Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala studieregler vid Göteborgs universitet"

Transkript

1 Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare Rektor Beslutsdatum Giltighetstid Revideringsdatum Från och med tills vidare 2016 el tidigare vid behov Sammanfattning Dokumentet gäller för samtliga utbildningar vid universitetet. Reglerna ska tolkas och användas utifrån ett studentcentrerat perspektiv, och de ska tillsammans med övriga styrdokument vid Göteborgs universitet samt relevanta lagar och förordningar bidra till goda förutsättningar för studier vid universitetet.

2 2 / 5 LOKALA STUDIEREGLER VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Inledning Lokala studieregler vid Göteborgs universitet gäller för samtliga utbildningar vid universitetet. Reglerna ska tolkas och användas utifrån ett studentcentrerat perspektiv, och de ska tillsammans med övriga styrdokument vid Göteborgs universitet samt relevanta lagar och förordningar bidra till goda förutsättningar för studier vid universitetet. Alla utbildningsansvariga på olika organisationsnivåer måste tillsammans med studenterna och deras representanter ta ett tydligt ansvar för reglernas tolkning och tillämpning om slutresultatet ska bli gott. Det gäller särskilt när reglerna öppnar för olika lösningar. Det studentcentrerade perspektivet innebär att tolkningar främst ska beakta studenternas intressen av att bedriva effektiva studier. Att, exempelvis, förlägga tillfälle för omexamination inom rimlig tid efter ordinarie examination innebär med ett studentcentrerat perspektiv att omexaminationer förläggs så att de på bästa sätt anpassas till utbildningens schema i sin helhet. Fasta tidsgränser för när omexamination ska förläggas kan motverka ett sådant syfte. Rimlig tid innebär inte att omexamination kan förläggas så sent efter ordinarie examination att studentens möjligheter att klara att ta sina poäng på utbildningen omöjliggörs eller avsevärt försvåras. Ett annat exempel gäller regeln om anonym examination. Sådan är möjlig vid till exempel skriftlig tentamen i skrivsal, men direkt olämplig till exempel i samband med muntlig examination. Regeln om anonym examination ger utrymme för utbildningsansvarig att bedöma när det är lämpligt att tillämpa huvudregeln om anonymitet. Utgångspunkten för tolkningen ska vara ansvaret för att skapa goda studieförutsättningar för studenten. När det finns en motsättning mellan olika studentintressen måste dessa vägas mot varandra - till exempel den enskilda studentens intressen gentemot den större studentgruppens intressen eller pedagogiska fördelar gentemot tydlighet och förutsägbarhet. 1. Avgifter och kostnader för studier 1.1 Universitetet ska sträva efter att minimera studenternas kostnader, inklusive kostnader för kurslitteratur.

3 3 / 5 2. Information till studenten 2.1 Information om kurslitteratur och motsvarande ska finnas tillgängligt senast åtta veckor före start av kurs/delkurs. 2.2 Senast två veckor före kursstart ska student ha tillgång till sådan information som behövs för att kunna planera sina studier. Informationen ska minst innehålla schema inklusive tider för examinationer och obligatoriska moment. 3. Examination 3.1 Examination ska genomföras på sådant sätt att den enskilde studentens prestation kan urskiljas. 3.2 Student som på grund av dokumenterad funktionsnedsättning är i behov av särskilda hjälpmedel, och/eller annan examinationsform än den som föreskrivs i kursplanen, har så långt det är möjligt rätt till sådan individuell anpassning av examinationen som ger förutsättningar som är likvärdiga de som studenter utan funktionsnedsättning har. Student med sådant behov ska meddela kursansvarig lärare snarast. 3.3 Bedömningskriterier och övriga villkor t ex tillåtna hjälpmedel i samband med examination ska vara klart angivna på förhand. 3.4 Examinationsunderlaget ska anonymiseras före bedömning om det inte är olämpligt i relation till examinationens utformning eller studentens lärande. 3.5 Om skriftliga examinationsunderlag förkommit, eller om felaktig uppgift om dag eller tid för examination medfört att studenter inte kunnat examineras och orsaken ligger inom universitetets kontrollsfär, ska ny examination skyndsamt erbjudas efter samråd med berörda studenter. 3.6 Utöver ordinarie examinationstillfällen ska ytterligare tillfällen tillhandahållas inom rimlig tid med hänsyn till utbildningens utformning och studenternas studiesituation. Student ska ges rimlig tid att förbereda sig inför ett examinationstillfälle. 3.7 I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenterna garanteras minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i tidigare kursplan. 3.8 Bedömning av examination ska meddelas student senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället och betyg på kurs ska meddelas student senast 15 arbetsdagar efter kursslut. Dessa 15 arbetsdagar kan efter beslut av prefekt utsträckas till 20 vid examination med ett omfattande examinationsunderlag. Detta ska anges i kursplan och omprövas vid revidering. Oförutsedd fördröjning ska meddelas studenterna och avhjälpas skyndsamt.

4 4 / Om betyg anslås publikt ska enskild student inte kunna identifieras I samband med meddelandet av examinationsresultat ska student få tillgång till inlämnade examinationsuppgifter Institutionen ansvarar för att student erbjuds tillfälle för genomgång av bedömningen av examination Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot. 4 Handledning vid självständigt arbete och examensarbete 4.1 Vid självständigt arbete och examensarbete med en omfattning av minst 15 hp har student rätt till handledning. 4.2 Student har rätt att begära byte av handledare. Sådan begäran ska inlämnas skriftligt till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot. 5. Kursutvärdering 5.1. Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att anonymt framföra erfarenheter av och synpunkter på kursen i en kursvärdering. 5.2 En sammanställning av kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion ska tillgängliggöras för studenterna inom rimlig tid efter kursslut. Nästa gång kursen ges ska sammanställningen och eventuella genomförda åtgärder presenteras. 6. Schemaläggning och undervisning 6.1 En kurs bör inte schemaläggas fler än fem dagar under en vecka. 6.2 På kurs som genomförs dagtid bör schemalagd undervisning förläggas mellan kl och På kurs som genomförs kvällstid bör schemalagd undervisning förläggas mellan kl och Ordinarie examinationstillfälle ska, om inte särskilda skäl föreligger, förläggas till tider som gäller för kursen i övrigt. 6.4 Vid undervisning ska hänsyn tas till studenters behov av regelbundna raster. 6.5 Schemaändring får endast göras vid oförutsedda händelser och ska skyndsamt meddelas studenterna.

5 5 / 5 7. Anmälan om avvikelse från Studiereglerna 7.1 Den som vill påtala avvikelse från studiereglerna ska först vända sig till kursansvarig, och därefter prefekt och sedan dekan. Om problemen inte avhjälps kan Utbildningsnämnden kontaktas.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn... 3... 3 Studenten som medaktör... 3... 3 Högskolans roll i det omgivande samhället... 4

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Reviderad: Årsmötet 150212 1 Innehåll Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår... 1 Innehåll... 2 1. Grundsyn... 4 1.2 Studenten som medaktör... 4 1.3 Högskolan

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Sidan 1 av 18 Utbildningspolitiskt program Alla individer har lika rätt till utbildning. All utbildning skall vila på en vetenskaplig eller konstnärlig grund. Utbildningen skall vara verklighetsförankrad,

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer