Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet"

Transkript

1 (9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola fastställa en antagningsordning. I denna skall anges de regler för utbildning som högskolan tillämpar, dels i fråga om ansökan samt behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning fattas och hur beslut om behörighet överklagas. Föreliggande antagningsordning har fastställts av styrelsen för Lunds universitet och avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid, LTH, vid Lunds universitet. 1 LTH:s rekryteringspolicy Antagning är en del av arbetet att rekrytera studenter till LTH. För detta arbete har LTH följande policy. Målet är att rekrytera studenter med bästa möjliga vilja och förmåga att fullfölja utbildningen. Detta oberoende av kön och bakgrund i övrigt. Rekryteringen är grunden för utbildningsarbetet i övrigt. Vid ställningstagande till enskilda fall skall de sakliga meriterna tillmätas avgörande betydelse och verkningarna av formella fel begångna av de sökande minimeras. Lika fall måste bedömas lika. 2 Gällande föreskrifter om antagning Den grundläggande regleringen av antagningsfrågorna finns i högskolelagen (SFS 1992:1434) och högskoleförordningen (SFS 1993:100). Av högskoleförordningen följer att Högskoleverket dels skall besluta om vissa mer generella detalj- och tillämpningsföreskrifter, dels för en enskild utbildning kan besluta om undantag från annars gällande regler eller ge tillstånd till vissa särskilda urvalsmetoder. Högskoleverket har också utfärdat föreskrifter om anstånd med studiestart och om studieuppehåll. Högskoleverkets föreskrifter publiceras i Högskoleverkets författningssamling (HSVFS). Styrelsen för Lunds universitet har fastställt denna antagningsordning. Inom de ramar denna anger och inom ramen för statsmakternas och Högskoleverkets bestämmelser fastställer styrelsen för LTH de ytterligare regler som behövs. De så kallade bedömningshandböckerna har utarbetats under ledning av Verket för högskoleservice, VHS. I dessa finns bland annat anvisningar och riktlinjer som syftar till en enhetlig bedömning av annan förutbildning, svensk eller utländsk, än sådan som nämns i de formella föreskrifterna.

2 LUNDS UNIVERSITET 2(9) I anmälningskataloger och övrigt anmälningsmaterial redovisas huvuddelen av gällande relevanta bestämmelser på ett ofta mer lättillgängligt sätt än i de formella föreskrifterna och besluten. Denna antagningsordning, gällande föreskrifter och andra beslut av regeringen och av Högskoleverket, de beslut som fattats med stöd av denna antagningsordning, aktuellt anmälningsmaterial samt aktuella bedömningshandböcker skall samlade hållas tillgängliga i LTH:s informationsdisk i Studiecentrum. Detta i de delar materialet är tillämpligt på utbildning vid LTH. 3 Beslut i antagningsfrågor Rektor för Lunds universitet beslutar om framställningar till regeringen eller Högskoleverket i frågor som gäller antagningsregler. Styrelsen för LTH beslutar, inom ramen för statsmakternas och Högskoleverkets föreskrifter och inom ramen för denna antagningsordning, i alla övriga antagningsfrågor. Häri ingår både att besluta om de ytterligare regler och riktlinjer som kan behövas och att besluta i individuella ärenden. Detta innebär att LTH:s styrelse fullgör antagningsmyndighetens uppgifter vad gäller utbildning vid LTH. Styrelsen för LTH får delegera antagningsfrågorna till rektor för LTH. Rektor för LTH får i sin tur delegera antagningsfrågor vidare till enskilda befattningshavare. Ärende som rör den som redan är antagen till ett utbildningsprogram vid LTH får delegeras till vederbörande utbildningsnämnd. Vidare får det uppdras åt vederbörande institution att genomföra reservantagning till fristående kurser. Ärende som skall avgöras av befattningshavare vid LTH:s kansli får avgöras utan föredragning. I praktiken innebär de angivna delegationsmöjligheterna att individärenden regelmässigt aldrig behandlas av styrelsen för LTH i plenum. I antagningsarbetet samverkar LTH med universitetets gemensamma antagningsavdelning och med Verket för högskoleservice, VHS. Bland annat används datorstöd som tillhandahålls av VHS. Detta gäller främst antagning av nybörjare till program som vänder sig till högskolenybörjare. I dessa fall gäller att besluten dokumenteras och delges de sökande genom VHS. 4 Förekommande typer av antagningsärenden Följande typer av antagningar förekommer vid LTH. - Antagning av nybörjare till utbildningsprogram som vänder sig till högskolenybörjare, - antagning till behörighetsgivande förutbildning, - antagning av nybörjare till utbildningsprogram som inte vänder sig till högskolenybörjare, - antagning till kurser inom program till vilket studenten är antagen, - antagning till (fristående) kurser utom utbildningsprogram,

3 LUNDS UNIVERSITET 3(9) - antagning till senare del av utbildningsprogram samt - antagning av specialstuderande. Vidare får studenter från utländska universitet antas till kurser vid LTH med stöd av ingångna utbytesavtal. För dessa antagningar är denna antagningsordning inte tillämplig. 5 Antagning av nybörjare till utbildningsprogram som vänder sig till högskolenybörjare Antagning av nybörjare till utbildningsprogram som vänder sig till högskolenybörjare är i allt väsentligt reglerad genom föreskrifter av regeringen och Högskoleverket. Om inte styrelsen för LTH beslutat annat skall tillgängliga platser fördelas så att 2/3 besätts på grundval av gymnasiebetyg och 1/3 besätts på grundval av högskoleprov. Vid tillsättning av de platser som skall fördelas efter resultatet på högskoleprov skall hänsyn tas till arbetslivserfarenhet på det sätt som kan vara föreskrivet i högskoleförordningen. Styrelsen för LTH beslutar om användningen av sådana särskilda urvalsgrunder som avses i HF 7:23. Vid antagning till civilingenjörs- och brandingenjörsutbildning får, inom ramen för särskilda meriter, hänsyn tas till den sökandes studieresultat på behörighetsgivande förutbildning genomgången vid LTH. 6 Antagning till behörighetsgivande förutbildning Regeringens och Högskoleverkets föreskrifter om behörighet och urval gäller ej antagning till behörighetsgivande förutbildning (basår och bastermin). Styrelsen för LTH får därför besluta om avvikande behörighetskrav och fördelning av platser på urvalsgrupper. I övrigt tillämpas de regler som gäller för antagning av nybörjare till program som vänder sig till högskolenybörjare. 7 Antagning av nybörjare till utbildningsprogram som inte vänder sig till högskolenybörjare Styrelsen för LTH beslutar om behörighets- och urvalsregler för antagning av nybörjare till utbildningsprogram som inte vänder sig till högskolenybörjare inom ramen för följande riktlinjer. Den huvudsakliga urvalsgrunden skall vara studieresultaten från den behörighetsgivande högskoleutbildningen. För antagning till utbildningsprogram som startar på avancerad nivå krävs avlagd examen om minst 180 högskolepoäng för behörighet. För sådant program krävs kunskaper i svenska endast om detta angivits särskilt i anmälningsmaterialet. Styrelsen för LTH får träffa avtal med annan högskola om att studenter vid denna högskola skall ha rätt att fortsätta sin utbildning vid LTH om de uppfyller i avtalet angivna krav.

4 LUNDS UNIVERSITET 4(9) 8 Antagning till kurser inom program till vilket studenten är antagen Studenter på utbildningsprogram är skyldiga att följa de regler om kursanmälan som kan ha utfärdats. Studenter på program som läser i föreskriven takt och studenter som återkommer med platsgaranti har rätt att bli antagna till kurser som är obligatoriska för honom/henne aktuell termin. Vidare har sådan student rätt att bli antagen till valfria kurser i en omfattning som är tillräcklig för heltidsstudier. Urval till valfria kurser skall undvikas så långt möjligt. Om sådant urval likväl blir nödvändigt vid enstaka tillfällen skall urvalet normalt ske på en eller flera av följande grunder. - Antalet poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet, - antalet poäng som återstår till examen, - antalet poäng som uppnåtts i vissa angivna kurser, - erhållna betyg på kurser inom programmet där slutbetyg erhållits - intervju eller annat särskilt prov och - inriktningen av påbörjat examensarbete. Urvalsgrunderna skall anges i respektive kursplan. Utbildningsplanen får ange att en viss kurs får läsas endast av studenter som befinner sig på en viss programtermin, det vill säga kommit tillräckligt långt i utbildningen. 9 Antagning till fristående kurser utanför programmen LTH:s fristående kurser vänder sig till yrkesverksamma och studerande vid övriga fakulteter. Det går inte att få examen eller eljest genomgå en mer omfattande högskoleutbildning med fristående kurser vid LTH som huvudsakligt inslag. Härav följer att de fristående kurserna vid LTH inte vänder sig till högskolenybörjare. Detta oberoende av hur förkunskapskraven formulerats för den enskilda kursen. Om LTH:s styrelse inte beslutat annat för viss kurs sker urvalet efter summan av poäng för yrkesverksamhet och poäng för godkända högskolestudier. Varje fullt femtontal högskolepoängs godkända studier ger tio poäng. Endast kurser som godkänts vid anmälningstidens utgång beaktas. Vidare ger varje hel sammanhängande period om sex månaders yrkesverksamhet på minst halvtid hos samma arbetsgivare 10 poäng. Endast förvärvsarbete som anställd eller i eget företag beaktas.

5 LUNDS UNIVERSITET 5(9) Poängtalet för högskolestudier och yrkesverksamhet får uppgå till vardera högst 40. Sökande med lika meriter rangordnas efter hur alternativet prioriterats och genom lottning. Styrelsen för LTH kan för viss kurs besluta att antagningen helt eller delvis skall ske efter särskilda meriter (förtur) som är relevanta med hänsyn till kursens syfte och målgrupp. Sådana förturskriterier skall framgå av anmälningsmaterialet. Styrelsen för LTH kan vidare besluta att sökande som inte är antagen till utbildningsprogram vid LTH skall ställas före övriga sökande vid urvalet till viss kurs. Sådant beslut skall framgå av anmälningsmaterialet. 10 Antagning till senare del av utbildningsprogram Antagningsmyndigheten får anta sökande med tillräckliga förkunskaper till senare del av utbildningsprogram. Prövning av ansökan om sådan antagning sker individuellt. Vid prövningen skall bland annat beaktas - om den sökande har meriter som tveklöst räcker för antagning som nybörjare, - om den sökande bedrivit framgångsrika, relevanta högskolestudier som kan anses kompensera eventuella otillräckliga meriter för antagning som nybörjare, - i vilken omfattning den sökande måste följa kurser som ingår i första årskursen, - omfattningen av studiemeriter som kan tillgodoräknas inom det nya programmet, - om det, med hänsyn tagen till den sökandes förkunskaper, finns tillräckliga disponibla resurser för att utbilda honom/henne och - de särskilda meriter, skäl och omständigheter som den sökande kan ha anfört. Till vissa civilingenjörsutbildningar sker antagning av sökande med avlagd högskoleingenjörsexamen som huvudsaklig merit i former som liknar dem som gäller vid antagning till utbildningsprogram som inte vänder sig till högskolenybörjare. (Antagning till avkortad civilingenjörsutbildning.) Urvalet sker då efter medelbetyget i högskoleingenjörsexamen. 11 Antagning av specialstuderande Antagning som specialstuderande innebär att den sökande antas till en för honom/henne individuellt inrättad utbildningsplats (som studerande på fristående kurs) på en kurs som annars endast erbjuds studenter som antagits till utbildningsprogram. Möjligheten att anta specialstuderande syftar till att visa öppenhet mot sökande som har andra studiemål än de som kan eller bör tillgodoses genom utbildningsprogrammen. Detta får inte ske så att normalt gällande regler om behörighet, urval och studieorganisation kringgås. Den som är antagen till utbildningsprogram vid LTH antas ej som specialstuderande. Utöver vad som anges i föregående stycke får antagningsmyndigheten som specialstuderande anta sökande med utländsk, svårbedömd, teknisk högskoleutbildning som senare kan komma i

6 LUNDS UNIVERSITET 6(9) fråga för antagning till senare del av utbildningsprogram vid LTH. Sådan studerande kan under en begränsad tid ges dispens från krav på grundläggande behörighet. Antagning av specialstuderande sker endast om det finns erforderliga utbildningsresurser. Vid konkurrens om kursplatser skall specialstuderande regelmässigt sättas efter studenter på program i vilka kursen kan ingå. Specialstuderande skall ha erforderliga förkunskaper. Även om detta inte uttryckligen framgår av kursplanen för den enskilda kursen kan det krävas att den sökande är behörig till program i vilket kursen ingår samt att han/hon i övrigt besitter de förkunskaper som kan förväntas av dem som följer kursen inom ramen för ett utbildningsprogram. Antagningsmyndigheten kan begära att den sökande presenterar en motiverad samlad plan för sina tilltänkta studier som specialstuderande. Studier som specialstuderande skall vara av begränsad omfattning. Antagning till kurser som ingår i första årskursen av ett utbildningsprogram sker restriktivt. Om inte styrelsen för LTH beslutar annorlunda behandlas ansökningar om antagning som specialstuderande löpande. Den som ej anmält sig i föreskriven tid kan dock inte påfordra beslut i tillräckligt god tid för att kunna påbörja kursen. Ansökan om antagning som specialstuderande beviljas normalt inte sedan kursen startat. 12 Gemensamma bestämmelser 1. Den som önskar blir antagen till utbildning vid LTH skall anmäla sig på det sätt och inom den tid som föreskrivits för respektive utbildning. 2. Anmälningar som inkommit för sent sätts efter övriga anmälningar vid urvalen. Om det finns skäl till detta får antagningsmyndigheten dock behandla för sent inkomna anmälningar som om de inkommit i tid. Detta gäller även ändrade anmälningar samt anmälningar där komplettering eller svar inte beaktats vid urval eftersom de inkommit för sent. Kompletteringar och svarskort som inkommer för sent men före respektive urval bör beaktas vid urvalet i den utsträckning detta är arbetstekniskt möjligt. 3. Ansökningar som inkommit för sent får indelas i grupper efter när komplett ansökan inkommit. Mellan grupperna rangordnas de sökande efter ankomstdag och inom grupperna efter meriter. 4. Beslut om att någon antagits till viss utbildning får ändras endast om antagningsmyndigheten vilseletts av den sökande eller med dennes vetskap eller om det varit uppenbart för den sökande att beslutet var felaktigt. Tilldelat reservnummer är inte att anse som myndighetsbeslut och är därmed inte bindande för antagningsmyndigheten. Sådant nummer kan ändras dels till följd av att bedömningen av den sökande rättas, dels till följd av rättning eller omprövning av beslut rörande annan sökande. 5. Beslut om antagning eller reservplacering får förses med villkor. Det åligger den sökande att inom fastställd tid styrka att villkoren är uppfyllda. Annars förfaller beslutet.

7 LUNDS UNIVERSITET 7(9) 6. Antagningsmyndigheten är endast skyldig att beakta omständigheter som åberopas i den aktuella anmälan och handlingar som bifogats denna. Dessutom skall uppgifter som finns registrerade i universitetets studentregister vid anmälningstidens utgång beaktas. Så långt möjligt bör andra för myndigheten kända eller lätt tillgängliga uppgifter beaktas och kompletteringar infordras. 7. Antagningsmyndigheten kan begränsa antalet utbildningsalternativ som får sökas vid ett och samma tillfälle. Likaledes kan myndigheten kräva att alternativ som söks vid samma tillfälle prioriteras inbördes. Antagningsmyndigheten kan sätta ett tak för hur mycket en och samma student får antas till vid ett och samma tillfälle. Om detta tak överskrids stryks överskjutande lägre prioriterade anmälningsalternativ. Alternativt kan myndigheten rangordna ansökan till de överskjutande alternativen efter övriga ansökningar. Om det finns skäl kan antagningsmyndigheten i enskilda fall medge att antagningstaket överskrids. 8. Sökande är skyldig att bekräfta att han/hon kvarstår som sökande i tid och på sätt som anges i antagningsbeskedet. 9. Det krävs tillstånd för att samtidigt bedriva studier på mer än ett utbildningsprogram. Den som påbörjar utbildning på ett nytt utbildningsprogram inom LTH, anses därmed ha avbrutit studierna på ett tidigare program vid LTH om vederbörande inte dessförinnan ansökt om studieuppehåll eller om tillstånd till parallellstudier. Om sådan ansökan avslås skall studenten omgående ange vilken utbildningsplats han vill behålla. Medgivande att bedriva studier på utbildningsprogram vid LTH parallellt med andra studier lämnas i den ordning och efter de riktlinjer som styrelsen för LTH beslutar. 10. Den som antagits till utbildningsprogram eller kurs skall påbörja studierna vid den tidpunkt som avses i beslutet om antagning. Den som antagits är skyldig att närvara vid förekommande upprop. Vid antagning till fristående kurs gäller detta även reserv som kallas till uppropet. Den som antagits till utbildningsprogram måste delta i huvuddelen av den obligatoriska undervisningen och förekommande prov under antagningsterminen för att studierna skall anses påbörjade. 11. Den som registrerats på en kurs antas inte åter till samma kurs. Om resurserna medger detta och det inte finns andra skäl emot, skall berörd institution ge den som registrerats på en kurs en föregående termin möjlighet att slutföra kursen. 12. Högskoleförordningen innehåller regler om anstånd med studiestart och möjlighet att återuppta studierna efter studieuppehåll. Vidare har högskoleverket utfärdat föreskrifter i ämnet. Vid LTH tillämpas dessa föreskrifter enligt följande. 13. Den som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt får när det gäller program medges anstånd om det finns särskilda skäl. 14. Anstånd innebär att den sökande är garanterad plats på utbildningen förutsatt att han/hon åter söker denna vid det tillfälle som anges i beslutet. Om den sökande vid detta tillfälle blir antagen till annat, högre prioriterat, alternativ är platsgarantin och anståndet förfallet. Anstånd innebär inte någon garanti för att utbildningsalternativet verkligen kommer att erbjudas vid ett kommande tillfälle.

8 LUNDS UNIVERSITET 8(9) 15. För anstånd på grund av värnpliktstjänstgöring gäller bestämmelserna i nästa punkt. I övrigt skall skäl för anstånd avse förhållande som den sökande inte kan påverka. Skälet skall ha uppkommit efter anmälningstidens utgång. Ansökan skall lämnas till LTH:s kansli. Ansökan som inkommer efter uppropet beviljas endast om det finns synnerliga skäl. 16. Anstånd för värnpliktstjänstgöring beviljas endast om behovet framgår av anmälan till utbildningsprogrammet. Om den sökande får inkallelseorder efter anmälningstidens men före kompletteringstidens utgång skall anmälan kompletteras med ansökan om anstånd. Kommer inkallelseorder än senare skall ansökan omedelbart lämnas till LTH:s kansli. Den som är inkallad under antagningsterminen skall begära anstånd och kan inte senare beviljas studieuppehåll för värnpliktstjänstgöring. Den som är inkallad terminen efter antagningsterminen kan välja mellan att ansöka om anstånd och att påbörja studierna och därefter göra studieuppehåll för värnpliktstjänstgöringen. 17. Student på utbildningsprogram som önskar göra uppehåll i studierna skall anmäla studieuppehåll. Om det finns särskilda skäl kan högskolan i samband härmed ge studenten rätt att, vid viss angiven tidpunkt, återuppta studierna förutsatt att kursanmälan sker på det sätt som gäller för övriga studenter. Den som försummar detta anses ha avbrutit utbildningen. Rätt att återkomma beviljas normalt endast den som deltagit i huvuddelen av den obligatoriska undervisningen och i förekommande prov under antagningsterminen. Om detta villkor ej är uppfyllt bedöms ansökan enligt reglerna för anstånd och beviljas endast om det föreligger synnerliga skäl. 18. Student som lämnar studierna på program utan anmält studieuppehåll anses ha avbrutit studierna. Den som anses avbrutit studierna på detta sätt får återkomma i utbildningen endast om det finns resurser som inte behövs för andra studenter. Om någon avbrutit studierna genom en aktiv åtgärd krävs nytt antagningsbeslut för återupptagande av studierna på utbildningsprogram. Styrelsen för LTH får utfärda bestämmelserna som innebär att nytt antagningsbeslut krävs för återupptagande av studierna även om avbrottet skett passivt genom att studenten inte begagnat beslutat medgivande att återkomma efter studieuppehåll eller annars uteblivit från undervisningen. 13 Överklagande och omprövning av beslut om antagning 12 kap. högskoleförordningen innehåller regler om överklagande. Enligt dessa får bland andra följande beslut rörande antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå överklagas till Överklagandenämnden för högskolan: - Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven för behörighet för att bli antagen, - beslut att inte medge undantag från behörighetsvillkoren, - beslut att inte medge anstånd med påbörjande av studierna samt - beslut att inte tillåta att studenten återkommer till studierna efter studieuppehåll. I övrigt kan beslut i antagningsfrågor inte överklagas. Den som vill överklaga ett beslut skall skriva en skrivelse ställd till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen skall sändas till LTH:s kansli, Box 118, Lund. Skrivelsen skall ha

9 LUNDS UNIVERSITET 9(9) inkommit inom tre veckor från det den sökande fått del av beslutet. Om skrivelsen kommer in för sent kommer den att avvisas. I skrivelsen skall den klagande ange det beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begärs och varför den klagande anser att beslutet skall ändras. LTH:s styrelse skall ompröva det överklagade beslutet. Om omprövningen inte leder till att den klagandes yrkande bifalles helt skall klagomålen översändas till Överklagandenämnden för högskolan tillsammans med ett yttrande av LTH. Beslut i antagningsfrågor som inte kan överklagas, till exempel beslut om meritvärdering, kan omprövas av LTH:s styrelse. Ansökan om omprövning skall ske skriftligt om detta inte är uppenbart obehövligt. I skrivelsen skall den klagande ange det beslut som önskas omprövat, den ändring i beslutet som begärs och varför den klagande anser att beslutet skall ändras. Skrivelsen skall sändas till LTH:s kansli, Box 118, Lund så snart som möjligt. Av den delegationsordning som fastställts av LTH:s styrelse följer att beslut i individärenden, i antagningsfrågor likaväl som i andra frågor, som fattats av utbildningsnämnd regelmässigt kan omprövas av styrelsen för LTH. Denna antagningsordning har fastställts av universitetsstyrelsen vi sammanträde ( 37).

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid Mitthögskolan

Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid Mitthögskolan Rektor Mitthögskolan Juridiska avdelningen Jeanette Gabrielsson 2001-05-29 Reg.nr 31-2349-00 Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet BESLUT 1(8) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uka.se Karolinska institutet Rektor Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet

Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet Anmälan N N har till Högskoleverket anmält antagningsförfarandet till psykoterapeutprogrammet

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

Studieadministrativa riktlinjer

Studieadministrativa riktlinjer Studieadministrativa riktlinjer - med ansvarsförhållanden Beslutad av rektor 2009-06-01 Dnr 10-16/09 1 INNEHÅLL 1. Inledning 4 1.1 Allmänt 4 1.2 Anmälan 4 1.3 Ansvar 5 2. Tillträde/behörighet 6 2.1 Allmänt

Läs mer

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Diarienummer LUN 2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att uppnå

Läs mer

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI Antagning och reservantagning Antagning till kurs och program vid KI Anmälan Sökande i de nationella antagningsomgångarna skapar användarkonto och anmäler sig på antagning.se Internationella sökande skapar

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet BESLUT 1(4) 2010-02-11 LS 2010/103 Rektor Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet Överklagbara beslut Vissa av de beslut som universitetet fattar kan överklagas. I de flesta fall sker överklaganden

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010 4700637 BESLUT 2014 06 26 Reg. Nr. 411 01654 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet?

Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet? Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet? Kartläggning av hur resultatet från högskoleprovet används, ett regeringsuppdrag Universitets- och högskolerådet 2016 Dnr 1.1.1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-03-20 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016

Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016 1 Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016 2 NYA REGLER INFORMATION Nya regler Rutiner för sen anmälan Utbildningsnämnden vid Lunds universitet har beslutat att inför

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

5 375 Så många fall av könsdiskriminering har. Systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan 2009. Uppdaterad 2009-10-21

5 375 Så många fall av könsdiskriminering har. Systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan 2009. Uppdaterad 2009-10-21 Uppdaterad 2009-10-21 Systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan 2009 5 375 Så många fall av könsdiskriminering har ägt rum i samband med antagningen till högskolan 2009 Centrum för rättvisa

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Beskrivning av antagningsomgångar och

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 RAPPORT 2016:4 Rapport 2016:4 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Författare: Anna Sandström Universitetskanslersämbetet

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-520/2009 Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Definition av uppdragsutbildning & regelverket

Definition av uppdragsutbildning & regelverket 1(5) Rektor Definition av uppdragsutbildning & regelverket med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 förordning

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå Sid 1 (11) Tandläkarprogrammet Dentristry Programme Omfattning: 300 högskolepoäng Examen: Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery) Nivåtillhörighet: Avancerad nivå Programkod: OYTAL (Kurs

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer