Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan"

Transkript

1 Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Sida 1 av 10

2 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4 Nuläge - Kartläggning... 4 Prioriterade områden Planerade aktiviteter för Ärendegång tills vidare... 5 Redovisning av LB-arbetet för läsåret Värdegrund på Ådalsskolan - gemensam... 7 Rollberoende del - personal... 8 Rollberoende del - elever... 9 Bemötande på Ådalsskolan Sida 2 av 10

3 Syfte Vi vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö Mobbning, diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska inte förekomma. Elever på Ådalsskolan ska behandlas likvärdigt och respektfullt. Bakgrund och definitioner Skollag (2010:800) 6 kap skollagen föreskriver skolans ansvar att motverka och åtgärda kränkande behandling. Skolförordning De grundläggande värden som demokratin i vårt samhälle vilar på finns uttryckta i Skolförordningen (SKOLFS 2011:144) enligt följande: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. Diskrimineringslag (2008:567) Diskrimineringslagen har som ändamål att i samband med utbildning motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. På Ådalsskolan lägger vi särskild vikt vid att: Respekt ska visas varje elev oavsett: kön, etnicitet, livsåskådning, personlig läggning, personliga förutsättningar, ålder och övriga reella/upplevda olikheter. De definitioner vi särskilt arbetar med är: Diskriminering: Missgynna någon på osakliga grunder Trakasserier: Mobbning: Övrig Kränkning: Medvetet utsätta någon för fortlöpande obehag Upprepad och systematisk kränkning av en person Behandla någon nedsättande i ord och/eller handling utöver ovanstående. Vid bedömning enligt ovanstående har offrets upplevelse en central betydelse och ska alltid respekteras. Sida 3 av 10

4 Främjande och förebyggande arbete Verksamheten på Ådalsskolan ska präglas av goda relationer. Tillgänglighet till vuxna i skolans gemensamma lokaler är en viktig del i arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. All skolans personal är viktig i det förebyggande likabehandlingsarbetet. Samtliga elever informeras vid utbildningens start om planen. I klasserna diskuteras planen, vad den innebär och elevernas möjligheter att påverka innehållet i denna. Vid skolstart ges information till elever, all personal samt föräldrar beträffande skolans rutiner, riktlinjer och vem man kan vända sig till vid mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling. Ett Likabehandlingsteam tillsätts och utbildas årligen. För ny personal ska information om planen ingå som en del av introduktionen. Lyhördhet och uppmärksamhet i utrymmen vilka genom kartläggning pekats ut som särskilda riskzoner Analys och uppföljning av OSIS som grund för förebyggande arbete. Ordningsreglerna finns tillgängliga på och gås igenom med eleverna vid skolstart och vid behov. Nuläge - Kartläggning Sker via Elevenkät. Planering av genomförande och revidering av enkäten sker kl. 15:00-15:45. Prioriterade områden Utifrån genomförda webenkät kommer vi att prioritera följande områden: Utbildning av Likabehandlingsteamet Utbildning/fortbildning/diskussioner för all personal. Studiehandledarna förses ev. med arbetsmaterial för elever. Planen förankras och revideras med alla personal och alla elever. Planerade aktiviteter för Återkommande LBT-tid, var tredje vecka, måndagar kl. 15:00-15:45. Med ovan, regelbunden tid för reflektion inom teamet och information om uppkomna fall. LB-arbete med läsårsplanering: kl. 15:00-15:45. Genomförande av webenkät: Sker på studiehandledartid. Uppföljning av enkäten och diskussioner utifrån planen: , 15:00-17:00 för all personal. Diskussion kring värdegrund och bemötande. Behov av revidering ska återkopplas till teamet. Genomgång med elever om värdegrund, bemötande och enkätresultat: , kl. 08:30-09:00 gemensamt i Aulan. Uppföljning med elever om värdegrund, bemötande och enkätresultat: , kl. 08:30-09:00 i respektive klass på studiehandledartiden. Återkommande punkt vid studiehandledartiden. Skolsköterskas hälsosamtal. Studiehandledarnas utvecklingssamtal. Sida 4 av 10

5 Uppföljning och utvärdering av planen, kontinuerligt på LBT-möten. En redogörelse av hur följande aktiviteter har genomförts redovisas i nästa års plan. Utbildning för alla personal i det goda samtalet under VT2015. Ärendegång tills vidare Ärendegång vid misstänkta trakasserier eller annan kränkande behandling Elev som känner sig kränkt eller uppmärksammar att andra elever behandlas kränkande ska kontakta sin studiehandledare eller någon annan i personalen. Personal i skolan som uppmärksammar/får vetskap om att elev utsätts för eller utsätter andra för trakasserier eller annan kränkande behandling ska snarast kontakta någon i LBT samt agera vid akuta situationer. LBT handlägger ärendet med rektor alternativt med huvudmannen som ytterst ansvarig. Blankett som skall användas vid rapportering till rektor eller huvudmannen är OSIS. Återfinns på Ådalsskolans intranät, Portalen. Rektor/huvudmannen ansvarar för uppföljning samt dokumentation, med OSIS som rutin. För dokumentation av samtal med inblandade parter bör banketten Rapport vid kränkande behandling användas. Rektor ansvarar för systematisk rapportering till huvudmannen. Återkoppling sker till studiehandledare i tillämpliga delar. Sida 5 av 10

6 Redovisning av LB-arbetet för läsåret LB-arbete för läsårsplanering: Uppföljning av förra läsårets LB-dag med all personal: , 15:45-17:00. Diskussion kring värdegrund och bemötande. Resultatet har dokumenterat i bilagorna. Diskussion med elever om värdegrund och bemötande, schemabrytande: , kl. 08:30-09:30 och 10:30-12:00. Resultatet har dokumenterats i bilagorna. Genomförande av webenkät: till Återkommande punkt vid mentorstid. Skolsköterskas hälsosamtal. Mentorers utvecklingssamtal. Uppföljning och utvärdering av planen, kontinuerligt på LBT-möten. Sida 6 av 10

7 Värdegrund på Ådalsskolan - gemensam består av en gemensam och rollberoende del Människan i centrum Vi finns till för varandra; elever vårdnadshavare, personal och andra engagerade i skolan. Demokratisk grundsyn Alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt utan att kränka andra och utan att själv bli kränkt. Delaktighet All kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga. Sida 7 av 10

8 Rollberoende del - personal Respekt för varandra Leva värdegrunden Professionellt bemötande Ansvar för uppdraget Hälsa på varandra! Skilja på privata och professionella konton på sociala medier. Var tydlig i ditt budskap. Rätt uppgifter till rätt instans. Gör skillnad på sak och person. Förtroende och respekt för varandras kompetenser/funktioner. All personal har rätt till sitt yrkesval och behövs för samhällets utveckling. Professionellt beteende. Följ regelverket och gemensamt förhållningssätt. Kritik av kollegor ska ske med hjälp av de rutiner som finns. Kollega som följer med en elev som stöd ska inta neutral position. Engagemang. Visa hänsyn till att alla har olika arbetsuppgifter, privata förhållanden och se varandra likvärdiga oavsett arbetsomåde. Neutral, objektiv och lojal mot värdegrunden. Positiv kontakt med motparten. Ansvar för värdergrunden, fostra för vuxenlivet. Sida 8 av 10

9 Rollberoende del - elever Respekt för varandra På och utanför skolan Ansvar för sig själv och andra Engagemang Att visa hänsyn. Att alla gör det man ska på lektionerna. Uppmärksam på lektionerna. Ingen ska trakasseras oavsett plats, alla ska känna sig trygga överallt. Deltar i diskussioner. Lyssna när någon pratar. Visa att man bryr sig. Hjälpa varandra. Visa intresse för lärare, elever, elevkår och aktiviteter. Hälsa på varandra och ha vårdat språk. Respekt både IRL och online. Engagera sig i att hjälpa varandra t.ex. med läxor eller på idrotten. Acceptera varandra och att alla ska kunna sig själv. Gemensamt ansvar för skolan. Inte förstöra glädjen för andra. Sida 9 av 10

10 Bemötande på Ådalsskolan Kontaktattityd I möte med andra ska man vara korrekt, saklig och positiv. Öppenhet Förklara bakgrund och orsaker. Söka förståelse. Man ska inte behöva vara rädd för att framföra det man tycker. Rak och tydlig Rak och tydlig genom att vara lyhörd och skilja på sak och person. Vara beredd på att ibland inte få sin vilja igenom men ändå känna sig bra bemött. Konsekvens och inte straff Vi informerar på ett tidigt stadium om ordningsregler. Brott mot dessa leder till konsekvenser, vilka inte är att betrakta som straff. Höga förväntningar Vi vet att du kan. Att alla ska göra sitt bästa. Sida 10 av 10

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2012/13 1.Vision l Vi vill att alla barn på Orust Montessori ska känna sig trygga och trivas. Ingen ska behöva utsättas för någon form av kränkande

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling Skolsta Förskola Regelverk Diskriminering & Trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap.14a

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015 Soldatängens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer