Diskriminering Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 ch är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper sm leder till att de missgynnas utifrån lika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används ckså sm begrepp i fall där institutiner genm t.ex. strukturer ch arbetssätt missgynnar persner utifrån diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön könsidentitet eller könsuttryck etnisk tillhörighet religin eller annan trsuppfattning funktinsnedsättning sexuell läggning ålder I diskrimineringslagens 4 definieras ckså trakasserier (jmf kränkande behandling) sm: ( ) ett uppträdande sm kränker ett barns eller en elevs värdighet ch sm har samband med någn av de fem diskrimineringsgrunderna. Mbbning Den definitin av mbbning sm Bergums skla anslutit sig till är att vid mbbning finns en eller flera förövare, den sm blir utsatt utsätts för upprepade kränkande behandlingar av en eller flera under ett visst tidsspann. Den sm blir utsatt upplever ett jämnt styrkeförhållande i relatin till den/dem sm utsätter. Det handlar m antingen fysisk ch/eller psykisk mbbning. I dessa två typer ingår såväl utfrysning ch uteslutning. Viktigt att uppmärksamma är att Bergums skla här även inkludera nätmbbning. 4

5 Bergums skla Sklans förhållningssätt, teretisk grund ch val av metd Bergums skla har antagit ett systemiskt ch salutgent förhållningssätt. Systemteri är en teri sm ser mänskligt handlande ch mänskliga prblem sm någt sm sker ch uppstår i ett samspel mellan människr ch sm därför inte kan förklaras av den enskilde individens innebende egenskaper. Ett salutgent synsätt innebär att vi på sklan fkuserar på det psitiva. Det betyder dck inte att vi förringar bekymmer eller inte tar situatiner på allvar. Krtfattat vad det innebär att arbeta utifrån ett Systemteretiskt ch Salutgent förhållningssätt i vardagen: Vi ser människr sm en del av ett system. Vi lever i sammanhang där vi påverkar ch påverkas av varandra. För att skapa förståelse är det viktigt att vi är intresserade ch nyfikna på varandra. Alla har rätt att få sin röst hörd ch har rätt att få delge sin berättelse. Alla har ansvar för samarbete. Alla har sin unika upplevelse av hur verkligheten ser ut. Det finns således inte en sanning utan flera. Det finns alltid en lgik bakm alla handlingar. Det är viktigt att vi möjliggör möten ch samtal där vi intar en nyfiken ch uppskattande hållning där allas röst blir hörda. Vi är medvetna m att vi alltid kmmunicerar (även med krppsspråk, tystnad, m.m.). Vi är vaksamma på våra fördmar (vi tänker på hur vi tänker). Vi väljer att fkusera på beteende ch inte på persn, på mål ch inte prblem. Arbetet på Bergums skla utgår från en helhetssyn på människan ch systemet. Bergums sklas fkus är att skapa en gd lärandemiljö för alla, att arbeta med den gda miljön innan eventuella prblem uppkmmer samt att utgå från individens ch systemets styrkr ch resurser för att möjliggöra det. På Bergums skla är det gda samtalet en viktig grund för förändring ch alla samtal sm förs är del av ett lärande hs alla parter. Vi lägger str vikt vid att rama in våra möten ch samtal efter en tydlig struktur, detta för att skapa knstruktiva samtal. Alla skall uppleva sig infrmerade m syfte, mål ch struktur på de samtal man skall delta i för att möjliggöra för alla att kunna bidra efter sin bästa förmåga. Samtalet är en viktig grund för förändring i våra relatiner till varandra. Vid prblem, agerar vi lösningsfkuserat, ingen är ensam ansvarig för prblemet men alla är ansvariga för en lösning. Vi önskar med detta förhållningssätt att förändringar sker på djupet ch att eleverna utvecklas till inkännande empatiska individer med gd självkänsla. 5

6 Bergums skla 5. Vårt praktiska agerande Persnalens gemensamma förhållningssätt ch kmpetensutveckling På Bergums skla skapar vi en trygg skla, genm vårt systemiska ch salutgena förhållningssätt. År 2011 kmpetensutvecklades all persnal i systemteri. Sedan dess hålls detta förhållningssätt aktuellt ch levande genm återkmmande samtal i arbetslag, styrgrupp samt vid gemensamma persnalsamlingar. Värdegrundsarbetets vikt Värdegrundsarbetet har pririterad plats på Bergums skla under elevernas sklvecka. Alla undervisande pedagger, ch även elevhälsan, driver arbetet i klasserna ch tränar eleverna i hur vi bemöter varandra. Frskning visar att en gd relatin mellan alla i sklan minimerar risker för mbbning, kränkningar ch trakasserier. Trygghet Tack vare ett gtt samarbete inm ch mellan arbetslag ch klasser skapas förutsättningar för trygghet ch gda relatiner mellan elever ch persnal. Enligt den årligen genmförda elevenkäten hösten 2014 för åk. 4-9 utgör krridrer, klassrum, matsal ch mklädningsrum pririterade platser för ökad trygghet. På dessa platser är det mest flickr sm upplever sig trygga. Enkäten visar dck att de allra flesta eleverna känner sig trygga på sklan ch resultaten ger även vid handen att eleverna är mycket nöjda med det arbete sm görs för att öka tryggheten. Under läsåret kmmer Bergums skla att frtsätta att satsa på trygghet genm att ha hög vuxennärvar såväl i krridrer sm ute på sklgården. Detta bl.a. genm en heltidsanställd sklvärd på högstadiet, ett flexibelt rastvärdssystem ch utökat samarbete mellan skla ch fritidsgård. I matsalen kmmer även fler vuxna att finnas med eleverna under deras måltider. Vidare har rastvärdarna speciella västar för att vara tydligt synliga för eleverna ute på sklgården. I ch med dessa åtgärder hppas vi nå målet att öka tryggheten på van nämnda mråden. Särskilda trygghetsskapande insatser: Årskurs 6 kmmer under ha livskunskapslektin på temat hur det är att bli tnåring? då detta är någt sm efterfrågats av eleverna själva. I årskurs 7 kmmer alla elever att få fyra lektiner livskunskap med scinmstudenter sm kuratr handleder. Teman under dessa lektiner kmmer vara följande: trygghet i klassen, mbbning, likabehandling, utsatthet på nätet, rasism ch diskriminering. Prjektet kmmer att kallas Prjekt Respekt. I årskurs 8 kmmer alla elever under våren 2015 att genmgå ett fördjupande värdegrunds- ch relatinstema benämnt Kärleken är fri, ett gemensamt samarbete 6

7 Bergums skla mellan sklan ch dess elevhälsa ch rganisatiner ch aktörer sm Rädda Barnen, BRIS, Ungdmsmttagningen Götebrg, Plisen, fältgruppen Angered, föreningen Guts, TP-teatern, Hälsteket ch Fryshuset. Fritidsgårdens persnal kmmer härutöver att under vårterminen erbjuda ungdmar på högstadiet livskunskap under studiepasset på fredagar. 6. Dkumentatin/sekretess Vid uppkmna situatiner förs en nggrann dkumentatin över händelsen ch upplevelser sm mgärdar densamma. Dkumentatinen kring kränkande behandling ch mbbning samlas in av rektr ch hålls på så sätt även samlad ch lättillgänglig m nya situatiner uppkmmer. Incidentrapprter, enskild händelse, ch anmälningar m kränkande behandling skrivs ch lämnas in till rektr. 7. Årlig plan för Likabehandlingsarbetet läsåret 2014/2015 Främjande insatser ch åtgärder för likabehandlingsarbetet i 4-9 under 2014/2015 Insatser ch ansvar fördelar sig enligt följande: Organisatinsnivå Värdegrundsarbete ch arbete med gemensamt förhållningssätt ch bemötande genmsyrar all verksamhet, baserat på systemteri ch ett salutgent förhållningssätt. I arbetslag, styrgrupp ch i andra gemensamma samtalsfrum hålls diskussin ch samtal levande kring dessa frågr. Likabehandlingsplanen marbetas ch samverkas årligen ch görs levande genm att den lyfts i klassrummet, elevråd ch föräldraråd. Planen är allas plan ch alla ska veta vad den går ut på. Tidsplan för marbetning ch samverkan styrs av när under hösten elevenkäten genmförs. Rektr Ansvar Rektr Arbetslagsledare Klassföreståndare 7

8 Bergums skla Organisatinsnivå Ansvar Rektr möter elevråd, 4-6 ch 7-9 med jämna mellanrum under läsåret. Mötena syftar till att elevernas delaktighet i sklan tydliggörs. Ansvarspedagg ansvarar för att klassråd hålls månatligen. I klassråd väljs elevrådsrepresentanter ch där tas även elevernas frågr upp sm sedan tas med till elevråds mötet. Trygghetsenkät riktad till eleverna genmförs varje hösttermin. Rektr Klassföreståndare Rektr EHT Sklans persnal Sklvärd ch rastvärdar ges ett tydligt uppdrag m var de ska röra sig, vad de ska vara uppmärksamma på samt hur de ska agera. Områden sm elever beskriver sm trygga uppmärksammas särkilt. Sklvärd ch rastvärdar har en str relatinsskapande funktin i att se ch prata med alla elever. Rastvärd/Sklvärd Alla vuxna sm befinner sig i sklrestaurangen bidrar till en trygg miljö ch är skyldiga att agera m någt händer. Pedagger sm äter pedaggiskt sprider ut sig bland eleverna för att kunna skapa gda relatiner med elever ch se till att ingen frivilligt sitter själv. Rektr Sklans persnal Idrttslärarna jbbar med att skapa ökad trygghet inne i idrttshallen, så att eleverna inte känner sig rliga för att råka ut för en lycka. Temadagar genmförs för eleverna för att stärka samarbete, känsla av tillhörighet ch sammanhang, samt prjekt ch gemensamt arbete kring värdegrundsfrågr. Tydliga planer ch rutiner skapar sklans röda tråd, sm grundas i ett systemiskt ch salutgent förhållningssätt. Målet är att ge en högre grad av trygghet genm begriplighet ch förutsägbarhet. Pedagger Rastvärd Rektr Klassföreståndare EHT Rektr 8

9 Bergums skla Organisatinsnivå Ansvar Läsåret inleds med ett föräldramöte. Rektr bjuder in till strsamling ch ansvarspedagg möter vårdnadshavare klassvis. Klassvis väljs ckså representanter till föräldrarådet. Föräldrarådet har möten vid fyra tillfällen per läsår där rektr, representanter från sklan ch vårdnadshavare samverkar bland annat kring trygghetsfrågr. Rektr EHT Gruppnivå Vårt salutgena förhållningssätt i klassrummet bidrar till att varje lektin, ch övrig tid i sklan skapar ökad trygghet ch glädje till lärande. Detta bidrar i sin tur till en ökad självkänsla hs den enskilda individen. Ansvarspedagg ansvarar för att klassråd hålls månatligen. I klassråd väljs elevrådsrepresentanter ch där tas även elevernas frågr upp sm sedan tas med till elevrådsmötet. Ansvar Rektr Klassföreståndare Klassföreståndare Individnivå Samtal med elever utifrån ett vänligt ch stödjande bemötande, skapar ett öppet klimat där eleverna vågar uttrycka sig ch att lita på den vuxne lyssnar ch ser. På vår skla utgår vi från att barnet alltid vill ch gör sitt bästa i alla situatiner. IUP Åtgärdsprgram Ansvar Klassföreståndare Klassföreståndare 9

10 Bergums skla 8. Rättigheter ch skyldigheter Barnets rättigheter har sin utgångspunkt i FN:s barnknventin: Känna sig trygga Bli respekterade, sedda ch lyssnade till Få hjälp att reda upp knflikter men ckså att få öva upp förmågan att hantera knflikter på ett knstruktivt sätt Att få vara den man är Barns skyldigheter: Vara en bra kamrat Aldrig acceptera någn frm av trakasserier, kränkande behandlingen eller diskriminering Berätta för en vuxen m någn far illa eller upplever sig illa behandlad Skyldigheter för all persnal på sklan: Att utgå från att alla vill ch gör sitt bästa Ständigt arbeta med att utveckla en främjande ch gd sklmiljö Att ständigt arbeta med det egna förhållningssättet med utgångspunkt i riktlinjer för likabehandlingsarbete Aldrig acceptera någn frm av trakasserier, kränkande behandlingen eller diskriminering Sätta gränser ch ingripa Att alla elever ska ses sm allas elever Rättigheter för persnal på sklan samt för barnens vårdnadshavare: Att vid behv erbjudas stöd från sklledning/eht. 10

11 Bergums skla 9. Rutiner Frmer ch frum för att upptäcka kränkande behandling: Elevhälsa utgör en fast punkt på den veckvisa dagrdningen på arbetslagsträffarna Ett väl fungerande rastvärdsystem finns på plats Återkmmande enkäter Utvecklingssamtal Värdegrundsarbete Föräldraråd med likabehandlingsinnehåll Föräldramöte med likabehandlingsinnehåll Alla nya elever på sklan erbjuds intrduktinssamtal med kuratr Närvarprgrammet Obligatriska hälssamtal för åk 2, 4, 6, 8 Rutiner vid misstanke m mbbning, trakasserier ch utredande av kränkande behandling: När persnal i sklan får kännedm m att någt har hänt, eller kan ha hänt, ska uppgifterna utan dröjsmål utredas av den sm upptäcker det. Dkumentatin sker enligt bifgad blankett. Vårdnadshavare till inblandade elever infrmeras mgående. Eventuellt tar den vuxne hjälp av andra vuxna för att utreda situatinen. Arbetslag, elevhälsteam ch rektr ska infrmeras. Elevärende tas upp i elevhälsteamet. Dkumentatin förs in i PMO. Om situatinen inte förbättras kallas vårdnadshavare ch elev till elevknferens. Här kan åtgärdsprgram eller handlingsplan upprättas. Uppföljning ch dkumentatin sker frtlöpande till dess att mbbningen, trakasserierna eller den kränkande behandlingen upphört helt. Rutin för uppföljning: Klasslärare följer upp kntinuerligt, en gång i veckan, till dess att situatinen upphört. 11

12 Bergums skla Rutiner för att utreda ch åtgärda när elev utsatts/kränkts av persnal: Rektr kntaktas av den sm har infrmatin m det intäffade. Rektr ansvarar för att ärendet utreds Rektr samtalar med inblandade parter ch dkumenterar. Rektr anmäler till huvudman Rektr beslutar hur persnalärendet följs upp ch kntaktar vårdnadshavare. Rutiner för uppföljning: Klasslärare följer upp kntinuerligt, en gång i veckan, till dess att situatinen upphört. Om vuxen kränkt/utsatt elev följer rektr upp inm en vecka, till dess att situatinen upphört. Rutiner för dkumentatin: Ansvarig klasslärare dkumenterar på blankett längst bak i detta häfte ch lämnar sedan till Rektr. Om ingen bättring sker skrivs ett åtgärdsprgram. Rektr ansvarar för dkumentatin m persnal kränker /utsätter elev. Dkumentatinen ligger till grund för m en eventuell anmälan görs till plis ch/eller scialtjänst vilket rektr beslutar m. Rutiner för att utreda ch åtgärda när persnal kränkts av elev: Kntakt tas med rektr sm utreder den uppkmna situatinen samt dkumenterar ch eventuellt tar hjälp av t. ex. kuratr så att persnalen kan erbjudas samtal. Viktigt att den vuxne ch eleven får mötas så snart sm möjligt efter det inträffade för att samtala m situatinen. Kuratr är då eventuellt med sm samtalsledare. Kvalitetssäkring: Ständigt pågående arbete under året med hälsfrämjande ch förebyggande arbete med uppföljningar i arbetslag, APT, elevråd, klassarbete, EHT, föräldraråd m.m. Analys av trygghetsenkäten. 12

13 Bergums skla DOKUMENTATION AV LIKABEHANDLINGSPROBLEMATIK Knkret händelse ch datum: Bakgrund: (eventuell tidigare dkumentatin) Samtal med elev/elever sm utsatts: (närvarande, datum, vad ledde samtalet till, beslut) Samtal med andra runt situatinen: Samtal med alla berörda vårdnadshavare (datum/tid för samtal): Åtgärder: (datum, ansvarig) 13

14 Bergums skla Uppföljningssamtal: (berörda elever/eventuellt föräldrar/övriga inblandade, resultat) Utvärdering: (resultat) Datum då ärendet är avslutats: Ansvarig för denna dkumentatin: Anmält till rektr: datum 14

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Friggagatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Göteborgs Stad Centrum Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vår vision... 3 3. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete präglas av ett

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010 På denna enhet verkar vi för allas lika värde samt var och ens rättighet och skyldighet att respektera varandra. Reviderad 101208 Reviderad 101117

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS

Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS Beslut 11/1 2007 1 Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS Ur Skolverkets allmänna råd och kommentarer För arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling: I skollagen, läroplanerna och

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014 Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola 2013-2014 1 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumenten? Kartläggning Mål Åtgärder Ansvarsfördelning Åtgärder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Prästbol Läsåret 2015-16 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013.

Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013. 2012-09-18 Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013. Gäller för Kungsängsskolan F-6. Revideras läsåret 2011/2012 av arbetsgrupp bestående av; Jonny Mattsson, Linda Ruud, Lise-Lott

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen Handlingsplan vid fall av kränkning Reviderad sept. 2014 Drakbergsskolans mål Varje elev och all personal på Drakbergsskolan skall kunna gå till skolan utan att vara orolig för att

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Änglagårdens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Änglagårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Änglagårdens förskola Vi på Änglagårdens förskola accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Datum

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola Upplands-Bro kommun Västra Bro förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Norrgrindens förskola Inledning: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-02-13 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Katthults förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 Vad menas med diskriminering i skolan? Diskriminering är när skolan behandlar

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Reviderad 2009-05-08 Innehåll 1. Inledning 1.1 Så säger lagen 1.2 Definitioner 1.3 Lägesbeskrivning 1.4 Målbeskrivning 1.5 Förebyggande arbete skola 1.6

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2009-07-02. Gäller för lå 09/10

Likabehandlingsplan 2009-07-02. Gäller för lå 09/10 Likabehandlingsplan 2009-07-02 Gäller för lå 09/10 Grevhagsskolans vision och värdegrund Vi vill känna trygghet och livsglädje, visa medmänsklighet och vetgirighet, därför ställer vi upp för varandra.

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Lackarebäcksskolan För verksamheterna grundskola, förskoleklass samt fritidshem 1( 12) Inledning Lackarebäcksskolans plan

Läs mer