Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01)"

Transkript

1 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Anmälan Anmälningsavgift Anmälan till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram Sen anmälan och efteranmälan Behörighet Behörighet till studier på grundnivå Behörighet till studier på avancerad nivå Behörighet vid antagning till senare del av program Behörighet till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram Behörighet inom samarbetsavtal Behörighet till fristående kurser Motsvarandebedömning, undantag och reell kompetens Urvalsgrunder och platsfördelning Urval Alternativa urvalsgrupper Urvalsregler vid antagning till senare del av program Separat antagning av avgiftsskyldiga Urvalsregler vid antagning till fristående kurser Garantiplats efter behörighetsgivande förutbildning Garantiplats på masterprogram för KTH:s civilingenjörer Särskilda skäl Antagning Beslut om antagning Reservantagning Antagning av fristående studerande till examensarbete Antagning till civilingenjörsprogram för studerande på Öppen ingång Antagning utanför ordinarie rutiner Anstånd Upprop Inskrivning Överklagande Bilaga 1 Områdesbehörighet/Särskild behörighet (15)

2 1 Inledning Fastställd av Universitetsstyrelsen Diarienummer: V , ks-kod 1.2 Gäller fr.o.m Denna antagningsordning grundar sig på Högskoleförordningen (1993:100) Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till ) Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 2009:1, giltig från och HSVFS 2010:1, giltig från ) Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; (HSVFS 2011:11, giltig från och med ) Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2013:1) Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter (HSVFS 2007:8) Högskoleverkets föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter (HSVFS 2011:10, giltig från och med ) Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter (UHRFS 2013:2) Högskoleverkets föreskrifter om standardbehörigheter (HSVFS 1996:21) Universitetsstyrelsens beslut protokoll nr 5-11, dnr V , doss Bakgrund Enligt Högskoleförordningen 6 kap 3 är KTH skyldig att upprätta en antagningsordning. I den beskrivs de regler som KTH tillämpar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vad gäller anmälan, behörighet och urval samt hur beslut om antagning fattas och hur beslut om behörighet överklagas. För utbildning på forskarnivå finns en separat antagningsordning. Universitetsstyrelsen har beslutat att fastställa antagningsordning med bilagor för KTH enligt nedan. Bilaga: Områdesbehörighet/Särskild behörighet 2 Anmälan I enlighet med HF 7 kap. 4 ska anmälan till KTH:s utbildningar göras inom den tid och den ordning som KTH bestämmer. För merparten av KTH:s utbildningar sker anmälan via de av UHR ägda hemsidorna antagning.se och universityadmissions.se. Olika tidplaner gäller beroende på vilken utbildning man söker. Information 2 (15)

3 och anvisningar gällande utbildningsutbud, anmälan och behörighet finns på KTH:s webbsida samt på UHR:s webbsidor. Sökande ansvarar själva för att de anmäler sig och styrker behörighet enligt de krav som KTH bestämt. 2.1 Anmälningsavgift För utbildning på grund- och avancerad nivå tas en anmälningsavgift om 900 svenska kronor ut av medborgare i länder utanför EU/EES som inte omfattas av de undantagsregler som fastställs på universityadmissions.se. När anmälan sker via universityadmissions.se eller antagning.se administreras avgiften via UHR. I annat fall sker betalning direkt till KTH. Anmälningar behandlas inte förrän sökande antingen betalat anmälningsavgift eller styrkt avgiftsfrihet. 2.2 Anmälan till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram Anmälan till masterprogrammet ska göras enligt KTH:s anvisningar. I de fall behörighetsgivande meriter inte finns registrerade i Ladok på KTH måste de styrkas med vidimerade kopior. För att anmälan ska behandlas ska den sökande under vårterminen vara registrerad på termin 6 på civilingenjörsprogram på KTH. 2.3 Sen anmälan och efteranmälan Sena anmälningar, det vill säga anmälningar som görs efter sista anmälningsdag fram till urval 2, kan göras så länge utbildningen är sökbar. Sena anmälningar placeras efter alla i tid inkomna anmälningar, i turordning efter ankomstdatum. Efter urval 2 påbörjas efterantagning till de utbildningar där det finns lediga platser alternativt där det kan bli aktuellt med reservantagning. Anmälan placeras i turordning efter ankomstdatum. Till kurser tas inga anmälningar emot efter kursstart i enlighet med Rektors beslut 727/1999. Sena anmälningar och efteranmälningar hanteras i mån av tid och lediga platser på sökt utbildning. 3 Behörighet 3.1 Behörighet till studier på grundnivå För behörighet till KTH:s utbildningar på grundnivå krävs grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen. Dessutom krävs särskild behörighet/områdesbehörighet, som redovisas i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8, HSVFS 2011:10 och UHRFS 2013:2). Universitetsstyrelsen vid KTH har fattat kompletterande beslut om behörighet, som redovisas i bilaga Behörighet till studier på avancerad nivå För grundläggande behörighet till master- och magisterprogram gäller: examen på grundnivå eller yrkesexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen För behörighet till master- och magisterprogram med engelska som undervisningsspråk gäller: 3 (15)

4 Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande undantag för kravet på svenska För behörighet till magisterprogram med svenska som undervisningsspråk gäller: Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. Sökande som vid ansökningstillfället saknar examen på grundnivå eller yrkesexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen kan beviljas villkorlig behörighet. Villkorlig behörighet kan beviljas om ovanstående fordringar av examen bedöms vara uppfyllda senast vid registrering på sökt program. Intyg från universitet/högskola, som styrker att pågående utbildning kommer att leda till en behörighetsgivande examen, måste bifogas anmälan. Information om villkorlig behörighet ska framgå i antagningsbeskedet. Kontroll av examen på grundnivå sker i samband med registrering. Till masterprogram på engelska sker det av KTH:s antagningsgrupp enligt beslut UF-2011/0559. En student som antagits genom villkorlig behörighet måste uppvisa att villkoret för grundläggande examen uppfyllts innan KTH kan utfärda en examen på avancerad nivå. Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå fastställs i respektive programs utbildningsplan. Kraven på särskild behörighet beslutas utifrån vilka kunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och får avse akademiska eller praktiska kunskaper. 3.3 Behörighet vid antagning till senare del av program Antagning till senare del av program kan ske från och med årskurs två. För kandidat-, högskole-, och civilingenjörsprogram är antagning till senare del av program möjlig till årskurs två och tre. Till Arkitektutbildningen är antagning till senare del av program möjlig från årskurs två till fem. För att kunna antas till senare del av program på KTH måste den sökande ha grundläggande och särskild behörighet till årskurs ett på sökt program. Utöver detta ställs ytterligare krav på särskild behörighet. För att vara behörig till årskurs två, senare del av Arkitektutbildningen krävs: slutförda kurser motsvarande minst 60 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom årskurs ett på Arkitektutbildningen på KTH. För att vara behörig till årskurs två, senare del av civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram krävs: slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program på KTH, varav minst 35 högskolepoäng ska tillhöra årskurs 1 på det program som sökts. Ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer för vissa program. Se För att vara behörig till årskurs två, senare del av kandidatprogram krävs: 4 (15)

5 slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program på KTH. Om en sökande ska antas till årskurs 3 eller högre på ett program krävs även att uppflyttningskraven till aktuell årskurs är uppfyllda i enlighet med beslut UF För att kunna antas till senare del av tvåårig högskoleutbildning på KTH måste den sökande ha grundläggande och särskild behörighet till sökt program samt slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program på KTH. 3.4 Behörighet till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram Vid antagning till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram ges undantag för det annars gällande kravet på grundläggande behörighet till avancerad nivå. Behörighetskrav för civilingenjörsstudenter på KTH är istället av KTH beslutade uppflyttningskrav: totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2. Kursen examensarbete för kandidatexamen ska vara slutförd innan studierna på masterprogrammets år 1 påbörjas. Därutöver gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram. För sökande som vid tidpunkten för anmälan till masterprogram inte uppfyller behörighetskraven finns möjlighet att fram till 15 september komplettera med behörighetsgivande meriter. Efterantagning görs av KTH:s antagningsgrupp efter information från program om vilka studenter som är behöriga och ska antas. 3.5 Behörighet inom samarbetsavtal Antagning till program på avancerad nivå som ges i samarbete med andra lärosäten regleras separat och genom avtal. För program inom samarbetsavtal ska lägst samma behörighetskrav som för KTH:s ordinarie program gälla. Om kraven är högre ställda vid ett annat universitet än på KTH kan det påverka KTH:s beslut om antagning. För mer information se respektive programs utbildningsplan samt berörda avtal. 3.6 Behörighet till fristående kurser Anslagsfinansierade vidareutbildningskurser på grundnivå och avancerad nivå inrättas inom ramen för det utrymme som universitetsstyrelsen fastställt för vidareutbildning. I detta utbud kan även kurser inom KTH:s ordinarie program ingå. Kurser i årskurs 1 på KTH:s utbildningsprogram på grundnivå/teknisk basutbildning ingår inte i detta utbud och är därför inte sökbara som fristående kurs. För att antas till en vidareutbildningskurs eller en programkurs vid KTH ska de grundläggande kraven för utbildning som påbörjas på grundnivå respektive avancerad nivå uppfyllas enligt Högskoleförordningen. Därutöver kan, om kursen så kräver, ytterligare behörighetskrav ställas. Kurser på avancerad nivå kräver alltid akademiska meriter samt styrkta kunskaper i svenska och/eller engelska, beroende på vilket undervisningsspråk som används. Vilka behörighetskrav som gäller för en kurs framgår av respektive kursplan. För kurser på grundnivå som ges helt på engelska kan undantag medges från kravet på svenska. 5 (15)

6 3.7 Motsvarandebedömning, undantag och reell kompetens En motsvarandebedömning innebär att den sökande bedömts ha likvärdiga kunskaper med den som uppfyller de formella kraven för behörighet. Det kan vara äldre utbildningsformer och andra gymnasiala eller eftergymnasiala utbildningar, utländska utbildningar och i vissa fall även test. Den som formellt inte uppfyller behörighetskraven kan även ansöka om undantag eller prövning av reell kompetens. Ansökan tillsammans med skriftlig motivering och intyg/betyg som styrker de meriter som åberopas görs i samband med anmälan enligt KTH:s anvisningar. En bedömning av den reella kompetensen grundar sig normalt på kunskaper och erfarenheter som förvärvats utanför eller efter avslutad utbildning på ungdomsgymnasieskolan eller annan skolutbildning (t ex grundskola) eller motsvarande. KTH ska, genom en individuell bedömning av reell kompetens eller undantag, pröva alla relevanta förkunskaper och erfarenheter som den sökande åberopar i sin anmälan. Sökande som har godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk A och B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och 6, Matematik A eller Matematik 1a, 1b eller 1c och Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b samt tre års arbetslivserfarenhet fr.o.m. 1 juli det år som den sökande fyllt 19 år beviljas reell kompetens för grundläggande behörighet i enlighet med SUHF:s rekommendationer. Övrig bedömning av reell kompetens görs av KTH. Antagningshandläggare och centrala studievägledare gör denna prövning. Beslut fattas av chefen för Avdelningen för utbildningsadministration på delegation från förvaltningschefen och meddelas i det nationella antagningsbeskedet. Undantag innebär att den sökande befrias från ett eller flera behörighetsvillkor för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle. KTH kan ge undantag då den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att vara behörig vare sig med formella meriter eller med reell kompetens. 4 Urvalsgrunder och platsfördelning 4.1 Urval Vid en konkurrenssituation ska ett urval göras. Nationella urval genomförs enligt de urvalsregler som Högskoleförordningen föreskriver. För att delta i urval måste den sökande uppfylla såväl grundläggande som särskild behörighet till sökt utbildning. På civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar, kandidatprogram samt tekniskt basår/bastermin tillsätts två tredjedelar av platserna på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av resultat på högskoleprovet. 4.2 Alternativa urvalsgrupper På masterprogram med engelska som undervisningsspråk är urvalet baserat på följande kriterier: universitet, studieresultat (t.ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala Vid lika meritvärde används lottning. 6 (15)

7 På Arkitektutbildningen tillsätts högst hälften av platserna genom provurval, Arkitektprovet. Anmälan till provet görs i särskild ordning enligt anvisningar på Detta provurval genomförs av KTH och provresultatet läggs in i det nationella antagningssystemet, med de sökande rangordnade av KTH, UHR eller något av de provmedverkande lärosätena. Resterande platser på utbildningen tillsätts på grundval av betyg, två tredjedelar, och högskoleprov, en tredjedel. På civilingenjörsutbildningarna teknisk fysik, farkostteknik och elektroteknik tillsätts högst en tredjedel av platserna genom ett provurval. Detta provurval genomförs av KTH i form av ett test i matematik och fysik, det så kallade matematik- och fysikprovet. Anmälan till provet görs i särskild ordning enligt anvisningar på där också sista anmälningsdatum till provet anges. Urval till resterande platser görs i enlighet med Högskoleförordningen, det vill säga minst en tredjedel av det totala antalet platser fördelas till sökande med betyg och minst en tredjedel av det totala antalet platser fördelas till sökande med högskoleprovsresultat. På högskoleutbildningen i byggproduktion, 120 högskolepoäng tillsätts två tredjedelar av platserna genom betygsurval. Högskoleprovurval tillämpas på en tredjedel av platserna. Upp till 20 % av de sammanlagda platserna viks åt behöriga sökanden med styrkt praktisk yrkeslivserfarenhet från byggoch anläggningsområdet. För placering i urvalsgruppen krävs minst två års yrkesverksamhet på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid inom bygg- och anläggningsområdet. Den sammanlagda arbetsperioden skall vara avslutad före sista anmälningsdag och tidigast sex år dessförinnan. Om flera sökande har minst två års yrkeslivserfarenhet används lottning. 4.3 Urvalsregler vid antagning till senare del av program Antagning till senare del av program sker i mån av plats och resurser. Skolchef för respektive skola fastställer hur urval till platserna ska göras. Urvalsprinciperna ska bygga på tidigare prestationer på högskolestudier, poäng, betyg och studietid. Berörda grundutbildningsansvariga ska samarbeta vid övergångar mellan program på KTH. 4.4 Separat antagning av avgiftsskyldiga Behöriga avgiftsskyldiga sökande till KTH:s masterprogram med engelska som undervisningsspråk konkurrerar i en separat urvalsgrupp. Avgiftsskyldiga sökande som gör en sen anmälan kan komma att konkurrera i samma urvalsgrupp som avgiftsbefriade sökande utifrån de fastställda reglerna för sen anmälan/efteranmälan. Antagna sökande vars avgiftsstatus ändras efter urval 1 behåller sin utbildningsplats. KTH förbehåller sig rätten att upphäva beslutet om antagning om avgiftsstatus fastställdes på felaktiga grunder. 4.5 Urvalsregler vid antagning till fristående kurser Om konkurrens om platserna uppstår sker ett seriellt urval enligt regler som fastställts i rektors beslut UF-2010/0216. De sökande rangordnas då enligt följande: 1. sökande med civilingenjörs-, arkitekt- eller högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, teknologie magister- eller masterexamen samt sökande med gymnasielärarexamen. 2. sökande med annan examen på grundnivå. 3. övriga behöriga sökande. I sista hand tillämpas lottning. 7 (15)

8 4.6 Garantiplats efter behörighetsgivande förutbildning Ett visst antal nybörjarplatser reserveras varje år för studerande som slutfört och godkänts i samtliga kurser på Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 vid KTH. Antalet reserverade platser är så stort att samtliga studerande, efter fullgjord utbildning, garanteras plats inom någon av KTH:s ingenjörsutbildningar. Minst hälften av garantiplatserna reserveras inom civilingenjörsutbildningarna. Anmälan till garantiplats på KTH görs på antagning.se enligt av KTH:s anvisningar. Den som vill utnyttja sin garantiplats måste även lämna in en ifylld blankett till sin studievägledare på KTH senast sista dag för anmälan. Sökande från Tekniskt basår respektive Tekniskt basår, termin 2 konkurrerar om platser i var sin urvalsgrupp. Den sökande kan också konkurrera med sitt gymnasiebetyg i betygsgruppen och sitt provresultat i högskoleprovsgruppen samt, i de fall det tillämpas, provresultat från matematik- och fysikprovet. Den som efter genomförd behörighetsgivande förutbildning har antagits och tagit en utbildningsplats på KTH i anspråk har, oavsett i vilken urvalsgrupp antagning har skett, förbrukat sin garantiplats. Om det finns fler sökande än platser till en viss utbildning görs ett urval baserat på ett jämförelsetal som beräknas utifrån individens slutbetyg på kurser som ingår i Tekniskt basår respektive Tekniskt basår, termin 2. Om det finns flera sökande med samma jämförelsetal i en urvalsgrupp är det rangordningen av sökalternativen som avgör. I sista hand tillämpas lottning. Den som blir godkänd på Tekniskt basår respektive Tekniskt basår, termin 2 först efter urval 2 kan endast tilldelas plats till program där det fortfarande finns ledig garantiplats. Resultaten på Tekniskt basår respektive Tekniskt basår, termin 2 måste vara slutförda innan uppropet på ingenjörsutbildningen. Under förutsättning att grundläggande och särskild behörighet till sökta program på KTH är uppfylld kan den som inte på utsatt tid har slutfört Tekniskt basår respektive Tekniskt basår, termin 2 eller som av annat skäl inte kan påbörja sina studier i anslutning till programstart, ansöka om garantiövergång vid ett senare ansökningstillfälle. Detta så länge som nuvarande utformning av behörighetsgivande förutbildning och reglerna för garantiplatstilldelning gäller. Den som läst basår på KTH tidigare år, när matematik motsvarande kursen Matematik E inte ingick, och väljer civilingenjörsutbildning behöver komplettera med matematik för att få full behörighet motsvarande matematik E. Se bilaga 1 Områdesbehörighet/särskild behörighet. 4.7 Garantiplats på masterprogram för KTH:s civilingenjörer De sökande har platsgaranti till masterprogram som deras civilingenjörsprogram är mappat till under förutsättning att de uppfyller behörighetskraven. 4.8 Särskilda skäl Behöriga sökande kan i undantagsfall antas på andra grunder, särskilda skäl, exempelvis medicinska och/eller psykosociala skäl, tidigare utbildning eller andra kunskaper av värde för utbildningen. Även andra faktorer av betydelse kan beaktas vid prövningen. Samtliga alternativ att öka sina möjligheter att antas till sökt utbildning ska vara uttömda av den sökande, t ex arkitektprovet för arkitektutbildningen eller högskoleprovet. 8 (15)

9 En skriftlig ansökan med motivering och samtliga åberopade betyg/intyg ska vara KTH tillhanda senast sista anmälningsdag i aktuell antagningsomgång. Alla åberopade skäl ska styrkas med korrekt dokumentation. Prövningen görs av en grupp bestående av samordnare för studenter med funktionsnedsättning och antagningshandläggare. Beslut fattas av chefen för Avdelningen för utbildningsadministration på delegation från förvaltningschefen, och meddelas i det nationella antagningsbeskedet. 5 Antagning 5.1 Beslut om antagning Beslut om antagning meddelas normalt av UHR genom maskinellt framtagna antagningsbesked. Av beskeden framgår om den sökande är antagen alternativt reservplacerad. De maskinella antagningsbeskeden som skickas via antagning.se och universityadmissions.se gäller som KTH:s beslut. Vid antagning utanför det nationella antagningssystemet utfärdar KTH egna antagningsbesked. För vissa utbildningar inom samarbetsavtal meddelas beslut om antagning i besked utfärdat av koordinerande universitetet/konsortier. Därutöver ska den antagne få ett antagningsbesked från de universitet där del av studierna genomförs. Beslut om antagning till senare del av program fattas av respektive skolas grundutbildningsansvarig på delegation av rektor och meddelas genom antagningsbesked från antagning.se. 5.2 Reservantagning Beslut om antagning av eventuella reserver fattas av respektive skolas grundutbildningsansvarig på delegation av rektor. Reserver antas i turordning i den urvalsgrupp där reservantagning ska ske och varje reserv måste kontaktas, samt få en chans att tacka ja eller nej till platsen, innan frågan går till nästa reserv på listan. Reserverna kan kontaktas via telefon och/eller e-post. Svar från anhörig måste styrkas med fullmakt. I sista hand kan reserver meddelas med brev. Svar ska då lämnas inom tre dagar från brevets datering. Utbildningsfunktionsansvarig på respektive skola ansvarar för att de kontaktade reservernas besked noteras skriftligen. Dessa noteringar arkiveras av respektive skola i enlighet med KTH:s dokumenthanteringsplan. En sökande som har blivit upprättad och reservplacerad förs in på rätt rangordningsplats i rätt urvalsgrupp. Vid upprättningar kan flera sökande få samma rangordningsnummer. Reserver med samma rangordningsnummer ska antas samtidigt. För att uppnå korrekt platsfördelning mellan urvalsgrupper ska fördelningen av reservplatser göras med hänsyn till den andel av antal antagna varje urvalsgrupp ska ha. I de fall det inte finns fler sökande i en urvalsgrupp tas nästa reserv ur valfri urvalsgrupp. 5.3 Antagning av fristående studerande till examensarbete Fristående studerande som vill anmäla sig till examensarbete på KTH anmäler sig på samma blankett som används för KTH:s programstudenter. För antagning krävs uppfyllda behörighetskrav samt godkännande av berörd skolledning. 9 (15)

10 5.4 Antagning till civilingenjörsprogram för studerande på Öppen ingång Antagning till civilingenjörsprogrammen för studerande på Öppen ingång sker inför start av årskurs 2. Studenterna ska registreras på termin 3 och har rätt att tillgodoräkna sig samtliga avklarade kurser från Öppen ingång. Enligt rektorsbeslut ska antal platser per civilingenjörsprogram avsatta till studerande på Öppen ingång beräknas som minst 15 % av nominellt antal platser enligt rektors dimensioneringsbeslut vid antagning till årskurs 1 för det aktuella programmet föregående år. 5.5 Antagning utanför ordinarie rutiner När antagning till KTH:s utbildningar på grund- och avancerad nivå sker utanför ordinarie antagningsomgångar gäller reglerna för respektive utbildningsform, men andra datum för anmälan kan bli aktuella. Antal studieplatser, sista anmälningsdatum samt datum för urval ska på förhand beslutas av grundutbildningsansvarig och meddelas KTH:s antagningsgrupp i god tid innan antagningsprocessen börjar förberedas. I de fall antagningen genomförs utanför ordinarie antagningsförfarande ska samma behörighetskrav för tillträde gälla som för ordinarie utbildning och antagning sker då endast på direkt uppdrag av fakultetens prodekanus. Sena anmälningar behandlas i mån av tid, om det finns lediga platser på utbildningen. Antagning sker senast sista dag för registrering. 5.6 Anstånd Antagna till teknisk basutbildning, utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan beviljas anstånd med studiernas början under vissa förutsättningar och i enlighet HF 7 kap 33 samt de riktlinjer som Högskoleverket föreskriver (HSVFS 1999:1 samt HSVFS 2013:8). Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Majoriteten av de kurser och program som ges vid KTH startar en gång per läsår. Normalt beviljas därför anstånd med studiestart i ett år. En skriftlig ansökan undertecknad av den sökande och styrkt med intyg som ligger till grund för bedömningen ska skickas till KTH:s antagningsgrupp. Beslut om anstånd till årskurs 1 fattas av chefen för Avdelningen för utbildningsadministration och meddelas skriftligen från KTH. Beslut om anstånd vid antagning till senare del av program fattas av respektive skolas grundutbildningsansvarig på delegation av rektor. 5.7 Upprop Uppropet för de nyantagna är obligatoriskt. Utbildningsfunktionsansvarig vid skolan beslutar om dispens från att närvara vid uppropet. De som inte infunnit sig eller som inte beviljats dispens från att närvara förlorar sin plats. 5.8 Inskrivning Inskrivning äger rum första läsdagen i period 1 för utbildningar som börjar en hösttermin. För utbildningar som börjar en vårtermin äger inskrivning rum senast två veckor efter upprop. Studenten måste personligen närvara vid inskrivningen och kunna uppvisa giltig legitimation. Utbildningsfunktionsansvarig vid skolan beslutar om dispens från att närvara vid inskrivningen. De som inte infunnit sig eller som inte beviljats dispens från att närvara förlorar sin plats. 5.9 Överklagande Beslut om grundläggande/särskild behörighet, avslag på ansökan om undantag/reell kompetens eller avslag på ansökan om anstånd med att påbörja studierna kan överklagas (HF 12 kap 2 ). Överklagandet ska lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av 10 (15)

11 beslutet. Om överklagandet har kommit in i tid och KTH står fast vid sitt beslut skickas överklagandet vidare till överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) (FL ). 11 (15)

12 Bilaga 1 Områdesbehörighet/Särskild behörighet Bil 1 till Antagningsordning, fastställd av US Gäller fr.o.m Arkitektutbildning, 300 högskolepoäng Områdesbehörighet 3, men utan krav på att biologi A ingår i ersättningskravet för naturkunskap B Matematik C Samhällskunskap A Naturkunskap B I stället för Naturkunskap B ger även Fysik A och Kemi A motsvarande behörighet I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Områdesbehörighet A3 men utan krav på att Biologi 1 ingår i ersättningskravet för Naturkunskap 2. Matematik 3b alternativt Matematik 3c Naturkunskap 2 (kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2) Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Civilingenjörsutbildning, 300 högskolepoäng Områdesbehörighet 9 Matematik E Fysik B Kemi A I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Områdesbehörighet A9 Matematik 4 Fysik 2 Kemi 1 Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 Områdesbehörighet 6c men utan krav på att Biologi A ingår i ersättningskravet för Naturkunskap B Matematik D Naturkunskap B (kan ersättas med Fysik A och Kemi A) Samhällskunskap A Engelska B 12 (15)

13 Följande behörighetskrav gäller för vald inriktning/tredje undervisningsämne (utöver Teknik och Matematik): Tredje ämne Fysik: Fysik B Tredje ämne Kemi: Fysik B och Kemi B Tredje ämne Engelska. Inga övriga behörighetskrav I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Områdesbehörighet A6c men utan krav på att Biologi 1 ingår i ersättningskravet för Naturkunskap 2 Matematik 4 Naturkunskap 2 (Kan ersättas med Fysik 1 och Kemi 1) Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Följande behörighetskrav gäller för vald inriktning/tredje undervisningsämne (utöver Teknik och Matematik): Tredje ämne Fysik: Fysik 2 Tredje ämne Kemi: Fysik 2 och Kemi 2 Tredje ämne Engelska. Inga övriga behörighetskrav Högskoleingenjörsutbildning, 180 högskolepoäng Områdesbehörighet 8 Matematik D Fysik B Kemi A I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Områdesbehörighet A8 Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c Kandidatutbildning i Fastighet och finans, 180 högskolepoäng Områdesbehörighet 8, med sänkt krav i fysik och kemi Matematik D Fysik A Kemi A I stället för Fysik A och Kemi A ger Naturkunskap B motsvarande behörighet. I vart och ett av ämnen krävs lägst betyget Godkänd eller (15)

14 Områdesbehörighet A8 med sänkt krav i fysik och kemi Matematik 3c Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 1 I stället för Fysik 1 och Kemi 1 ger Naturkunskap 2 motsvarande behörighet. Kandidatutbildning i Informations- och kommunikationsteknik med engelska som undervisningsspråk, 180 högskolepoäng Grundläggande behörighet med undantag för svenska. Områdesbehörighet 9, med undantag för kemi Matematik E Fysik B Engelska B (under förutsättning att UHR beviljar KTHs ansökan om höjt behörighetskrav) I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Grundläggande behörighet med undantag för svenska. Områdesbehörighet A9 med undantag för kemi Matematik 4 Fysik 2 Kandidatutbildning i Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, 180 högskolepoäng Områdesbehörighet 8, med sänkt krav i fysik och kemi Matematik D Fysik A Kemi A I stället för Fysik A och Kemi A ger Naturkunskap B motsvarande behörighet. I vart och ett av ämnen krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Områdesbehörighet A8 med sänkt krav i fysik och kemi Matematik 3c Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 1 I stället för Fysik 1 och Kemi 1 ger Naturkunskap 2 motsvarande behörighet. 14 (15)

15 Högskoleutbildning i Byggproduktion, 120 högskolepoäng Områdesbehörighet 3, men utan krav på att Biologi A ingår i ersättningskravet för Naturkunskap B. Matematik C Samhällskunskap A Naturkunskap B I stället för Naturkunskap B ger Fysik A och Kemi A motsvarande behörighet. I vart och ett av ämnen krävs lägst betyget Godkänd eller 3 Områdesbehörighet A3 men utan krav på att Biologi 1 ingår i ersättningskravet för Naturkunskap 2. Matematik 3b alternativt Matematik 3c Naturkunskap 2 (kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2) Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Tekniskt basår, motsvarande två terminers heltidsstudier Matematik B med lägst betyget Godkänd eller 3. Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c med lägst betyget E. Tekniskt basår, termin 2, motsvarande en termin heltidsstudier Matematik C Fysik A Kemi A I vart och ett av ämnen krävs betyget Godkänd eller 3. Matematik 3b alternativt Matematik 3c Kemi 1 Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 15 (15)

Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan

Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0944, ks kod 1.2 Träder i kraft 2017-01-01 Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan Styrelsen vid Kungl. Tekniska högskolan har den 7 december 2016,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 3 2.1 Behörighet

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) 2015-02-09 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 2.1-600/13 154 Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015 Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete Ht-2015 1 2 2016-06-14 Att söka till högskolan 2015-2016 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2017/425-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Styrdokument Dnr G 77 5350/08 Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2008-12-18

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2015/115-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2015-04-07 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-04-11. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Box 7070 750 07 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Anvisningar för antagning till senare del av program

Anvisningar för antagning till senare del av program STYRANDE DOKUMENT SLU ID.ua 2017.1.1.1-1116 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Styrdokument Dnr G 77 4925/10 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2010-12-15 Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Antagningsordningen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29, Box100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.gu.se

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

SOMMARKURS MA E MED GARANTIPLATS ANVISNINGAR

SOMMARKURS MA E MED GARANTIPLATS ANVISNINGAR SOMMARKURS MA E MED GARANTIPLATS ANVISNINGAR ANMÄLAN TILL SOMMARKURS I MATEMATIK E MED GARANTIPLATS TILL CIVILINGENJÖRSUTBILDNING/ MATEMATISKT/NATURVETENSKAPLIGT PROGRAM Sista anmälningsdag 15 april 2006

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT16.

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

Regelverk utbytesstudier

Regelverk utbytesstudier Regelverk utbytesstudier 1 World Wide Chalmers har ett antal bilaterala avtal om studerandeutbyten med länder utanför Europa som kallas World Wide. Utbyten inom World Wide är öppna för studenter som läser

Läs mer