Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14"

Transkript

1 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering på grund av: kön etnisk tillhörighet religin eller annan trsuppfattning sexuell läggning könsöverskridande identitet eller uttryck funktinshinder ålder samt förebygga ch förhindra annan kränkande behandling. Till detta räknas mbbning ch sexuella trakasserier. Med mbbning menar vi en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga enannan skada eller behag. JämO har gjrt en tydlig redvisning av de vanstående begreppen. Den finns sm bilaga 1. Där finns ckså bilagt de lagar sm reglerar likabehandlingsplanen (bilaga 2).

2 2. Vår visin är att alla på Kunskapssklan i Brås ska känna sig trygga ch respekterade. Diskriminering ch annan kränkande behandling ska inte förekmma på sklan. 3. Vår syn på varför diskriminering ch kränkande behandling uppstår, där även mbbning ingår, är att det dels berr på vad enskilda persner väljer att göra ch dels är ett resultat av hur klimatet på sklan är. Detta gör att vi sm skla har ett strt ansvar att förmedla demkratiska värden sm tlerans ch människrs lika värde. I praktiken innebär det bland annat att träning i samarbetsmetder, att vara en juste kmpis, prblemlösning ch kritiskt tänkande ska vara viktigt i vår verksamhet. 4. Granskning/kartläggning Inm ramen för vårt likabehandlingsarbete ska vi varje år granska hur vår rganisatin (schema, resursfördelning etc.), arbetssätt (metder ch material) ch arbetsklimat (nrmer ch värderingar samt hur dessa kmmer till uttryck såväl hs persnal sm hs elever) bidrar till någt psitivt eller mtarbetar likabehandling. Hur ska granskningen/kartläggningen gå till? 1. Diskussin i persnalgruppen i starten av varje läsår. Elevhälsan ansvarar för genmförandet. Mallar finns längst bak i likabehandlingsplanen. 2. Genmföra en enkät bland eleverna sm syftar till att ringa in förekmsten av diskriminering ch kränkande behandling. Enkäten genmförs vecka 47, 48. Persnlig handledare ansvarar för genmförandet. 3. Genmföra elevintervjuer på PH-samtalen i syfte att ringa in var på sklan kränkande behandling förekmmer. Persnlig handledare ansvarar för genmförande. 4. Samarbeta med elevrådet (arbetsmiljörådet) för att få elevperspektiv på likabehandlingsarbetet. Detta ska ske i slutet av vårterminen då vi följer upp året sm varit utifrån likabehandlingsplanen inför framtagandet av nästa års plan. Rektr ansvarar för genmförandet.

3 5. Har vi tillräcklig kmpetens? Rektr ska årligen se över kmpetens ch intresse för frtbildning. Lämpligt att göra i samband med granskningen av verksamheten. Rektr ansvarar ckså för att ta fram förslag på utvecklingsmråden. 6. Knkreta ch utvärderingsbara mål 1. Prcentsatserna tas fram utifrån resultaten från granskningen/kartläggningen. 2. Inm lppet av ett år ska andelen elever sm i enkäten uppgett att de under innevarande termin utsatts för upprepade kränkningar eller trakasserier (mbbning) gå mt nll. (nllvisin) 3. All upprepad kränkning (mbbning) ska ha slutat vid tiden för uppföljningen av ärendet, vilken sker senast två veckr efter att situatinen blev känd av persnal på sklan. 4. Ingen av eleverna, alltså 0 %, ska uppleva sig diskriminerade av persnal eller av verksamhetens struktur eller innehåll.

4 7. Metd för likabehandlingsarbetet Kunskapssklan i Brås har valt att inte köpa in en specifik metd sm sägs mtverka diskriminering ch kränkande behandling, sm ligger utanför vårt pedaggiska kncept. Anledningen till detta är att de lika faktrer sm enligt de senaste vetenskapliga rönen visat sig skapa framgång i likabehandlingsarbete, med bäst resultat ch på enklaste sätt genmförs integrerat i vår rdinarie verksamhet. Nedan redvisas framgångsfaktrerna samt hur vi avser att förhålla ss till dem: Whle schl apprach (=alla vuxna på sklan har ansvaret för likabehandlingsarbetet) Detta har lett fram till ställningstagandet att likabehandlingsarbetet ska utföras integrerat i den rdinarie verksamheten. Likabehandlingsarbetet ska vara en naturlig del i basgruppssamlingar, steg- ch kursarbete, aktivitetsdagar, Gamlebyvistelsen, mm. Arbetet ska ledas av samtliga pedagger samt elevhälspersnal. Frskning har visat att satsningar på smala ch alltför individinriktade åtgärder har haft liten eller ingen effekt. Det är därför viktigt att det förebyggande arbetet är en naturlig ch återkmmande del i vardagsarbetet sm mfattar alla elever ch inte drivs sm ett enskilt prjekt vid sidan av den reguljära verksamheten. De aktiviteter sm planeras att genmföras under läsåret framgår av bilaga 3. Rastvakter Finns inbyggt i vårt arbetssätt (allmänhandledare) eftersm vi befinner ss bland eleverna hela deras skldag. Kntinuerliga undersökningar Genmför vi dels med den centrala elevenkäten, men ckså med en lkal utförligare enkät samt intervju av samtliga elever inm ramen för PH-samtalet. Lärarna samtalar ckså på Ph-samtalen varje vecka med eleverna m hur de uppfattar sin sklsituatin. Föräldrainfrmatin Genmförs i samarbete med elevhälsteamet på föräldramöten. Tydlighet när det gäller åtgärder Samtliga elever blir varje läsår infrmerade m sklans åtgärder vid kränkningar / mbbning. Detta ansvarar elevhälsteamet för.

5 8. Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling Den sm får kännedm m att någn på sklan utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling kntaktar samma dag persnlig handledare, rektr ch elevhälspersnal. Elevhälsteamet ch berörda handledare bestämmer vilka sm ska arbeta med ärendet. Minst två persner skall med ärendet. Dessa tar fram en plan för eventuella medelbara skyddsåtgärder samt en plan för enskilda samtal med samtliga berörda elever. Även detta samma dag. Detta dkumenteras. Incidentrapprter finns i pärm i Einstein. Enskilda samtal genmförs, samma dag, med syfte att utreda vad sm hänt, analysera rsakerna samt ta fram strategier för förändring av negativa beteenden. Detta dkumenteras. Kntakt tas med elevernas föräldrar, samma dag. Vid behv kmmer föräldrarna till sklan. Ärendet följs upp en krt tid efter, strategierna utvärderas ch ändras vid behv. Vid särskilt grv kränkning anmäls ärendet till plisen.

6 9. Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling av vuxen sm kränker elev Den sm får kännedm m att någn på sklan utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling kntaktar samma dag rektr ch elevhälspersnal. Rektr bestämmer vilka sm ska arbeta med ärendet. Minst två persner skall med ärendet. Dessa tar fram en plan för eventuella medelbara skyddsåtgärder samt en plan för enskilda samtal med samtliga berörda elever. Även detta samma dag. Detta dkumenteras. Incidentrapprter finns i pärm i Einstein. Enskilda samtal genmförs, samma dag, med syfte att utreda vad sm hänt, analysera rsakerna samt ta fram strategier för förändring av negativa beteenden. Detta dkumenteras. Kntakt tas med elevernas föräldrar, samma dag. Vid behv kmmer föräldrarna till sklan. Ärendet följs upp en krt tid efter, strategierna utvärderas ch ändras vid behv. Vid särskilt grv kränkning anmäls ärendet till plisen. Kntakt ska tas med persnalavdelningen.

7 10. Dkumentatin: Samtliga delaktiga handledare ch medlemmar i elevhälsteamet dkumenterar var för sig vad sm sägs, görs ch beslutas i ärendet. Till detta ändamål finns en mall för elevhälsprtkll sm kan användas (denna mall finns tillgänglig för all persnal på sklan). Dkumentatinen samlas ihp ch förvaras hs rektr. 11. Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan (Likabehandlingsplan ): Vid läsårets slut ska likabehandlingsarbetet utvärderas. Resultatet av utvärderingen samt resultaten från granskningen/kartläggningen ligger sedan till grund för nästa års val av förebyggande åtgärder. Vi har kartlagt ch utvärderat likabehandlingsplanen med hjälp av: Den årliga centrala enkätundersökningen där det bl.a. ställs frågr m trakasserier ch kränkande behandling samt trivseln på sklan. En lkal trivselenkät för sklan i Brås sm utfördes vecka för att ytterligare bevaka frågrna m det förekmmer trakasserier ch kränkande behandling på sklan. De persnliga handledarsamtalen där persnlig handledare särskilt ska uppmärksamma m eleven varit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Genmgång av de upprättade incidentrapprterna under året. Elevhälsteamets- ch persnalens utvärdering i samband med kvalitetsredvisningsarbetet. Utvärdering av mål från Likabehandlingsplanen 12/13 10% av eleverna upplever att de utsatts för upprepade kränkningar eller trakasserier. Detta blir vårt utgångsvärde inför nästa år ch ska gå mt 0. Enligt vår kännedm har kränkningarna upphört vid tiden för uppföljningen. Ingen av eleverna, alltså 0 %, ha upplevt sig diskriminerade av persnal eller av verksamhetens struktur eller innehåll.

8 12. Åtgärder inför läsår utifrån utvärderingen Göra den lkala trivselenkäten vecka 47/48 med fler utredande frågr kring rsaken att ca. 10 % av eleverna känt sig kränkta under föregående läsår. Göra elevintervjuer på PH-tiden direkt efter enkäten för att ringa in var på sklan det kan förekmma trakasserier ch kränkande behandling. Låta EHT medverka vid arbetsmiljörådets möten. Arbeta mer förebyggande på basgruppssamlingar med värderingsövningar ch diskussiner. Skriva in Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling av vuxen sm kränker elev i Likabehandlingsplanen. Fältassistenternas arbete under året har fungerat väl ch kmmer frtsätta nästa år. Vid frågr kntakta någn i EHT-teamet: Sklkuratr Bente Nielsen Sklsköterska Pia Götvall

9 Specialpedagg Ingrid Lindahl Bitr. rektr Niklas Nrder Rektr Björn Nyman

10 Bilaga 1 Vad står begreppen för? (Ur: JämO (2008) Förebygga diskriminering, främja likabehandling ) Direkt ch indirekt diskriminering Diskriminering är när sklan på sakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas ch det har en direkt kppling till exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprgram med mtiveringen att det redan går så många flickr på just detta prgram. Men man kan ckså diskriminera genm att behandla alla lika. Det är det sm kallas indirekt diskriminering. Det sker när sklan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt sm verkar vara neutralt, men sm i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar sklan indirekt de elever sm på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier är en behandling sm kränker en elevs värdighet ch sm har kppling till någn av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktinshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet ch religin eller annan trsuppfattning. Annan kränkande behandling Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet sm saknar kppling till en diskrimineringsgrund Kränkande behandling Ett uppträdande sm kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) verbala (ht, svrdmar, öknamn)

11 psyksciala (utfrysning, blickar, alla går när man kmmer) texter ch bilder (även sm lappar, ftgrafier, sms, mms, msn ch meddelanden på lika webbcmmunities). Kränkande behandling kan delas in i trakasserier annan kränkande behandling. Trakasserier är kränkande behandling sm har samband med kön etnisk tillhörighet religin eller annan trsuppfattning funktinshinder sexuell läggning. Annan kränkande behandling är uppträdande sm utan att vara trakasserier kränker en elevs värdighet. Både sklpersnal ch elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktinshinder etc. Diskriminering är när en vuxen i sklan missgynnar en elev ch det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Trakasserier sm utförs av sklans persnal kan ckså vara diskriminering. Diskriminering kan även ske genm sklans regler, undervisning, lärböcker etc.

12 Bilaga 2 Skllagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mt kränkande behandling Ändamål ch tillämpningsmråde 1 Detta kapitel har till ändamål att mtverka kränkande behandling av barn ch elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning ch annan verksamhet enligt denna lag. Diskriminering 2 Bestämmelser m förbud m.m. mt diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). Definitiner 3 I detta kapitel avses med - elev: utöver vad sm anges i 1 kap. 3 den sm söker annan utbildning än förskla enligt denna lag, - barn: den sm deltar i eller söker plats i försklan eller annan pedaggisk verksamhet enligt 25 kap., - persnal: anställda ch uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, ch - kränkande behandling: ett uppträdande sm utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Tvingande bestämmelser 4 Avtalsvillkr sm inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. Ansvar för persnalen 5 Huvudmannen ansvarar för att persnalen fullgör de skyldigheter sm anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inm ramen för uppdraget. Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 6 Huvudmannen ska se till att det inm ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att mtverka kränkande behandling av barn ch elever. Närmare föreskrifter m detta finns i 7 ch 8. Skyldighet att förebygga ch förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genmförs åtgärder för att förebygga ch förhindra att barn ch elever utsätts för kränkande behandling. Plan mt kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder sm behövs för att förebygga ch förhindra kränkande behandling av barn ch elever. Planen ska innehålla en redgörelse för vilka av dessa åtgärder sm avses att påbörjas eller genmföras under det kmmande året. En redgörelse för hur de planerade åtgärderna har genmförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mt kränkande behandling 9 Huvudmannen eller persnalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda ch vidta åtgärder mt kränkande behandling

13 10 En lärare, förskllärare eller annan persnal sm får kännedm m att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till försklechefen eller rektrn. En försklechef eller rektr sm får kännedm m att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda mständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ch i förekmmande fall vidta de åtgärder sm skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första ch andra meningarna ska tillämpas på mtsvarande sätt m ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt sm avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet sm avses i 25 kap. ch för fritidshem sm inte är integrerade med en sklenhet eller förskleenhet gäller första ch andra styckena för den persnal sm huvudmannen utser. Förbud mt repressalier 11 Huvudmannen eller persnalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någn handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. Skadestånd 12 Om huvudmannen eller persnalen åsidsätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning sm detta innebär, dels ersätta annan skada sm har rsakats av åsidsättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dck inte, m kränkningen är ringa. Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla brt. Rättegången 13 Mål m skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken m rättegången i tvistemål när förlikning m saken är tillåten. I sådana mål kan det dck förrdnas att vardera parten ska bära sin rättegångskstnad, m den part sm har förlrat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. Bevisbörda 14 Om ett barn eller en elev sm anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 eller repressalier enligt 11, visar mständigheter sm ger anledning att anta att han eller hn har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten sm ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekmmit. Rätt att föra talan 15 I en tvist m skadestånd enligt detta kapitel får Statens sklinspektin sm part föra talan för ett barn eller en elev sm medger det. När Sklinspektinen för sådan talan får myndigheten i samma rättegång ckså föra annan talan för barnet eller eleven m han eller hn medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande. Bestämmelserna i rättegångsbalken m part ska gälla även den för vilken Sklinspektinen för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, persnlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran ch andra frågr sm rör bevisningen. När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Sklinspektinen inte väcka talan för barnet eller eleven m samma sak.

14 16 Rättens avgörande i ett mål där Statens sklinspektin för talan för ett barn eller en elev får överklagas av barnet eller eleven, m det får överklagas av myndigheten. När rättens avgörande i ett mål sm avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Sklinspektinen. Aktuella bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att mtverka diskriminering ch på andra sätt främja lika rättigheter ch möjligheter avsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder, sexuell läggning eller ålder kap. Förbud mt diskriminering ch repressalier Utbildning Diskrimineringsförbud 5 Den sm bedriver verksamhet sm avses i skllagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanrdnare) får inte diskriminera någt barn eller någn elev, student eller studerande sm deltar i eller söker till verksamheten. Anställda ch uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanrdnaren när de handlar inm ramen för anställningen eller uppdraget. Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanrdnare genm skäliga åtgärder i fråga m lkalernas tillgänglighet ch användbarhet kan se till att en persn med funktinshinder, sm söker eller har antagits till utbildning enligt högsklelagen (1992:1434) eller till utbildning sm kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) m tillstånd att utfärda vissa examina, kmmer i en jämförbar situatin med persner utan sådant funktinshinder. 6 Förbudet i 5 hindrar inte 1. åtgärder sm är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnr ch män vid tillträde till annan utbildning än sådan sm avses i skllagen (1985:1100), 2. tillämpning av bestämmelser sm tar hänsyn till ålder i fråga m förskleverksamhet eller sklbarnsmsrg, utbildning i förskleklass, i det bligatriska sklväsendet eller i en fristående skla sm mtsvarar grundsklan, särsklan eller specialsklan, eller 3. särbehandling på grund av ålder, m den har ett berättigat syfte ch de medel sm används är lämpliga ch nödvändiga för att uppnå syftet. Förbudet hindrar inte heller att en flkhögskla eller ett studieförbund vidtar åtgärder sm är ett led i strävanden att främja lika rättigheter ch möjligheter avsett etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning. Skyldighet att utreda ch vidta åtgärder mt trakasserier 7 Om en utbildningsanrdnare får kännedm m att ett barn eller en elev, student eller studerande sm deltar i eller söker till utbildningsanrdnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanrdnaren skyldig att utreda mständigheterna kring de uppgivna trakasserierna ch i förekmmande fall vidta de åtgärder sm skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden

15 3 kap. Aktiva åtgärder Utbildning Målinriktat arbete 14 En utbildningsanrdnare sm bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skllagen (1985:1100), utbildning enligt högsklelagen (1992:1434) eller utbildning sm kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) m tillstånd att utfärda vissa examina ska inm ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter ch möjligheter för de barn, elever eller studenter sm deltar i eller söker till verksamheten, avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Närmare föreskrifter m utbildningsanrdnarens skyldigheter finns i 15 ch 16. Att förebygga ch förhindra trakasserier 15 En utbildningsanrdnare sm avses i 14 ska vidta åtgärder för att förebygga ch förhindra att någt barn eller någn elev eller student sm deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier sm har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. Likabehandlingsplan 16 En utbildningsanrdnare sm avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder sm behövs för att dels främja lika rättigheter ch möjligheter för de barn, elever eller studenter sm deltar i eller söker till verksamheten, avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning, dels förebygga ch förhindra trakasserier sm avses i 15. Planen ska innehålla en redgörelse för vilka av dessa åtgärder sm utbildningsanrdnaren avser att påbörja eller genmföra under det kmmande året. En redvisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genmförts ska tas in i efterföljande års plan. Förrdning (2006:1083) m barns ch elevers deltagande i arbetet med planer mt diskriminering ch kränkande behandling 2 En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen (2008:567) ch en plan mt kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skllagen (2010:800) ska upprättas, följas upp ch ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utfrmningen ch mfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder ch mgnad.

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke 1 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke Målsättning Målet för Vuxenutbildningen är att trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte skall

Läs mer

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RIKTLINJER, UN 37 1(7) Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2(7) Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 10 11

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 10 11 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 10 11 Syftet med likabehandlingsarbetet på skolan: Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

VUXENUTBILDNINGENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VUXENUTBILDNINGENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VUXENUTBILDNINGENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter rev 2016-07-04 Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är Kommunal vuxenutbildning,

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering på grund av:

Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering på grund av: Syftet med likabehandlingsarbetet på skolan: Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering på grund av: kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 15 16

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 15 16 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 15 16 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på skolan: Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om likabehandling av studenter i högskolan; SFS 2001:1286 Utkom från trycket den 9 januari 2002 utfärdad den 20 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola Likabehandlingsplan för Alla barn skall känna sig trygga ch bemötas med respekt för sin egenart. Försklan skall vara en miljö sm är fri från förekmsten av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Juni Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Orust Waldorfförskola

Juni Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Orust Waldorfförskola Juni 2013 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Orust Waldorfförskola 2013-2014 1. Innehåll Så här säger lagen..1 Skollagen...1 Diskrimineringslagen...5 Begrepp..6 Likabehandlingsplan och

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (10) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (10) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (10) 2013-11-21 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (10) Likabehandlingsplan

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2015-2016 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Natallia

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Säffle Lärcenter

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Säffle Lärcenter Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Säffle Lärcenter Innehållsförteckning Inledning 1.Förbud mot diskriminering och kränkande behandling. 3 2. Det främjande arbetet

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 2013/14 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Enköping läsåret 2013/14 Syftet med likabehandlingsarbetet på skolan: Att främja elevernas rättigheter och att motverka diskriminering

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Inledning Enligt Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, också kallad barn och elevskyddslagen (1 april 2006), skall en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013 Likabehandlingsplan Österro skola 2012/2013 1 Innehållsförteckning Vision, verksamhetsidé, mål och målkriterier... 3 Främjande åtgärder, förebyggande åtgärder och åtgärder vid kränkande behandling, diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Geneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Geneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Genesklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen: Grundskla Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Grundskla a för planen Rektr

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kullerbyttans förskola 2015-2016 Plan mot kränkande behandling Detta är en information till dig som har ditt barn på Kullerbyttans förskola i Frostkåge. På vår förskola tillämpas

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Vad är diskriminering? Program

Vad är diskriminering? Program Vad är diskriminering? att hantera ch utreda diskrimineringsärenden Prgram Regelverk Diskrimineringsskyddet Diskrimineringsgrunder Diskrimineringsfrmer Bevisning vid diskriminering Exempel - diskriminering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering; SFS 2003:307 Utkom från trycket den 16 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens ändamål

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sfia Försklr Sida 1 (9) 2015-05-05 Likabehandlingsplan/Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015 Försklan Äventyret Inledning Följande plan, med förebyggande arbete,

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12 för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 0 Innehåll Inledning... 2 Del 1... 3 1.1Värdegrund, vision och mål... 3 1.2Förankring och ansvar... 3 1.3Utvärdering

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan Datum 2012-01-09 Handläggare Kjell Wikstrand Rektor Runnerydsskolan Direkttelefon 0380-517932 E-postadress kjell.wikstrand@nassjo.se Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östrabo Yrkes Fordons- och transportprogrammet Läsår 2017 Innehåll Introduktion och bakgrund... 3 Vision... 3 Grundläggande begrepp... 3 Diskriminering...

Läs mer

Innehåll. Inledning. Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp. Vision. Mål för 2014. Barn och Elevernas delaktighet. Förebyggande åtgärder

Innehåll. Inledning. Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp. Vision. Mål för 2014. Barn och Elevernas delaktighet. Förebyggande åtgärder Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling i Björkris spåret 205 Innehåll Inledning Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp Vision Mål för 204 Barn och Elevernas delaktighet Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Rekarnegymnasiets likabehandlingsplan 2010/2011

Rekarnegymnasiets likabehandlingsplan 2010/2011 Rekarnegymnasiets likabehandlingsplan 2010/2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL.2 1. VISION, Rekarnegymnasiets vision, värdegrund och verksamhetsidé.3 2. DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE...4 3. KARTLÄGGNING OCH ANALYS.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 1. Grunduppgifter... 3 2. Igelkottens mål och vision.. 3 3. Igelkottens policy. 3 4. Definitioner av begreppen...4

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer