Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet"

Transkript

1 Dnr: 2015/ för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från

2 Beslutsdatum: Dnr: Dnr: 2015/ Innehåll Inledning 3 1. Examinator Jäv Byte av examinator 5 2. Examinationstillfället Förberedelse för examination Rätt att genomgå examination Kvittens på inlämnade examinationshandlingar Nytt examinationstillfälle på grund av misstag från universitetets sida Studenter med funktionsnedsättning Students begäran om examination på annan ort än där examinationen är avsedd att ske Byte av examinationsort om samma kurs ges vid flera orter inom Linnéuniversitetet Misstanke om förseelse 7 3. Förnyad examination Verksamhetsförlagd utbildning/praktik 8 4. Bedömning och betyg Bedömning av examination och återkoppling Komplettering Meddelande och expediering av betygsbeslut Överklagan av betygsbeslut Rättelse av betyg Omprövning av betyg Utkvittering av examinationshandlingar 11 Bilagor 1. Särskilda regler för salstentamen 12 2 (15)

3 Beslutsdatum: Dnr: 2015/ Inledning Examinationen är en grundläggande del av utbildningsprocessen inom högre utbildning och en betydelsefull del i studenternas lärandeprocess. Det är därför angeläget att all examination genomförs med hög kvalitet och god rättsäkerhet. Universitetskanslersämbetet, anger att en examinator bestämmer ett betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas prestationer som anges i kursplanen (HSV 2008:36 R s. 27). För att uppnå en rättssäker examination behövs tydliga och kända regler. Reglerna ska vara tillgängliga och kända för studenter, lärare och administratörer. Följande regler gäller all examination vid Linnéuniversitetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utöver dessa regler ska kursplanerna innehålla information om hur examinationen på kursen ska genomföras. Ersätter tidigare dokument med diarienummer: 2014/

4 1. Examinator Högskoleförordningen 6 kap 18 Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Examinator ska vara anställd som lärare vid Linnéuniversitetet. Följande kriterier för vem som får vara examinator för de kurser som ges på grundnivå och avancerad nivå, gäller 1. Examinator ska ha erforderliga kunskaper om de lagar, förordningar och lokala regler som styr examination 2. För kurser på grundnivå ska examinator vara disputerad inom relevant område om inte synnerliga skäl föreligger 3. För kurser på avancerad nivå ska examinator vara docent inom relevant område om inte synnerliga skäl föreligger 4. Examinator på konstnärlig och/eller professionsinriktad utbildning kan i motsvarande grad ha kompetens som vilar på konstnärlig grund eller beprövad erfarenhet i kombination med vetenskaplig grund. Examinator utses enligt delegationsordning. Uppgift om vem som är examinator ska meddelas de studerande senast vid kursstart. Examinator har det slutgiltiga ansvaret för betygssättning av examinationen. Som underlag för sitt ställningstagande kan examinator inhämta synpunkter från andra berörda personer såväl inom som utom Linnéuniversitetet. På nivån G2E eller högre nivå ska examinator inte tillika vara handledare på samma examensarbete/självständigt arbete om inte särskilda skäl föreligger. 1.1 Jäv Förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser om jäv ska alltid iakttas. Berörda personer har skyldighet att anmäla en uppkommen jävsituation till prefekten, som då har skyldighet att utreda frågan. 4 (15)

5 1.2 Byte av examinator Högskoleförordningen 6 kap 22 En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en annan examinator utsedd lämnas skriftligen till prefekten vid berörd institution. Beslut fattas enligt delegationsordning. 2. Examinationstillfället Högskoleförordningen kap 6 kap 15 I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs. 2.1 Förberedelse för examination Datum och tidsramar för ordinarie examinationstillfällen ska skriftligen meddelas studenterna senast vid kursstart. Studenterna ska informeras om regler för examinationen och vilka hjälpmedel som är tillåtna i god tid före examinationstillfället. Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad dvs. betygskriterier ska presenteras för studenterna skriftligen vid kurs-/delkursstart. Student examineras på angivet undervisningsspråk. 2.2 Rätt att genomgå examination För att få delta i examination ska studenten vara registrerad på kurs som ska examineras vid Linnéuniversitet. Kontroll av studentens identitet ska göras i samband med examination. 5 (15)

6 2.3 Kvittens på inlämnade examinationshandlingar Oavsett examinationsform har studenten rätt att på begäran få kvittens på sina inlämnande examinationshandlingar. 2.4 Nytt examinationstillfälle på grund av försummelse från universitetets sida Studenter som på grund av försummelse från universitetets sida inte kunnat examineras ska erbjudas ett nytt examinationstillfälle. Prefekten 1 fastställer nytt examinationstillfälle, vilket ska anordnas inom två veckor från det att försummelsen upptäcktes. 2.5 Studenter med funktionsnedsättning Studenten med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas så likvärdiga förutsättningar som möjligt som övriga studenter för att genomföra examinationen. Examinator beslutar efter samråd med samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 2.6 Students begäran om examination på annan ort än där examinationen är avsedd att ske Student kan beviljas att göra en examination på annan ort 2 om synnerliga skäl föreligger och rättssäkerheten kan garanteras. Som synnerliga skäl räknas sådant som sjukdom eller annat tungt vägande skäl som gör att det inte är möjligt att resa till examinationsorten eller om student finns på annan ort på grund av att det ingår i utbildningen (t ex praktik, VFU, examensarbete). Studenten ansvarar för att kontakta den myndighet där examinationen föreslås genomföras för att undersöka om de kan tillhandahålla godkänd skrivningsplats och skrivningsbevakning. 1 I förekommande fall kursansvarig institution 2 Exempelvis kan examinationen ske på högskola, universitet, lärcentrum eller på ambassad. 6 (15)

7 Studenten ska skriftligen ansöka om att få genomföra examinationen på annan ort minst tio arbetsdagar före det aktuella examinationstillfället. Prefekt beslutar. Examination på annan ort ska ske samma datum och under samma tid som aktuell examination. Samtliga angivna anvisningar för aktuell examination ska gälla. Examination på annan ort ska inte innebära någon merkostnad för universitetet, studenten står för merkostnaden. 2.7 Byte av examinationsort om samma kurs ges vid flera orter inom Linnéuniversitetet För en salstentamen med kurs/delkurs med samma kurskod som ges vid olika orter inom Linnéuniversitetet gäller att examination kan genomföras på valfri ort där examinationen sker. 2.8 Misstanke om förseelse Högskoleförordningen 10 kap 1 Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. / 4 Utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 diskrimineringslagen (2008:567). Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter att förseelsen har begåtts. (SFS 2008:944) Vid misstanke om förseelse ska examinator informera institutionens prefekt. Vid grundad misstanke anmäler examinator till rektor. Av anmälan ska framgå studentens namn, personnummer och en skriftlig beskrivning av händelsen. 7 (15)

8 3. Förnyad examination Högskoleförordningen 6 kap 21 Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem. / Datum för förnyad examination meddelas senast vid ordinarie examinationstillfälle. Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid särskilt resurskrävande examination ges möjlighet till förnyad examination vid det tillfälle kursen ges vid universitetet. Detta ska tydliggöras i kursplanen. Examinator kan dock besluta om särskilt uppsamlingstillfälle. Tiden mellan meddelandet av resultat på ordinarie examination och den förnyade examination ska vara minst tio arbetsdagar. Vid förnyad examination gäller samma betygsskala som vid ordinarie examinationstillfälle. Möjligheten att begränsa studentens antal examinationstillfällen till minst fem ska endast användas undantagsvis och då främst när det finns starka ekonomiska skäl, det vill säga då examinationen är så pass kostsam att det är försvarligt att begränsa antal tillfällen. Eventuella begränsningar av antalet examinationstillfällen ska framgå av kursplanen. I samband med att en kurs läggs ner ska lärosätet tillhandahålla ytterligare tre examinationstillfällen för kursen under minst ett år. Totalt måste den nedlagda kursen ha tillhandahållit minst fem examinationstillfällen. I samband med att en kurs läggs ner ska lärosätet verka för att avisera detta till berörda studenter. 3.1 Verksamhetsförlagd utbildning/praktik Högskoleförordningen 6 kap 21 / Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två. Eventuella begränsningar ska framgå av kursplanen. 8 (15)

9 4. Bedömning och betyg Högskoleförordningen 6 kap 15 I kursplanen ska följande anges:/.../ formerna för bedömning av studenternas prestationer / /. 18 Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som leder till förskollärar-. grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen, ska dock alltid fler än ett betygssteg användas för ett godkänt resultat. Detta gäller bara om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng. 3 Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Som betyg används något av följande betygsskalor: 4 väl godkänd, godkänd, underkänd med beröm godkänd (5), icke utan beröm godkänd (4) godkänd (3), underkänd A, B, C, D, E, Fx 5, F Om särskilda skäl föreligger kan något av uttrycken underkänd eller godkänd användas. Betygsskala ska anges i kursplanen. Betygsskala ska framgå i kurs- och examensbevis. För en och samma kurs får enbart en av ovanstående betygsskalor användas. 4.1 Bedömning av examination och återkoppling Examinationen ska utformas så att en individuell bedömning kan göras av varje student. Om inte särskilda skäl föreligger ska examinationen bedömas och resultatet meddelas studenten senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Examinator ansvarar för att resultatet som görs tillgängligt för studenten är korrekt och överensstämmer med det resultat som rapporteras till Ladok. 3 Bestämmelserna ska tillämpas i fråga om helt eller delvis verksamhetsförlagda kurser inom utbildningar till förskollärar-. grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen som börjar efter utgången av december Dock vid enskilt provmoment kan något av uttrycken underkänd eller godkänd användas. 5 Fx är ingen betygsgrad och används endast då en student tillåts komplettera sin examination. 9 (15)

10 En student har inte rätt att återkalla inlämnade examinationshandlingar och på så sätt undvika att betygssättas. En student har rätt att ta del av de bedömningsgrunder och betygskriterier som ligger till grund för betygssättning. Studenter ska få återkoppling på sina examinationsuppgifter i anslutning till varje examinationstillfälle oavsett examinationsform. 4.2 Komplettering Examinator kan undantagsvis bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd. Examinator beslutar inom vilken tid och på vilket sätt kompletteringen ska utföras. Om studenten erhåller möjlighet till komplettering men inte inkommer med denna inom angiven tid eller på det sätt kompletteringen skulle utföras sätts betyget underkänd. 4.3 Meddelande och expediering av betygsbeslut Resultat från aktuell examination ska efter bedömning och betygssättning skyndsamt registreras i Ladok. 4.4 Överklagan av betygsbeslut Betygsbeslut kan inte överklagas (HF 12:2,4) Av 12 kap. 4 högskoleförordningen jämförd med 2 i samma kapitel framgår att ett betygsbeslut inte får överklagas. (Högskoleverket 2008:36 R) 4.5 Rättelse av betyg Enligt Högskoleförordningen 6 kap 23 Ett beslut enligt 26 förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator. Enligt Förvaltningslagen (1986:223) 26 Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig. 10 (15)

11 4.6 Omprövning av betyg Högskoleförordningen 6 kap 24 Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. En student som erhållit betyget godkänd ska inte kunna underkännas på egen begäran om inte betygsbeslutet innehåller en uppenbar oriktighet enligt Förvaltningslagen (1986: ). En student som erhållit betyget godkänd får inte göra om examinationen i syfte att erhålla ett högre betyg. 4.7 Utkvittering av examinationshandlingar Student har rätt att begära ut sin bedömda examinationshandling från dagen för betygssättningen och två år framåt. Om examinationshandlingen inte har återlämnats/hämtats ut av studenten inom två år efter betygssättning har universitetet ingen skyldighet att arkivera examinationshandlingarna. 11 (15)

12 Bilaga 1 Särskilda regler för salstentamen 1. Preliminär anmälan om tentamensdatum Preliminär anmälan om tentamen meddelas till tentamensbokningen via elektroniskt tentamenssystem enligt följande: senast vecka 20 kurser som startar höstterminen senast vecka 46 kurser som startar vårterminen I anmälan ska anges: tentamensdatum tidsintervall för tentamen preliminärt antal studenter som förväntas tentera 2. Besked om tentamenstid Besked om datum och tidsintervall för tentamen finns tillgängligt: senast vecka 25 för kurser som startar en hösttermin senast vecka 51 för kurser som startar en vårtermin. 3. Anmälan till tentamen Student som önskar delta i salstentamen anmäler sig via webben: Anmälan till tentamen ska ske senast tisdagen veckan före tentamenstillfället. Efteranmälan är inte möjlig. Särskilda anmälningstider gäller för: Anmälan till omtentamen/tentamen som äger rum i augusti. Sista anmälningsdag är tisdag i den vecka midsommarafton infaller. Anmälan till omtentamen/tentamen som äger rum veckorna 1 och 2. Sista anmälningsdag är tisdag i veckan före julveckan, om julafton infaller en måndag-torsdag. Infaller julafton en fredag-söndag är sista anmälningsdagen tisdagen samma vecka. 4. Studenter med funktionsnedsättning Fakulteten ansvarar för att tentamensbokningen informeras om studenter med funktionsnedsättning och särskilda behov. Senast onsdag klockan veckan före tentamenstillfället ska tentamensbokningen meddelas om studenter med särskilda behov. 5. Besked till studenten om lokal Tentanden får besked om specifik tentamenslokal, datum samt tidsintervall via elektronisk post. På universitetets webbplats ges besked om samtliga tentamenslokaler för kurs samt datum och tidsintervall. 6. Skrivningar till tentamensbokningen När tryckning av tentamen ska ske via universitetets copycenter gäller: 12 (15)

13 Beställning av tentamenstryckning görs via universitetets webbplats via: Medarbetare => Stöd och service => Tryckeri och kontorsmaterial Samtliga uppgifter i formuläret ska fyllas i. Tentamina ska bifogas i PDF-format. Beställningsunderlaget genererar automatiskt försätts- och kartongblad utifrån ifyllda uppgifter. Beställningen ska vara copycenter tillhanda senast fyra (4) arbetsdagar innan tentamenstillfället. Om inget annat anges i beställningen distribuerar copycenter de upptryckta tentorna till tentamensrummet i Kalmar alternativt tentamensrummet i Växjö. När lärare/institution själva kopierar upp tentamen gäller: Tentamensansvarig lärare ansvarar för att tentamen lämnas i tentamensrummet i Kalmar alternativt tentamensrummet i Växjö (beroende på vilken ort tentamen ska genomföras). Tentamen lämnas (i tillräckligt antal kopior) tillsammans med försätts- och kartongblad. På försätts- och kartongbladet ska anges: Vilka hjälpmedel som är tillåtna vid examinationen. Telefonnummer till examinator/skrivningsansvarig. Vilken tid examinator/skrivningsansvarig lärare besöker skrivningslokalen (i förekommande fall). Försätts- och kartongblad finns på universitetets webbplats: Medarbetare => Stöd och service => Tryckeri och kontorsmaterial Tentamen ska vara inlämnad i tentamensrummet i Kalmar alternativt tentamensrummet i Växjö senast klockan dagen före tentamenstillfället. För tentamen som äger rum en söndag eller måndag ska tentamen dock avlämnas senast klockan på fredagen. 7. Tentamenstider Tentamenstiden får inte överskrida fem (5) timmar. Följande tentamenstider inklusive information gäller: Vardagar Lördagar Söndagar Salstentamen på söndagar ska i möjligaste mån undvikas. Tentamenslokalen öppnar för legitimationskontroll och insläpp av tentander 20 minuter före tentamen börjar. Tentamen ska börja på utsatt klockslag. Efter att tentaminan påbörjats kommer ingen tentand in i lokalen förrän efter 45 minuter då ett efterinsläpp sker. Efterinsläpp gäller i första hand för anmälda, försent anlända studenter. Om tentamensvakt bedömer att ledig plats finns, för specifik 13 (15)

14 tentamen, kan även oanmälda studenter beredas tillträde vid efterinsläpp. 6 Därefter sker inga ytterligare efterinsläpp. Ingen tentand får lämna lokalen under de första 50 minuterna. 8. Identitetskontroll Kontroll av giltig identitetshandling görs av tentamensvakt. 7 Tentand som inte kan legitimera sig vid tentamenstillfället får inte tentera. 9. Tentamensvaktens anvisningar Samtliga tentander ska följa tentamensvaktens anvisningar om placering. Väskor, ytterkläder m.m. placeras enligt tentamensvaktens anvisningar. Eventuella mobiltelefoner ska vara avstängda och förvaras enligt tentamensvaktens anvisningar. Vid toalettbesök ska tentanden anteckna sitt namn på särskild lista. 10. Skrivpapper Tentamensvakten tillhandahåller skrivpapper/kladdpapper till de skrivande. Endast lärosätets skrivpapper får användas vid tentamen. 11. Förbud att samtala Förbud för tentander att samtala råder såväl i skrivsalen som vid toalettbesök. 12. Rökförbud Rökning är inte tillåten i samband med tentamen. 13. Förtäring Förtäring under tentamen är tillåten. Detta ska dock ske så att det inte stör övriga tentander. 14. Skrivningen lämnas till tentamensvakten Under pågående skrivningstid får tentanden inte medföra skrivningen ur salen. Efter avslutad skrivning överlämnar tentanden personligen sin skrivning till tentamensvakten. Varje ark ska vara försett med namn eller i förekommande fall kodnummer. Tentanden antecknar antalet inlämnade ark på inlämnad skrivning. Kontroll sker gemensamt med tentamensvakten. Försättsbladet, även till en blank skrivning, samt ev. skrivpapper (använda och oanvända) ska lämnas in. Studenten antecknar sitt namn på deltagarlistan. Efter skrivningens inlämnande ska tentanden lämna skrivningslokalen omgående. 15. Tentamensansvarig lärare Tentamensansvarig lärare, som inte besöker skrivlokalen i samband med skrivningen, måste kunna nås per telefon under tentamenstiden. 6 I de fall då en tentamen är anonymiserad kan oanmälda studenters tentamen inte vara anonym. 7 Med giltig legitimation avses de definitioner som anges för Högskoleprovet. 14 (15)

15 16. Två tentamina För att få skriva två tentamina vid samma tillfälle krävs skriftlig information från berörda fakulteter till tentamensbokningen. 17. Tentamina för studenter från andra lärosäten Genomförandet av externa tentamina kan medges när ledig plats finns i samband med reguljära tentamen. 18. Tentamina för studenter vid annat campi inom lärosätet Studenter som läser kurs tillåts delta i tentamen vid annat campi inom lärosätet än där kursen ges under förutsättning att tentamen gäller samma kurskod. 19. Misstanke om förseelse Tentamensvakten ska kontrollera att inga otillåtna hjälpmedel finns tillgängliga. Vad som är tillåtna hjälpmedel ska framgå av respektive tentamens försättsblad. Studenterna är skyldiga att visa upp papper och hjälpmedel för tentamensvakten under skrivningens gång. Tentanden får inte avvisas från eller tvingas avbryta tentamen på grund av misstanke om fusk. Tentanden får fortsätta att skriva även om misstanke finns. Namn och personnummer samt händelseförloppet antecknas av tentamensvakten och överlämnas till examinator. Misstanke om fusk hanteras enligt särskilda regler. 20. Störande uppträdande I skrivsalen ska råda ordning och tystnad. Det är tentamensvakten som avgör om det finns skäl att avvisa en tentand på grund av störande uppträdande. Tentamensvakten ska anteckna namn och personnummer på tentanden samt rapportera händelseförloppet till examinator. Händelsen hanteras enligt särskilda regler. 21. Avbruten salstentamen Om salstentamen måste avbrytas, t ex på grund av utrymning av lokalen, och ansvarig tentamensvakt bedömer att skrivningen ska avbrytas på grund av stort tidsavbrott eller uppenbara möjligheter till fusk i samband med incidenten ska studenten erbjudas ett nytt examinationstillfälle. Nytt examinationstillfälle ska anordnas inom två veckor från det att händelsen inträffade. 15 (15)

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Regler för examination vid Högskolan Dalarna

Regler för examination vid Högskolan Dalarna Regler för examination vid Högskolan Dalarna Beslutad av Chef för Utbildnings- och forskningskansliet: 2013-02-04 Reviderad: 2014-10-28 Dnr: DUC 2013/134/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-04 Ersätter: Relaterade

Läs mer

Remiss - Regler och handläggningsordning för salstentamen

Remiss - Regler och handläggningsordning för salstentamen Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Helena Lindvall Telefon: 090-786 77 52 E-post: Helena.lindvall@adm.umu.se www.umu.se Missiv 2014-05-28 Dnr FS 1.1.2-784-14 Sid 1 (1) Fakulteter/kanslichefer

Läs mer

Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16

Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16 Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16 Nedanstående föreskrifter gäller från och med den 31 augusti 2015. Att utbilda och examinera studenter

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet

nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet Riktlinjer för Examinator vid Röda Korsets Högskola Diarienr 3312012 Juridiskt granskade av Anders Stening 2012-04-12 Fastställd av Högskolenämnden

Läs mer

Regler och riktlinjer för salstentamen

Regler och riktlinjer för salstentamen Regler och riktlinjer för salstentamen Fastställd av rektor 2014-11-11 Dnr: FS 1.1.2-784-14 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar)

Läs mer

Föreskrifter för tentand

Föreskrifter för tentand Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på StudentCentrums hemsida senast sju (7) dagar

Läs mer

REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/XXX REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.gu.se Rektor Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning 2016-xx-xx

Läs mer

Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola

Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola MDH 2.1 194/09 Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära Besöksadress: Drottninggatan

Läs mer

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet Ordningsregler för studenter Inledning Föreliggande regler är utformade med tanke på salstentamen (i fortsättningen benämnt tentamen) i centralt schemalagda

Läs mer

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3 Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på Studentcentrums hemsida senast 7 dagar före

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk - Policy för hantering av fusk vid den Statsvetenskapliga Institutionen 1. Bakgrund För att bevara utbildningens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att vi förebygger fusk och vidtar disciplinära

Läs mer

REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET

REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2015/1232 Publicerad: 2015-12-02 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Sara Jonsson, Annika Nilsson, Åsa Viklund Beslutsdatum:

Läs mer

Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter

Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-04-07 Dnr HS 2015/253 Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter Härmed fastställs "Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande

Läs mer

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till anställd 1 (6) 2008-04-23 Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter Handläggningen i disciplinärenden sker enligt handläggningsordningen.

Läs mer

Regler för studenter som skriver tentamen (tentander)

Regler för studenter som skriver tentamen (tentander) Sveriges lantbruksuniversitet Styrande dokument Dokumentnamn Tentamensregler vid SLU Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2010-06-28 Rektor SLU ua Fe.2010.3.0-2052 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Styrdokument för disciplinärenden Högskolan Kristianstad

Styrdokument för disciplinärenden Högskolan Kristianstad Styrdokument för disciplinärenden Högskolan Kristianstad Innehållsförteckning Utdrag ur Högskoleförordningen...3 Policy...5 Riktlinjer...7 Tentamensregler...17 Handläggningsordning...19 Handlingsplan...22

Läs mer

REGLER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/909 REGLER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ Rektor Utbildningsenheten,

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Sida 1(8) Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 201XX. Tidigare versioner upphör att gälla. 1. Allmänt

Läs mer

Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola

Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola Diarienr 32/2012 Juridiskt granskade av Anders Stening 2012-04-12 Fastställd av Högskolenämnden 2012-05-07. Reviderad i enlighet med rektorsbeslut dnr

Läs mer

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen 1 (5) PM 2014-09-03 Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014. Vilka kursmoment utgör examination?

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Granlund 08-563 088 38 magnus.granlund@hsv.se

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Regler och riktlinjer för betyg och examination

Regler och riktlinjer för betyg och examination UMEÅ UNIVERSITET Rektor Beslut 2005-04-26 Korrigerad 2014-03-17 2014-06-10 Dnr 500-4-05 Regler och riktlinjer för betyg och examination Examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i

Läs mer

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2014-11-11 Reviderad av rektor 2016-06-07 och gäller från och med 2016-08-15 Dnr: FS 1.1.2-553-14 Denna regel ersätter

Läs mer

Tentamensregler Blekinge Tekniska Högskola

Tentamensregler Blekinge Tekniska Högskola Diarienummer: BTH 1.2.1-0154-2016 Tentamensregler Blekinge Tekniska Högskola Fastställd genom rektorsbeslut: R063/16 Gäller från och med: 2016-06-15 Ersätter: R075/15 Sida 1 av 5 Allmänt Gällande skriftlig

Läs mer

Fallärenderapport. Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår

Fallärenderapport. Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår Fallärenderapport Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår Förord För länge, länge sedan, när Örebro ännu inte hade en egen högskola att stoltsera med, började Örebro studentkår arbeta för en

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-10-09, reviderad vid FiF 1 2007-12-13 och 2008-11-11, reviderad av FoUN 2009-06-16. 1. Allmänt Att examinera är myndighetsutövning.

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarna Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se BESLUT

Läs mer

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering Innehåll Vad är VFU?... 3 Lärandemål... 3 VFU-placering... 3 VFU-portalen... 3 Eventuell anknytning till VFU-platsen... 3 Vikariat och VFU... 4 Belastningsregistret... 4 Sekretess och tystnadsplikt...

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2017/670 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Forsknings-

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2013/631 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Administrativt

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Mitthögskolan Rektor. Mitthögskolans yttrande Mitthögskolan har i yttrande till Högskoleverket anfört följande.

Mitthögskolan Rektor. Mitthögskolans yttrande Mitthögskolan har i yttrande till Högskoleverket anfört följande. Mitthögskolan Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Mitthögskolans handläggning av tentamina i företagsekonomi Bakgrund Den 25 oktober 2004 inkom till Högskoleverket kopior av två brev ställda

Läs mer

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

SAKS Universitetsguide. - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet

SAKS Universitetsguide. - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet SAKS Universitetsguide - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Utbildningsutskottets ordförande... 4 Klassrepresentanter...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli 1(6) BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Dnr Mahr 15-2009/810 Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Studentens. tentamensguide. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Studentens. tentamensguide. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentens LiU EXPANDING REALITY tentamensguide Ordningsföreskrifter vid skriftlig tentamen I enlighet med Rektors beslut 2006-06-21 tillämpar Linköpings universitet från och med

Läs mer

Definition av uppdragsutbildning & regelverket

Definition av uppdragsutbildning & regelverket 1(5) Rektor Definition av uppdragsutbildning & regelverket med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 förordning

Läs mer

Handbok fo r tentamensva rdar

Handbok fo r tentamensva rdar Handbok fo r tentamensva rdar Rutinbeskrivningar Högskolan i Gävle 1 Innehåll Om anställningen Anställningsvillkor... 3 Tentamensvärdarnas ansvar och åtaganden... 3 Arbetstidsbestämmelser och rast... 4

Läs mer

Handläggningsordning. salstentamen. Fastställd av rektor Dnr: FS

Handläggningsordning. salstentamen. Fastställd av rektor Dnr: FS Handläggningsordning för salstentamen Fastställd av rektor 2014-11-11 Dnr: FS 1.1.2-784-14 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar)

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Riktlinjer för examination vid Gymnastik- och idrottshögskolan RIKTLINJER Diarienummer: GIH 2016/195 Ersätter dnr: Ö 2013/240 och 40-376/12 Datum: 2016-03-18 Författare: Suzanne Lundvall Beslutat av: Prefekt Beslutsdatum: 2016-03-18 Giltighetstid: Tillsvidare Riktlinjer

Läs mer

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut.

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut. Utbildningsplan Fysioterapeutprogrammet 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits Högskolepoäng: 180 hp Programkod: VYSJG/VYFYS Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Datum för fastställande:

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING TENTAMEN Kurs: Mikrobiologidelen av CMB 7 p för biogeolinjen Datum: 2006-06-22 Visat betald terminsräkning och legitimation signatur (tentamensvakt)

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH 1 2008-10-28 Ingrid Svensson Vicerektor för grundutbildning Utbildningsnämnder Programledare Kurslärare Studieråd Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH Detta dokument utgör anvisningar

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Anonyma tentamina. Fördjupning av anonym tentamensprocess. Luleå Studentkår Teknologkåren. Luleå tekniska universitet.

Anonyma tentamina. Fördjupning av anonym tentamensprocess. Luleå Studentkår Teknologkåren. Luleå tekniska universitet. Anonyma tentamina Fördjupning av anonym tentamensprocess Luleå Studentkår Teknologkåren Luleå tekniska universitet Luleå 2016-03-11 Sammanfattning I det här dokumentet fördjupar sig kårerna i begreppet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID HÖGSKOLAN VÄST 1(8) Fastställd av Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå (UN) 2016-06-14 Dnr 2016/945 A 21 FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID HÖGSKOLAN VÄST Högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

Nedan ges även en kortfattad redogörelse för skillnaden mellan tidigare benämnda ECTSbetyg och universitetets nytillkomna betygsskala A-F.

Nedan ges även en kortfattad redogörelse för skillnaden mellan tidigare benämnda ECTSbetyg och universitetets nytillkomna betygsskala A-F. 2014-10-06 Universitetsledningens kansli Information om implementering av A-F skalan Rektor har beslutat att A-F-skalan ska användas vid Linnéuniversitetet från hösten 2015. Det är kurser till internationella

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser

Studieadministrativa bestämmelser Studieadministrativa bestämmelser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Halmstad Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2017-02-16, dnr L 2016/79. Gäller från 2017-02-20.

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Operating Room Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Lärarhandledning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Introduktion Att hålla en kurs innebär inte bara att hålla ett antal föreläsningar och seminarium. En stor del av arbetet ligger även

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Ordningsregler för studenter vid salstentamen

Ordningsregler för studenter vid salstentamen Ordningsregler för studenter vid salstentamen Dessa ordningsregler har fastställts av rektor 2014-09-25 och träder i kraft 2014-10-01. Dnr HS 2014/589 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Tidsgränser 2 3

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Harriet Axelsson Prorektor 1(17) Beslut 2007-09-24 Dnr Mahr 15-04/411 Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Bakgrund Högskolestyrelsen

Läs mer