Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14"

Transkript

1 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering på grund av: kön etnisk tillhörighet religin eller annan trsuppfattning sexuell läggning könsöverskridande identitet eller uttryck funktinshinder ålder samt förebygga ch förhindra annan kränkande behandling. Till detta räknas mbbning ch sexuella trakasserier. Med mbbning menar vi en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga enannan skada eller behag. JämO har gjrt en tydlig redvisning av de vanstående begreppen. Den finns sm bilaga 1. Där finns ckså bilagt de lagar sm reglerar likabehandlingsplanen (bilaga 2).

2 2. Vår visin är att alla på Kunskapssklan i Brås ska känna sig trygga ch respekterade. Diskriminering ch annan kränkande behandling ska inte förekmma på sklan. 3. Vår syn på varför diskriminering ch kränkande behandling uppstår, där även mbbning ingår, är att det dels berr på vad enskilda persner väljer att göra ch dels är ett resultat av hur klimatet på sklan är. Detta gör att vi sm skla har ett strt ansvar att förmedla demkratiska värden sm tlerans ch människrs lika värde. I praktiken innebär det bland annat att träning i samarbetsmetder, att vara en juste kmpis, prblemlösning ch kritiskt tänkande ska vara viktigt i vår verksamhet. 4. Granskning/kartläggning Inm ramen för vårt likabehandlingsarbete ska vi varje år granska hur vår rganisatin (schema, resursfördelning etc.), arbetssätt (metder ch material) ch arbetsklimat (nrmer ch värderingar samt hur dessa kmmer till uttryck såväl hs persnal sm hs elever) bidrar till någt psitivt eller mtarbetar likabehandling. Hur ska granskningen/kartläggningen gå till? 1. Diskussin i persnalgruppen i starten av varje läsår. Elevhälsan ansvarar för genmförandet. Mallar finns längst bak i likabehandlingsplanen. 2. Genmföra en enkät bland eleverna sm syftar till att ringa in förekmsten av diskriminering ch kränkande behandling. Enkäten genmförs vecka 47, 48. Persnlig handledare ansvarar för genmförandet. 3. Genmföra elevintervjuer på PH-samtalen i syfte att ringa in var på sklan kränkande behandling förekmmer. Persnlig handledare ansvarar för genmförande. 4. Samarbeta med elevrådet (arbetsmiljörådet) för att få elevperspektiv på likabehandlingsarbetet. Detta ska ske i slutet av vårterminen då vi följer upp året sm varit utifrån likabehandlingsplanen inför framtagandet av nästa års plan. Rektr ansvarar för genmförandet.

3 5. Har vi tillräcklig kmpetens? Rektr ska årligen se över kmpetens ch intresse för frtbildning. Lämpligt att göra i samband med granskningen av verksamheten. Rektr ansvarar ckså för att ta fram förslag på utvecklingsmråden. 6. Knkreta ch utvärderingsbara mål 1. Prcentsatserna tas fram utifrån resultaten från granskningen/kartläggningen. 2. Inm lppet av ett år ska andelen elever sm i enkäten uppgett att de under innevarande termin utsatts för upprepade kränkningar eller trakasserier (mbbning) gå mt nll. (nllvisin) 3. All upprepad kränkning (mbbning) ska ha slutat vid tiden för uppföljningen av ärendet, vilken sker senast två veckr efter att situatinen blev känd av persnal på sklan. 4. Ingen av eleverna, alltså 0 %, ska uppleva sig diskriminerade av persnal eller av verksamhetens struktur eller innehåll.

4 7. Metd för likabehandlingsarbetet Kunskapssklan i Brås har valt att inte köpa in en specifik metd sm sägs mtverka diskriminering ch kränkande behandling, sm ligger utanför vårt pedaggiska kncept. Anledningen till detta är att de lika faktrer sm enligt de senaste vetenskapliga rönen visat sig skapa framgång i likabehandlingsarbete, med bäst resultat ch på enklaste sätt genmförs integrerat i vår rdinarie verksamhet. Nedan redvisas framgångsfaktrerna samt hur vi avser att förhålla ss till dem: Whle schl apprach (=alla vuxna på sklan har ansvaret för likabehandlingsarbetet) Detta har lett fram till ställningstagandet att likabehandlingsarbetet ska utföras integrerat i den rdinarie verksamheten. Likabehandlingsarbetet ska vara en naturlig del i basgruppssamlingar, steg- ch kursarbete, aktivitetsdagar, Gamlebyvistelsen, mm. Arbetet ska ledas av samtliga pedagger samt elevhälspersnal. Frskning har visat att satsningar på smala ch alltför individinriktade åtgärder har haft liten eller ingen effekt. Det är därför viktigt att det förebyggande arbetet är en naturlig ch återkmmande del i vardagsarbetet sm mfattar alla elever ch inte drivs sm ett enskilt prjekt vid sidan av den reguljära verksamheten. De aktiviteter sm planeras att genmföras under läsåret framgår av bilaga 3. Rastvakter Finns inbyggt i vårt arbetssätt (allmänhandledare) eftersm vi befinner ss bland eleverna hela deras skldag. Kntinuerliga undersökningar Genmför vi dels med den centrala elevenkäten, men ckså med en lkal utförligare enkät samt intervju av samtliga elever inm ramen för PH-samtalet. Lärarna samtalar ckså på Ph-samtalen varje vecka med eleverna m hur de uppfattar sin sklsituatin. Föräldrainfrmatin Genmförs i samarbete med elevhälsteamet på föräldramöten. Tydlighet när det gäller åtgärder Samtliga elever blir varje läsår infrmerade m sklans åtgärder vid kränkningar / mbbning. Detta ansvarar elevhälsteamet för.

5 8. Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling Den sm får kännedm m att någn på sklan utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling kntaktar samma dag persnlig handledare, rektr ch elevhälspersnal. Elevhälsteamet ch berörda handledare bestämmer vilka sm ska arbeta med ärendet. Minst två persner skall med ärendet. Dessa tar fram en plan för eventuella medelbara skyddsåtgärder samt en plan för enskilda samtal med samtliga berörda elever. Även detta samma dag. Detta dkumenteras. Incidentrapprter finns i pärm i Einstein. Enskilda samtal genmförs, samma dag, med syfte att utreda vad sm hänt, analysera rsakerna samt ta fram strategier för förändring av negativa beteenden. Detta dkumenteras. Kntakt tas med elevernas föräldrar, samma dag. Vid behv kmmer föräldrarna till sklan. Ärendet följs upp en krt tid efter, strategierna utvärderas ch ändras vid behv. Vid särskilt grv kränkning anmäls ärendet till plisen.

6 9. Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling av vuxen sm kränker elev Den sm får kännedm m att någn på sklan utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling kntaktar samma dag rektr ch elevhälspersnal. Rektr bestämmer vilka sm ska arbeta med ärendet. Minst två persner skall med ärendet. Dessa tar fram en plan för eventuella medelbara skyddsåtgärder samt en plan för enskilda samtal med samtliga berörda elever. Även detta samma dag. Detta dkumenteras. Incidentrapprter finns i pärm i Einstein. Enskilda samtal genmförs, samma dag, med syfte att utreda vad sm hänt, analysera rsakerna samt ta fram strategier för förändring av negativa beteenden. Detta dkumenteras. Kntakt tas med elevernas föräldrar, samma dag. Vid behv kmmer föräldrarna till sklan. Ärendet följs upp en krt tid efter, strategierna utvärderas ch ändras vid behv. Vid särskilt grv kränkning anmäls ärendet till plisen. Kntakt ska tas med persnalavdelningen.

7 10. Dkumentatin: Samtliga delaktiga handledare ch medlemmar i elevhälsteamet dkumenterar var för sig vad sm sägs, görs ch beslutas i ärendet. Till detta ändamål finns en mall för elevhälsprtkll sm kan användas (denna mall finns tillgänglig för all persnal på sklan). Dkumentatinen samlas ihp ch förvaras hs rektr. 11. Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan (Likabehandlingsplan ): Vid läsårets slut ska likabehandlingsarbetet utvärderas. Resultatet av utvärderingen samt resultaten från granskningen/kartläggningen ligger sedan till grund för nästa års val av förebyggande åtgärder. Vi har kartlagt ch utvärderat likabehandlingsplanen med hjälp av: Den årliga centrala enkätundersökningen där det bl.a. ställs frågr m trakasserier ch kränkande behandling samt trivseln på sklan. En lkal trivselenkät för sklan i Brås sm utfördes vecka för att ytterligare bevaka frågrna m det förekmmer trakasserier ch kränkande behandling på sklan. De persnliga handledarsamtalen där persnlig handledare särskilt ska uppmärksamma m eleven varit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Genmgång av de upprättade incidentrapprterna under året. Elevhälsteamets- ch persnalens utvärdering i samband med kvalitetsredvisningsarbetet. Utvärdering av mål från Likabehandlingsplanen 12/13 10% av eleverna upplever att de utsatts för upprepade kränkningar eller trakasserier. Detta blir vårt utgångsvärde inför nästa år ch ska gå mt 0. Enligt vår kännedm har kränkningarna upphört vid tiden för uppföljningen. Ingen av eleverna, alltså 0 %, ha upplevt sig diskriminerade av persnal eller av verksamhetens struktur eller innehåll.

8 12. Åtgärder inför läsår utifrån utvärderingen Göra den lkala trivselenkäten vecka 47/48 med fler utredande frågr kring rsaken att ca. 10 % av eleverna känt sig kränkta under föregående läsår. Göra elevintervjuer på PH-tiden direkt efter enkäten för att ringa in var på sklan det kan förekmma trakasserier ch kränkande behandling. Låta EHT medverka vid arbetsmiljörådets möten. Arbeta mer förebyggande på basgruppssamlingar med värderingsövningar ch diskussiner. Skriva in Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling av vuxen sm kränker elev i Likabehandlingsplanen. Fältassistenternas arbete under året har fungerat väl ch kmmer frtsätta nästa år. Vid frågr kntakta någn i EHT-teamet: Sklkuratr Bente Nielsen Sklsköterska Pia Götvall

9 Specialpedagg Ingrid Lindahl Bitr. rektr Niklas Nrder Rektr Björn Nyman

10 Bilaga 1 Vad står begreppen för? (Ur: JämO (2008) Förebygga diskriminering, främja likabehandling ) Direkt ch indirekt diskriminering Diskriminering är när sklan på sakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas ch det har en direkt kppling till exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprgram med mtiveringen att det redan går så många flickr på just detta prgram. Men man kan ckså diskriminera genm att behandla alla lika. Det är det sm kallas indirekt diskriminering. Det sker när sklan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt sm verkar vara neutralt, men sm i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar sklan indirekt de elever sm på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier är en behandling sm kränker en elevs värdighet ch sm har kppling till någn av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktinshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet ch religin eller annan trsuppfattning. Annan kränkande behandling Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet sm saknar kppling till en diskrimineringsgrund Kränkande behandling Ett uppträdande sm kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) verbala (ht, svrdmar, öknamn)

11 psyksciala (utfrysning, blickar, alla går när man kmmer) texter ch bilder (även sm lappar, ftgrafier, sms, mms, msn ch meddelanden på lika webbcmmunities). Kränkande behandling kan delas in i trakasserier annan kränkande behandling. Trakasserier är kränkande behandling sm har samband med kön etnisk tillhörighet religin eller annan trsuppfattning funktinshinder sexuell läggning. Annan kränkande behandling är uppträdande sm utan att vara trakasserier kränker en elevs värdighet. Både sklpersnal ch elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktinshinder etc. Diskriminering är när en vuxen i sklan missgynnar en elev ch det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Trakasserier sm utförs av sklans persnal kan ckså vara diskriminering. Diskriminering kan även ske genm sklans regler, undervisning, lärböcker etc.

12 Bilaga 2 Skllagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mt kränkande behandling Ändamål ch tillämpningsmråde 1 Detta kapitel har till ändamål att mtverka kränkande behandling av barn ch elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning ch annan verksamhet enligt denna lag. Diskriminering 2 Bestämmelser m förbud m.m. mt diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). Definitiner 3 I detta kapitel avses med - elev: utöver vad sm anges i 1 kap. 3 den sm söker annan utbildning än förskla enligt denna lag, - barn: den sm deltar i eller söker plats i försklan eller annan pedaggisk verksamhet enligt 25 kap., - persnal: anställda ch uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, ch - kränkande behandling: ett uppträdande sm utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Tvingande bestämmelser 4 Avtalsvillkr sm inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. Ansvar för persnalen 5 Huvudmannen ansvarar för att persnalen fullgör de skyldigheter sm anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inm ramen för uppdraget. Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 6 Huvudmannen ska se till att det inm ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att mtverka kränkande behandling av barn ch elever. Närmare föreskrifter m detta finns i 7 ch 8. Skyldighet att förebygga ch förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genmförs åtgärder för att förebygga ch förhindra att barn ch elever utsätts för kränkande behandling. Plan mt kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder sm behövs för att förebygga ch förhindra kränkande behandling av barn ch elever. Planen ska innehålla en redgörelse för vilka av dessa åtgärder sm avses att påbörjas eller genmföras under det kmmande året. En redgörelse för hur de planerade åtgärderna har genmförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mt kränkande behandling 9 Huvudmannen eller persnalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda ch vidta åtgärder mt kränkande behandling

13 10 En lärare, förskllärare eller annan persnal sm får kännedm m att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till försklechefen eller rektrn. En försklechef eller rektr sm får kännedm m att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda mständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ch i förekmmande fall vidta de åtgärder sm skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första ch andra meningarna ska tillämpas på mtsvarande sätt m ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt sm avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet sm avses i 25 kap. ch för fritidshem sm inte är integrerade med en sklenhet eller förskleenhet gäller första ch andra styckena för den persnal sm huvudmannen utser. Förbud mt repressalier 11 Huvudmannen eller persnalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någn handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. Skadestånd 12 Om huvudmannen eller persnalen åsidsätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning sm detta innebär, dels ersätta annan skada sm har rsakats av åsidsättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dck inte, m kränkningen är ringa. Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla brt. Rättegången 13 Mål m skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken m rättegången i tvistemål när förlikning m saken är tillåten. I sådana mål kan det dck förrdnas att vardera parten ska bära sin rättegångskstnad, m den part sm har förlrat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. Bevisbörda 14 Om ett barn eller en elev sm anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 eller repressalier enligt 11, visar mständigheter sm ger anledning att anta att han eller hn har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten sm ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekmmit. Rätt att föra talan 15 I en tvist m skadestånd enligt detta kapitel får Statens sklinspektin sm part föra talan för ett barn eller en elev sm medger det. När Sklinspektinen för sådan talan får myndigheten i samma rättegång ckså föra annan talan för barnet eller eleven m han eller hn medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande. Bestämmelserna i rättegångsbalken m part ska gälla även den för vilken Sklinspektinen för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, persnlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran ch andra frågr sm rör bevisningen. När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Sklinspektinen inte väcka talan för barnet eller eleven m samma sak.

14 16 Rättens avgörande i ett mål där Statens sklinspektin för talan för ett barn eller en elev får överklagas av barnet eller eleven, m det får överklagas av myndigheten. När rättens avgörande i ett mål sm avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Sklinspektinen. Aktuella bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att mtverka diskriminering ch på andra sätt främja lika rättigheter ch möjligheter avsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder, sexuell läggning eller ålder kap. Förbud mt diskriminering ch repressalier Utbildning Diskrimineringsförbud 5 Den sm bedriver verksamhet sm avses i skllagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanrdnare) får inte diskriminera någt barn eller någn elev, student eller studerande sm deltar i eller söker till verksamheten. Anställda ch uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanrdnaren när de handlar inm ramen för anställningen eller uppdraget. Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanrdnare genm skäliga åtgärder i fråga m lkalernas tillgänglighet ch användbarhet kan se till att en persn med funktinshinder, sm söker eller har antagits till utbildning enligt högsklelagen (1992:1434) eller till utbildning sm kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) m tillstånd att utfärda vissa examina, kmmer i en jämförbar situatin med persner utan sådant funktinshinder. 6 Förbudet i 5 hindrar inte 1. åtgärder sm är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnr ch män vid tillträde till annan utbildning än sådan sm avses i skllagen (1985:1100), 2. tillämpning av bestämmelser sm tar hänsyn till ålder i fråga m förskleverksamhet eller sklbarnsmsrg, utbildning i förskleklass, i det bligatriska sklväsendet eller i en fristående skla sm mtsvarar grundsklan, särsklan eller specialsklan, eller 3. särbehandling på grund av ålder, m den har ett berättigat syfte ch de medel sm används är lämpliga ch nödvändiga för att uppnå syftet. Förbudet hindrar inte heller att en flkhögskla eller ett studieförbund vidtar åtgärder sm är ett led i strävanden att främja lika rättigheter ch möjligheter avsett etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning. Skyldighet att utreda ch vidta åtgärder mt trakasserier 7 Om en utbildningsanrdnare får kännedm m att ett barn eller en elev, student eller studerande sm deltar i eller söker till utbildningsanrdnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanrdnaren skyldig att utreda mständigheterna kring de uppgivna trakasserierna ch i förekmmande fall vidta de åtgärder sm skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden

15 3 kap. Aktiva åtgärder Utbildning Målinriktat arbete 14 En utbildningsanrdnare sm bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skllagen (1985:1100), utbildning enligt högsklelagen (1992:1434) eller utbildning sm kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) m tillstånd att utfärda vissa examina ska inm ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter ch möjligheter för de barn, elever eller studenter sm deltar i eller söker till verksamheten, avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Närmare föreskrifter m utbildningsanrdnarens skyldigheter finns i 15 ch 16. Att förebygga ch förhindra trakasserier 15 En utbildningsanrdnare sm avses i 14 ska vidta åtgärder för att förebygga ch förhindra att någt barn eller någn elev eller student sm deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier sm har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. Likabehandlingsplan 16 En utbildningsanrdnare sm avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder sm behövs för att dels främja lika rättigheter ch möjligheter för de barn, elever eller studenter sm deltar i eller söker till verksamheten, avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning, dels förebygga ch förhindra trakasserier sm avses i 15. Planen ska innehålla en redgörelse för vilka av dessa åtgärder sm utbildningsanrdnaren avser att påbörja eller genmföra under det kmmande året. En redvisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genmförts ska tas in i efterföljande års plan. Förrdning (2006:1083) m barns ch elevers deltagande i arbetet med planer mt diskriminering ch kränkande behandling 2 En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen (2008:567) ch en plan mt kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skllagen (2010:800) ska upprättas, följas upp ch ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utfrmningen ch mfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder ch mgnad.

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 10 11

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 10 11 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 10 11 Syftet med likabehandlingsarbetet på skolan: Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering på grund av:

Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering på grund av: Syftet med likabehandlingsarbetet på skolan: Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering på grund av: kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 15 16

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 15 16 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 15 16 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på skolan: Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Innehåll. Inledning. Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp. Vision. Mål för 2014. Barn och Elevernas delaktighet. Förebyggande åtgärder

Innehåll. Inledning. Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp. Vision. Mål för 2014. Barn och Elevernas delaktighet. Förebyggande åtgärder Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling i Björkris spåret 205 Innehåll Inledning Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp Vision Mål för 204 Barn och Elevernas delaktighet Förebyggande

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 2013/14 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 2013/14 Syftet med likabehandlingsarbetet på skolan: Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Förskolans vision: På Tomtebo arbetar vi för att alla ska känna sig lika mycket värda!

Förskolans vision: På Tomtebo arbetar vi för att alla ska känna sig lika mycket värda! LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TOMTEBO 2014-2015 Förskolans vision: På Tomtebo arbetar vi för att alla ska känna sig lika mycket värda! Förskolans allmänna förebyggande arbete: Vi arbetar utifrån styrdokumenten

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO)

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO) För trygghet, ansvar och respekt i skolan information från Barn- och elevombudet (BEO) 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN Innehållsförteckning Sklans bk Wasasklans infrmatin med läsårstider It s learning Plicy kring elevs frånvar ch regler från CSN Rutiner för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs Plicydkument för Datr/IT-användning

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING

Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING LIKABEHANDLING Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING Diskrimineringsgrunderna 1. Kön 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 3. Etnisk tillhörighet 4. Religion

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013

Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013 Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013 1. Vision Ingen diskriminering eller kränkning skall förekomma vid Fryshusets Gymnasium. Alla i skolans verksamhet ska behandlas lika oavsett kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden BÅSTADS KOMMUN 1 (1) Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden Datum: Tisdagen den 13 januari 2015 Tid: Kl. 10:15-12:00 Utbildning Kl. 13:00 Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara Lundström Haglind Innehållsförteckning Inledning Organisation

Läs mer