ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ"

Transkript

1 ORU /2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum:

2

3 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. 1 Antagningsordningen beslutas av styrelsen. 2 Innehåll 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Behörighet Urval Urval till fortsatta studier inom utbildningsprogram Anmälan Anmälnings- och studieavgifter Anmälningsavgift Studieavgift Beslut om antagning Reservantagning Antagningstak Avslag Utbildning som ställs in Omprövning och överklagande av beslut om behörighet Anstånd med att påbörja studierna, studieuppehåll och studieavbrott Anstånd med att påbörja studierna Studieuppehåll Studieavbrott Omprövning och överklagande av beslut om anstånd eller studieuppehåll Studentinflytande UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH SOM VÄNDER SIG TILL NYBÖRJARE Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Urvalsgrunder Platsfördelning Betygsurval Provurval högskoleprovet Poängurval akademiska poäng Av högskolan, enligt 7 kap. 23 högskoleförordningen, bestämda urvalsgrunder UTBILDNING SOM PÅBÖRJAS PÅ GRUNDNIVÅ OCH SOM VÄNDER SIG TILL ANDRA ÄN NYBÖRJARE Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Urvalsgrunder och platsfördelning Meritvärdering Antagning till senare del av utbildningsprogram UTBILDNING PÅ AVANCERAD NIVÅ Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Urvalsgrunder och platsfördelning Meritvärdering IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER BILAGOR kap. 3 andra stycket högskoleförordningen (1993:100, HF). 2 2 kap. 2 p.7 HF.

4 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. 3 För en kurs ska det finnas en kursplan och för ett utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. 4 Antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska avse en kurs eller ett utbildningsprogram. 5 Frågor om antagning avgörs av högskolan Behörighet Högskolelagen Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 7 Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. 8 Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till utbildningen. 9 För att bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven. 10 Den särskilda behörigheten för tillträde till en kurs respektive ett utbildningsprogram, det vill säga de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen, ska anges i kursrespektive utbildningsplanen. 11 Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren kap. 13 HF. 4 6 kap. 14 och 16 HF. 5 7 kap. 1 HF. 6 7 kap. 4 tredje stycket HF. 7 1 kap. 8 första stycket högskolelagen (1992:1434, HL). 8 1 kap. 9 första stycket HL. 9 4 kap. 2 första stycket HL kap. 2 HF kap. 15 och 17 HF. För antagning till senare del av utbildningsprogram, se antagningsordningens avsnitt kap. 3 HF.

5 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar i enskilda ärenden om undantag från något eller några behörighetsvillkor vid antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå samt om sökande, som saknar de formella meriter som föreskrivits som behörighetsvillkor, har motsvarande kunskaper. Genom delegation är chefen för Studentavdelningen bemyndigad (efter samråd med berörd institution) Urval Högskolelagen Så långt det kan ske med hänsyn till kvalitetskravet i 1 kap. 4 första stycket 14 högskolelagen ska högskolorna som studenter ta emot de sökande som uppfyller behörighetskraven för studierna. 15 Kan inte alla behöriga sökanden till en utbildning tas emot, ska urval göras bland de sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om urval. 16 Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. 17 Urvalsgrunder och platsfördelning vad gäller kurs anges i kursplanen alternativt i bilaga till antagningsordningen. 18 Urvalsgrunder och plats-fördelning vad gäller utbildningsprogram anges i utbildningsplanen. 19 Vid urval till utbildningar används olika urvalsmodeller. Urval kan göras seriellt eller parallellt. Seriellt urval innebär att man först antar en viss grupp sökande och därefter i mån av plats en annan grupp sökande och så vidare. Vid parallellt urval förekommer tre olika modeller för fördelning av platser mellan olika urvalsgrupper: 1. Proportionellt, det vill säga platser fördelas mellan urvalsgrupperna i förhållande till antalet behöriga sökande i respektive urvalsgrupp. 2. Med i förväg bestämd platsfördelning angivet i procent eller fasta tal för varje urvalsgrupp. 3. En kombination av 1 och 2. En behörig sökande kan tillhöra olika urvalsgrupper vid parallellt urval och deltar då i urvalet i respektive grupp. Urval görs utifrån de sökandes meriter vilka omvandlas till jämförelsetal, betygspoäng och andra meritvärden Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen. 1 kap. 4 första stycket HL kap. 1 HL kap. 3 HL kap. 12, 26 och 32 HF. 18 Kursplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå riktlinjer vid Örebro universitet, fastställda genom beslut av rektor. Se även antagningsordningens bilaga Utbildningsplaner för utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå riktlinjer vid Örebro universitet, fastställda genom beslut av rektor. För antagning till senare del av utbildningsprogram, se antagningsordningens avsnitt 3.4.

6 Behöriga sökande till utbildning som inte kan placeras i någon urvalsgrupp, tilldelas genom lottning eventuellt obesatta platser Urval till fortsatta studier inom utbildningsprogram Den som antagits till ett fritt utbildningsprogram som leder till en generell examen på grundnivå har platsgaranti till universitetets kursutbud, med vissa undantag, i enlighet med programmets totala omfattning. Platsgaranti gäller även för den som antagits till ett utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå alternativt ett utbildningsprogram som leder till en generell examen på avancerad nivå, i den mån utbildningsprogrammet ger utrymme för fria val. Platsgarantin inom utbildningsprogram gäller för högst 30 högskolepoäng per termin och under förutsättning att anmälan sker inom den tid och i den ordning som universitetet bestämmer. 20 Platsgarantin gäller inte sommarkurser. På kurs med platsgaranti för studenter på utbildnings-program ska tio procent av de för kursen planerade platserna tilldelas studenter på fristående kurs vid det första urvalet. Platsgaranti inom ett utbildningsprogram regleras i övrigt genom utbildningsplanen. Rektor beslutar årligen om en kurs inte ska omfattas av platsgarantin för studenter på utbildningsprogram. Fördelning av platserna mellan studenter på utbildningsprogram och övriga sökande på en kurs, som inte omfattas av platsgaranti för studenter på utbildningsprogram, görs av ansvarig prefekt. Tio procent av de för kursen planerade platserna ska vid det första urvalet tilldelas studenter på utbildningsprogram. Om antalet sökande till en kurs, som inte omfattas av platsgarantin för studenter på utbildningsprogram, är större än antalet tilldelade platser sker urvalet till de platser som tilldelats studenter på utbildningsprogram utifrån antal avklarade högskolepoäng vid sista anmälningsdag. 1.3 Anmälan Den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. 21 Förvaltningslagen En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. 22 Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag Se antagningsordningens avsnitt 1.3 för information om förfarandet vid anmälan kap. 4 första stycket HF första stycket förvaltningslagen (1986:223, FL) andra stycket FL.

7 Rektor beslutar i frågor rörande förfarandet vid anmälan samt anmälnings- och kompletteringstider. Dessa uppgifter finns tillgängliga i anmälningsmaterialet (se och i bilaga till antagningsordningen. Vid handläggning av anmälan används den bedömningshandbok och den handbok för bedömning av utländska betyg, som utgör en bilaga till det avtal som Örebro universitet slutit med Verket för högskole-service. 1.4 Anmälnings- och studieavgifter Anmälningsavgift Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). 24 Anmälningsavgift ska dock inte tas ut av en tredjelandsmedborgare som vid tidpunkten för anmälan 1. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 utlänningslagen (2005:716), 2. är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 16 utlänningsförordningen (2006:97), 3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige, 4. av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige, 5. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap. utlänningslagen, 6. har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska unionen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 9 utlänningsförordningen, 7. är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av sin utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan, 8. studerar inom ramen för ett sådant utbytesprogram som studieavgift enligt beslut av regeringen inte ska tas ut för, eller 9. är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola. 25 Om anmälningsavgiften inte betalas senast vid den tidpunkt som högskolan bestämmer, ska anmälan inte prövas första stycket Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543) andra stycket SFS 2010: SFS 2010:543.

8 Högskolan får betala tillbaka anmälningsavgiften om det finns särskilda skäl. 27 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om tidpunkt och form för betalning av anmälningsavgiften. Dessa uppgifter framgår av anmälnings-materialet och av universitetets information direkt till avgiftsskyldiga sökande. 28 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om anmälningsavgiften ska betalas tillbaka då det finns särskilda skäl Studieavgift Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor En högskola ska ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Studieavgift ska dock inte tas ut av tredjelandsmedborgare som avses i 2 andra stycket 1-8 Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. 30 Högskolan ska beräkna studieavgifterna så att full kostnadstäckning uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet. Studieavgiften ska vara densamma för alla studieavgiftsskyldiga studenter som går samma utbildning vid samma tillfälle. Om högskolan har tilldelat en sökande eller en student ett stipendium som avser studieavgiften, får studieavgiften sättas ned med ett belopp som motsvarar stipendiet. Högskolan får meddela föreskrifter om studieavgiftens storlek. 31 Högskolan ska efter att ha hört Migrationsverket bestämma tidpunkt för betalning av studieavgiften. 32 För att bli antagen till utbildningen ska en studieavgiftsskyldig sökande betala studieavgiften senast vid den tidpunkt som Högskolan bestämt. 33 Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, får högskolan besluta att studieavgiften får betalas genom delbetalningar och att en första delbetalning är tillräcklig för att bli antagen. Den första delbetalningen ska inte understiga studieavgiften för utbildningens första 30 högskolepoäng. 34 En student som har betalat en sådan första delbetalning och har påbörjat utbildningen, ska betala återstående delar av studieavgiften inom den tid som högskolan beslutar. 35 Om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid, ska högskolan påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften har betalats. Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen SFS 2010: SFS 2010:543. Se avsnitt SFS 2010: SFS 2010: första stycket SFS 2010: andra stycket SFS 2010: SFS 2010: första stycket SFS 2010:543.

9 Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Högskolan får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats. 37 Beslut om avstängning av en student som inte har betalat studieavgiften gäller omedelbart. 38 Beslut att avstänga en student som inte har betalat studieavgiften får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas. 39 Om en student har betalat studieavgiften men inte längre är avgiftsskyldig enligt 5 Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, får högskolan betala tillbaka den del av avgiften som avser den del av utbildningen som studenten inte är avgiftsskyldig för. Högskolan får även i andra fall betala tillbaka hela eller en del av studieavgiften om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen. 40 Rektor beslutar läsårsvis om studieavgiftens storlek för universitetets utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt om studieavgiften får betalas genom delbetalningar för utbildningar som omfattar mer än 30 högskolepoäng. Studieavgiften för respektive utbildning anges i anmälningsmaterialet. Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om tidpunkt och form för betalning av studieavgiften. Dessa uppgifter framgår av anmälnings-materialet och av universitetets information direkt till avgiftsskyldiga sökande/studenter. 41 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om en sökande eller en student som av universitet tilldelats ett stipendium får studieavgiften nedsatt med ett belopp som motsvarar stipendiet. 42 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om avstängning av student som inte har betalat återstående delar av studieavgiften inom angiven tid eller inom den tid som anges i påminnelsen. 43 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om återbetalning av studieavgift om studenten inte längre är avgiftsskyldig, eller om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen Beslut om antagning Frågor om antagning avgörs av högskolan. Därvid gäller ett maskinellt framtaget besked om antagning såsom högskolans beslut andra stycket SFS 2010: SFS 2010: SFS 2010: SFS 2010: Se även Riktlinjer för återbetalning av studieavgifter (dnr CF /2011) kap. 4 tredje stycket HF.

10 Urvalsprocessen sker i två steg. Genom ett första urval fördelas utbildningsplatserna mellan behöriga sökanden i enlighet med aktuell urvalsgrund. Resultatet av det första urvalet meddelas de sökande genom ett första antagningsbesked, där det framgår om den sökande är antagen, reservplacerad eller struken. Den som blivit antagen eller reservplacerad måste svara på det första antagningsbeskedet för att behålla sin plats. I det andra urvalet prövas de sökande i enlighet med hur de svarat på det första antagningsbeskedet. Om en sökande antas till en högre prioriterad utbildning i det andra urvalet, stryks den sökande från eventuellt lägre prioriterat alternativ, även om den sökande antagits till detta i det första urvalet. 46 Resultatet av det andra urvalet meddelas de sökande genom ett andra antagningsbesked, där det framgår om den sökande är antagen, reservplacerad eller struken. Den sökande ska inte svara på det andra antagningsbeskedet. För sommarkurser genomförs endast ett urval. Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om antagning. Genom delegation är chefen för Studentavdelningen bemyndigad, med följande förtydliganden: om antagning efter särskilda prov, efter förslag från berörd prefekt. om antagning på grundval av att en sökande, vars meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt gällande urvalsgrunder, har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen, efter samråd med berörd institution. 47 Den som antagits till en utbildning måste registrera sig för att behålla sin plats. När registreringen senast ska ske framgår av antagningsbeskedet. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till Reservantagning Efter det sista urvalet överförs ansvaret för att kalla behöriga reserver till respektive institution. Reservantagning görs per utbildning i varje urvalsgrupp för sig och i den ordning som anges i reservlistorna enligt resultatet från urvalet Antagningstak En sökande kan antas till högst 45 högskolepoäng per höst- respektive vårtermin och 22,5 högskolepoäng per sommartermin. 46 Se även antagningsordningens avsnitt Se även lokala riktlinjer för examination och lokala riktlinjer för registrering av studenter.

11 Rektor eller den rektor bemyndigar får medge avsteg från denna regel. Genom delegation är chefen för Studentavdelningen bemyndigad, efter yttrande från studievägledare Avslag Förvaltningslagen och högskoleförordningen Avslag på grund av att sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 andra meningen 50 eller 28 andra stycket 51 högskoleförordningen kan överklagas och ska därmed förses med överklagande-hänvisning Utbildning som ställs in Kurs- eller programtillfälle som utlysts och till vilka anmälningar inkommit, ska i normalfallet ges. Om beslut att ställa in en kurs eller ett utbildningsprogram fattas, ska detta ske före det första urvalet. Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om inställandet av ett kurs- eller programtillfälle. Genom delegation är ansvarig prefekt bemyndigad, efter samråd med dekanus Omprövning och överklagande av beslut om behörighet Högskolelagen För prövning av överklaganden av vissa beslut på högskoleväsendets område svarar en särskild överklagandenämnd. Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas. 54 Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 andra Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. 7 kap. 3 HF. 51 Undantag får göras från kravet på examen i första stycket 1 (examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen), om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbeviset på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdats. 7 kap. 28 andra stycket HF FL och 12 kap. 2 första stycket p. 5 HF. Se även antagningsordningens avsnitt kap. 1 HL.

12 meningen 55 eller 28 andra stycket 56 högskoleförordningen, får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 57 Förvaltningslagen Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. 58 Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 59 Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte ska gälla. 60 Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet. 61 Överklagande rörande utbildning vid Örebro universitet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan och sändas till universitetet som omprövar beslutet. Postadress för överklagande framgår av anmälningsmaterialet. Om det klarläggs att fel begåtts av universitetet, ändras beslutet. Om ändring inte görs sänds överklagandet, tillsammans med ett yttrande från universitetet, till Överklagandenämnden för högskolan för beslut. Kopia av universitetets yttrande skickas till den klagande. 1.6 Anstånd med att påbörja studierna, studieuppehåll och studieavbrott Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan 1. får anstånd med att påbörja studierna, eller 2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. 62 Detta gäller också en studerande som avses i 6 kap. 11 c högskoleförordningen, om den del av utbildningen som högskolan ska anordna ges på grundnivå eller avancerad nivå Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. 7 kap. 3 HF. 56 Undantag får göras från kravet på examen i första stycket p. 1 [examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen], om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbeviset på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdats. 7 kap. 28 andra stycket HF kap. 2 första stycket p. 2 HF första stycket FL andra stycket FL första stycket FL andra stycket FL kap. 33 första stycket HF kap. 33 andra stycket HF.

13 Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll Anstånd med att påbörja studierna Universitets- och högskolerådets föreskrifter Med anstånd avses i föreskriften en uppskjuten studiestart för antagna, som högskolan beslutar om. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning 65 eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. 66 Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. 67 Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. 68 Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska påbörjas. 69 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om anstånd med att påbörja studierna. Genom delegation är chefen för Student avdelningen bemyndigad. 70 Beslut att inte bevilja anstånd med att påbörja studierna kan överklagas och ska därmed förses med överklagandehänvisning Studieuppehåll Universitets- och högskolerådets föreskrifter Med studieuppehåll avses i föreskriften ett uppehåll i påbörjade studier som högskolan beslutar om. 72 Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning 73 eller studentfackliga uppdrag kap. 33 tredje stycket HF. 65 Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning 66 1 första stycket Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3) andra stycket UHRFS 2013: första stycket UHRFS 2013: andra stycket UHRFS 2013: kap. 2 första stycket p. 7 HF. Se även antagningsordningens avsnitt UHRFS 2013:3. 73 Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning 74 4 första stycket UHRFS 2013:3.

14 Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. 75 Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. 76 Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta. 77 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Genom delegation är chefen för Studentavdelningen bemyndigad vad gäller lärarutbildningen och respektive prefekt vad gäller övrig utbildning. 78 Beslut att inte medge att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll kan överklagas och ska därmed förses med överklagandehänvisning Studieavbrott Om en student avbryter sin utbildning men vill ha kvar möjligheten att anmäla sig till den vid ett senare tillfälle, måste studenten begära att bli avregistrerad. Avregistreringen ska göras på Studentforum inom tre veckor efter registreringen och innan studenten genomfört examinerande moment Omprövning och överklagande av beslut om anstånd eller studieuppehåll Högskolelagen För prövning av överklaganden av vissa beslut på högskoleväsendets område svarar en särskild överklagandenämnd. Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas. 80 Beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll, får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 81 Förvaltningslagen Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. 82 Skrivelsen ges in till den 75 4 andra stycket UHRFS 2013: första stycket UHRFS 2013: andra stycket UHRFS 2013: kap. 2 första stycket p. 7 HF. Se även antagningsordningens avsnitt kap. 1 HL kap. 2 första stycket p. 7 HF första stycket FL.

15 myndighet som har meddelat beslutet. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 83 Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte ska gälla. 84 Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet. 85 Överklagande rörande anstånd eller studieuppehåll ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan och sändas till Örebro universitet som omprövar beslutet. Postadress för överklagande framgår av anmälningsmaterialet. Om det klarläggs att fel begåtts av universitetet ändras beslutet. Om ändring inte görs sänds överklagandet, tillsammans med ett yttrande från universitetet, till Överklagandenämnden för högskolan för beslut. Kopia av universitetets yttrande skickas till den klagande. 1.7 Studentinflytande Högskolelagen Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. 86 Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. 87 Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. 88 Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen. 89 I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 7 högskolelagen. 90 I studentkårsförordningen (2009:769) finns det bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna andra stycket FL första stycket FL andra stycket FL kap. 4 a HL kap. 7 HL kap. 14 andra stycket HF kap. 14 tredje stycket HF kap. 14 fjärde stycket HF kap. 7 första stycket HF.

16 Studenterna är genom representation i respektive fakultetsnämnd och institutionsledning garanterade insyn i antagningsverksamheten UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH SOM VÄNDER SIG TILL NYBÖRJARE 2.1 Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare har den som 1 avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 93 2 avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan, 94 3 har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 95 4 är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller 96 5 genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 97 Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. 99 Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kravet på kunskaper i svenska. 100 Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer ska dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs Styrelsens beslut om organisation av fakultetsnämnder och akademier kap. 5 första stycket p. 1 HF kap. 5 första stycket p. 2 HF kap. 5 första stycket p. 3 HF kap. 5 första stycket p. 4 HF kap. 5 första stycket p. 5 HF kap. 5 andra stycket HF. Se Universitets- och högskolrådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval som nås via Universitets- och högskolrådets webbplats kap. 6 första stycket HF. 100 Se Universitets- och högskolrådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval som nås via Universitets- och högskolrådets webbplats kap. 6 andra stycket HF.

17 De äldre bestämmelser om grundläggande behörighet som ska fortsätta att gälla framgår av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till högskoleförordningen. För utbildningar där undervisningsspråket är engelska, bör sökande kunna medges undantag från kravet på svenska vad gäller den grundläggande behörigheten. 2.2 Särskild behörighet De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper, och 2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. 102 Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 103 De krav på särskild behörighet som ställs ska anges i områdesbehörigheter. Var och en av dessa områdesbehörigheter består av behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 7 kap. 18 högskoleförordningen. Behörighetskurser är de kurser som ställs som krav enligt 7 kap. 8 första stycket punkten 1 högskoleförordningen. Områdesbehörigheter kan också omfatta sådana krav som anges i 7 kap. 8 första stycket punkten 2 högskoleförordningen. 104 Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som ska finnas. 105 Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (examensordningen). 106 Högskolan får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för övriga utbildningar. 107 Om det finns särskilda skäl, får Universitets- och högskolerådet medge att högskolan för tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav enligt 7 kap kap. 8 första stycket HF kap. 8 andra stycket HF kap 9 HF kap. 9a HF. Se Universitets- och högskolrådets föreskrifter om områdesbehörigheter (UHRFS 2013:2) som nås via Universitets- och högskolrådets webbplats kap. 10a HF. Se UHRFS 2013:2 som nås via Universitets- och högskolrådets webbplats kap. 10 HF.

18 8 första stycket högskoleförordningen än de som följer av den områdesbehörighet som behövs för den utbildningen. 108 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om vilka områdes-behörigheter som ska gälla. Genom delegation är respektive prefekt bemyndigad beträffande kurser och respektive fakultetsnämnd/lärarutbildningsnämnden bemyndigad beträffande utbildningsprogram. 109 Rektor beslutar om det för tillträde till en viss utbildning får göras undantag från något eller några behörighetsvillkor samt om en ansökan ska gå till Universitets- och högskolrådet för beslut om avvikelse från de krav som anges i områdesbehörigheten Urval Urvalsgrunder Urvalsgrunder är 1. betyg 111, 2. resultat från högskoleprovet som avses i 7 kap högskoleförordningen, och 3. urvalsgrunder som avses i 7 kap högskoleförordningen. 114 Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov eller intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts. 115 En högskola får i enstaka fall göra avsteg från 7 kap. 12 och 13 högskoleförordningen. Detta får dock ske bara om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 högskoleförordningen och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. 116 Vid antagning till en kurs som vänder sig till nybörjare får högskolan utan hinder av 7 kap. 12 och 13 högskoleförordningen ge förtur åt sökande som redan är studenter vid den högskolan. 117 Om en behörig sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 högskoleförordningen och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet kap. 11 HF Se antagningsordningens avsnitt Se antagningsordningens avsnitt Se antagningsordningens avsnitt kap. 12 andra stycket HF kap. 12 tredje stycket HF kap. 16 HF kap. 17 HF.

19 har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen, får universitetet göra avsteg från 7 kap. 12 och 13 högskoleförordningen. Vid anmälan till universitetets utbildningar, ska den sökande begära att detta prövas och bifoga de underlag som styrker de skäl som anförs. Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om avsteg från 7 kap. 12 och 13 högskoleförordningen för sökande vars meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 högskoleförordningen och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Genom delegation är chefen för Studentavdelningen bemyndigad (efter samråd med berörd institution) Platsfördelning Vid urval till en utbildning ska platserna fördelas med: 1. minst en tredjedel på grundval av betyg, 2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och 3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 7 kap. 23 högskoleförordningen bestämda urvalsgrunderna. 119 Vissa närmare bestämmelser om platsfördelning på grundval av betyg finns i högskoleförordningens bilaga 3. För övriga sökande med betyg som inte omfattas av bilagan får Universitets- och högskolrådet meddela föreskrifter om i vilken av de grupper som anges i högskoleförordningens bilaga 3 punkten 1 som platsfördelningen ska ske. 120 Vid antagning till utbildning som leder till en konstnärlig examen får högskolan trots vad som anges i 7 kap. 13 högskoleförordningen fördela samtliga platser på grundval av sådana andra särskilda prov som avses i 7 kap. 23 punkten 1 högskoleförordningen, eventuellt i kombination med andra urvalsgrunder enligt 7 kap. 12 högskoleförordningen. 121 Om det finns särskilda skäl, får Universitets- och högskolrådet medge att en högskola vid urval till en viss utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 7 kap. 13 högskoleförordningen och fördela platserna på grundval av någon av de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 högskoleförordningen. Ett medgivande ska avse ett eller flera bestämda antagningstillfällen kap. 13 första stycket HF kap. 13 andra stycket HF. Se UHRFS 2013:1 som nås via Universitets- och högskolerådets webbplats kap. 14 HF kap. 15 HF.

20 Vid urval till en kurs på grundnivå och som vänder sig till nybörjare ska platserna fördelas enligt följande: procent på grundval av betyg, 34 procent på grundval av resultat från högskoleprovet och 32 procent antal högskolepoäng (akademiska poäng) vid sista anmälningsdag. Vid urval till utbildningsprogram ska urval göras på grundval av betyg och resultat från högskoleprovet. Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om fördelningen av platser mellan urvalsgrunderna. Genom delegation är respektive prefekt bemyndigad beträffande kurser och respektive fakultetsnämnd/lärarutbildningsnämnden bemyndigad beträffande utbildningsprogram. 124 Rektor beslutar om urval vid antagning till utbildningar som leder till en konstnärlig examen ska göras på grundval av andra särskilda prov 125, och om eventuell kombination med andra urvalsgrunder Rektor beslutar om ansökan ska inges till Universitets- och högskolerådet om att till viss utbildning, för ett eller flera bestämda antagningstillfällen, få göra en annan platsfördelning än den som anges i 7 kap. 13 högskoleförordningen och fördela platserna på grundval av någon av de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 högskoleförordningen Betygsurval Vissa bestämmelser om hur betyg ska värderas finns i bilaga 3 till högskoleförordningen. 129 I varje områdesbehörighet ska det utöver sådana behörighetskurser som avses i 7 kap. 9 högskoleförordningen ingå meritkurser. Meritkurser är sådana kurser från gymnasial utbildning som är särskilt meriterande vid urval och som inte utgör krav på grundläggande eller särskild behörighet. 130 Meritkurser är 1. fördjupning i ämnet moderna språk, 2. fördjupning i ämnet svenskt teckenspråk för hörande, 123 De lokala reglerna gäller under förutsättning att inte alla behöriga sökande kan antas eller att Örebro universitet har bestämt urvalsgrunder enligt 7 kap. 23 HF. 124 De lokala reglerna gäller under förutsättning att inte alla behöriga sökande kan antas eller att Örebro universitet har bestämt urvalsgrunder enligt 7 kap. 23 HF. 125 Enligt 7 kap. 23 p. 1 HF. 126 Enligt 7 kap. 12 HF Som stöd för högskolorna att formulera sina ansökningar har Universitets- och högskolerådet tagit fram Vägledning för ansökan om tillstånd till alternativt urval. Vägledningen nås via Universitets- och högskolerådets webbplats kap. 18 första stycket HF kap. 18 andra stycket HF.

21 3. fördjupning i ämnet engelska, och 4. fördjupning i ämnet matematik. 131 Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter i övrigt om meritvärdering av betyg. 132 Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vad betyg utfärdade enligt äldre bestämmelser och betyg från utländsk utbildning ska anses motsvara i förhållande till de krav som anges i 7 kap. 5 första stycket 1 och 2 högskoleförordningen. 133 De äldre bestämmelser om meritvärdering som ska fortsätta att gälla framgår av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till högskoleförordningen Provurval högskoleprovet För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt högskoleprov. Universitets- och högskolerådet svarar för att ta fram provet. 134 De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska anordna provet. Det får ske i samverkan mellan högskolorna. 135 Den som vill delta i högskoleprovet ska betala en avgift i samband med anmälan till provet. 136 Resultatet av högskoleprovet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället. 137 Behöriga sökande med lägst 0,05 som giltigt resultat från högskoleprovet deltar i urval på grundval av resultat från högskoleprovet Poängurval akademiska poäng Behöriga sökande med minst en högskolepoäng deltar i poängurval på grundval av antal avklarade högskolepoäng (upp till högst 165 högskolepoäng) vid sista anmälningsdag kap. 18 tredje stycket HF kap. 18 fjärde stycket HF. Se Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval som nås via Universitets- och högskolerådets webbplats kap. 19 HF. Se Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval som nås via Universitets- och högskolerådets webbplats kap. 20 första stycket HF kap. 20 andra stycket HF kap. 21 HF kap. 20 tredje stycket HF.

22 2.3.6 Av högskolan, enligt 7 kap. 23 högskoleförordningen, bestämda urvalsgrunder En högskola får, i den utsträckning som anges i 7 kap högskoleförordningen, bestämma urvalsgrunder bestående av 1. andra särskilda prov än högskoleprovet, 2. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och 3. andra för utbildningen sakliga omständigheter. 139 Urvalsgrunder som bestämts av högskolan bör användas restriktivt. Utformandet av eventuella förslag till urvalsgrunden ska utgå från Universitetsoch högskolerådets Vägledning för ansökan om tillstånd till alternativt urval. 140 Rektor beslutar om huruvida av högskolan, enligt 7 kap. 23 högskoleförordningen, bestämda urvalsgrunder får användas till en viss utbildning UTBILDNING SOM PÅBÖRJAS PÅ GRUNDNIVÅ OCH SOM VÄNDER SIG TILL ANDRA ÄN NYBÖRJARE 3.1 Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare har den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5 6 högskoleförordningen Särskild behörighet De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper, 2. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för Högst en tredjedel av platserna till en utbildning ska fördelas på grundval av de av högskolan enligt 23 bestämda urvalsgrunderna. 7 kap. 13 första stycket p. 3 HF kap. 23 HF. 140 Universitets- och högskolerådets Vägledning för ansökan om tillstånd till alternativt urval nås via Universitets- och högskolerådets webbplats kap. 24 HF. Se antagningsordningens avsnitt kap. 25 första stycket HF.

23 Högskolan får bestämma vilka krav enligt ovan som ska ställas. 144 Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 145 Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om vilken särskild behörighet som ska gälla för en viss utbildning. Genom delegation är respektive prefekt bemyndigad beträffande kurser och respektive fakultetsnämnd/ Lärarutbildningsnämnden beträffande utbildningsprogram. 146 En sökande som universitetet bedömer kunna uppfylla kraven för den särskilda behörigheten (utom vad gäller krav på kunskaper från gymnasieskolan) före utbildningens start kan universitetet besluta om så kallad villkorad behörighet. Villkorad behörighet innebär att den sökande tillåts delta i urval. Om den sökande antas till utbildningen förenas beslutet om antagning med ett villkor. Villkoret ska ange vid vilken tidpunkt uppfyllandet av kraven för den särskilda behörigheten ska vara styrkt och att styrkandet krävs för att den sökande ska kunna registreras på utbildningen och därmed ta sin plats i anspråk. 3.3 Urval Urvalsgrunder och platsfördelning Urvalsgrunder är 1. betyg, 2. resultat från högskoleprovet som avses i 7 kap högskoleförordningen, 3. tidigare utbildning, och 4. urvalsgrunder som avses i 7 kap högskoleförordningen. 149 Högskolan får bestämma vilka urvalsgrunder enligt ovan som ska användas och vilken platsfördelning som ska göras. 150 Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov eller intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts. 151 En högskola får i enstaka fall göra avsteg från 7 kap. 26 högskoleförordningen. Detta får dock ske bara om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 7 kap högskoleförordningen och om sökanden genom tidigare utbildning, kap. 25 andra stycket HF kap. 25 tredje stycket HF Se antagningsordningens avsnitt Se antagningsordningens avsnitt kap. 26 andra stycket HF kap. 26 tredje stycket HF kap. 26 fjärde stycket och 12 tredje stycket HF. 152 Urvalsgrunder är 1. betyg, 2. resultat från högskoleprovet som avses i 7 kap. 20 HF, 3. tidigare utbildning, och 4. urvalsgrunder som avses i 7 kap. 23 HF. 7 kap. 26 andra stycket HF.

24 arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. 153 Urval till utbildning på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare kan göras i skilda grupper seriellt eller parallellt. 154 Urval till kurser på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare, ska göras inom respektive urvalsgrupp på grundval av antal avklarade högskolepoäng (från och med en högskolepoäng upp till högst 165 högskolepoäng) vid sista anmälningsdag. Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om urval och platsfördelning för en viss utbildning. Genom delegation är respektive prefekt bemyndigad beträffande kurser och respektive fakultetsnämnd/lärarutbildningsnämnden beträffande program. 155 Om en behörig sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 26 högskoleförordningen och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen, får universitetet göra avsteg från 7 kap. 26 högskoleförordningen. Vid anmälan till universitetets utbildningar, ska den sökande begära att detta prövas och bifoga de underlag som styrker de skäl som anförs. Rektor eller den rektor bemyndigar beslutar om avsteg från 7 kap. 26 högskoleförordningen för sökande vars meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 7 kap. 26 högskoleförordningen och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Genom delegation är chefen för Studentavdelningen bemyndigad (efter samråd med berörd institution) Meritvärdering Regleringen av hur behöriga sökandes meriter värderas för tillträde till kurs, ska framgå av kursplanen alternativt i bilaga till antagnings-ordningen. 157 Regleringen av hur behöriga sökandes meriter värderas för tillträde till utbildningsprogram, ska framgå av utbildningsplanen kap. 27 HF. 154 Se antagningsordningens avsnitt De lokala reglerna gäller under förutsättning att inte alla behöriga sökande kan antas eller att Örebro universitet har bestämt urvalsgrunder enligt 7 kap. 23 HF Kursplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå riktlinjer vid Örebro universitet, fastställda genom beslut av rektor. Se även antagningsordningens bilaga Utbildningsplaner för utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå riktlinjer vid Örebro universitet, fastställda genom beslut av rektor.

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor SFS nr: 2010:543 Departement/ myndighet: Utbildningsdepartementet Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor Utfärdad: 2010-05-27 /Träder i kraft I:2010-07-01/

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:666 Utkom från trycket den 17 juli 2007 utfärdad den 28 juni 2007. Regeringen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet BESLUT 1(8) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uka.se Karolinska institutet Rektor Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER Bilaga 1 till beslut C 2013-0655 FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER VERSION 2014-02-06 Diarienr C 2013-0655. Föreskrifter om betalning av studieavgifter. Detta beslut

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Definition av uppdragsutbildning & regelverket

Definition av uppdragsutbildning & regelverket 1(5) Rektor Definition av uppdragsutbildning & regelverket med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 förordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2013/178-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2013-04-02 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Utdrag Migrationsverkets handbok ang. förutbildningar

Utdrag Migrationsverkets handbok ang. förutbildningar Information till Forum för internationalisering 2014-10-01 Utdrag Migrationsverkets handbok ang. förutbildningar Förutbildningar Inledning Detta avsnitt är ett resultat av Migrationsverkets översyn av

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den lokala

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI Antagning och reservantagning Antagning till kurs och program vid KI Anmälan Sökande i de nationella antagningsomgångarna skapar användarkonto och anmäler sig på antagning.se Internationella sökande skapar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Rektor BESLUT 2014-06-17 Dnr HS 2014/433 Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Härmed fastställs Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter. Riktlinjerna

Läs mer

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Promemoria 2014-06-04 U2014/3798/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning 1. Inledning Denna promemoria har

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet

Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet Anmälan N N har till Högskoleverket anmält antagningsförfarandet till psykoterapeutprogrammet

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010 4700637 BESLUT 2014 06 26 Reg. Nr. 411 01654 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 RAPPORT 2016:4 Rapport 2016:4 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Författare: Anna Sandström Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid Mitthögskolan

Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid Mitthögskolan Rektor Mitthögskolan Juridiska avdelningen Jeanette Gabrielsson 2001-05-29 Reg.nr 31-2349-00 Anmälan från A B angående handläggning av ansökan om antagning till Journalistutbildning för akademiker vid

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Studieadministrativa riktlinjer

Studieadministrativa riktlinjer Studieadministrativa riktlinjer - med ansvarsförhållanden Beslutad av rektor 2009-06-01 Dnr 10-16/09 1 INNEHÅLL 1. Inledning 4 1.1 Allmänt 4 1.2 Anmälan 4 1.3 Ansvar 5 2. Tillträde/behörighet 6 2.1 Allmänt

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Prehospital Emergency Care Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter Promemoria 2013-07-01 U2013/4281/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Inledning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Diarienummer LUN 2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att uppnå

Läs mer