ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA"

Transkript

1 ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen gällande från och med Med ändringar i punkt 1(f), och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen , gällande från och med ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Med antagningsordning avses enligt Högskoleförordningen (HF) 6 kap de regler för högskoleutbildning som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet (inklusive undantag) och urval, samt hur dessa beslut fattas. Även regler beträffande överklagan avses. Antagningsordningen redovisar regler för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö högskola och gäller för antagningsomgångar som startar efter Av HF 6 kap 3 framgår vidare att antagningsordningen är en viktig del av högskolans information. Den skall finnas tillgänglig för den som avser att påbörja högskoleutbildning. Ett komplett referensexemplar inklusive de i antagningsordningen omnämnda dokumenten skall finnas tillgängliga på högskolans studieadministrativa avdelning samt på Internet En närmare beskrivning av bestämmelser och riktlinjer som tillämpas i antagningsarbetet finns i Malmö högskolas webbkatalog senast första anmälningsdag ( Malmö högskola är antagningsmyndighet för all reguljär utbildning vid högskolan, även då anmälningarna handläggs av Verket för högskoleservice (VHS). Om beslutsordning i antagningsfrågor på Malmö högskola, se avsnitt FÖRFATTNINGAR, FÖRESKRIFTER M.M. SOM REGLERAR ANTAGNINGEN

2 a) Högskolelagen (HL) (SFS 1992:1434 jämte ändringar), särskilt kap 4 och 5 ( 3d5914ec html b) Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (SFS 1974:981 jämte ändringar) c) Förvaltningslag (SFS 1986:223 jämte ändringar) d) Lag om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286 jämte ändringar) e) Högskoleförordningen (HF) (SFS 2007:1337), särskilt kap 6, kap 7 och bilaga 3 ( f3d5914ec html). f) Förordning - om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153 jämte ändringar) - om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010/543) g) Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS) - om områdesbehörigheter (HSVFS 1996:21 jämte ändringar) - om behörighet och urval (HSVFS 1996:22 jämte ändringar) - om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) - om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (HSVFS 1996:8 jämte ändringar) h) Eventuella särskilda beslut från Högskoleverket, t.ex. ifråga om avvikelser från områdesbehörigheter samt särskilda urval. i) Besluts- och delegationsordning för Malmö högskola (Dnr Mahr /870) j) Denna antagningsordning samt eventuella ytterligare föreskrifter eller beslut som efter delegation fattas/fattats av organ eller befattningshavare vid Malmö högskola (se avsnitt 7). k) Bedömningshandböcker, en gällande allmänna frågor och svensk förutbildning och en gällande utländsk förutbildning, utarbetade av arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), med bilagor, undantaget bilagan SUHF REK 2009:2. l) Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning ( m) Personuppgiftslag (SFS 1998:204 jämte ändringar) 2. ANMÄLAN TILL UTBILDNING Den som vill bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan skall lämna in en anmälan enligt den ordning som högskolan bestämt (HF 7 kap 4 ). Anmälningstider samt instruktioner för anmälan fastställs av högskolan i samråd med landets övriga lärosäten och VHS. Dessa uppgifter framgår på högskolans webbplats Ansökan inom ordinarie antagningsomgång görs direkt till VHS via eller på särskild blankett som tillhandahålls av VHS. 2

3 För antagning till utbildningar utanför ordinarie (nationella) antagningsomgångar görs lokal anmälan se inför aktuell anmälningsomgång. 2.1 Antagningsförfarandet All antagning sker med en rak anmälan. Med detta menas att den sökande själv anger vilken prioriteringsordning som skall gälla mellan program, kurser och kurser inom program. Om den sökande vill ändra prioritetsordningen eller lägga till andra anmälningsalternativ efter sista anmälningsdag kommer de alternativ som förändras att hanteras som efteranmälningar (se avsnitt 2.1.5). Sökande kan dock stryka anmälningsalternativ på sin ansökan fram till urval 1. Vid svar på antagningsbeskedet i ordinarie urval kan den sökande kvarstå till högst 210 högskolepoäng, varav högst 45 högskolepoäng som antagen Prioritering vid flera inlämnade anmälningar till samma antagningsomgång Vid flera anmälningar gäller den senast daterade. Anmälan kan ändras fram till sista anmälningsdag (se även avsnitt 2.1) /Upphör att gälla för antagning till utbildning som påbörjas efter / Inlämnande av anmälan, kompletteringar och svar Den sökande ansvarar för att högskolan har tillgång till de handlingar som han/hon önskar åberopa för behörighet och meritvärdering samt för att svar på antagningsbesked inkommer i tid enligt aktuella anvisningar. Anmälan, kompletteringar samt svar skall vara myndigheten tillhanda enligt anvisningar /Träder i kraft gällande antagning till utbildning som påbörjas efter / Inlämnande av anmälan, kompletterande handlingar, svar på antagningsbesked samt erläggande av anmälnings- och studieavgift Den sökande ansvarar för att högskolan har tillgång till de handlingar som den sökande önskar åberopa för behörighet och meritvärdering, undantag från betalningsskyldighet samt för att svar på antagningsbesked inkommer i tid. Anmälan, handlingar samt svar skall vara myndigheten tillhanda enligt anvisningar. Betalningsskyldig sökande ska erlägga anmälnings- och studieavgift enligt anvisning Sökande i behov av stödåtgärder Sökande som är i behov av stödåtgärder vid eventuell antagning skall underrätta Malmö högskolas kontaktperson/samordnare för stöd till studenter med funktionsnedsättning om detta i samband med att anmälan till högskolan görs. 3

4 2.1.4 Tidigare registrerad En sökande kan inte antas till utbildning på vilken hon eller han redan är registrerad eller har gjort ett sent avbrott. Sökande skall hänvisas till ansvarig fakultet eller motsvarande, som beslutar om den sökande kan fortsätta sina studier på utbildningen Anmälan inkommen efter sista anmälningsdag Anmälan inkommen efter sista dag för anmälan behandlas som efteranmälan. Malmö högskola avgör huruvida efteranmälan till utbildning är möjlig eller inte med hänsyn till antal sökande som sökt i tid och antagningsomgång. Efteranmälningar behandlas i mån av tid och ledig plats på sökt utbildning Högskolans besked Besked om antagning respektive reservplacering fordrar svar enligt anvisningar som anges i anmälningsmaterial och på antagningsbesked. Uteblivet, felaktigt angivet eller försenat svar innebär att den sökande förlorar den plats som erbjudits i antagningsbesked. Besked om antagning skall innehålla överklagandeanvisningar (se även avsnitt 6) Påbörjande av studier Den som är antagen till utbildning skall påbörja studierna den termin som avses i beslutet om antagning, samt följa högskolans instruktioner för berörd utbildning inför utbildningsstart, för att ta sin utbildningsplats i anspråk. Angående anstånd med studiestart, se avsnitt Reservantagning och efterantagning När lediga platser på en utbildning uppstår ska i första hand reservplacerade i ordinarie urval antas. Reserv skall antas i den urvalsgrupp där plats har blivit ledig och i den ordning reserverna är förtecknade. De ursprungliga proportionerna mellan urvalsgrupperna skall, så långt det är möjligt, bevaras. När samtliga reserver, till aktuell utbildning, från ordinarie urval erbjudits plats på utbildningen kan lediga platser fortsatt fyllas genom efterantagning Undantag från anmälnings- och kompletteringstider Beslut om undantag från nationella anmälnings-/kompletteringstider fattas av Antagnings- och examensnämnden Inställd utbildning Respektive fakultetsstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) kan under vissa omständigheter, fram tills dess att antagningsbesked skickas ut, ställa in utlysta kurstillfällen och i samråd med rektor även utlysta programtillfällen. Beslut om att ställa in utbildningstillfälle efter att antagningsbesked skickats ut ska fattas av rektor. 4

5 3. BEHÖRIGHET För att bli antagen till högskoleutbildning krävs att den sökande har grundläggande behörighet samt den särskilda behörighet som kan vara föreskriven (HF 7 kap 2 ). Behörighet kan uppfyllas med formell behörighet (såsom gymnasiebetyg, akademiska meriter) eller med reell kompetens (se avsnitt 3.6). Enligt HF 7 kap 3 får dock högskolan, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. De grundläggande samt särskilda behörighetskrav som skall gälla för en viss utbildning skall vara fastställda i utbildningsplan respektive kursplan före aktuell antagningsomgångs öppnande. 3.1 Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå Med utbildning på grundnivå avses utbildning som väsentligen bygger på de kunskaper som inhämtats på gymnasienivå eller motsvarande, med eventuella undantag vad gäller konstnärlig utbildning (HL 1 kap 8 ). Villkor för grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå regleras i HF 7 kap 5-6. Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå och som vänder sig till nybörjare har den som, 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som behövs. (HF kap ) 5

6 Den som uppfyller grundläggande behörighet enligt äldre regler före 1 januari 2010, kommer även fortsättningsvis att ha grundläggande behörighet (SFS 2007:666). Den som före den 1 juli 2008 uppfyller kraven på 25:4 för grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på grundnivå, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på grundnivå, dock längst till och med den 31 december (SFS 2007:644) Grundläggande behörighet genom 25:4 enligt övergångsregler (SFS 2007:644): 1. fyller 25 år senast under 2008, 2. har arbetat under sammanlagt minst 4 år före 1 juli 2008 eller på något annat sätt har förvärvat motsvarande erfarenhet och 3. har kunskaper i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk och engelska som motsvarar ett fullföljt nationellt program i gymnasieskolan senast 1 juli Särskild behörighet för utbildning på grundnivå Med utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare avses utbildning där den särskilda behörigheten avser krav på kurser på gymnasial nivå enligt av Högskoleverket fastställda områdesbehörigheter. Varje områdesbehörighet består dels av kurser som krävs för särskild behörighet, s.k. behörighetskurser, dels av meritkurser. Högskoleverket reglerar de områdesbehörigheter som finns och vilken områdesbehörighet som skall gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en yrkesexamen (HF 7 kap 10 ). Om en behörighetskurs inom beslutad områdesbehörighet av högskolan ej anses vara nödvändig för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, beslutar högskolan själv, enligt avsnitt 7.2, om undantag från denna behörighetskurs i områdesbehörigheten. Om högskolan anser att ett högre krav än det som anges i områdesbehörigheten är nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, ska erforderligt tillstånd från Högskoleverket inhämtas. Särskild behörighet för tillträde till utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som inte leder till yrkesexamina fastställs av Rektor efter förslag från områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2). Särskild behörighet för kurser som vänder sig till nybörjare fastställs av berörd områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2). Med utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare avses utbildning där den särskilda behörigheten avser krav på kunskaper från en eller flera högskolekurser. 6

7 Respektive områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) beslutar om de särskilda behörighetsvillkor som skall gälla för dessa utbildningar. Särskild behörighet till utbildning med engelska som enda undervisningsspråk bör innehålla krav på gymnasiekurs Engelska B eller motsvarande. De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 8, 25, 31 ) 3.3 Grundläggande behörighet för utbildningsprogram på avancerad nivå Grundläggande behörighet till utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som 1. har en examen på grundnivå på minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Undantag får göras från kravet på en examen i första stycket 1, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas (HF 7 kap 28 ). Grundläggande behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till yrkesexamen med krav på legitimation eller viss tidigare avlagd examen har den som fått angiven legitimation eller avlagt angiven examen. Grundläggande behörighet till dessa utbildningsprogram har även den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, dock inte till utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen som förutsätter legitimation (HF 7 kap 29 ). 3.4 Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Grundläggande behörighet har den som enligt HF 7 kap 30 genomgått utbildning på grundnivå eller har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 3.5 Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå avser kunskaper från en eller flera högskolekurser eller andra krav som är av betydelse för vad utbildningen eller yrkesområdet fordrar. Språkkrav bör ingå i den särskilda behörigheten eftersom några sådana krav inte formuleras i den grundläggande behörigheten till avancerad nivå. Särskild behörighet till utbildning med engelska som enda undervisningsspråk bör innehålla krav på gymnasiekurs Engelska B eller motsvarande. Respektive områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) beslutar om de särskilda behörighetsvillkor som skall gälla för dessa utbildningar. 7

8 De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 8, 25, 31 ) 3.6 Behörig genom reell kompetens Bedömning av reell kompetens för behörighet Högskolan gör en samlad bedömning av sökandens reella kompetens, det vill säga sökandens kunskaper och färdigheter, oavsett hur dessa förvärvats. Om sökanden genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen, är sökanden behörig till utbildningen, enligt HF 7 kap 5, 8, 25, 28, Ansökan om reell kompetens Ansökan om bedömning av reell kompetens ska vara högskolan tillhanda, enligt anvisningar på senast sista anmälningsdag för aktuell antagningsomgång. Ansökan om bedömning av reell kompetens som inkommer till högskolan efter sista anmälningsdag och fram till och med sista dag för komplettering för aktuell antagningsomgång behandlas i mån av tid. Ansökan om bedömning av reell kompetens som inkommer till högskolan efter sista dag för komplettering för aktuell antagningsomgång behandlas inte. Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens ska finnas på 4. URVAL 4.1 Urvalsgrunder Nedan förtecknas de urvalsgrunder som används vid urval till utbildning på Malmö högskola. Beslut om avsteg från dessa beslutade urvalsgrunder beslutas av Antagnings- och examensnämnden, efter anhållan från respektive områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2). Information om eventuella avsteg skall finnas tillgänglig för sökande i god tid innan aktuell anmälningsperiod börjat. Reglerna för urval anges i HF 7 kap 12-23, 26-27, Betyg Vid betygsurval delas de sökande in i fyra grupper med avseende på den behörighetsgivande förutbildningen enligt följande (SFS 2007:666): Grupp I: Sökande med betyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser 8

9 gymnasial vuxenutbildning. I grupp I ingår även IB-utbildning, Europaskolorna, Åland, Tyska skolan och Lycée International. Grupp II: Sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där. Detta gäller under förutsättning att betyget från gymnasial vuxenutbildning och prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen. Till denna grupp förs också sökande som behörighetskompletterat via studier i folkhögskolan eller via basårsstudier (basårsstudier avser behörighetsgivande förutbildning vid högskolor eller universitet). Grupp III: Sökande med betyg från utländsk utbildning. Grupp IV: Sökande med studieomdöme från folkhögskola. Platserna skall först fördelas mellan de fyra grupperna i proportion till antalet behöriga sökande i varje grupp. Därefter skall, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel skall sedan tillföras grupp I. Betyg i de fyra olika grupperna värderas enligt HF bilaga 3 och HSVFS 2009: Högskoleprov Platserna fördelas efter resultat från högskoleprovet som avses i HF 7 kap 20. Sökande med lägst 0,1 poäng i provresultatet och som i övrigt uppfyller kraven för behörighet deltar i urvalsgruppen för högskoleprov. Resultatet av högskoleprovet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället Tidigare akademisk utbildning Urval kan göras utifrån antalet avklarade högskolepoäng. Meritvärdering görs på kurser avklarade vid anmälningstidens utgång inom intervallet 7,5 till högst 165 högskolepoäng i urval till utbildning på grundnivå. I urval till utbildning på avancerad nivå meritvärderas de vid anmälningstidens utgång avklarade kurser inom intervallet 150 till högst 285 högskolepoäng. Som högskolepoäng definieras studiemeriter från svensk statlig och kommunal högskoleutbildning. Äldre studiemeriter från svensk högskola, uttryckta i s.k. akademiska poäng, räknas om till högskolepoäng genom att multipliceras med 1,5. Även nordisk högskoleutbildning och utomnordisk högskoleutbildning som har godtagbar standard (enligt HSVFS 1996:8) meritvärderas, den senare under förutsättning att den sökande tillhandahållit fullgod information om studiernas omfattning och längd. Bedömning av utländsk akademisk utbildning för meritvärde i samband med antagning innebär inte att 9

10 beslut om tillgodoräknande fattats. Bedömningen är inte bindande för lärosätet avseende innehåll eller omfattning vid eventuell ansökan om tillgodoräknande. Utbildningar som inte ligger på högskolenivå såsom naturvetenskapligt/tekniskt basår, introduktionsutbildning eller annan utbildning som är klassificerad som förutbildning (enligt SFS 1992:819) meritvärderas inte som högskolepoäng Av högskolan bestämda urvalsgrunder alternativt urval. Enligt HF 7 kap 23 får Malmö högskola fatta beslut om att tilldela högst en tredjedel av alla platser på utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare utifrån urvalsgrunder som högskolan själv bestämt (se avsnitt 4.2). För att tilldela fler än en tredje del av alla platser, på utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare, utifrån urvalsgrunder som högskolan själv bestämt måste tillstånd därtill inhämtas från Högskoleverket genom framställan av Rektor. Till utbildning som vänder sig till andra än nybörjare kan denna urvalsgrund användas i den omfattning som högskolan själv bestämmer. Förslag på nya urvalsgrunder lämnas till Antagnings- och Examensnämnd som granskar och därefter lämnar vidare till Högskolestyrelsen som fattar beslut om vilka urvalsgrunder som tillämpas vid högskolan. Antagnings- och examensnämnden fattar beslut om vilka urvalsförfaranden som får användas till respektive utbildning i respektive antagningsomgång Platsgaranti Urvalsgrunden platsgaranti innebär att samtliga behöriga sökande som anmält sig i tid och som följer instruktionerna för anmälan bereds plats på utbildningen Övriga sökande En sökande som inte kan tilldelas meritvärde i för utbildningstillfället angivna urvalsgrunder och som har anmält sig i tid placeras i urvalsgruppen för övriga sökande. De sökande som placerats i denna grupp antas, om det fortfarande finns ledig plats, efter det att de som placerats i gällande urvalsgrupper antagits. De antas dock före den som anmält sig efter sista anmälningsdag Vid lika jämförelsetal efter meritvärdering Vid lika jämförelsetal inom en urvalsgrund tillämpas lottning Sen anmälan De sökande som anmäler sig till utbildning efter det att sista anmälningsdag passerat meritvärderas i ett första skede efter ankomstdatum på anmälan. Om behörighetsgivande meriter inte inkommit före sista kompletteringsdag i antagningsomgången meritvärderas den sökande efter det datum som behörighetsgivande merit inkommer. 4.2 Platsfördelning till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare Högskoleförordningen (7 kap 13 ) fastställer att vid urval till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare skall 10

11 1. minst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av betyg, 2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet och 3. högst en tredjedel av platserna (se även 4.1.4) fördelas på grundval av andra av Malmö högskola bestämda urvalsgrunder såsom särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter (HF 7 kap 23 ). Respektive områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) fattar beslut om hur platserna skall fördelas på en viss utbildning enligt ovanstående. 4.3 Platsfördelning till utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare Enligt HF 7 kap 26 får urval till utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare fördelas på grundval av betyg, högskoleprov och tidigare akademisk utbildning. Dessutom får platsfördelning ske på grundval av andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Respektive områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) fattar beslut om vilka av dessa urvalsgrupper som skall användas, samt vilken platsfördelning som skall göras mellan dessa. 4.4 Platsfördelning till utbildning på avancerad nivå Enligt HF 7 kap 23, 26, 27 får högskolan själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare akademisk utbildning, samt de av högskolan bestämda urvalsgrunderna (se avsnitt 4.1.4) som skall användas till utbildning på avancerad nivå. Även platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna beslutar högskolan om. Beslut om vilka av dessa urvalsgrunder som skall ligga till grund för urvalet för en viss utbildning är delegerad till berörd områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2). Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. För meritvärderingen i de olika urvalsgrupperna se anmälningsmaterialet och Platsfördelning till valbara kurser inom program Vid urval till fortsatta studier inom utbildningsprogram gäller att 100 % av platserna tillsätts på grundval av högskolepoäng. Rangordning görs utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet. Poängen räknas till sista anmälningsdag eller enligt de föreskrifter som Antagnings- och examensnämnden fastställer för anmälningsalternativet efter samråd med respektive områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2). 11

12 5. SÄRSKILDA ANTAGNINGSFRÅGOR Blanketter för ansökan om anstånd, studieuppehåll, antagning till senare del av program samt anmälan om studieavbrott kan beställas från högskolan och finns att hämta på Bestämmelser om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll finns i HF 7 kap samt HSVFS 1999: Studieuppehåll Ett studieuppehåll är ett uppehåll i påbörjade studier som anmälts till högskolan (HF 7 kap 33 ). Om det finns särskilda skäl kan ett studieuppehåll förenas med en rätt för studenten att fortsätta studierna vid ett angivet senare tillfälle (studieuppehåll med platsgaranti). Om tillgången på utbildningsplatser är begränsad tas enbart hänsyn till sociala och medicinska skäl samt till skäl avseende vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackligt uppdrag. Grunderna för bedömning och dokumentation av dessa skäl är desamma som vid ansökan om anstånd (se avsnitt 5.2). Ett beslut av områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) om studieuppehåll skall normalt gälla till nästa start för kursmomentet ifråga (på fristående kurs till nästa termin som kursen startar), och skall innehålla besked om hur och när ett eventuellt återupptagande sker. Efter studieuppehåll skall studenten meddela sin avsikt att återuppta studierna till institutionen i god tid före sista dag för anmälan till utbildningen och därmed också uppvisa tidigare beslut. Studenter som inte anmält studieuppehåll eller ej beviljats platsgaranti enligt ovan hänvisas till respektive områdes bestämmelser om återupptagande av studier. 5.2 Anstånd med studiestart Skriftlig ansökan om anstånd skall ha kommit högskolan tillhanda före terminsstart. Ansökan skickas till ansvarigt område eller motsvarande. Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen i fråga men får uppgå till högst 18 månader. Den som medgivits anstånd skall meddela sin avsikt att påbörja studierna genom en anmälan senast sista anmälningsdag för anvisat utbildningstillfälle. Kopia på anståndsbeslutet skall bifogas. Högskolan tar hänsyn till skäl enligt om dessa skäl vid ansökningstillfället inte var kända för den sökande Skäl för anstånd Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag (HSVFS 1999:1). Vid ansökan om anstånd till Malmö högskola skall dessa styrkas enligt följande: 12

13 Sociala skäl: styrks med personligt brev samt intyg som styrker åberopat skäl. Medicinska skäl: sjukdomstillstånd hos den sökande. Styrks med läkarintyg. Vård av barn enligt 1 Föräldraledighetslagen: styrks genom personlig redogörelse samt personbevis för den sökande och barnet. Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring och därmed jämförbar tjänstgöring av tvingande karaktär: omfattar både grund- och repetitionsutbildning. Styrks genom kopia på Beslut om inskrivning eller liknande handling där inryckningsdatum framgår. Studentfackliga uppdrag: Respektive studentkår skall styrka uppdraget och dess omfattning. Uppskjuten ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning. Styrks genom beslut av arbetsgivaren att ej medge begärd ledighet. Även andra skäl kan i undantagsfall beaktas. 5.3 Studieavbrott Student som ej deltar i studierna utan att anmäla studieuppehåll anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma i utbildningen endast om det finns ledig plats efter det att återkommande studenter efter studieuppehåll och studenter antagna till senare del av program har fått tillträde till utbildningen. 5.4 Överlåtelse av utbildningsplats Erbjuden utbildningsplats är personlig och kan inte överlåtas. 5.5 Antagning till senare del av program Student som genomgått utbildning som motsvarar delar av utbildningsprogram vid Malmö högskola kan medges antagning till senare del av program. Sökande till senare del program skall uppfylla behörighetskraven till utbildningen. Beslut om behörighet och antagning till senare del av program fattas av ansvarig fakultet eller motsvarande. Finns inte plats för alla som ansökt om antagning till senare del av program, där sådan medges, skall en rangordning ske. Anmälan till senare del av program skall vara högskolan tillhanda senast sista anmälningsdag för terminen. Anmälan inkommen efter detta datum behandlas i mån av tid och plats på utbildningen. Fakultetsstyrelse, eller motsvarande, har rätt att utfärda ytterligare ordningsföreskrifter för antagning till senare del av fakultetens program. 5.6 Registrering av lämnade uppgifter Behörighetsgivande handlingar samt personuppgifter sparas i Malmö högskolas databaserade register (Ladok och NyA). Bestämmelser om hur registret skall föras finns i förordningen om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor (SFS 13

14 1993:1153). Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) äger envar rätt att erhålla registerutdrag. 6 ÖVERKLAGANDE Enligt HF 12 kap 2 får beslut rörande behörighet i samband med anmälan till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Även beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll får överklagas. Ett överklagande skall ställas till ÖNH och sändas till Malmö högskola som prövar om beslutet är riktigt. Om ändring inte görs sänds överklagandet, tillsammans med ett yttrande från högskolan, till ÖNH för beslut. Andra beslut i samband med antagningen kan överklagas enligt Lagen om likabehandling av studenter i högskolan, om beslutet strider mot diskrimineringsförbuden eller förbudet mot repressalier i lagen. Ett sådant överklagande skall ställas till ÖNH och sändas till Malmö högskola. Om ändring inte görs sänds överklagandet, tillsammans med ett yttrande från högskolan, till ÖNH för beslut. 7 BESLUTSBEFOGENHETER I ANTAGNINGSFRÅGOR Genomgående förutsätts att rätt till vidaredelegation skall gälla i enlighet med de allmänna principer som tillämpas vid Malmö högskola och som framgår av Besluts- och delegationsordning för Malmö högskola (Dnr Mahr /870). 7.1 Rektor Lärosätets rektor a) utser ordförande och representanter i Antagnings- och examensnämnden enligt avsnitt b) beslutar om områdesbehörighet för utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till nybörjare. Detta gäller dock ej utbildningar som leder till yrkesexamen, där Högskoleverket fastställer områdesbehörighet. c) inger framställning till Högskoleverket om avvikelse från områdesbehörighet enligt HF 7 kap 9 på förslag av områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) d) inger framställning till Högskoleverket om användande av annan urvalsgrund och platsfördelning för utbildning som vänder sig till nybörjare än de avsnitt 4.1 och 4.2. angivna. e) får utfärda kompletterande föreskrifter och fatta beslut i antagningsfrågor som inte regleras i antagningsordningen. f) beslutar om att ställa in utbildningar (program och kurs) efter att antagningsbesked skickats ut. 14

15 7.2 Områdesstyrelse eller motsvarande Områdesstyrelse benämns vid Malmö högskola enligt följande: vid Centrum för teknikstudier: områdesstyrelse vid Hälsa och samhälle: fakultetsstyrelse vid Kultur och samhälle: områdesstyrelse vid Lärarutbildningen: områdesstyrelse vid Odontologiska fakulteten: fakultetsstyrelse Områdesstyrelsens eller motsvarandes befogenheter Respektive områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) har, avseende den utbildning som området erbjuder, befogenhet att a) fastställa behörigheter och andra särskilda krav för kurser. b) besluta om modell för platsfördelning enligt avsnitt 4.2 för program som vänder sig till nybörjare c) ställa in utlysta kurser fram till att antagningsbesked skickats ut d) ställa in utlysta program i samråd med rektor e) besluta om undantag från huvudregeln platsgaranti vid antagning till utbildningar som riktar sig till andra än nybörjare. f) fatta beslut i individärenden som berörs i avsnitt om Särskilda antagningsfrågor, (avsnitt 5, dock punkt 5.4 och 5.6 undantaget). Ärenden i dessa frågor kan överklagas/omprövas enligt föreskrifter i avsnitt 6. 15

16 7.3 Antagnings- och examensnämnden Vid Malmö högskola finns en Antagnings- och examensnämnd, gemensam för alla områden/fakulteter/centrumbildningar Nämndens sammansättning Antagnings- och examensnämnden består av en representant från varje fakultet vid Malmö högskola, varav en är ordförande, samt chefen för Studieadministrativa avdelningen och två studentrepresentanter. Ordföranden och fakultetsrepresentanter utses av rektor. Studentrepresentanterna utses av Studentkåren Malmö. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Sekreterare och föredragande är en befattningshavare vid högskolan, som utses av chefen för Studieadministrativa avdelningen Nämndens befogenheter Antagnings- och examensnämnden a) fastställer sista dag för anmälan inför respektive termin. b) får besluta om undantag från huvudreglerna, se avsnitt 3 (inledande text). c) får, om särskilda skäl föreligger, uppdra åt områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) att fatta beslut om viss antagning till viss kurs eller visst program. Antagnings- och examensnämnden skall därvid även fastställa vilka urvalsregler som skall tillämpas. d) får om särskilda skäl föreligger fastställa annan anmälningstid för viss utbildning än den som gäller generellt, efter förslag från områdesstyrelse eller motsvarande (se avsnitt 7.2) e) beslutar om reell kompetens (se avsnitt 3.6) f) får fatta kompletterande beslut om urval och platsfördelning enligt föreskrifterna i avsnitt 4. 16

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Styrdokument Dnr G 77 4925/10 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2010-12-15 Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Antagningsordningen

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Styrdokument Dnr G 77 5350/08 Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2008-12-18

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29, Box100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.gu.se

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 3 2.1 Behörighet

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü=

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= = OMMU= = c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = píìçéåí~îçéäåáåöéå===================================================================================================================

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET studentavdelningen Mats Edvardsson FÖREDRAGNINGS-PM 2011-11-28 dnr V 2011/456 1/2 Universitetsstyrelsen Antagningsordning får utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 2.1-600/13 154 Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Beslut 2008-12-18 Dnr 520-4248-08 Sid 1 (19) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Box 7070 750 07 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska

Läs mer

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01)

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01) Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 2 Anmälan... 2 2.1 Anmälningsavgift... 3 2.2 Anmälan till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram... 3 2.3 Sen anmälan och efteranmälan...

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 589/03-10 Universitetsstyrelsen

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 589/03-10 Universitetsstyrelsen Sid 1(14) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 589/03-10 Universitetsstyrelsen 2003-04-14 ANTAGNINGSORDNING FÖR LINKÖPINGS UNIVERSITET AVSEENDE GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING Enligt högskoleförordningens

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi:

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi: Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från programstudier vid institutionen för odontologi Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress Telefon Postnummer Ort Mobiltelefon Program vid institutionen

Läs mer