Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi främjar en trygg arbetsmiljö, hur vi förebygger ch arbetar mt all typ av mbbning på sklan. Planen är skriven för föräldrar, persnal på sklan ch utmstående, men ckså för eleverna, ch därför har vi valt att förklara en del begrepp lite tydligare. 1 Vår visin Begrepp ch definitiner Lagar ch styrande dkument Ansvarsmråden Arbetet med likabehandlingsplanen Aktiviteter, ansvar ch tidsplan Kmmunikatin av innehållet i likabehandlingsplanen Främjande ch förebyggande åtgärder Akuta åtgärder Anmälan av kränkande behandling Mbbning (elev mbbar elev) Elev kränker elev Knflikt mellan elever Vuxen kränker eller diskriminerar elev Elev kränker vuxen Vuxen kränker vuxen Områden vi arbetat med under läsåret Sidan 1 av 10

2 1 VÅR VISION En visin kan beskrivas sm ett framtida tillstånd sm man vill uppnå, en bild av någnting sm man gärna vill förverkliga men sm inte behöver kunna mätas eller vara helt realistiskt. En visin beskriver alltså någt sm vi strävar mt att uppnå. Kvännarsklans visin när det gäller trygghet ch frånvar av diskriminering ch kränkande behandling är att mbbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling inte ska förekmma på Kvännarsklan. ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktinshinder ska förekmma på Kvännarsklan. m någt av vanstående ändå sker ska persnalen på sklan se till att detta medelbart upphör. 2 BEGREPP OCH DEFINITIONER Med skla menar vi i denna plan förskleklass, grundskla ch fritidshem. Med barn menar vi i denna plan barn ch elever. Med lärare menar vi i denna plan, grundskllärare, förskllärare ch fritidspedagger. För att kunna diskutera arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling är det viktigt att man har ett gemensamt språk, att rden betyder samma sak för alla inblandade. Här definierar vi några av de viktiga begrepp sm förekmmer i likabehandlingsplanen: Diskriminering Diskriminering innebär att någn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl sm har samband med någn av de sju diskrimineringsgrunderna kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religin eller trsuppfattning funktinshinder sexuell läggning ålder Eftersm diskriminering handlar m missgynnande förutsätter det någn frm av makt hs den sm diskriminerar. I sklan är det de vuxna sm kan göra sig skyldig till diskriminering, barn ch elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Kränkande behandling Kränkande behandling är handlingar sm kränker barns eller vuxnas värdighet, handlingar sm kränker principen m alla människrs lika värde ch sm inte har någt samband med någn diskrimineringsgrund. Sidan 2 av 10

3 Kränkande behandling kan utföras av en eller flera persner ch riktas mt en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga ch handfasta likaväl sm dlda ch subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefn ch Internet. Kränkande behandling kan till exempel vara fysisk, till exempel att bli utsatt för slag ch knuffar verbal, till exempel att bli htad eller kallad idit, bög. psykscial, till exempel bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning text ch bild, till exempel kltter, brev, lappar, sciala medier Kränkningarna kan även handla m att frysa ut eller hta någn. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska ch återkmmande. Kränkningar kan bland annat ta sig uttryck sm främlingsfientlighet, mbbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism ch hmfbi. Trakasserier Trakasserier innebär ett handlande sm kränker någns värdighet ch sm har samband med någn av diskrimineringsgrunderna. Mbbning Mbbning är en frm av kränkande behandling sm innebär en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga en annan skada eller behag. 3 LAGAR OCH STYRANDE DOKUMENT Det är självklart att alla ska känna sig trygga i sklan, men det finns ckså lagar ch riktlinjer sm ger direktiv för hur sklan måste arbeta för att öka tryggheten Lärplanen I Lgr11 står skrivet att sklan måste mtverka tendenser till diskriminering, trakasserier ch annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för det i sklan. Det är sklans uppgift att bemöta främlingsfientlighet ch intlerans med kunskap, öppen diskussin ch aktiva insatser. Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen säger ckså att sklan måste arbeta förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå. Den sm bevakar att denna lag efterlevs ch sm man kan vända sig till m man anser att man har blivit diskriminerad är diskrimineringsmbudsmannen. Skllagen Skllagens kapitel 14a talar m att kränkande behandling, sm inte är diskriminering eller trakasserier, ckså är förbjudet. Sklan måste arbeta förebyggande även mt detta. Om en elev upplever att han/hn blir kränkt i sklan, kan han/hn vända sig till Barn- ch Elevmbudet på Sklinspektinen. Sidan 3 av 10

4 Det finns alltså myndigheter utanför sklan man kan vända sig till m man inte tycker att tillräckligt har gjrts för att mtarbeta diskriminering ch kränkande behandling. Vi på Kvännarsklan hppas att du först kntaktar ss - lärare, elevhälsteam, eller rektr - m du känner dig illa eller felaktigt behandlad. Vi har valt att beskriva hur vi arbetar mt diskriminering ch kränkande behandling i denna gemensamma plan, likabehandlingsplanen. 4 ANSVARSOMRÅDEN Alla sm arbetar ch studerar på Kvännarsklan har ett gemensamt ansvar att göra vad man kan för att öka trivseln ch tryggheten på sklan. För att inte viktiga arbetsuppgifter ska glömmas brt har vi ckså en tydlig ansvarsfördelning, så att man vet vem man ska vända sig till m man har frågr eller behöver hjälp med någt sm rör tryggheten på sklan Det är rektrs ansvar att: all persnal, elever ch vårdnadshavare känner till att alla frmer av diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling är förbjudna på sklan sklans persnal gör ett målinriktat arbete för att främja barns ch elevers lika rättigheter ch att mtverka kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier denna likabehandlingsplan utvärderas ch uppdateras varje läsår m sklan får kännedm m att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekmmer, se till att utredning görs ch att åtgärder vidtas för att stppa detta sklpersnal har ett gemensamt system för hur de dkumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier ch diskriminering ch de åtgärder sm vidtagits delge huvudmannen när utredning görs kntakta andra myndigheter m det behövs Det är lärares ch annan sklpersnals ansvar att: följa sklans likabehandlingsplan ifrågasätta ch reflektera över de nrmer ch värderingar sm han/hn förmedlar genm sin undervisning ch sträva efter likabehandling ta upp likabehandlingsplanen till diskussin på höstens första föräldramöte, så att föräldrarna får diskutera innehållet ta upp innehållet i likabehandlingsplanen med eleverna regelbundet. vidta åtgärder då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks Sidan 4 av 10

5 dkumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier ch diskriminering ch vad man gör för att stppa detta bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier ch diskriminering, där den enskilda läraren eller annan persnal är berörd, följs upp bemöta elever ch kllegr på ett respektfullt sätt Det är elevernas ansvar att: berätta för någn vuxen på sklan m man upptäcker kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering bemöta elever, lärare ch andra vuxna på ett respektfullt sätt 5 ARBETET MED LIKABEHANDLINGSPLANEN Under den här rubriken beskriver vi hur vi arbetar med planen, hur vi ser till att den är aktuell ch hur vi ser till att alla känner till vad sm står i den. 5.1 AKTIVITETER, ANSVAR OCH TIDSPLAN Den här likabehandlingsplanen ska uppdateras varje år för att alltid vara så aktuell sm möjligt. Utgångspunkten för vilka speciella åtgärder vi vill sätta in under ett läsår är den utvärderingen sm vi gör under vårterminen. Så här ser arbetsprcessen med likabehandlingsplanen ut: 1. Likabehandlingsplanen, arbetet mt kränkande behandling ch hur trygga eleverna känner sig på sklan utvärderas i mars varje år genm - föräldraenkät till sklans föräldrar varje år - frågr till elevernas lika råd på sklan - frågr m elevernas trygghet till Samarbetsrådet på Kvännarsklan - frågr till lärarnas arbetslag 2. Rektr sammanställer åsikterna ch presenterar resultatet för Samarbetsrådet ch lärarnas arbetslag på sklan. Dessa grupper kan då diskutera situatinen på sklan ch föreslå knkreta åtgärder sm man tycker behöver genmföras under kmmande läsår. 3. Rektr samlar in gruppernas synpunkter ch skriver ett förslag till en uppdaterad likabehandlingsplan, sm lämnas ut till lärare, elever ch Samarbetsrådet i slutet av maj. Alla synpunkter ch förslag till förbättringar ska vara rektr tillhanda före smmarlvet. 4. Rektr skriver den slutliga versinen av likabehandlingsplanen under smmarlvet. 5. Årets likabehandlingsplan är färdig ch börjar gälla från ch med läsårsstarten på hösten. Sidan 5 av 10

6 5.2 KOMMUNIKATION AV INNEHÅLLET I LIKABEHANDLINGSPLANEN Det är viktigt att alla barn, föräldrar ch persnal sm arbetar på Kvännarsklan känner till innehållet i likabehandlingsplanen ch att de följer intentiner ch rutiner sm den anger. Så här ser vi till att alla berörda på sklan får ta del av likabehandlingsplanen: I augusti, under planeringsdagarna inför det nya läsåret, går alla arbetslag igenm den nya reviderade versinen av likabehandlingsplanen, diskuterar innehållet ch hur man bäst tar upp den med eleverna, vilka frågr man diskuterar med dem. Varje lärare går kntinuerligt igenm likabehandlingsplanen ch dess intentiner på avdelningsråden i klassen. Rektr ser till att den uppdaterade likabehandlingsplanen läggs ut på Kvännarsklans hemsida i början av det nya läsåret. I början av varje läsår skickar rektr den nya reviderade versinen av likabehandlingsplanen ut till alla föräldrar med våra veckbrev, tillsammans med en uppmaning att läsa igenm den ch diskutera innehållet med sina barn. Klasslärarna ser till att likabehandlingsplanen presenteras ch diskuteras på höstens första föräldramöte i varje klass. 6 FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Det är mycket viktigt att mtarbeta diskriminering ch kränkande behandling innan det uppstår ch detta gör vi genm både främjande ch förebyggande åtgärder. Det främjande arbetet handlar m att stärka de psitiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten ch behöver inte utgå från identifierade prblem i verksamheten. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar ch utgår från identifierade riskfaktrer. På Kvännarsklan har vi valt att redvisa dessa åtgärder under en rubrik, eftersm vi menar att de fta överlappar varandra ch inte så lätta att särskilja. Anti-mbbning, -diskriminering,-kränkande behandling,-trakasserier Både vuxna ch elever arbetar för likabehandling. På Kvännarsklan har alla till uppgift att vara extra vaksamma på lika typer av kränkande behandling ch tar kntakt med vuxna på sklan m de trr det behövs. Avsikten med vår sklas förebyggande arbete är att tidigt upptäcka m någn verkar må dåligt. Gemensam värdegrund Värdegrundsarbete är en viktig del av Kvännarsklans verksamhet ch våra gemensamma värderingar genmsyrar all verksamhet på sklan. Rektr driver kntinuerligt ch aktivt diskussinen m värdegrunden bland persnalen på sklan, vilket tydligt avspeglas i de vuxnas förhållningssätt till eleverna ch detta är starkt förebyggande mt trångsynthet ch fördmsfullhet ch därmed mt kränkande behandling. Trivselregler Vi har på Kvännarsklan tydliga trivselregler, sm mycket handlar m att stå för den man är ch respektera andra elever ch vuxna på sklan. Sidan 6 av 10

7 Ingen, varken elever eller vuxna, kan hävda att de betett sig illa för att de inte visste hur de förväntades agera. Aktiva klassråd Vi har aktiva klassråd på Kvännarsklan, både för de yngre ch för de äldre eleverna. Råden hålls regelbundet ch påverkar sklans utveckling, med stöd av vuxna på sklan. I dessa aktiva frum grr en stark medvetenhet bland eleverna att de kan påverka sin mgivning. Elever sm bryr sig m sin skla är mindre benägna att bete sig illa mt varandra. Vuxna Så långt det är möjligt följer läraren eleven genm åren på Kvännarsklan ch bygger upp en nära ch persnlig kntakt med eleven. Läraren blir en naturlig kntakt när det gäller att ta upp lika typer av prblem. En väl fungerande relatin innebär gd kmmunikatin ch mtarbetar därför kränkande behandling, eftersm eleven vågar berätta m vad sm händer för sin lärare/vuxne. Gemensamma aktiviteter På Kvännarsklan rdnar vi varje år lika aktiviteter sm stärker gemenskap mellan eleverna på sklan. Några exempel på dessa traditiner är Gemensam uppstart av läsåret på Ängen. Skljggen, där alla elever under lekfulla förhållanden genmför en uppvärmning samt springer en slinga i skgen. Vi har varje månad en gemensam fritidsaktivitet på eftermiddagen. Det kan handla m att grilla krv, pingisturnering m.m. Lucia, där många av eleverna uppträder för föräldrar m.fl. i ett åldersblandat luciatåg Julfest på Tallen. Där uppträder varje klass för varandra. Vi dansar alla tillsammans traditinella danser kring granen. Städdag, där vi delar in sklgården ch närliggande mråde ch städar tillsammans. Sklavslutning på kullen på,nedre gården. Vi har ett gemensamt prgram sm vi uppträder med för föräldrar m.fl. Trygg miljö Överblickbarhet inmhus/utmhus Överblickbarheten inmhus är str, eftersm lkalerna är små. Eleven ser alltid en vuxen. Gården är str. Vid utevistelse finns det vuxna ute, på varje sida av gården. Vuxna är med i mklädningsrummen på Tallens idrttshall. Sidan 7 av 10

8 7 AKUTA ÅTGÄRDER Om det förebyggande ch främjande arbetet inte räcker till ch någn på sklan blir mbbad, kränkt eller diskriminerad behöver vi sätta in lika åtgärder för att kmma till rätta med prblemen. Det är viktigt att förstå att all kränkande behandling inte är samma sak sm mbbning. Mbbning är en särskild frm av kränkande behandling ch alla typer av kränkande behandling är inte mbbning (se tidigare i detta dkument under rubrik 2: Begrepp ch definitiner). Olika typer av kränkande behandling hanteras alltså på lika sätt. Hur vi hanterar varje enskilt fall kan variera berende på vad sm hänt, till exempel hur allvarlig kränkningen är, men sm utgångspunkt har vi delat in ärendena i följande grupper. 1. Knflikt mellan elever När två eller flera elever hamnar i en knflikt de inte förmår att lösa själva 2. Elev kränker elev När en elev uppför sig illa mt en annan elev, till exempel htar, slår, eller använder fula rd. 3. Mbbning (elev mbbar elev) När en eller flera elever utför upprepade negativa handlingar för att medvetet ch med avsikt tillfga eller försöker tillfga en annan skada eller behag. 4. Vuxen kränker eller diskriminerar elev När en vuxen uppför sig illa mt en elev 5. Elev kränker vuxen När en elev uppför sig illa mt en vuxen 6. Vuxen kränker vuxen Mer infrmatin m dessa lika typer av kränkningar ch m hur vi försöker följa upp ch hantera dem finns beskrivet nedan. Ett verktyg i arbetet är Kvännarsklans frågemdell. 7.1 ANMÄLAN AV KRÄNKANDE BEHANDLING Elever, föräldrar eller persnal på sklan kan anmäla ett fall av kränkande behandling. Anmälningarna tas emt av sklans lärare, rektr, sklsköterska eller annan vuxen. Alla anmälningar anmäls till rektr sm sedan anmäler till huvudmannen. När en anmälan kmmer in görs en bedömning av vilken typ av kränkande behandling det rör sig m ch den sm anmält ärendet får ett skriftligt besked m vilka åtgärder sm vidtagits på sklan ch m vem sm hanterar ärendet (se mer infrmatin nedan). 7.2 MOBBNING (ELEV MOBBAR ELEV) När vi har definierat ett ärende sm mbbning, arbetar de vuxna i arbetslaget enligt Kvännarsklans frågemdell för att mtverka den aktuella mbbningen. Vi gör vid varje tillfälle upp en plan för arbetet. Berörda föräldrar infrmeras samtidigt, dkumentatin sker alltid vid dessa samtal. Utredningen ska belysa alla inblandades sidr Åtgärdsprgram upprättas vid behv Sidan 8 av 10

9 Elevhälsteamet invlveras vid behv I vissa fall av till exempel särskilt grv eller långvarigt återkmmande mbbning kan elevhälsteamet eller rektr kpplas in i arbetet. 7.3 ELEV KRÄNKER ELEV När en elev kränker en annan elev hanteras detta nrmalt av de närmast inblandade vuxna, till exempel lärare. Genm att tydligt markera för eleven att hn eller han uppfört sig på ett acceptabelt sätt, ger man eleven möjligheten att medelbart upphöra med kränkningarna. Särskilt grva kränkningar kan ckså resultera i att sklan anmäler det inträffade till plisen. 7.4 KONFLIKT MELLAN ELEVER Ibland uppstår knflikter mellan elever sm måste lösas innan eleverna kan gå vidare. Huvudregeln är att elevernas lärare träffar eleverna för att försöka lösa knflikten, hitta en lösning sm båda kan acceptera (detta är en del av sklans uppdrag, att träna eleverna i att lösa knflikter). Om man inte lyckas lösa knflikten, kallas föräldrarna till ett möte med eleverna ch arbetslaget ch i särskilt svåra fall kan även representanter från elevhälsteamet eller rektr delta. 7.5 VUXEN KRÄNKER ELLER DISKRIMINERAR ELEV Vår utgångspunkt är förstås att alla vuxna på sklan vill eleverna väl ch att det fta kan handla m missförstånd m en elev känner sig utsatt. Samtidigt tar vi förstås mycket allvarligt på m en elev inte känner sig trygg med någn vuxen på sklan. Vi uppmanar alltid eleven ch föräldrarna att vända sig direkt till den berörde vuxne för att direkt försöka reda ut vad sm hänt. Om en elev uppfattar sig kränkt eller diskriminerad av en vuxen på sklan kan han/hn, eller genm sina föräldrar, anmäla detta till sklans ledning. 7.6 ELEV KRÄNKER VUXEN Det är en del av uppdraget alla vuxna har på sklan att kunna bemöta elever sm ibland uppför sig prvcerande eller illa på andra sätt. Ibland händer det dck att en elev passerar gränsen för vad sm är acceptabelt, med till exempel ht eller våld. När ett sådant fall uppkmmer hanteras det av rektr, sm ckså avgör m en anmälan till plisen ska göras. 7.7 VUXEN KRÄNKER VUXEN När ett sådant läge uppkmmer anmäls ch hanteras det av rektr. Är rektr inblandad anmäls ch hanteras det av förvaltningschefen. Sidan 9 av 10

10 OMRÅDEN VI ARBETAT MED UNDER LÄSÅRET 2013/14 Arbetat för att skapa gda gemenskaper i de nya klasserna/grupperna Låtit barnen på fritidshemmen leka över fritidshemsgränserna Ovårdat språk, fula rd. Vi såg ch hörde att eleverna kallade varandra för lika, inte så trevliga saker. Vi har pratat med eleverna m uppåtpuffar resp. nedåtpuffar. Samtalat ch kmmit överens m trivselregler. Läst böckerna Livsgnistr. Vi arbetar vidare med verktyget Vilse i sklan. Elevintervjuer. Frågat eleverna m de tycker att vi vuxna bryr ss m dem. Vi har ett gemensamt frågeblad sm vi går igenm med eleven vid utvecklingssamtal. Fritidshemmen intervjuar barnen på vårterminen för att se m de trivs på fritidshemmen ch m de har kamrater att leka med. Genus. Vi uppmuntrar eleverna att bryta steretypa genusmönster. Arbeta elev-nära. Vi tänker att detta är ett bra sätt att arbeta förebyggande. Att vara där eleverna är ch se ch höra vad sm är på gång. Att kunna bryta i tid ch lcka till utveckling i leken. Samarbetet i arbetslaget mellan de vuxna är viktigt. Att laget är samspelt i sitt förhållningssätt mt eleverna, varandra, föräldrar ch andra vuxna. Sidan 10 av 10

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Varför har skolan en likabehandlingsplan? Verksamheten har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör ingen skillnad

Läs mer

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet Likabehandlingsplan Strömbackaskolan Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet 2014-2015 Innehåll Bakgrund... 3 1. Mål... 4 2. Handlingsplan... 4 2:1 Ansvar... 4 2:2 Förebyggande arbete... 5 2:3

Läs mer