Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år"

Transkript

1 Dnr 2019/ Handlingsplan för kmmunens aktivitetsansvar för ungdmar år Västerviks kmmun Barn- ch utbildningsförvaltningen 2019

2 Innehåll Försättsblad 1 Innehåll 2 Inledning 3 Förebyggande arbetet 4 Uppsökande 5 Mtiverande arbetet 6 Dkumentatin 7 Rutiner för rapprtering till SCB 8 Rutiner för samverkan 9 Utvärdering arbetslaget 10 2 (10)

3 Inledning Kmmunens aktivitetsansvar () gäller för ungdmar sm inte genmför eller har fullföljt utbildning på natinella prgram i gymnasieskla, gymnasiesärskla eller mtsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett natinellt prgram m han eller hn har fått ett examensbevis. Elever sm inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kmmunens ansvar. Elever sm går på någt av intrduktinsprgrammen ingår även i kmmunens aktivitetsansvar då ett intrduktinsprgram inte är ett natinellt prgram eller mtsvarar ett sådant. Det är elevens hemkmmun sm ansvarar för aktivitetsansvaret. Med hemkmmun menas den kmmun där eleven är flkbkförd. Aktivitetsansvaret innebär att kmmunen ska hålla sig infrmerad ch kntakta de ungdmar det är sm mfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdmar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att mtivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kmmunen ska ckså dkumentera sina insatser på lämpligt sätt ch föra ett register över ungdmarna. Kmmunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 skllagen. I förrdningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kmmunerna får behandla i registret de för över ungdmarna. Vi utgått från Sklverkets allmänna råd Kmmunernas aktivitetsansvar för ungdmar. Organisatin I kmmunfullmäktiges beslut från överfördes ansvaret för kmmunens aktivitetsansvar från kmmunstyrelsens förvaltning till barn- ch utbildningsnämnden ch är idag en del av gymnasiesklans rganisatin. Arbetet leds av ansvarig rektr för ch i arbetsgruppen för ingår 2,5 tjänst ungdmscach samt tillgång till studie- ch yrkesvägledare. I gymnasiekatalgen för läsåret finns infrmatinen m ch kntaktuppgifter till persnal inm 3 (10)

4 Fö rebyggande arbetet Vem Vad görs Ansvarig Alla vårdnadshavare i åk 9 Elever sm har hög frånvar eller riskerar avhpp från sklan Elever sm avbrutit studier utan att sklans EHT fått ärendet till sig Alla vårdnadshavare i åk 9 får ett krt med infrmatinen m att finns, ch vad vi kan hjälpa till med m det Eleven lyfts på EHT där persnal från finns närvarande, ch får ungdmen tilldelad Cach får upp ungdmen i IST mdul, ch tar med till arbetslaget för fördelning Arbetslagsledare i Mentr sm tar med sin elev till EHT, sedan får cach ta med till :s arbetslag ch fördela ungdmen Ansvarig i sm administrera i IST mdulen Förebyggande arbete att förebygga avhpp från gymnasiesklan Kmmunens aktivitetsansvar jbbar förebyggande tillsammans med gymnasiesklrna i Västerviks kmmun för att förebygga ch förhindra att eleverna avbryter sina studier. Vi erbjuder lika insatser utifrån elevens behv. Det kan vara stöd att kmma till sklan, stöd vid lika möten eller aktiviteter vid sidan av studierna sm mtiverar till att eleven stannar kvar i sina studier. Denna planering görs alltid tillsammans med elev, sklans persnal, vårdnadshavare ch persnal 4 (10)

5 Uppsökande arbetet VAD HUR NÄR ANSVARIG UPPFÖLJNING Krt till åk 9 vårdnadshavare Alla vårdnadshavare i åk 9 får ett krt med infrmatinen m att finns, ch vad vi kan hjälpa till med m det Vid augusti månads start, till alla avslutade ungdmar i åk 9 Arbetslagsledare i Krt till ungdmar sm inte har en fullständig gymnasieexamen Alla elever med icke fullständig examen får ett krt med infrmatinen m När betygen är satta, i samband med examen /ansvarig rektr/syv Uppföljning i augusti, då nytt krt med samma infrmatin skickas hem Krt nr 1 Till de ungdmar sm mfattas av Regelbundet, när nya namn blir aktuella Arbetslagledare i Om inget svar kmmer in på vykrtet så skickas ett nytt krt inm två veckr Krt nr 2 Till de ungdmar sm fått krt nr 1, där vi inte fått in svar från dem, hembesökstid skickas på detta krt Sm uppföljning av krt nr 1, efter två veckr Arbetslagsledare i Vykrt två följs upp av hembesök, sm framgått av krtet sm vi skickat ut. Telefnsamtal, sms, meddelande via FB Alla ungdmar sm mfattas av försöker vi nå via telefn, sms, eller Facebk, m de inte svarar på krtutskick Regelbundet, så frt nya namn kmmer in Arbetslagsledare i Hembesök, då krt tidigare skickats ut Hembesök Hembesök med två persnal från, då ungdmen inte är hemma lämnar vi ett krt att vi varit där ch vi infrmerar m vad vi vill ch att vi vill ka kntakt Två veckr efter utskick av krt nummer två, ch inget svar har inkmmit Två persnal från Ungdmar sm är under 18 år anmäls till scialtjänsten m ej får kntakt. Övriga ungdmar frtsätter uppsöka utifrån krt nr 1 igen Orsanmälan Ungdmar under 18 år sm inte når via krt nr 1 ch nr 2 eller hembesöket När ungdm/familj inte finns att nå vid hembesöket förmedlar till rektr att rsanmälan ska göras Återkppling från Scialtjänsten 5 (10)

6 Mtiverande arbetet Mttagning Aktivitetsansvarets mttagande handlar m att ge ett bra ch respektfullt bemötande till de ungdmar sm kmmer i kntakt med ss. Det är viktigt att ungdmen känner sig välkmmen ch uppskattad. Vid första mötet ger vi infrmatin m vad är ch vad vi kan hjälpa till med, vi försöker skapa en bild av vad ungdmen vill ha hjälp ch stöd med, ch vad den vill just nu. Ungdmar kmmer till från sklan, scialtjänsten, eller blir uppsökta av Vi arbetar inte med terapi eller behandlingar men samverkar fta med andra myndigheter sm har gd kunskap inm detta mrådet. Kartläggning Att kartlägga ungdmarna innebär att vi får en helhetsbild av vad ungdmarna behöver för hjälp ch stöd. Vi använder ss av mindmaps, samtal med öppna frågr. Vi har fta med anhöriga/vårdnadshavare för att i större utsträckning kunna kartlägga ungdmens behv. Kartläggningen är viktig för att få en bild av den unges kntakter med andra myndigheter, familjesituatin, eknmi, starka ch svaga sidr hs individen ch ungdmens relatiner. Aktivitet Aktivitetsansvaret skall söka upp ch mtivera ungdmarna i målgruppen 16 till 20 år tillbaka till en meningsfull aktivitet ch stötta ungdmarna mt deras egna individuella mål. Åtgärder ska i första hand leda tillbaka till studier, återuppta ch påbörja sin utbildning. Vi ska inspirera, utmana ch vägleda dem under vägen fram till deras mål ch behv. Aktiviteter sm erbjuds är Vägledning av sklans/flkhögsklans/kmvux Studie ch yrkesvägledare Hel eller deltidsstudier vid Västerviks gymnasium Kntakt med elevhälsan (kuratr, sklsköterska, Specialpedagg) Mtiverande samtal Praktik, hel eller deltid Friskvård Hjälp till arbetsförmedlingen Hjälp till andra myndigheter t ex landsting eller scialtjänst Vi samverkar fta med andra aktörer, ch är nga att det finns samtyckesblankett ifylld så vi inte bryter sekretessen. Uppföljning Aktivitetsansvaret har ett uppföljningsansvar för ungdmar tills de fyller 20 år. Även ungdmar sm tackar nej följs upp regelbundet. Alla ungdmar följs upp även m de från dag ett anmäler att de arbetar ch inte vill eller behöver vårt stöd. 6 (10)

7 Dkumentatin Varje cach skriver m sina kntakter med berörda ungdmar, det sm finns dkumenterat är baserat efter sklverkets krav på dkumentatin. Cacherna dkumenterar i det administrativa verktyget IST -mdul ch i respektive cachs hemkatalg i datrn. I IST mdulen registreras ch dkumenteras följande delar. Kntakttillfällen Åtgärder Kntaktuppgifter Vilken cach sm är ansvarig för ungdmen Elevhistrik I hemkatalgen registreras följande Kntaktuppgifter Individuell planering ch mål för insatserna Vilka insatser sm individen ansvarar för Vilka insatser sm kmmunen ansvarar för Vilka insatser sm annan myndighet ansvarar för Vilka datum sm insatsen ska påbörjas ch avslutas Tidpunkt för uppföljning ch utvärdering av insatsen Dkumentatinen ska fkusera på målet med insatserna ch inte på ungdmens persnliga förhållanden. 7 (10)

8 Rutiner för rapprtering till SCB Två gånger per år sker insamlingen av de ungdmar sm mfattas av kmmunens aktivitetsansvar, 1januari-30 juni ch 1 juli-31 december Vilka ungdmar ska rapprteras Ungdmar sm: Är flkbkförda i rapprterande kmmun Inte har fyllt 20 år Fullgjrt sin sklplikt eller har blivit flkbkförda i landet vid en tidpunkt då de inte har sklplikt Inte genmför utbildning i gymnasieskla eller gymnasiesärskla eller mtsvarande utbildning Inte har en gymnasieexamen Inte har gymnasiesärsklebevis Inte har fullföljt utbildning sm mtsvarar gymnasiesklans eller gymnasiesärsklan med gdkänt resultat Cacherna dkumenterar i -mdulen från IST. Från -mdulen sammanställer en av cacherna tillsammans med gymnasiets planerare ett register enligt SCB:s krav. Registret innehåller uppgifter m: Persnnummer Datum för registrering Orsak till registrering Datum för kntakt Sysselsättning vid kntakt Datum då åtgärden påbörjas Åtgärdens innehåll Datum då åtgärden avslutas Orsak till att åtgärden avslutas Sysselsättning efter åtgärd Datum för avregistrering Orsak till avregistrering 8 (10)

9 Rutiner för samverkan Aktivitetsansvaret samverkar fta med andra förvaltningar ch myndigheter gällande ungdmar i målgruppen. Scialtjänst, arbetsförmedlingen, landstinget, sklr ch försäkringskassan är vanliga samverkansparter. När det gäller samverkan med sklr, där ungdmarna är skrivna i Västerviks kmmun men studerar på annan rt så samverkar vi genm sklrnas respektive rutiner för att rapprtera rande frånvar ch studieavbrtt till hemkmmunen. Aktivitetsansvaret tar kntakt med sklrna för att vara tydlig med infrmatinen m att vi finns även för de ungdmarna. Samverkan med andra övriga förvaltningar eller myndigheter sker alltid då en ungdm är aktuell inm fler förvaltningar eller myndigheter. Gemensamma planeringar görs, här används fta SIP möten (samrdnad individuell plan) där planeringen bestäms. Administrativ ansvarig för rapprterar statistiken sm månadsvis görs till barn ch utbildningsförvaltningen ch räddningstjänstens säkerhetsskyddschef är en del av samverkan på Ungdmstrget på Knutpunkten där flertalet lika myndigheter samlas ett tillfälle i veckan, för att ungdmarna ska ha ett gemensamt ställe där alla lika myndigheterna finns på plats samtidigt. är delaktiga i samverkan grupper sm USAM ch Transitns grupp i Västervik samverkar med Kalmar läns lika för att delge varandra bra erfarenheter ch utveckla arbetet sm finns. 9 (10)

10 Rutin för uppföljning ch utvärdering av handlingsplanen för kmmunens aktivitetsansvar Sm del av det systematiska kvalitetsarbetet med sker utvärdering av verksamheten på lika nivåer. Utvärderingar på de lika nivåerna kan leda till revideringar av handlingsplanen för kmmunens aktivitetsansvar. Utvärdering, arbetslaget för Det inre utvärderingsarbetet i arbetslaget sker tillsammans med ansvarig rektr enligt framtagen utvärderingsmdell. Barn ch utbildningsnämnden Barn ch utbildningsnämnden fastslår varje januari varje år handlingsplanen för Kmmunens aktivitetsansvar. Gymnasiechef eller ansvarig rektr för föredrar handlingsplanen ch handlingsplanen kan efter eventuella synpunkter från nämndens ledamöter revideras. 10 (10)

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ...

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ... mdell plan plicy prgram regel rutin rutin för arbete med kmmunalt aktivitetsansvar riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- ch utbildningsnämnden Beslutandedatum: 2017-06-13

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling enhet 3 Oktber 2017 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3. Visin:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling - Enhet 3 Oktber 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3.

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANLDING OCH DISKRIMINERING 2019/2020

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANLDING OCH DISKRIMINERING 2019/2020 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANLDING OCH DISKRIMINERING 2019/2020 Sklenhet: Birger Sjöberggymnasiet Riktlinjer för plan mt kränkande behandling ch likabehandlingsplan Sklan ska varje år ta fram två planer, en

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Ucklumskolan Läsåret 17/18

Lokal elevhälsoplan Ucklumskolan Läsåret 17/18 Lkal elevhälsplan Ucklumsklan Läsåret 17/18 1 Basen för Ucklumsklans elevhälsarbete! Mentr/Lärare/ övrig berörd pedaggisk persnal: Alla lärgrupper ch enskilda elever ges den stimulans ch ledning sm de

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen Inkmmande: Individ ch familjemsrgen Handläggare: Ansökan m insatser med stöd av scialtjänstlagen Jag ansöker m stöd i hemmet Beskrivning av vad jag behöver stöd med: Namn: Persnnummer: Telefnnummer: Du

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Roller och behörigheter i ELIN/KAA

Roller och behörigheter i ELIN/KAA Rller ch behörigheter ELIN/KAA mars 2017 Rller ch behörigheter i ELIN/KAA Användare i ELIN delas in i fyra kategrier: Skla Huvudmän Kmmun Regin Ntera att en kmmun kan vara både kmmun samt huvudman, ch

Läs mer

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Utbildningskntret Tr Anderssn Klas Lind Theresia Ängarne Lindberg 2017-03-14 Dnr BOU 2017-213 Dnr BIN 2017-64 Bildningsnämnden Barn- ch ungdmsnämnden Genmlysning av elevhälsan i

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 09:00-11:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 09:00-11:30 Malung Salens kmmun Barn-ch utbildningsnämnden 1 Plats ch tid Stra sammanträdesrummet, bibliteket, kl. 09:00-11:30 Beslutande Sfia Söderström (S) rdförande Bengt Nilssn (S) Maria Röjås (V) Agneta Åhs-Sivertsen

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Verksamhetsråd Sandeplanskolan

Verksamhetsråd Sandeplanskolan 2016-02-04 1 (5) Sandeplansklan Verksamhetsråd Verksamhetsråd Sandeplansklan Närvarande Vårdnadshavare: Magnus Manders, Mnica Pålssn, Ltta Åbjörnssn, Maria Klitte, Lena Nrell, Mattias Petterssn, Jenny

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Trygghetsplan för Trädgårdens förskola

Trygghetsplan för Trädgårdens förskola Trygghetsplan för Trädgårdens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På vår förskla skall alla känna sig välkmna ch delaktiga. De ska känna trygghet ch inflytande

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

HAGA BG. Verksamhetsplan

HAGA BG. Verksamhetsplan HAGA BG Verksamhetsplan 2018-2019 Inledning Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra Haga BGs verksamhet. Innehållet i verksamhetsplanen skall beskriva vad vi sm NIU ch basketgymnasium står för ch vad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSAN. FRIDNÄS- och HAMMARBYSKOLAN

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSAN. FRIDNÄS- och HAMMARBYSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSAN PÅ FRIDNÄS- ch HAMMARBYSKOLAN Läsåret 2018/2019 Reviderad av elevhälsteamet 2018-04-25 0 Innehåll Elevhälsan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsarbetet...2 Rektr...2 Specialpedagg...2

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Geneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Geneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Genesklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen: Grundskla Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Grundskla a för planen Rektr

Läs mer

Gröndalsskolans Elevhälsoplan

Gröndalsskolans Elevhälsoplan Gröndalssklans Elevhälsplan Läsår: 2017/18 Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga arbetet. Barnens ch elevernas behv av kunskaper, färdigheter, mtanke

Läs mer

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10 1(10) Utbildningsförvaltningen kaa@almhult.se Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSAN HAMMARBYSKOLAN

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSAN HAMMARBYSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSAN PÅ HAMMARBYSKOLAN Läsåret 2017/2018 Reviderad av Hammarbysklans elevhälsteam 2017-04-26 0 Innehåll Elevhälsan Hammarbysklan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsarbetet...2 Rektr...2

Läs mer

Ekenässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 18/19

Ekenässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 18/19 Ekenässklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 18/19 1 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Förskleklass, grundskla 1-6 ch fritidshem Planen gäller läsåret 2018/2019

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Hardem försklan Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: Hardem förskla är en plats där alla respekterar varandra. Där barn ch vuxna kan öppet framföra

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Trygghetsplan för Hästens förskola

Trygghetsplan för Hästens förskola Trygghetsplan för Hästens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På vår förskla känner alla, barn ch vuxna; sig sedda, trygga ch respekterade för den man är. Vad

Läs mer

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Digitalisering ch skla Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Vad menar vi med digitalisering av sklan? Digitalisering av prcesser för att rganisera utbildning Digitaliseringen av undervisning

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM BILAGA 3 SID 1 (5) 2011-09-20 Pm KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas strlek ch sammansättning RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV FÖRÄNDRING

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning

Kvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning Kvalitetsrapprt 2017/2018 - Sammanfattning Vår Visin: En förskla för alla där kunskap ch människr växer Engagemang- Kmpetens- Arbetsglädje Mål Linköpings kmmun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas

Läs mer

Aktuellt från BIG-gruppen den 7 september 2018

Aktuellt från BIG-gruppen den 7 september 2018 Aktuellt från BIG-gruppen den 7 september 2018 Trygghetsarbetet i sklan Vi har stöttat en förskla i deras värdegrundsarbete. Vi har genmfört en utbildning i främjande arbete för all persnal på Internatinella

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

Samordning av insatser Arbetsvägen för alla. Samordning av insatser för unga. Ett genomförandeprojekt 2015

Samordning av insatser Arbetsvägen för alla. Samordning av insatser för unga. Ett genomförandeprojekt 2015 ESF-Förstudie 2014 Samrdning av insatser Arbetsvägen för alla - Målgruppen: 16-64 år, långtidsarbetslösa, sjukskrivna ch persner med funktinsnedsättning ch/eller diffus prblematik. - Förstudiens uppdrag:

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA. Innehåll

GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA. Innehåll 2016/2017 GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA Innehåll Intrduktin Vad är en förening? Varför ska man starta en förening? Hur gör man? Struktur Vad kan man göra för att få medlemmar? Att utveckla din förening

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4

4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4 4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN Innehållsförteckning Sklans bk Wasasklans infrmatin med läsårstider It s learning Plicy kring elevs frånvar ch regler från CSN Rutiner för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs Plicydkument för Datr/IT-användning

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Kommunalt aktivitetsansvar Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret 3 Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Integritetspolicy för givare

Integritetspolicy för givare Integritetsplicy för givare Vi vill ge dig full insyn i hur vi behandlar dina persnuppgifter ch hur du kan skydda din integritet. Varje individ har sin egen uppfattning ch syn på sin integritet. För att

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet Beskrivning av chef vid Karlinska Institutet Fastställd av universitetsdirektören Dnr Gäller från ch med 2017-03-01 Bilagr Detta dkument har följande bilagr kpplade till sig: Nr Beskrivning Karlinska Institutet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649 Göran Nilssn FÖRSLAG TILL BESLUT Kmmunstyrelsens rdförande 2011-11-01 Kmmunstyrelsen Utökad gymnasieskla i Knivsta KS-2011/649 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar att uppdra till Kmmunfastigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Riktlinjer för placering vid skolenhet

Riktlinjer för placering vid skolenhet Riktlinjer för placering vid sklenhet Visin Prgram Plicy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kmmunfullmäktige Kmmunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning 1. Bakgrund ch lagrum a. Rimligt avstånd 2. Urvalskriterier

Läs mer

Policy för personuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet Version 1.

Policy för personuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet Version 1. Plicy för persnuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet 180605. Versin 1. Inledning ch syfte t med denna plicy är att säkerställa att PRO Tullinge hanterar persnuppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nacka gymnasium

Likabehandlingsplan för Nacka gymnasium Likabehandlingsplan för Nacka gymnasium TILL DIG SOM ELEV Vår ambitin är att alla våra elever skall känna sig trygga, sedda ch respekterade. Detta är en viktig grund för en gd lärandemiljö. Om du någn

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2016

Handbok Samordnad Individuell Plan 2016 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2016 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande ska få infrmatin

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

ANNERSTASKOLANS. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

ANNERSTASKOLANS. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. ANNERSTASKOLAN ANNERSTASKOLANS Plan mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling. 2019-01-01 till 2019-12-31 Planen (bestämmelserna) gäller för förskleklass, grundskla ch fritidshem Grunduppgifter

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samrdnad individuell plan Vägledningsdkument Regin Västmanland tillsammans med kmmunerna i Västmanlands län 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vem kan skapa en Samrdnad individuell plan i IT-stödet

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB INTEGRITETSPOLICY Vi på ADJURE värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till ss. Vi behandlar därför dina persnuppgifter på

Läs mer

Barn och ungas delaktighet i samhällsvård

Barn och ungas delaktighet i samhällsvård Barn ch ungas delaktighet i samhällsvård Syfte: Öka delaktighet för placerade barn ch ungdmar Mål: Utarbetat en mall för DUS samtal (delaktighetsch utvecklingsstödjande samtal) Hur kan dessa samtal systematiseras

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Inm Hälsinglands Utbildningsförbund ska varje behandling av persnuppgifter ske med hänsyn till den enskildes persnliga integritet ch rättssäkerhet. Ovanstående plicy är antagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mt diskriminering ch kränkande behandling i sklan Håsta skla ch fritidshem Upprättad Mars 2018 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter ch möjligheter

Läs mer