Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet"

Transkript

1 Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

2 Innehåll Inledning 4 Revidering 4 1. Examinator Jäv Byte av examinator 6 2. Examinationstillfället Förberedelse för examination Rätt att genomgå examination Kvittens på inlämnade examinationshandlingar Nytt examinationstillfälle på grund av misstag från universitetets sida Studenter med funktionsnedsättning Provtillfälle på annan ort Misstanke om förseelse (fusk) 8 3. Förnyad examination Verksamhetsförlagd utbildning/praktik 9 4. Bedömning och betyg Bedömning av examination och återkoppling Komplettering Meddelande och expediering av betygsbeslut Överklagan av betygsbeslut Rättelse av betyg Omprövning av betyg Utkvittering av examinationshandlingar 12 Bilaga 1 - Särskilda regler för salstentamen Preliminär anmälan om tentamensdatum Besked om tentamenstid Anmälan till tentamen Studenter med funktionsnedsättning Besked till studenten om lokal Skrivningar till tentamensbokningen Tentamenstider Identitetskontroll Skrivvaktens anvisningar Skrivpapper Förbud att samtala Rökförbud 15 2 (17)

3 13. Förtäring Skrivning lämnas till skrivvakten Tentamensansvarig lärare Två tentamina Tentamina för studenter från andra lärosäten/campi Misstanke om fusk Störande uppträdande Avbruten salstentamen 16 Bilagor Bilaga 1 Särkskilda regler för salstentamen 3 (17)

4 Inledning Examinationen är en grundläggande del av utbildningsprocessen inom högre utbildning och en betydelsefull del i studenternas lärandeprocess. Det är därför angeläget att all examination genomförs med hög kvalitet och god rättsäkerhet. Enligt högskoleförordningen innebär examination att en examinator bestämmer ett betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas prestationer som anges i kursplanen (HSV 2008:36 R s. 27). För att uppnå en rättssäker examination behövs klara och kända regler. Reglerna ska vara tillgängliga och kända för studenter, lärare och administratörer. Följande regler gäller all examination vid Linnéuniversitetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utöver dessa regler ska kursplanerna innehålla information om hur examinationen på kursen ska genomföras. Revidering Ersätter tidigare regeldokument dnr: LNU 2011/258 4 (17)

5 1. Examinator Högskoleförordningen 6 kap 18 Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Examinator ska vara anställd som lärare vid Linnéuniversitetet. Följande kriterier för vem som får vara examinator för de kurser som ges på grundnivå och avancerad nivå, gäller 1. Examinator ska ha erforderliga kunskaper inom det kunskapsområde som examineras 2. Examinator ska ha erforderliga kunskaper om de lagar, förordningar och lokala regler som styr examination 3. För kurser på grundnivå ska examinatorer vara disputerade inom huvudområdet/ämnet om inte synnerliga skäl föreligger* 4. För kurser på avancerad nivå ska examinator vara docent inom huvudområdet/ämnet om inte synnerliga skär föreligger* *Examinator på konstnärlig och professionsinriktad utbildning kan i motsvarande grad ha kompetens som vilar på konstnärlig grund eller beprövad erfarenhet i kombination med vetenskaplig grund. Fakultetsnämnderna/Nämnden för utbildningsvetenskap har delegerat till institutionsstyrelsen för respektive institution att utse examinatorer. Uppgift om vem som är examinator ska meddelas de studerande senast vid kursstart. Examinator har det slutgiltiga ansvaret för betygssättning av examinationen. Som underlag för sitt ställningstagande kan examinator inhämta synpunkter från andra berörda personer såväl inom som utom Linnéuniversitetet. Examinator ska inte tillika vara handledare på samma examensarbete/självständigt arbete (på nivån G2E eller högre nivå) om inte särskilda skäl föreligger. 1.1 Jäv Förvaltningslagens bestämmelser om jäv (Förvaltningslagen (1986:223) ) ska alltid iakttas. 5 (17)

6 Lokal regel Berörda personer har skyldighet att anmäla en uppkommen jävsituation till prefekten, som då har skyldighet att utreda frågan. 1.2 Byte av examinator Högskoleförordningen 6 kap 22 En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Lokal regel Ansökan om att få en annan examinator utsedd lämnas skriftligen till prefekten vid berörd institution. Prefekten fattar beslut i ärendet. 2. Examinationstillfället Högskoleförordningen kap 6 kap 15 I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs. 2.1 Förberedelse för examination Datum och tidsramar för examinationstillfällen ska meddelas studenterna vid kursstart. Regler som gäller för examinationer och vilka hjälpmedel som är tillåtna ska meddelas studenterna i god tid före examinationstillfället. Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad dvs. betygskriterier ska lämnas till studenterna skriftligen vid kurs-/delkursstart. Betygskriterier ska precisera vilka kvaliteter som ska visas för respektive betygssteg och beskrivas utifrån de förväntade studieresultaten och det faktiska innehållet. Student har rätt att bli examinerad på angivet undervisningsspråk. 6 (17)

7 2.2 Rätt att genomgå examination För att få delta i examination ska studenten vara registrerad på kurs vid Linnéuniversitet och kunna uppvisa giltig legitimation vid examinationstillfället. Kontroll av identitet ska göras i samband med examination. 2.3 Kvittens på inlämnade examinationshandlingar Lokal regel Oavsett examinationsform har studenten rätt att på begäran få kvittens på sina inlämnande examinationshandlingar. 2.4 Nytt examinationstillfälle på grund av misstag från universitetets sida Studenter som på grund av misstag från universitetets sida inte kunnat delta i examinationen ska erbjudas ett nytt examinationstillfälle. Prefekten fastställer nytt examinationstillfälle vilket ska anordnas inom två veckor från det att misstaget upptäcktes. Om en examinationshandling försvinner och det är universitetets ansvar ska studenten erbjudas ett nytt examinationstillfälle. Prefekten fastställer nytt examinationstillfälle vilket ska anordnas inom två veckor från det att misstaget upptäcktes. 2.5 Studenter med funktionsnedsättning Studenter med funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt få de hjälpmedel som krävs vid examinationen för att de ska ha så likvärdiga förutsättningar som möjligt som studenter utan funktionsnedsättning. Examinator beslutar efter samråd med samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Studenter med funktionsnedsättning kan få byta examinationsform om särskilda skäl finns. Examinator beslutar efter samråd med samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 7 (17)

8 2.6 Provtillfälle på annan ort Student kan beviljas att göra ett provtillfälle på annan ort om synnerliga skäl föreligger och rättssäkerheten kan garanteras. Som synnerliga skäl räknas sådant som sjukdom, militärtjänst eller annat tvingande skäl gör att det inte är möjligt att resa till examinationsorten eller om student finns på annan ort på grund av att det ingår i utbildningen (t ex praktik, examensarbete). Provtillfället kan ske på högskola, universitet, lärcentrum som bedriver högskoleutbildning eller på ambassad. Studenten ska skriftligen ansöka om att få genomföra provtillfälle på annan ort minst tio arbetsdagar före det aktuella provtillfället. Prefekt beslutar. Provtillfälle på annan ort ska ske samma datum och under samma tid som aktuellt provtillfälle. I övrigt ska samtliga angivna anvisningar för aktuellt provtillfälle gälla. Studenten ansvarar för att undersöka om godkänd lokal, skrivningsbevakning och annat som krävs för aktuellt provtillfälle finns på den ort där studenten önskar genomföra provtillfället. Provtillfälle på annan ort ska inte innebära någon merkostnad för universitetet, studenten står för merkostnaden. 2.7 Misstanke om förseelse (fusk) Högskoleförordningen 10 kap 1 Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Lokal regel Vid misstanke om förseelse (fusk) ska examinator anmäla händelsen till rektor tillsammans med studentens namn, personnummer och en skriftlig beskrivning av händelsen. 3. Förnyad examination Högskoleförordningen 6 kap 21 Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem. 8 (17)

9 Datum för förnyad examination meddelas senast vid ordinarie examinationstillfälle. Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Tiden mellan meddelandet av resultat på ordinarie examination och den förnyade examination ska vara minst tio arbetsdagar. För examinationer med ordinarie tillfälle i juni erbjuds förnyad examination tidigast i augusti. Student som inte utfört laboration eller inte lämnat in laborationsrapport inom angiven tidsram ska ges möjlighet till en förnyad examination vid nästa tillfälle kursen ges. Examinator kan dock besluta om särskilt uppsamlingstillfälle. Vid förnyad examination gäller samma betygsskala som vid ordinarie examinationstillfälle. Eventuella begränsningar av antalet examinationstillfällen ska framgå av kursplanen. I samband med att en kurs läggs ner/slutar ges ska lärosätet tillhandahålla ytterligare tre provtillfällen för kursen under minst ett år. Totalt måste den nedlagda kursen ha tillhandahållit minst fem provtillfällen. Möjligheten att begränsa antalet provtillfällen till högst fem ska endast användas undantagsvis och bara då det finns starka ekonomiska skäl, det vill säga då examinationen/provtillfället är så pass kostsam/t att det är försvarligt att begränsa antal tillfällen. Det är möjligt att begränsa antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning till två. 3.1 Verksamhetsförlagd utbildning/praktik Högskoleförordningen 6 kap 21 Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktikeller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två. För lokala regler som rör examinationer som bygger på praktik/verksamhetsförlagd utbildning och för eventuella begränsningar av antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder hänvisas till berörd fakultetsnämnd/nämnd. 9 (17)

10 4. Bedömning och betyg Högskoleförordningen 6 kap 15 I kursplanen skall följande anges:/.../ formerna för bedömning av studenternas prestationer / /. 18 Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Om särskilda skäl föreligger kan något av uttrycken underkänd eller godkänd användas. För tekniska utbildningar kan något av uttrycken underkänd, godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Betygsskala ska anges i kursplanen. Någon av ovanstående tre skalor ska väljas. Betygsskala ska framgå i kurs- och examensbevis. 4.1 Bedömning av examination och återkoppling Om inte särskilda skäl föreligger ska examinationen bedömas och resultatet meddelas senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället för heltidskurser och senast 20 arbetsdagar för halvfartskurser. En student har inte rätt att återkalla inlämnade examinationshandlingar och på så sätt undvika att betygssättas. En student har rätt att ta del av det som ligger till grund för betygssättning (det som har tillförts ett betygsärende). Studenter ska få återkoppling på sina examinationsuppgifter i anslutning till varje examinationstillfälle oavsett examinationsform. 4.2 Komplettering Lokal regel Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd men måste då tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras. 10 (17)

11 4.3 Meddelande och expediering av betygsbeslut Hanteringen av personuppgifter vid meddelande om betygsbeslut ska ske i enlighet med Personuppgiftslagen. På allmänna anslagslistor är det tillåtet att skriva ut namn och delar av personnumret. Provresultat för aktuellt prov i provuppsättning ska efter bedömning och betygssättning skyndsamt registreras i Ladok. Examinator ska, för student som så begär, motivera betygsbeslutet. 4.4 Överklagan av betygsbeslut Högskoleverket 2008:36 R Av 12 kap. 4 högskoleförordningen jämförd med 2 i samma kapitel framgår att ett betygsbeslut inte får överklagas. 4.5 Rättelse av betyg Enligt Högskoleförordningen 6 kap 23 Ett beslut enligt 26 förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator Enligt Förvaltningslagen (1986:223) 26 Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig. 4.6 Omprövning av betyg Högskoleförordningen 6 kap 24 Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. En student som erhållit betyget godkänd ska inte kunna underkännas på egen begäran om inte betygsbeslutet innehåller en uppbenbar oriktighet enligt Förvaltningslagen (1986: ). En student som erhållit betyget godkänd får inte göra om examinationen i syfte att erhålla ett högre betyg. 11 (17)

12 4.7 Utkvittering av examinationshandlingar Rättad examinationshandling återlämnas till studenten eller arkiveras i minst två år efter betygssättningen, i enlighet med Riksarkivets föreskrift (RA-FS 2008:3). Student har rätt att begära ut sin bedömda examinationshandling från dagen för betygssättningen och två år framåt. Därefter har universitetet ingen skyldighet att arkivera examinationshandlingarna. 12 (17)

13 Rektorsbeslut Dnr: 2010/1018 Bilaga 1 - Särskilda regler för salstentamen 1. Preliminär anmälan om tentamensdatum Preliminär anmälan om tentamensdatum och preliminärt antal studenter sker, via elektroniskt tentamenssystem, till tentamensbokningen senast vecka 20 för kurser som startar en hösttermin och senast vecka 46 för kurser som startar en vårtermin. 2. Besked om tentamenstid Besked om datum och tidsintervall för tentamen lämnas av tentamensbokningen till institutionen senast vecka 25 för kurser som startar en hösttermin och senast vecka 51 för kurser som startar en vårtermin. 3. Anmälan till tentamen Student som önskar delta i salstentamen anmäler sig via elektroniskt system. Anmälan till tentamen ska ske senast tisdagen veckan före tentamenstillfället. Efteranmälningar tillåts endast om ledig plats finns. Anmälan till förnyad tentamen som äger rum i augusti görs senast tisdagen i den vecka midsommarafton infaller. För v.1 och v.2 gäller särskilda tidpunkter för senaste anmälning, vilka kan alternera något, år från år, beroende på hur helgerna infaller. Besked om senaste anmälningsdatum lämnas till institutionerna innan höstterminens start. 4. Studenter med funktionsnedsättning Institutionen ansvarar för att information om studenter med funktionsnedsättning och särskilda behov lämnas till tentamensbokningen senast kl onsdagen veckan före tentamenstillfället. 5. Besked till studenten om lokal Tentanden får besked om tentamenslokal, datum samt tidsintervall via elektronisk post och på webbplats. 6. Skrivningar till tentamensbokningen För tentamen som äger rum i Växjö gäller: Tentamensansvarig lärare ansvarar för att tentamen med försättsblad avlämnas (i tillräckligt antal kopior) till tentamensbokningen (tentarummet) senast klockan dagen före tentamenstillfället. För tentamen som äger rum en söndag eller måndag skall tentamen avlämnas senast klockan på fredagen. Även förteckning över tentander skall avlämnas vid denna tidpunkt. För tentamen som äger rum i Kalmar gäller följande alternativ: a) Hanteras enligt ovan, dock behöver inte förteckning över tentander bifogas. 13 (17)

14 b) Tentamensansvarig lärare ansvarar för att tentamen med försättsblad översändes (elektroniskt eller i pappersformat) till tentamensbokningen, för kopiering, senast fyra arbetsdagar före tentamenstillfället. Gemensamt gäller: Av försättsbladet skall framgå vilka hjälpmedel som är tillåtna vid examinationen. Av försättsbladet skall dessutom framgå när examinator eller skrivningsansvarig lärare kommer till skrivningslokalen alternativt telefonnummer på vilket denne kan nås under tentamenstiden. 7. Tentamenstider Tentamenstiden får inte överskrida fem (5) timmar. Följande tentamenstider gäller: Vardagar Lördagar Söndagar Salskrivning på söndagar ska i möjligaste mån undvikas. Tentamen skall börja på utsatt klockslag. Ingen tentand får lämna lokalen under de 50 första minuterna. Dörrarna stängs för inpassering 45 minuter efter tentamenstidens början. 8. Identitetskontroll Kontroll av identitet görs av tentamensvakt. 9. Skrivvaktens anvisningar Samtliga tentander skall följa skrivvaktens anvisningar om placering. Väskor, portföljer, plastkassar, ytterkläder m.m. placeras enligt skrivvaktens anvisningar. Eventuella mobiltelefoner skall vara avstängda och förvaras enligt skrivvaktens anvisningar. Vid toalettbesök skall tentanden anteckna sitt namn på särskild lista. 10. Skrivpapper Skrivvakten tillhandahåller papper till de skrivande. 11. Förbud att samtala Förbud för tentander att samtala råder såväl i skrivsalen som vid toalettbesök. 14 (17)

15 12. Rökförbud Rökning är inte tillåten i samband med tentamen. 13. Förtäring Förtäring under tentamen är tillåten. Detta skall dock ske så att det inte stör övriga tentander. 14. Skrivning lämnas till skrivvakten Under pågående skrivningstid får tentanden inte medföra skrivningen ur salen. Efter avslutad skrivning överlämnar tentanden personligen sin skrivning till skrivvakten. Varje ark skall vara försedd med namn eller i förekommande fall kodnummer. Tentanden antecknar antalet inlämnade ark på inlämnad skrivning och kontroll sker gemensamt med skrivvakten. Försättsbladet även till en blank skrivning skall lämnas in. Studenten antecknar sitt namn på särskild inlämningslista. Efter skrivningens inlämnande ska tentanden lämna skrivningslokalen omgående. 15. Tentamensansvarig lärare Tentamensansvarig lärare, som inte besöker skrivlokalen, måste kunna nås per telefon under tentamenstiden. 16. Två tentamina För att få skriva två tentamina vid samma tillfälle krävs skriftlig information från berörda institutioner till tentamensbokningen. 17. Tentamina för studenter från andra lärosäten/campi Genomförandet av externa tentor kan medges när ledig plats finns i samband med reguljära tentor. Det innebär även att studenter som läser kurs med kursort Kalmar endast med särskilda skäl tillåts tentera i Växjö, och omvänt. 18. Misstanke om fusk Skrivvakten skall kontrollera att inga otillåtna hjälpmedel finns tillgängliga. Vad som är tillåtna hjälpmedel skall framgå av respektive skrivning. Studenterna är skyldiga att visa upp papper och hjälpmedel för skrivvakten under skrivningens gång. En skrivande får inte avvisas från eller tvingas avbryta skrivningen på grund av misstanke om fusk. Tentanden får fortsätta att skriva även om misstanke finns. Namn och personnummer samt händelseförloppet antecknas av skrivvakten och överlämnas till examinator som i sin tur gör anmälan till rektor. Misstanke om fusk hanteras enligt särskilda regler. 19. Störande uppträdande I skrivsalen skall råda ordning och tystnad. Det är skrivvakten som avgör om det finns skäl att avvisa en tentand på grund av störande uppträdande. Skrivvakten skall anteckna namn och personnummer på tentanden samt rapportera händelseförloppet till examinator. Händelsen hanteras enligt särskilda regler. 15 (17)

16 20. Avbruten salstentamen Om salstentamen måste avbrytas, t ex på grund av utrymning av lokalen, och ansvarig tentamensvakt bedömer att skrivningen skall avbrytas på grund av stort tidsavbrott eller uppenbara möjligheter till fusk i samband med incidenten skall studenten erbjudas ett nytt examinationstillfälle. Nytt examinationstillfälle ska anordnas inom två veckor från det att händelsen inträffade. 16 (17)

17 Dnr: LNU 2012/129

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

Regler för examination vid Högskolan Dalarna

Regler för examination vid Högskolan Dalarna Regler för examination vid Högskolan Dalarna Beslutad av Chef för Utbildnings- och forskningskansliet: 2013-02-04 Reviderad: 2014-10-28 Dnr: DUC 2013/134/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-04 Ersätter: Relaterade

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Remiss - Regler och handläggningsordning för salstentamen

Remiss - Regler och handläggningsordning för salstentamen Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Helena Lindvall Telefon: 090-786 77 52 E-post: Helena.lindvall@adm.umu.se www.umu.se Missiv 2014-05-28 Dnr FS 1.1.2-784-14 Sid 1 (1) Fakulteter/kanslichefer

Läs mer

Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16

Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16 Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16 Nedanstående föreskrifter gäller från och med den 31 augusti 2015. Att utbilda och examinera studenter

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet

nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet Riktlinjer för Examinator vid Röda Korsets Högskola Diarienr 3312012 Juridiskt granskade av Anders Stening 2012-04-12 Fastställd av Högskolenämnden

Läs mer

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet Ordningsregler för studenter Inledning Föreliggande regler är utformade med tanke på salstentamen (i fortsättningen benämnt tentamen) i centralt schemalagda

Läs mer

Regler och riktlinjer för salstentamen

Regler och riktlinjer för salstentamen Regler och riktlinjer för salstentamen Fastställd av rektor 2014-11-11 Dnr: FS 1.1.2-784-14 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar)

Läs mer

REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/XXX REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.gu.se Rektor Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning 2016-xx-xx

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk - Policy för hantering av fusk vid den Statsvetenskapliga Institutionen 1. Bakgrund För att bevara utbildningens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att vi förebygger fusk och vidtar disciplinära

Läs mer

Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola

Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola MDH 2.1 194/09 Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära Besöksadress: Drottninggatan

Läs mer

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Sida 1(8) Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 201XX. Tidigare versioner upphör att gälla. 1. Allmänt

Läs mer

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till anställd 1 (6) 2008-04-23 Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter Handläggningen i disciplinärenden sker enligt handläggningsordningen.

Läs mer

Regler och riktlinjer för betyg och examination

Regler och riktlinjer för betyg och examination UMEÅ UNIVERSITET Rektor Beslut 2005-04-26 Korrigerad 2014-03-17 2014-06-10 Dnr 500-4-05 Regler och riktlinjer för betyg och examination Examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i

Läs mer

Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola

Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola Diarienr 32/2012 Juridiskt granskade av Anders Stening 2012-04-12 Fastställd av Högskolenämnden 2012-05-07. Reviderad i enlighet med rektorsbeslut dnr

Läs mer

Regler för studenter som skriver tentamen (tentander)

Regler för studenter som skriver tentamen (tentander) Sveriges lantbruksuniversitet Styrande dokument Dokumentnamn Tentamensregler vid SLU Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2010-06-28 Rektor SLU ua Fe.2010.3.0-2052 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli

Läs mer

Föreskrifter för tentand

Föreskrifter för tentand Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på StudentCentrums hemsida senast sju (7) dagar

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3 Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på Studentcentrums hemsida senast 7 dagar före

Läs mer

REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET

REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2015/1232 Publicerad: 2015-12-02 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Sara Jonsson, Annika Nilsson, Åsa Viklund Beslutsdatum:

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Styrdokument för disciplinärenden Högskolan Kristianstad

Styrdokument för disciplinärenden Högskolan Kristianstad Styrdokument för disciplinärenden Högskolan Kristianstad Innehållsförteckning Utdrag ur Högskoleförordningen...3 Policy...5 Riktlinjer...7 Tentamensregler...17 Handläggningsordning...19 Handlingsplan...22

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2014-11-11 Reviderad av rektor 2016-06-07 och gäller från och med 2016-08-15 Dnr: FS 1.1.2-553-14 Denna regel ersätter

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-10-09, reviderad vid FiF 1 2007-12-13 och 2008-11-11, reviderad av FoUN 2009-06-16. 1. Allmänt Att examinera är myndighetsutövning.

Läs mer

REGLER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/909 REGLER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ Rektor Utbildningsenheten,

Läs mer

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Granlund 08-563 088 38 magnus.granlund@hsv.se

Läs mer

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen 1 (5) PM 2014-09-03 Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014. Vilka kursmoment utgör examination?

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

Mitthögskolan Rektor. Mitthögskolans yttrande Mitthögskolan har i yttrande till Högskoleverket anfört följande.

Mitthögskolan Rektor. Mitthögskolans yttrande Mitthögskolan har i yttrande till Högskoleverket anfört följande. Mitthögskolan Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Mitthögskolans handläggning av tentamina i företagsekonomi Bakgrund Den 25 oktober 2004 inkom till Högskoleverket kopior av två brev ställda

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli 1(6) BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Dnr Mahr 15-2009/810 Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING TENTAMEN Kurs: Mikrobiologidelen av CMB 7 p för biogeolinjen Datum: 2006-06-22 Visat betald terminsräkning och legitimation signatur (tentamensvakt)

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarna Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se BESLUT

Läs mer

Tentamensregler Blekinge Tekniska Högskola

Tentamensregler Blekinge Tekniska Högskola Diarienummer: BTH 1.2.1-0154-2016 Tentamensregler Blekinge Tekniska Högskola Fastställd genom rektorsbeslut: R063/16 Gäller från och med: 2016-06-15 Ersätter: R075/15 Sida 1 av 5 Allmänt Gällande skriftlig

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering Innehåll Vad är VFU?... 3 Lärandemål... 3 VFU-placering... 3 VFU-portalen... 3 Eventuell anknytning till VFU-platsen... 3 Vikariat och VFU... 4 Belastningsregistret... 4 Sekretess och tystnadsplikt...

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING TENTAMEN Kurs: Mikrobiologi 3 p inom Biologi 40 p Datum: 2005-04-16 Visat betald terminsräkning och legitimation signatur (tentamensvakt)

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING TENTAMEN Kurs: Mikrobiologi (6 hp) Datum: 2010-10-23 kl 9-12 (E314) Visat betald terminsräkning och legitimation signatur (tentamensvakt)

Läs mer

Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet

Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet UFV 2015/185 Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet Fr o m höstterminen 2015 Fastställda av rektor 2015-06-23 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Anonymitetskod 1 3 Instruktion

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID HÖGSKOLAN VÄST 1(8) Fastställd av Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå (UN) 2016-06-14 Dnr 2016/945 A 21 FÖR EXAMINATION PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID HÖGSKOLAN VÄST Högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Studentens. tentamensguide. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Studentens. tentamensguide. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentens LiU EXPANDING REALITY tentamensguide Ordningsföreskrifter vid skriftlig tentamen I enlighet med Rektors beslut 2006-06-21 tillämpar Linköpings universitet från och med

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING TENTAMEN Kurs: Mikrobiologidelen av CMB 7 p för biogeolinjen Datum: 2004-03-16 Visat betald terminsräkning och legitimation signatur (tentamensvakt)

Läs mer

Definition av uppdragsutbildning & regelverket

Definition av uppdragsutbildning & regelverket 1(5) Rektor Definition av uppdragsutbildning & regelverket med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 förordning

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms universitet

Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3132-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms

Läs mer

Födelsedatum Namn Ifylles av examinator. Postnummer Postadress Betyg. Max poäng

Födelsedatum Namn Ifylles av examinator. Postnummer Postadress Betyg. Max poäng STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING TENTAMEN Kurs: Mikrobiologi 3 p inom Biologi 40 p Datum: 2007-03-23 Visat betald terminsräkning och legitimation signatur (tentamensvakt)

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING

STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING TENTAMEN Kurs: Mikrobiologi 3 p inom Biologi 45 p Datum: 2007-04-14 Visat betald terminsräkning och legitimation signatur (tentamensvakt)

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter

Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-04-07 Dnr HS 2015/253 Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter Härmed fastställs "Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

Fallärenderapport. Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår

Fallärenderapport. Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår Fallärenderapport Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår Förord För länge, länge sedan, när Örebro ännu inte hade en egen högskola att stoltsera med, började Örebro studentkår arbeta för en

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Regel för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet

Regel för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU 500-2818-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: - tills vidare Utbildning

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Harriet Axelsson Prorektor 1(17) Beslut 2007-09-24 Dnr Mahr 15-04/411 Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Bakgrund Högskolestyrelsen

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Umeå universitet Rektor. Caroline Cruz BESLUT 2008-05-06 Reg.nr 31-3228-07

Umeå universitet Rektor. Caroline Cruz BESLUT 2008-05-06 Reg.nr 31-3228-07 Umeå universitet Rektor Caroline Cruz Examination av verksamhetsförlagd utbildning Universitetet har inte följt föreskrifterna i kursplanen och de egna rutinerna. Högskoleverket ifrågasätter om studenten

Läs mer

vid publicering av undersökningsresultaten tillämpa den öppenhet och ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar akademisk verksamhet,

vid publicering av undersökningsresultaten tillämpa den öppenhet och ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar akademisk verksamhet, GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I STUDIER VID ARCADA 1. Allmänt Under din studiegång vid Arcada kommer din framgång att mätas vid många tillfällen och på många olika sätt. Du kommer att skriva rapporter över utfört

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Handläggningsordning. salstentamen. Fastställd av rektor Dnr: FS

Handläggningsordning. salstentamen. Fastställd av rektor Dnr: FS Handläggningsordning för salstentamen Fastställd av rektor 2014-11-11 Dnr: FS 1.1.2-784-14 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar)

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2017/670 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Forsknings-

Läs mer

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut.

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut. Utbildningsplan Fysioterapeutprogrammet 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits Högskolepoäng: 180 hp Programkod: VYSJG/VYFYS Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Datum för fastställande:

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2013/631 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Administrativt

Läs mer

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Lärarhandledning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Introduktion Att hålla en kurs innebär inte bara att hålla ett antal föreläsningar och seminarium. En stor del av arbetet ligger även

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Ordningsregler för studenter vid salstentamen

Ordningsregler för studenter vid salstentamen Ordningsregler för studenter vid salstentamen Dessa ordningsregler har fastställts av rektor 2014-09-25 och träder i kraft 2014-10-01. Dnr HS 2014/589 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Tidsgränser 2 3

Läs mer

3. Högskolans roll och funktion

3. Högskolans roll och funktion 3. Högskolans roll och funktion 3.1 Behovsinventering och planering av kurser I oktober månad bjuds de regionala utbildningssamordnarna in till högskolan för att diskutera nästkommande läsårs fristående

Läs mer

Handbok fo r tentamensva rdar

Handbok fo r tentamensva rdar Handbok fo r tentamensva rdar Rutinbeskrivningar Högskolan i Gävle 1 Innehåll Om anställningen Anställningsvillkor... 3 Tentamensvärdarnas ansvar och åtaganden... 3 Arbetstidsbestämmelser och rast... 4

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser

Studieadministrativa bestämmelser Studieadministrativa bestämmelser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Halmstad Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2017-02-16, dnr L 2016/79. Gäller från 2017-02-20.

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer