BESLUT , reviderat , reviderat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat"

Transkript

1 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli 1(6) BESLUT , reviderat , reviderat Dnr Mahr /810 Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter och ordningsföreskrifter vid tentamensskrivningar Allmänt De nedan angivna reglerna skall tillämpas i examinationsprocessens alla skeden. Därmed menas att rutinerna skall följas även vid mindre omfattande kontrollskrivningar och andra liknande prov där så är möjligt. Det är vidare viktigt att studenterna informeras väl om reglerna. Det bör ske dels som årligen återkommande övergripande upplysning, dels som uttömmande information inför varje kursstart och vid varje provtillfälle. Inte minst angeläget är det att ge information också vid direkt eller indirekt poänggivande laborationer och seminarieliknande prov. Sker rapporteringen som ett resultat av ett grupparbete är tydliga besked till studenterna särskilt viktiga. Den årliga informationen om tentamensreglerna skall på lämpligt sätt innefatta upplysningar om konsekvenserna av fuskförsök. Tentamensvakter rekryteras av respektive område. Tentamensvakter skall genom området få utbildning så att de på ett rättssäkert sätt kan utföra sina uppgifter. Området tillser att tillräckligt antal skrivvakter och korridorvakter finns vid tentamen. Området/institutionen tillser även att lokalen ska vara lämplig för provgenomförande t ex att de studenter som anmält sig får plats i salen genom att anmäla antalet tentander till lokalbokningen. Brandlarm Vid brandlarm ska de skrivande ovillkorligen följa de anvisningar som ges av tentamensvakten. Ett larm innebär att salen måste utrymmas och att skrivningen avbryts. Det åligger tentamensvakten att meddela ansvarig lärare och examinator när avbrottet sker. Det åvilar examinator att ansvara för att nytt examinationstillfälle anordnas snarast möjligt. Examinator kan med särskild motivering fatta annat beslut. Prefekt/enhetschef eller motsvarande skall informeras om de beslut som fattas. Reglerna är uppdelade i tre olika avsnitt: 1. Examinator 2. Student 3. Tentamensvakt Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Min gatuadress högskola / Gemensam förvaltning S Malmö

2 2(6) 1. Examinator 1.a Examinators ansvar Examinator har alltid det övergripande ansvaret vid tentamen. Examinator skall tillse att utländska studenter erhåller instruktioner på engelska om vilka regler som gäller för genomförande av tentamen. 1.b Närvaro vid tentamen Examinator skall tillse att en ansvarig lärare finns tillgänglig vid ordinarie tentamenstillfälle för att svara på frågor. Om frågor föranleder att den ansvarige läraren lämnar kompletterande information, skall samma information ges till alla studenter. Lärare som går runt vid tentamen skall vara beredd att legitimera sig för tentamensvakten. 1.c Kännedom om instruktion för tentamensvakt mm Examinator och ansvarig lärare skall känna till gällande instruktion för tentamensvakt och vad som är bestämt om studenternas ansvar och skyldigheter under provet. 1.d Hjälpmedel vid tentamen Examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen. Examinator skall både i studiehandledning eller motsvarande och på tentamensformuläret informera studenterna om vilka hjälpmedel som är tillåtna. Om inga hjälpmedel tillåts, skall även detta finnas angivet. Studenterna har rätt att i god tid få kännedom om vilka hjälpmedel som är tillåtna. Det åligger även examinator att tillse att tentamensvakterna är informerade om tillåtna hjälpmedel. Beträffande miniräknare skall tydliga regler anges både i kurs-pm och på tentamensformuläret, exempelvis med Miniräknare ej tillåten Typgodkänd miniräknare tillåten (exempelvis utan texthantering) Miniräknare får ej innehålla information med anknytning till kursen. Överträdelse härav betraktas som fusk. Examinator, som vill ha särskilda regler för tillåtna miniräknare, ansvarar själv för information därom till de studenterna och för kontroll av att givna reglers följs. Kontroll av miniräknares innehåll, eller tömning av miniräknare, kan aldrig åläggas tentamensvakten. Övriga tillåtna hjälpmedel skall noga specificeras. Av tentamensformuläret skall framgå om detta skall återlämnas när skrivningen inlämnas. Hjälpmedel som inte är omnämnda (exempelvis lexikon, tabellverk, fickdator) skall inte få förekomma. Examinator får föreskriva att tentamen delas i två delar där olika regler för hjälpmedel får gälla för de båda delarna. 1e. Tentamenslösningar Lösningar till tentamens- och kontrollskrivningar skall inte göras tillgängliga förrän efter skrivtidens slut. Lösningar skall inte finnas i skrivlokalen medan skrivningen pågår. 1f. Rättning av tentamen; resultatlistor Studenten har rätt att få skriftligt prov rättat och betygsatt utan omotiverad fördröjning. Resultat skall vara anslaget inom tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentamen; dock senast 7 dagar före ordinarie omtentamenstillfälle. Observera att fullständigt personnummer (inkluderande de fyra sista siffrorna) inte får användas när resultatet offentliggörs.

3 3(6) 1g. Misstanke om fusk samt störande uppträdande Har misstanke om fusk rapporterats från tentamensvakt eller på annat sätt skall examinator/studierektor/ansvarig lärare alltid anmäla sådan misstanke till rektor utan dröjsmål för ev. behandling i disciplinnämnden. Det inträffade skall även rapporteras till områdesprefekt /dekanus. Examinator skall tillse att vittnesmål angående det inträffade antecknas och att eventuella materiella bevis säkras. Student som misstänks för fusk eller försök till fusk skall få genomföra tentamen. Skrivningen skall rättas och betygsättas. Den student, som uppenbart stör eller hindrar vid prov skall åläggas att omedelbart avbryta provet och lämna tentamenslokalen. Har sådant beteende rapporterats från tentamensvakten skall examinator/ansvarig lärare föra ärendet vidare till rektor/ disciplinnämnden. 2. Student 2a. Tentamensvakt Tentamensvakts anvisningar skall alltid följas utan dröjsmål. Följs inte dessa får tentamensvakten avvisa studenten och göra notering på inlämnad skrivning. Tentamensvakt har inte rätt att kroppsvisitera student. 2b. Tidsgränser Student får lämna skrivsalen efter tidigast 60 minuter. Student som anländer till tentamenslokalen senare än 45 minuter efter angiven tid får inte skriva tentamen. 2c. Legitimation Studenten skall kunna visa upp giltig fotolegitimation vid tentamenstillfället. Som giltig identitetshandling godkänns pass, svenskt körkort eller svensk/internationellt id-kort. Multikort gäller inte som identitetshandling. Kan studenten inte uppvisa giltig legitimation ska studenten meddelas att han/hon inte får delta i tentamen. Student skall anteckna sitt identifikationsnummer eller namn på varje svarsark som lämnas in beroende på vilket system som nyttjas. 2d. Omtentamen Vid omtentamen krävs att student anmäler sig minst en vecka före omtentamenstillfället. Student som inte anmält sig inom angiven tid får tentera i mån av plats. 2e. Placering Tentamensvakten bestämmer studenternas placering. 2f. Personliga tillhörigheter Tentamensvakt bestämmer var ytterkläder, väskor m.m. skall avlämnas. Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får ej medföras till tentamensplatsen. Detta gäller även mp3 spelare, CD-spelare, ipod eller liknande. 2g. Hjälpmedel Student är skyldig att känna till vilka hjälpmedel som är tillåtna. Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till tentamen. Uppgift om vilka hjälpmedel som är tillåtna vid tentamen skall framgå av studiehandledning/ motsvarande samt på tentamensformuläret. Vad gäller hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Tentamensvakt, examinator eller ansvarig lärare får kontrollera hjälpmedel.

4 4(6) 2h. Hjälpmedel, utländska studenter Språklexikon får ej innehålla anteckningar av något slag och skall utan anmodan uppvisas för vakt omedelbart före tentamens början. 2i. Papper Endast de papper tentamensvakten delar ut får användas. Detta gäller såväl kladdpapper som svarsark. En tentamen som skrivs på annat papper kommer att betraktas som ogiltig. 2j. Inlämning av tentamen Efter avslutad tentamen överlämnar studenten personligen sin tentamen till tentamensvakten. Tentamensomslaget skall lämnas in med uppgift om hur många svarsark som lämnas in, även om antalet svarsark är noll. Studenten skall omedelbart efter inlämnandet samla ihop sina personliga tillhörigheter och därefter lämna skrivsalen. 2k. Samtal Det är förbjudet att under tentamen samtala med andra studenter eller med utomstående. Detta gäller både i tentamenslokalen och under pauser. 2l. Toalettbesök Kortare paus för toalettbesök kan beviljas av tentamensvakten som antecknar studentens namn och hur länge pausen varar. Tentamensvakten avgör var studenten får befinna sig. 2m. Rökning Rökning är förbjuden under tentamen. 2n. Störande uppträdande Den student, som uppenbart stör eller hindrar vid prov åläggs att omedelbart avbryta provet och lämna tentamenslokalen. Det är tentamensvakten som avgör om beteendet är uppenbart störande och om det därför finns skäl för avvisande av student. Skrivvakten skall alltid anteckna namn och personnummer på studenten samt anmäla händelseförloppet till examinator/ansvarig lärare. Ärendet ska anmälas till rektor som avgör om ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnden. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning. 2o. Fusk Student som misstänks för fusk eller försök till fusk skall få genomföra tentamen. Tentamensvakten är skyldig att anmäla misstanke om fusk till examinator/ansvarig lärare. Ärendet skall anmälas till rektor som avgör om ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnden. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning. Skrivningen skall rättas och betygsättas. 3. Tentamensvakt Instruktionen gäller för samtliga som tjänstgör som tentamensvakt. 3a. Allmänt Vid skrivning skall studenterna ovillkorligen rätta sig efter tentamensvakts anvisningar. Tentamensvakten skall rapportera ohörsamhet till ansvarig lärare. 3b. Närvaro vid tentamen Tentamensvakten skall infinna sig i skrivsalen senast vid den tidpunkt som området bestämt.

5 5(6) 3c. Placering av studenter Studenterna skall av tentamensvakt placeras i tentamenslokalen före tentamenstidens början. Studenter med olika prov bör om möjligt blandas för att försvåra fusk. 3d.Tentamensvakts uppgift Tentamensvakterna skall ha uppmärksamheten koncentrerad på studenterna och skall med lämpliga intervall vandra runt i lokalen. Tentamensvakten får inte ägna sig åt någon form av privat sysselsättning (såsom läsning, stickning etc). Tentamensvakten skall, innan tentamensuppgift delas ut, uppmana studenterna att ur sina väskor (motsvarande) ta fram det material de behöver under skrivningen och därefter placera väskorna och ytterkläderna så att vakten har god uppsikt över dem. Under pågående skrivning får väska öppnas endast i närvaro av tentamensvakt. Information härom skall lämnas innan skrivningen börjar. Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får ej medföras till tentamensplatsen. Detta gäller även mp3 spelare, CDspelare, ipod eller liknande. 3e. Kladd- och skrivpapper Kladd- och skrivpapper tillhandahålls av utbildningsområdet och skall vara lätt identifierbara. Studenterna får ej medföra egna papper till skrivplatsen. Tentamensvakterna skall påpeka för studenterna att de skall anteckna sitt identifikationsnummer eller namn på omslaget samt på varje svarsark som lämnas in. 3f. Hjälpmedel vid tentamen: kontroll Tentamensvakt skall ta del av vad som anges på tentamensformuläret angående vilka hjälpmedel som är tillåtna. Lån av hjälpmedel, såsom linjal, gradskiva, miniräknare får endast ske om de förmedlas genom tentamensvakten. 3g. Frågeformulär vid tentamen; hantering Tentamensvakt skall även kontrollera om det på tentamensformuläret finns angivet att formuläret skall återlämnas efter provets slut. Om så ej är fallet skall studenterna få behålla formuläret. 3f. Legitimation Studenten skall kunna visa upp giltig fotolegitimation vid tentamenstillfället. Som giltig identitetshandling godkänns pass, svenskt körkort eller svensk/internationellt id-kort. Multikort gäller inte som identitetshandling. Kan studenten inte uppvisa giltig legitimation ska studenten meddelas att han/hon inte kan delta i tentamen. 3h. Ankomsttid Student, som anländer senare än 45 min efter skrivtidens början äger ej rätt att delta. Student får inte lämna skrivsalen under de första 60 min. Innan en student lämnar skrivsalen skall hon/han vara antecknad på en placeringslista. 3i. Lärare Ansvarig lärare kommer att vara tillgänglig vid ordinarie tentamenstillfälle. Tentamensvakterna skall begära legitimation av de lärare som infinner sig i skrivsalen under tentamen och av den person som hämtar skrivningarna såvida inte lärare sedan tidigare är känd för vakten. 3j. Pauser Student kan beviljas kortare paus för toalettbesök. Tentamensvakten antecknar studentens namn och hur länge pausen varar. Korridorvakten kontrollerar även att inga samtal mellan studenter förekommer under pausen.

6 6(6) 3k. Inlämning Tentamensvakten skall markera inlämnad tentamen med x på placeringslistan samt kontrollera fotolegitimation mot namnet på tentamen. Tentamensvakten skall även kontrollera att antal inlämnade blad stämmer överens med det antal som angivits på omslaget. Den som lämnar in blankt måste lämna in ett korrekt ifylld omslag. Student får inte lämna lokalen definitivt utan att lämna in ett fullständigt ifyllt tentamensomslag. När det är 10 minuter kvar av skrivtiden skall detta meddelas studenterna, liksom att de måste sluta skriva inom angiven tid. Annars riskerar studenten att skrivningen inte kommer att rättas. Om studenten inte avslutar skrivningen vid fastställd tidpunkt skall detta meddelas ansvarig lärare. 3l. Skrivningar Skrivningar lämnas över till den, som området utsett att ta emot skrivningarna. 3m. Misstanke om fusk Misstänker eller upptäcker tentamensvakten att någon av studenterna har otillåtna hjälpmedel under tentamen, samarbetar, stör eller hindrar provet skall tentamensvakten förfara på följande sätt: Studentens och eventuella vittnens namn antecknas och studenten anmodas att lämna ifrån sig eventuellt bevismaterial. Tentamensvakt skall noggrant nedteckna händelseförloppet och gjorda iakttagelser. Om t ex studenten vägrar att lämna ifrån sig eventuellt bevismaterial, skall också detta nedtecknas och anmälas. Det inträffade skall skriftligen anmälas till examinator/ansvarig lärare. Student som misstänks för fusk eller försök till fusk skall få genomföra tentamen. Tentamensvakten kan företa eventuell erforderlig omflyttning av studenterna. Kroppsvisitation, kontroll av innehåll i väskor eller andra tvångsmedel är inte tillåtna. Det kan i förekommande fall av misstanke om fusk vara angeläget att tentamensvakt i disciplinnämnden redogör för sina iakttagelser. 3n. Störande uppträdande Den student, som uppenbart stör eller hindrar vid prov skall åläggas att omedelbart avbryta provet och lämna tentamenslokalen. Anteckningar skall göras om vad som inträffat och anmälan skall ske till ansvarig lärare, som för ärendet vidare till rektor/ disciplinnämnden. 3o. Samtal under pågående tentamen Samtal mellan studenter är förbjudet både i tentamenslokalen och vid paus och toalettbesök.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Ordningsregler för studenter vid salstentamen

Ordningsregler för studenter vid salstentamen Ordningsregler för studenter vid salstentamen Dessa ordningsregler har fastställts av rektor 2014-09-25 och träder i kraft 2014-10-01. Dnr HS 2014/589 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Tidsgränser 2 3

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet;

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010-4700366 mattias.wickberg@uhr.se Datum 2015-01-22 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; UHRFS 2015:3 Utkom från trycket den 30 juni 2015 beslutade den 11 juni

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Sammanställning av beslut och domar i

Sammanställning av beslut och domar i Sammanställning av beslut och domar i Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Sammanställning av

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet;

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010-4700366 mattias.wickberg@uhr.se Datum 2015-01-22 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 ISBN 91-88474-10-0 2002 Svenska Fotbollförlaget AB Box 1216, 171 23 Solna, tel: 08-735 09 00, fax: 08-735 43 35 e-post:

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler Gäller från 2014 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Allmänna regler och anvisningar...5 Anvisningar för bedömningen...9 Disqualified

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer