Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015"

Transkript

1 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår

2 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Mobbning, diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling skall inte förekomma inom Vuxenutbildningen. Bakgrund Skollag Skollagen 6 kap 1-16 skriver om åtgärder mot kränkande behandling. I detta kapitel beskrivs hur skolan skall motverka kränkande behandling av elever genom olika aktiva åtgärder. Läroplan Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.(läroplan GY11) Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Diskrimineringslag Diskrimineringslagen 1 kap 1 har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder sexuell läggning eller ålder. I samband med utbildning motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och ha ett målinriktat arbete på skolan som förebygger och förhindrar trakasserier. Lagens förbud och definitioner Förbud mot diskriminering Det är en rättighet för elever, arbetstagare och övriga samhällsmedborgare att inte bli diskriminerade eller kränkta på annat sätt. I lagen finns därför ett förbud mot diskriminering. Direkt diskriminering Elever får ej missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, dvs: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Trakasserier Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

3 Kränkande behandling Kränkningar kan vara t e x fysiska som t e x knuffar, sparkar eller slag psykiska som minspel, suckar, viskningar, grimaser, menande blickar, gester, uteslutning eller tystnad verbala kränkningar skriftliga meddelande t e x via e-post eller sms Främjande och förebyggande arbete Verksamheten på Lärcentrum skall organiseras så att goda relationer främjas. Kunniga och engagerade vuxna är mycket viktigt för att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. All skolans personal är viktig i det förebyggande arbetet. Samtliga elever informeras vid utbildningens start om vår likabehandlingsplan. I klasserna diskuteras likabehandlingsplanen, vad den innebär och elevernas möjligheter att påverka innehållet i planen. Information ges till elever och personal beträffande skolans rutiner, riktlinjer och vem man kan vända sig till vid mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling. För ny personal ingår information om Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling som en del av introduktionen. Elevinflytande såväl i undervisningen som i klassråd och elevråd är viktigt i arbetet med att motverka kränkningar. Återkommande diskussioner om etik, moral, människors lika värde, jämställdhet mellan könen, relationer och demokratins grunder genomförs i undervisningen. Prioriterade områden enligt plan för läsåret Enligt skolans arbetsplan var bl a följande mål prioriterade för läsåret ARBETSMILJÖ; o Klassrumsklimatet o Raster och samlingsrum o Mobiltelefon och datatrafik NORMER OCH VÄRDEN; o Religionsfrihet och etnisk tillhörighet o Nollvision mot kränkande behandling. o Drogfritt Planerade aktiviteter Föreläsning för samtliga elever om kulturer och religioner i Malung-Sälen Utbildning för personalen om vardagsrasism och droger Temadag om religionsfrihet Deltagande i arbetet med elevhälsoplan (likabehandlingsplan)

4 Nuläge-Kartläggning Nulägesanalys-Kartläggning av situationen på skolan skall göras på följande sätt Samtliga elever skall få besvara en enkät om bl a arbetsmiljö, inflytande och trivsel. Enkäten görs i november för höstterminen och i mars för vårterminen. Samtlig personal har fått besvara en personalenkät med frågor om bl a arbetsmiljö och trivsel Arbetsmiljön och arbetsklimatet på skolan skall diskuteras regelbundet på klassråd, klasskonferenser, arbetsplatsträffar och lärarmöten Åtgärdande arbete Ärendegång vid misstänkta trakasserier eller annan kränkande behandling Elev som känner sig kränkt eller uppmärksammar att andra elever behandlas kränkande av elever skall kontakta sin lärare, Syv eller Rektor. Elev som känner sig kränkt av personal på skolan skall kontakta sin rektor. Personal i skolan som uppmärksammar att elev utsätts för eller utsätter andra för trakasserier eller annan kränkande behandling skall omgående ingripa och kontakta rektor. Rektor utser vilka personer i arbetsgruppen som skall utreda och åtgärda uppkommen situation Rektor informeras alltid om ett ärende. Utredaren för ärendet ansvarar för uppföljningen samt dokumentation på särskild blankett. I dokumentationen förtydligas hur ärendet skall följas upp. Blanketten finns på intranätet under Blanketter/Likabehandlingsplan - Utredning. Utredningen skall förvaras i pärm i arkivet. Vid behov skall åtgärdsprogram upprättas. Återkoppling skall ske till elevens lärare/handledare Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen Uppföljning och utvärdering av arbete enligt denna plan samt kartläggning av läget på skolan beträffande diskriminering och kränkande behandling utvärderas med enkät till personal och elever under Vt /Skolledningen/

5 Till arbetet med likabehandlingsplanen i klasser och grupper Bakgrund ( text ur diskrimineringsombudsmannen, lika rättigheter i skolan, se länk) Varför skall skolan arbeta för likabehandling? Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en skola fri ifrån diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas. Alla eleverna har samma rättigheter. Likabehandlingsarbete handlar om att värna om elevernas mänskliga rättigheter och att implementera FN:s konvention om mänskliga rättigheter i skolans arbete. Elever har ett rättsskydd som är likvärdigt det som finns för skolans anställda. En del av den ordinarie verksamheten Likabehandlingsarbetet är inte ett separat projekt som kan avhandlas vid vissa schemalagda lektioner. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten, undervisning, förhållningssätt, regler och rutiner. Alla som berörs av verksamheten ska ges möjlighet att delta aktivt i likabehandlingsarbetet, all personal, elever och vårdnadshavare/föräldrar. Ett framgångsrikt likabehandlingsarbete är systematiskt och målinriktat. Det är en ständigt pågående process för att utveckla skolan. De olika stegen i ett framgångsrikt likabehandlingsarbete är följande: Utvärdera Främja Kartlägg Förebygg Åtgärder för akuta situationer

6 Lärcentrum Avtal Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jag Personnr: Har tagit del av och erhållit ett exemplar av Lärcentrums i Malung-Sälens Kommun likabehandlingsplan. Jag inser och accepterar att vuxenutbildningens läroplan, skollagen och arbetsmiljölagstiftningen uttrycker att alla som studerar/arbetar har rätt att behandlas med värdighet och respekt. Såväl de studerande som personalen är skyldiga att låta detta komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Skulle jag allvarligt bryta mot dessa grundläggande regler (Förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling), riskerar jag att bli avstängd från vidare studier/arbete. Malung den Underskrift

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer