Individuella Gymnasiet Ekerö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuella Gymnasiet Ekerö"

Transkript

1 Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1

2 Innehåll 1 Bakgrund Skollagen Diskrimineringslagen Definitioner Vision 4 2 Främjande arbete Nulägesanalys/elevdelaktighet Under det gångna året har skolan arbetet med 4 3 Plan för läsåret 2013/ Förebyggande arbete 5 5 Arbetsgång vid utredning av kränkande behandling och diskriminering 6 6 Årligt arbete 6 Bilaga 1 Rutiner för anmälan om kränkande behandling eller trakasserier Ekerö kommun 2

3 1 Bakgrund Från och med har skolor att beakta bestämmelser i två olika regelverk avseende diskriminering och kränkande behandling, Skollagen och Diskrimineringslagen. 1.1 Skollagen Den nya skollagen (SFS 2010:800) har skärpt kraven på skolan, på personalen och på rektor. Av lagen framgår, att en årlig plan med utgångspunkt från föregående års arbete ska tas fram. Lagen innebär att lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, är skyldig att anmäla detta till rektor. Rektor i sin tur är skyldig att anmäla detta till skolans huvudman, varefter rektor är skyldig att skyndsamt utreda anmälan. Om huvudmannen inte kan visa att kränkning eller repressalier inte förekommit, kan huvudmannen bli skadeståndsansvarig. 1.2 Diskrimineringslagen Lagen har till syfte att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till syfte att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (SFS 1985:1100 samt SFS 2010:800) Definitioner Diskrimineringslagen använder sig av begreppen, diskriminering/trakasserier och annan kränkande behandling. Diskriminering Direkt diskriminering En elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Indirekt diskriminering En elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler/trivselregler tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Instruktioner att diskriminera Ledningen för verksamheten får inte ge order eller instruera om att någon ska diskrimineras. Trakasserier Trakasserier anses vara ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna. Lagen skiljer på diskriminering på grund av sexuell läggning och sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier ska anses vara ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som är av sexuell natur. Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering/trakasserier, kränker en elevs värdighet. I begreppet annan kränkande behandling ingår således mobbning. Den vanligaste definitionen av mobbning är, att en elev är mobbad när han/hon upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera elever/personal. 3

4 1.3 Vision Verksamheten vid Individuella Gymnasiet ska utformas så att den främjar goda relationer och ett gott klimat. Rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska motverkas. Skolan ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde och ge en trygg och utvecklande miljö för alla elever. All personal har ansvar att verka för detta och därmed följa de lagar och förordningar som reglerar individens skydd och rättigheter. När det kommer till skolans kännedom att en elev blivit utsatt för diskriminering/kränkande behandling ska skolan utreda och förhindra fortsatt diskriminering/kränkande behandling. 2 Främjande arbete Individuella Gymnasiet ska utforma sin verksamhet så att den långsiktigt främjar goda relationer och ett gott arbetsklimat. Därför arbetar vi så att alla elever ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vårt bemötande ska vara riktat mot unga vuxna och inte mot barn i första hand. Vi ska ha höga förväntningar på våra elever och ska ge stöd då dessa inte infrias. Skolan ska ha ett gemensamt förhållningssätt där elever och lärare tillsammans klargör elevrollen i skolan och där alla vuxna verkar för ett positivt klimat genom värme, tydlighet och engagemang. Eleverna ska vid varje nytt läsår få en tydlig genomgång av hur skolan arbetar förebyggande mot alla former av diskriminering och kränkande behandling denna genomgång ska hållas av rektor. Skolan ska ha ett trygghetsskapande arbete där vi stärker alla former av relationer och hjälper eleverna till att utveckla sin sociala och demokratiska kompetens. All skolpersonal involveras i arbetet mot diskriminering genom att ha klara och kända gränser och rutiner. Fokus ska ligga vid att alla ska känna till hur Individuella Gymnasiet arbetar för att förhindra mobbning och andra former av kränkningar. Vid skolkonferens/apt samt vid utvecklingssamtal ska punkten arbetsmiljö/likabehandling alltid finnas med. Punkten ska även behandlas under den s k skyddsronden under delen som berör psykosocial arbetsmiljö. 2.1 Nulägesanalys/elevdelaktighet Liksom vid tidigare års elevenkäter framgår det i BUN-kontorets kundundersökning för 2012 (senast utförda) att trivseln och tryggheten vid Individuella Gymnasiet är hög. Eleverna känner att det finns vuxna på skolan att prata med. Det stora flertalet elever upplever att de bemöts och behandlas med respekt. Alla elever ska vid förfrågan känna till att det finns en plan som behandlar likabehandling och motverkar kränkande behandling och att den finns i sin helhet på skolans hemsida, de ska ha kännedom om innehållet. Vår strävan är att samtliga elever ska känna till och vara delaktiga i likabehandlingsarbetet. Kundundersökningens enkät visar att 96% av eleverna anser att detta stämmer ganska bra eller mycket bra med deras uppfattning om trygghet i skolmiljön. 2.2 Under det gångna året har skolan arbetet med: Alla elever genomförde uppstartsaktiviteter, där vi grundlägger vi-känslan i skolan. På rektors introduktionsdag och under samhällskunskapslektioner har arbetet kring diskriminering och kränkande behandling presenterats och diskuterats. Vi behöver finna former för hur detta samtal ska delges elever som blir antagna senare under pågående läsår. Vi har diskuterat och försöker finna former för att öka elevernas deltagande kring skapandet av dokument som detta. Kommunen som sådan har haft ett stort värdegrundsarbete initierat av kommundirektören på kommunal nivå. Detta har spillt över i arbetet med eleverna. En uppdaterad Plan för likabehandlingsplan och mot kränkande behandling har skapats under läsåret. Arbetslaget har arbetat med planen i samband med skolkonferens/ APT. För att få mer kunskaper kring ungdomars utsatthet i sociala medier och nätmobbing har skolledningen tagit del av skolverkets webbinarium om nätmobbing. 4

5 Ett steg mot fortsatt arbete kring detta angelägna ämne sker genom självstudier av Ungdomsstyrelsens publikation om Hat på nätet vad får du inte skriva på Internet?. Rektor deltar sedan vt 2014 i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors utbildning kring Unga, maskulinitet och våld. 3 Plan för läsåret 2013/14 Under året ska skolan arbeta för att alla ska känna till hur Individuella Gymnasiet arbetar för att förhindra kränkningar och mobbning. En uppdaterad/nyupprättad Plan för likabehandlingsplan och mot kränkande behandling redovisas under vt Informera alla elever vid läsårsstart om skolans Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Vid detta tillfälle ska även skolans trivselregler presenteras och revideras. Trivselreglerna ska fastställas av rektor i samråd med föräldrar vid deras första möte ht Uppstartaktiviter för alla elever för att grundlägga vi-känslan och för att skapa gott arbetsklimat med respekt och förståelse för varandra. Arbetslaget ska arbeta med planen vid sina arbetsplatsträffar. Stockholmsenkäten för 2013 genomförs vt 2014 och presenteras av Annika Magnusson under ht Inventering bland personalen kring utbildning/kunskaper kring nätmobbing. Öka kunskapen om kränkningar via sociala medier samt vikten av att rapportera förekomsten av eller misstanke om förekomst av detta. 4 Förebyggande arbete Det förebyggande arbetet omfattar hela skolan och handlar om att arbeta långsiktigt. Våra mål är att: skolan ska ha ett gemensamt förhållningsätt där elever och lärare tillsammans klargör elevrollen i skolan och där alla vuxna verkar för ett positivt klimat genom värme, tydlighet och engagemang värdegrunden ska även lyftas fram regelbundet i form av till exempel tematillfällen eller lektionspass då det finns anledning. eleverna med stöd av eleverna ska via elevhälsan erbjudas utbildning av skolläkare Ulrika Nykvist i ACT, Acceptance Commitment Therapy/Training, tredje vågens KBT ett evidencebaserat program. all personal är tydlig med att diskriminering inte accepteras omgående ta upp och bearbeta händelser och konflikter och följer skolans arbetsgång, se punkten arbetsgång vid utredning av diskriminering regelbundet samtala om arbetsmiljö och arbetsklimat bemöta och behandla både elever och vuxna med respekt och med hänsyn till att vi är olika som individer lärare återkommande behandlar etiska och moraliska frågor i undervisningen samt ständigt uppträder som föredömen 5

6 5 Arbetsgång vid utredning av kränkande behandling och diskriminering. Vid Individuella Gymnasiet situationsanpassar vi den eller de åtgärder som bedöms passa. Vi förbereder lämpliga åtgärder genom att först kartlägga varje unik situation. Vi utreder även uppkomna händelser utanför skoltid, som vi bedömer kan påverka elevernas skolgång förutsatt att inblandade elever går på skolan. Akuta åtgärder Den elev som själv blir utsatt eller får kännedom om att annan elevutsatts för diskriminering/kränkande behandling, ska snarast kontakta sin studiehandledare, rektor, någon ur elevhälsan eller annan lämplig vuxen person på skolan. Rektor eller den som utses kallar berörda parter, så att en utredning av händelsen kan komma till stånd. Utredningen ska innehålla: 1. vad har hänt? 2. hur har kränkningen kommit till uttryck? 3. vilka är inblandade? 4. var sker kränkningarna? 5. när sker kränkningarna? 6. hur kan vi få ett bredare perspektiv? Vem/vilka fler bör vi tala med? 7. vad är kränkningen uttryck för? Vilka kan de bakomliggande faktorerna vara? 8. är skolans kultur medskapare? Vårdnadshavare kontaktas i de fall när eleven är omyndig. Åtgärder beslutas av rektor. Utredning och åtgärder/ beslut ska dokumenteras. 6 Årligt arbete Årlig översyn, uppdatering och information Varje år genomförs en årlig översyn av Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Här ska ingå erfarenheter från det gångna året såsom elevenkät, utvärderingar och eventuell ny lagstiftning. Beslut om uppdatering/ny plan tas av skolledningen. All personal informeras om uppdatering/nya planen vid läsårsstart. Alla elever får information och utbildning i starten av läsåret Fortbildning av personal och information till ny personal Ansvarig: Rektor Information till nya elever Ansvarig: Studiehandledare 6

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller barn - barn, barn - personal och personal barn samt personal personal. s likabehandlingsplan 2009/10 1 s likabehandlingsplan.

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer