Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå"

Transkript

1 Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen Revidering: , , , ; Dnr: DUC 2008-/558/10 Ersätter: rev Relaterade dokument: Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Ansvarig för uppdatering: Chef Avdelningen för studentservice i samråd med Chef för Utbildnings- och forskningskansliet 1

2 1. Allmänt Med antagningsordning avses de regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. Dessutom avses regler om hur beslut om behörighet överklagas 1. Högskolans styrelse beslutar om antagningsordningen 2. Beredningsansvaret åvilar chefen för avdelningen för studentservice, som i det beredande arbetet ska höra högskolans centrala nämnder 3. Högskolan Dalarna är antagningsmyndighet för samtliga kurser och program som högskolan erbjuder, oavsett om det egentliga antagningsarbetet utförs vid högskolan eller externt Handläggning och beslut i antagningsfrågor fattas enligt Beslutsärendeförteckning (DUC 2013/185/10) 4 Vid behörighetsbedömning av sökande till kurser och program tillämpar Högskolan Dalarna de nationella riktlinjer som anges i de bedömningshandböcker som utarbetas i samarbete mellan Universitets- och högskolerådet (UHR) 5 och landets universitet och högskolor. I dessa finns bl.a riktlinjer och anvisningar som berör bedömning, behörighet och urval beträffande sökande med svensk och utländsk förutbildning. Antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan avse kurser eller utbildningsprogram. Högskolan har uppdragit åt UHR att hantera visst praktiskt antagningsarbete. Högskolan Dalarna ansvarar dock för merparten av antagningsarbetet och för den kompletterande antagningen. Högskolan är antagningsmyndighet för all utbildning vid lärosätet, d.v.s. även för de utbildningar där ansökningarna handläggs av UHR. Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av antagningsordningen. Uppdragsutbildning regleras genom särskilda förordningar och av högskolan fastställda lokala riktlinjer. 2. Anmälan Den som vill bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som Högskolan bestämmer. Anmälan till studier kan gälla fristående kurs, utbildningsprogram, kurs inom utbildningsprogram eller antagning till senare del av utbildningsprogram. Anmälan till studier ska göras via webbsidan för nationella sökande och för internationella sökande. Anmälan till antagning till senare del sker på för anmälan avsedd blankett. 1 Högskoleförordning (1993:100), 6 kap., 3 2 HF 2 kap., 2 3 Arbetsordning för Högskolan Dalarna, DUC 2006/707/10, bilaga 2 Beslutsordning, punkt Beslutsärendeförteckning DUC2013/185/10 5 Senaste upplaga av Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning respektive Utländsk bedömningshandbok 2

3 Till anmälan ska den sökande bifoga de dokument hon eller han vill åberopa för styrkande av behörighet och som underlag för beräkning av meritvärde. Vissa meriter kan finnas sparade i det för högskolorna gemensamma antagningssystemet NyA, liksom i studiedokumentationssystemet ladok. Det åligger den sökande att själv ta reda på, huruvida meriter finns sparade eller måste skickas in. Detsamma gäller gymnasiebetyg som i vissa fall överförs till antagningssystemet via gymnasieskolornas nationella betygsdatabas, BEDA. Av dokumenten ska tydligt framgå vilken eller vilka utbildningar anmälan avser. Frågor om antagning avgörs av Högskolan. Därvid gäller ett maskinellt framtaget antagningsbesked som högskolans beslut. Den som är antagen till kurs eller utbildningsprogram ska påbörja studierna den termin som anges i antagningsbeslutet. Om student inte infinner sig till studiestart eller inte meddelar förhinder ska utbildningsplatsen anses som förverkad. 6 Den som har förhinder av något slag att påbörja en utbildning kan i vissa fall ansöka om anstånd Sen anmälan Sökande efter sista anmälningsdag har möjlighet att bli antagen i mån av plats. Om det inte finns särskilda skäl behandlas en sen anmälan till kurs eller program efter dem som inkommit i tid. Vid sent inkommen anmälan görs ingen meritvärdering utan behöriga sena sökande antas i tur och ordning efter att en komplett anmälan inkommit. Förtur för programstudenter gäller inte vid sen anmälan. Sent inkommen anmälan till senare del av utbildningsprogram hanteras enligt särskilda bestämmelser (se punkt 7.1.1). 2.2 Återanmälan Återanmälan kan göras efter urval 2 om den sökande glömt att tacka ja till sina val samt om den sökande blivit redan blivit antagen till 45 högskolepoäng förutsatt att utbildningen är öppen för anmälan. Vid obehörighet kan inte återanmälan göras. Vid sen komplettering måste den sökande själv aktivt meddela om att göra en återanmälan. Den sökande ansvarar för att högskolan har tillgång till de handlingar som den sökande önskar åberopa för behörighet och meritvärdering. 2.3 Inställd utbildning Utbildning kan ställas in före urval, det vill säga innan antagningsbesked har distribuerats. Beslut om inställd utbildning fattas av respektive akademi. Sökande ska, senast i sitt antagningsbesked meddelas om inställd kurs. 2.4 Anmälnings och studieavgifter 6 Regler för registrering av studenter vid högskolan Dalarna DUC 2012/1037/10 7 HF 7 kap.33 3

4 Anmälningsavgift och studieavgifter infördes med start ht Vilka som ska betala anmälningsavgift respektive studieavgift regleras i den s.k. avgiftsförordningen 8. Information om avgifter finns på och Anmälningsavgift 9 Anmälningsavgift tas ut av en person som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Anmälningsavgift tas dock inte ut om personen ifråga vid tidpunkten för anmälan 1. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige 2. är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige 3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige 4. av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige 5. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige 6. har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska unionen och har uppehållstillstånd i Sverige 7. är student vid utländsk högskola men genomför en begränsad del av utbildningen vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som innebär att en studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan 8. söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller samarbetsprogram som studieavgift enligt beslut av regeringen inte ska tas ut 9. söker till utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller samarbetsprogram som anmälningsavgift enligt beslut av regeringen inte ska tas ut 10. är registerad på en utbildning vid svensk högskola I de fall en utbildning har lokal anmälan d.v.s. anmälan görs direkt till högskolan och inte via antagning.se/ universityadmissions.se, ska högskolan ta ut en anmälningsavgift. Handläggningen av anmälan påbörjas först efter det att anmälningsavgiften betald Studieavgift 10 Studieavgift tas ut av en person som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. Studieavgift tas dock inte ut av medborgare som avses i p 1-8 ovan. 3. Behörighet För att bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven 11. Det åligger den sökande att styrka sin behörighet till sökt utbildning. Om en sökande bedömts vara grundläggande behörig vid ett annat svenskt lärosäte, ska denna bedömning, om det inte finns synnerliga skäl att frångå beslutet, godtas av Högskolan Dalarna. Har en sökande av annan högskola bedömts vara särskilt behörig för en viss 8 Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor SFS 2010:543; 2011:303 9 SFS 2010:543, 2 10 SFS 2010:543; 5 11 HF 7 kap., 2 4

5 utbildning på grundval av formella meriter eller motsvarandebedömning, ska denna bedömning, om det inte finns synnerliga skäl att frångå beslutet, godtas av Högskolan Dalarna. Förkunskapskrav till kurs respektive program ska anges i kursplan respektive utbildningsplan 12. Beslut om att en sökande är obehörig till sökt kurs eller program kan överklagas (se punkt 9) Validering av reell kompetens Med reell kompetens avses den samlade kompetens en person har, oavsett hur den har uppnåtts och om formella betyg föreligger eller inte. Kunskaperna kan ha uppnåtts via äldre utbildningsformer, utländska utbildningar, arbetslivserfarenhet, via test eller på annat sätt. Högskolan ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla de formella behörighetsvillkoren 13. Den som saknar formell behörighet till sökt kurs eller program, kan begära att få sin reella kompetens bedömd med avseende på ifrågavarande behörighetskrav. Denna process regleras av Högskolan Dalarnas Handläggningsordning för validering av reell kompetens 14. Möjligheten att åberopa reell kompetens gäller oavsett vilken kurs eller vilket program anmälan avser. Den som genom validering av reell kompetens bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig den aktuella utbildningen, likställs i behörighetshänseende med den som uppfyller kursens eller utbildningsprogrammets formella förkunskapskrav. Minst tre år bör ha förflutit efter avslutat ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska anses föreligga. Högskolan följer de av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) antagna rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens. (REK2009:2) Beslut om att en sökandes reella kompetens bedöms vara otillräcklig för att uppfylla förkunskapskravet till sökt kurs eller program kan överklagas (se punkt 9) Behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare 15 Denna rubrik avser kurser och program som påbörjas på grundnivå, där förkunskapskraven uttrycks genom områdesbehörigheter och inte utgörs av någon högskolekurs. Den sökande ska ha grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare har den som 12 HF 6 kap., HF 7 kap., 3 14 Handläggningsordning för validering av reell kompetens DUC 2013/831/80 15 Regleras av HF, 7 kap.,

6 1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan, 2. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng samt lägst betyget Godkänt i svenska A och B, alternativt svenska som andraspråk A och B, samt i engelska A och matematik A, 3. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng samt lägst betyget Godkänt i svenska A och B, alternativt svenska som andraspråk A och B, samt engelska A och matematik A, 4. fått slutbetyg från ett nationellt/specialutformat program i gymnasieskolan och lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program eller slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg. Observera att betyget måste vara utfärdat före den 1 januari 2010, 5. har ett slutbetyg från ett reducerat program, men som ändå uppfyller kraven i punkten 4 har även grundläggande behörighet om betyget är utfärdat före den 1 januari Detsamma gäller för sökande med samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som motsvarar minst 90 procent av de kurser som krävs för ett slutbetyg, 6. har ett avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje/tvåårig specialkurs i gymnasieskolan, har ett avgångsbetyg 2 eller 3 från gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande och kunskaper i svenska och engelska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan eller etapp 2 på gymnasial vuxenutbildning, 7. har ett avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje/tvåårig specialkurs i gymnasieskolan, har ett avgångsbetyg 2 eller 3 från gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande och kunskaper i svenska och engelska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan eller etapp 2 på gymnasial vuxenutbildning, 8. fått intyg om grundläggande behörighet från folkhögskola, 9. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (så kallad reell kompetens). Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer ska anses ha de kunskaper i svenska som behövs. 6

7 Äldre regler gäller för sökande som uppfyller kravet för grundläggande behörighet före den 1 januari Övergångsreglerna gäller också sökande som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven för grundläggande behörighet genom samlade betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och slutbetyg med reducerat program från gymnasieskolan. Utöver den sökandes möjlighet att alltid få sin reella kompetens prövad, tillämpar högskolan tillsammans med övriga landets högskolor och universitet ett gemensamt synsätt vid bedömning av den grundläggande behörigheten. Kraven på grundläggande behörighet ska anses uppfyllda om den sökande har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk kurs A och B, engelska kurs A, matematik kurs A och Samhällskunskap kurs A samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder Särskild behörighet De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller specialutformade program eller motsvarande kunskaper, och 2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskapskrav till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare ska anges i områdesbehörigheter. Högskoleverket föreskriver vilka områdesbehörigheter som finns 16. Högskoleverket föreskriver vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen 17. I övrigt bestämmer högskolan vilka områdesbehörigheter som ska gälla 18. En områdesbehörighet kan modifieras genom att en generell dispens beviljas från någon och eller några kurser som områdesbehörigheten omfattar. En områdesbehörighet kan dock ej modifieras genom skärpning av ett eller flera ingående kurskrav. Om det finns särskilda skäl, får Högskoleverket medge att högskolan ställer upp andra förkunskapskrav än de som följer av standardbehörigheter som behövs för utbildningen Särskild behörighet till examensarbete på grundnivå Vid Högskolan Dalarna ska förkunskapskravet till ett examensarbete som leder till examen på grundnivå vara 150 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska härröra sig från kurser inom det aktuella huvudområdet 20. I de fall det föreligger andra moment av slutexaminerande karaktär i utbildningen kan Utbildnings- och forskningsnämnden bevilja undantag. 16 Se Högskoleverkets föreskrifter (HSFVS 1996:21) om standardbehörigheter 17 Ibidem 18 HF 7 kap., HF 7 kap., Behörighetskrav för kurs med slutexaminerande moment Dnr: DUC 2013/336/10 7

8 3.3. Behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare 21 Denna rubrik avser kurser och program som påbörjas på grundnivå, där förkunskapskraven omfattar tidigare högskolestudier. Den sökande ska ha grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven Grundläggande behörighet Kravet på grundläggande behörighet till högskolestudier ska vara uppfyllt (se punkt 3.2.1) Särskild behörighet De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller specialutformade program eller motsvarande kunskaper, 2. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Högskolan får bestämma vilka krav enligt ovan som ska ställas. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 3.4 Behörighet till utbildning på avancerad nivå 22 Denna rubrik avser kurser och program på avancerad nivå. Den sökande ska ha grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven Grundläggande behörighet till kurser på avancerad nivå Grundläggande behörighet till kurser på avancerad nivå har den som genomgått utbildning på grundnivå, eller som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen Grundläggande behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå 21 Regleras av HF, 7 kap., Regleras av HF, 7 kap.,

9 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell examen på avancerad nivå har den som 1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Undantag får göras från kravet på en examen i punkt 1, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas. Den som på nämnda grunder antas till ett utbildningsprogram, måste efter genomgånget program kunna uppvisa det behörighetsgivande examensbeviset, för att kunna få en examen på avancerad nivå utfärdad vid Högskolan Dalarna Grundläggande behörighet till utbildningsprogram som leder till yrkesexamen på avancerad nivå Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på avancerad nivå som enligt examensordningen 23 förutsätter viss legitimation eller viss tidigare avlagd examen har den som fått angiven legitimation eller avlagt angiven examen. Grundläggande behörighet har även den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta gäller dock inte i fråga om utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen som förutsätter legitimation. Utländska sökande som är i behov av beslut om uppehållstillstånd måste uppfylla kraven på grundläggande behörighet innan antagning kan ske. För engelskspråkiga magister- och mastersprogram som bl. a vänder sig till sökande utanför EU/EES-området gäller att den sökande i samband med anmälan ska styrka grundläggande behörighet för program på avancerad nivå (HF 7:29). Antagning kan också göras på villkor att full behörighet uppnås före utbildningens start Särskild behörighet till kurser och program på avancerad nivå De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Högskolan får bestämma vilka krav enligt punkt 1 och 2 ovan som ska ställas. 23 HF, bilaga 2 9

10 Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen Särskild behörighet till examensarbete på avancerad nivå Vid Högskolan Dalarna ska förkunskapskravet till ett examensarbete på avancerad nivå inkludera en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen 24. Detta gäller dock inte för utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och avslutas på avancerad nivå. Utöver vad som ovan anges, ska vid Högskolan Dalarna förkunskapskravet till ett examensarbete som leder till examen på avancerad nivå vara minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng ska härröra sig från kurser inom det aktuella huvudområdet, inklusive kunskaper i vetenskapliga metoder 25. I de fall det föreligger andra moment av slutexaminerande karaktär i utbildningen kan Utbildnings- och forskningsnämnden bevilja undantag. 4. Dispens från förkunskapskrav Sökande som önskar bli befriad från ett eller flera förkunskapskrav, kan ansöka om detta i samband med att anmälan till kurs eller utbildningsprogram görs. Befrielse från förkunskapskrav beviljas som regel inte, eftersom förkunskapskraven ska vara helt nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen 26. Den som saknar formell behörighet, men trots detta anser sig ha möjlighet att tillgodogöra sig den aktuella utbildningen, kan istället ansöka om antagning baserad på validering av reell kompetens (se punkt 3.1). 4.1 Motsvarandebedömning De regler och bedömningar, som finns definierade i den nationella bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning, tillämpas för all antagning till högskolans utbildningar. 4.2 Undantag från behörighetsvillkor Om det finns särskilda skäl kan Högskolan göra undantag från något eller några behörighetskrav. Undantag ska göras om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetskravet (HF 7:3). Den sökande ska själv ansöka om undantag. Saknas en sådan ansökan, ska högskolan ändå i sitt beslut om behörighet göra en prövning av om undantag kan beviljas. Undantag från kravet på svenska i grundläggande behörighet kan ges vid synnerliga skäl om den sökande har gymnasieutbildning eller motsvarande. Högskolan gör också generellt undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet för utbildningar som i sin helhet ges på engelska eller annat främmande språk. 24 Lokalt beslut: Utbildnings- och forskningsnämnden, Protokoll , Lokala beslut: Utbildnings- och forskningsnämnden, Protokoll , 171; Behörighetskrav för kurs med slutexaminerande moment Dnr: DUC 2013/336/10 26 HF 7 kap, 8, 25, 31 10

11 Undantag från grundläggande behörighet kan ges om den sökande har tidigare godkända högskolestudier omfattande minst 30 hp och om undervisningsspråk är svenska. 4.3 Villkorsantagning Om den sökande inte uppfyller behörighetskravet senast sista kompletteringsdag avseende utbildningar med tidigare akademiska studier som förkunskapskrav har Högskolan Dalarna möjlighet att anta sökande med villkor. Antagning/reservplacering sker då med förbehållet att kravet för särskils behörighet kan styrkas senast vid utbildningsstart 5. Urval När det finns fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än det finns utbildningsplatser, ska ett urval göras 27. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter 28. Till kurser inom utbildningsprogram sker inget urval, eftersom behöriga programstudenter har platsgaranti till programmets obligatoriska kurser. Förutsättningen är dock att studenten har gjort en anmälan till kurserna, uppfyller förkunskapskraven till kursen samt inom föreskriven tid tackat ja till erbjuden utbildningsplats. Behörig sökande som saknar urvalsgruppsplacerande meritvärde deltar i urval, men kan endast bli antagen om det finns fler lediga platser än det finns sökande med meritvärde Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare 29 Denna rubrik avser kurser och program som påbörjas på grundnivå, där förkunskapskraven uttrycks genom områdesbehörighet och inte utgörs av någon högskolekurs. Meritvärdering görs enligt bestämmelserna i Högskoleförordningens bilaga 3 30 och i överensstämmelse med Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval 31. Huvudregeln vid urval är att minst en tredjedel av platserna ska fördelas på grundval av betyg och minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet. I och med att en del av utbildningsplatserna tillsätts med urval baserat på högskoleprovet ges möjlighet för den som inte har tillräckliga gymnasiebetyg, eller inget meritvärde alls (ex.vis behörig enligt reell kompetens) att bli antagen till högskolestudier. Följande urvalsgrunder tillämpas: Betyg BI 27 Högskolelag (1992:1434), 4 kap, 3 28 HF 7 kap, 12, Regleras av HF, 7 kap., HF, bilaga 3: Meritvärdering av betyg. 31 Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval 11

12 Betyg från gymnasieskolan och betyg från gymnasial vuxenutbildning (om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning). Sökande med betyg från International Baccalaureate (IB), Europaskolorna (EB), åländsk gymnasieskola och Lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Från och med höstterminen 2012 deltar samtliga sökande med utländska betyg utan kompletteringar i urvalet i denna grupp. Sökande med betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet. BIEX Examen från gymnasieskolans program GY11 utan komplettering BII Betyg från gymnasieskolan i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där. Detta gäller under förutsättning att betyget från gymnasial vuxenutbildning/prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen. Till denna grupp förs också sökande som behörighetskompletterat via studier i folkhögskola eller via basårsstudier. BIV Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola. HP (Högskoleprov) Resultat på högskoleprovet. Provresultatet måste uppgå till minst 0,1. Resultatet är giltigt i fem år. ÖS (Övriga sökande) Behörig sökande utan meritvärde, som inte kan konkurrera om utbildningsplatserna enligt någon av ovanstående urvalsgrunder, kan ändå delta i urvalet. Antagning kan dock endast komma i fråga, om det finns fler lediga platser än det finns sökande med meritvärde. Likvärdiga meriter Om sökande har likvärdiga meriter sker urvalet genom maskinell lottning. Vid Högskolan Dalarna tillämpade urvalsmodeller och urvalsgrupper finns beskrivna i bilaga 1 och bilaga Alternativa urvalsgrunder Högskolan har möjlighet att till högst en tredjedel av platserna på en viss kurs eller visst program tillämpa andra urvalsgrunder än de som anges under punkt 5.1. Sådana alternativa urvalsgrunder får bestå av: 1. andra särskilda prov än högskoleprovet 2. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och 12

13 3. andra för utbildningen sakliga omständigheter. Detta ger möjlighet att tillämpa alternativa urvalsmetoder vid sidan om gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat och avser andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter (HF 7:13,23). Syftet kan dels vara att främja och bredda rekryteringen till högskolan ur ett social och/eller etniskt perspektiv och dels att särskild förmåga eller arbetslivserfarenhet är värdefull att beakta vid urvalet. Alternativt urval kan till exempel ske genom bedömning av teoretiska/praktiska prov, inlämnade arbetsprover och/eller intervju. Högskoleverket kan medge, att alternativt urval får användas som urvalskriterium i högre utsträckning än vad som anges ovan. Alternativa urvalsgrunder beslutas av chefen för Utbildnings- och forskningskansliet och chefen för Avdelningen för studentservice gemensamt och ska avse specifik kurs eller specifikt pro-gram under en viss antagningsomgång. Beslut ska fattas i så god tid, att information om urvalsgrunderna kan anges i tryckt anmälningsmaterial och på webben Kompletteringar för att höja meritvärdet Sökande har möjlighet att påverka sitt meritvärde genom betygskompletteringar. Vid komplettering med kurs/kurser som krävs för behörighet, s.k. behörighetskomplettering räknas detta betyg alltid med i meritvärderingen. Betyg som läses upp som s.k. utbyteskomplettering medräknas. Tilläggskompletteringar medräknas om det höjer meritvärdet. Högskolan Dalarna tillämpar de kompletteringsregler som återfinns i de bedömningshandböcker som ges ut av Universitets- och högskolerådet(uhr) Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare 33 Denna rubrik avser kurser och program som påbörjas på grundnivå, där förkunskapskraven utgörs av en eller flera högskolekurser. Urvalsgruppen är APG Akademiska poäng Den sökande konkurrerar med antal avklarade högskolepoäng i intervallet De urvalsgrundande poängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Poäng från fristående kurser jämställs med poäng från kurser inom utbildningsprogram. Ingen åtskillnad görs mellan poäng från Högskolan Dalarna och poäng från annat lärosäte. Utländska högskolepoäng konverteras för att kunna konkurrera i samma urvalsgrupp som svenska. Konvertering sker, i förekommande fall, genom tillämpning av ECTS 34 eller, då ECTS-angivelse saknas, genom en omräkning av det utländska lärosätets poängsystem. 32 Senaste upplaga av Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning (UHR) respektive Utländsk bedömningshandbok (UHR) 33 Regleras av HF, 7 kap., European Credit Transfer System 13

14 5.3 Urval till utbildning på avancerad nivå 35 Denna rubrik avser kurser och program på avancerad nivå. Urvalsgruppen är APA Akademiska poäng Den sökande konkurrerar med antal avklarade högskolepoäng i intervallet De urvalsgrundande poängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Poäng från fristående kurser jämställs med poäng från kurser inom utbildningsprogram. Ingen åtskillnad görs mellan poäng från Högskolan Dalarna och poäng från annat lärosäte. Utländska högskolepoäng konverteras för att kunna konkurrera i samma urvalsgrupp som svenska. Konvertering sker, i förekommande fall, genom tillämpning av ECTS 36 eller, då ECTS-angivelse saknas, genom en omräkning av det utländska lärosätets poängsystem. 6. Viss platsgaranti för sökande som genomgått basårsutbildning vid Högskolan Dalarna Till vissa utbildningsprogram tillämpas platsgaranti för sökande som genomgått basårsutbildning vid Högskolan Dalarna. Villkoret är, att den sökande ska ha godkänts i en eller flera av högskolans basårskurser, och därigenom kommit att uppfylla det särskilda behörighetskravet till aktuellt program. Platsgarantin gäller nästkommande läsår och förutsätter, att den sökande är grundläggande behörig till högskolestudier. Vilka utbildningsprogram som kan komma ifråga framgår av högskolans aktuella anmälnings- och informationsmaterial. 7. Antagning till senare del av utbildningsprogram Antagning till senare del av utbildningsprogram innebär, att den sökande antas till ett utbildningsprogram och påbörjar studierna från programtermin två eller senare. 7.1 Anmälan Ansökan om antagning till senare del av ett utbildningsprogram ska göras senast det datum högskolan bestämmer. Datum framgår av aktuellt anmälningsmaterial Sen anmälan Anmälan som inkommer till Högskolan Dalarna efter sista anmälningsdatum, sparas till utgången av nästa anmälningsperiod och prövas därefter. Om det aktuella programmet 35 Regleras av HF, 7 kap., European Credit Transfer System 14

15 tillämpar platsgaranti för behöriga sökande till senare del, görs en omedelbar prövning även av anmälningar som inkommit efter sista anmälningsdatum. 7.2 Behörighet För att vara behörig till senare del av ett utbildningsprogram, ska den sökande ha godkänts i kurser som motsvarar den studietid som föregår den programtermin ansökan gäller. Kurserna måste kunna tillgodoräknas inom ramen för det aktuella utbildningsprogrammet. 7.3 Urval Om det uppstår en situation, där det finns fler behöriga sökande till en viss programtermin än det finns tillgängliga studieplatser, ska ett urval göras. Högskolan Dalarna gör en prioriteringsordning enligt följande: 1. Sökande som närmast föregående termin varit registrerad på kurs vid Högskolan Dalarna 2. Sökande som närmast föregående termin ej har varit registrerad på kurs vid Högskolan Dalarna Om det uppstår konkurrens om utbildningsplats inom någon eller några av ovanstående prioriteringsgrupper ska urvalet göras enligt följande kriterium: Totalt antal högskolepoäng uppnådda vid sista anmälningsdag. Den sökande konkurrerar med antal avklarade högskolepoäng i intervallet De urvalsgrundande poängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Poäng från fristående kurser jämställs med poäng från kurser inom utbildningsprogram. Ingen åtskillnad görs mellan poäng från Högskolan Dalarna och poäng från annat lärosäte. Utländska högskolepoäng konverteras för att kunna konkurrera i samma urvalsgrupp som svenska. Konvertering sker, i förekommande fall, genom tillämpning av ECTS 37 eller, då ECTS-angivelse saknas, genom en omräkning av det utländska lärosätets poängsystem. 8. Anstånd med studiestarten 38 Om det finns särskilda skäl kan anstånd med studiestart i enskilda fall beviljas. Omständigheter ska i regel ha uppkommit efter det att anmälan till utbildningen skett. Beslut om anstånd fattas av högskolan Ansökan om anstånd prövas av högskolan och om anstånd beviljas innebär det att utbildningsplatsen behålls till nästa tillfälle programmet startar, eller högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Förutsättningen är också att programmets behörighetskrav är oförändrat. Om ansökan om anstånd med studiestart inte beviljas, kan beslutet överklagas (se punkt 9). 37 European Credit Transfer System 38 Regleras av HF 7kap

16 Frivillig grundläggande militärutbildning Från 1 juli 2010, ersattes värnplikten med frivillig grundläggande militärutbildning, GMU. Det finns fortfarande möjlighet att ansökan om anstånd för militärutbildning, men då den är frivillig så kommer ansökan om anstånd att bedömas vid varje lärosäte. 9. Överklagande Beslut om att sökande inte uppfyller kraven på behörighet för sökt utbildning kan överklagas. Detsamma gäller beslut om att inte bevilja anstånd med studiestarten. Överklagandet ska göras skriftligen och ställas till: Överklagandenämnden för högskolan Högskolan Dalarna FALUN Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att den sökande har tagit del av beslutet. I skrivelsen ska framgå vilket beslut det är som överklagas, samt vilken förändring den sökande önskar få till stånd. Högskolan Dalarna går igenom inkomna överklaganden. Om överklagandet bifalles, vidtar antagningsenheten de åtgärder som följer på beslutet. Om högskolan vidhåller det överklagade beslutet, skickar högskolan överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) för beslut. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas. 10. Övrigt En sökande får antas till högst 45 hp per termin och kvarstå i andra urval till högst 210 hp (antagna och reservplacerade poäng). Efter ansökan kan en högre individuell poänggräns undantagsvis erhållas. Detta förutsätter dock att studier har bedrivits tidigare på högskolan och att inga resttentamina föreligger. Antagning till både program och kurser sker i två urval, dock inte för sommarkurser där ett urval sker. Den ordinarie antagningen ska avslutas med en kompletterande efterantagning om det behövs för att uppnå det önskade antalet studenter på ett program eller en kurs. Kompletterande antagning/reservantagning/efterantagning pågår till sista registreringsdag eller så länge det är möjligt med hänsyn till aktuell utbildning. Överintag kan göras för att kompensera förväntat bortfall, eftersom det är angeläget att sökande får så tidigt besked som möjligt om antagning. I första hand ska de personer antas som förtecknats som reserver (i den ordning de finns förtecknade på reservlistorna och i aktuell urvalsgrupp). I andra hand antas övriga behöriga sökande om antalet reserver inte är tillräckligt. Besked om antagning respektive reservplacering fordrar svar enligt de anvisningar som finns i anmälningsmaterial och på antagningsbesked. För sent inkommet eller uteblivet svar medför att den sökande förlorar sin plats eller reservplacering. 16

17 Urvalsmodeller Bilaga 1 Modell 1 (HDAPG) Platsgaranti Modell 2 (HDADA) Direktantagning Modell 3 (HDGY2011) Förtur för programstudenter 100 % av platserna därutöver fördelas platserna med 60 % betyg (BI, BII, BIV) och 40 % högskoleprov (HP) Modell 4 (HDGRUND) Förtur kurs inom program + högskolepoäng grundnivå hp Förtur för programstudenter 100 %, därutöver fördelas resterande platser på fristående sökande Modell 5 (HDAVAN) Förtur för programstudenter + högskolepoäng avancerad nivå hp Förtur för programstudenter 100 %, därutöver fördelas resterande platser på fristående sökande

18 Urvalsgrupper Bilaga 2 Vid antagning till utbildning vid Högskolan delas de sökande in i urvalsgrupper. De sökande kan placeras i en eller flera grupper. BI BIEX BII BIV HP ÖS Slutbetyg från gymnasieskolan/gymnasial vuxenutbildning samt sökande med utländska betyg, utan komplettering Examen från gymnasieskolans program GY11 utan komplettering Slutbetyg från gymnasieskolan/gymnasial vuxenutbildning samt sökande med utländska betyg, med komplettering Sökande som studerat vid folkhögskola och fått ett studieomdöme Giltigt högskoleprovsresultat Övriga sökande som uppfyller kravet på behörighet men saknar meritvärde. Övriga sökande tilldelas platser sedan sökande med meritvärden antagits APG Vid ansökan till kurs på grundnivå räknas varje högskolepoäng fr.o.m hp APA DA PG SA EA Vid ansökan till kurs på avancerad nivå räknas varje högskolepoäng fr.o.m hp Direktantagna och förtur t.ex. p.g.a. anstånd med studiestart Platsgaranti Sen behörig anmälan, rangordning efter datum då fullständig anmälan inkommit Efteranmälan, rangordning efter datum då fullständig anmälan inkommit efter urval 2

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Styrdokument Dnr G 77 5350/08 Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2008-12-18

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Styrdokument Dnr G 77 4925/10 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2010-12-15 Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Antagningsordningen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29, Box100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.gu.se

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 3 2.1 Behörighet

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-04-11. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg 2016-03-24 Amer Chuhan Viveka Sahlberg Stöd för vägledare 1 Utfärdande av slutbetyg från komvux Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor SFS nr: 2010:543 Departement/ myndighet: Utbildningsdepartementet Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor Utfärdad: 2010-05-27 /Träder i kraft I:2010-07-01/

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü=

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= = OMMU= = c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = píìçéåí~îçéäåáåöéå===================================================================================================================

Läs mer

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01)

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01) Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 2 Anmälan... 2 2.1 Anmälningsavgift... 3 2.2 Anmälan till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram... 3 2.3 Sen anmälan och efteranmälan...

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) 2015-02-09 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömning av utländsk utbildning 2017-03-24 Bedömning av utländsk utbildning del av validering P-A Stensson Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR Informationsdag i Göteborg Bedömning (erkännande) av utländsk utbildning

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Information. Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval

Information. Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval Information Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval 2 Nya regler information Information Bra att veta 3 Nya regler Bra att veta Nya rutiner för sen anmälan HT2015 Utbildningsnämnden vid Lunds

Läs mer

Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan

Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0944, ks kod 1.2 Träder i kraft 2017-01-01 Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan Styrelsen vid Kungl. Tekniska högskolan har den 7 december 2016,

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 2.1-600/13 154 Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen

Läs mer