ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet"

Transkript

1 ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén Dnr: HL2009/0018 1

2 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om antagningsordning 4 1. Anmälan till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4 2. Anmälningstid 4 3. Behörighet till utbildning på grundnivå Grundläggande behörighet Nationell giltighet Bedömning av reell kompetens avseende grundläggande behörighet Undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet Särskild behörighet Nationell giltighet bedömning av reell kompetens avseende särskild behörighet Akademiska meriter för särskild behörighet Motsvarande kunskaper för grundläggande och särskild behörighet Beslut om behörighet 6 4. Behörighet till utbildning på avancerad nivå Grundläggande behörighet Särskild behörighet Beslut om behörighet 7 5. Urval Urval till utbildning på grundnivå Urval till utbildningsprogram på grundnivå samt grundkurser Akademiska poäng Kursspecifik förtur Relevant yrkeslivserfarenhet Alternativt urval till utbildningsprogram på grundnivå samt grundkurser Urval till valbar/valfri kurs inom program på grundnivå Urval till fortsättnings- och fördjupningskurs Urval till fortsättnings- och fördjupningskurs Alternativt urval Urval till utbildning på avancerad nivå Urval oberoende av utbildningsnivå Platsgaranti Särskilt urval Antagning och reservantagning Antagning till program, fristående kurs och kurs inom program Antagning till fristående kurs efter sista registreringsdatum Antagning till pågående program Reservantagning Registrering Överintag Anstånd med studiestart, studieuppehåll och studieavbrott Anstånd med studiestart Studieuppehåll Studieavbrott Förberedande utbildning med platsgaranti 13 2

3 11. Särskilt antagningsråd Överklagande 13 Länkar 14 3

4 Allmänt om antagningsordning Regler för antagning fastställs av regeringen och återfinns i högskoleförordningens 7 kap. Vidare bemyndigas Högskoleverket i samma kapitel att utfärda föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 1996:22 med senare ändringar), föreskrifter om standardbehörigheter (HSVFS 1996:21 med senare ändringar) och föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1). Vid Linnéuniversitetet har, som ett komplement till ovanstående förordning och föreskrifter, fastställts en lokal antagningsordning. Enligt Högskoleförordningen 6 kap. 3 ska denna antagningsordning finna tillgänglig: --- Med antagningsordning avses de regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas. (SFS 2006:1 053) Nationellt fastställda tillträdesregler finns länkade via hänvisningar i texten. Antagningordningen har fastställts av Organisationskommittén och gäller tills vidare. 1. Anmälan till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagning till program och kurser vid Linnéuniversitetet görs av universitet tillsammans med Verket för Högskoleservice (VHS). Ansökan görs direkt till VHS elektroniskt via eller på särskild anmälningsblankett som tillhandahålls av VHS. I undantagsfall kan ansökan ske på annat sätt än som anges ovan. Detta framgår i så fall av aktuellt anmälningsmaterial. 2. Anmälningstid Enligt Högskoleförordningens 7 kap. 4 ska den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anmäla detta inom den tid som lärosätet bestämmer. Vid Linnéuniversitetet gäller följande anmälningstider för program, fristående kurser samt kurser inom program: 15 januari är sista anmälningsdatum för hösttermin gällande utbildningar som vänder sig till internationella sökande. 31 januari gäller som sista kompletteringsdatum. 15 mars är sista anmälningsdatum för sommartermin. 15 april är sista anmälningsdatum för höstterminen. 19 juni gäller som sista kompletteringsdatum. För avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i EU/EES-länder och examen från IB och EB som avslutas efter 19 juni gäller 1 juli som sista kompletteringsdatum. 1 augusti är sista anmälningsdatum för vårtermin gällande utbildningar som vänder sig till internationella sökande. 15 augusti gäller som sista kompletteringsdatum. 15 oktober sista anmälningsdatum för vårterminen, 1 december gäller som sista kompletteringsdatum. I undantagsfall kan andra anmälningstider användas än de som anges ovan. Detta framgår i så fall av aktuellt anmälningsmaterial. Det kan i undantagsfall ske förändringar mot bakgrund av oförutsägbara händelser som universitet inte kan påverka, exempelvis tekniska problem. Sista anmälningsdatum är datum då ansökan ska vara Linnéuniversitetet eller VHS tillhanda. Anmälan inlämnad efter sista anmälningsdatum behandlas i mån av tid och i den ordning de inkommer till myndigheten. Antagning sker i mån av ledig plats och om behörighetsvillkoren uppfylls. Sista kompletteringsdatum är datum då handlingar som styrker grundläggande och/eller särskild behörighet ska vara Linnéuniversitetet eller VHS tillhanda. Om oriktiga handlingar bifogats har universitetet rätt att återkalla beslut om antagning. Återkallning av antagning sker även om utbildningen påbörjats. 4

5 3. Behörighet till utbildning på grundnivå 3.1 Grundläggande behörighet Bestämmelser för grundläggande behörighet finns i Högskoleförordningen 7 kap Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig grundläggande högskoleutbildning. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3. (SFS 2006:1053) 6 Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som behövs. Högskoleverket meddelar närmare föreskrifter om kravet i första stycket.. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer skall dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs.(sfs 2006:1053) 3.2 Nationell giltighet Bedömning av reell kompetens avseende grundläggande behörighet Om en sökande utifrån sin reella kompetens bedömts ha grundläggande behörig till högskoleutbildning på grundnivå vid annan högskola, godtas denna bedömning om inte särskilda skäl föreligger. 3.3 Undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet Linnéuniversitetet ger generellt undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet för utbildningar som helt och hållet ges på engelska eller annat främmande språk. 3.4 Särskild behörighet Bestämmelser för särskild behörighet finns i Högskoleförordningen 7 kap Av 8 framgår att de krav på särskilda förkunskaper som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vidare framgår att särskild behörighet har även den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller genom annan omständighet har förutsättningar att klara aktuell utbildning. För utbildningar, som inte kräver tidigare högskoleutbildning som behörighet, skall de särskilda behörighetskraven anges i en s.k. standardbehörighet. Vilka standardbehörigheter som finns meddelas av Högskoleverket (1996:21, bilaga 1). Högskoleverket meddelar även föreskrifter (1996:21, bilaga 3) om vilken standardbehörighet som skall gälla för utbildningar som leder till yrkesexamen som inte har konstnärlig inriktning. För de kurser som ingår i standardbehörigheterna gäller lägst betyget 3 eller Godkänd. Krav för särskild behörighet för tillträde till ett utbildningsprogram skall anges i utbildningsplanen. Krav för särskild behörighet för tillträde till en kurs skall anges i kursplanen. 3.5 Nationell giltighet Bedömning av reell kompetens avseende särskild behörighet Om en sökande utifrån sin reella kompetens bedömts ha särskild behörighet för en viss utbildning vid annan högskola, godtas normalt denna bedömning av Linnéuniversitetet till en utbildning med likartat innehåll om inte särskilda skäl föreligger. 5

6 3.6 Akademiska meriter för särskild behörighet Vissa kurser har tidigare akademiska meriter som förkunskapskrav. Om den sökande inte uppfyller behörighetskravet i samband med sista kompletteringsdag, har Linnéuniversitetet möjlighet att anta den sökande med villkor. Antagning/reservplacering sker då med förbehållet att kravet för särskild behörighet kan styrkas senast i samband med utbildningens start. Ansvarig institution avgör om registrering kan ske. Linnéuniversitetet kan fatta ett positivt behörighetsbeslut utan att meddela villkor vid antagning till kurs som bygger på annan kurs, även då den sökande resterar vissa poäng, efter överenskommelse med ansvarig institution eller huvudområde. 3.7 Motsvarande kunskaper för grundläggande och särskild behörighet De regler och bedömningar som finns definierade i "Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning" tillämpas för all antagning till såväl nybörjarprogram som till fristående kurs om inget annat framgår av lokala beslut. Bedömningshandboken görs av VHS och revideras årligen (Bedömningshandboken). För motsvarandebedömningar som ej kan hänvisas till bedömningshandboken sker en bedömning i samråd med respektive institution. 3.8 Beslut om behörighet Beslut i enskilda behörighetsärenden som ej är av rutinkaraktär tas av universitetets arbetsgrupp/antagningsråd. Om det finns skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola skall göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.(högskoleförordningen 7 kap. 3 ) För sökande som inte styrkt behörighetsvillkoren och som ej heller ansökt om dispens/undantag tar rektor beslut om behörighet. Beslut om behörighet kan överklagas, se punkt Behörighet till utbildning på avancerad nivå 4.1 Grundläggande behörighet Bestämmelser för grundläggande behörighet till program på avancerad nivå finns i Högskoleförordningen 7 kap (Högskoleförordningen 7 kap) 28 Grundläggande behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som 1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Undantag får göras från kravet på en examen i första stycket 1,om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas. (SFS 2006:1053) 29 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss tidigare avlagd examen har den som fått angiven legitimation eller avlagt angiven examen. Grundläggande behörighet har även den som har förutsättningar enligt 28 första stycket 2. Detta gäller dock inte i fråga om utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen som förutsätter legitimation. Förordning (2006:1053) 30 Grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå än som avses i 28 och 29 har den som genomgått utbildning på grundnivå eller har förutsättningar enligt 28 första stycket 2. (SFS 2006:1053) 6

7 4.2 Särskild behörighet Bestämmelser för särskild behörighet till program på avancerad nivå finns i Högskoleförordningen 7 kap 31. (Högskoleförordningen 7 kap) 31 De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Högskolan får bestämma vilka krav enligt första stycket som skall ställas. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2006:1053) Krav för särskild behörighet för tillträde till ett utbildningsprogram skall anges i utbildningsplanen. Krav för särskild behörighet för tillträde till en kurs skall anges i kursplanen. Om den sökande inte uppfyller behörighetskravet i samband med sista kompletteringsdag har Linnéuniversitetet möjlighet att anta den sökande med villkor. Antagning/reservplacering sker då med förbehållet att kravet för särskild behörighet kan styrkas senast i samband med utbildningens start. Ansvarig institution avgör om registrering kan ske. Linnéuniversitetet kan fatta ett positivt behörighetsbeslut utan att meddela villkor vid antagning till kurs som bygger på annan kurs, även då den sökande resterar vissa poäng, efter överenskommelse med ansvarig institution eller huvudområde. 4.3 Beslut om behörighet Beslut i enskilda behörighetsärenden som ej är av rutinkaraktär tas av antagningsråd. Om det finns särskilda skäl får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola skall göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven. (SFS 2006:1053) (Högskoleförordningen 7 kap.) För sökande som inte styrkt behörighetsvillkoren och som ej heller ansökt om dispens/undantag tar rektor beslut om behörighet 5. Urval Antalet platser är begränsat på nästan all högskoleutbildning. När det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser görs normalt ett urval. Allmänna bestämmelser om urval finns i Högskoleförordningen 7 kap , samt Urval till utbildning grundnivå Urval till utbildningsprogram på grundnivå Platsfördelning Bestämmelser för hur platserna fördelas inom betygsgrupperna finns i HSVFS 1996: Ansvarig fakultet/motsvarande beslutar om det totala antalet platser samt fördelning av platser till respektive urvalsgrupp inom ramen för nationellt fastställda bestämmelser. 7

8 Jämförelsetal/meritvärde För beräkning av jämförelsetal hänvisas till Högskoleförordningen, Bilaga 3 Meritvärdering av betyg samt till "Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning" (Bedömningshandboken). Sökande placeras i en eller flera av följande urvalsgrupper: Betyg BG - Slutbetyg/avgångsbetyg efter avslutad utbildning från gymnasieskolans program/linjer. Slutbetyg/avgångsbetyg från kommunal vuxenutbildning samt betyg efter avslutad utländsk gymnasieutbildning. BF - folkhögskoleutbildning Högskoleprov HP - resultat på högskoleprovet 0,1-2,0 poäng Övriga urvalsgrupper DA Direkt antagning PG Platsgaranti AU Alternativt urval ÖS Övrig sökande, sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde. SA Sena anmälningar, sökande rangordnas efter datum för inkommen anmälan. Urval till grundkurser Förutom de urvalsgrupper som anges för program på grundnivå kan en tredjedel av platserna tilldelas i alternativt urval (Högskoleförordningen 7 kap. 13 ). Specificerade i antagningsordningen är de urval som görs mot bakgrund av akademiska meriter genom Akademiska poäng eller Kursspecifik förtur samt de som grundar sig på relevant yrkeslivserfarenhet. Urvalsgrupper HPGR Akademiska poäng KF Kursspecifik förtur RA Relevant yrkeserfarenhet Vid denna typ av urval kan hänsyn tas till följande kriterier Tidigare utbildning Särskilda prov Arbets- och/eller yrkeslivserfarenhet Annan omständighet och/eller andra kunskaper/erfarenheter som är av särskild vikt för utbildningen Respektive institution beslutar om alternativt urval ska tillämpas till grundkurser och i vilken omfattning Akademiska poäng Sökande som läser/har läst kurser på högskola och som har minst 7,5 högskolepoäng i avklarade kurser placeras i urvalsgruppen för akademiska poäng. Sökande rangordnas efter totala antalet avklarade högskolepoäng. Maximalt får 165 högskolepoäng tillgodoräknas. Kurser avklarade hos annan utbildningsanordnare än universitet och högskola räknas ej för akademiska meriter. Studier som bedrivits utomlands och där poängen inte finns registrerade i Ladok, tillgodoräknas endast om poängomfattning på intyg finns översatt till ECTS. Antal avklarade högskolepoäng för akademiska poäng beräknas den 15 april för anmälan till en hösttermin och den 15 oktober för anmälan till en vårtermin om inte annat framgår i aktuellt anmälningsmaterial. 8

9 5.1.3 Kursspecifik förtur Kriterier för kursspecifik förtur finns specificerade i anmälningsmaterialet under respektive kurs där denna förtur tillämpas Relevant yrkeslivserfarenhet Relevant yrkeslivserfarenhet beräknas i antal månader och kriterier för vilken typ av yrkeslivserfarenhet som är relevant finns specificerade i anmälningsmaterialet under respektive kurs där detta urval tillämpas Alternativt urval till utbildningsprogram på grundnivå samt grundkurser Vid utbildning som leder till konstnärlig examen eller då det finns särskilt beslut från Högskoleverket kan Linnéuniversitetet besluta om urvalsgrund enligt högskoleförordningen 7 kap. 14. Kriterierna ska finnas specificerade i kurs- eller utbildningsplanen. För alternativt urval i kombination med betyg och högskoleprov som får utgöra maximalt en tredjedel av platserna, se punkt sista stycket. 5.2 Urval till valbar/valfri kurs inom program på grundnivå Studenter, som inom sitt program söker kurs, ska ges platsgaranti om denna kurs återfinns som obligatoriskt moment i utbildningsplanen för programmet. Urval får göras för studenter som inom ett program söker en kurs som inte återfinns som obligatoriskt moment i utbildningsplanen för programmet Urval sker med antalet avklarade högskolepoäng som grund. Poängen beräknas den 15 april för en hösttermin och den 15 oktober för en vårtermin. Studenter som söker kurs där platsgaranti inte kan erbjudas, konkurrerar med studenter från samma program och som är i samma skede av programmet. För studenter som har valbara kurser inom någon av lärarutbildningarna gäller att Nämnden för utbildningsvetenskap förhandlar med övriga institutioner om platsantalet. 5.3 Urval till fortsättnings- och fördjupningskurs För utbildningar som fortsättnings- och fördjupningskurs kan samma typ av urval användas som är möjligt till grundnivå. Därutöver kan ytterligare typer av urval förekomma Urval till fortsättnings- och fördjupningskurs Institutionerna vid Linnéuniversitetet beslutar vilka urvalskriterier som ska tillämpas. De urval som används vid Linnéuniversitetet är följande: Urval sker efter antalet avklarade högskolepoäng i det huvudområde som gäller för behörighet. Urval sker efter totalt antal avklarade högskolepoäng. Urval sker efter totalt antal avklarade högskolepoäng. Betyg i självständigt arbete på kandidatnivå i det huvudområde som gäller för behörighet, avgör i första hand vid lika meritvärde. Urval sker efter antalet yrkesverksamma månader. De sökande delas in i fyra kvotgrupper (0-3 år, 3-6 år, 6-9 år samt 9 år eller mer) där varje kvotgrupp rangordnas efter antalet yrkesverksamma månader. Urval sker efter antalet yrkesverksamma månader. De sökande delas in i fyra kvotgrupper (0-2 år, 2-4 år, 4-6 år samt 6 år eller mer). Inom varje kvotgrupp sker rangordning med hjälp av lottning. Beräkning av "totalt antal avklarade högskolepoäng" eller "antal avklarade högskolepoäng i huvudområdet" för urval, sker den 15 april för ansökan till en hösttermin och den 15 oktober för ansökan till en vårtermin. Kurser avklarade hos annan utbildningsanordnare än universitet och högskola räknas ej. Sökande som har minst 30 högskolepoäng i avklarade kurser placeras i någon av urvalsgrupperna för avklarade högskolepoäng. Sökande rangordnas efter totala antalet avklarade högskolepoäng. Maximalt får 225 högskolepoäng tillgodoräknas. Beräkning av antalet yrkesverksamma månader för modell där arbetslivserfarenhet efter yrkesexamen är grund för urval sker den 15 april för ansökan till en hösttermin och den 15 oktober för ansökan till en vårtermin. Anställning som pågår vid anmälningstillfället tillgodoräknas till den 30 juni för ansökan till hösttermin och till den 31 december för ansökan till vårtermin. 9

10 5.3.2 Av högskolan beslutade urvalsgrunder Då en utbildning kräver en speciell form av urval kan urval tillämpas enligt Högskoleförordningen 7 kap. 27. (Högskoleförordningen 7 kap) Vid denna typ av urval kan hänsyn tas till följande kriterier Tidigare utbildning Särskilda prov Arbets- och/eller yrkeslivserfarenhet Annan omständighet och/eller andra kunskaper/erfarenheter som är av särskild vikt för utbildningen Urvalsgrupper IP Individuell prövning AU Alternativt urval Institutionerna beslutar urvalsgrund vid urval till utbildning med individuell prövning eller alternativt urval. Kriterierna ska finnas specificerade i kurs- eller utbildningsplanen. 5.4 Urval till utbildning på avancerad nivå Institutionerna vid Linnéuniversitetet beslutar vilka urvalskriterier som ska tillämpas. Urvalet till avancerad nivå sker mot bakgrund av tidigare utbildning, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen och andra för utbildningen sakliga omständigheter. Kriterierna ska finnas specificerade i utbildningsplanen. 5.5 Urval oberoende av utbildningsnivå Platsgaranti Platsgaranti innebär garanterad plats på sökt kurs/program om sökande anmäler sig i tid och följer de anvisningar som finns specificerade i antagningsbeskedet. Platsgaranti ges under förutsättning att kursen/programmet har tillräckligt många sökande samt att behörighetskraven uppfylls Särskilt urval Sökande kan i undantagsfall antas genom särskilt urval. (Högskoleförordningen 7 kap. 16 ) En sökande kan beviljas förtur till en sökt utbildning av Linnéuniversitetet om: 1. den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt angivna urvalsgrunder och då den sökande samtidigt anses besitta kunskaper som är särskilt betydelsefulla för den sökta utbildningen och/eller av vikt för det yrkesområde som utbildningen förbereder för, 2. den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt angivna urvalsgrunder och den sökande åberopar medicinska skäl/funktionsnedsättning som begränsat konkurrenssituationen och /eller valet av utbildning. Antagning efter särskilt urval sker under förutsättning att: behörighetsvillkoren uppfylls, meritvärdet ligger på rimlig nivå i relation till poänggränsen för att antas till den aktuella utbildningen. Beslut tas av antagningsnämnd. Ansökan om särskilt urval ställs direkt till Linnéuniversitet. 10

11 6. Antagning och reservantagning Antagning till utbildning sker under förutsättning att sökanden uppfyller kraven för grundläggande och eventuell särskild behörighet samt i den mån plats kan erbjudas. 6.1 Antagning till program, fristående kurs och kurs inom program Beslut om antagning meddelas via VHS eller Linnéuniversitetet på nationellt antagningsbesked eller särskilt antagningsbesked. Sökande som inkommit med anmälan inom föreskriven tid erhåller ett antagningsbesked som meddelar om den sökande är antagen till, reservplacerad på och/eller är struken från den sökta utbildningen. Det är vanligtvis svarskrav på antagningsbeskedet. Svaret ska meddelas inom föreskriven tid till VHS eller den myndighet som anges på antagningsbeskedet. Svaret skall vara myndigheten tillhanda det datum som anges på antagningsbeskedet. Sökande som ej ombesörjt att svaret inkommit till myndigheten inom föreskriven tid förlorar sin plats/reservplats. Om det ej är svarskrav i den aktuella antagningen eller för det sökta anmälningsalternativet framgår detta av aktuellt antagningsbesked. 6.2 Antagning till fristående kurs efter sista registreringsdatum Antagning till kurs efter det att reservantagningen är avslutad, kan ske under förutsättning att institutionen ger sitt medgivande samt att sökande med bättre reservplacering på kursen har erbjudits plats och möjlighet att genomgå kursen eller 2/3 av den sökta kursens poängomfattning redan är avklarad. Rektor beslutar efter samråd med ansvarig institution. 6.3 Antagning till pågående program Sökande kan antas till program efter att detta redan påbörjats, förutsatt att det finns ledig plats samt om den grundläggande och särskilda behörigheten uppfylls. Den sökande ska i huvudsak uppfylla de krav på kurser som ingår i programmet till den termin ansökan avser. Beslut tas i samråd med ansvarig institution. Antagning får ske tidigast en termin efter det att utbildningen ursprungligen påbörjas i de fall då det förekommit kvarstående reserver till den utbildningen. Ansökan om antagning till pågående program ska vara Linnéuniversitet tillhanda senast den 15 maj inför en hösttermin och den 15 november inför en vårtermin. Eventuellt urval görs mot bakgrund av betyg och högskoleprov. Antagning till pågående program kan ske på något av följande sätt: Byte av studieort Byte av program Antagning till senare del av program Byte av inriktning inom program 6.4 Reservantagning Reserver ska antas i den ordning de har blivit placerade i reservlistorna. Antagen reserv ska ha meddelats om antagning till utbildning innan nästa reserv kan kallas. Reservplacerad sökande kan inte erhålla utbildningsplats genom att närvara vid introduktionsmötet. 11

12 7. Registrering Registrering på kurs eller program görs elektroniskt av student och detta innan eller i samband med utbildningsstart. För vissa kurser/program kan registrering ske på annat sätt. Student som inte varit närvarande vid obligatorisk kursintroduktion och ej heller meddelat förhinder förlorar sin plats. Den som meddelat förhinder till introduktionsmötet ska registrera sig vid ansvarig institution enligt deras instruktioner och inom den tid som meddelas. Tidigare registrerad student Student som tidigare varit registrerad på kurs eller program och inte har några studieresultat i Ladok deltar i ordinarie urval. Student med avklarade moment i en kurs eller ett program hänvisas till ansvarig institution för förfrågan om möjlighet till omregistrering. 8. Överintag Till flertalet av utbildningarna gör man ett så kallat överintag, vilket innebär att man antar fler sökande till utbildningen än vad det finns platser. Ett återbud till plats leder därför inte automatiskt till att nästa reserv antas. Överintag görs för att man i så hög grad som möjligt vill undvika att reserver erbjuds studieplats i nära anslutning till studiestart. Den reservplacering som meddelas på antagningsbeskedet kan därför innefatta ett visst överintag. Institutionerna beslutar om och hur stora överintag som ska göras till var och en av utbildningarna. 9. Anstånd med studiestart, studieuppehåll och studieavbrott Anstånd med studier och studieuppehåll för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå är reglerat i Högskoleförordningen 7 kap 33 : 33 Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan 1. får anstånd med att påbörja studierna, eller 2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter (Föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll ) om anstånd och om studieuppehåll.(sfs 2006:1053) 9.1 Anstånd med studiestart Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom exempelvis uppskjuten ledighet enligt studieledighetslagen (Studieledighetslagen), värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller vård av barn. Skälet ska vara av den art att den sökande inte själv kunnat råda över det och det ska ha uppkommit efter ansökningstidens utgång. Anstånd med studiestart medges endast antagna och kan beviljas upp till 18 månader, men i normala fall i högst ett år. Anstånd gäller normalt till den utbildning man antogs. Förändringar av utbildningsutbudet kan dock innebära att man erbjuds plats på den utbildning vilken bäst motsvarar den till vilken man ursprungligen antogs. Ansökan om anstånd ska lämnas skriftligt tillsammans med intyg som styrker uppgifterna. Rektor beslutar om anstånd med studiestart. 12

13 9.2 Studieuppehåll Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten. Om det finns särskilda skäl kan en student medges att få fortsätta sina studier efter studieuppehållet. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag (Högskoleförordningen 7 kap 33 ) och 4 HSVFS 1999:1). Studieuppehåll beviljas tidigast efter en termins studier på utbildningsprogram på grundnivå och kan endast beviljas för hel termin. Studieuppehåll beviljas i högst två terminer med garanterad plats. Ansvarig institution beslutar om studieuppehåll. 9.3 Studieavbrott Formellt besked om studieavbrott meddelas av student på särskild blankett till ansvarig institution. Student som lämnar studierna i mer än en termin utan att ansöka om studieuppehåll eller på annat sätt meddela sig anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma endast om det finns ledig plats som inte behövs för dem som återkommer efter studieuppehåll eller för student som antagits till pågående program enligt punkt Förberedande utbildning med platsgaranti Sökande kan antas till utbildningar vilka ger platsgaranti till vissa av universitetets program efter avklarade studier. Vilka program det gäller framgår av anmälnings- och informationsmaterialet för Linnéuniversitetet. Platsgarantin gäller endast till närmast påföljande start av aktuell utbildning efter avklarad utbildning samt under förutsättning att basåret/utbildningen är avklarad med godkänt resultat. För dessa förberedande utbildningar gäller att till respektive program med reserverade platser, kan maximalt platsantal fastställas för dessa studenter. Om antalet anmälningar till ett visst program överstiger antalet reserverade platser, görs urval på gymnasiebetyg. 11. Antagningsnämnd Antagningsnämnden har som syfte att: Besluta i enskilda antagningsärenden som ej är av rutinkaraktär. Besluta om särskilda skäl i samband med urval. Antagningsnämnden utses av och underställs rektor. 12. Överklagande Beslut om att sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren kan överklagas. Beslut om antagning kan inte överklagas. Överklagande ska ställas till Överklagandenämnden för Högskolan och ska skickas till: Överklagandenämnden för högskolan Antagningen Strömsund Överklagande ska vara myndigheten tillhanda senast tre veckor efter det att den sökande tagit del av beslutet och beslutet, normalt antagningsbeskedet, ska bifogas överklagandet. Beslut från Överklagandenämnden kan inte överklagas. 13

14 Länkar: Föreskrifter av Högskoleverket om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 1996:22 jämte ändringar t.o.m. 2003:2) Standardbehörigheter (HSVFS 1996:21 jämte ändringar i HSVFS 1999:2 och 2001:1) Meritvärdering av betyg (Högskoleförordningen Bilaga 3) Sveriges- Universitets och Högskoleförbund (SUHF) antagna rekommendationerna för arbetet med att validera reell kompetens. Bedömningshandboken 14

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Styrdokument Dnr G 77 5350/08 Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2008-12-18

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 3 2.1 Behörighet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Box 7070 750 07 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Beslut 2008-12-18 Dnr 520-4248-08 Sid 1 (19) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29, Box100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.gu.se

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Styrdokument Dnr G 77 4925/10 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2010-12-15 Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Antagningsordningen

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü=

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= = OMMU= = c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = píìçéåí~îçéäåáåöéå===================================================================================================================

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-04-11. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Program for developing entrepreneurial skills

Program for developing entrepreneurial skills UMEÅ UNIVERSITET USBE UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLEEXAMEN Företagarprogrammet Program for developing entrepreneurial skills 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Examensbenämningen är ännu ej fastställd

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 2.1-600/13 154 Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen

Läs mer