Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium"

Transkript

1 Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande behandling. Alla sm arbetar ch studerar i vår verksamhet har ett persnligt ch ett gemensamt ansvar för att mtarbeta tendenser till kränkande behandling, att uppmärksamma ch rapprtera samt att aktivt medverka till att åtgärda ch förhindra sådan behandling. Ytterst ansvarig är rektr, men även varje persn sm arbetar på sklan ch varje elev på sklan har ett ansvar att aktivt mtverka kränkande behandling. Värdegrund Vårt mål är alla elever skall växa ch utvecklas ptimalt, både i idrtten ch i sklan Vår skla präglas av glädje ch gemenskap, trygghet, hänsyn ch respekt samt eget ansvar Växa ch utvecklas Varje människa har en innebende lust ch vilja att växa ch utvecklas. Att utveckla hela sin persn, fysiskt, emtinellt ch intellektuellt är målet ch strävan för verksamheten. Devisen mens sana in crpre san (en sund själ i en sund krpp) är ledstjärna för vårt arbete med ungdmarna i Asper. Var ch en skall nå sin ptimala utveckling, både inm idrtt ch skla, med hjälp av mentrskap ch helhetssyn på utveckling ch tillvar. Glädje ch gemenskap Det är kul att lära sig ch utvecklas! Att sätta sina egna mål ch att uppnå dem ger glädje ch tillfredsställelse. Både i idrttsträningen ch i lärandet satsar vi på persnlig utveckling. Var ch en skall utvecklas utifrån sina förutsättningar. Gemenskapen i idrtten ch sklan är grundläggande för utveckling ch gda resultat. Team- ch laganda genmsyrar vår verksamhet. Trygghet Du tillhör en mentrsgrupp, där vi följer både gruppen ch de enskilda elevernas utveckling ch trivsel. Gruppvis ch persnliga uppföljningar av arbetat i sklan ch i idrtten sker regelbundet. Sklan är ett team, ch alla, elever såväl sm persnal, hjälper ch stöttar varandra, precis sm ett idrttslag hjälper varandra för gemensam framgång. Hänsyn ch respekt I stället för regler ch förbud, arbetar vi efter begreppen Hänsyn ch Respekt. Att visa varandra hänsyn, att vara rädda m varandra ch sklan, att måna m varandra, är våra riktlinjer. Att respektera likheter är en självklarhet likheter i bakgrund, erfarenheter ch intressen berikar. Det är en styrka att lära av varandra ch m varandra. Ansvar Arbetet på sklan ch i idrtten kräver att man tar ansvar: ansvar för sin planering, sin utveckling, att utföra uppgifter, att vara på rätt plats i rätt tid ch med rätt utrustning. Både tränare ch sklpersnal finns till hands för att hjälpa dig att ta det ansvaret. På Asper Idrttsgymnasium är du representant för vår verksamhet, vår skla ch idrttsklubben. Därför kräver vi även av dig en drg- ch dpnings fri idrtts- ch studieverksamhet. Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

2 Definitiner Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Trakasserier Annan kränkande behandling Orättvis behandling eller missgynnande av en persn på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder Tillämpandet av en bestämmelse sm verkar neutral men sm får en diskriminerande effekt Uppträdande sm kränker en persns värdighet på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder Ett uppträdande sm utan att vara trakasserier kränker ett barns eller en elevs värdighet, exempelvis våld, ht eller utfrysning Diskrimineringsgrunder Det är i lag förbjudet att diskriminera någn på grund av Kön Etnisk tillhörighet Religin eller annan trsuppfattning Funktinshinder Sexuell läggning Direkt ch Indirekt diskriminering. Direkt gäller lika behandling av lika fall en flicka får inte delta i samma aktivitet sm pjkarna Indirekt gäller lika behandling av lika fall; krav sm verkar neutrala missgynnar särskild grupp förbud att bära huvudbnad i sklan utesluter persner från religiösa grupper Sklan är skyldig att handla med utgångspunkt i barnets subjektiva upplevelse. Vi skall utreda ch åtgärda ch göra vad sm skäligen kan krävas för att förhindra frtsatt kränkning. Utredningen skall analysera vad sm skett ch leda till åtgärder. Aktiva åtgärder förtecknas i vår handlingsplan för att mtverka diskriminering ch främja likabehandling. Åtgärder kan mfatta både rganisatinsnivå ch individnivå. Så förebygger vi diskriminering ch främjar likabehandling Sklans värdegrund har till syfte att främja växande ch utveckling, gemenskap ch glädje, trygghet, hänsyn ch respekt samt ansvarstagande. Den är grunden för allt arbete ch förhållningssätt i verksamheten. I alla skeden av verksamheten betnar vi rätten till likabehandling ch de skyldigheter sm följer med denna. Särskilt värdegrundsarbete genmförs i mentrsgrupper. Likabehandling ingår sm en punkt i den gemensamma utvärderingsenkät sm genmförs årligen. Våra rdningsregler grundas på begreppen hänsyn ch respekt. Dessa aktualiseras varje år ch i enskilda fall vid behv. Persnalen utbildas för att kunna förmedla förhållningssätt ch kunskaper m likabehandling. Organisatriskt Systematiskt arbetsmiljöarbete: Skyddsmbud för elever ch persnal Skyddsmbuden är en kanal för att förebygga, upptäcka ch förhindra kränkningar ch diskriminering Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

3 Elevvårdsteam sciala elevknferenser Ett elevvårdsteam finns på sklan. Grundbemanningen är rektr, sklsköterska ch elevvårdsansvarig (speciallärare). Under terminen hålls sciala knferenser med fkus på helhetssynen på elevernas tillvar, scialt ch studiemässigt. Utöver mentr ch undervisande lärare, medverkar representant för övrig persnal för att fånga upp intryck från andra situatiner än klassrummet. Persnalens uppmärksamhet All persnal har särskilt ansvar för att uppmärksamma tendenser till ch uttryck för kränkande behandling. Persnalens mönsterbildande uppträdande ch reaktin vid övertramp är grundläggande för att förebygga ch förhindra kränkning. Mentrssystemet Helhetssynen på eleven skapar förutsättningar för ett förtrendefullt förhållande mellan mentr ch elev. Detta är en viktig kmmunikatinskanal för det förebyggande liksm identifierande arbetet. I mentrsgruppen grundas arbetet med värdegrund ch rdningsregler. Utvärdering ch uppföljning Värdegrunden ch likabehandlingsplanen följs regelbundet upp ch behandlas. Pedaggiskt Värdegrundsarbete Värdegrundsarbetet startar under intrduktinsdagar för årskurs ett, ch är ett återkmmande inslag under mentrstid ch temadagar eller liknande under alla tre läsåren. Hänsyn ch respekt bearbetning, aktualisering Varje incident sm kan relateras till kränkande behandling skall alltid bearbetas ut perspektivet hänsyn ch respekt enligt Aspers värdegrund. Kartläggning / nulägesbeskrivning Varje år i september genmförs en kartläggning enligt följande mdell: Varje år i september bearbetas etikfrågrna med nya ettrna sklans rdningsregler, mål ch visin. Ettr gör ckså inventering av incidenter/erfarenheter sm man bär med sig från tidigare skla sm blir vår kartläggning av risker. Tvår ch trer besvarar enkät m deras uppfattning av situatinen på sklan. Incidentrapprter upprättas på förekmmen anledning. Dessa tas upp i riskanalysen. Elevråd/mentrsgrupper diskuterar åtgärdsförslag. Uppföljning sker sent under våren alternativ i september. Så arbetar vi för att upptäcka diskriminering eller kränkande behandling Scial knferens Under terminen hålls sciala knferenser med fkus på helhetssynen på elevernas tillvara, scialt ch studiemässigt. Utöver mentr ch undervisande lärare, medverkar representant för övrig persnal för att fånga upp intryck från andra situatiner än klassrummet. Uppmärksamhet - Uppsikt I varje situatin ch möte med elever ch vuxna gäller det att även ha uppmärksamhet på beteenden ch uttalanden sm kan uppfattas kränkande. Alla på sklan ch i synnerhet alla vuxna, har ett ansvar för att upptäcka felaktigt beteende ch rapprtera till elevvårdteam eller rektr för utredning ch analys. Kmmunikatin ch dkumentatin Rektr skall underrättas vid upptäckt av kränkande behandling. Händelsen dkumenteras. Förtrendegrupp elevvårdsgrupp elever Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

4 Så utreder vi diskriminering ch kränkande behandling - incidentrapprt Utgångspunkt för utredningen är alltid den utsattes uppfattning av kränkning. Ansvarig för utredningen utses. Vårdnadshavare till de inblandade skall underrättas m att utredning pågår. Utredningen bedrivs skyndsamt. Den utsatte tas snarast mhand ch ges den hjälp sm behövs. Den/de sm utövat kränkningen skall ckså ge sin versin av händelsen. En allsidig belysning av händelsen skall eftersträvas. Därefter kan de berörda i lämpliga fall träffas för att reda ut händelsen. Dkumentatin av utredningen skall ske i frm av händelsebeskrivning ch eventuellt åtgärdsprgram/överenskmmelser. Den utsatte ch den utövande skall vid behv erbjudas samtal av kunnig persnal inm sklan eller externt. Om händelsen är allvarlig kan den frdra anmälan till sciala myndigheter, plis eller arbetsmiljöverket. Ansvarig för sådan anmälan är rektr. Så åtgärdar vi diskriminering ch kränkande behandling Arbetsgång I en akut situatin har den vuxne ansvar att ingripa ch vid behv skilja de inblandade åt. Andra vuxna i närheten skall underrättas ch har skyldighet att hjälpa till. Anmälan m kränkande behandling lämnas av elev, elevmbud eller persnal till den sm den utsatte eller bservatören känner förtrende för. Därifrån lämnas anmälan mgående vidare till persnal inm elevvårdsgruppen mt kränkande behandling. Om möjligt skall anmälan ha en enkel skriftlig dkumentatin, annars upprättas denna medelbart med den utsatte. Utsedd persn i elevvårdsgruppen utreder enligt rutin van ch dkumenterar kränkningen. Helst skall utredningen mynna ut i ett sammanträffande mellan parterna ch en överenskmmelse i samförstånd m att inte upprepa kränkningen. Vikt läggs vid att nå förståelse för beteende ch reaktin ch vilka knsekvenser detta har persnligt, i gruppen ch för sklan/samhället i strt. De demkratiska värdena står i fkus. Vid behv upprättas ett åtgärdsprgram med specificerade åtgärder, mål ch måluppfyllelse samt tidsatt uppföljning. Elev ch vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka i utarbetandet av åtgärdsprgrammet. Åtgärdsprgrammet kan gälla flera nivåer: individnivå: ansvar för de inblandade gruppnivå: ansvar för gruppen sklnivå: åtgärder i sklans rganisatin eller sklans regelverk Disciplinära åtgärder regleras av sklförrdningen ch medger utvisning från lektin eller avstängning från undervisningen under högst två veckr till förvisning från sklan under upp till tre terminer. (Gymnasieförrdningen 6 kap, ). Dessa paragrafer är inte tvingande för fristående sklr, men vi tillämpar den enligt ntering i våra rdningsregler. Så utvärderar vi ch följer upp arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplanen följs upp ch utvärderas årligen, ch revideras vid behv. Detta sker under vårterminen. Planen mt diskriminering upprättas årligen efter genmgången kartläggning, varvid ckså vidtagna åtgärder utvärderas. I återkmmande elev/persnalenkät ingår frågr sm belyser likabehandling, trygghet, mbbning, hänsyn ch respekt samt värdegrundsarbetet utvärderas. Resultat ch analys av enkätsvar ch åtgärder ch utvecklingsarbete i förhållande till detta redvisas i Kvalitetsredvisningen. Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

5 Bilaga Skllagen, diskrimineringslag ch lärplan Lpf94 All verksamhet skall ske i överensstämmelse med demkratiska värden. Alla sm verkar i sklan skall främja aktningen för människans egenvärde ch aktivt mtverka alla frmer av kränkande behandling. Detta är en gemensam övergripande uppgift ch värdegrunden skall genmsyra hela verksamheten. Förhållningssättet skall präglas av respekt, slidaritet ch tleras. Det demkratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet. All planering, alla aktiviteter ch utvärderingar skall genmsyras av ett gemensamt förhållningssätt sm präglas av respekt, slidaritet ch tlerans. Grunder för handlingsplanen för att förebygga diskriminering ch främja likabehandling Skllagens 14a behandlar kränkande behandling ch diskriminering. Förbud mt diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religin eller trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder. Det är förbjudet att genm särbehandling direkt eller indirekt missgynna en elev. Förbud mt annan kränkande behandling sm t.ex. mbbning. Det är förbjudet att genm trakasserier eller ht m repressalier utsätta någn för kränkande behandling. Ny diskrimineringslagstiftning Från ch med den 1 januari 2009 förs bestämmelserna m diskriminering i barn- ch elevskyddslagen över till den nya diskrimineringslagstiftningen. I den nya lagstiftningen ska diskrimineringsförbudet mfatta alla utbildningsanrdnare. Det införs även två nya diskrimineringsgrunder, könsöverskridande identitet eller uttryck, samt ålder. När det gäller skyldigheten att bedriva aktiva åtgärder, det vill säga främja, förebygga ch förhindra diskriminering, liksm att upprätta en likabehandlingsplan gäller tidigare regler, alltså mfattas inte fler utbildningsanrdnare eller fler diskrimineringsgrunder. Den sm bedriver aktiva åtgärder kan straffas med vite medan den sm bryter mt diskrimineringsförbudet kan behöva betala diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättning ersätter skadestånd Sm nämns van kan den sm bryter mt diskrimineringsförbudet eller brister i skyldigheten att utreda ch vidta åtgärder mt trakasserier kan behöva betala diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättningen ersätter skadestånd ch ska liksm tidigare både vara en ersättning till den sm diskriminerats ch avskräcka från diskriminering. Dmstlarna ska inte göra direkta jämförelser med skadeståndslagen, vilket kan innebära att påföljden vid diskriminering skärps. Skadeståndsnivån för kränkande behandling, ska emellertid även i frtsättningen bedömas utifrån skadeståndslagen. Brist på aktiva åtgärder kan leda till vite Nytt från nästa år är att utbildningsanrdnare varje år ska upprätta en likabehandlingsplan. De ska sedan i efterföljande års plan redvisa hur de arbetat med de planerade åtgärderna. Värt att ntera är att utbildningsanrdnarna ska upprätta en plan både enligt diskrimineringslagen ch enligt skllagen, med i strt sett samma syfte. Men det finns ingenting i lagstiftningen sm hindrar att dessa två planer förs samman i en plan. Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

6 Enligt den nya diskrimineringslagstiftningen riskerar utbildningsanrdnaren vite m de inte vidtar aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. De måste ckså på begäran av DO lämna ut uppgifter, ge tillträde till lkaler eller infinna sig för överläggning. Nytt är ckså att skyddet mt diskriminering ska gälla praktisk arbetslivsrientering (PRAO) ch annan yrkesvägledning eller arbetsplatsförlagd utbildning. Det är den utsattes upplevelse av kränkning sm är utgångspunkten för utredning ch åtgärder. Kränkningar kan ha flera lika frmer: fysiska exempelvis knuffar ch slag verbala exempelvis ht ch köns-/skällsrd psyksciala exempelvis utfrysning ch ryktesspridning text ch bild exempelvis sms ch kltter Kränkningar kan ta sig flera lika uttryck: Mbbning Upprepad ch återkmmande kränkning Diskriminering Negativ ch kränkande behandling av individer utifrån grunder sm kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder Sexuella trakasserier Kränkning grundad på kön eller sm anspelar på sexualitet Rasism Förtryck, ht eller nedvärdering av andra baserat på flkgrupp, hudfärg, kultur eller liknande Främlingsfientlighet Mtvilja mt grupper på fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga grunder Hmfbi Mtvilja eller förakt för hm- eller bisexualitet Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

7 Rutiner Kartläggning av läget - september 1. Årskurs 1. Bearbetning av etikfrågr, rdningsregler, sklans mål ch värdegrund. Inventering av tidigare erfarenheter/incidenter - riskbeteenden Temadag / mentrsträffar ch dylikt Åtgärdsförslag 2. Årskurs 2 ch 3 Enkät / samtal m föregående års erfarenheter Förslag på åtgärder med anledning av detta Utvärdering av vidtagna åtgärder Åtgärder ch utvärdering av dessa förs med till kvalitetsredvisningen. Kartläggning frtlöpande - incidentrapprter Incidentrapprter skrivs vid bservatin m kränkning, eller då sklan får kännedm m misstänkt kränkning. Rektr ansvarar för att utredning genmförs enligt bilagd blankett. Åtgärder vidtas. Åtgärder ch utvärdering av dessa förs med till kvalitetsredvisningen. Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

8 Blankett Anmälan m kränkande behandling eller misstanke m kränkande behandling Incidentrapprt Vad har hänt bservatin: Inblandade: Övriga närvarande: Tid ch plats, situatin: Anmälare: Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

9 Blankett Utredning av kränkande behandling Datum: Den utsattes utsaga: Den utövandes utsaga: Resultat av gemensamt samtal Överenskmmelser/åtgärdförslag Utredare: Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

Handlingsplan förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan förebygga diskriminering ch främja likabehandling Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Jordstjärnan Detta är

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Hea Fastställd sep-14 Gäller läsåret ht 14/vt 15 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Hea

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖRSKOLAN BISKOPSNÄSET

LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖRSKOLAN BISKOPSNÄSET Ludvika Kommun 2015-10-01 Social- och utbildningsförvaltningen Marnäs Förskoleområde LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖRSKOLAN BISKOPSNÄSET 2015-2016 Sedan 1 januari 2009 regleras

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Åmberg Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-25 Marianne Nilsson Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-06-24 Reviderad 2015-06-22 Verksamhetens namn Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens förskola. 2016/2017 Kristallens vision På Kristallens förskola ska alla känna sig trygga och inte utsättas för någon form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östrabo Yrkes Fordons- och transportprogrammet Läsår 2017 Innehåll Introduktion och bakgrund... 3 Vision... 3 Grundläggande begrepp... 3 Diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016

Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN UTSIKTEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN UTSIKTEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN UTSIKTEN Läsår 2015-2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision På Förskolan Utsikten genomsyras hela verksamheten av vår kristna värdegrund. Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 1 Flera dokument som beskriver arbetet på förskolan: Kvalitetsredovisning Lokal arbetsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR Elevhälsoteamet Rektor grundskola/fritids/förskola Pia Hanzén, tfn, 0322-617285, 0705-751063 pia.hanzen@alingsas.se Specialpedagog Ulla Pettersson tfn: 0734-154998 ulla.pettersson@alingsas.se Plan mot

Läs mer