Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011"

Transkript

1 1 (18) BESLUT Dnr SU Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut Inledning Beslutsrdning Infrmatin m utbildningarna Anmälan till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Anmälnings- ch kmpletteringstider vid Stckhlms universitet Utbildning med start höstterminer Utbildning med start vårterminer Sent inkmna anmälningar, kmpletteringar ch svar Inställda utbildningstillfällen Antagning till senare del av utbildningsprgram Antagning till frtsatta studier inm utbildningsprgram Omregistrering Tillträde till utbildning på grundnivå Behörighet Grundläggande behörighet Särskild behörighet Reell kmpetens Undantag från behörighetskrav... 8

2 2 (18) 6.2 Urval Urvalsgrunder till prgram på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till andra än nybörjare Av högsklan bestämda urvalsgrunder Urvalsgrupper på grundnivå Tillträde till utbildning på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för utbildningsprgram på avancerad nivå Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå Reell kmpetens Undantag från behörighetskrav Urval till utbildningar på avancerad nivå Av högsklan bestämda urvalsgrunder Urvalsgrupper på avancerad nivå Individuell prövning Frtsatta studier inm utbildningsprgram/linje Särskiljande av sökande med lika meritvärde Antagningsbesked Antagning av reserver, upprp ch registrering Antagning till lediga platser Anstånd med att påbörja studierna Studieuppehåll Anmälan m studieavbrtt Omprövning ch överklagande Beslut Denna antagningsrdning är beslutad av universitetets styrelse Den ersätter den av Rektr tidigare beslutade antagningsrdningen ( , Dnr SU ).

3 3 (18) Den mfattar utbildning på grundnivå ch avancerad nivå. 2 Inledning Högskleförrdningen innehåller övergripande bestämmelser m tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå (SFS 1993:100, 7 kap.). Högskleverket har utifrån dessa beslutat m närmare föreskrifter m behörighet ch urval (HSVFS 1996:21, 1996:22 ch 2005:2). Högskleverket har ckså utfärdat föreskrifter m anstånd med studiestarten ch studieuppehåll (HSVFS 1999:1). Förrdningen m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr (SFS 2010:543) reglerar frågr sm rör anmälnings- ch studieavgifter för den sm inte är medbrgare i EU, EES eller Schweiz De tillämpningsregler sm högsklan använder vid antagningen skall fastställas i en antagningsrdning sm beslutas av universitetsstyrelsen (högskleförrdningen 6 kap. 3 ). Med antagningsrdning avses de regler sm högsklan tillämpar i fråga m dels ansökan, behörighet ch undantag från behörighetsvillkr samt urval, dels hur beslut m antagning ch undantag från behörighetsvillkr fattas. När det gäller utbildning på grundnivå ch avancerad nivå avses även regler m hur beslut m behörighet överklagas. Verket för högskleservice, VHS, ch universitet/högsklr utarbetar i samverkan särskilda bedömningshandböcker för antagning till högskleutbildning. Dessa följs i antagningsarbetet vid Stckhlms universitet. Bedömningshandböckerna finns tillgängliga vid Studentavdelningen inm universitetets Studentcentrum. Universitet följer ckså så långt det går de rekmmendatiner sm Sveriges universitets- ch högskleförbund utfärdar. Även dessa finns vid Studentavdelningen. Stckhlms universitet deltar i den samrdnade antagningen via VHS antagningssystem, NyA. Universitetet följer de tidplaner ch rutiner sm VHS beslutar ska gälla för arbetet. 3 Beslutsrdning Universitetsstyrelsen svarar för att högsklans uppgifter fullföljs. För ledningen av verksamheten under styrelsen svarar rektr. En detaljerad beslutsrdning för Stckhlms universitet har fastställts av rektr Den innehåller uppgifter m vilka delar av universitetets rganisatin sm beslutar i lika frågr. Inm antagningsmrådet gäller krtfattat följande. Fakultetsnämnderna beslutar m regler för särskild behörighet för utbildningar, uppehåll i ch återkmst till studier, samt antagning till senare del av utbildningsprgram/linje. Nämnderna/ kan delegera frågrna vidare. Frågr sm rör antagning är delegerade från rektr till förvaltningschefen ch vidare till chefen för Studentavdelningen. Denne fattar nrmalt beslut m antagning av sökande, m användningen av

4 4 (18) urvalskriterier för antagning inm ramen för de övergripande bestämmelserna, samt m anstånd med att påbörja studier. Principiellt viktiga frågr förs dck upp till en högre beslutsnivå. Chefen för Studentavdelningen fastställer ckså universitetets utbildningskatalg ch anmälningsmaterial sm innehåller mer detaljerade bestämmelser. Chefen för Studentavdelningen beslutar m rutiner för anmälnings- ch studieavgifter, dck ej övergripande beslut m studieavgiftens strlek. Chefen för Studentavdelningen beslutar även i enskilda ärenden vad gäller anmälnings- ch studieavgifter. 4 Infrmatin m utbildningarna Alla utbildningar sm blivande studenter ch studenter kan ansöka till skall publiceras i universitetets utbildningsdatabas, SISU. Ansvarig för dessa är respektive institutin. Universitetet ger ckså ut en tryckt utbildningskatalg. Ändringar i utbildningsutbudet efter katalgens tryck förs in i utbildningsdatabasen. 5 Anmälan till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Den sm vill delta i utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet skall anmäla sig i den tid ch på det sätt sm framgår av universitetets utbildningskatalg eller av annan infrmatin. Anmälan sker genm det gemensamma antagningssystemet, NyA. Undantag från detta beslutas av förvaltningschefen. För utbildning på grundnivå ch avancerad nivå sm påbörjas efter den 31 juli 2011 införs en anmälningsavgift på 900 svenska krnr. Anmälningsavgiften betalas enbart av sökande sm inte är medbrgare i EU, EES eller Schweiz. Om anmälan sker via administreras anmälningsavgiften av VHS. I de fall anmälan sker direkt till Stckhlms universitet fakturerar Studentavdelningen avgiftsskyldiga studenter. Den sm tar emt anmälan ansvarar för kntrll av avgiftsskyldighet. En anmälan från en avgiftsskyldig sökande kmmer inte att prövas innan anmälningsavgiften är betald. 5.1 Anmälnings- ch kmpletteringstider vid Stckhlms universitet Utbildning med start höstterminer Nrmalt gäller 15 april sm sista anmälningsdag för studier under höstterminen. Sista dag för kmplettering av anmälan med handlingar sm utfärdats efter datum för sista anmälningsdag är 21 juni respektive senast 5 juli för handlingar för sådan utbildning sm avslutas efter 21 juni. Om andra anmälningstider används, framgår det av infrmatins- ch anmälningsmaterial för utbildningen ifråga.

5 5 (18) För utbildning sm ges på engelska ch främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande hösttermin är 15 januari sista dag för anmälan. Sista dag för kmplettering är ca två veckr efter sista anmälningsdag Utbildning med start vårterminer Nrmalt gäller 15 ktber sm sista anmälningsdag för studier under vårterminen. Sista dag för kmplettering av anmälan med handlingar sm utfärdats efter datum för sista anmälningsdag är 1 december. Om andra anmälningstider används, framgår det av infrmatins- ch anmälningsmaterial för utbildningen ifråga. För utbildning sm ges på engelska ch främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande vårtermin är 15 augusti sista dag för anmälan. Sista dag för kmplettering är ca två veckr efter sista anmälningsdag. 5.2 Sent inkmna anmälningar, kmpletteringar ch svar Anmälningar, kmpletteringar ch svar sm kmmit in för sent, kan behandlas sm m de kmmit in i tid, m det finns särskilda skäl, t.ex. sjukdm. Den sökande skall då själv uppge skälen ch styrka dem. Om det inte finns särskilda skäl rangrdnas den sökande, m han/hn är behörig, i datumrdning. 5.3 Inställda utbildningstillfällen Den institutin sm är ansvarig för en utbildning kan ställa in den m det blir nödvändigt av eknmiska eller persnella skäl. Sökande sm anmält sig till en sådan utbildning skall infrmeras så snart sm möjligt En utbildning bör dck inte ställas in efter det att de sökande fått besked m att de är antagna eller reservplacerade. 5.4 Antagning till senare del av utbildningsprgram Om det finns tillgängliga platser på ett prgrams andra eller senare termin, kan sökande antas till senare del av prgram. Anmälan ch antagning ska ske på det sätt sm beslutats av ansvarigt rgan (fakultetsnämnd/institutin). 5.5 Antagning till frtsatta studier inm utbildningsprgram Eventuell anmälan ch antagning till frtsatta studier inm ett prgram, görs på det sätt sm beslutats för varje prgram/linje.

6 6 (18) 5.6 Omregistrering Den sm tidigare varit registrerad på en kurs, men avbrutit utbildningen får frtsätta studierna ch delta i undervisningen i mån av plats ch efter beslut av prefekten vid institutinen ifråga. Därvid skall prefekten ta hänsyn till de svårigheter sm har kunnat uppstå för studenten i de tidigare studierna. För regler m studieuppehåll, se avsnitt Tillträde till utbildning på grundnivå Antagning till utbildning på grundnivå skall avse en kurs eller ett utbildningsprgram (Hf 7 kap 1 ). 6.1 Behörighet För att bli antagen till en utbildning på grundnivå, skall den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet ch i flera fall särskild behörighet enligt Hf 7 kap 2, 5-11, Närmare detaljer m vad detta innebär ska finnas i anmälningsmaterialet Grundläggande behörighet För att bli antagen till en utbildning på grundnivå ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet (Hf 7 kap. 5-7, 24). Grundläggande behörighet har den sm 1. har slutbetyg från ett fullständigt natinellt eller specialutfrmat prgram i gymnasiesklan ch har lägst betyget Gdkänt i minst 2250 gymnasiepäng inklusive lägst betyget Gdkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska sm andraspråk, engelska ch matematik. 2. har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ch har lägst betyget Gdkänt i minst 2250 gymnasiepäng inklusive lägst betyget Gdkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska sm andraspråk, engelska ch matematik. 3. har en svensk eller utländsk utbildning sm mtsvarar kraven under punkt 1 ch 2 4. är bsatt i Danmark, Finland, Island, eller Nrge ch där är behörig till högre utbildning. 5. genm någn annan utbildning eller verksamhet har förvärvat kunskaper sm mtsvarar de sm utbildningarna under punkt 1-4 ger (se Reell kmpetens).

7 7 (18) Särskild behörighet För att bli antagen måste den sökande även uppfylla eventuella krav på särskild behörighet till den sökta utbildningen. Särskild behörighet avser de krav på förkunskaper sm är helt nödvändiga för att man ska kunna tillgdgöra sig utbildningen (Hf 7 kap 8 ). Högskleverket har föreskrivit vilka kmbinatiner av gymnasiekurser, s.k. mrådesbehörigheter sm får användas sm särskild behörighet till utbildningar sm vänder sig till nybörjare, dvs. utbildningar sm inte kräver tidigare studier vid universitetet. Varje mrådesbehörighet består av behörighetskurser ch meritkurser (Hf 7 kap 9 ). Om universitetet vill ställa andra krav till en utbildning än de mrådesbehörigheter sm föreskrivits, krävs ett medgivande från Högskleverket (Hf 7 kap 11 ). För prgram sm leder till en yrkesexamen beslutar Högskleverket m vilka mrådesbehörigheter sm gäller (Hf 7 kap. 10a ). Vid Stckhlms universitet är det respektive fakultetsnämnd eller institutin sm fastställer vilken särskild behörighet sm ska gälla för en viss utbildning utifrån de övergripande reglerna Reell kmpetens Begreppet reell kmpetens används för sökande sm saknar den frmella behörigheten, men uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå ch/eller särskild behörighet genm praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen (Hf 7 kap 5,8,24,25). Den sökande måste själv åberpa reell kmpetens. Anvisningar för ansökan m reell kmpetens finns på Rektr har beslutat m lkala riktlinjer för validering av reell kmpetens vid Stckhlms universitet ( , Dnr SU ). Dessa är uppdaterade Närmare anvisningar hittas på Om den sökande åberpar reell kmpetens ch har minst betyget Gdkänd i Svenska/Svenska sm andraspråk kurs A ch B, Engelska kurs A, Matematik kurs A ch Samhällskunskap kurs A samt tre års arbetslivserfarenhet (lägst halvtid) efter det att den sökande nrmalt skulle ha lämnat gymnasiet, anses den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet (Rektrs beslut , Dnr SU ).

8 8 (18) Undantag från behörighetskrav Om det finns särskilda skäl får universitetet besluta m undantag från någt eller några behörighetsvillkr, m sökande har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkren (Hf 7 kap. 3 ). 6.2 Urval Urval bland sökande får göras m det finns fler behöriga sökande än platser. Urvalsgrunder är: Betyg (gymnasiebetyg eller mtsvarande) Högskleprv Förtur för sökande sm redan är studenter vid universitetet ifråga (till utbildningar på grundnivå sm vänder sig till nybörjare) Tidigare utbildning (till utbildningar sm vänder sig till andra än nybörjare) Lkalt beslutade urvalsgrunder (se avsnitt 6.2.4) Platserna ska fördelas med minst 1/3 på grundval av betyg, minst 1/3 på grundval av resultatet från högskleprvet ch högst 1/3 på grundval av de av högsklan bestämda urvalsgrunderna (Hf 7 kap 13 ). Om det finns särskilda skäl för att göra en annan platsfördelning, krävs medgivande från Högskleverket. Till kurser, ska det förutm betygs- ch prvurval, nrmalt även finnas den av universitetet bestämda urvalsgrunden högsklepäng (minst 7,5 ch högst 225 högsklepäng) Urvalsgrunder till prgram på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Platserna ska nrmalt fördelas enligt någn av följande mdeller sm endast baseras på gymnasiebetyg ch högskleprvsresultat: Betyg 67 %, högskleprv 33 % Betyg 50 %, högskleprv 50 % Betyg 33 %, högskleprv 67 % Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Platserna ska nrmalt fördelas enligt någn av följande mdeller sm baseras på gymnasiebetyg, högskleprvsresultat ch högsklepäng: Betyg 33 %, högskleprv 47 %, högsklepäng 20 %

9 9 (18) Betyg 40 %, högskleprv 40 %, högsklepäng 20 % Betyg 47 %, högskleprv 33 %, högsklepäng 20 % Betyg 34 %, högskleprv 33 %, högsklepäng 33 % Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till andra än nybörjare Urvalsgrunden är tidigare studier. - Urvalet baseras nrmalt på uppnådda högsklepäng (minst 7,5 ch högst 225 högsklepäng). - Om det finns behv, kan platsgaranti ges till den sökande sm läst den behörighetsgivande kursen vid Stckhlms universitet terminen innan eller tidigare. - Det är ckså möjligt att gradera sökande utifrån kvalitetsaspekter i deras tidigare högsklestudier, t.ex. betyg på högsklekurser. - I undantagsfall kan urvalsgrunderna betyg (gymnasiebetyg) ch högskleprv användas Av högsklan bestämda urvalsgrunder Enligt Hf 7 kap 23 får en högskla bestämma lkala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prv än högskleprvet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, ch andra för utbildningen sakliga mständigheter. Enligt förrdningen får högst 1/3 av platserna på en utbildning på grundnivå, sm vänder sig till nybörjare, tillsättas på dessa grunder. Vid Stckhlms universitet skall nedanstående sex lkala urvalsgrunder finnas. Den institutin sm vill använda någn av urvalsgrunderna för en utbildning skall ansöka m detta hs rektr, sm beslutar i frågan. Ansökningar bereds av Studentavdelningen. Om en institutin vill använda någn annan urvalsgrund än dem sm redan är fastslagna skall ansökan göras till rektr. Till utbildningar på grundnivå kan följande urvalsgrunder finnas (tidigare beslutade av universitetsstyrelsen , Dnr SU ). Mdersmålsundervisning på svenskt eller utländskt gymnasium eller högstadium ch/eller utlandserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den etniska mångfalden. Den avsedda gruppen är persner med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Utländsk examen

10 10 (18) Syftet med urvalsgrunden är att underlätta för utländska akademiker att kmma in på den svenska arbetsmarknaden ch den avsedda gruppen är persner med sådan utländsk examen sm behöver kmpletteras för att anpassas till svenska förhållanden inm det yrke examen syftar till. Yrkeserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den sciala mångfalden, möta arbetsmarknadens behv ch att bidra till ett livslångt lärande. Den avsedda gruppen är persner sm har studievan bakgrund ch yrkeserfarenhet eller sm vill vidareutbilda sig. Prv ch/eller intervju Syftet med urvalsgruppen är att ge ytterligare en väg in till högsklestudier. Den avsedda gruppen är persner sm är speciellt lämpade för ämnet/utbildningen. Vissa betyg sm är relevanta för det sökta ämnet ch/eller prjektarbetet från gymnasiet Syftet är med urvalsgrunden är att ge ytterligare väg in till högsklestudier. Reginal anknytning genm bstadsrt eller arbetsplats Syftet med gruppen är att öka mångfalden genm att Stckhlms universitet kmmer till rten ifråga. Den avsedda gruppen är persner sm br i eller arbetar inm ett visst gegrafiskt mråde eller ha viss utbildning Urvalsgrupper på grundnivå Följande urvalsgrupper används för prgram ch kurser på grundnivå vid Stckhlms universitet. BI Gymnasiebetyg utan kmplettering, 0,1-22,50 BII Gymnasiebetyg med kmplettering, 0,1-22,50 BIII Betyg från utländsk gymnasieutbildning, BIV Studiemdöme från flkhögskla, 1-4 BV Gymnasiebetyg, 0,1-20,00. (Gäller till kurser sm vänder sig till andra än nybörjare). HP Resultat från högskleprv, 0,1-2,0. APS Högsklepäng, 7,5-225 hp. APL Högsklepäng inm prgram, hp APSG Platsgaranti för sökande med viss registrering, 990 (Stckhlmsförtur) PG Platsgaranti, 999 PGIU Platsgaranti, inget urval, 999 PGL Platsgaranti för linjestudenter, 999 DA Direktantagen, 999 ÖS Övriga behöriga sökande, 999 SA Sena anmälningar, EA Efteranmälningar, 1-999

11 11 (18) Det kan förekmma andra varianter. 7 Tillträde till utbildning på avancerad nivå Antagning till utbildning på avancerad nivå skall avse en kurs eller ett utbildningsprgram (Hf 7 kap 1 ). 7.1 Behörighet För att bli antagen till en utbildning på avancerad nivå, skall den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet ch i flera fall särskild behörighet enligt Hf 7 kap 2, Närmare detaljer m vad detta innebär ska finnas i anmälningsmaterialet Grundläggande behörighet för utbildningsprgram på avancerad nivå För utbildningsprgram sm leder till en generell eller knstnärlig examen på avancerad nivå frdras en examen på grundnivå m minst 180 högsklepäng eller mtsvarande utländsk examen eller att den sökande genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. Undantag från kravet på examen görs m en sökande uppfyller frdringarna för en examen men där examensbevis inte har hunnits utfärdas innan kursstart (Hf 7 kap 28 ). I den grundläggande behörigheten finns inga krav på kunskaper i svenska eller engelska. Krav på sådana kunskaper skall anges i den särskilda behörigheten (se avsnitt 7.1.3) Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprgram på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Grundläggande behörighet har den sm enligt Hf 7 kap 30 genmgått utbildning på grundnivå eller har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet för tillträde till kurser på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4). I den grundläggande behörigheten finns inga krav på kunskaper i svenska eller engelska. Krav på sådana kunskaper skall anges i den särskilda behörigheten Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå De krav på särskild behörighet sm ställs skall vara helt nödvändiga för att studenterna skall kunna tillgdgöra sig utbildningen. Det kan vara kunskaper från eller flera högsklekurser eller andra villkr sm betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesmråde sm utbildningen förbereder för.

12 12 (18) Vid Stckhlms universitet är det respektive fakultetsnämnd eller institutin sm fastställer vilken särskild behörighet sm ska gälla för en viss utbildning utifrån de övergripande reglerna. Särskild behörighet för tillträde till kurser på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Reell kmpetens Begreppet reell kmpetens används för sökande sm saknar den frmella behörigheten, men uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå ch/eller särskild behörighet genm praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen (Hf 7 kap 5,8,24,25). Den sökande måste själv åberpa reell kmpetens. Anvisningar för ansökan m reell kmpetens finns på Rektr har beslutat m lkala riktlinjer för validering av reell kmpetens vid Stckhlms universitet ( , Dnr SU ). Dessa är uppdaterade Närmare anvisningar hittas på Undantag från behörighetskrav Om det finns särskilda skäl får universitetet besluta m undantag från någt eller några behörighetsvillkr m den sökande har förutsättningar att tillgdgöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven (Hf 7 kap 3 ). Den sökande skall själv ansöka m undantag. Saknas en sådan ansökan, kan universitetet ändå göra en prövning ifall undantag kan beviljas för den sökande. 7.2 Urval till utbildningar på avancerad nivå Högsklan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskleprv, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder sm skall användas. Även platsfördelningen mellan de lika urvalsgrunderna beslutar högsklan m. Urvalsgrunden tidigare studier används nrmalt till kurser ch prgram på avancerad nivå. Två lika möjligheter finns för rangrdning av de sökande: Tidigare studier Alternativ 1. Urval kan baseras på antal uppnådda högsklepäng (högst 270 högsklepäng). Om det finns ett behv, kan platsgaranti ges till sökande sm läst den behörighetsgivande kursen vid Stckhlms universitet i medelbar tidsmässig anslutning till den kurs sm söks. Det ska vidare vara möjligt att gradera sökande utifrån deras betyg på tidigare högsklestudier.

13 13 (18) Alternativ 2. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet (antal högsklepäng), kvalitet (betyg på högsklekurser ch/eller uppsatsarbetets kvalitet) samt hur relevanta de tidigare studierna är i relatin till den sökta utbildningen. Ansvarig institutin fastställer hur denna tillämpning skall ske i detalj. Dessa regler ska finnas tillgänga för de sökande vid ansökningstillfället. Antalet registrerade högsklepäng räknas fram till sista anmälningsdag Av högsklan bestämda urvalsgrunder Enligt Hf 7 kap 23 får en högskla bestämma lkala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prv än högskleprvet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, ch andra för utbildningen sakliga mständigheter. Enligt förrdningen får högst 1/3 av platserna på en utbildning på grundnivå, sm vänder sig till nybörjare, tillsättas på dessa grunder. Till utbildningar på avancerad nivå finns ingen begränsning i fördelningen av antalet platser, vilket t.ex. innebär att samtliga platser på en utbildning på avancerad nivå kan tillsättas via prv. Vid Stckhlms universitet skall nedanstående sex lkala urvalsgrunder finnas. Den institutin sm vill använda någn av urvalsgrunderna skall ansöka m detta hs rektr, sm beslutar i frågan. Ansökningar bereds av Studentavdelningen. Om en institutin vill använda någn annan urvalsgrund än dem sm redan är fastslagna skall ansökan göras till rektr. Till utbildningar på avancerad nivå kan följande urvalsgrunder finnas (tidigare beslutade av universitetsstyrelsen , Dnr SU ). Mdersmålsundervisning på svenskt eller utländskt gymnasium eller högstadium ch/eller utlandserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den etniska mångfalden. Den avsedda gruppen är persner med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Utländsk examen Syftet med urvalsgrunden är att underlätta för utländska akademiker att kmma in på den svenska arbetsmarknaden ch den avsedda gruppen är persner med sådan utländsk examen sm behöver kmpletteras för att anpassas till svenska förhållanden inm det yrke examen syftar till. Yrkeserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den sciala mångfalden, möta arbetsmarknadens behv ch att bidra till ett livslångt lärande. Den avsedda gruppen är persner sm har studievan bakgrund ch yrkeserfarenhet eller sm vill vidareutbilda sig. Prv ch/eller intervju

14 14 (18) Syftet med urvalsgruppen är att ge ytterligare en väg in till högsklestudier. Den avsedda gruppen är persner sm är speciellt lämpade för ämnet/utbildningen. Reginal anknytning genm bstadsrt eller arbetsplats Syftet med gruppen är att öka mångfalden genm att Stckhlms universitet kmmer till rten ifråga. Den avsedda gruppen är persner sm br i eller arbetar inm ett visst gegrafiskt mråde eller ha viss utbildning Urvalsgrupper på avancerad nivå Följande urvalsgrupper används för prgram ch kurser på avancerad nivå vid Stckhlms universitet. APM Högsklepäng, 7,5-270 hp INT Quantity and quality f previus academic studies, KVA Kvalitet ch kvantitet på tidigare högsklestudier, PG Platsgaranti, 999 PGIU Platsgaranti, inget urval, 999 DA Direktantagen, 999 ÖS Övriga behöriga sökande, 999 SA Sena anmälningar, EA Efteranmälningar, Det kan förekmma andra varianter. 8 Individuell prövning Enligt högskleförrdningen (7 kap. 16, 27 ) får en högskla i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder sm är föreskrivna. Detta får bara ske m en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder sm finns ch m den sökande genm tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någn annan mständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Vid Stckhlms universitet skall följande gälla för individuell prövning. Den sökande skall själv ansöka m individuell prövning. De grunder han/hn vill föra fram för sin ansökan skall styrkas med relevanta intyg. När universitetet prövar en sådan ansökan, görs en helhetsbedömning av den sökandes meriter (gymnasiebetyg, annan utbildning, högskleprvsresultat, arbetslivserfarenhet) ch de andra mständigheter sm åberpas av den sökande. En sådan annan mständighet kan vara funktinshinder. 9 Frtsatta studier inm utbildningsprgram/linje För sökande sm skall frtsätta sina studier inm prgram/linje på grundnivå ch avancerad nivå skall nrmalt platsgaranti gälla.

15 15 (18) Om inte det är möjligt finns två möjligheter till rangrdning av ch urval bland studenterna: Antal högsklepäng sm avklarats inm prgrammet Urval baserat på kvalitetsaspekter, t.ex. betyg på de kurser sm ingår i prgrammet För studenter sm påbörjat ett prgram senast vårterminen 2007, kan även rangrdning göras utifrån ttalt antal uppnådda högsklepäng (maximalt 225 högsklepäng). 10 Särskiljande av sökande med lika meritvärde Utbildningar på grundnivå sm vänder sig till nybörjare: Sökande sm har lika meritvärde på betyg skall särskiljas via resultat på högskleprvet. Sm ett alternativ till högskleprv, får intervjuer eller lttning användas (HF 7 kap. 12). Utbildningar sm vänder sig till andra än nybörjare, inklusive utbildning på avancerad nivå: Urval via prv eller intervju kan användas vid behv för sökande sm har lika meritvärde. Med prv avses högskleprv eller någt annat prv. 11 Antagningsbesked Alla sökande till utbildningar vid Stckhlms universitet skall få ett antagningsbesked. Av detta skall det framgå m den sökande är antagen, reserv eller behörig. För reserver ska reservnummer finnas. För behöriga skall det finnas infrmatin m hur man överklagar beslutet. Antagningsbeskedet skall ckså innehålla anvisningar m eventuellt svarskrav. Om en student är studieavgiftsskyldig ska även följande uppgifter framgå av antagningsbeskedet: Studieavgiftens strlek, sista datum för betalning samt att antagningen gäller under förutsättning att studieavgiften är betald. För utbildningar sm söks via den samrdnade antagningen i NyA-systemet, meddelas resultatet av antagningen via ett maskinellt framtaget antagningsbesked. En gräns finns för hur många päng en sökande kan antas till ch/eller reservplaceras på. Detta framgår av anmälningsmaterialet. Antagningsbeskedet från NyA-systemet innehåller ckså anvisningar för hur ch när eventuella svar ska ges. Om den sökande svarar för sent, förlrar han/hn sin plats eller reservplacering. Ett nytt urval bland sökande görs då svaren kmmit in ch ett andra antagningsbesked skickas ut. 12 Antagning av reserver, upprp ch registrering Den sm är antagen skall påbörja studierna den termin sm antagningsbeslutet gäller. Om det finns tillgängliga platser på en utbildning när alla sm antagits, givits möjlighet att påbörja studierna, kan institutinen kalla reserver.

16 16 (18) Reserver skall antas från den/de urvalsgrupp(er) där plats(er) blivit ledig(a) ch i den rdning de är förtecknade på reservlistrna. Om det saknas reserver i en viss urvalsgrupp, skall reserv antas från annan grupp. Urvalsgruppen övriga behöriga sökande (sökande utan urvalsgrundande meriter) samt sena anmälningar (sökande sm lämnat sin anmälan efter sista anmälningsdag) kmmer sist i tur ch rdning. Institutinerna väljer själva lämplig frm för att kalla reserver. Det ska ske på ett sådant sätt att den sökande ges rimliga möjligheter att kunna besvara erbjudandet. I de fall telefn används ch reserven inte kan nås, skall en skriftlig kallelse skickas med uppgift m senaste svarsdatum. Om en kallad reserv avsäger sig sin plats, skall detta antecknas på reservlistan eller dkumenteras på någt annat sätt. Respektive institutin kan besluta m bligatriskt upprp för antagna ch/eller reserver. Uteblir en antagen/reserv från ett bligatriskt upprp, har han eller hn förlrat sin plats. Institutinen beslutar ckså vilka tider sm gäller för registrering på utbildningen inm de ramar sm beslutas årligen av rektr. Även här gäller att den sm inte registrerat sig i tid, har förlrat sin plats. Infrmatin m upprp ch registrering skall meddelas de antagna ch reserver sm berörs. Institutinen kan besluta att reservlistrna upphör att gälla tidigast en vecka efter utbildningens start. Därefter får reserver kallas i valfri rdning. Berörda studenter måste dck i förväg ha infrmeras m detta t.ex. i anslutning till utskick av kursinfrmatin, uppgifter m registrering eller dylikt. 13 Antagning till lediga platser Om det frtfarande finns lediga platser när alla antagna ch reserver givits tillfälle att börja utbildningen, är anmälan på webbplatsen frtfarande öppen ch en efteranmälan kan göras. Behöriga sökande skall antas i tur ch rdning efter den tidpunkt de anmält sig. 14 Anstånd med att påbörja studierna Den sm är antagen skall påbörja utbildningen den termin sm antagningen avser. Om det finns särskilda skäl får en högskla i enskilda fall besluta att den sm är antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får medges anstånd med studiestarten (högskleförrdningen). Skäl för anstånd kan enligt högskleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sciala, medicinska eller andra särskilda mständigheter sm t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) m arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader m det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Vid Stckhlms universitet tillämpas reglerna på följande sätt: Skälet till anstånd ska avse den sökande ch ha uppkmmit efter anmälningstidens utgång. Anstånd beviljas i första hand till längre utbildningar såsm utbildningsprgram. I undantagsfall beviljas anstånd till kurser. Anstånd kan dck beviljas till

17 17 (18) kurser sm kräver tidigare studier på minst 30 högsklepäng m skälet är värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring. Den sökande måste själv ansöka m anstånd ch styrka de skäl sm åberpas med intyg, t.ex. läkarintyg, persnbevis för barn, beslut m inskrivning, eller intyg från arbetsgivare. Anstånd beviljas nrmalt till nästa start för utbildningen men upp till tre terminer kan förekmma. Om inget annat framgår av utbildningskatalgen eller annat infrmatinsmaterial, skall ansökan skickas till Studentavdelningen, Antagningen, Stckhlms universitet, Stckhlm. Om skälet för anstånd är värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, kan ansökan m anstånd även ske direkt i samband med anmälan till utbildningen. Närmare instruktiner finns i utbildningskatalgen. 15 Studieuppehåll Om det finns särskilda skäl får en högskla i enskilda fall besluta att den sm är antagen får frtsätta sina studier efter studieuppehåll (högskleförrdningen). Särskilda skäl för att få frtsätta studierna kan enligt högskleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sciala, medicinska eller andra särskilda mständigheter sm t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Den sm avser att göra ett uppehåll i sina studier på ett prgram/linje eller en kurs vid Stckhlms universitet skall anmäla detta till ansvarig institutin ch ange skälen till uppehållet. Den sökande kan då beviljas återkmst i studierna efter uppehållet. För att återkmst ska beviljas på prgram är en förutsättning att den sökande vid uppehållets start läst minst en termin på prgrammet ch gdkänts på minst 15 högsklepäng. I beslutet skall studieuppehållets längd anges ch m den sökande får frtsätta sina studier vid återkmsten. Medges inte den sökande rätt att återkmma, skall beslutet innehålla infrmatin m hur det kan överklagas (avsnitt 17). Den sm inte anmält studieuppehåll i förväg, får frtsätta sina studier vid återkmsten i mån av plats, se avsnitt Anmälan m studieavbrtt Den sm avbryter sina studier på en kurs eller ett prgram skall meddela detta till ansvarig institutin, sm skall lägga in uppgiften m avbrttet i universitetets studiedkumentatinssystem. Infrmatin m rutinerna för studieavbrtt ska finnas tillgängliga för studenterna på institutinerna (infrmatinsmaterial, hemsida eller dylikt). 17 Omprövning ch överklagande Den sm får ett beslut sm går att överklaga skall samtidigt få infrmatin m hur man skall gå tillväga för att överklaga.

18 18 (18) Följande beslut m antagning kan överklagas enligt högskleförrdningens 12 kap. Beslut m att den sökande inte uppfyller behörighetskraven eller inte beviljats undantag Beslut m att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten Beslut m att en student inte får frtsätta studierna efter studieuppehåll på prgram/linje Överklagandet skall vara skriftligt. Den sökande skall ange vilken ändring han/hn önskar ch vilka skäl sm åberpas. Skrivelsen skall ställas till Överklagandenämnden för högsklan men skickas till den adress sm anges i beslutet. Överklagandet skall ha inkmmit senast tre veckr efter det att den sökande fick del av beslutet. Universitetet mprövar först beslutet ch krrigerar det m någt fel begåtts. Om inte, skickas ärendet tillsammans med ett yttrande vidare till Överklagandenämnden för beslut.

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ FÖR SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA.

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ FÖR SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA. ANTAGNINGSORDNING 2013-09-23 Högskolestyrelsen Dnr 748/2.1.1/2013 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ FÖR SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA. Med stöd av 2 kap 2 och 6 kap 3 högskoleförordningen

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

grundnivå och avancerad nivå

grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Typ av dokument Beslutad av Regler Universitetsstyrelse Beslutsdatum 2018-12-03 Dnr Dnr SU FV-1.3.1-3944-18 Giltighetstid

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI Antagning och reservantagning Antagning till kurs och program vid KI Anmälan Sökande i de nationella antagningsomgångarna skapar användarkonto och anmäler sig på antagning.se Internationella sökande skapar

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER Bilaga 1 till beslut C 2013-0655 FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER VERSION 2014-02-06 Diarienr C 2013-0655. Föreskrifter om betalning av studieavgifter. Detta beslut

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Gymnasiet - vad ska jag tänka på?

Gymnasiet - vad ska jag tänka på? 2013-09-2 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Gymnasiet - vad ska jag tänka på? Högskoleförberedande program a) Möjlighet att söka högskola/ universitet b) Vilka utbildningar du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet BESLUT 1(8) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uka.se Karolinska institutet Rektor Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2017/938 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Ansvarig funktion Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Styrande dokument 1(11) Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2019-02-19 Dokumenttyp: Regel Träder i kraft: 2019-02-19 Giltighetstid: tillsvidare Bör uppdateras före: 2020-02-31 Ev. dokument

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2019/20

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2019/20 Utbildningsenheten Karin Åström Enhetschef PM 2018-11-22 Dnr V 2018/1139 Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2019/20 Bakgrund Enligt HF 2 kap 2 punkt 8 ska styrelsen

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:666 Utkom från trycket den 17 juli 2007 utfärdad den 28 juni 2007. Regeringen

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2007:62 RIV (Dnr 322-786/2007) Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2013/178-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2013-04-02 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Beskrivning av antagningsomgångar och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

HT14 Hotell- och turismprogrammet

HT14 Hotell- och turismprogrammet Vägga Gymnasieskola HT14 Hotell- och turismprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs Valen till högre årskurs görs i Dexter: dexter.karlshamn.se. (inget

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet?

Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet? Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet? Kartläggning av hur resultatet från högskoleprovet används, ett regeringsuppdrag Universitets- och högskolerådet 2016 Dnr 1.1.1

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom besöksnäringen, 300 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Vägga Gymnasieskola BF15 Barn- och fritidsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Välkommen I denna katalog kan du läsa om Barn och fritidsprogrammets olika inriktningar. Här

Läs mer

Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016

Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016 1 Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016 2 NYA REGLER INFORMATION Nya regler Rutiner för sen anmälan Utbildningsnämnden vid Lunds universitet har beslutat att inför

Läs mer