Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla"

Transkript

1 Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till trakasserier ch annan kränkande behandling ch ange en tydlig ansvarsfördelning mellan rektr eller någn med mtsvarande ledningsfunktin ch persnal Vara knkret ch utgå från aktuell kartläggning av verksamhetens behv sm utgångspunkt för planerade åtgärder under det kmmande året med en tydlig kppling till varje diskrimineringsgrund Beskriva rutiner för akuta åtgärder ch uppföljande insatser ch hur dessa ska dkumenteras Beskriva hur elever ch persnal ska medverka i arbetet med planen samt hur vårdnadshavare ska göras delaktiga i arbetet Beskriva hur planen ska göras känd ch förankras i hela verksamheten ch hs elevers vårdnadshavare Innehålla en planering för persnalens kmpetensutveckling för att öka medvetenheten m förekmsten av kunskap m diskriminering, trakasserier ch annan kränkande behandling Beskriva hur planen årligen ska upprättas

2 1. Inledning Sklan vilar på demkratins grund. Verksamheten ska utfrmas i överensstämmelse med grundläggande demkratiska värderingar. Var ch en sm verkar inm sklan ska främja aktningen för varje människas egenvärde ch respekten för vår gemensamma miljö Lpfö 98, Lp 94, Lpf 94 Öckerö gymnasium arbetar i enlighet med vanstående uppdrag ch lagen (2006:67) m förbud mt diskriminering ch annan kränkande behandling, 14 a Kap. skllagen ch diskrimineringslagen från 1 jan Sm en följd av detta förväntas alla sm arbetar inm gymnasiesklan att aktivt markera ch ta avstånd från alla tendenser till kränkningar inm sklan. Detta ska gälla mellan såväl elev elev, elev persnal samt persnal persnal. I allt arbete sm gäller lika behandling kmmer hänsyn till ffentlighetsprincipen att tas. 1.1 Visin Öckerö gymnasieskla har sm visin att skapa en arbetsmiljö sm aktivt mtverkar alla frmer av kränkningar ch diskrimineringar. Arbetet med att mtverka kränkningar ch diskrimineringar är en aktiv prcess sm aldrig kan avstanna ch inte heller anses sm avslutad. 1.2 Definitin av begreppen Kränkande behandling Ett uppträdande sm kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara: Fysiska (slag, knuffar) Verbala (ht, svrdmar, öknamn) Psyksciala (utfrysning, blickar, alla går när man kmmer) Texter ch bilder (sms, mms, ftgrafier, skrivna meddelanden i sciala medier) Annan kränkande behandling är uppträdanden sm utan att vara trakasserier - kränker en elevs värdighet. Mbbning är en frm av kränkande behandling sm innebär en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga en annan skada eller behag. Befgade tillsägelser: Förbudet för sklpersnal att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte tillrättavisning sm är befgad för att upprätthålla rdning ch gd miljö, även m eleven kan uppfatta tillrättavisningen sm kränkande. Trakasserier Är kränkande behandling sm har samband med: Kön Etnisk tillhörighet Religin eller annan trsuppfattning Funktinshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet ch uttryck Ålder

3 Både sklpersnal ch elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks p.g.a. en förälders sexuella läggning, funktinshinder etc. Diskriminering Är när en vuxen i sklan missgynnar en elev ch det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan vara direkt, ett beslut sm påverkar eleven persnligen, eller indirekt, ett beslut eller en bestämmelse sm verkar neutral med för en eller flera elever får en diskriminerande betydelse. Trakasserier sm utförs av sklans persnal kan ckså vara diskriminering. Diskriminering kan även ske genm sklans regler, undervisning, lärböcker etc. 1.3 Mål med insatser Om en situatin uppstår där en persn upplever sig kränkt eller diskriminerad är det primära målet med sklans insatser att detta medelbart ska upphöra. Vidare är målet även att hjälpa de inblandade att kunna gå vidare på ett sätt så att situatinen inte ska behöva uppstå igen. 2. Rättigheter ch skyldigheter 2.1 Elevers rättigheter ch skyldigheter Rättigheter Nödvärnsrätten Respekt för sin persn Yttrande-, åsikts- ch religinsfrihet Föreningsrätten Rätten till privatliv Rätten till en trygg arbetsmiljö Skyldigheter Meddela kränkningar till en vuxen persn på sklan. Att nga ha läst sklans likabehandlingsplan ch agera utefter den. 2.2 Persnals rättigheter ch skyldigheter Rättigheter Nödvärnsrätten Respekt för sin persn Yttrande-, åsikts- ch religinsfrihet Föreningsrätten Rätten till privatliv Rätten till en trygg arbetsmiljö

4 2.2.2 Skyldigheter Omedelbart agera när en kränkande handling uppfattas samt dkumentera enligt dkumentatinsmallen, bilaga 1. Att nga ha läst sklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling ch agera utefter den. 3. Förebygga ch upptäcka Följande arbetsmetder används för att förebygga, fånga upp ch mtverka situatiner sm kan utvecklas eller redan utvecklats till kränkande handlingar Inför ch under tiden på Gunilla Tydliga ch förankrade regler ch rutiner mbrd (främjande) Inför segling är en kurs sm genmförs med alla i år 1, då regelverket mbrd gås igenm ch förankras hs eleverna. Utbildning av besättning (främjande) Utbildningsledaren infrmerar befälen mbrd m sklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling ch implementerar arbetet med den i verksamheten. Innehållet ska röra förhållningssätt till elever, gymnasiesklans dkument ch elevers rättigheter ch skyldigheter mbrd. Tydlig rutin vid lttning av vakter mbrd (främjande) Klassföreståndarna genmför lttning inför varje resa. Båtråd(främjande, förebyggande) Båtråd genmförs regelbundet mbrd. Representanter för de lika vakterna träffar då kapten ch utbildningsledaren. Här tas även frågan m genus upp sm en punkt. Elevsamtal (främjande, förebyggande, åtgärdande) Utbildningsledaren har samtal med elever under resans gång utifrån enskilda behv ch har ansvar för att följa upp elevens situatin. Enkäter (främjande) Resan utvärderas ch utvärderingen följs upp på klassråd ch avlämningsmöte. Åtgärder planeras inför nästa resa på arbetslagsmöten. Samtal kring elevers rättigheter ch skyldigheter (främjande) Samtal kring regler ch förhållningssätt mbrd pågår kntinuerligt vid strmöten, vaktförfångningar ch båtråd. Vuxennärvar (främjande, förebyggande) Eleverna har i det dagliga arbetet mbrd alltid flera vuxna närvarande. Under nattpassen är vuxennärvarn lägre.

5 4. Åtgärder akut ch långsiktigt 4.1 Akuta situatiner Elev/elev Vid en akut situatin gäller följande rutiner: DOS dkumenterar inblandade parters upplevelser med hjälp av dkumentatinsmallen (Bilaga 1). EHT kntaktas av DOS EHT kntaktar vårdnadshavare m eleven är under 18 år eller m eleven är över 18 år ch samtycker till kntakt. EHT, DOS ch klassföreståndare gör en bedömning m ett åtgärdsprgram behöver upprättas. Uppföljning av DOS/klassföreståndare enligt fattade beslut. Återkppling ska ske mellan klassföreståndare, elev/vårdnadshavare ch EHT Befäl/elev alt. elev/befäl Kapten dkumenterar inblandade parters upplevelser med hjälp av dkumentatinsmallen (Bilaga 1). Kapten kntaktar rektr Rektr alternativt kapten kntaktar vårdnadshavare till elev sm är under 18 år ch till elev över 18 år sm samtycker till kntakt Kapten ch rektr gör en bedömning m hur vidare åtgärder ska se ut. Uppföljning av rektr enligt fattade beslut. 4.2 Långsiktigt arbete Kartläggningar utifrån vad akuta utredningar visar m situatinen på sklan. Beslutade åtgärder utifrån kartläggning. 5. Delaktighet ch inflytande Planen mt diskriminering ch kränkande behandling ska upprättas en gång per läsår. Ny målbeskrivning ska göras varje år. Utvärdering sker i klassråden, på sklknferensen på vårterminen ch på APT. Ny likabehandlingsplan görs via klassråd, elevråd ch sklknferens. Planen mt diskriminering ch kränkande behandling för elever ch persnal mbrd på T/S Gunilla kmmer att läggas ut på sklans hemsida samt finnas utskriven hs rektr ch DOS. Nästa plan mt diskriminering ch kränkande behandling ska upprättas i augusti 2016.

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan

Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan 2013 / 2014 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer