Lokal antagningsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal antagningsordning"

Transkript

1 Dnr: 2013/ Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen Gäller från

2 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: Dnr: LNU 2013/ Lokal antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Innehåll Allmänt om antagningsordning 1 Anmälan till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 Anmälningstid 3 Behörighet till utbildning på grundnivå 3.1 Grundläggande behörighet 3.2 Särskild behörighet 3.3 Begäran om prövning av reell kompetens/undantag 3.4 Nationell giltighet bedömning av reell kompetens avseende grundläggande behörighet 3.5 Nationell giltighet bedömning av reell kompetens avseende särskild behörighet 3.6 Undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet 3.7 Villkorsantagning 3.8 Motsvarande kunskaper för grundläggande och särskild behörighet 4 Behörighet till utbildning på avancerad nivå 4.1 Grundläggande behörighet 4.2 Särskild behörighet 4.3 Begäran om prövning av reell kompetens/undantag 5 Urval 5.1 Urval till utbildning som ej kräver tidigare högskolestudier 5.2 Alternativt urval till utbildningsprogram och kurser som ej kräver tidigare högskolestudier 5.3 Urval till valbar/valfri kurs inom program på grundnivå 5.4 Urval till kurser på grundnivå som kräver tidigare högskolestudier 5.5 Urval till utbildning på avancerad nivå 5.6 Urval oberoende av utbildningsnivå Platsgaranti Särskilt urval 6 Antagning och reservantagning 6.1 Antagning till program, fristående kurs och kurs inom program 6.2 Antagning till kurs efter sista registreringsdatum 6.3 Antagning till pågående program 6.4 Reservantagning 7 Registrering 8 Överintag 9 Anstånd med studiestart, studieuppehåll och studieavbrott 9.1 Anstånd med studiestart 9.2 Studieuppehåll 9.3 Studieavbrott 10 Förberedande utbildning med platsgaranti 11 Inresande utbytesstudenter 11.1 Anmälan och anmälningstider 11.2 Behörighet 11.3 Platsfördelning och urval 11.4 Beslut om antagning 12 Överklagande 2 (16)

3 Allmänt om antagningsordning Regler för antagning fastställs av regeringen och återfinns i högskoleförordningens 7 kap. Vidare bemyndigas Universitet- och högskolerådet (UHR) i samma kapitel att utfärda föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval föreskrifter om Områdesbehörigheter och föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (Förordning 2012/712). Vid Linnéuniversitetet har, som ett komplement till ovanstående förordning och föreskrifter, fastställts en lokal antagningsordning. Enligt Högskoleförordningen 6 kap. 3 ska denna antagningsordning finnas tillgänglig: Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Förordning (2010:1 064). Beslutsnivåer regleras i universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar. Antagningordningen har fastställts av Universitetsstyrelsen och gäller tills vidare. 1 Anmälan till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anmälan till program och kurser vid Linnéuniversitetet görs via Antagning.se eller på särskild anmälningsblankett som tillhandahålls av Universitet- och högskolerådet (UHR). I undantagsfall kan anmälan ske på annat sätt än som anges ovan. Detta framgår i så fall av aktuellt anmälningsmaterial. I 2 och 3 förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor finns det bestämmelser om att betalning av anmälningsavgift i vissa fall är en förutsättning för att anmälan ska prövas. 2 Anmälningstid Enligt Högskoleförordningens 7 kap. 4 ska den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anmäla detta inom den tid som lärosätet bestämmer. Vid Linnéuniversitetet gäller följande anmälningstider för program, fristående kurser samt kurser inom program: 15 januari är sista anmälningsdatum för hösttermin gällande utbildningar som vänder sig till internationella sökande. 15 mars är sista anmälningsdatum för sommarkurser. 15 april är sista anmälningsdatum för höstterminen. 15 augusti är sista anmälningsdatum för vårtermin gällande utbildningar som vänder sig till internationella sökande. 15 oktober sista anmälningsdatum för vårterminen Då sista anmälningsdatum infaller på en helg gäller nästföljande vardag som sista anmälningsdatum. I undantagsfall kan andra anmälningstider användas än de som anges ovan. Detta framgår i så fall av aktuellt anmälningsmaterial. Det kan också ske förändringar mot bakgrund av oförutsägbara händelser som universitet inte kan påverka, exempelvis tekniska problem. Sista anmälningsdatum är datum då ansökan ska vara Linnéuniversitetet tillhanda. Anmälan inlämnad efter sista anmälningsdatum behandlas i mån av tid och i den ordning de inkommer. Antagning sker i mån av ledig plats och om behörighetsvillkoren uppfylls. 3 (16)

4 Sista kompletteringsdatum framgår av aktuellt anmälningsmaterial och är det datum då handlingar som styrker anmälan avseende behörighet och meritvärdering senast ska vara Linnéuniversitetet tillhanda. Om oriktiga handlingar bifogats har universitetet rätt att återkalla beslut om antagning. Återkallning av antagning sker även om utbildningen påbörjats. 3 Behörighet till utbildning på grundnivå 3.1 Grundläggande behörighet För tillträde till högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. Denna behörighet grundar sig i någon form av avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande samt förutbestämda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Bestämmelser för grundläggande behörighet finns i Högskoleförordningen 7 kap 5-7 samt Universitet- och högskolerådets föreskrifter(förordning 2012/712). Högskoleförordningen stadgar att undantag för villkor som berör den grundläggande behörigheten ska göras om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att formellt uppfylla dessa. 3.2 Särskild behörighet Bestämmelser för särskild behörighet till utbildning på grundnivå finns i Högskoleförordningen 7 kap och 25. Av 8 framgår att de krav på särskilda förkunskaper som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleförordningen stadgar att undantag för villkor som berör den särskilda behörigheten ska göras om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att formellt uppfylla dessa. För utbildningar, som inte kräver tidigare högskoleutbildning som behörighet, ska de särskilda behörighetskraven anges i en Områdesbehörighet. Vilka Områdesbehörigheter som finns meddelas av Universitet- och högskolerådet (Förordning 2012/712). För de kurser som ingår i Områdesbehörigheterna gäller lägst betyget 3 eller godkänd. 3.3 Begäran om prövning av reell kompetens/undantag Sökande som ej kan styrka behörigheten med de meriter som efterfrågas formellt kan begära att hänsyn tas till andra betydelsefulla kunskaper och/eller erfarenheter. Prövning sker mot den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag görs på särskild blankett och ska kompletteras och bifogas enligt instruktion på blanketten. Ansökan om prövning som inkommer efter sista anmälningsdag prövas ej av Linnéuniversitetet. 3.4 Nationell giltighet Bedömning av reell kompetens avseende grundläggande behörighet Om en sökande utifrån sin reella kompetens bedömts ha grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå vid annan högskola, godtas denna bedömning av Linnéuniversitetet om inte särskilda skäl föreligger. 3.5 Nationell giltighet Bedömning av reell kompetens avseende särskild behörighet Om en sökande utifrån sin reella kompetens bedömts ha särskild behörighet för en viss utbildning vid annan högskola, godtas normalt denna bedömning av Linnéuniversitetet till en utbildning med likartat innehåll om inte särskilda skäl föreligger. 4 (16)

5 3.6 Undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet Linnéuniversitetet ger generellt undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet för utbildningar som helt och hållet undervisas på engelska eller annat främmande språk. 3.7 Villkorsantagning Om den sökande inte uppfyller behörighetskravet i samband med sista kompletteringsdag avseende utbildningar med tidigare akademiska meriter som förkunskapskrav har Linnéuniversitetet möjlighet att anta den sökande med villkor. Antagning/reservplacering sker då med förbehållet att kravet för särskild behörighet kan styrkas senast i samband med utbildningens start. 3.8 Motsvarande kunskaper för grundläggande och särskild behörighet De regler och bedömningar som finns definierade i bedömningshandböckerna, tillämpas för antagning till nybörjarprogram och till fristående kurs om inget annat framgår av lokala beslut. Bedömningshandböckerna tas fram av en arbetsgrupp, utsedd av Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF) och revideras årligen. Linnéuniversitetet, i enlighet med fastställd delegationsordning, beslutar om motsvarande kunskaper för grundläggande och särskild behörighet som ej kan hänvisas till Bedömningshandböckerna. 4 Behörighet till utbildning på avancerad nivå 4.1 Grundläggande behörighet För tillträde till utbildningsprogram på avancerad nivå krävs grundläggande behörighet för avancerad nivå. Denna behörighet grundar sig i en erhållen examen från högskoleutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng alternativt yrkesexamen som efterfrågas för den aktuella utbildningen. Bestämmelser för grundläggande behörighet till program på avancerad nivå finns i Högskoleförordningen 7 kap Särskild behörighet Bestämmelser för särskild behörighet till avancerad nivå finns i Högskoleförordningen 7 kap 31. Av 31 framgår att de krav på särskilda förkunskaper som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleförordningen stadgar att undantag för villkor som berör den särskilda behörigheten ska göras om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att formellt uppfylla dessa. Om den sökande inte uppfyller behörighetskravet i samband med sista kompletteringsdag har Linnéuniversitetet möjlighet att anta den sökande med villkor. Antagning/reservplacering sker då med förbehållet att kravet för särskild behörighet kan styrkas senast i samband med utbildningens start. 4.3 Begäran om prövning av reell kompetens/undantag Sökande som ej kan styrka behörigheten med de meriter som efterfrågas formellt kan begära att hänsyn tas till andra betydelsefulla kunskaper och/eller erfarenheter. Prövning sker mot den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag görs på särskild blankett och ska kompletteras och bifogas enligt instruktion på blanketten. Ansökan om prövning som inkommer efter sista anmälningsdag prövas ej av Linnéuniversitetet. 5 (16)

6 5 Urval Antalet platser är begränsat på nästan all högskoleutbildning. När det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser görs normalt ett urval. Allmänna bestämmelser om urval finns i Högskoleförordningen 7 kap , samt Urval till utbildning grundnivå som ej kräver tidigare högskolestudier Platsfördelning Bestämmelser för hur platserna fördelas inom betygsgrupperna finns i Förordning 2012/712 Jämförelsetal/meritvärde För beräkning av jämförelsetal hänvisas till Högskoleförordningen, Bilaga 3 Meritvärdering av betyg, Universitet- och högskolerådets förordning 2012/712 samt till "Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning". Av högskolan beslutade urvalsgrunder Förutom det som anges ovan kan en tredjedel av platserna tilldelas i alternativt urval, högskoleförordningen 7 kap 13. Vid denna typ av urval kan hänsyn tas till följande kriterier Tidigare utbildning Särskilda prov Arbets- och/eller yrkeslivserfarenhet Annan omständighet och/eller andra kunskaper/erfarenheter som är av särskild vikt för utbildningen Kriterier för alternativt urval finns specificerade i anmälningsmaterialet under respektive utbildning där detta tillämpas. Vanligt förekommande typer av högskolan beslutade urvalsgrunder är: Avklarade högskolepoäng Sökande som läser/har läst kurser på högskola och som har minst 7,5 högskolepoäng i avklarade kurser placeras i urvalsgruppen för avklarade högskolepoäng. Sökande rangordnas efter totala antalet avklarade högskolepoäng där 165 högskolepoäng är högsta tillåtna meritvärde. Utbildning avklarad hos annan utbildningsanordnare än universitet och högskola räknas ej för akademiska meriter. Studier som bedrivits utomlands och där poängen inte finns registrerade i Ladok, räknas endast om poängomfattning på intyg finns översatt till ECTS. Antal avklarade högskolepoäng för akademiska poäng beräknas sista anmälningsdag om inte annat framgår i aktuellt anmälningsmaterial. Kursspecifik förtur Vid antagning till en kurs som inte har krav på tidigare högskolestudier får högskolan utan hinder av Högskoleförordningens 12 och 13 ge förtur åt sökande som redan är studenter vid den högskolan. Arbets- och yrkeslivserfarenhet Arbets- och yrkeslivserfarenhet beräknas i antal månader och kriterier för vilken typ av arbets- och yrkeslivserfarenhet som efterfrågas finns specificerade i anmälningsmaterialet under respektive utbildning där detta urval tillämpas. Beräkning av antalet yrkesverksamma månader för urval sker sista anmälningsdag om inte annat framgår av aktuellt anmälningsmaterial. Anställning som pågår vid anmälningstillfället 6 (16)

7 tillgodoräknas till den 30 juni för anmälan till hösttermin och till den 31 december för anmälan till vårtermin. 5.2 Alternativt urval till utbildningsprogram och kurser som ej kräver tidigare högskolestudier Vid utbildning som leder till konstnärlig examen eller då det finns särskilt beslut från Universitet- och högskolerådet kan Linnéuniversitetet besluta om urvalsgrund enligt högskoleförordningen 7 kap Vid detta urvalsförfarande kan antagning ske till samtliga platser genom alternativt urval. 5.3 Urval till valbar/valfri kurs inom program på grundnivå Studenter, som inom sitt program söker kurs, ska ges platsgaranti om denna kurs är obligatorisk i utbildningsplanen för programmet. Urval får göras för studenter som inom ett program söker en kurs som inte är obligatorisk i utbildningsplanen för programmet. Urval sker med antalet avklarade högskolepoäng som grund. Antal avklarade högskolepoäng för akademiska poäng beräknas sista anmälningsdag om inte annat framgår i aktuellt anmälningsmaterial. Studenter som söker kurs där platsgaranti inte kan erbjudas, konkurrerar med studenter från samma program och som är i samma skede av programmet. 5.4 Urval till kurser på grundnivå som kräver tidigare högskolestudier För urval till utbildningar som har tidigare högskolestudier som förkunskapskrav kan samma typ av urval användas som beskrivs under punkt 5.1 i Antagningsordningen. Därutöver kan ytterligare typer av urval förekomma. I urvalet kan en eller flera urvalsgrupper användas. Linnéuniversitetet, i enlighet med fastställd delegationsordning, beslutar om platsfördelning mellan urvalsgrupperna. Urval som grundar sig på avklarade högskolepoäng eller yrkeserfarenhet. Beräkning av "totalt antal avklarade högskolepoäng" eller "antal avklarade högskolepoäng i huvudområdet" för urval, sker sista anmälningsdag om inte annat framgår i aktuellt anmälningsmaterial. Utbildning avklarad hos annan utbildningsanordnare än universitet och högskola räknas ej. Sökande som har minst 30 högskolepoäng i avklarade kurser placeras i någon av urvalsgrupperna för avklarade högskolepoäng. Sökande rangordnas efter totala antalet avklarade högskolepoäng där 225 högskolepoäng är högsta tillåtna meritvärde. Beräkning av antalet yrkesverksamma månader där yrkeslivserfarenhet är grund för urval sker sista anmälningsdag om inte annat framgår i aktuellt anmälningsmaterial. Anställning som pågår vid anmälningstillfället tillgodoräknas till den 30 juni för anmälan till hösttermin och till den 31 december för anmälan till vårtermin. 5.5 Urval till utbildning på avancerad nivå Linnéuniversitetet, i enlighet med fastställd delegationsordning, beslutar vilka urvalskriterier som ska tillämpas. Urvalet till avancerad nivå sker mot bakgrund av tidigare utbildning på eftergymnasial nivå, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen och andra för utbildningen sakliga omständigheter. Kriterier för urval finns specificerade i anmälningsmaterialet under respektive kurs där detta tillämpas. I urvalet kan en eller flera urvalsgrupper användas. Linnéuniversitetet, i enlighet med fastställd delegationsordning, beslutar om platsfördelning mellan urvalsgrupperna. 7 (16)

8 5.6 Urval oberoende av utbildningsnivå Platsgaranti Platsgaranti innebär garanterad plats på sökt kurs/program om sökande anmäler sig i tid och följer de anvisningar som finns specificerade i antagningsbeskedet. Platsgaranti ges under förutsättning att kursen/programmet har tillräckligt många sökande samt att behörighetskraven uppfylls Särskilt urval Sökande kan i undantagsfall antas genom särskilt urval. (Högskoleförordningen 7 kap 16) En sökande kan beviljas förtur till en sökt utbildning av Linnéuniversitetet om: 1. den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt angivna urvalsgrunder och då den sökande samtidigt anses besitta kunskaper som är särskilt betydelsefulla för den sökta utbildningen och/eller av vikt för det yrkesområde som utbildningen förbereder för, 2. den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt angivna urvalsgrunder och den sökande åberopar medicinska skäl/funktionsnedsättning som begränsat konkurrenssituationen och/eller valet av utbildning. Antagning efter särskilt urval sker under förutsättning att: behörighetsvillkoren uppfylls, meritvärdet ligger på rimlig nivå i relation till poänggränsen för att antas till den aktuella utbildningen. Ansökan om särskilt urval ställs direkt till Linnéuniversitet. 6 Antagning och reservantagning Antagning till utbildning sker under förutsättning att sökanden uppfyller kraven för grundläggande och eventuell särskild behörighet samt i den mån plats kan erbjudas. 6.1 Antagning till program, fristående kurs och kurs inom program Beslut om antagning meddelas via UHR på nationellt antagningsbesked eller Linnéuniversitetet via särskilt antagningsbesked. Sökande som inkommit med anmälan inom föreskriven tid erhåller ett antagningsbesked som meddelar om den sökande är antagen till, reservplacerad på och/eller är struken från den sökta utbildningen. I 5 8 förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor finns det bestämmelser om att betalning av studieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning. Förordning (2010:544). Det är vanligtvis svarskrav på antagningsbeskedet. Svaret ska meddelas inom föreskriven tid till UHR eller den myndighet som anges på antagningsbeskedet. Svaret ska vara myndigheten tillhanda det datum som anges på antagningsbeskedet. Sökande som ej ombesörjt att svaret inkommit till myndigheten inom föreskriven tid förlorar sin plats/reservplats. Om det ej är svarskrav i den aktuella antagningen eller för det sökta anmälningsalternativet framgår detta av aktuellt antagningsbesked. 8 (16)

9 6.2 Antagning till fristående kurs efter sista registreringsdatum Antagning till kurs efter det att reservantagningen är avslutad, kan ske under förutsättning att: sökande med bättre reservplacering på kursen har erbjudits plats och möjlighet att genomgå kursen eller 2/3 av den sökta kursens poängomfattning redan är avklarad. 6.3 Antagning till pågående program Sökande kan antas till program efter att detta redan påbörjats, förutsatt att det finns ledig plats samt om den grundläggande och särskilda behörigheten uppfylls. Den sökande ska i huvudsak uppfylla de krav på kurser som ingår i programmet till den termin ansökan avser. Antagning får ske tidigast en termin efter det att utbildningen ursprungligen påbörjas i de fall då det förekommit kvarstående reserver till den utbildningen. Anmälan om antagning till pågående program ska vara Linnéuniversitet tillhanda senast den 15 april inför en hösttermin och den 15 oktober inför en vårtermin. Eventuellt urval görs mot bakgrund av betyg och högskoleprov. Antagning till pågående program kan ske på något av följande sätt: Byte av studieort Byte av program Antagning till senare del av program Byte av inriktning inom program 6.4 Reservantagning Reserver ska antas i den ordning de har blivit placerade i reservlistorna. Antagen reserv ska ha meddelats om antagning till utbildning innan nästa reserv kan kallas. Reservplacerad sökande kan inte erhålla utbildningsplats genom att närvara vid introduktionsmötet. 7 Registrering Registrering på kurs eller program görs elektroniskt av student i anslutning till utbildningsstart. För vissa kurser/program kan registrering ske på annat sätt. Student som inte varit närvarande vid obligatorisk utbildningsintroduktion och ej heller meddelat förhinder förlorar sin plats. Den som meddelat förhinder till introduktionsmötet ska registrera sig vid ansvarig institution enligt deras instruktioner och inom den tid som meddelas. Student som tidigare varit registrerad på kurs eller program och inte har några studieresultat i Ladok deltar i ordinarie antagning. Student med avklarade moment i en kurs eller ett program hänvisas till ansvarig institution för förfrågan om möjlighet till omregistrering. Linnéuniversitetet kan då man bedömer det nödvändigt lägga in tidigt avbrott på kurs för enskild student då denna genom utebliven närvaro eller på annat sätt ej visat sig aktiv på den aktuella kursen vilken hon/han registrerat sig. Beslutet måste omgående meddelas berörd student. Står beslutet i strid med studentens uppfattning ska det hävas. 8 Överintag Till flertalet av utbildningarna görs ett så kallat överintag, vilket innebär att man antar fler sökande till utbildningen än vad det finns platser. Ett återbud till plats leder därför inte automatiskt till att nästa reserv antas. Överintag görs för att man i så hög grad som möjligt 9 (16)

10 vill undvika att reserver erbjuds studieplats i nära anslutning till studiestart. Den reservplacering som meddelas på antagningsbeskedet kan därför innefatta ett visst överintag. 9 Anstånd med studiestart, studieuppehåll och studieavbrott Anstånd med studier och studieuppehåll för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå är reglerat i Högskoleförordningen 7 kap 33. Universitet- och högskolerådet meddelar närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.(förordning 2012:712) 9.1 Anstånd med studiestart Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom exempelvis uppskjuten ledighet enligt studieledighetslagen, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller vård av barn. Skälet ska vara av den art att den sökande inte själv kunnat råda över det och det ska ha uppkommit efter ansökningstidens utgång. Anstånd med studiestart medges endast antagna och kan beviljas upp till 18 månader, men i normala fall i högst ett år. Anstånd gäller normalt till den utbildning man antogs. Förändringar av utbildningsutbudet kan dock innebära att man erbjuds plats på den utbildning vilken bäst motsvarar den till vilken man ursprungligen antogs. Ansökan om anstånd ska lämnas skriftligt tillsammans med intyg som styrker uppgifterna. 9.2 Studieuppehåll Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten. Om det finns särskilda skäl kan en student medges att få fortsätta sina studier efter studieuppehållet. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Ansökan om studieuppehåll ska lämnas skriftligt tillsammans med intyg som styrker uppgifterna. 9.3 Studieavbrott Formellt besked om studieavbrott meddelas av student på särskild blankett till Linnéuniversitetet. Student som lämnar studierna i mer än en termin utan att ansöka om studieuppehåll eller på annat sätt meddela sig anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma endast om det finns ledig plats som inte behövs för dem som återkommer efter studieuppehåll eller för student som antagits till pågående program enligt punkt Förberedande utbildning med platsgaranti Sökande kan antas till utbildningar vilka ger platsgaranti till vissa av universitetets program efter avklarade studier. Vilka program det gäller framgår av anmälnings- och informationsmaterialet för Linnéuniversitetet. Platsgarantin gäller endast till närmast påföljande start av aktuell utbildning efter avklarad utbildning samt under förutsättning att basåret/utbildningen är avklarad med godkänt resultat. För dessa förberedande utbildningar gäller att till respektive program med reserverade platser, kan maximalt platsantal fastställas för dessa studenter. Om antalet anmälningar till ett visst program överstiger antalet reserverade platser, görs urval på gymnasiebetyg. 10 (16)

11 11 Inresande utbytesstudenter För studenter som av sitt hemuniversitet nominerats som utbytesstudenter vid Linnéuniversitetet gäller särskilda regler avseende antagning Anmälan och anmälningstider Anmälan ska vara universitetet tillhanda senast den 15 april inför en hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. För att anmälan därefter ska behandlas förutsätts att den kompletteras med erforderliga dokument. I undantagsfall kan andra anmälningstider förekomma. Anmälan efter sista anmälningsdag och kursbyte betraktas som sen anmälan och ställs direkt till Antagningen på särskild blankett. Sen anmälan behandlas i mån av tid och plats Behörighet De nominerde studenternas respektive hemuniversitet ansvarar för att de uppfyller de krav som finns i gällande avtal avseende generell behörighet till högskolestudier och förkunskaper i engelska (engelska B2 enligt europaskalan). Antagningen vid Linnéuniversitet ansvarar för kontroll av särskild behörighet för respektive kurs och program Platsfördelning och urval De nominerade studenternas anmälningar bedöms och prövas efter det att deras anmälan bedömts som fullständig och antas därefter löpande. Är utbildningsplatserna begränsade rangordnas de sökande efter det datum då deras anmälan bedömdes som fullständig. I undantagsfall eller då annat framgår av gällande avtal kan urval ske på annat sätt. Eventuell reservantagning sker i den ordning som de nominerade placerats. Som utbytesstudent kan man antas till maximalt 45 högskolepoäng på motsvarande heltid per termin Beslut om antagning Beslut om antagning meddelas på nationellt eller särskilt antagningsbesked. Utbildningsplats förutsätter att den nominerade bekräftat erbjudandet om antagning inom föreskriven tid. Om oriktiga handlingar bifogats har universitetet rätt att återkalla beslut om antagning. Återkallning av antagning sker även om utbildning påbörjats. 12 Överklagande Beslut om att sökande inte uppfyller kraven på behörighet till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå samt beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren kan överklagas. Överklagande ska ställas till Överklagandenämnden för Högskolan och ska skickas till: Överklagandenämnden för högskolan Linnéuniversitetet Växjö Överklagande ska vara myndigheten tillhanda senast tre veckor efter det att den sökande tagit del av beslutet och beslutet, normalt antagningsbeskedet, ska bifogas överklagandet. Beslut från Överklagandenämnden kan inte överklagas. 11 (16)

12 Lokal antagningsordning för utbildning på forskarnivå Innehåll Allmänt om antagningsordning 1. Tillträde till utbildning på forskarnivå 2. Behörighet till utbildning på forskarnivå 3. Annonsering och ansökningsförfarande 4. Urval 5. Antagning och antagningsbeslut 6. Överklagande 12 (16)

13 Allmänt om antagningsordning Regler för antagning fastställs av regeringen och återfinns i högskoleförordningens 7 kap. Enligt Högskoleförordningen 6 kap. 3 ska denna antagningsordning finnas tillgänglig: Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Förordning (2010:1 064). Antagningordningen har fastställts av Universitetsstyrelsen och gäller tills vidare. Beslutsnivåer regleras i universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar. Förordningstext (kursiv) är hämtad från Högskoleförordningens 7 kap. 1 Tillträde till utbildning på forskarnivå 34 Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 36 Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Vid Linnéuniversitetet tillämpas inte utbildningsbidrag för doktorander som finansieringsform för utbildning på forskarnivå. De finansieringsformer som är möjliga för utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet är anställning som doktorand (intern- eller externfinansierad), externfinansiering genom anställning hos annan arbetsgivare, för adjunkter särskilt avsatta medel, egenfinansiering samt stipendiefinansiering. Om en sökande önskar antas med annan finansiering än internfinansierad doktorandanställning ska hållbarheten i finansieringsplanen prövas. 13 (16)

14 2 Behörighet till utbildning på forskarnivå 39 Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2006:1053) Övergångsregler Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni Särskild behörighet De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, särskild yrkeserfarenhet, och nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. Övergångsreglerna (ovan) innebär att den som har genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng enligt tidigare poängsystem, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, har grundläggande behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå. De organ som bereder och beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå ska ange och dokumentera de särskilda skäl som föreligger vid undantag från kravet på grundläggande behörighet. De särskilda behörighetsvillkoren anges i den allmänna studieplanen för respektive ämne på forskarnivå. 3 Annonsering och ansökningsförfarande 37 Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas 1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller 3. om det finns liknande särskilda skäl. 14 (16)

15 Studieplatser på forskarnivå och anställning som doktorand vid Linnéuniversitetet ska utannonseras offentligt och löpande under året, med undantag för de fall som tas upp i förordningstexten ovan. Utannonsering är normalförfarandet och ska tillämpas när det finns lediga studieplatser med finansiering för utbildning på forskarnivå, oavsett om finansieringen är intern eller extern. Särskilda skäl (punkt 3 ovan) till att inte annonsera/informera om platser för och finansiering av studier på forskarnivå ska tillämpas restriktivt. Särskilda skäl kan vid Linnéuniversitetet gälla under följande omständigheter: När det finns medel avsatta för en namngiven adjunkt anställd vid Linnéuniversitetet att genomgå utbildning på forskarnivå som kompetensutveckling/kompetenshöjning. När en doktorand antagen vid Linnéuniversitetet vill bli antagen till utbildning på forskarnivå i annat ämne. När en doktorand som genomgått utbildning med licentiatexamen som slutmål ansöker om att antas till senare del av utbildning på forskarnivå, med slutmål doktorsexamen. När en doktorand är stipendie- eller egenfinansierad. När externa medel beviljats för projekt i vilket anslagsgivarna har krävt namngiven doktorand i ansökan. Beslut om undantag från annonsering/information fattas enligt gällande besluts- och delegationsordningar. För att ansöka till utbildning på forskarnivå ska avsedd ansökningsblankett användas. Blanketten finns tillgänglig på universitetets webbsidor för forskning/utbildning på forskarnivå. Till blanketten ska bifogas dokument som styrker grundläggande och särskild behörighet samt övriga handlingar som efterfrågas. 4 Urval 41 Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge den sökande företräde framför andra sökande. I den allmänna studieplanen för respektive ämne på forskarnivå regleras bedömningsgrunderna som tillämpas vid urval. Om ytterligare bedömningsgrunder tillämpas ska detta anges i anställningsprofilen och ledigkungörelsen. Bedömningen av de sökande i förhållande till bedömnings- och urvalsgrunder, och den rangordning som görs, ska dokumenteras. 15 (16)

16 5 Antagning och antagningsbeslut 38 En högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett område får utan ny antagning besluta att en doktorand som har antagits vid något annat universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan och fortsätta sin utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagda till den högskolan inom det område som tillståndet att utfärda examina avser. Det som sägs i första stycket ska också gälla om en högskola genom att ha getts benämningen universitet har fått rätt enligt 1 kap 11 högskolelagen (1992:1434) att utfärda examina på forskarnivå. Forskarstuderande antas i ett visst ämne med antingen doktors- eller licentiatexamen som slutmål. Forskarstuderande ska som regel antas med doktorsexamen som slutmål. Endast personer som dels är yrkesverksamma, dels önskar en påbyggnad eller fördjupning inom ett forskningsfält, eller som vid ansöknings- och antagningstillfället önskar bli antagna med licentiatexamen som slutmål, får antas till denna. Beredning och beslut om antagning genomförs och fattas i enlighet med gällande beslutsoch delegationsordning och lokala regler för utbildning på forskarnivå. Antagningsprocessen ska dokumenteras och relevant beslutsunderlag ska tillställas beslutande organ, oavsett om antagning tillstyrks eller avstyrks. När en doktorand antas ska antagningsbeslut utfärdas. Beslut om tidavräkning, i de fall det är aktuellt, fattas i samband med antagning. Huvudhandledare, biträdande handledare och examinator utses i samband med antagning. Om ett ämne byter benämning och en ny allmän studieplan fastställs ska övergångsbestämmelser och bestämmelser för överflyttning framgå i den nya allmänna studieplanen. Doktorander ska utifrån dessa gällande bestämmelser i möjligaste mån beredas tillfälle att övergå till att följa den nya allmänna studieplanen. Beslut om ny antagning är i dessa fall inte nödvändigt. 6 Överklagande I Högskoleförordningen, kap 12, regleras vilka beslut av en högskola som får överklagas. Dessa finns även angivna på Överklagandenämndens för högskolan webbplats, Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas. Beslut om undantag från krav på grundläggande behörighet kan inte överklagas. 16 (16)

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11 Dnr: UmU 500-1168-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1. Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-02-20 Dnr: FS 1.1.2-25-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2017/425-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 2.1-600/13 154 Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2015/115-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2015-04-07 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-04-11. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.4.4-3467 Exp. den: 2012-11-06 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-08-30 Dnr 2005/704 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Antagningsordning för läsåret 2014-2015

Antagningsordning för läsåret 2014-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (25) Antagningsordning för läsåret 2014-2015 Denna föreskrift har genom beslut den 16 oktober fastställts av styrelsen att gälla för läsåret 2014-2015. Beslutad med stöd

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1053 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om högskoleförordningen

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) 2015-02-09 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 3 2.1 Behörighet

Läs mer