Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:"

Transkript

1 PROTOKOLL Högskolestyrelsen Nr 4: Reviderad antagningsordning för läsåret Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: - På sidan 7 punkt 6.1 och sidan 9 punkt 6.5 stryks meningen Urvalet anges i utbildningsplanen för respektive program. Ärendets behandling Ärendet föredras skriftligt. Högskolestyrelsens sekreterare meddelade en önskad ändring på sidan 7 punkt 6.1 och sidan 9 punkt 6.5, meningen Urvalet anges i utbildningsplanen för respektive program. Skälet till önskad ändring är att detta inte bör regleras i antagningsordningen, utan regleras bättre i riktlinjer för utbildningsplaner. Underlag I ärendet finns förslag till beslut och antagningsordning (MDH /12).

2 Förslag till beslut 1 (2) MDH /12 Handläggare Susanne Rönnemark Nording Antagningsordning för läsåret 2013/2014 Rektor föreslår högskolestyrelsen att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 enligt bilaga. Bakgrund Enligt 2 kap 2 högskoleförordningen ska högskolestyrelsen fastställa en antagningsordning. Antagningsordningen ska innehålla föreskrifter om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Jämfört med antagningsordningen för läsåret 2012/2013 har följande förändringar gjorts: Vissa förtydliganden har gjorts för att göra antagningsordningen mer lättläst och begriplig. I avsnitt 3 har lagts till information om att det är Studentcentrum/Antagningen som beslutar om en student är avgiftsskyldig eller inte. I avsnitt 3.1 har två punkter lagts till angående när studieavgiften kan återbetalas; Återbetalning av studieavgift kan göras om student erlagt studieavgift på felaktiga grunder och om studenten får ändrad status och därmed inte längre är återbetalningsskyldig. I fråga om vem som beslutar om återbetalning hänvisas till rektors delegation. I alla avsnitt om Urval (avsnitt 6) har information om att jämförelsetal anges med 2 decimaler tagits bort. Det är en systemteknisk lösning och bör inte regleras i antagningsordningen. Avsnitt 6.6 har tagits bort. Kandidatprogrammet, allmän inriktning ges inte läsåret 2013/2014. I avsnitt 9 har informationen om att närvaro på upprop är obligatoriskt tagits bort eftersom det på vissa distanskurser inte är obligatorisk att närvara på upprop.

3 2 (2) I avsnitt 10.1 har informationen ändrats. I antagningsordningen för 2012/2013 framgick att MDH inte återbetalade studieavgiften vid ett anstånd med studiestart men på grund av vissa problem med det kommer studieavgiften att återbetalas vid ett anstånd från och med antagningen till hösten I avsnitt 11 har stycket om när en student kan beviljas studieuppehåll och hur länge tagits bort. MDH har inte rätt att sätta upp lokala regler för det enligt påpekande från Högskoleverket. I avsnitt 12.1 har information skrivits in, tidigare hänvisades till 3.1 I avsnitt 13 har information om att sena anmälningar till Senare del av program inte beaktas lagts till.

4 Fastställd av högskolestyrelsen Dnr: MDH /12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

5 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/ Inledning Gemensamma bestämmelser (7 kap. 1-4, högskoleförordningen (HF) (1993:100)) Anmälnings- och studieavgift Återbetalning av studieavgifter Avstängning av studenter som inte betalat i tid Grundläggande behörighet (7 kap. 5-6, 24 samt HF) Nationell giltighet - bedömning av reell kompetens Undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet Särskild behörighet (7 kap. 8-11, 25, samt 31 HF) Särskild behörighet för program Särskild behörighet för kurs Nationell giltighet bedömning av reell kompetens Urval (7 kap , 26-27, samt 32 HF) Urval till utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till nybörjare Platsgaranti på ingenjörsprogram för studerande på bastermin Urval till fristående kurser Urval till fristående kurser som inte kräver tidigare högskoleutbildning som behörighet Urval till fristående kurser som kräver tidigare högskolestudier Andra urvalsregler Urval till kurs inom program Urval till påbyggnadsprogram (program på avancerad nivå) Urval till kurs inom påbyggnadsprogram Reserv- och efterantagning Anmälan till utbildning Studiernas påbörjande Anstånd med studiestart (7 kap. 33 HF) Studieavgift Studieuppehåll (7 kap. 33 HF) Studieavgift Studieavbrott Studieavgift Antagning till senare del av program Anmälan till senare del av program Anmälningsavgift och studieavgift... 12

6 13.3 Behörighetskrav För att bli antagen till senare del av program ska den sökande uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha läst kurser motsvarande programmets tidigare terminer Förtur för studenter vid MDH Urval Beteendevetenskapliga programmet Sjuksköterskeprogrammet (14) 14. Beslut om antagning Förhandsbesked om behörighet Överklagande (12 kap. HF och 13 studieavgiftsförordningen)... 14

7 1. Inledning I antagningsordningen meddelas de föreskrifter som Mälardalens högskola, MDH, tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval, antagning och avgifter samt om hur beslut i dessa frågor kan överklagas. Föreskrifterna i antagningsordningen gäller samtliga studenter vid MDH. Student är den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning. 4 (14) Antagningsordningen är framtagen av Studentcentrum/Antagningen. Den revideras inför varje läsår och beslutas av högskolestyrelsen. En arbetsgrupp, utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har i uppdrag att utarbeta bedömningshandböcker för en likvärdig bedömning av svensk och utländsk utbildning vid alla universitet och högskolor. SUHF utfärdar också rekommendationer som rör övriga frågor inom antagningsområdet. MDH använder handböckerna som stöd i antagningsarbetet och följer normalt SUHF:s rekommendationer. 2. Gemensamma bestämmelser (7 kap. 1-4, högskoleförordningen (HF) (1993:100)) Antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska avse en kurs eller ett utbildningsprogram. För att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven. Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. 3. Anmälnings- och studieavgift För att bli antagen krävs i vissa fall att anmälningsavgift och studieavgift har betalats. Vilka som ska betala anmälningsavgift och studieavgift regleras i Studieavgiftsförordningen (2010:543). Beslut om avgiftsskyldighet/avgiftsfrihet avgörs av Studentcentrum, Antagningen vid MDH. Anmälningsavgiften ska täcka kostnader för bedömning och handläggning av anmälan. Avgiften gäller för samtliga anmälningar som görs till viss termin genom anmälan på antagning.se. I de fall en utbildning har lokal anmälan, dvs. anmälan görs direkt till högskolan och inte på antagning.se, ska högskolan ta ut en anmälningsavgift även för denna anmälan. Handläggningen av anmälan påbörjas först efter det att anmälningsavgiften är betald. Sökande har inte i något fall rätt att få betald anmälningsavgift återbetald. Studieavgifternas storlek beslutas av Rektor och ska vara kostnadstäckande för högskolan. För mer information om studieavgifter vid högskolan hänvisas till rektorsbeslut fattat med diarienummer MDH /12.

8 3.1 Återbetalning av studieavgifter Studieavgifterna kan återbetalas, efter skriftlig ansökan från studenten, i fall då studenten kan styrka (i förekommande fall med intyg) att något av följande skäl föreligger: 5 (14) att studieavgift har erlagts på felaktiga grunder, att studenten har fått ändrad status och därmed inte längre är avgiftsskyldig, att studenten inte längre är beviljad uppehållstillstånd i Sverige, att studenten i sitt hemland inkallats till obligatorisk militärtjänstgöring, att studenten betalat avgiften för sent in på terminen, då studenten inte längre har rätt att påbörja utbildningen. I normalfallet gäller att studenten har tillträde till utbildningen till och med tredje veckan in på en kurs om inte akademin meddelat annat att studenten inom tre veckor efter kurs/programstart lämnar in en anmälan om studieavbrott. Om studenten antagits efter kurs/programstart kan studieavgiften återbetalas om anmälan om studieavbrott lämnas in senast tre veckor efter att studenten registrerade sig eller i annat fall då särskilda skäl anses föreligga. I rektors delegation meddelas vem som beslutar om återbetalning. Beslut om att inte återbetala studieavgift kan inte överklagas. Ansökan om återbetalning av studieavgift ska göras på blankett som finns på Avstängning av studenter som inte betalat i tid Om studieavgiften inte betalas inom den tid högskolan anger ska en student enligt Studieavgiftsförordningen (2010:543) stängas av från fortsatta studier. En avstängning p.g.a. utebliven betalning innebär att studenten inte har rätt att delta i undervisning, examination eller annan aktivitet på den kurs som studenten inte har betalat för. Om studenten har betalat för andra kurser har studenten tillträde till dessa. Beslut om avstängning kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Högskolans beslut om avstängning gäller till dess att: studenten betalar avgiften, beslutsfattaren på eget initiativ eller efter begäran om omprövning/överklagande ändrar beslutet ÖNH beslutar att högskolans avstängningsbeslut är felaktigt eller studenten till högskolan begärt och erhållit studieuppehåll eller meddelat studieavbrott

9 4. Grundläggande behörighet (7 kap. 5-6, 24 samt HF) Kraven för grundläggande behörighet fastställs av regeringen och framgår av 7 kap. 5-6, 24 (grundnivå) samt (avancerad nivå) HF. Information om kraven för grundläggande behörighet finns också på 6 (14) 4.1 Nationell giltighet - bedömning av reell kompetens Om en sökande utifrån sin reella kompetens har bedömts ha grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid annan högskola accepteras denna bedömning av MDH. 4.2 Undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet MDH gör generellt undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå med undervisningsspråk engelska eller annat främmande språk. 5. Särskild behörighet (7 kap. 8-11, 25, samt 31 HF) Regler för vilka särskilda behörighetskrav som får ställas fastställs av regeringen och framgår av 7 kap 8-11, 25 samt 31 HF. Utifrån dessa har Högskoleverket, HSV, fastställt ett antal områdesbehörigheter som ska gälla för utbildningar som vänder sig till nybörjare på högskolan. HSV beslutar vilka områdesbehörigheter som gäller för utbildningar som leder fram till en yrkesexamen. Högskolan bestämmer vilka områdesbehörigheter som gäller för övriga utbildningar som vänder sig till nybörjare. Högskolan kan besluta om undantag från visst krav inom en områdesbehörighet. För utbildningar som vänder sig till andra än nybörjare får högskolan bestämma vilka krav som ska ställas. 5.1 Särskild behörighet för program De särskilda behörighetskraven för program fastställs av högskolans fakultetsnämnd. Behörighetskraven ska anges i utbildningsplanen. 5.2 Särskild behörighet för kurs De särskilda behörighetskraven för kurser fastställs av respektive akademi. Behörighetskraven ska anges i kursplanen. 5.3 Nationell giltighet bedömning av reell kompetens Om en sökande utifrån sin reella kompetens har bedömts ha särskild behörighet för en viss utbildning vid annan högskola godtas normalt denna bedömning av MDH till en utbildning med likartat innehåll och likartade behörighetskrav.

10 6. Urval (7 kap , 26-27, samt 32 HF) MDH beslutar vilka urvalsgrunder som ska gälla för varje utbildning utifrån högskoleförordningen, de föreskrifter Högskoleverket fastställt samt SUHF:s rekommendationer. 7 (14) Vid urval kan behöriga sökande delta i flera urvalsgrupper. En sökande kan antas till utbildning om sammanlagt högst 45 högskolepoäng per termin. Poängbegränsningen gäller sammantaget för program, påbyggnadsprogram, fristående kurs och kurs inom program. För sommarkursomgång gäller att en sökande kan antas till kurser om sammanlagt högst 15 högskolepoäng. Högskolan ska undvika urval på utbildningar där man på förhand kan bedöma att samtliga behöriga sökande kan antas. Till sådana utbildningar ska det vara platsgaranti. För att platsgarantin ska gälla på den sökta utbildningen måste den sökande anmäla sig senast sista anmälningsdag, vara behörig samt följa övriga anvisningar som ges i anmälningsmaterial och i antagningsbesked. När sista anmälningsdag har passerat finns möjlighet att göra en sen anmälan till de flesta program kurser och kurser inom program, Sökande som är behöriga rangordnas i en särskild urvalsgrupp efter det datum de sena anmälningarna inkommer. Sökande med sen anmälan kan antas först när samtliga i tid inkomna behöriga sökande har erbjudit plats. Om urval måste göras gäller punkt nedan. 6.1 Urval till utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till nybörjare Vid antagningen ska det enligt 7 kap HF finnas ett betygsurval och ett provurval. Urval får också göras på andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen och andra för utbildningen sakliga omständigheter. Platserna till utbildningsprogram fördelas normalt så att 60 % av platserna går till betygsurvalsgruppen och 40 % går till provurvalsgruppen. Vid lika meritvärde tillämpas lottning. Vid antagning till utbildning som leder till en konstnärlig examen får urval göras på grundval av särskilda prov. 6.2 Platsgaranti på ingenjörsprogram för studerande på bastermin Studerande på Naturvetenskaplig/teknisk bastermin 1 och Naturvetenskaplig/teknisk bastermin 2 har platsgaranti till alla utbildningsprogram vid MDH som leder till en högskole- eller civilingenjörsexamen. Platsgarantin gäller för programtillfällen med start under det läsår som följer direkt efter genomgången bastermin. För att platsgarantin ska gälla krävs att: studenten fullföljer basterminen med godkänt resultat, anmäler sig till efterföljande civil- eller högskoleingenjörsprogram senast sista anmälningsdag och följer anvisningar i anmälningsmaterial och

11 kompletterar sin anmälan med godkänt resultat från bastermin senast sista kompletteringsdag 8 (14) 6.3 Urval till fristående kurser För kurser som ges både som fristående kurs och som kurs i program och till vilka inte samtliga sökande kan antas, ska minst 30 % av de tillgängliga utbildningsplatserna fördelas bland sökande till fristående kurs Urval till fristående kurser som inte kräver tidigare högskoleutbildning som behörighet Vid antagningen ska det enligt 7 kap HF finnas ett betygsurval och ett provurval. Urval får också göras på andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen och andra för utbildningen sakliga omständigheter. För kurser som söks som fristående kurs fördelas platserna mellan två grupper: Högst 30 % av platserna går till sökande med minst 1 högskolepoäng. Kan inte samtliga sökande i denna grupp antas, görs ett urval som baseras på antalet uppnådda högskolepoäng vid anmälningstidens utgång. Högst 165 högskolepoäng får tillgodoräknas. Även studier från andra högskolor får tillgodoräknas. Vid lika meritvärde tillämpas lottning. För övriga sökande baseras urvalet på betygsurval och provurval. Fördelningen mellan betygs- och provurvalen är 40 % av platserna till betygsurval och 30 % av platserna till provurval. Vid lika meritvärde tillämpas lottning Urval till fristående kurser som kräver tidigare högskolestudier För kurser på grundnivå med fördjupningsnivå G1F och G1E fördelas platserna mellan två grupper: Högst 40 % av platserna går till sökande med minst 1 högskolepoäng. Kan inte samtliga sökande i denna grupp antas, görs ett urval som baseras på antalet uppnådda högskolepoäng vid anmälningstidens utgång. Högst 165 högskolepoäng får tillgodoräknas. Även studier från andra högskolor får tillgodoräknas. Vid lika poängtal tillämpas lottning. För övriga sökande baseras urvalet på betygsurval respektive provurval. Fördelningen mellan betygs- och provurvalen ska vara 40 % av platserna till betygsurval och 20 % av platserna för provurval. Vid lika meritvärde tillämpas lottning. För kurser på grundnivå med fördjupningsnivå G2F och G2E baseras urvalet normalt på antal uppnådda högskolepoäng vid

12 anmälningstidens utgång. Högst 165 högskolepoäng får tillgodoräknas. Även studier från andra högskolor får tillgodoräknas. Vid lika poängtal tillämpas lottning. 9 (14) För kurser på avancerad nivå (oavsett fördjupningsnivå) baseras urvalet normalt på antalet uppnådda högskolepoäng vid anmälningstidens utgång. Högst 285 högskolepoäng får tillgodoräknas. Även studier från andra högskolor får tillgodoräknas. Vid lika poängtal tillämpas lottning Andra urvalsregler Enligt 7 kap. 23 HF kan urval göras på andra grunder än betyg och högskoleprov. Om annat urval tillämpas framgår det vid respektive kurs i högskolans anmälningsmaterial. 6.4 Urval till kurs inom program En sökande kan normalt antas till kurser omfattande högst 30 högskolepoäng inom sitt program per termin. För kurser som ingår i och söks inom ett utbildningsprogram till vilka inte samtliga studenter kan antas, görs ett urval som baseras på antalet uppnådda högskolepoäng vid anmälningstidens utgång. Även studier från andra högskolor får tillgodoräknas. Vid lika poängtal tillämpas lottning. 6.5 Urval till påbyggnadsprogram (program på avancerad nivå) Urval till påbyggnadsprogram görs normalt på antal högskolepoäng men andra urval kan förekomma. Normalt tillgodoräknas högst 285 högskolepoäng Urval till kurs inom påbyggnadsprogram En sökande kan normalt antas till kurser omfattande högst 30 högskolepoäng inom sitt påbyggnadsprogram per termin. För kurser som ingår i och söks inom ett påbyggnadsprogram till vilka inte samtliga studenter kan antas, görs ett urval som baseras på antalet uppnådda högskolepoäng vid anmälningstidens utgång. Även studier från andra högskolor får tillgodoräknas. Vid lika poängtal tillämpas lottning.

13 7. Reserv- och efterantagning Om det finns platser kvar på program eller kurs efter sista maskinella urval erbjuds reservplacerade studenter plats. Reserver ska antas från den urvalsgrupp där plats har blivit ledig och i den ordning de är reservplacerade. Om det inte finns någon reserv i urvalsgruppen ska reserv antas från annan valfri urvalsgrupp. 10 (14) Om det, efter att reserver kallats, finns platser kvar kan studenter som sökt efter sista maskinella urval erbjudas plats. Antagning av reserver och efterantagna ska pågå så länge det är möjligt med hänsyn till utbildningen. 8. Anmälan till utbildning Anmälan till utbildning ska göras senast 15 mars inför en sommartermin 15 april inför en hösttermin 15 oktober inför en vårtermin För utbildningar där det finns behov av att kunna lämna tidigt besked kan andra datum än ovan användas. Datum anges i anmälningsmaterialet. För utbildningar som ges på engelska och som vänder sig till utländska sökande finns en särskild antagningsomgång med sista anmälningsdag 15 januari inför en hösttermin 15 augusti inför en vårtermin Inför både höst- och vårtermin finns en sista dag för komplettering. Datum anges i anmälningsmaterialet och på 9. Studiernas påbörjande Den som är antagen till ett utbildningsprogram eller en kurs ska följa anvisningarna i antagningsbeskedet och i separat e-post/brev. För att få delta i undervisning och examination måste den som har antagits även registrera sig på utbildningen.

14 10. Anstånd med studiestart (7 kap. 33 HF) Den som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt kan medges anstånd med studiestarten om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan enligt Högskoleverkets föreskrifter, HSVFS 1991:1 samt 2011:9, vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. 11 (14) Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid. Anstånd med studiestart beviljas endast för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ansökan om anstånd med studiestart söks på särskild blankett som finns på Den som vill påbörja sina studier efter anståndstiden ska följa anvisningarna i anståndsbeslutet, dvs. anmäla sig igen till den utbildning anståndet gäller för samt bifoga kopia på anståndsbeslutet. Anmälan ska göras senast sista anmälningsdag Studieavgift I de fall studieavgift redan har betalats för första terminen när anståndet beviljas återbetalas avgiften till studenten. Den som vill påbörja sina studier efter anståndstidens utgång, ska följa anvisningarna i anståndsbeslutet, dvs. anmäla sig igen till den utbildning anståndet gällde för, samt bifoga kopia på anståndsbeslutet. Anmälnings- och studieavgift ska betalas. 11. Studieuppehåll (7 kap. 33 HF) Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som har anmälts till högskolan av studenten. Om det finns särskilda skäl kan en student medges att få fortsätta sina studier efter studieuppehållet. Särskilda skäl kan enligt Högskoleverkets föreskrifter, HSVFS 1991:1 samt 2011:9, vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Den som vill påbörja sina studier efter studieuppehållet ska kontakta studievägledare på den akademi som ansvarar för utbildningen. I de fall val inom program ska göras ska anmälan till kurser inom program göras senast sista anmälningsdag. En student som lämnar studierna utan att ansöka om studieuppehåll anses ha avbrutit studierna. Den som har avbrutit studierna och vill återkomma till utbildningen måste göra en ny anmälan till utbildningen Studieavgift I de fall en student som är skyldig att betala studieavgift har betalat för den termin studieuppehållet gäller görs normalt ingen återbetalning utan avgiften gäller för terminen närmast efter studieuppehållet.

15 12. Studieavbrott En student vill lämna sina studier utan att ansöka om studieuppehåll ska lämna in en anmälan om studieavbrott. Anmälan om studieavbrott ska göras skriftligt på särskild blankett som finns på och lämnas till den akademi som ansvarar för utbildningen. 12 (14) 12.1 Studieavgift I de fall studieavgift har betalats kan återbetalning göras om studenten inom treveckor efter kurs/programstart lämnar in en anmälan om studieavbrott. Om studenten antagits efter kurs/programstart kan studieavgiften återbetalas om anmälan om studieavbrott lämnas in senast tre veckor efter att studenten registrerade sig. 13. Antagning till senare del av program Antagning till senare del av program görs endast i mån av plats och endast vid terminsskifte. Antagning till senare del av program görs inte till sista terminen av ett program Anmälan till senare del av program Anmälan till senare del av program som avser en hösttermin ska göras senast 15 april och senast 15 oktober om anmälan avser en vårtermin. Anmälan som inkommer efter detta datum beaktas inte. Anmälan görs på särskild blankett som finns på Blanketten skickas direkt till MDH. Alla handlingar den sökande vill åberopa ska bifogas anmälan. Betyg ska vara utfärdade av en officiell utbildningsmyndighet i den sökandes hemland. Utländska handlingar ska vara översatta av en auktoriserad översättare. Handlingar på engelska, franska, spanska, tyska, danska, norska, eller finska behöver inte översättas. Betygshandlingar på isländska behöver inte heller översättas men övriga handlingar ska vara översatta. Antagningsbesked skickas normalt ut i mitten av juli för en hösttermin och i mitten av december för en vårtermin. Beroende på platstillgång på den termin anmälan avser kan dock antagningsbesked dröja till terminsstart Anmälningsavgift och studieavgift Den som är skyldig att betala anmälningsavgift och studieavgift måste betala den direkt till högskolan inom den tid och på det sätt som högskolan anger.

16 13.3 Behörighetskrav För att bli antagen till senare del av program ska den sökande uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha läst kurser motsvarande programmets tidigare terminer. 13 (14) 13.4 Förtur för studenter vid MDH Studenter vid MDH har förtur före övriga sökande Urval Om urval måste göras baseras urvalet på antal uppnådda högskolepoäng vid anmälningstidens utgång. Vid lika meritvärde tillämpas lottning Beteendevetenskapliga programmet Till Beteendevetenskapliga programmet sker antagning till senare del av program tidigast till termin Sjuksköterskeprogrammet Till Sjuksköterskeprogrammet sker antagning till senare del tidigast till termin 3. Antagning till termin 2 görs endast om det gäller byte av ort för studenter på Mälardalens högskola. Antagning till senare del av Sjuksköterskeprogrammet görs inte till termin 4 och 6 och inte heller om endast VFU saknas för examen. Individuella studieplaner upprättas endast i undantagsfall. 14. Beslut om antagning Enligt rektors delegation från med diarienummer MDH /12, fattar förvaltningschefen, eller den som av förvaltningschefen fått delegation, beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor. När antagningsbesked har skickats ut kan en utbildning inte ställas in. 15. Förhandsbesked om behörighet En sökande ska kunna få sin behörighet prövad vid sidan av en antagningsomgång och kunna få ett förhandsbesked. Behörighetsbedömningen görs alltid i relation till en viss utbildning. Begäran om förhandsbesked om behörighet som avser en utbildning vid MDH ska ha inkommit senast den 1 mars om begäran avser en utbildning som börjar en hösttermin och senast den 1 september för en utbildning som börjar en vårtermin. Förhandsbesked utfärdas endast till personer bosatta i Sverige. Alla betyg en sökande vill åberopa ska vara utfärdade av en officiell utbildningsmyndighet i den sökandes hemland.. Utländska

17 handlingar ska vara översatta av en auktoriserad översättare. Handlingar på engelska, franska, spanska, tyska, danska, norska, eller finska behöver inte översättas. Betygshandlingar på isländska behöver inte heller översättas men övriga handlingar ska vara översatta. 14 (14) 16. Överklagande (12 kap. HF och 13 studieavgiftsförordningen) Till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) får nedanstående beslut överklagas: - beslut om att sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren - beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll - beslut att stänga av den som inte betalat studieavgift - Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, men skickas till den adress som anges i beslutet som överklagas. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag den sökande fått del av beslutet. Om högskolan står fast vid beslutet vidarebefordras ärendet tillsammans med ett yttrande till ÖNH. Beslut av ÖNH kan inte överklagas.

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 2.1-600/13 154 Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi:

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi: Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från programstudier vid institutionen för odontologi Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress Telefon Postnummer Ort Mobiltelefon Program vid institutionen

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Styrdokument Dnr G 77 5350/08 Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2008-12-18

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Styrdokument Dnr G 77 4925/10 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2010-12-15 Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Antagningsordningen

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29, Box100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.gu.se

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Program for developing entrepreneurial skills

Program for developing entrepreneurial skills UMEÅ UNIVERSITET USBE UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLEEXAMEN Företagarprogrammet Program for developing entrepreneurial skills 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Examensbenämningen är ännu ej fastställd

Läs mer

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 3 2.1 Behörighet

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2017/425-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2015/115-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2015-04-07 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-04-11. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Beslut 2008-12-18 Dnr 520-4248-08 Sid 1 (19) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü=

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= = OMMU= = c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = píìçéåí~îçéäåáåöéå===================================================================================================================

Läs mer

Anvisningar för antagning till senare del av program

Anvisningar för antagning till senare del av program STYRANDE DOKUMENT SLU ID.ua 2017.1.1.1-1116 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01)

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01) Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 2 Anmälan... 2 2.1 Anmälningsavgift... 3 2.2 Anmälan till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram... 3 2.3 Sen anmälan och efteranmälan...

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Datum: J Expeditionsdatum 2.0iS" /:1)

Datum: J Expeditionsdatum 2.0iS /:1) J Beslutat av Peter Gudmundson, Rektor -~ J Föredragande Kajsa Beckman, Gruppchef Antagning Ovriga närvarande ".""";'\~ Ramon Wyss, Vicerektor ffetr. ~, Eva Malmström, Prorekto Per Berglund, Prodekanus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrative

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) 2015-02-09 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-17, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2016-06-07 och gäller från och med 2016-08-15 Dnr: FS 1.1-340-16 Denna regel ersätter tidigare regel, Regler och riktlinjer

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Anmälan om felaktig och otydlig information

Anmälan om felaktig och otydlig information BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Christoffer Svensson 08-563 087 05 Christoffer.svensson@uka.se Göteborgs universitet Rektor Anmälan om felaktig och otydlig information Anmälan NN

Läs mer