Nämnden för lärarutbildning NLU Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng."

Transkript

1 HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar , och reviderats av Nämnden för lärarutbildning samt Planen utgår från bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare ändringar, samt nu gällande examensordning, och gäller fr.o.m Planen utgår även från förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets, grundskolans och gymnasieskolans styrdokument (Lpfö 98, Lpo94, Lpf 94 och gällande kursplaner), Handbok verksamhetsförlagd utbildning, LUCK, dokumentet Lärarutbildningsens ledstjärnor, LUN samt dokumentet Vision och mål för lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar, NLU Utbildningen är en sammanhållen akademisk yrkesutbildning, vars olika utbildningsområden skall ha sin utgångspunkt i alla ovannämnda dokument. Sammantagna utgör de grunden för utbildningens kursplaner och genomförande. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. 1 Utbildningens organisation Lärarprogrammet består av tre integrerade utbildningsområden: Allmänna utbildningsområdet, Inriktningar och Specialiseringar. Lärarstudenter inriktade på verksamhet i: Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år läser programmet om minst 140 poäng: Allmänt utbildningsområde 60 p, en Inriktning 40 p och två Specialiseringar om vardera 20 p. Grundskolans senare år läser programmet om minst 180 p: Allmänt utbildningsområde 60 p, två Inriktningar om vardera 40 p och två Specialiseringar om vardera 20 p, varav minst en är fördjupning av en av Inriktningarna. Lärarstudent som har läst Inriktningen Samhällsutveckling med ett internationellt perspektiv/svenska språkets redskap, skall ha 60 poäng i respektive ämne/inriktning. Gymnasieskolan läser programmet om minst 180 p: Allmänt utbildningsområde 60 p, två Inriktningar om vardera 40 p och två Specialiseringar om vardera 20 p, båda som fördjupning av Inriktningarna. Lärarstudent som har läst Inriktningen Samhällsutveckling med ett internationellt perspektiv/svenska språkets redskap, skall ha 80 poäng i respektive ämne/inriktning, och således totalt 200 poäng. Lärarstudent som har båda ämnena/inriktningarna skall således ha 220 poäng i examen. 1

2 Alla tre utbildningsområdena byggs upp av kurser om 20 poäng. Kurser skall vara uppdelade i delkurser med omfattningen 10 alternativt 5 poäng. Examensarbetet är dock alltid på 10 poäng. I kursplaner och vid genomförande av kurser skall särskild hänsyn tas till målen för lärarutbildningen (se nästa sida). Det skall i kursplaner klart framgå hur forskningsanknytningen skall ske. Kursplanerna skall skrivas så att kurserna är utvärderingsbara. Slutligen skall integrationen mellan teoridel och verksamhetsförlagd del beskrivas i kursplanerna. Varje kursplan inleds med övergripande mål och beskrivning av det utbildningsområde, i vilket kursen är en del. 2 Utbildningens syfte Lärarutbildningen syftar till att ge en sammanhållen akademisk yrkesutbildning för lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utbildningen skall bygga på vetenskaplig grund, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. På grundval av de kunskaper och färdigheter, och den kritiska skolning som de studerande förvärvar under utbildningen, skall de efter avslutad utbildning kunna arbeta för att förverkliga verksamhetens mål enligt gällande läroplaner, samt kunna medverka till skolutveckling. Utbildningen skall även ge en allmän behörighet för forskarutbildning i utbildningsvetenskap. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 högskolelagen) För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas, analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, orientera sig om, förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden, inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet, självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna, 2

3 tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten, använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers roll för denna, Studenten skall därutöver ha kunskap om betydelsen av läs- och skrivinlärning och om matematikens betydelse för elevers kunskapsutveckling. För att få en lärarexamen med inriktning mot undervisning i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten ha fördjupad kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning, grundskolans senare år och gymnasieskolan skall studenten ha fördjupad kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygssättning. 3 Utbildningens uppläggning och innehåll Utbildningens struktur De tre utbildningsområdena, Allmänt utbildningsområde, Inriktningar och Specialiseringar, läses enligt programplanen, se bilaga 1. Således läses delar av de olika utbildningsområdena växelvis under utbildningens gång. Lärarstudenter kan profilera sin utbildning genom de valmöjligheter som ges av olika Inriktningar (bilaga 2), Specialiseringar (bilaga 3). Allmänt utbildningsområde Det allmänna utbildningsområdet omfattar 60 poäng, varav minst 10 poäng är verksamhetsförlagda. Utbildningsområdet ska innehålla dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels tvärvetenskapliga ämnesstudier. Inom det allmänna utbildningsområdet ska de tvärvetenskapliga ämnesstudierna omfatta minst 30 poäng. Utbildningsområdet skall spegla samtliga verksamhetsområden som Lärarprogrammet är avsett för, d.v.s. förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Det allmänna utbildningsområdet ska fokusera på det kommande läraruppdraget i skolan och visa på ett klart samband mellan studierna i lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen. Bedömning av elevers lärande på ett allmänt plan behandlas, och kan med fördel ske i samband med examinationstillfällen för lärarstudenterna eller vid för- och efterarbete av VFU-perioder. Inriktningar Inriktningarna omfattar 40 poäng, varav minst 10 poäng är verksamhetsförlagda. Inriktningarna möjliggör för studenten att själv profilera sin utbildning samt att utforma sin egen kompetens som lärare. Inriktningarna består av traditionella skolämnen, universitetsämnen, tvärvetenskapliga ämnesområden och tematiska områden. Inom respektive inriktning står ämnesinnehållet i fokus tillsammans med betingelserna för hur lärande sker hos barn och elever inom respektive ämne eller ämnesområde. Inriktningarna skall präglas av ett didaktiskt förhållningssätt. Det skall framgå av kursplanerna hur 3

4 ämnesdidaktiken är integrerad i inriktningarna. I inriktningarna behandlas ämnesspecifika frågor som rör bedömning, prov och betygssättning i de verksamhetsområden som respektive inriktning är avsedd för. De verksamhetsförlagda delarna av inriktningarna skall behandla de delar av ämnes- eller ämnesområdesstudierna som fördjupar kunskaperna om betingelserna för lärande, samt ge fördjupade ämneskunskaper. De inriktningar som är möjliga att läsa framgår av bilaga 2. Specialiseringar Specialiseringarna möjliggör för studenten att ytterligare profilera sin lärarkompetens med en fördjupning av inriktningen eller en fristående breddning i förhållande till inriktningen. Första kursen (1 20 poäng) av en Inriktning kan vara en Specialisering. Specialiseringarna kan också svara mot en ämnesfördjupning om poäng och/eller poäng. De specialiseringar som är möjliga att läsa förtecknas i bilaga 3. Progressionslinjer Inom ovanstående tre utbildningsområden ska lärarutbildningen som helhet genomsyras av fyra olika progressionslinjer eller röda trådar som skall vidareutvecklas under hela utbildningen. 1. Språket som redskap, ett övergripande sätt att arbeta, där studenten skall bli medveten om språkliga uttryck och få insikt i språk utifrån kognitiva och kommunikativa aspekter samt reflektera över språkets skilda funktioner. Studenten bör få insikt i sitt eget språk. Språk skall i sammanhanget uppfattas i vid mening text, tal, ljud, bild, kroppsspråk, dvs. människans olika sätt att kommunicera. 2. IT och lärande, där studenten skall tillägna sig kunskap om informationsteknik (IT) och användning av IT i skolan både som personligt arbetsredskap och som redskap för lärande. Studenten skall få kunskaper om hur man kan söka och publicera information på Internet, om källkritik, om upphovsrätt, om kommunikation (e-post, chat, mm). Det skall under utbildningen ges tillfälle till att reflektera över IT som stöd för elevers lärande. För att klara de egna ämnesstudierna skall studenten få tillräckliga kunskaper om, och praktisera färdigheter i, att använda IT som hjälpmedel för lärande inom valda akademiska ämnesområden. 3. Vetenskaplig progression och examensarbete, där studenten skall tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt med förmåga till självständig och kritisk bedömning, självständigt lösa problem, ha informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Studenten skall vidare tillägna sig förmåga att tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Studenten skall förbereda sig för att skriva ett examensarbete som skall visa att hon/han kan använda sig av vetenskapliga metoder och teorier. 4. Lärarprofessionen (VFU). Studenten ska successivt utveckla sin kompetens för läraryrket och omsätta de teoretiska ämnesstudierna i praktisk handling. Praktiken skall omfatta verklighetstrogna och realistiska övningar där kraven ökar för varje VFU-period. Studenten skall följa utvecklingen i den pedagogiska verksamheten under en längre tidsperiod för att därigenom fördjupa sin förståelse för de lokala villkoren. Studenten skall knytas till ett lärarlag och på så sätt delta i det kollektiva arbetet. 4

5 Den verksamhetsförlagda utbildningen Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) utgör delar av Inriktningar och det Allmänna utbildningsområdet. Den består av VFU-perioder, vars omfattning framgår enligt ovan och av bilaga 1. Utbildningen äger huvudsakligen rum inom olika VFUområden bestående av skolor, förskolor och fritidshem i Kalmar län. Utbildningen genomförs i samverkan mellan kommunerna och Högskolan. Kommunerna utser VFUsamordnare och lärarutbildare i kommunerna. Lärarutbildningscentrum (LUCK) har ett övergripande ansvar för organisationen, samordningen och kvalitetssäkringen av den verksamhetsförlagda utbildningen. Anvisningar för VFU samt bedömningskriterier finns i ett särskilt dokument, Handbok verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan har examinationsansvaret även för den verksamhetsförlagda utbildningen. Examensarbete Examensarbetet omfattar 10 p, och skall visa att studenten kan använda sig av vetenskapliga metoder och teorier. Examensarbetet skall ha utbildningsvetenskaplig inriktning, d.v.s. skall handla om undervisning eller lärande i skolan alternativt allmän lärarkunskap. Examensarbetet skall utgöra ett väsentligt bidrag till att uppfylla examensmålet "Kunna tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten. Examensarbetet är en viktig del för den framtida yrkesverksamheten och för en eventuell forskarutbildning. Examensarbetet är förlagt till Allmänt utbildningsområde 3, d.v.s. termin 7 eller 9. Särskilda anvisningar för examensarbete i lärarprogrammet är fastställda av Nämnden för Lärarutbildning och Utbildningsvetenskap I anvisningarna finns delkursplan för examensarbetet och de kvalitetskriterier som gäller för bedömning av examensarbeten. Vid Högskolan finns ett handledar- och examinatorskollegium för examensarbeten inom Lärarprogrammet. 4 Behörighet och förkunskapskrav För tillträde till utbildningen gäller grundläggande behörighet enligt högskoleförordningen 7 kap. 4. Som särskild behörighet krävs betyget godkänd från gymnasieskolan i de kurser som anges för respektive ingångsinriktning, se bilaga 2. Förkunskapskrav för inriktning som ej utgör ingångsinriktning anges även i bilaga 2. Förkunskapskrav för tillträde till specialiseringar förtecknas i bilaga 3. 5 Urval Vid urval för antagning till Lärarprogrammet gäller VHS regler. Vid urval för antagning till Inriktning respektive Specialisering inom programmet gäller antalet poäng med betyget Godkänd hittills inom programmet och i andra hand antalet poäng med betyget Väl godkänd hittills inom programmet. I tredje hand sker lottning. 6 Tillgodoräkning Studerande har rätt att tillgodoräkna sig sådana kunskaper och färdigheter som förvärvats i studier eller yrkesverksamhet inom eller utom landet, om dessa kunskaper och färdigheter 5

6 är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak motsvarar hela eller delar av utbildningsområden inom programmet. 7 Övriga föreskrifter Anstånd Sökande som antagits till programmet kan medges ett års anstånd med studiestarten om särskilda skäl föreligger. Skälet skall vara av sådan art att den sökande inte kunnat råda över det samt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång. (Se antagningsordningen för Högskolan i Kalmar, Dnr /99) Studieuppehåll Om det finns särskilda skäl kan en student medges uppehåll med studierna inom ett utbildningsprogram, dock endast efter skriftligt medgivande från utbildningsledare. Studieuppehåll medges tidigast efter en termins godkända studier och beviljas för högst ett år. (Se antagningsordningen för Högskolan i Kalmar, Dnr /99) Studieavbrott Studerande som avbryter utbildningen skall anmäla studieavbrott till Lärarutbildningscentrum. Studerande som lämnar utbildningen utan att anmäla studieuppehåll anses ha gjort studieavbrott. Avrådan Uppstår hos lärarna eller utbildningsledningen tveksamhet om en studerandes möjligheter att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva läraryrket, skall den studerande avrådas från att fortsätta studierna inom programmet. Avrådan bör ske så tidigt som möjligt och göras av utbildningsledaren i samråd med berörda lärare och den studerande. Uppflyttningsregler För uppflyttning från ett läsår till nästkommande krävs 75 % av totala antalet poäng, som dittills ingår enligt studieplanen, med betyget godkänd. Progressionen i VFU kräver betyget Godkänd för tillträde till ny VFU-period. Förutom uppflyttningsregler gäller de förkunskapskrav för delar av det Allmänna utbildningsområdet, för Inriktningar och Specialiseringar, som framgår av bilaga 2 och 3 samt av respektive kursplaner. 8 Examination och betygssättning För varje kurs utses en kursansvarig lärare och en examinator. Studerande som underkänts vid prov har rätt att genomgå förnyad prövning i enlighet med gällande tentamensregler för Högskolan i Kalmar, Dnr /97. Examinationsformerna skall vara tydligt beskrivna i kursplanerna, så att det framgår hur individuella betyg sätts. Vid fastställande av kursplaner skall eftersträvas att lärarstudenterna under sin utbildning sammantaget får möta en rimlig variation av examinationsformer. 6

7 I kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning bedöms den studerande av lärarutbildare vid högskolan och lärarutbildare i verksamheten i samråd. Det yttersta ansvaret för betyget har dock Högskolans lärare. Studerande som underkänts i VFU har rätt att genomgå VFU-perioden ytterligare en gång. Betyg sätts på kurs och delkurs. Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd. 9 Utvärdering Utvärdering skall ske fortlöpande under kursens/utbildningsområdets gång samt efter varje avslutad kurs. Ansvaret för kursutvärdering åvilar kursansvarig lärare i samverkan med studenterna. Arbetet med utvärderingar och uppföljning skall följa de riktlinjer som gäller för Högskolan i Kalmar. Utvärderingar skall sändas för kännedom till respektive utbildningsledare vid Lärarutbildningscentrum. Det övergripande ansvaret för programutvärdering har Nämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap. 10 Examensbevis och examensbenämning Studerande som med godkänt resultat genomgått Lärarprogrammet får på begäran examensbevis för Lärarexamen. I examensbeviset anges de utbildningsområden och kurser som den studerande fullgjort samt poängtal och betyg för kurser. I examensbeskrivningen, enligt gällande examensordning, anges de krav som ställs för erhållande av examen. 7

8 Programplan Bilaga 1 Lärarutbildningens programplan i Kalmar Inom parantes anges antal poäng som är verksamhetsförlagda. Terminernas inbördes ordning kan variera Lärarexamen för förskola, förskoleklass, Lärarexamen för grundkolans senare år och fritidshem och grundskolans tidigare år, 140 p. gymnasiet, 180/200/220 p. ht Allmänt utbildningsområde, 20p (1 p) År 1 vt Inriktning 1, 1-20 p ht Inriktning 1, 21-40p (10 p) År 2 vt Allmänt utbildningsområde, 20p ( 4 p) ht Specialisering 1, 20 p År 3 vt Specialisering II, 20 p Inriktning II, 1-20 p ht Allmänt utbildningsområde, 20p (5 p) Inriktning II, p (10 p) År 4 vt Specialisering II, 20 p ht Allmänt utbildningsområde, 20 p (5 p) År 5 vt Svenska/samhällskunskap p ht Svenska/samhällskunskap p År 6 vt 8

9 Utbud av Inriktningar Bilaga 2 Ingångsinriktningar 2004 Behörighet 1. Barns språk- och begreppsutveckling, Ma A 2. Skapande skola estetiska uttrycksformer, Ma A 3. Svenska och matematik för barn, Ma C 4. Naturvetenskap för barn, Ma B, NkA, NkB (alt Bi A, Ke A, Fy A ) 5. Idrott, rörelse och hälsa, Ma A. (Fri, GT, GS, GY) 6. Bildpedagogik media, Ma A (GT, GS, GY) 7. Engelska ett världsspråk. (GT, GS, GY) 8. Svenska språkets redskap. 9. Matematik och logiskt tänkande, Ma D 10. Naturkunskap i framtidens skola, Ma C, NkA, Nk B - ger behörighet till påbyggnad i (alt Bi A, Ke A, Fy A) Bi/Ke/Fy Dispens medges för MaB t o m vt Samhällsutveckling med ett internationellt, Ma A perspektiv 12. Historia för lärare, Ma A, Hi A 13. Individ, miljö och samhälle (Geografi), Ma A 14. Den sökande människan (Religionsvetenskap), Ma A Förutom ovanstående inriktningar kan ytterligare två inriktningar läsas som andra inriktning. Biologi för lärare, Ma C, (GS,GY) Bi B, Ke B Omvärldens och livets kemi, MaC, Ke B (GS,GY) Inriktningar anordnas under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns. 9

10 Nuvarande utbud av Specialiseringar Bilaga 3 Specialisering Behörighet poäng av någon Inriktning i bilaga 2 Godkända kurser på respektive Inriktning 1 20 poäng av någon Inriktning i bilaga 2 Se behörighet för respektive Inriktning När Inriktningen Svenska och matematik för barn, 1-20p, läses som en Specialisering gäller, Ma B Nedanstående kurser omfattande 20 poäng Det lärande barnet- dialog med Reggio Emilia Drama (F, Fri, GT, GS) Förskolepedagogik för små barn Grundläggande samhällsvetenskap Informellt lärande i skola/fritidshem (Fri, GT) IT och lärande (F, Fri, GT, GS) Musik för lärare (GT, GS) Natur och friluftsliv Rörelseglädje Specialpedagogik, AU 2 (F, Fri, GT, GS) Svenska för 2a-språksundervisning (F, Fri, GT, GS) Utlandsstudier vid partneruniversitet (F, Fri, GT, GS) + en Inriktning eller motsvarande Specialiseringarna anordnas under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns. 10

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. LÄRARPROGRAMMET 140, 180, 200, 220 POÄNG (210, 270, 300, 330 ECTS-credits)

UTBILDNINGSPLAN. LÄRARPROGRAMMET 140, 180, 200, 220 POÄNG (210, 270, 300, 330 ECTS-credits) Dnr 510-2006-1675 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 140, 180, 200, 220 POÄNG (210, 270, 300, 330 ECTS-credits) Bachelor of Education, 210 ECTS- credits

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng)

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-1952-09 Sid 1 (5) LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) 1. Fastställande Examensbeskrivningen

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

Lärarutbildnings- programmet

Lärarutbildnings- programmet Lärarutbildnings- programmet 140/180/200/220 poäng Lärarutbildningsnämnden november 2003 Dnr 30/2004-510 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Mål, lokala kompetensområden och riktlinjer 1.1. Övergripande mål 1.2. Lokala

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

UTBILDNINGSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Dnr: 2008/794 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Lärarexamen 210/300 hp Bachelor of Education/Master of Education Lärarprogram Bachelor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:541 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 12 maj 2010. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 1 Innehåll Inledning... 3 En ny lärarutbildning... 3 VFU- organisation... 5 Uppdrags-

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-153/2006 Sida 1 (17) LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG Teacher Education Programme, 140-220 points Utbildningsprogrammet är inrättat av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

UTBILDNINGSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Dnr: 2009/570 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Utbildning: Lärarexamen 90 hp Bachelor of Education Studenter som med godkänt resultat genomgått programmet kan efter ansökan

Läs mer

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot skolans årskurs för läsåret 2016/2017 Master programme in Primary Education, teaching in grades of the compulsory school Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-22

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION:

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Diarienummer LUN 2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att uppnå

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points

LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points Utbildningsplan Dnr CF 52-152/2006 Sida 1 (6) LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 mars 2006 av sektionsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Denna utbildningsplan är fastställd 2001-08-31 av områdesstyrelsen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Reviderad 2003-03-21

Denna utbildningsplan är fastställd 2001-08-31 av områdesstyrelsen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Reviderad 2003-03-21 MALMÖ HÖGSKOLA Beslut 2001-08-31 Lärarutbildningen Reviderad 2003-03-21 Fastställande Denna utbildningsplan är fastställd 2001-08-31 av områdesstyrelsen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Reviderad

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-796-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015

VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015 2015-08-24 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-HANDLEDARE OCH REKTORER

Läs mer

Lärarprogrammet. 2. Utbildningens mål. Teacher Education Programme. Nationella mål för aktuell examen. Se Högskolelagen 1 kap 8-9.

Lärarprogrammet. 2. Utbildningens mål. Teacher Education Programme. Nationella mål för aktuell examen. Se Högskolelagen 1 kap 8-9. Fakultetsnämnden för lärarutbildning Utbildningsplan lärarprogrammet Lärarprogrammet Teacher Education Programme 1. Basdata Omfattning: 180/210/270/300/330 högskolepoäng Examen: Lärarexamen. Examensbeskrivningen

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet GR 16 mars 2011 Anna Brodin och Mats d Hermansson Lärarutbildningsnämnden (LUN) 1 Förändringsarbete inom lärarutbildningen Vad händer inom lärarutbildningen?

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING POÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING POÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING 140-220 POÄNG För studenter antagna från och med hösten 2004. ALLMÄNT Den helt reviderade utbildningsplanen är fastställd den 2004-12-08 av Särskilda nämnden för lärarutbildning.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå Sid 1 (11) Tandläkarprogrammet Dentristry Programme Omfattning: 300 högskolepoäng Examen: Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery) Nivåtillhörighet: Avancerad nivå Programkod: OYTAL (Kurs

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU

VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU VFU-HANDBOK Denna VFU-handbok riktar sig till lärarutbildare i verksamheten; VFU-lärare, studenter i den förnyade lärarutbildningen, universitetslärare; HFU-lärare,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Study programme in Audiology 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2003-04-09 Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120

Läs mer

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut.

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut. Utbildningsplan Fysioterapeutprogrammet 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits Högskolepoäng: 180 hp Programkod: VYSJG/VYFYS Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Datum för fastställande:

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage Utbildningsplan för Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage 180 högskolepoäng Det treåriga turismprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kursplan Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Inriktning matematik/matematikdidaktik för de

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer