Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14"

Transkript

1 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering på grund av: kön etnisk tillhörighet religin eller annan trsuppfattning sexuell läggning könsöverskridande identitet eller uttryck funktinshinder ålder samt förebygga ch förhindra annan kränkande behandling. Till detta räknas mbbning ch sexuella trakasserier. Med mbbning menar vi en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga enannan skada eller behag. JämO har gjrt en tydlig redvisning av de vanstående begreppen. Den finns sm bilaga 1. Där finns ckså bilagt de lagar sm reglerar likabehandlingsplanen (bilaga 2).

2 2. Vår visin är att alla på Kunskapssklan i Brås ska känna sig trygga ch respekterade. Diskriminering ch annan kränkande behandling ska inte förekmma på sklan. 3. Vår syn på varför diskriminering ch kränkande behandling uppstår, där även mbbning ingår, är att det dels berr på vad enskilda persner väljer att göra ch dels är ett resultat av hur klimatet på sklan är. Detta gör att vi sm skla har ett strt ansvar att förmedla demkratiska värden sm tlerans ch människrs lika värde. I praktiken innebär det bland annat att träning i samarbetsmetder, att vara en juste kmpis, prblemlösning ch kritiskt tänkande ska vara viktigt i vår verksamhet. 4. Granskning/kartläggning Inm ramen för vårt likabehandlingsarbete ska vi varje år granska hur vår rganisatin (schema, resursfördelning etc.), arbetssätt (metder ch material) ch arbetsklimat (nrmer ch värderingar samt hur dessa kmmer till uttryck såväl hs persnal sm hs elever) bidrar till någt psitivt eller mtarbetar likabehandling. Hur ska granskningen/kartläggningen gå till? 1. Diskussin i persnalgruppen i starten av varje läsår. Elevhälsan ansvarar för genmförandet. Mallar finns längst bak i likabehandlingsplanen. 2. Genmföra en enkät bland eleverna sm syftar till att ringa in förekmsten av diskriminering ch kränkande behandling. Enkäten genmförs vecka 47, 48. Persnlig handledare ansvarar för genmförandet. 3. Genmföra elevintervjuer på PH-samtalen i syfte att ringa in var på sklan kränkande behandling förekmmer. Persnlig handledare ansvarar för genmförande. 4. Samarbeta med elevrådet (arbetsmiljörådet) för att få elevperspektiv på likabehandlingsarbetet. Detta ska ske i slutet av vårterminen då vi följer upp året sm varit utifrån likabehandlingsplanen inför framtagandet av nästa års plan. Rektr ansvarar för genmförandet.

3 5. Har vi tillräcklig kmpetens? Rektr ska årligen se över kmpetens ch intresse för frtbildning. Lämpligt att göra i samband med granskningen av verksamheten. Rektr ansvarar ckså för att ta fram förslag på utvecklingsmråden. 6. Knkreta ch utvärderingsbara mål 1. Prcentsatserna tas fram utifrån resultaten från granskningen/kartläggningen. 2. Inm lppet av ett år ska andelen elever sm i enkäten uppgett att de under innevarande termin utsatts för upprepade kränkningar eller trakasserier (mbbning) gå mt nll. (nllvisin) 3. All upprepad kränkning (mbbning) ska ha slutat vid tiden för uppföljningen av ärendet, vilken sker senast två veckr efter att situatinen blev känd av persnal på sklan. 4. Ingen av eleverna, alltså 0 %, ska uppleva sig diskriminerade av persnal eller av verksamhetens struktur eller innehåll.

4 7. Metd för likabehandlingsarbetet Kunskapssklan i Brås har valt att inte köpa in en specifik metd sm sägs mtverka diskriminering ch kränkande behandling, sm ligger utanför vårt pedaggiska kncept. Anledningen till detta är att de lika faktrer sm enligt de senaste vetenskapliga rönen visat sig skapa framgång i likabehandlingsarbete, med bäst resultat ch på enklaste sätt genmförs integrerat i vår rdinarie verksamhet. Nedan redvisas framgångsfaktrerna samt hur vi avser att förhålla ss till dem: Whle schl apprach (=alla vuxna på sklan har ansvaret för likabehandlingsarbetet) Detta har lett fram till ställningstagandet att likabehandlingsarbetet ska utföras integrerat i den rdinarie verksamheten. Likabehandlingsarbetet ska vara en naturlig del i basgruppssamlingar, steg- ch kursarbete, aktivitetsdagar, Gamlebyvistelsen, mm. Arbetet ska ledas av samtliga pedagger samt elevhälspersnal. Frskning har visat att satsningar på smala ch alltför individinriktade åtgärder har haft liten eller ingen effekt. Det är därför viktigt att det förebyggande arbetet är en naturlig ch återkmmande del i vardagsarbetet sm mfattar alla elever ch inte drivs sm ett enskilt prjekt vid sidan av den reguljära verksamheten. De aktiviteter sm planeras att genmföras under läsåret framgår av bilaga 3. Rastvakter Finns inbyggt i vårt arbetssätt (allmänhandledare) eftersm vi befinner ss bland eleverna hela deras skldag. Kntinuerliga undersökningar Genmför vi dels med den centrala elevenkäten, men ckså med en lkal utförligare enkät samt intervju av samtliga elever inm ramen för PH-samtalet. Lärarna samtalar ckså på Ph-samtalen varje vecka med eleverna m hur de uppfattar sin sklsituatin. Föräldrainfrmatin Genmförs i samarbete med elevhälsteamet på föräldramöten. Tydlighet när det gäller åtgärder Samtliga elever blir varje läsår infrmerade m sklans åtgärder vid kränkningar / mbbning. Detta ansvarar elevhälsteamet för.

5 8. Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling Den sm får kännedm m att någn på sklan utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling kntaktar samma dag persnlig handledare, rektr ch elevhälspersnal. Elevhälsteamet ch berörda handledare bestämmer vilka sm ska arbeta med ärendet. Minst två persner skall med ärendet. Dessa tar fram en plan för eventuella medelbara skyddsåtgärder samt en plan för enskilda samtal med samtliga berörda elever. Även detta samma dag. Detta dkumenteras. Incidentrapprter finns i pärm i Einstein. Enskilda samtal genmförs, samma dag, med syfte att utreda vad sm hänt, analysera rsakerna samt ta fram strategier för förändring av negativa beteenden. Detta dkumenteras. Kntakt tas med elevernas föräldrar, samma dag. Vid behv kmmer föräldrarna till sklan. Ärendet följs upp en krt tid efter, strategierna utvärderas ch ändras vid behv. Vid särskilt grv kränkning anmäls ärendet till plisen.

6 9. Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling av vuxen sm kränker elev Den sm får kännedm m att någn på sklan utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling kntaktar samma dag rektr ch elevhälspersnal. Rektr bestämmer vilka sm ska arbeta med ärendet. Minst två persner skall med ärendet. Dessa tar fram en plan för eventuella medelbara skyddsåtgärder samt en plan för enskilda samtal med samtliga berörda elever. Även detta samma dag. Detta dkumenteras. Incidentrapprter finns i pärm i Einstein. Enskilda samtal genmförs, samma dag, med syfte att utreda vad sm hänt, analysera rsakerna samt ta fram strategier för förändring av negativa beteenden. Detta dkumenteras. Kntakt tas med elevernas föräldrar, samma dag. Vid behv kmmer föräldrarna till sklan. Ärendet följs upp en krt tid efter, strategierna utvärderas ch ändras vid behv. Vid särskilt grv kränkning anmäls ärendet till plisen. Kntakt ska tas med persnalavdelningen.

7 10. Dkumentatin: Samtliga delaktiga handledare ch medlemmar i elevhälsteamet dkumenterar var för sig vad sm sägs, görs ch beslutas i ärendet. Till detta ändamål finns en mall för elevhälsprtkll sm kan användas (denna mall finns tillgänglig för all persnal på sklan). Dkumentatinen samlas ihp ch förvaras hs rektr. 11. Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan (Likabehandlingsplan ): Vid läsårets slut ska likabehandlingsarbetet utvärderas. Resultatet av utvärderingen samt resultaten från granskningen/kartläggningen ligger sedan till grund för nästa års val av förebyggande åtgärder. Vi har kartlagt ch utvärderat likabehandlingsplanen med hjälp av: Den årliga centrala enkätundersökningen där det bl.a. ställs frågr m trakasserier ch kränkande behandling samt trivseln på sklan. En lkal trivselenkät för sklan i Brås sm utfördes vecka för att ytterligare bevaka frågrna m det förekmmer trakasserier ch kränkande behandling på sklan. De persnliga handledarsamtalen där persnlig handledare särskilt ska uppmärksamma m eleven varit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Genmgång av de upprättade incidentrapprterna under året. Elevhälsteamets- ch persnalens utvärdering i samband med kvalitetsredvisningsarbetet. Utvärdering av mål från Likabehandlingsplanen 12/13 10% av eleverna upplever att de utsatts för upprepade kränkningar eller trakasserier. Detta blir vårt utgångsvärde inför nästa år ch ska gå mt 0. Enligt vår kännedm har kränkningarna upphört vid tiden för uppföljningen. Ingen av eleverna, alltså 0 %, ha upplevt sig diskriminerade av persnal eller av verksamhetens struktur eller innehåll.

8 12. Åtgärder inför läsår utifrån utvärderingen Göra den lkala trivselenkäten vecka 47/48 med fler utredande frågr kring rsaken att ca. 10 % av eleverna känt sig kränkta under föregående läsår. Göra elevintervjuer på PH-tiden direkt efter enkäten för att ringa in var på sklan det kan förekmma trakasserier ch kränkande behandling. Låta EHT medverka vid arbetsmiljörådets möten. Arbeta mer förebyggande på basgruppssamlingar med värderingsövningar ch diskussiner. Skriva in Åtgärder vid förekmst av diskriminering eller annan kränkande behandling av vuxen sm kränker elev i Likabehandlingsplanen. Fältassistenternas arbete under året har fungerat väl ch kmmer frtsätta nästa år. Vid frågr kntakta någn i EHT-teamet: Sklkuratr Bente Nielsen Sklsköterska Pia Götvall

9 Specialpedagg Ingrid Lindahl Bitr. rektr Niklas Nrder Rektr Björn Nyman

10 Bilaga 1 Vad står begreppen för? (Ur: JämO (2008) Förebygga diskriminering, främja likabehandling ) Direkt ch indirekt diskriminering Diskriminering är när sklan på sakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas ch det har en direkt kppling till exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprgram med mtiveringen att det redan går så många flickr på just detta prgram. Men man kan ckså diskriminera genm att behandla alla lika. Det är det sm kallas indirekt diskriminering. Det sker när sklan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt sm verkar vara neutralt, men sm i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar sklan indirekt de elever sm på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier är en behandling sm kränker en elevs värdighet ch sm har kppling till någn av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktinshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet ch religin eller annan trsuppfattning. Annan kränkande behandling Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet sm saknar kppling till en diskrimineringsgrund Kränkande behandling Ett uppträdande sm kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) verbala (ht, svrdmar, öknamn)

11 psyksciala (utfrysning, blickar, alla går när man kmmer) texter ch bilder (även sm lappar, ftgrafier, sms, mms, msn ch meddelanden på lika webbcmmunities). Kränkande behandling kan delas in i trakasserier annan kränkande behandling. Trakasserier är kränkande behandling sm har samband med kön etnisk tillhörighet religin eller annan trsuppfattning funktinshinder sexuell läggning. Annan kränkande behandling är uppträdande sm utan att vara trakasserier kränker en elevs värdighet. Både sklpersnal ch elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktinshinder etc. Diskriminering är när en vuxen i sklan missgynnar en elev ch det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Trakasserier sm utförs av sklans persnal kan ckså vara diskriminering. Diskriminering kan även ske genm sklans regler, undervisning, lärböcker etc.

12 Bilaga 2 Skllagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mt kränkande behandling Ändamål ch tillämpningsmråde 1 Detta kapitel har till ändamål att mtverka kränkande behandling av barn ch elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning ch annan verksamhet enligt denna lag. Diskriminering 2 Bestämmelser m förbud m.m. mt diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). Definitiner 3 I detta kapitel avses med - elev: utöver vad sm anges i 1 kap. 3 den sm söker annan utbildning än förskla enligt denna lag, - barn: den sm deltar i eller söker plats i försklan eller annan pedaggisk verksamhet enligt 25 kap., - persnal: anställda ch uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, ch - kränkande behandling: ett uppträdande sm utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Tvingande bestämmelser 4 Avtalsvillkr sm inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. Ansvar för persnalen 5 Huvudmannen ansvarar för att persnalen fullgör de skyldigheter sm anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inm ramen för uppdraget. Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 6 Huvudmannen ska se till att det inm ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att mtverka kränkande behandling av barn ch elever. Närmare föreskrifter m detta finns i 7 ch 8. Skyldighet att förebygga ch förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genmförs åtgärder för att förebygga ch förhindra att barn ch elever utsätts för kränkande behandling. Plan mt kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder sm behövs för att förebygga ch förhindra kränkande behandling av barn ch elever. Planen ska innehålla en redgörelse för vilka av dessa åtgärder sm avses att påbörjas eller genmföras under det kmmande året. En redgörelse för hur de planerade åtgärderna har genmförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mt kränkande behandling 9 Huvudmannen eller persnalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda ch vidta åtgärder mt kränkande behandling

13 10 En lärare, förskllärare eller annan persnal sm får kännedm m att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till försklechefen eller rektrn. En försklechef eller rektr sm får kännedm m att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda mständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ch i förekmmande fall vidta de åtgärder sm skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första ch andra meningarna ska tillämpas på mtsvarande sätt m ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt sm avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet sm avses i 25 kap. ch för fritidshem sm inte är integrerade med en sklenhet eller förskleenhet gäller första ch andra styckena för den persnal sm huvudmannen utser. Förbud mt repressalier 11 Huvudmannen eller persnalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någn handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. Skadestånd 12 Om huvudmannen eller persnalen åsidsätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning sm detta innebär, dels ersätta annan skada sm har rsakats av åsidsättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dck inte, m kränkningen är ringa. Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla brt. Rättegången 13 Mål m skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken m rättegången i tvistemål när förlikning m saken är tillåten. I sådana mål kan det dck förrdnas att vardera parten ska bära sin rättegångskstnad, m den part sm har förlrat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. Bevisbörda 14 Om ett barn eller en elev sm anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 eller repressalier enligt 11, visar mständigheter sm ger anledning att anta att han eller hn har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten sm ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekmmit. Rätt att föra talan 15 I en tvist m skadestånd enligt detta kapitel får Statens sklinspektin sm part föra talan för ett barn eller en elev sm medger det. När Sklinspektinen för sådan talan får myndigheten i samma rättegång ckså föra annan talan för barnet eller eleven m han eller hn medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande. Bestämmelserna i rättegångsbalken m part ska gälla även den för vilken Sklinspektinen för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, persnlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran ch andra frågr sm rör bevisningen. När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Sklinspektinen inte väcka talan för barnet eller eleven m samma sak.

14 16 Rättens avgörande i ett mål där Statens sklinspektin för talan för ett barn eller en elev får överklagas av barnet eller eleven, m det får överklagas av myndigheten. När rättens avgörande i ett mål sm avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Sklinspektinen. Aktuella bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att mtverka diskriminering ch på andra sätt främja lika rättigheter ch möjligheter avsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder, sexuell läggning eller ålder kap. Förbud mt diskriminering ch repressalier Utbildning Diskrimineringsförbud 5 Den sm bedriver verksamhet sm avses i skllagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanrdnare) får inte diskriminera någt barn eller någn elev, student eller studerande sm deltar i eller söker till verksamheten. Anställda ch uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanrdnaren när de handlar inm ramen för anställningen eller uppdraget. Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanrdnare genm skäliga åtgärder i fråga m lkalernas tillgänglighet ch användbarhet kan se till att en persn med funktinshinder, sm söker eller har antagits till utbildning enligt högsklelagen (1992:1434) eller till utbildning sm kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) m tillstånd att utfärda vissa examina, kmmer i en jämförbar situatin med persner utan sådant funktinshinder. 6 Förbudet i 5 hindrar inte 1. åtgärder sm är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnr ch män vid tillträde till annan utbildning än sådan sm avses i skllagen (1985:1100), 2. tillämpning av bestämmelser sm tar hänsyn till ålder i fråga m förskleverksamhet eller sklbarnsmsrg, utbildning i förskleklass, i det bligatriska sklväsendet eller i en fristående skla sm mtsvarar grundsklan, särsklan eller specialsklan, eller 3. särbehandling på grund av ålder, m den har ett berättigat syfte ch de medel sm används är lämpliga ch nödvändiga för att uppnå syftet. Förbudet hindrar inte heller att en flkhögskla eller ett studieförbund vidtar åtgärder sm är ett led i strävanden att främja lika rättigheter ch möjligheter avsett etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning. Skyldighet att utreda ch vidta åtgärder mt trakasserier 7 Om en utbildningsanrdnare får kännedm m att ett barn eller en elev, student eller studerande sm deltar i eller söker till utbildningsanrdnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanrdnaren skyldig att utreda mständigheterna kring de uppgivna trakasserierna ch i förekmmande fall vidta de åtgärder sm skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden

15 3 kap. Aktiva åtgärder Utbildning Målinriktat arbete 14 En utbildningsanrdnare sm bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skllagen (1985:1100), utbildning enligt högsklelagen (1992:1434) eller utbildning sm kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) m tillstånd att utfärda vissa examina ska inm ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter ch möjligheter för de barn, elever eller studenter sm deltar i eller söker till verksamheten, avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning. Närmare föreskrifter m utbildningsanrdnarens skyldigheter finns i 15 ch 16. Att förebygga ch förhindra trakasserier 15 En utbildningsanrdnare sm avses i 14 ska vidta åtgärder för att förebygga ch förhindra att någt barn eller någn elev eller student sm deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier sm har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. Likabehandlingsplan 16 En utbildningsanrdnare sm avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder sm behövs för att dels främja lika rättigheter ch möjligheter för de barn, elever eller studenter sm deltar i eller söker till verksamheten, avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder eller sexuell läggning, dels förebygga ch förhindra trakasserier sm avses i 15. Planen ska innehålla en redgörelse för vilka av dessa åtgärder sm utbildningsanrdnaren avser att påbörja eller genmföra under det kmmande året. En redvisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genmförts ska tas in i efterföljande års plan. Förrdning (2006:1083) m barns ch elevers deltagande i arbetet med planer mt diskriminering ch kränkande behandling 2 En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen (2008:567) ch en plan mt kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skllagen (2010:800) ska upprättas, följas upp ch ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utfrmningen ch mfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder ch mgnad.

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO)

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO) För trygghet, ansvar och respekt i skolan information från Barn- och elevombudet (BEO) 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan

Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan 2013 / 2014 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer