Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult"

Transkript

1 Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012

2 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola med särskole-elever på Stenforsaskolan...3 Vad säger lagen?...3 Det förebyggande arbetet:...4 Det åtgärdande arbetet...5 Flödesschema...6 Uppföljning och utvärdering...6 Blankett för kränkande behandling...7

3 Plan mot kränkande behandling på gymnasieskola med särskole-elever på Stenforsaskolan. Varje år ska alla skolor upprätta en plan mot kränkande behandling för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Planen fungerar som en garant och en kvalitetssäkring av arbetet för att ingen, varken elev eller vuxen, ska känna sig kränkt eller diskriminerad Vad säger lagen? Arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling regleras i två lagar, dels skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling och i diskrimineringslagen (1 januari 2009). Syftet med dessa båda lagar är att ingen elev eller vuxen ska bli kränkt enligt de sju diskrimineringsgrunderna som finns beskrivna i diskrimineringslagen: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet, ålder och sexuell läggning. I skollagen regleras annan kränkande behandling som inte tas upp i diskrimineringslagen. I korthet garanterar dessa båda lagar tillsammans att inget barn, elev eller vuxen ska utsättas för någon form av kränkande behandling. Lagarna kräver dessutom inte bara att skolan ska reagera om någon utsätts för någon form av kränkning eller diskriminering, de kräver också att skolan aktivt arbetar med att förebygga att dessa över huvudtaget ska kunna uppstå. Om det trots det förebyggande arbetet ändå skulle förekomma någon form av diskriminering eller kränkning har skolan dessutom ett utredningsansvar och naturligtvis ett ansvar för att åtgärda överträdelserna. Skolans vision. På vår skola ska ingen studerande bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Alla ska känna till planen, dess innehåll och innebörd. Vad begreppen står för: Diskriminering/Trakasserier Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en studerande sämre än andra studerande och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, uttryck eller ålder. Trakasserier kan vara en kränkning av den studerandes värdighet på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, uttryck eller ålder. Trakasserier kan utföras av studerande gentemot annan studerande, studerande mot lärare eller lärare mot studerande. Kränkande behandling Kränkningar kan vara när någon agerar på ett sätt som visar att man inte accepterar alla människors lika värde t.ex. med våld, ord, gester och blickar, bilder eller text (på papper, sms eller e-post).

4 Mobbning: Du blir medvetet kränkt upprepade gånger. Diskriminering: Du blir kränkt på grund av din religion, kön, etnisk tillhörighet, handikapp eller sexuell läggning. Sexuella trakasserier: Du blir kränkt på ett sexuellt sätt. Rasism. Du blir kränkt på grund av att någon tycker att du är mindre värd/sämre än personer från andra folkgrupper. Den som tänker rasistiskt vill förtrycka, utnyttja eller kontrollera dig. Främlingsfientlighet: Någon är negativ mot dig på grund av att du kommer från en annan kultur eller har ett annat utseende. Homofobi: Någon är negativ mot dig på grund av att du är homo- eller bisexuell eller person med transsexuell läggning. Förebyggande arbete för att främja likabehandling och motverka kränkningar Plan är framtagen av personal och elevrepresentanter. För att öka elevernas delaktighet i nästa års plan görs en uppföljning med enkät. Lärarna ska även återkoppla enkätsvaren till elevrepresentanter och på så sätt kan vi få med elevernas kommentarer till utveckling av en ny plan. Åtgärder Rektor ansvarar för att planen mot kränkande behandling introduceras för all personal och alla elever. Alla lärare ska informera om planen mot kränkande behandling vid varje terminsstart. All personal ska arbeta för att det inte uppstår situationer som kan tolkas kränkande i klassrumssituationen. All personal ska stötta studerande eller arbetskamrater vid uppkomst av kränkande behandling dels genom att lyssna men även att tala med den som utfört gärningen och sedan återkoppla till den utsatte. Alla pedagoger ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla studerande utefter var och ens behov. Exempelvis erbjuda olika redovisningsformer, informera om rätt till hjälp för studerande med behov av stöd vid dyslexi, dyskalkyli med mera. Alla pedagoger ska informera om elevernas rätt till elevinflytande, delaktighet angående inlämningar, prov, betygssamtal och bedömning. I undervisningen arbetar vi med de sju olika grunderna för diskriminering så att de är kända av alla elever. Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion

5 eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet, ålder och sexuell läggning. Personalen är ett gott föredöme. Personalen visar hänsyn mot varandra och eleverna. Skapa en god kontakt med vårdnadshavare. Samtala med eleverna regelbundet angående trivsel och respekt för varandra. På Stenforsaskolan arbetar vi med planen mot kränkande behandling i ett samarbete med Elevrådet, skolledningen och personal. Pedagogerna ansvarar för gruppindelning och ansvarar för att alla känner sig bekväma i skolsituationerna. Elevvårdsteamet är en viktig resurs i det förebyggande arbetet. Inom elevvårdsteamet diskuterar vi elever som kan behöva stöttning i sitt eget sätt att vara mot andra eller andras sätt att vara mot dem. Detta gäller även misstänkta kränkningar och incidenter. Det åtgärdande arbetet. Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling: Tala om för den som du känner dig kränkt av att du inte accepterar situationen och att kränkningarna måste upphöra. Om du känner att detta inte hjälper kontakta din mentor, lärare eller Elevvårdsteamet. Mentor, lärare eller Elevvårdsteamet utreder dvs. pratar med de inblandade och skriver ned vad som har hänt på blanketten Kränkande behandling. Blanketten finns under ikonen SF blanketter samt under handlingsplaner på vux-stud. En bedömning görs om åtgärdsprogram ska upprättas för en eller flera inblandade. Direkt inblandad personal är ansvarig. Återkoppling görs därefter till dig så att du vet vad som gäller. Uppföljning av åtgärdsprogrammet görs med berörda av ansvarig personal inom en överenskommen tidsram. Elevvårdsteamet informeras av läraren och blanketten lämnas in till rektor. Rektor anmäler till huvudman Flödesschema Detta schema följer vi i normalfallet. I vissa fall kan det vara aktuellt att hoppa över ett eller flera steg, beroende på arten av det inträffade. Lagen kräver i vissa fall att anmälan görs omgående till socialtjänsten eller polisen. Det innebär att man i vissa fall gör en anmälan innan man hunnit informera vårdnadshavarna.

6 1, Eleverna tillåts själva göra ett försök att lösa konflikten 2, Mentor eller annan personal hjälper till med konflikthantering 3, Samtal med rektor. 4, Mentor kontaktar vårdnadshavare. 5, Mentor kallar till möte med vårdnadshavare. 6, Rektor kallar till Elevvårdskonferens. Skriftlig varning utdelas. 7, Avstängning från undervisningen. 8, Anmälan till sociala myndigheter eller polis. 4. Uppföljning och utvärdering Denna plan ska utvärderas under vårterminen Vårt mål att mäta för läsåret blir mobbing. Det kommer vi att göra dels genom enkätundersökning, dels genom samtal mellan studerande och personal. Detta arbete ska ligga till grund för en ny plan som ska vara klar inför läsåret 2013/ Rutiner för arbetet med planen mot kränkande behandling - Ny plan anpassad till den nya skollagen arbetas fram under våren och den ska gälla från och med höstterminen Planen presenteras i samband med läsårsstarten för eleverna och tas upp vid inskrivning av nya elever under året. Mentor ansvarar för att detta blir gjort. - Personalen måste informeras, såväl redan anställda som nyanställda. - Planen publiceras på skolans webbplats, - Rektor ansvarar för att planen upprättas varje år. Detta bör lämpligen ske under vårterminen och personal tillsammans med elevrepresentanter utgör den arbetsgrupp som genomför detta. Efter det godkänner rektor den nya planen.

7 Kränkande behandling Anmälningsblankett och dokumentation Anmälarens namn Födelseår-månad-dag Adress Postnummer och ort Telefon, dagtid och kvällstid E-postadress Beskriv kortfattat händelseförloppet samt orsaken till det inträffade: Underskrift Anmälare Ort Datum Fylls i av rektor och elevvårdsteam Följande åtgärder vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen: Uppföljning sker: Underskrift Rektor Ort Datum Underskrift Anmälare Ort Datum

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 INNEHÅLL Inledning 3 Definitioner 3-4 Diskrimineringsgrunder 4-5 Ledningsdeklaration 5 Vision 6 Utvärdering av målen för 2013/2014 6-11 Samverkan med elever/vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer