Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå"

Transkript

1 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola.

2 Innehåll 1. Om antagningsordningen Tillämpningsområde Beslutsordning Processer och begrepp Nationella föreskrifter Högskolelagen Övriga lagar Högskoleförordningen Övriga förordningar Universitets- och högskolerådets författningssamling Publicering och ansökan Publicering Ansökningstider Ansökans utformning Anmälnings- och studieavgifter Tillgodoräknande Behörighet Behörighet allmänt Prövning av reell kompetens och dispens från behörighetsvillkor Grundläggande behörighet Grundnivå Avancerad nivå Särskild behörighet Grundnivå som vänder sig till nybörjare Grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare Avancerad nivå Internationella utbytesstudenter Urval Urval allmänt Urval undantag Urval på grundnivå för utbildning som vänder sig till nybörjare Utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare Urval på avancerad nivå Antagningsgrupp och arbetsprover Arbetsprover Beslut om antagning, svar, reservplacering och registrering Beslut om antagning, svar och reservplacering

3 8.2 Antagning av tidigare ej anmälda sökande (efterantagning) Antagning till senare del av program Inställd utbildning Anstånd, studieuppehåll och studieavbrott Anstånd Studieuppehåll Studieavbrott Omprövning och överklagande Överklagande Omprövning

4 1. Om antagningsordningen Enligt Högskoleförordningens (HF) 6 kap. 3 ska högskolan ha en antagningsordning. I den ska framgå vilka föreskrifter som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning, samt hur beslut i dessa frågor fattas och kan överklagas. Enligt HF 2 kap. 2 punkt 7 ska antagningsordningen beslutas av högskolans styrelse. Ytterligare information finns i utbildningskataloger, ansökningssystem, ansökningshandlingar, utbildningsplaner, kursplaner, arbetsordning, och kan även finnas i handläggarstöd och lokal praxis. De kursiva texterna nedan är Stockholms konstnärliga högskolas (SKH) lokala tillämpningar av högskoleförordningens föreskrifter medan de övriga texterna är information eller hänvisningar till föreskrifter inom högskoleområdet. 1.1 Tillämpningsområde Denna antagningsordning avser studier på grundnivå och avancerad nivå. Enligt HF 7 kap. 1 ska antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå avse en kurs eller ett utbildningsprogram. I denna antagningsordning omfattar termen utbildning både utbildningsprogram och kurs, om inte annat särskilt anges. Stockholms konstnärliga högskola bildades den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola. Denna antagningsordning gäller från och med den 1 januari Beslutsordning SKH är antagningsmyndighet för all utbildning vid högskolan. För information om beslutsansvar se SKH:s besluts- och delegationsordning. 1.3 Processer och begrepp I avsnittet nedan förklaras översiktligt de processer som regleras i denna antagningsordning. Reglerna utvecklas och konkretiseras i följande kapitel. De första stegen i antagningsprocessen är att besluta om vilka utbildningar som ska ges och ansökningstider för dessa. Det ska även fattas beslut om studieavgifter. Därefter ska information om utbildningar, ansökningstider och ansökningshandlingar publiceras i god tid före sista ansökningsdag. Nästa steg är att högskolan tar emot och prövar ansökningar. I nationella föreskrifter används termen anmälan synonymt med ansökan. En ansökan måste vara komplett och komma in i tid, samt lämnas in på det sätt som högskolan har angett. Om det krävs en anmälningsavgift måste den ha betalats i tid för att ansökan ska prövas. Sökande som inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz omfattas av särskilda regler för anmälningsavgift. Denna grupp sökande kallas för tredjelandsmedborgare. För att få tillträde till en utbildning vid högskola måste den sökande uppfylla de krav som gäller för språkkunskaper, tidigare utbildning, förkunskaper inom ämnesområdet och liknande. Dessa kallas 4

5 behörighetskrav eller bara behörighet. Om det finns fler sökande som är behöriga än det finns platser gör högskolan ett urval bland de sökande. Kraven på behörighet ser olika ut för olika utbildningar, olika områden och olika nivåer. De indelas i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten består av krav på utbildning från föregående nivå i utbildningssystemet, eller motsvarande kunskaper, inklusive krav på vissa kunskaper i engelska och svenska. En särskild behörighet är specifik för en kurs, ett utbildningsprogram eller ett utbildningsområde. De utbildningar på grundnivå som vänder sig till sökande som inte förut har studerat vid högskola kallas utbildning för nybörjare. För dessa utbildningar består den särskilda behörigheten av en så kallad områdesbehörighet, som har beslutats Universitets- och högskolerådet (UHR). För konstnärliga utbildningar finns ingen beslutad områdesbehörighet. En konstnärlig högskola kan använda sig av en områdesbehörighet för ett annat område eller ansöka om rätt att få tillämpa annan särskild behörighet för utbildning som vänder sig till nybörjare. Det finns möjligheter att göra undantag från formella krav för både grundläggande och särskild behörighet. Högskolan ska pröva om den sökande på grund av annan utbildning, arbetslivserfarenhet eller annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det kallas för prövning av reell kompetens. Högskolan kan också besluta om undantag från något eller några behörighetskrav om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla dessa. Det kallas att ge dispens från behörighetskrav. Reglerna för urval ser olika ut för olika nivåer och olika typer av utbildningar. Det kan också finnas olika urvalsgrunder, som betyg eller högskoleprov. För konstnärliga utbildningar finns det särskilda regler. För dessa kan urvalsgrunden bestå av andra särskilda prov än högskoleprovet, med andra ord sådant som arbetsprover och antagningsprov. Detta kallas alternativt urval. Alternativt urval kan också användas för antagning till andra än konstnärliga utbildningar, men kan då bara användas för en del av platserna om högskolan inte har tillstånd för att använda det för alla platser. Om utbildningen kräver en viss gruppsammansättning kan urvalet baseras på grupper utifrån de sökandes konstnärliga inriktning. På konstnärliga högskolor är det ofta många sökanden och de konkurrerar i urvalet om utbildningsplatser utifrån sin konstnärliga förmåga. Det sker genom att sökande bifogar arbetsprover och eller kallas till antagningsprov. Det kan vara behörighetsprov eller urvalsprov. Ett behörighetsprov syftar till att fastställa särskild behörighet. Antagningsproven kan innehålla flera omgångar, flera olika moment och pågå under flera dagar. De sökande bedöms då av en antagningsgrupp, i vilken det finns personer med egen konstnärlig erfarenhet och kompetens. En högskola kan besluta att ställa in en utbildning. Det finns andra sätt att bli antagen än att tillhöra det slutgiltiga urvalet i den ordinarie antagningsprocessen. Om någon som antagits väljer att inte utnyttja sin plats, kan det finnas en lista över reservantagna. Det kan också bli aktuellt med efterantagning eller antagning till senare del av en utbildning. I samband med det kan det uppstå frågor om tillgodoräknande av tidigare utbildning. Har man blivit antagen är det viktigt att följa instruktionerna för registrering och upprop. Den som har blivit antagen till ett utbildningsprogram men inte vill påbörja studierna direkt kan ansöka om anstånd. Det betyder att studierna istället påbörjas vid nästa tillfälle utbildningen ges. Det finns villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få anstånd. Med studieuppehåll avses att en student tar ett uppehåll från programstudierna med avsikt att återkomma och slutföra studierna. Med studieavbrott avses att en student avslutar studierna i förtid utan avsikt att slutföra dem. 5

6 Den som inte är nöjd med ett beslut om behörighet, undantag från behörighet, anstånd eller studieuppehåll kan överklaga det till Överklagandenämnden för högskolan. Ett sådant överklagande ska adresseras till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till SKH. För vissa andra beslut kan den sökande begära omprövning. Det följer av allmänna regler i förvaltningsprocesslagen. En sådan begäran ska inkomma till högskolan senast tre veckor efter beslutsdatum. 2. Nationella föreskrifter I detta avsnitt presenteras de nationella föreskrifter som har bäring på antagningsordningen. Antagning till högskoleutbildning regleras i högskolelagen (HL) och högskoleförordningen (HF). I HL och HF finns det särskild reglering för konstnärliga utbildningar. Det finns också enstaka förordningar som reglerar antagningen till högskolan på grundnivå och avancerad nivå, exempelvis Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686). Med bemyndigande från riksdagen kan den myndighet som regeringen utser utfärda bindande föreskrifter. Dessa finns i UHR:s författningssamling (UHRFS). Därutöver har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) utfärdat rekommendationer inom området. Vissa andra regler har också bäring på antagningsprocessen. Dels förvaltningslagen (FL) generellt om omprövning och jäv, dels föreskrifter från riksarkivet om gallring av arbetsprover. 2.1 Högskolelagen Följande paragrafer i HL har betydelse för antagningsfrågor. Enligt 1 kap. 4 ska högskolans verksamhet avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. De tillgängliga resurserna ska också utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Enligt 1 kap. 5 ska högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Enligt 1 kap. 5 ska högskolorna i sin verksamhet alltid iaktta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt 1 kap. 5 ska högskolorna aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Enligt 1 kap. 8 ska utbildning på grundnivå väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärliga utbildningar. Enligt 1 kap. 9 ska utbildning på avancerad nivå väsentligen bygga på de kunskaper som studenter får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. 6

7 Enligt 1 kap. 18 får en högskola som finns angiven i bilaga till HL överlåta förvaltningsuppgifter i fråga om antagning till anordnare som inte finns i den bilagan, i vissa specificerade fall. En student ska i sådana fall anses vara antagen vid den högskola där han eller hon bedriver studier. Enligt 2 kap. 6 ska beslut som bygger på en bedömning av utbildningens uppläggning, genomförande eller kvalitet fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Om den bedömning som avses ska göras av en grupp personer, ska majoriteten i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Högskolans styrelse får dock besluta att en sådan majoritet inte behövs om det finns särskilda skäl. Enligt 2 kap. 7 har studenterna en rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Enligt 4 kap. 1 ska högskolan, så långt det kan ske, med hänsyn till kvalitetskravet i 1 kap. 4 första stycket, ta emot de sökande som uppfyller behörighetskraven för studierna. Enligt 4 kap. 2 avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till utbildningen, om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Enligt 4 kap. 3 ska urval göras bland de sökande om inte alla behöriga sökande kan tas emot. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om urval. Enligt 4 kap. 4 meddelar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskrifter om avgifter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå för tredjelandsmedborgare. Enligt 5 kap. 1 svarar en särskild överklagandenämnd för prövning av vissa beslut på högskoleväsendets område. Nämndens beslut får inte överklagas. 2.2 Övriga lagar Förvaltningslagen reglerar sådant som jäv och omprövning. 2.3 Högskoleförordningen HF 7 kap. är det kapitel som särskilt handlar om Tillträde till utbildningen. 1-4 innehåller gemensamma regler för alla nivåer reglerar behörighet och urval för nybörjare respektive andra än nybörjare till grundnivå samt för avancerad nivå. Enligt HF 6 kap. 15 och 17 ska utbildningsplaner och kursplaner för grundnivå och avancerad nivå ange de krav på särskild behörighet som finns. Av HF 12 kap. framgår vilka av högskolans beslut som kan överklagas. Se vidare om HF under respektive rubrik nedan. 2.4 Övriga förordningar Förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543) innehåller regler om anmälningsavgift och studieavgift. Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686) reglerar bl a behörighet och urval. I HF finns också inlagt hänvisningar till andra förordningar. 7

8 2.5 Universitets- och högskolerådets författningssamling UHRFS 2013:1 innehåller föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. Dessa kompletterande regler för grundläggande behörighet handlar framförallt om studier vid folkhögskola och utländska utbildningar; och i samband med det krav på godkänt i kärnämneskurser för svenska, engelska och matematik. De kompletterande reglerna för urval handlar om värdering av betyg i ett antal särskilda fall. UHRFS 2013:2 innehåller områdesbehörigheter. UHRFS 2013:3 innehåller regler om anstånd med studier för antagna och studieuppehåll. Där framgår vad som kan anses vara särskilda skäl och hur länge ett anstånd gäller. 3. Publicering och ansökan 3.1 Publicering Utbildningsplan, kursplan, ansökningshandlingar och annan information av betydelse för ansökan ska publiceras i god tid innan sista ansökningsdag. Ansökningstider, kontaktuppgifter och instruktioner för ansökan ska framgå av ansökningshandlingarna för respektive utbildning. 3.2 Ansökningstider Enligt HF 7 kap. 4 ska den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. SKH beslutar inför varje ansökningstillfälle om sista ansökningsdag för respektive utbildning. När ansökan ska ske via ett elektroniskt antagningssystem ska sökanden ha registrerat sin ansökan senast sista ansökningsdag. När ansökan ska ske per post görs bedömning av huruvida ansökan inkommit i tid baserat på poststämpel på ansökningshandlingarna. Sökande får efter sista ansökningsdag komplettera med dokumentation på begäran av högskolan. Sådan komplettering ska inkomma till högskolan senast i begäran angiven dag. För antagning till utbildningsprogram med start hösttermin gäller att sista dag för komplettering av slutbetyg från gymnasieskolan och betyg från gymnasial vuxenutbildning, som erhållits efter sista dag för ansökan till hösttermin, ska vara dag före midsommarafton, dock senast den 21 juni. För antagning till utbildningsprogram med start hösttermin gäller att för sökande med avgångsbetyg från gymnasieutbildning i EU/ESS-länder, International Baccalaureate och European Baccalaureate, vilken avslutas efter sista dag för komplettering, godtas betyg som inkommer senast den 5 juli. För antagning till utbildningsprogram med start hösttermin gäller att sista dag för komplettering av behörighet genom avlagt språktest ska vara dag före midsommarafton, dock senast den 21 juni. 8

9 3.3 Ansökans utformning Ansökan kan registreras i ett elektroniskt antagningssystem. Den sökande ska då informeras om att registrering kommer att ske och accepterar det genom att skriva under sin ansökan eller genom att godkänna det i ett elektroniskt formulär. Sökande med skyddad identitet hanteras i särskild ordning. Ansökan kan behöva styrkas med bilagor enligt instruktion i ansökningsmaterialet. Nedan beskrivs formella behörighetskrav och process för ansökan om dispens och prövning av reell kompetens. 3.4 Anmälnings- och studieavgifter Enligt förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska tredjelandsmedborgare betala en anmälningsavgift på 900 kronor. Det finns ett tiotal undantag, vilka har med sådant som familjeband, uppehållstillstånd, bosättning, och deltagande i utbytesprogram att göra. Om det krävs anmälningsavgift måste den ha betalats i tid för att ansökan ska prövas. SKH beslutar om studieavgifter inför utlysning av utbildningsprogram och kurser. Beslutet ska publiceras. Sökande eller student som ska betala studieavgift men inte har betalt studieavgiften inom den tid som högkolan har bestämt kommer inte att registreras på kurs. Om en student inte har fullgjort alla högskolepoäng på en kurs för vilken studieavgift har betalts kan studenten omregistreras på kursen utan att på nytt betala studieavgift. Student som läser vid SKH inom ramen för ett internationellt utbytesavtal omfattas ej av kravet på att erlägga anmälnings- och studieavgift. 4. Tillgodoräknande För yrkesexamen, och endast för yrkesexamen, görs en prövning i samband med antagningen huruvida de meriter som ligger till grund för behörigheten till utbildningen kan tillgodoräknas i examen. Om tillgodoräknande, se SKH:s examensordning. 5. Behörighet 5.1 Behörighet allmänt Behörighet är de krav på tidigare utbildning, kunskaper, färdigheter, m m, som krävs för tillträde till en utbildning. De delas in i grundläggande respektive särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten består alltid av krav på tidigare utbildning från föregående nivå. Språkkunskaper i svenska och engelska ingår i grundläggande behörighet på grundnivå men inte på avancerad nivå. Den särskilda behörigheten ska vara helt nödvändig för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och är därför olika för utbildning på grundnivå och för utbildning på avancerad nivå. 9

10 UHR beslutar om områdesbehörigheter (kombinationer av gymnasiekurser) som får användas av högskolan som särskild behörighet för utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare. Högskolan kan själv besluta om särskilda behörighetskrav för utbildning på avancerad nivå och utbildning på grundläggande nivå som vänder sig till andra än nybörjare. Högskolan behöver dock ansöka hos UHR om man för antagning av nybörjare på grundnivå vill ha andra särskilda behörighetskrav än de befintliga områdesbehörigheterna. De formella kraven behöver inte alltid vara uppfyllda. Det finns både möjlighet att pröva reell kompetens och att göra undantag från enskilda behörighetsvillkor. Det gäller samtliga nivåer och båda typerna av behörighet. 5.2 Prövning av reell kompetens och dispens från behörighetsvillkor Enligt HF 7 kap. 5, 8, kan behörighet föreligga om den sökande genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Enligt HF 7 kap. 3 kan högskolan, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. Den sökande som vill få en prövning av sin reella kompetens ska i ansökan ange grunderna för det och grunderna ska styrkas med skriftlig dokumentation. Den sökande som vill få undantag för något eller några behörighetskrav bör i ansökan ange vilket eller vilka krav som han eller hon önskar få undantag från samt grunderna för det, och de grunderna ska styrkas med skriftlig dokumentation. 5.3 Grundläggande behörighet Kraven på grundläggande behörighet ser likadana ut för utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare respektive andra än nybörjare. De är dock olika för grundnivå och avancerad nivå Grundnivå Den grundläggande behörigheten för grundnivå beskrivs i HF 7 kap 5-6 och 24, och UHRFS 2013: I HF står det följande: 7 kap. 5 Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3. Förordning (2012:712). 7 kap. 6 10

11 Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kravet i första stycket. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer ska dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs. Förordning (2012:712) Avancerad nivå Enligt HF 7 kap. 28 består grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprogram på avancerad nivå av examen på grundnivå som omfattar minst 180 poäng eller motsvarande utländsk examen. Enligt HF 7 kap. 29 består grundläggande behörighet för annan utbildning på avancerad nivå av utbildning på grundnivå eller motsvarande förutsättningar. Grundläggande behörighetsvillkor för tillträde till utbildning på avancerad nivå i form av antal godkända högskolepoäng ska framgå av kursplan. För avancerad nivå är kunskaper i svenska och engelska inte ett krav inom den grundläggande behörigheten. Ett sådant krav måste därför anges som särskild behörighet. Enligt HF 7 kap. 28 får dispens beviljas från kravet på examen vid tillträde till utbildning på avancerad nivå om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas. Enligt HF 7 kap. 29 finns en begränsning i prövningen av reell kompetens för utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till sådan yrkesexamen som förutsätter legitimation. 5.4 Särskild behörighet Förutom grundläggande behörighet kan det finnas särskild behörighet för samtliga nivåer. Det regleras i HF 7 kap. 8-11, 25 och 31. Enligt HF 7 kap 8, 25 och 31, ska krav på särskild behörighet vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. UHR beslutar om särskild behörighet för olika områden, i så kallade områdesbehörigheter, för utbildning som vänder sig till nybörjare. Det saknas en specifik områdesbehörighet för konstnärliga utbildningar. Konstnärliga högskolor kan då använda sig av en områdesbehörighet för ett annat område. Vill högskolan ställa egna krav på särskild behörighet som inte finns i en befintlig områdesbehörighet, exempelvis konstnärlig förmåga, måste den ansöka och få tillstånd till det från UHR. För utbildningsprogram på grundnivå som leder till en yrkesexamen är det dock alltid UHR som beslutar vilken områdesbehörighet som ska gälla, även om högskolan även i dessa fall kan ansöka om att få ställa ytterligare särskilda behörighetskrav. För utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare och på avancerad nivå beslutar högskolan om särskild behörighet. Det gäller då kurser på gymnasienivå, högskolekurser eller andra särskilda behörighetskrav. Prövning av särskild behörighet i form av konstnärlig, teknisk eller annan förmåga, vilken inte kan värderas utifrån skriftlig dokumentation, kan ske genom arbetsprov och/eller behörighetsprov när förordning eller särskilt godkännande från UHR medger detta. 11

12 5.4.1 Grundnivå som vänder sig till nybörjare Enligt HF 7 kap kan särskild behörighet för utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare bestå av kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan, eller motsvarande kunskaper, eller andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för Grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare Enligt HF 7 kap. 25 kan högskolan själv besluta vilka kunskaper från gymnasieskolan, kunskaper från högskolekurser, eller andra villkor som ska ingå i den särskilda behörigheten, för en utbildning på grundnivå som inte vänder sig till nybörjare Avancerad nivå Enligt HF 7 kap. 31 kan högskolan själv besluta vilka kunskaper från en eller flera högskolekurser eller andra villkor som ska ingå i den särskilda behörigheten för en utbildning på avancerad nivå. 5.5 Internationella utbytesstudenter De studenter som av det utländska lärosätet föreslås ingå i ett internationellt utbyte kan prövas relativt behörighetskraven för den eller de kurser som de avser att följa. Detta ska framgå av de avtal som SKH sluter om internationellt utbyte. 6. Urval 6.1 Urval allmänt Enligt HL 4 kap. 3 ska urval göras bland de sökande om inte alla behöriga sökanden kan tas emot. Urvalsgrunderna kan kompletteras med prov, intervjuer eller lottning för att göra urval bland sökande med likvärdiga meriter. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts. Om lottning ska användas för urval av sökande med likvärdiga meriter ska det regleras i utbildningseller kursplan. 6.2 Urval undantag Enligt HF 7 kap. 14 kan högskolan, vid urval vid antagning till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare och som leder till en konstnärlig examen, fördela samtliga platser utifrån andra särskilda prov än högskoleprovet. Urvalsgrunder inklusive platsfördelning ska fastställas i kurs- respektive utbildningsplan. Enligt HF 7 kap. 16 och 27 kan högskolan i enstaka fall göra undantag om den sökandes meriter inte kan bedömas enligt urvalsgrunderna och om den sökande har särskilda kunskaper eller särskilda förutsättningar. 6.3 Urval på grundnivå för utbildning som vänder sig till nybörjare Enligt HF 7 kap. 14 får högskolan besluta att urvalsgrunderna till en utbildning som leder till konstnärlig examen ska bestå av andra särskilda prov än högskoleprovet, kunskaper, arbetslivserfarenhet, eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen; eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Detta kallas för alternativt urval. 12

13 Enligt HF 7 kap. 12 är urvalsgrunderna för övriga utbildningar betyg, resultat på högskoleprov, tidigare utbildning, och alternativt urval. Enligt HF 7 kap 15 kan UHR ge högskolan tillstånd att använda alternativt urval för alla platser även för utbildningar som inte leder till konstnärlig examen. Vid SKH fördelas normalt alla platser på utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare genom alternativt urval om inte annat beslutas i utbildnings- eller kursplan. 6.4 Utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare Enligt HF 7 kap. 26 tillkommer tidigare utbildning som urvalsgrund för utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Högskolan får själv besluta vilka urvalsgrunder som ska användas, och högskolan får själv besluta hur platsfördelningen ska göras. 6.5 Urval på avancerad nivå Urvalsgrunderna på avancerad nivå är desamma som urvalsgrunderna för utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. 7. Antagningsgrupp och arbetsprover En antagningsgrupp bereder beslut om behörighet och/eller urval och gör då en konstnärlig bedömning utifrån de sökandes arbetsprover eller antagningsprov. En antagningsgrupp på SKH ska minst uppfylla följande krav: 1. Den ska ha minst tre ledamöter. 2. En majoritet av ledamöterna ska ha konstnärlig eller vetenskaplig kompetens. 3. En ledamot enligt punkt 2 utses till ordförande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 4. Studentkåren ska ges möjliget att välja en studentrepresentant som ledamot i hela eller delar av processen. I beslut om tillsättande av antagningsgrupp ska framgå i vilka delar studentrepresentanten har möjlighet att delta. Studentrepresentanten har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 5. När ledamöter utses ska jämn könsfördelning eftersträvas. 6. Ledamot av en antagningsgrupp är skyldig att anmäla eventuellt jäv. Jävig ledamot får inte delta i beredning eller beslut om förslag till antagning. Se vidare i Förvaltningslagen 1986:223, Arbetsprover Hantering av arbetsprover regleras i riksarkivets föreskrifter RA-FS 2007:1 och 2011:2. Vid ansökan till SKH utgör arbetsprover allt material högskolan har begärt in undantaget personligt brev, CV, själva ansökan, betyg och intyg. Arbetsprover får återlämnas 1 månad efter beslut om antagning. Om den sökande inte begärt återlämnande får arbetsprover gallras 1 månad efter beslut om antagning. Förekomsten av uppvisade arbetsprover bör dokumenteras. Dokumentationen bör bevaras i 2 år efter beslut om antagning. Arbetsprover ska förvaras på ett sätt som säkerställer att de är oåtkomliga för obehöriga. Om den sökande inte begärt återlämnande av arbetsprover eller om proverna inte hämtats på utsatt tid förstörs dessa 1 månad efter angivet hämtningsdatum. 13

14 8. Beslut om antagning, svar, reservplacering och registrering 8.1 Beslut om antagning, svar och reservplacering Beslut om antagning och reservplacering ska dokumenteras skriftligen och meddelas den sökande via ett skriftligt antagningsbesked. Enligt HF 7 kap. 4 gäller ett maskinellt framtaget beslut om antagning som högskolans beslut. För att behålla studieplats/reservplats efter urval måste antagningsbeskedet besvaras senast i antagningsbeskedet angivet datum och på det sätt som anges i antagningsbeskedet. Om svar inte inkommer eller inkommer efter angivet datum stryks den sökande från den erbjudna platsen. Kan sökande inte själv svara, kan en fullmakt ges åt ett ombud att svara i sökandes ställe. För att kunna ta sin plats i anspråk måste den sökande följa SKH:s instruktioner för registrering och upprop. I beslut om reservplacering ska framgå i vilken ordning som reserver ska kallas. 8.2 Antagning av tidigare ej anmälda sökande (efterantagning) Sökande som inte ansökt enligt fastställd ordning kan antas på kurs eller utbildningsprogram när alla behöriga sökande, som har ansökt i tid, har erbjudits platser på utbildningen. Vid efterantagning av sökande gäller samma villkor för grundläggande och särskild behörighet till kurs eller utbildningsprogram som vid ordinarie antagning. Lediga platser på en utbildning är inte skäl att bortse från behörighetskraven. Sena anmälningar rangordnas i datumordning efter poststämpel alternativt tidpunkt för registrering i antagningssystemet. 8.3 Antagning till senare del av program Antagning kan, om det finns resurser, ske till senare del av program. 1. Sådan antagning ska ske i enlighet med denna antagningsordning. 2. Den sökande ska uppfylla behörighetskraven för utbildningen. 3. Den sökande ska vid ansökningstillfället ha studieresultat som motsvarar underliggande terminers studier. 4. Sådan antagning kan tidigast ske till den andra terminen av ett utbildningsprogram. I anslutning till beslut om antagning till senare del av ett utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen, ska även beslut fattas om tillgodoräknande av tidigare utbildning i relation till yrkesexamen. 8.4 Inställd utbildning SKH kan besluta att ställa in en utbildning om det är nödvändigt av ekonomiska eller personella skäl. En utbildning får dock inte ställas in efter att de sökande har fått antagningsbesked eller besked om reservplacering. 14

15 9. Anstånd, studieuppehåll och studieavbrott 9.1 Anstånd Enligt HF 7 kap. 33 får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan få anstånd med att påbörja studierna, om det finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl m.m. regleras i UHRFS 2013:3: 1 Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. 2 Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska påbörjas. Vid SKH kan anstånd med studiestart endast ges till antagna på ett utbildningsprogram. Vid SKH betraktas utbildning som ges med större mellanrum än 18 månader som ett synnerligt skäl. 9.2 Studieuppehåll Enligt HF 7 kap. 33 får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får fortsätta sina studier efter studieuppehåll, om det finns särskilda skäl. Studieuppehåll regleras vidare i UHRFS 2013:3:. 3 Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten. 4 Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. 5 Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta. 15

16 Studieuppehåll beviljas endast inom utbildningsprogram och kan tidigast beviljas inför andra terminens studier. 9.3 Studieavbrott Med studieavbrott menas att en student avbryter studierna utan avsikt att återkomma och avsluta sina studier senare. Den som avbryter sina studier ska meddela sitt studieavbrott till SKH. Detta gäller även den som inte beviljats studieuppehåll. SKH dokumenterar informationen om avbrottet i studiedokumentationssystemet. En student som avbryter studierna inom de tre första veckor avregistreras från utbildningen och har möjlighet att söka utbildningen på nytt. En student som avbryter studierna efter det att tre veckor har passerat från det att studierna inletts kan omregistreras på utbildningen om SKH:s resurser tillåter detta. 10. Omprövning och överklagande 10.1 Överklagande Regler för överklagande finns i HF 12 kap. Där finns en lista över vilka beslut som kan överklagas. Beslut för grundnivå och avancerad nivå med relevans för antagning är: - Negativt beslut om behörighet. - Beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkor. - Beslut att inte bevilja anstånd. - Beslut att inte bevilja återupptagande av studier efter studieuppehåll. Endast den person beslutet gäller kan överklaga och överklagandet ska grundas på innehåll i ansökan som har inkommit i rätt tid. Överklagande ska ske senast inom tre veckor från det att den sökande tog del av beslutet. Beslut som går att överklaga ska innehålla information om tillvägagångssätt. Överklagande ska vara skriftligt och ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till SKH, Box , Stockholm Omprövning Den sökande kan begära omprövning av andra beslut än de som omfattas av rätten till överklagande, till exempel beslut om avvisning av sent inkommen anmälan eller beräkning av meritvärde. Begäran om omprövning ska ske senast inom tre veckor från det den sökande tog del av beslutet. Begäran om omprövning skickas till SKH, Box , Stockholm. 16

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:666 Utkom från trycket den 17 juli 2007 utfärdad den 28 juni 2007. Regeringen

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

till Kandidatprogrammet i dans, 180 hp

till Kandidatprogrammet i dans, 180 hp Så här söker du till Kandidatprogrammet i dans, 180 hp Innehåll Behörighet... 2 Tidsplan... 2 Checklista... 3 Instruktioner för att ansöka... 3 Så här fyller du i anmälningsblanketten... 3 Bilagor som

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER Bilaga 1 till beslut C 2013-0655 FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER VERSION 2014-02-06 Diarienr C 2013-0655. Föreskrifter om betalning av studieavgifter. Detta beslut

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Kandidatprogrammet i danspedagogik, 180 hp

Kandidatprogrammet i danspedagogik, 180 hp Så här söker du till Kandidatprogrammet i danspedagogik, 180 hp Innehåll 1. Behörighet... 2 2. Tidsplan... 2 3. Checklista... 2 4. Instruktioner för att ansöka... 3 4.1 Webbaserad ansökan:... 3 4.2 Bilagor

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI Antagning och reservantagning Antagning till kurs och program vid KI Anmälan Sökande i de nationella antagningsomgångarna skapar användarkonto och anmäler sig på antagning.se Internationella sökande skapar

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2013/178-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2013-04-02 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den lokala

Läs mer

Utdrag Migrationsverkets handbok ang. förutbildningar

Utdrag Migrationsverkets handbok ang. förutbildningar Information till Forum för internationalisering 2014-10-01 Utdrag Migrationsverkets handbok ang. förutbildningar Förutbildningar Inledning Detta avsnitt är ett resultat av Migrationsverkets översyn av

Läs mer

Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid Mitthögskolan

Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid Mitthögskolan Rektor Mitthögskolan Juridiska avdelningen Jeanette Gabrielsson 2001-05-29 Reg.nr 31-2349-00 Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn

Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn För huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolassistenter m fl. Gymnasieantagningen Kristianstad är ett gemensamt antagningskansli för 7 kommuner

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet BESLUT 1(8) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uka.se Karolinska institutet Rektor Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016

Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016 1 Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval LUNDS UNIVERSITET HT 2016 2 NYA REGLER INFORMATION Nya regler Rutiner för sen anmälan Utbildningsnämnden vid Lunds universitet har beslutat att inför

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Handledning: Att söka till högskolan

Handledning: Att söka till högskolan Sida 1 av 5 Handledning: Att söka till högskolan Du kan med stöd av denna Power Point-serie göra en grundlig beskrivning av de regler för behörighet och urval som gäller för högskolan för elever som läser

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Beskrivning av antagningsomgångar och

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer