Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium"

Transkript

1 Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande behandling. Alla sm arbetar ch studerar i vår verksamhet har ett persnligt ch ett gemensamt ansvar för att mtarbeta tendenser till kränkande behandling, att uppmärksamma ch rapprtera samt att aktivt medverka till att åtgärda ch förhindra sådan behandling. Ytterst ansvarig är rektr, men även varje persn sm arbetar på sklan ch varje elev på sklan har ett ansvar att aktivt mtverka kränkande behandling. Värdegrund Vårt mål är alla elever skall växa ch utvecklas ptimalt, både i idrtten ch i sklan Vår skla präglas av glädje ch gemenskap, trygghet, hänsyn ch respekt samt eget ansvar Växa ch utvecklas Varje människa har en innebende lust ch vilja att växa ch utvecklas. Att utveckla hela sin persn, fysiskt, emtinellt ch intellektuellt är målet ch strävan för verksamheten. Devisen mens sana in crpre san (en sund själ i en sund krpp) är ledstjärna för vårt arbete med ungdmarna i Asper. Var ch en skall nå sin ptimala utveckling, både inm idrtt ch skla, med hjälp av mentrskap ch helhetssyn på utveckling ch tillvar. Glädje ch gemenskap Det är kul att lära sig ch utvecklas! Att sätta sina egna mål ch att uppnå dem ger glädje ch tillfredsställelse. Både i idrttsträningen ch i lärandet satsar vi på persnlig utveckling. Var ch en skall utvecklas utifrån sina förutsättningar. Gemenskapen i idrtten ch sklan är grundläggande för utveckling ch gda resultat. Team- ch laganda genmsyrar vår verksamhet. Trygghet Du tillhör en mentrsgrupp, där vi följer både gruppen ch de enskilda elevernas utveckling ch trivsel. Gruppvis ch persnliga uppföljningar av arbetat i sklan ch i idrtten sker regelbundet. Sklan är ett team, ch alla, elever såväl sm persnal, hjälper ch stöttar varandra, precis sm ett idrttslag hjälper varandra för gemensam framgång. Hänsyn ch respekt I stället för regler ch förbud, arbetar vi efter begreppen Hänsyn ch Respekt. Att visa varandra hänsyn, att vara rädda m varandra ch sklan, att måna m varandra, är våra riktlinjer. Att respektera likheter är en självklarhet likheter i bakgrund, erfarenheter ch intressen berikar. Det är en styrka att lära av varandra ch m varandra. Ansvar Arbetet på sklan ch i idrtten kräver att man tar ansvar: ansvar för sin planering, sin utveckling, att utföra uppgifter, att vara på rätt plats i rätt tid ch med rätt utrustning. Både tränare ch sklpersnal finns till hands för att hjälpa dig att ta det ansvaret. På Asper Idrttsgymnasium är du representant för vår verksamhet, vår skla ch idrttsklubben. Därför kräver vi även av dig en drg- ch dpnings fri idrtts- ch studieverksamhet. Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

2 Definitiner Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Trakasserier Annan kränkande behandling Orättvis behandling eller missgynnande av en persn på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder Tillämpandet av en bestämmelse sm verkar neutral men sm får en diskriminerande effekt Uppträdande sm kränker en persns värdighet på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder Ett uppträdande sm utan att vara trakasserier kränker ett barns eller en elevs värdighet, exempelvis våld, ht eller utfrysning Diskrimineringsgrunder Det är i lag förbjudet att diskriminera någn på grund av Kön Etnisk tillhörighet Religin eller annan trsuppfattning Funktinshinder Sexuell läggning Direkt ch Indirekt diskriminering. Direkt gäller lika behandling av lika fall en flicka får inte delta i samma aktivitet sm pjkarna Indirekt gäller lika behandling av lika fall; krav sm verkar neutrala missgynnar särskild grupp förbud att bära huvudbnad i sklan utesluter persner från religiösa grupper Sklan är skyldig att handla med utgångspunkt i barnets subjektiva upplevelse. Vi skall utreda ch åtgärda ch göra vad sm skäligen kan krävas för att förhindra frtsatt kränkning. Utredningen skall analysera vad sm skett ch leda till åtgärder. Aktiva åtgärder förtecknas i vår handlingsplan för att mtverka diskriminering ch främja likabehandling. Åtgärder kan mfatta både rganisatinsnivå ch individnivå. Så förebygger vi diskriminering ch främjar likabehandling Sklans värdegrund har till syfte att främja växande ch utveckling, gemenskap ch glädje, trygghet, hänsyn ch respekt samt ansvarstagande. Den är grunden för allt arbete ch förhållningssätt i verksamheten. I alla skeden av verksamheten betnar vi rätten till likabehandling ch de skyldigheter sm följer med denna. Särskilt värdegrundsarbete genmförs i mentrsgrupper. Likabehandling ingår sm en punkt i den gemensamma utvärderingsenkät sm genmförs årligen. Våra rdningsregler grundas på begreppen hänsyn ch respekt. Dessa aktualiseras varje år ch i enskilda fall vid behv. Persnalen utbildas för att kunna förmedla förhållningssätt ch kunskaper m likabehandling. Organisatriskt Systematiskt arbetsmiljöarbete: Skyddsmbud för elever ch persnal Skyddsmbuden är en kanal för att förebygga, upptäcka ch förhindra kränkningar ch diskriminering Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

3 Elevvårdsteam sciala elevknferenser Ett elevvårdsteam finns på sklan. Grundbemanningen är rektr, sklsköterska ch elevvårdsansvarig (speciallärare). Under terminen hålls sciala knferenser med fkus på helhetssynen på elevernas tillvar, scialt ch studiemässigt. Utöver mentr ch undervisande lärare, medverkar representant för övrig persnal för att fånga upp intryck från andra situatiner än klassrummet. Persnalens uppmärksamhet All persnal har särskilt ansvar för att uppmärksamma tendenser till ch uttryck för kränkande behandling. Persnalens mönsterbildande uppträdande ch reaktin vid övertramp är grundläggande för att förebygga ch förhindra kränkning. Mentrssystemet Helhetssynen på eleven skapar förutsättningar för ett förtrendefullt förhållande mellan mentr ch elev. Detta är en viktig kmmunikatinskanal för det förebyggande liksm identifierande arbetet. I mentrsgruppen grundas arbetet med värdegrund ch rdningsregler. Utvärdering ch uppföljning Värdegrunden ch likabehandlingsplanen följs regelbundet upp ch behandlas. Pedaggiskt Värdegrundsarbete Värdegrundsarbetet startar under intrduktinsdagar för årskurs ett, ch är ett återkmmande inslag under mentrstid ch temadagar eller liknande under alla tre läsåren. Hänsyn ch respekt bearbetning, aktualisering Varje incident sm kan relateras till kränkande behandling skall alltid bearbetas ut perspektivet hänsyn ch respekt enligt Aspers värdegrund. Kartläggning / nulägesbeskrivning Varje år i september genmförs en kartläggning enligt följande mdell: Varje år i september bearbetas etikfrågrna med nya ettrna sklans rdningsregler, mål ch visin. Ettr gör ckså inventering av incidenter/erfarenheter sm man bär med sig från tidigare skla sm blir vår kartläggning av risker. Tvår ch trer besvarar enkät m deras uppfattning av situatinen på sklan. Incidentrapprter upprättas på förekmmen anledning. Dessa tas upp i riskanalysen. Elevråd/mentrsgrupper diskuterar åtgärdsförslag. Uppföljning sker sent under våren alternativ i september. Så arbetar vi för att upptäcka diskriminering eller kränkande behandling Scial knferens Under terminen hålls sciala knferenser med fkus på helhetssynen på elevernas tillvara, scialt ch studiemässigt. Utöver mentr ch undervisande lärare, medverkar representant för övrig persnal för att fånga upp intryck från andra situatiner än klassrummet. Uppmärksamhet - Uppsikt I varje situatin ch möte med elever ch vuxna gäller det att även ha uppmärksamhet på beteenden ch uttalanden sm kan uppfattas kränkande. Alla på sklan ch i synnerhet alla vuxna, har ett ansvar för att upptäcka felaktigt beteende ch rapprtera till elevvårdteam eller rektr för utredning ch analys. Kmmunikatin ch dkumentatin Rektr skall underrättas vid upptäckt av kränkande behandling. Händelsen dkumenteras. Förtrendegrupp elevvårdsgrupp elever Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

4 Så utreder vi diskriminering ch kränkande behandling - incidentrapprt Utgångspunkt för utredningen är alltid den utsattes uppfattning av kränkning. Ansvarig för utredningen utses. Vårdnadshavare till de inblandade skall underrättas m att utredning pågår. Utredningen bedrivs skyndsamt. Den utsatte tas snarast mhand ch ges den hjälp sm behövs. Den/de sm utövat kränkningen skall ckså ge sin versin av händelsen. En allsidig belysning av händelsen skall eftersträvas. Därefter kan de berörda i lämpliga fall träffas för att reda ut händelsen. Dkumentatin av utredningen skall ske i frm av händelsebeskrivning ch eventuellt åtgärdsprgram/överenskmmelser. Den utsatte ch den utövande skall vid behv erbjudas samtal av kunnig persnal inm sklan eller externt. Om händelsen är allvarlig kan den frdra anmälan till sciala myndigheter, plis eller arbetsmiljöverket. Ansvarig för sådan anmälan är rektr. Så åtgärdar vi diskriminering ch kränkande behandling Arbetsgång I en akut situatin har den vuxne ansvar att ingripa ch vid behv skilja de inblandade åt. Andra vuxna i närheten skall underrättas ch har skyldighet att hjälpa till. Anmälan m kränkande behandling lämnas av elev, elevmbud eller persnal till den sm den utsatte eller bservatören känner förtrende för. Därifrån lämnas anmälan mgående vidare till persnal inm elevvårdsgruppen mt kränkande behandling. Om möjligt skall anmälan ha en enkel skriftlig dkumentatin, annars upprättas denna medelbart med den utsatte. Utsedd persn i elevvårdsgruppen utreder enligt rutin van ch dkumenterar kränkningen. Helst skall utredningen mynna ut i ett sammanträffande mellan parterna ch en överenskmmelse i samförstånd m att inte upprepa kränkningen. Vikt läggs vid att nå förståelse för beteende ch reaktin ch vilka knsekvenser detta har persnligt, i gruppen ch för sklan/samhället i strt. De demkratiska värdena står i fkus. Vid behv upprättas ett åtgärdsprgram med specificerade åtgärder, mål ch måluppfyllelse samt tidsatt uppföljning. Elev ch vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka i utarbetandet av åtgärdsprgrammet. Åtgärdsprgrammet kan gälla flera nivåer: individnivå: ansvar för de inblandade gruppnivå: ansvar för gruppen sklnivå: åtgärder i sklans rganisatin eller sklans regelverk Disciplinära åtgärder regleras av sklförrdningen ch medger utvisning från lektin eller avstängning från undervisningen under högst två veckr till förvisning från sklan under upp till tre terminer. (Gymnasieförrdningen 6 kap, ). Dessa paragrafer är inte tvingande för fristående sklr, men vi tillämpar den enligt ntering i våra rdningsregler. Så utvärderar vi ch följer upp arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplanen följs upp ch utvärderas årligen, ch revideras vid behv. Detta sker under vårterminen. Planen mt diskriminering upprättas årligen efter genmgången kartläggning, varvid ckså vidtagna åtgärder utvärderas. I återkmmande elev/persnalenkät ingår frågr sm belyser likabehandling, trygghet, mbbning, hänsyn ch respekt samt värdegrundsarbetet utvärderas. Resultat ch analys av enkätsvar ch åtgärder ch utvecklingsarbete i förhållande till detta redvisas i Kvalitetsredvisningen. Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

5 Bilaga Skllagen, diskrimineringslag ch lärplan Lpf94 All verksamhet skall ske i överensstämmelse med demkratiska värden. Alla sm verkar i sklan skall främja aktningen för människans egenvärde ch aktivt mtverka alla frmer av kränkande behandling. Detta är en gemensam övergripande uppgift ch värdegrunden skall genmsyra hela verksamheten. Förhållningssättet skall präglas av respekt, slidaritet ch tleras. Det demkratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet. All planering, alla aktiviteter ch utvärderingar skall genmsyras av ett gemensamt förhållningssätt sm präglas av respekt, slidaritet ch tlerans. Grunder för handlingsplanen för att förebygga diskriminering ch främja likabehandling Skllagens 14a behandlar kränkande behandling ch diskriminering. Förbud mt diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religin eller trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder. Det är förbjudet att genm särbehandling direkt eller indirekt missgynna en elev. Förbud mt annan kränkande behandling sm t.ex. mbbning. Det är förbjudet att genm trakasserier eller ht m repressalier utsätta någn för kränkande behandling. Ny diskrimineringslagstiftning Från ch med den 1 januari 2009 förs bestämmelserna m diskriminering i barn- ch elevskyddslagen över till den nya diskrimineringslagstiftningen. I den nya lagstiftningen ska diskrimineringsförbudet mfatta alla utbildningsanrdnare. Det införs även två nya diskrimineringsgrunder, könsöverskridande identitet eller uttryck, samt ålder. När det gäller skyldigheten att bedriva aktiva åtgärder, det vill säga främja, förebygga ch förhindra diskriminering, liksm att upprätta en likabehandlingsplan gäller tidigare regler, alltså mfattas inte fler utbildningsanrdnare eller fler diskrimineringsgrunder. Den sm bedriver aktiva åtgärder kan straffas med vite medan den sm bryter mt diskrimineringsförbudet kan behöva betala diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättning ersätter skadestånd Sm nämns van kan den sm bryter mt diskrimineringsförbudet eller brister i skyldigheten att utreda ch vidta åtgärder mt trakasserier kan behöva betala diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättningen ersätter skadestånd ch ska liksm tidigare både vara en ersättning till den sm diskriminerats ch avskräcka från diskriminering. Dmstlarna ska inte göra direkta jämförelser med skadeståndslagen, vilket kan innebära att påföljden vid diskriminering skärps. Skadeståndsnivån för kränkande behandling, ska emellertid även i frtsättningen bedömas utifrån skadeståndslagen. Brist på aktiva åtgärder kan leda till vite Nytt från nästa år är att utbildningsanrdnare varje år ska upprätta en likabehandlingsplan. De ska sedan i efterföljande års plan redvisa hur de arbetat med de planerade åtgärderna. Värt att ntera är att utbildningsanrdnarna ska upprätta en plan både enligt diskrimineringslagen ch enligt skllagen, med i strt sett samma syfte. Men det finns ingenting i lagstiftningen sm hindrar att dessa två planer förs samman i en plan. Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

6 Enligt den nya diskrimineringslagstiftningen riskerar utbildningsanrdnaren vite m de inte vidtar aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. De måste ckså på begäran av DO lämna ut uppgifter, ge tillträde till lkaler eller infinna sig för överläggning. Nytt är ckså att skyddet mt diskriminering ska gälla praktisk arbetslivsrientering (PRAO) ch annan yrkesvägledning eller arbetsplatsförlagd utbildning. Det är den utsattes upplevelse av kränkning sm är utgångspunkten för utredning ch åtgärder. Kränkningar kan ha flera lika frmer: fysiska exempelvis knuffar ch slag verbala exempelvis ht ch köns-/skällsrd psyksciala exempelvis utfrysning ch ryktesspridning text ch bild exempelvis sms ch kltter Kränkningar kan ta sig flera lika uttryck: Mbbning Upprepad ch återkmmande kränkning Diskriminering Negativ ch kränkande behandling av individer utifrån grunder sm kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder Sexuella trakasserier Kränkning grundad på kön eller sm anspelar på sexualitet Rasism Förtryck, ht eller nedvärdering av andra baserat på flkgrupp, hudfärg, kultur eller liknande Främlingsfientlighet Mtvilja mt grupper på fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga grunder Hmfbi Mtvilja eller förakt för hm- eller bisexualitet Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

7 Rutiner Kartläggning av läget - september 1. Årskurs 1. Bearbetning av etikfrågr, rdningsregler, sklans mål ch värdegrund. Inventering av tidigare erfarenheter/incidenter - riskbeteenden Temadag / mentrsträffar ch dylikt Åtgärdsförslag 2. Årskurs 2 ch 3 Enkät / samtal m föregående års erfarenheter Förslag på åtgärder med anledning av detta Utvärdering av vidtagna åtgärder Åtgärder ch utvärdering av dessa förs med till kvalitetsredvisningen. Kartläggning frtlöpande - incidentrapprter Incidentrapprter skrivs vid bservatin m kränkning, eller då sklan får kännedm m misstänkt kränkning. Rektr ansvarar för att utredning genmförs enligt bilagd blankett. Åtgärder vidtas. Åtgärder ch utvärdering av dessa förs med till kvalitetsredvisningen. Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

8 Blankett Anmälan m kränkande behandling eller misstanke m kränkande behandling Incidentrapprt Vad har hänt bservatin: Inblandade: Övriga närvarande: Tid ch plats, situatin: Anmälare: Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

9 Blankett Utredning av kränkande behandling Datum: Den utsattes utsaga: Den utövandes utsaga: Resultat av gemensamt samtal Överenskmmelser/åtgärdförslag Utredare: Asper Idrttsgymnasium vxl Faktureringsadress HALMSTAD fax Asper Frisklr AB Bx 802, HALMSTAD

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer