2014 Likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Likabehandlingsplan"

Transkript

1 2014 Likabehandlingsplan

2 Innehåll 1. Inledning Vision Lag och begrepp Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap Centrala begrepp Direkt och indirekt diskriminering Trakasserier och annan kränkande behandling Diskrimineringsgrunderna Sakliga skäl för särbehandling befogade tillsägelser Metoder för att kartlägga nuläge Planerade samtal Enkäter Incidentrapporter Genomgång av rutiner och regler Nuläge Behov, åtgärder och ansvar Uppföljning och planering Ansvar (7)

3 2 (7) 1. Inledning Likabehandlingsplanen omfattar Vuxenutbildningen i Vimmerby Kommun, det vill säga kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna (särvux). Planen ska användas som ett levande dokument för att förebygga och motverka kränkande behandling för alla i vår verksamhet. Det är därför viktigt att dokumentet är känt för samtliga berörda. 2. Vision Inom Vuxenutbildningen ska alla känna sig sedda, bekräftade och respekterade. Alla ska uppleva att de behandlas likvärdigt. Diskrimineringsgrunderna är: diskriminering på grund av social bakgrund, etnisk och kulturell bakgrund, religion, kön, sexuell läggning, funktionell olikhet, ålder eller annan kränkande behandling. Alla former av kränkande behandling ska aktivt motverkas. 3. Lag och begrepp I arbetet med likabehandlingsplanen är det viktigt att alla känner till och är överens om vad lagen säger och vad begreppen innebär. Lagöverträdelser kan få en rättslig påföljd. Bestämmelserna som styr vårt aktiva arbete för att motverka alla former av diskriminering finns i diskrimineringslagen. 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 3.2 Centrala begrepp Att vara överens om vad centrala begrepp står för är en förutsättning för att vara överens om vad likabehandling är Direkt och indirekt diskriminering Direkt diskriminering är när någon särbehandlas beroende på till exempel kön, religion eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara om en kvinna nekas tillträde till en utbildning med motiveringen att det redan går så många kvinnor där.

4 3 (7) Indirekt diskriminering är när man diskriminerar genom att behandla alla lika. Det kan finnas bestämmelser eller praxis som verkar vara neutrala men som i verkligheten missgynnar någon. Ett exempel är när alla elever i en skola serveras samma mat, trots att vissa inte kan äta den till exempel på grund av religiösa skäl Trakasserier och annan kränkande behandling Trakasserier är en behandling som kränker någons värdighet och som har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Med annan kränkande behandling menas en kränkning av någons värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Exempel - hot/våld - utfrysning - mobbing - förtal/ryktesspridning Alla ansvarar för att skapa ett bra umgängesklimat i verksamheten. Alla ska behandlas med respekt Diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsgrunderna är som tidigare nämnts social, etnisk och kulturell bakgrund, religion, kön, sexuell läggning, funktionell olikhet eller ålder Sakliga skäl för särbehandling befogade tillsägelser Ibland kan det finnas sakliga skäl för särbehandling och det är huvudmannens ansvar att bevisa att det finns sakliga skäl. Det finns inte lagstöd för att betrakta som kränkning en tillsägelse som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om tillrättavisningen kan upplevas kränkande.

5 4 (7) 4 Metoder för att kartlägga nuläge Kartläggningsmetoder för att beskriva nuläget är - planerade samtal - enkäter - incidentrapporter - genomgång av rutiner och regler - utvärdering av genomförda aktiviteter 4.1 Planerade samtal - Elevråd äger rum flera gånger per termin. Här finns valda representanter från samtliga mentorsgrupper, lärare, skolledning och övrig personal. Likabehandling är en punkt på dagordningen. - På arbetsplatsträffar cirka fem gånger per termin är likabehandling en punkt i den fasta dagordningen. - I medarbetarsamtal och mentorsamtal lyfts frågorna fram. 4.2 Enkäter - i en elevenkät som omfattar frågor rörande studiesituationen på Vimmerby Lärcenter återfinns frågor om likabehandling. Enkäten ska besvaras anonymt en gång per termin och distribueras via Lärcenters digitala plattform. - En personalenkät som omfattar frågor rörande arbetssituationen ska besvaras av samtliga i personalgruppen en gång om året. 4.3 Incidentrapporter Varje fall av kränkning av något slag ska dokumenteras i en incidentrapport. Rapporten finns att hämta på Lärcenters digitala plattform och finns tillgänglig för både lärare och studerande. Den ska lämnas till rektor för uppföljning. 4.4 Genomgång av rutiner och regler En gång om året sker en översyn av gällande rutiner och regler för arbetet med likabehandling, både i personalgruppen och i studeranderådet.

6 5 (7) 5 Nuläge Ett fall av kränkande särbehandling har framkommit under läsåret 2012/2013. Incidenten som uppkom under läsåret har inte rapporterats i en incidentrapport, utan skötts muntligen av berörda parter tillsammans med rektor. Därefter har lämpliga åtgärder vidtagits men inte dokumenterats. Likabehandling har inte lyfts fram som en särskild punkt i studerandeenkäten som genomfördes under vårterminen Någon personalenkät har inte gått ut under läsåret. Likabehandlingsplanen är fortfarande inte tillräckligt känd för alla berörda. Översyn av gällande rutiner och regler har inletts och under ett personalmöte höstterminen 2013 kommer arbetet med att konkretisera spridningen av likabehandlingsplanen att påbörjas. De studerande har deltagit i arbetet med planen. Studeranderådet har vid två möten under höstterminen 2009 diskuterat likabehandlingsplanen. Arbetet med planen måste återigen och kontinuerligt tas upp i studeranderådet.

7 6 (7) 6 Behov, åtgärder och ansvar I nulägesanalysen framkommer behov som under kommande läsår behöver åtgärdas. I sammanställningen nedan framgår vilka dessa behov är, vilka åtgärder som ska vidtas och vem eller vilka som ansvarar för detta. Tabell1 Behov, åtgärder och ansvar Behov Åtgärder Ansvar Likabehandling ska finnas vid samtal mellan lärare och elever Likabehandling ska finnas med i elevenkäten Likabehandling ska finnas med som en punkt vid medarbetarsamtal Möjlighet för personal att anonymt uttrycka synpunkter kring likabehandling Alla i verksamheten ska ha kännedom om och medverka vid utformningen av likabehandlingsplanen, rutiner och regler Dokument för incidentrapportering ska göras känt Rutiner för hantering av dokumentation Information och diskussion för att främja likabehandling För in punkten i underlag för samtal lärare/studerande Infoga frågor rörande likabehandling För in punkten i underlag för medarbetarsamtal Personalenkät En punkt vid arbetsplatsträffar och elevråd Informera om blankett för personal och elev När någon av de inblandade parterna anser det befogat att kontakta rektor görs en incidentrapportering som senare också följs upp. Diskussioner på arbetsplatsträffar och personalsammankomster, elevråd, lektioner, temadag Lärare All personal

8 7 (7) 7 Uppföljning och planering Uppföljning av planerade åtgärder kommer att ske vid de arbetsplatsträffar som avsatts för likabehandling. Inför nästa kalenderår 2014/2015 görs en ny nulägesanalys och nya mål sätta upp. Uppföljning och utvärdering redovisas i den övergripande kvalitetsredovisningen. 8 Ansvar har det övergripande ansvaret för handlingsplanen och dess genomförande och uppföljning.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer