Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen Dnr /04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04"

Transkript

1 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen Dnr /04

2 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING Behörighet Allmänna bestämmelser om behörighet Grundläggande behörighet Särskild behörighet Standardbehörighet Urval Platsgaranti Urvalsgrunder Betygsurval Högskoleprovurval Andra särskilda prov Tidigare utbildning Arbetslivserfarenhet Särskilda skäl Rangordning mellan urvalsgrupper Modell för urval Urval till en utbildning som vänder sig till nybörjare i Högskolan i Gävle Urval till en utbildning som inte vänder sig till nybörjare i Högskolan i Gävle Typ av kurs. Definition Urval till grundkurser på A-nivå inom utbildningsprogram Urval till fortsättnings-(b-nivå) och fördjupningskurser (C/D-nivå Urval till fort- och vidareutbildningskurser Urval till orienteringskurser FORMER FÖR FATTANDE AV BESLUT Beslutsinstanser Program- och kursutbud Särskild behörighet Utbildnings- och kursplan Antagning Dispens, motsvarandebedömning 11 1

3 3.1.6 Urval Studenters delaktighet Informationsmaterial ÖVERKLAGANDE AV BESLUT ANTAGNINGSPROCESSEN VID HiG Antagning till utbildningsprogram Anmälan Antagning Reservantagning Antagning till kurser Anmälan Antagning REGISTRERING OCH AVREGISTRERING Registrering Avregistrering 15 2

4 1. Inledning Högskolestyrelsen ska enligt 2 kap 2 högskoleförordningen (HF) besluta om antagningsordning. Denna ska finnas tillgänglig och avse de regler för grundläggande högskoleutbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning fattas och hur beslut om behörighet överklagas (HF 6 kap 3 ). Föreliggande antagningsordning har utarbetats utifrån högskolelagen, högskoleförordningen och hittills gällande ordning (Dnr /90, ) samt praxis sådan den dokumenterats i den årliga kurskatalogen för Högskolan i Gävle (HiG). Nedanstående regler gäller vid HiG från (uppdaterade och ). 2. Tillträde till grundläggande högskoleutbildning 2.1 Behörighet Enligt 1 kap 8 högskolelagen (HL) ska grundläggande högskoleutbildning väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna förvärvar på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringens föreskrifter om tillträde till grundläggande högskoleutbildning finns i 7 kap HF Allmänna bestämmelser om behörighet Antagning till grundläggande högskoleutbildning ska avse en kurs eller ett utbildningsprogram. För att kunna antas krävs att den sökande har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara förskriven. Enligt 7 kap 3 HF får en högskola besluta om dispens från något eller några behörighetsvillkor. När det är fråga om dispens för en viss sökande ska det beaktas om den sökande genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen avgör den högskola som anordnar en utbildning, vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till utbildningen (4 kap 2 HL) Grundläggande behörighet Villkor för grundläggande behörighet regleras i HF 7 kap 4-6 samt i föreskrifter av Högskoleverket om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 1996:22, ändr 1997:33). 3

5 2.1.3 Särskild behörighet Föreskrifter om särskild behörighet finns HF 7 kap 7. De krav som högskolan ställer på särskilda förkunskaper ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse: -kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper -kunskaper från en eller flera högskolekurser -andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. För utbildning som vänder sig till sådana som inte är nybörjare i högskolan bestämmer högskolan kraven. Med nybörjare i högskolan menas student som för första gången är registrerad i grundläggande högskoleutbildning i Sverige. För utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan bestämmer i vissa fall Högskoleverket kraven på särskild behörighet och i vissa fall högskolan. Den särskilda behörigheten för tillträde till en viss utbildning framgår av kursplaner och programmens utbildningsplaner Standardbehörighet För en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan anges den särskilda behörigheten från gymnasieskolans nationella program i en s k standardbehörighet (7 kap 8 HF). Högskoleverket meddelar föreskrifter om vilka standardbehörigheter som finns samt om vilka standardbehörigheter som ska gälla för utbildningar som leder till sådana yrkesexamina, som inte har en konstnärlig inriktning. För övriga utbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan bestämmer högskolan vilka standardbehörigheter som ska gälla. Efter tillstånd av Högskoleverket får högskolan dock i fråga om en viss utbildning ställa andra krav än sådana som anges i standardbehörigheter, om det behövs för utbildningen. 2.2 Urval Enligt 4 kap 1 HL ska högskolorna ta emot behöriga sökande så långt detta kan ske med hänsyn till det krav på hög kvalitet som gäller. Om inte alla behöriga sökande till en utbildning kan beredas plats ska urval göras bland de sökande (4 kap 3 HL). 4

6 2.2.1 Platsgaranti I de fall högskolan bedömer det möjligt att erbjuda alla sökande plats ges s k platsgaranti, dvs samtliga behöriga sökande som anmält sig inom föreskriven tid antas Urvalsgrunder Enligt 7 kap 10 HF ska vid urval till grundläggande högskoleutbildning hänsyn tas till de sökandes meriter. Vid urvalet används urvalsgrunderna: -betyg -högskoleprov -andra särskilda prov -tidigare utbildning -arbetslivserfarenhet och -särskilda skäl. Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också ske med hänsyn till kön i syfte att förbättra rekryteringen av studenter från det underrepresenterade könet. Vid likvärdiga meriter får vidare lottning användas, om urval med hänsyn till kön inte kan göras. Vänder sig utbildningen till sådana som inte är nybörjare i högskolan bestämmer högskolan vilka urvalsgrunder som ska användas Betygsurval Högskoleverket meddelar enligt 7 kap 12 HF föreskrifter om fördelning av platser i betygsurvalet mellan olika grupper av sökande Betygsvärdering Meritvärdering av betyg följer de av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) antagna bedömningshandböckerna för svensk och utländsk förutbildning Högskoleprovurval För alla högskolor i landet ska finnas ett gemensamt högskoleprov. Högskoleverket svarar för att provet framställs. HiG använder högskoleprov som urvalsgrund och anordnar sådant. Resultatet av högskoleprovet är giltigt i fem år (HF 7 kap 17 ). Högskoleprovet ska fördelas i två grupper med lika många platser i varje (HF 7 kap 12 ): -högskoleprovresultat -högskoleprovresultat samt arbetslivserfarenhetspoäng 5

7 Arbetslivspoäng ges efter fem års arbete på minst halvtid och med en fjärdedel av maximal poäng för högskoleprovet. Högskoleverket meddelar närmare föreskrifter om beräkning av arbetslivspoäng Andra särskilda prov Andra särskilda prov än högskoleprovet får användas som urvalsgrund endast i fråga om (HF 7 kap 15 ): -utbildningar som förbereder för yrkesområden som ställer krav på vissa personliga egenskaper eller särskild kompetens och -utbildningar med konstnärlig inriktning Tidigare utbildning - poängurval I denna grupp gäller högskolepoäng. Meritvärdet motsvarar avklarade poäng (faktisk poängsumma) räknat fram till och med sista ansökningsdatum på höst- respektive vårtermin. Vid samma meritvärde lottas rangordningen Arbetslivserfarenhet I denna grupp gäller antal år i arbetslivet Särskilda skäl Högskoleverket meddelar föreskrifter om användningen av urvalsgrunden särskilda skäl. Om det finns särskilda skäl får Högskoleverket medge att en högskola vid urval till en viss utbildning får tillämpa annan urvalsgrund eller göra annan platsfördelning enligt HF 7 kap 16a och 16b Rangordning mellan urvalsgrupper Rangordning kan göras seriellt, parallellt eller i kombination av båda. Seriell rangordning I första hand antas en viss grupp. Finns platser kvar, antas en annan grupp och i tredje hand övriga sökande. Parallell rangordning Tillgängliga platser fördelas mellan ett antal grupper antingen proportionellt i förhållande till antal sökande eller enligt en i förväg fastställd procentsats. 6

8 2.2.4 Modell för urval 1. Sökande som har särskilda skäl antas genom förtur eller individuell prövning. 2. Sökande placeras i olika urvalsgrupper. Exempel: -betygsurval -provurval -poängurval Platserna fördelas på av högskolan fastställt sätt mellan urvalsgrupperna. Inom varje grupp görs urvalen genom rangordning efter meritvärde. 3. Behöriga sökande utan meritpoäng placeras i urvalsgruppen övriga sökande och lottas till eventuellt återstående platser. Denna modell kan användas i sin helhet eller delvis Urval till en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan Urval till en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan kan avse såväl utbildningsprogram som kurser. Vid urval till en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan ska urvalsgrunderna vara betyg och resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. Om det inte finns synnerliga skäl ska platserna fördelas på följande sätt (HF 7 kap 12 ): -minst en tredjedel på grundval av betyg och -minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. För högskoleprovet fördelas hälften av platserna på grundval av poäng för såväl högskoleprovet som arbetslivserfarenhet och hälften på grundval av poäng för enbart högskoleprovet. Fördelning av platser mellan olika urvalsgrupper vid urvalet till utbildningsprogram beslutas vid HiG av högskolestyrelsen och för kurser av institutionsstyrelsen. Typ av kurs: 1. Grundkurser på A-nivå 2. Fort- och vidareutbildningskurser 3. Orienteringskurser (Jämför avsnitt , Typ av kurs. Definitioner) För närvarande sker fördelningen vad avser kurser enligt följande: -betygsurval 50 procent -högskoleprovurval 50 procent. 7

9 För att öka möjligheten till direkt övergång från gymnasiet till högskolan tillämpas följande fördelning för utbildningsprogram: - betygsurval 60 procent - högskoleprovurval 40 procent. Reglerna ovan avser urval till en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan. Dock kan förtur ges åt sökande som redan är student vid högskolan (HF 7 kap 11 ) Urval till utbildning som inte vänder sig till nybörjare i högskolan Urval till utbildningar som inte vänder sig till nybörjare i högskolan avser främst kurser. Högskolan bestämmer för dessa vilka urvalsgrunder som ska användas Typ av kurs. Definitioner De kurser som ges av HiG är av olika karaktär, främst beroende på skillnader i mål och målgrupp. Fyra grupper av kurser kan urskiljas, varav grupp 2 utgörs av kurser som inte vänder sig till nybörjare i högskolan, medan grupp 1, 3 och 4 också kan vända sig till nybörjare i högskolan. (Jämför avsnitt 2.2.5, Typ av kurser.) 1. Grundkurser på A-nivå, inom program. 2. Fortsättnings- (B-nivå) och fördjupningskurser (C/D-nivå). Kurserna bygger på tidigare högskolestudier i ämnet. 3. Fort- och vidareutbildningskurser. Kurser som främst vänder sig till redan yrkesutbildade eller yrkesverksamma. 4. Orienteringskurser. Korta kurser, oftast med endast grundläggande behörighet som krav och med bred rekrytering. Kurser kan förekomma i olika former med avseende på: -studietakt: hel- eller deltid -undervisningens förläggning: dag, kväll eller veckoslut -distributionsform: reguljär, distans eller decentraliserad Urval till grundkurser på A-nivå inom utbildningsprogram För att ge programstudenter möjlighet att kombinera kurser kan förtur ges åt vissa grupper av sökande. Urval sker efter uppnådda högskolepoäng (poängurval). Modell för urval återfinns under Urvalet sker seriellt genom rangordning efter meritvärde. 8

10 Urval till fortsättnings- (B-nivå) och fördjupningskurser (C/Dnivå) För urval till B- och C/D-kurser används poängurval. Modell för urval: avsnitt Sökande placeras i följande urvalsgrupper: -sökande med resultat i det sökta ämnet -sökande med resultat dels i det sökta ämnet, dels från tidigare relevanta kurser Platser fördelas mellan urvalsgrupperna. Inom varje grupp görs urvalet i rangordning efter meritvärde Urval till fort- och vidareutbildningskurser Fort- och vidareutbildningskurser vänder sig i första hand till sökande med en viss typ av yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet samt till nybörjare i högskolan. För de kurser som i första hand vänder sig till viss/a yrkeskategorier bör reglerna för urval utformas specifikt för respektive kurs utifrån den speciella målgrupp som kursen vänder sig till. Modell för urval: avsnitt Seriellt urval Sökande placeras i urvalsgrupper där ingen kan antas i en grupp förrän samtliga sökande i närmast högre rangordnad grupp är antagna. Exempel: Grupp 1. Sökande med mer än fem års yrkesverksamhet Grupp 2. Sökande med mindre än fem års med mer än två års yrkesverksamhet Grupp 3. Sökande med mindre än två års yrkesverksamhet Inom varje grupp sker urval genom lottning. Parallellt urval Sökande placeras i urvalsgrupper utifrån den yrkeskategori de representerar: Grupp 1. Sökande med yrkesverksamhet A Grupp 2. Sökande med yrkesverksamhet B Grupp 3. Sökande med yrkesverksamhet C Inom varje urvalsgrupp i den parallella modellen kan urval göras seriellt, om flera kategorier placeras i samma grupp. 9

11 Urval till orienteringskurser Orienteringskurser riktar sig inte till någon speciell målgrupp utan kan sägas vara av allmänt intresse. Lottning kan användas när det inte finns andra lämpliga möjligheter att skilja sökande med likvärdiga meriter åt. 3. Former för fattande av beslut Högskolestyrelse och rektor är ytterst ansvariga för beslut fattade inom högskolan. Vissa beslut vad gäller antagning har delegerats till utbildningsoch forskningsnämnderna samt lärarutbildningsnämnden, utbildningschef, chefen för lärarutbildningen, institutionsstyrelse, prefekt eller studerandeadministrativ chef. En institutionsstyrelse/prefekt beslutar för kurser inom ämnen som tillhör respektive institution. 3.1 Beslutsinstanser Program- och kursutbud Högskolestyrelsen inrättar och fastställer vilka program som ska ges, liksom fördelningen av platser och urvalsgrunder efter förslag från nämnderna. Platsantal för senare del av program beslutas av utbildningschefen respektive chefen för lärarutbildningen efter beredning av programhandläggaren. Institutionsstyrelsen/erna fastställer kursutbudet utifrån givna budgetramar i samråd med rektor/utbildningschef/chefen för lärarutbildningen. Fastställandet föregås av en s k beställning av programansvarig för programkurser och av ämnesföreträdare för s k fristående kurser. Beställningarna bereds i samråd med berörd/a prefekt/er Särskild behörighet Beslut om särskilda förkunskaper för antagning till utbildningsprogram, som inte leder till yrkesexamen (exklusive konstnärlig inriktning) för vilka Högskoleverket meddelar föreskrifter, fattas av högskolestyrelsen efter beredning av utbildningschef, chefen för lärarutbildningen och programansvariga. Beslut om särskilda förkunskaper för antagning till kurser fattas av institutionsstyrelse efter beredning av berörd ämnesföreträdare. 10

12 3.1.3 Utbildnings- och kursplan För utbildningsprogram och för kurs ska utbildningsplan respektive kursplan finnas. Vid HiG fastställer utbildnings- och forskningsnämnderna samt lärarutbildningsnämnden utbildningsplaner, efter beredning av utbildningschef, chefen för lärarutbildningen, programansvarig och ämnesföreträdare. Institutionsstyrelserna fastställer kursplaner efter beredning av ämnesföreträdare Antagning Beslut om antagning till program och kurser fattas av studerandeadministrativ chef Dispens, motsvarandebedömning Beslut om generella dispenser från behörighetskrav och motsvarandebedömning för program och kurser fattas av utbildnings- och forskningsnämnderna samt lärarutbildningsnämnden efter beredning av en grupp bestående av utbildningschef, chefen för lärarutbildningen, programhandläggare samt företrädare för antagningsenheten och studentkåren. Beslut om individuella dispenser fattas av studerandeadministrativ chef. Vid behov inhämtas yttrande av berörd ämnesföreträdare Urval Särskilda föreskrifter om urvalsgrunder för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare utfärdas av högskolestyrelsen, som även beslutar om fördelning av platser mellan olika urvalsgrunder. Beslut om urvalsgrunder för antagning till senare del av program fattas av utbildningschefen respektive chefen för lärarutbildningen. Sådana beslut fattas också vid behov av utbildningschefen respektive chefen för lärarutbildningen vid övergång från s k basår till garantiplats samt vid behov vid övergång från behörighetsgrundande utbildning och s k Öppen ingång till olika program. Institutionsstyrelsen fattar beslut om urvalskriterier för antagning till kurser. Detta innebär fastställande av typ av kurs, urvalsgrunder och urvalsmodell. Beslut om antagning av sökande på grund av särskilda skäl fattas av studerandeadministrativ chef. 11

13 3.2 Studenters delaktighet Studenterna är representerade i högskolestyrelse, utbildnings- och forskningsnämnderna, lärarutbildningsnämnden, programråd och institutionsstyrelse. Se även under Informationsmaterial En presentation av högskolan och dess utbud finns tillgängligt via Internet ( och samt i Studenthandboken, som är en presentationskatalog över Sveriges universitet och högskolor. HiG ger årligen ut en utbildningskatalog som beskriver de olika utbildningsprogram, programkurser och fristående kurser som ges vid högskolan. För varje utbildningsprogram finns förutom utbildningsplan även en programbeskrivning. För kurser finns kursplaner och separata kursbeskrivningar. 4. Överklagande av beslut Beslut om att sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning eller avslag på dispensansökan får överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska anges vad som överklagas och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men insändas till Högskolan i Gävle. Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till HiG inom tre veckor efter den dag då klaganden fick del av beskedet. 5. Antagningsprocessen vid HiG Antagning till utbildningsprogram vid HiG sker främst genom den av Verket för högskoleservice (VHS) samordnade antagningen. Antagning till kurser sker lokalt vid HiG. 5.1 Antagning till utbildningsprogram Anmälan För utbildningsprogram där antagning sker i den av VHS samordnade antagningen ska anmälan göras till VHS på särskild blankett eller via VHS hemsida ( Sista anmälningsdatum framgår av aktuell VHSbroschyr. Om platser återstår efter VHS andra antagningsomgång kan sent inkomna anmälningar beaktas lokalt. Vid lokal antagning till utbildningsprogram görs anmälan på särskild blankett direkt till HiG. 12

14 5.1.2 Antagning Antagning till utbildningsprogram ingående i den samordnade antagningen ombesörjs av VHS. Se aktuell VHS-broschyr. Lokal antagning till utbildningsprogram ombesörjs av HiG Reservantagning Efter VHS andra urvalsomgång kallas reserver. Reserv ska antas i den urvalsgrupp där plats har blivit ledig och i den ordning de är förtecknade. Om det inte finns någon reserv i urvalsgruppen, ska reserv antas från annan valfri grupp. Kallelse får ske på lämpligaste sätt. 5.2 Antagning till kurser Anmälan Alla som vill påbörja studier på kurs måste anmäla sig i förväg på särskild blankett. Sista anmälningsdatum: se aktuell utbildningskatalog. Kurser söks för en termin i taget. Det åligger sökande att till ansökan bilägga bevittnade kopior av exempelvis avgångsbetyg och intyg. Komplettering av åberopade betyg görs senast vid fastställt datum på höst- respektive vårterminen. Lämnas flera blanketter behandlas den senast daterade. Vid namnändring samt om avgångsbetyg inte utvisar hela personnumret ska ett personbevis medsändas. Inskickade merithandlingar återsänds inte. Mer än 20 poäng per termin HiG använder en blankett Anmälan till kurs för grundkurser, fort- och vidareutbildningskurser och orienteringskurser (s k fristående kurser). På anmälningsblanketten kan anmälan ske dels till s k huvudkurs, dels till s k tilläggskurs. Syftet med detta är att åstadkomma en rättvisare fördelning av antalet platser på översökta kurser. Till tilläggskurs kan man antas endast om det finns platser kvar när antagningen till huvudkurs har gjorts. Inom huvudkurs antas normalt till högst 20 poäng och inom tilläggskurs antas normalt till högst 10 poäng. Begränsningen gäller för såväl kurser med urval som kurser med platsgaranti. Mer än 30 poäng per termin Studier på mer än 30 poäng per termin bör planeras i samråd med programansvarig eller studievägledare. Det fordras särskild ansökan för s k parallelläsning. Ansökan om parallelläsning ska bifogas kursanmälan tillsammans med yttrande från programansvarig eller studievägledare. 13

15 Kurs inom program Inom (de flesta) utbildningsprogram fordras särskild anmälan till kurser. Detta sker via LantWeb. Anvisningar om vilka kurser som kan sökas inom programmet lämnas av respektive programansvarig, i form av programinformation för studenterna, inför höstterminen och vårterminen Antagning För sent inkomna anmälningar För sent inkomna anmälningar behandlas efter dem som inkommit i tid. Någon meritvärdering görs inte, endast behörighetsgranskning. Rangordning sker efter datum, då anmälan inkommit till högskolan. Inställande av kurs Kurser ges under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns. I det fall att för få behöriga sökande finns vid anmälningstidens utgång kan en kurs ställas in. Högskolan förbehåller sig rätten att vid extraordinära händelser ställa in kurs även efter det att antagning skett. I förekommande fall erbjuds annat studiealternativ inom högskolan. Rangordning av sökalternativ Urvalet till olika sökalternativ prövas i den rangordning som den sökande angivit. Vid antagning till ett högre prioriterat alternativ stryks de lägre prioriterade alternativen. Antagningsbesked Antagningsbesked sänds per post i början av juli för höstterminen och i början av december för vårterminen. För den som inte blivit antagen utan placerats som reserv, anges reservplats och urvalsgrupp på antagningsbeskedet. En person kan förekomma i flera urvalsgrupper och således ha flera reservplatser. Svarskrav Det är svarskrav på antagningsbeskedet. Svar måste ges om den sökande önskar kvarstå på erbjuden plats eller reservplats. Uteblivet svar medför att samtliga anmälningsalternativ stryks och att platsen lämnas till annan sökande. Reservantagning Behöriga sökande, som inte kan beredas plats på sökt kurs, sätts på reservplats. I antagningsbeskedet framgår vilket ordningsnummer reservplatserna har. När svar inkommit till antagningsenheten görs ett andra urval. Nytt antagningsbesked sänds ut till de reserver som blivit antagna. Återbud efter det andra urvalet lämnas till institutionerna vilka då kallar ytterligare reserver. På de flesta kurser görs ett överintag, vilket innebär att reserv inte generellt inkallas för varje person som lämnat återbud eller uteblivit från introduktionsmötet utan att ha anmält förhinder. 14

16 Antagning med villkor Vissa kurser kräver kunskaper i form av tidigare studier på högskolan. Även om en kurs ännu inte är avslutad, kan en person bli antagen till den nya med villkor att uppfylla förkunskapskravet när den nya kursen börjar. Läses den kurs som krävs vid en annan högskola måste detta styrkas i samband med anmälan (intyg om registrering, hittills avklarade poäng eller dylikt). Har en person antagits med villkor, stryks eventuella reservalternativ. Uppfylls inte förkunskapskraven när den nya kursen börjar, riskerar den sökande att stå utan plats. Därför bör endast sådana kurser sökas till vilka den sökande är säker på att uppfylla förkunskapskraven. Antagning med villkor sker aldrig när det gäller ämneskunskaper från gymnasieskolan. Dispens Om inte kraven för grundläggande behörighet eller särskild behörighet för en viss kurs uppfylls och särskilda skäl föreligger, kan dispens från det krav som den sökande inte uppfyller sökas. Dispensansökan lämnas i samband med anmälan i form av särskilt brev till antagningsenheten. 6. Registrering och avregistrering 6.1 Registrering Den som studerar vid en högskola ska vara medlem i studentkår. (Förordning om studerandekårer etc, SFS 1983:18 4) Det är också obligatoriskt att registrera sig på den institution som är kursanordnare. Registrering sker vid första kurstillfället. En registrering gäller enbart en viss kurs och en viss kursperiod. Vid registrering bekräftas avsikten att gå kursen. Någon rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle finns inte. En person kan således inte antas igen till en kurs där denne redan är registrerad. 6.2 Avregistrering För att en registrering ska kunna upphävas - något som är en förutsättning för att kunna söka kursen en annan termin - måste senast tre veckor efter kursstart institutionen meddelas om beslut om avbrytande av kurs 15

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Styrdokument Dnr G 77 5350/08 Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2008-12-18

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29, Box100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.gu.se

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera

Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera Högskolan i Skövde Rektor Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Kurserna Bättre produktveckling, 5 poäng, och bättre produktkoncept, 5 poäng, med flera Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammats

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Styrdokument Dnr G 77 4925/10 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2010-12-15 Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Antagningsordningen

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü=

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= = OMMU= = c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = píìçéåí~îçéäåáåöéå===================================================================================================================

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01)

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01) Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 2 Anmälan... 2 2.1 Anmälningsavgift... 3 2.2 Anmälan till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram... 3 2.3 Sen anmälan och efteranmälan...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Beslut 2008-12-18 Dnr 520-4248-08 Sid 1 (19) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Kursen Bättre produktion, 10 poäng, med flera

Kursen Bättre produktion, 10 poäng, med flera Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Kursen Bättre produktion, 10 poäng, med flera Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammats på att Högskolan i Borås i samarbete med

Läs mer

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Box 7070 750 07 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) 2015-02-09 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning SOU 2017:20 Uppdraget Att göra en översyn av hela systemet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-04-11. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 2.1-600/13 154 Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 589/03-10 Universitetsstyrelsen

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 589/03-10 Universitetsstyrelsen Sid 1(14) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 589/03-10 Universitetsstyrelsen 2003-04-14 ANTAGNINGSORDNING FÖR LINKÖPINGS UNIVERSITET AVSEENDE GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING Enligt högskoleförordningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrative

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Rapport 2006:19 R Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Information. Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval

Information. Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval Information Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval 2 Nya regler information Information Bra att veta 3 Nya regler Bra att veta Nya rutiner för sen anmälan HT2015 Utbildningsnämnden vid Lunds

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningsbeskrivning Diarienummer LUN2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsbeskrivning Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att

Läs mer

Meritsammanställningen med bilagor skickas till:

Meritsammanställningen med bilagor skickas till: Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Mars 2015 Sida 1 av 5 Meritsammanställningen med bilagor skickas till: Antagningsservice FE 20101 839 87 Östersund Jag har sökt till Psykisk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET studentavdelningen Mats Edvardsson FÖREDRAGNINGS-PM 2011-11-28 dnr V 2011/456 1/2 Universitetsstyrelsen Antagningsordning får utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer