Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU Reviderad av KUFU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26"

Transkript

1 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU Reviderad av KUFU Dnr:

2 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan (DOCH) ska det finnas en kursplan som fastställts enligt gällande mall och riktlinjer för kursplan. Kursplaner fastställs på svenska. Nationella bestämmelser om kursplan finns i Högskoleförordningen (1993:100). Rekommendationer om kursplaners utformning har beslutats av Sveriges universitet och högskoleförbund, SUHF (2011:1). Mall och riktlinjer för kursplan vid DOCH är ett komplement till Högskoleförordningen. Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som lärare, examinator och student har att förhålla sig till före, under och efter genomförd kurs. I kursplanen ska kursens lärandemål, innehåll, examinationsformer samt litteratur vara tydligt uttryckta så att studenter, potentiella arbetsgivare och andra lärosäten klart ser vad studenten förväntas kunna efter avslutad kurs. I kursplanen synliggörs korrelationen mellan lärandemål, kursens innehåll och examinationsformer. Indelningen i grundnivå och avancerad nivå ska synliggöras genom tydligt uttryckt progression i synnerhet i beskrivningar av lärandemålen. En kursplan ska vara hållbar över tid. Den ska vara tydlig och specifik men ändå flexibel. En kursplan ska inte behöva revideras varje år om det exempelvis är en annan undervisande lärare än när kursplanen togs fram. En kursplan ska skrivas utifrån ett ämnesperspektiv och inte utifrån en specifik lärare. Högre utbildning i Sverige organiseras i kurser. Kurser kan sättas samman till utbildningsprogram som leder fram till en examen. En kurs kan även ges som fristående kurs, det vill säga en kurs utan koppling till ett utbildningsprogram. Examensmål finns beskrivna i examensordningen, som är en bilaga till Högskoleförordningen. Kursplaner för kurser som ges inom program ska därför relatera till examensmålen. Efter ett avslutat utbildningsprogram ska studenten ha uppnått examensmålen för aktuell examen. En examen ges inom ett huvudområde, det vill säga en viss inriktning/fördjupningsområde som varje högskola själv bestämmer. Huvudområdet ska ha en successiv och poängangiven fördjupning. På DOCH är dans, cirkus och danspedagogik exempel på huvudområden. Inom huvudområdet ska en progression finnas. Progression i utbildningen innebär att studenterna ges möjlighet att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som de förvärvat mellan grundnivå och avancerad nivå, liksom inom respektive nivå. Progression i form av ökad komplexitet och studentens ökade självständighet ska framgå i kursplanen, framförallt genom lärandemålen. På program där viss undervisning bedrivs integrerat över ämnes- och nivågränser kan progressionen erhållas på programmet som helhet. Studenten kan till exempel introduceras för ett område i början av utbildningen, för att under slutet av utbildningen kunna arbeta självständig inom området. Kunskapen bygger alltså på tidigare förvärvad kunskap inom huvudområdet för utbildningen. På fristående kurser är det extra viktigt att tänka över progressionen i förhållande till vad kursen är tänkt att bygga vidare på eller förbereda inför. Den information om kurser som finns i skriftligt informationsmaterial, på hemsidor med mera är beskrivningar av högskolans åtagande och ska baseras på skrivningarna i kursplanen. Det är således nödvändigt att kursplan, webbtexter, annat material och faktisk genomförd utbildning överensstämmer. Såväl utbildningsplanering som kvalitetsutvärderingar ska kunna göras med kursplanen som utgångspunkt. Sida 2 av 13

3 Läsanvisning Dokumentet mall och riktlinjer för kursplaner för kurser på grundnivå har flera olika läsare. För att underlätta läsandet av dokumentet följer en läsanvisning beroende på vilken roll/funktion du har i kursplaneskrivandet. Roll/funktion Lärare/den som skriver kursplaner Prefekt Programansvarig Administratör Fokusera din läsning på s.4-5, s s s.4-13 Sida 3 av 13

4 Kursplanemall fastställd av KUFU KURSPLAN Kurskod: Fastställd: ÅÅÅÅ-MM-DD Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD Fastställd av: Kursplanenämnden Gäller från: HT/VT 20XX OBS! Detta är en mall för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå. Text inom parantes ersätts av kursspecifik text. Skriv kursplanen med hjälp av riktlinjer för kursplan. Kursens namn på svenska* Kursens namn på engelska* Utbildning: Högskolepoäng: (Utbildningens namn*) (X) hp/(x) credits* Utbildningsnivå* Ämnesgrupp* Huvudområde* Betygsskala* (Grundnivå (SCB-kod) (Dans (G, U Grundnivå, ej nybörjare Danspedagogik VG, G, U) Avancerad nivå) Cirkus Koreografi Förkunskapskrav** (Grundläggande behörighet Särskild behörighet - ) Urval Syfte (Kursens syfte är att ) Lärandemål (Efter genomgången kurs ska studenten) - Kursinnehåll (Eventuellt: Momenttitel på svenska, 2 hp - Momenttitel på engelska, 2 credits Momentet behandlar ) Kurskrav Kommentarer Bedömning och examination * Anges av programansvarig (för kurs inom program) eller prefekt (fristående kurs) * * Anges av programansvarig (för kurs inom program) Sida 4 av 13

5 Betygskriterier Väl godkänd Godkänd Underkänd Läromedel Sida 5 av 13

6 Riktlinjer för kursplan Kurskod Kurskoder sätts av Utbildnings- och forskningsenheten enligt givna instruktioner. Fastställd Ange fastställandedatum för kursplanen enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Datumet anges av den administratör som färdigställer kursplanen efter fastställande/revidering. Reviderad Om aktuellt, ange senaste revideringen av kursplanen. Ange revideringsdatum för kursplanen enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Fastställandedatum är alltid det datum då kursplanen fastställdes första gången. Förändringar i titel, omfattning, utbildningsnivå (endast grundnivå/avancerad nivå), ämnesgrupp, betygsskala, förkunskaper lärandemål, momenttitlar och/eller omfattning och examination genererar en ny kursplan (ny kurskod) och därför ska en ny kursplan fastställas. Ändringar i litteratur och övrig text under rubriken kursinnehåll samt övriga rubriker föranleder en revidering (inte ny kurskod). Revideringsdatum anges av den administratör som färdigställer kursplanen efter fastställande/revidering. Fastställd av Ange vilket beslutade organ på högskolan som har fastställt/reviderat kursplanen. Det anges av den administratör som färdigställer kursplanen efter fastställande/revidering. Gäller från Ange från vilken termin och vilket år som kursplanen gäller enligt modellen VT Det anges av den administratör som färdigställer kursplanen efter fastställande/revidering. Kursens namn 1 Här anges kursens titel på svenska och engelska och konstrueras på ett sätt som gör att den motsvarar kursens innehåll. Kursens namn får vara max 120 tecken. Benämning för kurser som avser självständigt arbete eller examensarbete ska konstrueras enligt följande exempel: Benämning på självständigt arbete (examensarbete)/ för högskoleexamen: Cirkus, självständigt arbete (examensarbete) - högskoleexamen Circus, Independent Project (Degree Project) - University Diploma Benämning på självständigt arbete (examensarbete) för kandidatexamen: Cirkus, självständigt arbete (examensarbete) - kandidatexamen Circus, Independent Project (Degree Project) Degree of Bachelor 1 Anges av programansvarig (för kurs inom program) eller prefekt (fristående kurs) Sida 6 av 13

7 Benämning på självständigt arbete (examensarbete)för examen på avancerad nivå (magister): Cirkus, självständigt arbete (examensarbete) -magisterexamen Circus, Independent Project (Degree Project) Degree of Master 60 credits Benämning på självständigt arbete (examensarbete) för examen på avancerad nivå (master): Cirkus, självständigt arbete (examensarbete) - masterexamen Circus, Independent Project (Degree Project) Degree of Master 120 credits Utbildning 2 Ange i vilket utbildningsprogram kursen ges och/eller om det är en fristående kurs. Det är viktigt att det framgår om kursen är en del av ett utbildningsprogram och/eller om den erbjuds som fristående kurs, det vill säga en kurs utan koppling till ett utbildningsprogram. En kurs i ett utbildningsprogram kan i vissa fall samtidigt erbjudas som en fristående kurs. Exempel 1: Kandidatprogrammet i danspedagogik/fristående kurs. Exemplet illustrerar en programkurs som samtidigt erbjuds som en fristående kurs. Exempel 2: Masterprogrammet i nya performativa praktiker. Exemplet illustrerar en programkurs. Högskolepoäng 3 Ange kursens omfattning i högskolepoäng och credits enligt X hp/x credits. Utbildningsnivå 4 Den högre utbildningen baseras på tre nivåer där varje nivå förutsätts bygga på tidigare nivå. De tre nivåerna är grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Samtliga kurser inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska nivåbestämmas, så att de antingen tillhör grundnivå eller avancerad nivå. Progression i form av ökad komplexitet och studentens ökade självständighet ska framgå. Ange utbildningsnivå enligt något av följande Grundnivå, Grundnivå, ej nybörjare eller Avancerad nivå. För kurser som ges på grundnivå finns två olika varianter beroende på vilken typ av förkunskapskrav som ställs. Om kursen ges på grundnivå och endast har gymnasiekurser som förkunskapskrav ska Grundnivå anges. Om kursen ställer krav på tidigare studier på högskolenivå ska Grundnivå, ej nybörjare anges. 2 Anges av programansvarig (för kurs inom program) eller prefekt (fristående kurs) 3 Anges av programansvarig (för kurs inom program) eller prefekt (fristående kurs) 4 Anges av programansvarig (för kurs inom program) eller prefekt (fristående kurs) Sida 7 av 13

8 Ämnesgrupp 5 Välj SCB-kod för aktuell ämnesgrupp som kursen tillhör enligt SCBs instruktioner. Prefekt i samråd med administratör bestämmer innan kursplan skickas till beslutande organ. Normalt gäller följande kodning: Typ av kurs Ämnesgrupp Ämnesgruppskod Koreografi Koreografi KO2 Dans Dans DA2 Cirkus Cirkus CI1 Danspedagogik Pedagogik PE1 Huvudområde 6 Ange huvudområde för kursen. En kurs kan tillhöra mer än ett huvudområde. Huvudområden kan ingå som huvudområden för examen. En examen kan uppnås på olika sätt, antingen genom att läsa ett program eller genom att läsa fristående kurser. För att få en generell/konstnärlig examen kan man generellt säga att 50 procent av kurserna som ingår i examen måste tillhöra huvudområdet för examen. Det vanligaste sättet att nå en examen på DOCH är genom att gå ett kandidatprogram. En kandidatexamen omfattar 180 hp. 90 hp av dessa måste alltså vara inom huvudområdet. Av dessa måste 15 hp vara ett självständigt arbete. Det är alltså viktigt att kurser som ges inom program totalt är minst 50 procents kurser som tillhör huvudområdet. Om kursen ges inom program måste programansvarig ansvara för att det totalt är minst 50 procents kurser som tillhör huvudområdet. Kontakta prefekt, handläggare som stödjer utbildningen administrativt eller examenshandläggare vid frågor. Betygsskala Ange betygsskala genom förkortningar, t ex VG, G, U. Det finns också möjlighet att använda bara G, U. Rektor beslutar om vilka betygsskalor som får användas. Förkunskapskrav 7 Kraven på förkunskaper som ställs ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig kursen. För samtliga kurser ska grundläggande behörighet anges. Ange de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att kunna antas till kursen (särskild behörighet). På svensk högskola måste förkunskaperna vara uttryckta i gymnasiekurser (till exempel Engelska 5), i tidigare studier på högskolenivå (till exempel Dansträning 2 eller 100 hp från underliggande terminer) eller andra erfarenheter (till exempel minst 1 års erfarenhet av konstnärligt arbete). För kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare på högskolan ska områdesbehörigheter anges. Områdesbehörigheterna är fastställda av den myndighet som regeringen utser. Att sänka behörigheten i en områdesbehörighet är tillåtet. Om man däremot vill ha ytterligare 5 Anges av programansvarig (för kurs inom program) eller prefekt (fristående kurs) 6 Anges av programansvarig (för kurs inom program) eller prefekt (fristående kurs) 7 För mer information se Högskoleförordningen (1993:100) 7 kap. och DOCHs lokala antagningsordning (dnr ) Sida 8 av 13

9 behörighet utöver det som står i en områdesbehörighet, till exempel godkänt behörighetsprov i dans, så måste dispens sökas hos den myndighet som ansvarar för de frågorna. Rektor ska besluta om en sådan dispensansökan. Den svenska gymnasieskolan har reformerats vilket påverkar hur behörighet för högskolestudier uttrycks samt hur man uppnår grundläggande behörighet. Numera krävs Svenska 1,2 och 3 samt Engelska 5 och 6 för att uppnå den grundläggande behörigheten. Det innebär i praktiken att kraven vad gäller kunskaper i engelska har höjts. Förändringarna i grundläggande behörighet påverkar i sin tur områdesbehörigheterna. Förändringarna trädde i kraft den 1 januari Observera att gymnasiekurser i Svenska 1,2 och 3 och Engelska 5/6 inte ingår i den grundläggande behörigheten för studier på avancerad nivå. En rekommendation är därför att för kurser på avancerad nivå som ges på svenska alltid lägga till Svenska 1,2 och 3 och Engelska 5 eller Engelska 6 som särskild behörighet. För kurser på avancerad nivå som ges på engelska rekommenderas att Engelska 5 eller Engelska 6 läggs till som särskild behörighet. Grundläggande behörighet ska alltid anges på en kurs, även om det är en kurs som vanligtvis bara erbjuds inom ett program. Detta för att snabbt kunna utlysa en sådan kurs om institutionen bestämmer sig för att erbjuda kursen som fristående kurs. Skriv ut behörighetskraven för kursen enligt följande standard. För kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare: Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet - Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet A6c A) eller motsvarande För kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare: Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet - Dansträning 1eller motsvarande För kurser på avancerad nivå: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå 90 hp från grundnivå Särskild behörighet - Engelska 6 eller motsvarande - Svenska 1,2 och 3 eller motsvarande Syfte Syftet ska beskriva kursens avsikt, det vill säga vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som studenten ges möjlighet att utveckla. Inled med Kursens syfte är att Sida 9 av 13

10 Exempel 1: Kursens syfte är att utveckla processer i dansdidaktik, att integrera praktiskt fysiskt arbete med teoretiska och didaktiska perspektiv på lärande och undervisningstraditioner samt fördjupa diskussioner kring dans som konstnärligt uttryck. Exempel 2: Momentets syfte är att vidareutveckla studentens danstekniska färdigheter, konstnärliga förmåga samt förmåga till reflektion. Urval Om kursen ges som fristående kurs (eller kan komma att ges som fristående kurs) ska det anges hur urval bland behöriga sökande går till. Annars kan rubriken uteslutas. Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser ska ett urval göras. Hur urvalet går till styrs av vilken nivå kursen ligger på (grundnivå, grundnivå ej nybörjare eller avancerad nivå). Om kursen kan leda till en generell examen eller en konstnärlig examen styr också vilka urvalsgrunder som får användas 8. Utbildningar som kan leda till en konstnärlig examen har ett generellt undantag att använda sig av alternativt urval. Kandidatprogrammet i danspedagogik och Ämneslärarprogrammet i dans har, efter tillstånd från Högskoleverket 9, rätt att använda alternativt urval för alla platser. Tillståndet gäller tillsvidare. Kurser som kan leda till en konstnärlig examen Grundnivå/Grundnivå, ej nybörjare Till utbildning på grundnivå/grundnivå ej nybörjare som kan leda till en konstnärlig examen finns inga nationella eller lokala bestämmelser om vilka urvalsgrunder som ska finnas eller hur platsfördelning ska ske. Bestäm därför hur urvalet ska gå till och ange vilken/vilka urvalsgrunder som används och eventuell platsfördelning dem emellan. Avancerad nivå Som urvalsgrund för tillträde till utbildning på avancerad nivå används vid DOCH urvalsgrunderna tidigare utbildning eller kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen och andra för utbildningen sakliga omständigheter. Ange vilken/vilka urvalsgrunder som används och eventuell platsfördelning dem emellan. Lärandemål Lärandemålen ska ange de kunskaper och den kunskapsnivå som studenterna ska ha uppnått för att få betyget godkänd det vill säga vad studenten förväntas kunna efter avslutad kurs. Ha i åtanke de tre kategorierna (som används i examensmålen) kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt men använd inte dessa rubriceringar i kursplanen. Tänk på att lärandemålen ska vara tydliga, examinerbara och inte för många. Alla mål ska prövas vid examination. Målen ska vara rimliga i förhållande till kursens omfattning och nivå. Ingår kursen i ett program måste målen relateras till övriga kurser i programmet avseende 8 För mer information om urval se Högskoleförordningen (1993:100) 7 kap. 9-32och DOCHs lokala antagningsordning (dnr ) 3.2 och DOCH dnr Sida 10 av 13

11 progressionen. Formulera lärandemålen så att kärnan i kunskapen uttrycks tydligt. Skriv in lärandemålen i en punktlista under rubriken Efter genomgången kurs ska studenten Använd aktiva verb för att formulera lärandemålen, exempelvis - kroppsligt i dans visa förståelse för - teoretiskt kunna redogöra - kunna argumentera för - visa praktisk förståelse för Kursinnehåll Skriv en kortfattad beskrivning av kursen som anger kursens huvudsakliga innehåll och eventuella delkurser och/eller moment. Kursens innehåll ska relatera till lärandemålen, men inte utgöra ett identiskt material. Innehållet ska preciseras för respektive delkurs och/eller moment. Information om obligatoriska moment ska finnas med och om delar av kursen är VFU eller motsvarande ska det framgå i hur stor omfattning (antal högskolepoäng). Ange även formen för kursen, det vill säga om undervisningen sker genom till exempel seminarier, föreläsningar, dansklasser eller individuellt arbete. Om kursen är indelad i delkurser/moment som ska examineras för sig ange det här. Ange då enligt följande: Momenttitel på svenska, 2 hp - Momenttitel på engelska, 2 credits Momentet behandlar Kurskrav Ange de krav som ska vara uppfyllda för att studentens prestation på kursen ska kunna bedömas, till exempel omfattning av närvaro och deltagande i obligatoriska moment. Tänk efter innan kurskrav anges och använd inte kurskrav om det inte är en faktisk förutsättning för att kunna bedöma studenten. Kurskrav är kopplat till det som anges under rubriken Bedömning och examination. Kommentarer Rubriken finns endast i de kursplaner där det är befogat, i andra tas den bort. Till exempel om kursen inte kan ingå i examen tillsammans med viss annan kurs. Ange i så fall titeln och kurskod på den andra kursen och anges av administratör. Bedömning och examination Betyg ska sättas på en genomgången kurs. Ange de examinationsformer som används för att bedöma studentens prestationer. Examinationsformerna ska specificeras och vara anpassade till lärandemålen som ska examineras. Examinationen kan vara formativ eller summativ. Formativ examination innebär att man examinerar under pågående kurs som ett stöd för lärandet, det vill säga man gör en prospektiv (framåtsyftande) examination med fokus på hur studenten ska kunna fortsätta att utvecklas mot lärandemålen. Det kan till exempel vara att delbedömningar görs genom samtal, Sida 11 av 13

12 skriftuppgifter eller praktiska prov under kursens gång. Summativ examination innebär att man examinerar vid kursens slut, det vill säga man gör en retrospektiv (tillbakasyftande) mätning av vad studenten har lärt sig, det vill säga kan, förstår och kan göra. Exempel 1: Kursen examineras genom praktisk examination vid kursens slut Exempel 2: Kursen examineras vid delexamination vid flera tillfällen under kursen, både muntligt och skriftligt. Exempel 3: Kursen examineras genom praktiskt och skriftlig delexamination under kursen samt en praktiskt och skriftlig examination vid kursens slut Exempel 4: Moment 1 examineras genom en delredovisning av projektet. Moment 2 examineras genom en slutredovisning av projektet i seminarieform. Ange även följande: I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan prefekt, programansvarig, lärare och eventuella behandlare. Betygskriterier Väl Godkänd Ange vad studenten ska kunna för att uppnå betyget väl godkänd, utöver kriterierna för godkänd. Godkänd Ange Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. Underkänd Ange Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. Läromedel Fyll i läromedel enligt nedanstående instruktioner. Riktlinjen är ca 500 sidor för en kurs på 7,5 hp. Om du hänvisar till specifika sidor så skrivs de efter Förlag, s. x-xx. Om hela boken läses skriver du in antalet sidor inom parentes efter Förlag. Läromedelsmodellen följer i princip Harvardsystemet. För böcker, en författare: Efternamn, Förnamn (årtal) Titel. Förlagsort: Förlag (sidantal 10 ) Vid två författare: Efternamn, Förnamn & Efternamn, Förnamn (årtal) Titel. Förlagsort: Förlag (sidantal) Vid flera författare lägger du till fler Efternamn, Förnamn innan &. Med en redaktör: Sida 12 av 13

13 Efternamn, Förnamn (red.) (årtal) Titel. Förlagsort: Förlag (sidantal) För artiklar: Efternamn, Förnamn (årtal) titel på artikeln ur Titel på bok, tidskrift eller vad det nu är. Förlagsort: Förlag (sidantal) Rörligt bild- eller ljudmaterial: Koreograf/Kompositör, Verk, (Årtal) (OM specifik uppsättning avses, ange artist/orkester/motsvarande, särskilt kända medverkande, producent och inspelningsår) Internetreferenser: Webbadress, datum OM det inte finns någon årtalsangivelse skriver du (u.å.) Sida 13 av 13

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2014 Kursplan Musikhögskolan Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV,

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2014/443-1.1 Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2015-03-01 Beslutsdatum: 2015-02-09 Dnr: 2014/443-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Kursplanen beslutas utifrån den svenska texten. Engelsk version är endast en översättning. Kurskod Kursnamn (svenska) Kursnamn (engelska) Ämne Antal

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den lokala

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp Public Health Science MA, Strategic Public Health Work, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03. Utbildningsplanen

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Psychology Ba (C), Bachelor thesis, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Regler för examination vid Högskolan Dalarna

Regler för examination vid Högskolan Dalarna Regler för examination vid Högskolan Dalarna Beslutad av Chef för Utbildnings- och forskningskansliet: 2013-02-04 Reviderad: 2014-10-28 Dnr: DUC 2013/134/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-04 Ersätter: Relaterade

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå inom Experimentell mekanik fokuserar mot utveckling av optiska

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 1 Ämnesområde I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp Nursing Science BA (B), Palliativ Care, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Allmänna råd för examensarbeten

Allmänna råd för examensarbeten Allmänna råd för examensarbeten Dessa allmänna råd har fastställts av rektor 2012-12-06 och träder i kraft 2013-01-01 Dnr HS 2012/539-53 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Ämne och ämnesspecifika instruktioner

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00785 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten 2014-04-10. Redaktionella ändringar beslutades 2014-05-22. 1 Utbildningsplan

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Engelska GR (A), 30 hp

Engelska GR (A), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Engelska GR (A), 30 hp English BA (A), 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression EN001G Engelska Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer