Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014"

Transkript

1 1 (20) BESLUT Dnr SU FV Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut Inledning Besluts- ch delegatinsrdning Infrmatin m utbildningarna Anmälan till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Anmälnings- ch kmpletteringstider vid Stckhlms universitet Utbildning med start höstterminer Utbildning med start vårterminer Smmarkurser Sent inkmna anmälningar, kmpletteringar ch svar Inställda utbildningstillfällen Antagning till senare del av utbildningsprgram Omregistrering... 6

2 2 (20) 5.6 Antagning till mer än 45 högsklepäng Tillträde till utbildning på grundnivå Behörighet Grundläggande behörighet Särskild behörighet Reell kmpetens Undantag från behörighetskrav Urval Urvalsgrunder till prgram på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till andra än nybörjare Av högsklan bestämda urvalsgrunder Urvalsgrupper på grundnivå Tillträde till utbildning på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för utbildningsprgram på avancerad nivå Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå Reell kmpetens Undantag från behörighetskrav Urval Av högsklan bestämda urvalsgrunder Urvalsgrupper på avancerad nivå... 15

3 3 (20) 8 Individuell prövning Frtsatta studier inm utbildningsprgram Särskiljande av sökande med lika meritvärde Antagningsbesked Antagning av reserver, upprp ch registrering Sent inkmna anmälningar Anstånd med studier för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Studieuppehåll för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Anmälan m studieavbrtt Omprövning ch överklagande Beslut Denna antagningsrdning är beslutad av universitetets styrelse Den ersätter den av universitetets styrelse tidigare beslutade antagningsrdningen ( , dnr SU ). Antagningsrdningen mfattar utbildning på grundnivå ch avancerad nivå. 2 Inledning Högskleförrdningen (HF) innehåller övergripande bestämmelser m tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå (SFS 1993:100, 7 kap.). Universitets- ch högsklerådet (UHR, tidigare Högskleverket) har utifrån dessa beslutat m närmare föreskrifter m behörighet ch urval (UHRFS 2013:1 ch 2). UHR har ckså utfärdat föreskrifter m anstånd med studiestarten ch studieuppehåll (UHRFS 2013:3). Förrdningen m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr (SFS 2010:543) reglerar frågr sm rör anmälnings- ch studieavgifter för den sm inte är medbrgare i EU, EES eller Schweiz. De tillämpningsregler sm universitetet använder vid antagningen ska fastställas i en antagningsrdning sm beslutas av universitetsstyrelsen (6 kap. 3 HF). Med antagningsrdning avses de regler sm universitetet tillämpar i fråga m dels ansökan,

4 4 (20) behörighet ch undantag från behörighetsvillkr samt urval, dels hur beslut m antagning ch undantag från behörighetsvillkr fattas. När det gäller utbildning på grundnivå ch avancerad nivå avses även regler m hur beslut m behörighet överklagas. UHR, ch universitet/högsklr utarbetar i samverkan särskilda bedömningshandböcker för antagning till högskleutbildning. Dessa följs i antagningsarbetet vid Stckhlms universitet Universitet följer i nrmalfallet de rekmmendatiner sm Sveriges universitets- ch högskleförbund, SUHF, utfärdar. 3 Besluts- ch delegatinsrdning Universitetsstyrelsen svarar för att universitetets uppgifter fullföljs. För ledningen av verksamheten under styrelsen svarar rektr. En detaljerad beslutsrdning för Stckhlms universitet har fastställts av rektr att gälla fr..m Den innehåller uppgifter m vilka delar av universitetets rganisatin sm beslutar i lika frågr. Inm antagningsmrådet gäller krtfattat följande. Områdessnämnderna beslutar m särskild behörighet för utbildningar på grundnivå ch avancerad nivå, uppehåll i ch återkmst till studier samt antagning till senare del av utbildningsprgram/linje. Nämnderna kan delegera frågrna vidare. Frågr sm rör antagning är delegerade från rektr till förvaltningschefen ch vidare till chefen för Studentavdelningen. Denne fattar nrmalt beslut m antagning av sökande, m användningen av urvalskriterier för antagning inm ramen för de övergripande bestämmelserna, samt m anstånd med att påbörja studier. Chefen för Studentavdelningen fastställer ckså universitetets utbildningskatalg ch anmälningsmaterial sm innehåller mer detaljerade bestämmelser. Chefen för Studentavdelningen beslutar m rutiner för anmälnings- ch studieavgifter, dck ej övergripande beslut m studieavgiftens strlek. Chefen för Studentavdelningen beslutar även i enskilda ärenden vad gäller anmälnings- ch studieavgifter. 4 Infrmatin m utbildningarna Alla utbildningar sm blivande studenter ch studenter kan ansöka till ska läggas in i universitetets utbildningsdatabas, SISU, för publicering i tryckt ch webbaserad utbildningskatalg. Ansvarig för dessa är respektive institutin. Ändringar i utbildningsutbudet efter katalgens tryck förs in i utbildningsdatabasen för publicering i den webbaserade utbildningskatalgen.

5 5 (20) 5 Anmälan till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Den sm vill delta i utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet ska anmäla sig i den tid ch på det sätt sm framgår av universitetets utbildningskatalg eller av annan infrmatin. Anmälan sker genm det gemensamma antagningssystemet, NyA. Undantag från detta beslutas av chefen för Studentavdelningen. Det förekmmer ckså att sökande direkt kan kntakta ansvarig institutin eller mtsvarande för registrering (gäller främst kurser inm prgram). För utbildning på grundnivå ch avancerad nivå tas en anmälningsavgift på 900 svenska krnr ut av sökande sm inte är medbrgare i EU, EES eller Schweiz. Om anmälan sker via alternativt via administreras anmälningsavgiften av UHR. I de fall anmälan sker direkt till Stckhlms universitet fakturerar Studentavdelningen avgiftsskyldiga studenter. Den sm tar emt anmälan ansvarar för kntrll av avgiftsskyldighet. En anmälan från en avgiftsskyldig sökande kmmer inte att prövas innan anmälningsavgiften är betald. 5.1 Anmälnings- ch kmpletteringstider vid Stckhlms universitet Stckhlms universitet deltar i den samrdnade antagningen via UHR:s antagningssystem, NyA. Universitetet följer de tidplaner ch rutiner sm UHR beslutar ska gälla för arbetet Utbildning med start höstterminer Nrmalt gäller 15 april sm sista anmälningsdag för studier under höstterminen. Sista dag för kmplettering av anmälan med handlingar sm utfärdats efter datum för sista anmälningsdag är 21 juni respektive senast 5 juli för handlingar för sådan utbildning sm avslutas efter 21 juni. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag. Om andra anmälningstider används sak det framgå av infrmatins- ch anmälningsmaterial för utbildningen ifråga. För utbildning sm ges på engelska ch främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande hösttermin är 15 januari sista dag för anmälan. Kmpletteringar ska ha inkmmit senast två veckr efter sista anmälningsdag. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag Utbildning med start vårterminer Nrmalt gäller 15 ktber sm sista anmälningsdag för studier under vårterminen. Sista dag för kmplettering av anmälan med handlingar sm utfärdats efter datum för sista anmälningsdag är 1 december. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast

6 6 (20) nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag. Om andra anmälningstider används ska det framgå av infrmatins- ch anmälningsmaterial för utbildningen ifråga. För utbildning sm ges på engelska ch främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande vårtermin är 15 augusti sista dag för anmälan. Kmpletteringar ska ha inkmmit senast två veckr efter sista anmälningsdag. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag Smmarkurser Sista anmälningsdag till smmarkurser är den 15 mars. Om sista anmälningsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälningsdag. Kmpletteringstid till smmarkurser saknas, vilket innebär att alla handlingar måste ha inkmmit senast sista anmälningsdag. 5.2 Sent inkmna anmälningar, kmpletteringar ch svar Anmälningar, kmpletteringar ch svar sm kmmit in för sent, kan behandlas sm m de kmmit in i tid, m det finns särskilda skäl, t.ex. sjukdm. Den sökande ska då själv uppge skälen ch styrka dem. 5.3 Inställda utbildningstillfällen Den institutin sm är ansvarig för en utbildning kan ställa in den m det blir nödvändigt av eknmiska eller persnella skäl. Sökande sm anmält sig till en sådan utbildning ska infrmeras av ansvarig institutin eller mtsvarande så snart sm möjligt. En utbildning bör dck inte ställas in efter det att de sökande fått besked m att de är antagna eller reservplacerade. För att kunna ställa in utbildning efter det att sökande fått besked m att de är antagna eller reservplacerade måste det på antagningsbeskedet finnas ett återkallelseförbehåll ch särskilda skäl ska föreligga. 5.4 Antagning till senare del av utbildningsprgram Om det finns tillgängliga platser på ett prgrams andra eller senare termin, kan sökande antas till senare del av prgram. Områdesnämnderna beslutar m antagning till senare del av utbildningsprgram för studenter sm läst delar av ett prgram vid ett annat lärsäte. 5.5 Omregistrering Den sm tidigare varit registrerad på en kurs, men avbrutit utbildningen får frtsätta studierna ch delta i undervisningen i mån av plats ch efter beslut av prefekten vid institutinen ifråga. Därvid ska prefekten ta hänsyn till de svårigheter sm har kunnat uppstå för studenten i de tidigare studierna. För regler m studieuppehåll, se avsnitt 15.

7 7 (20) 5.6 Antagning till mer än 45 högsklepäng Möjlighet att antas till mer än 45 högsklepäng per termin, kan efter särskild ansökan ch m synnerliga skäl föreligger, ges till sökande sm har läst minst 60 högsklepäng. Ansökan med mtivering skickas till Antagningsservice, Strömsund, senast sista anmälningsdag. 6 Tillträde till utbildning på grundnivå Antagning till utbildning på grundnivå ska avse en kurs eller ett utbildningsprgram (7 kap 1 HF). I 5-8 förrdningen (2010:543) m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr finns det bestämmelser m att betalning av studieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning. 6.1 Behörighet För att bli antagen till en utbildning på grundnivå, ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet ch i flera fall särskild behörighet enligt 7 kap 2, 5-11 ch HF. Närmare detaljer m vad detta innebär ska finnas i anmälningsmaterialet Grundläggande behörighet För att bli antagen till en utbildning på grundnivå ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet (7 kap. 5-6 ch 24 HF). Grundläggande behörighet har den sm 1. avlagt en högskleförberedande examen i gymnasiesklan eller inm kmmunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller 2. avlagt en yrkesexamen i gymnasiesklan eller inm kmmunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska sm andraspråk ch engelska sm krävs för en högskleförberedande examen i gymnasiesklan eller 3. har en svensk eller utländsk utbildning sm mtsvarar kraven under punkt 1 ch 2 eller 4. är bsatt i Danmark, Finland, Island, eller Nrge ch där är behörig till högre utbildning eller 5. genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. Den sm har annat mdersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller nrska ska ha de kunskaper i svenska sm krävs.

8 8 (20) Särskild behörighet För att bli antagen måste den sökande även uppfylla eventuella krav på särskild behörighet till den sökta utbildningen. Särskild behörighet avser de krav på förkunskaper sm är helt nödvändiga för att man ska kunna tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 8 HF). UHR har föreskrivit vilka kmbinatiner av gymnasiekurser, s.k. mrådesbehörigheter, sm får användas sm särskild behörighet till utbildningar sm vänder sig till nybörjare, dvs. utbildningar sm inte kräver tidigare studier vid universitetet. Varje mrådesbehörighet består av behörighetskurser ch meritkurser (7 kap 9 HF). För prgram sm leder till en yrkesexamen beslutar UHR m vilka mrådesbehörigheter sm gäller (7 kap. 10a HF). Om universitetet vill ställa andra krav till en utbildning än de mrådesbehörigheter sm föreskrivits, krävs ett medgivande från UHR (7 kap 11 HF). Rektr anhåller m UHR:s medgivande efter beredande av Studentavdelningen. Vid Stckhlms universitet är det respektive mrådessnämnd sm fastställer vilken särskild behörighet sm ska gälla för en viss utbildning utifrån de övergripande reglerna Reell kmpetens Begreppet reell kmpetens används för sökande sm saknar den frmella behörigheten, men uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå ch/eller särskild behörighet genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 5, 8, 24 ch 25 HF). Den sökande måste själv åberpa reell kmpetens. Anvisningar för ansökan m reell kmpetens finns på Rektr har beslutat m lkala riktlinjer för validering av reell kmpetens vid Stckhlms universitet ( , dnr SU FV ). Närmare anvisningar hittas på Om den sökande åberpar reell kmpetens ch har minst betyget Gdkänd/E i: Svenska/Svenska sm andraspråk kurs A ch B eller Svenska/Svenska sm andraspråk 1, 2 ch 3 Engelska kurs A eller Engelska 5 ch 6 Matematik kurs A eller Matematik 1a, b eller c Samhällskunskap kurs A eller Samhällskunskap 1b samt tre års arbetslivserfarenhet (lägst halvtid) efter det att den sökande nrmalt skulle ha lämnat gymnasiesklan

9 9 (20) anses den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet Undantag från behörighetskrav Om det finns särskilda skäl får universitetet besluta m undantag från någt eller några behörighetsvillkr. Universitetet ska göra undantag från någt eller några behörighetsvillkr, m sökande har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkren (7 kap. 3 HF). 6.2 Urval Urval bland sökande får göras m det finns fler behöriga sökande än platser. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunder är: Betyg (gymnasiebetyg eller mtsvarande) Högskleprv Förtur för sökande sm redan är studenter vid universitetet ifråga (till utbildningar på grundnivå sm vänder sig till nybörjare) Tidigare utbildning (till utbildningar sm vänder sig till andra än nybörjare) Lkalt beslutade urvalsgrunder (se avsnitt 6.2.4) Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval ckså göras genm prv eller genm intervjuer eller genm lttning. Urval genm prv eller intervju får dck inte göras efter det att lttning har använts (7 kap. 12 HF). Om inget annat anges används lttning. Till utbildning sm påbörjas på grundnivå ch sm vänder sig till nybörjare ska platserna fördelas med minst 1/3 på grundval av betyg, minst 1/3 på grundval av resultatet från högskleprvet ch högst 1/3 på grundval av de av högsklan bestämda urvalsgrunderna (7 kap 13 HF). Om det finns särskilda skäl krävs att UHR medger en annan platsfördelning (7 kap 15 HF). Till utbildning sm påbörjas på grundnivå ch sm vänder sig till andra än nybörjare ska platserna fördelas utifrån betyg, resultat på högskleprv tidigare utbildning ch andra särskilda prv än högskleprvet ch kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen ch andra för utbildningen sakliga mständigheter. Högsklan får bestämma vilka urvalsgrunder sm skall användas ch vilken platsfördelning sm skall göras (7 kap. 26 HF). I enstaka fall får avsteg göras ch då bara m den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt (7 kap. 27 HF). I urvalsgrunden tidigare studier räknas antalet registrerade högsklepäng fram till sista anmälningsdag.

10 10 (20) Urvalsgrunder till prgram på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Platserna ska nrmalt fördelas enligt någn av följande mdeller sm endast baseras på gymnasiebetyg ch högskleprvsresultat: Betyg 67 %, högskleprv 33 % Betyg 50 %, högskleprv 50 % Betyg 33 %, högskleprv 67 % Studentavdelningen beslutar m annan platsfördelning än van angivna Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Platserna ska nrmalt fördelas enligt någn av följande mdeller sm baseras på gymnasiebetyg, högskleprvsresultat ch högsklepäng: Betyg 33 %, högskleprv 47 %, högsklepäng 20 % Betyg 40 %, högskleprv 40 %, högsklepäng 20 % Betyg 47 %, högskleprv 33 %, högsklepäng 20 % Betyg 34 %, högskleprv 33 %, högsklepäng 33 % Betyg 67 %, högskleprv 33 % Betyg 50 %, högskleprv 50 % Betyg 33 %, högskleprv 67 % Studentavdelningen beslutar m annan platsfördelning än van angivna Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till andra än nybörjare Urvalsgrunden är i första hand tidigare utbildning. - Urvalet baseras nrmalt på uppnådda högsklepäng (minst 1,0 ch högst 225 högsklepäng). - Det är ckså möjligt att gradera sökande utifrån kvalitetsaspekter i deras tidigare högsklestudier, t.ex. betyg på högsklekurser. Chefen för Studentavdelningen m urvalsgrunderna betyg (gymnasiebetyg) ch högskleprv ska användas.

11 11 (20) Av högsklan bestämda urvalsgrunder Enligt, 7 kap 23 HF, får en högskla bestämma lkala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prv än högskleprvet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, ch andra för utbildningen sakliga mständigheter. Enligt förrdningen får högst 1/3 av platserna på en utbildning på grundnivå, sm vänder sig till nybörjare, tillsättas på dessa grunder. Vid Stckhlms universitet ska nedanstående sex lkala urvalsgrunder användas. Den institutin sm vill använda någn av urvalsgrunderna för en utbildning ska ansöka m detta hs rektr, sm beslutar i frågan. Ansökningar bereds av Studentavdelningen. Om en institutin vill använda någn annan urvalsgrund än dem sm redan är fastslagna ska ansökan göras till rektr. Till utbildningar på grundnivå kan följande urvalsgrunder användas (tidigare beslutade av universitetsstyrelsen , dnr SU ). Mdersmålsundervisning på svenskt eller utländskt gymnasium eller högstadium ch/eller utlandserfarenhet Utländsk examen Yrkeserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den etniska mångfalden. Den avsedda gruppen är persner med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Syftet med urvalsgrunden är att underlätta för utländska akademiker att kmma in på den svenska arbetsmarknaden ch den avsedda gruppen är persner med sådan utländsk examen sm behöver kmpletteras för att anpassas till svenska förhållanden inm det yrke examen syftar till. Syftet med urvalsgrunden är att öka den sciala mångfalden, möta arbetsmarknadens behv ch att bidra till ett livslångt lärande. Den avsedda gruppen är persner sm har studievan bakgrund ch yrkeserfarenhet eller sm vill vidareutbilda sig. Prv ch/eller intervju Syftet med urvalsgruppen är att ge ytterligare en väg in till högsklestudier. Den avsedda gruppen är persner sm är speciellt lämpade för ämnet/utbildningen. Vissa betyg sm är relevanta för det sökta ämnet ch/eller prjektarbetet från gymnasieskla Syftet är med urvalsgrunden är att ge ytterligare väg in till högsklestudier. Reginal anknytning genm bstadsrt eller arbetsplats Syftet med gruppen är att öka mångfalden genm att Stckhlms universitet kmmer till rten ifråga. Den avsedda gruppen är persner sm br i eller arbetar inm ett visst gegrafiskt mråde eller har viss utbildning.

12 12 (20) Urvalsgrupper på grundnivå Följande urvalsgrupper används i nrmalfallet för prgram ch kurser på grundnivå vid Stckhlms universitet. BI Gymnasiebetyg utan kmplettering, 0,1-22,50 BII Gymnasiebetyg med kmplettering, 0,1-22,50 BIX Gymnasiebetyg från Gy11, 0,1-22,50 BF Studiemdöme från flkhögskla, 1-4 BV Gymnasiebetyg, 0,1-20,00. (Gäller till kurser sm vänder sig till andra än nybörjare). HP Resultat från högskleprv, 0,1-2,0. APS Högsklepäng, 1,0-225 hp. APL Högsklepäng inm prgram, 1,0-300 hp PG Platsgaranti, 999 PGIU Platsgaranti, inget urval, 999 PGL Platsgaranti för linjestudenter, 999 DA Direktantagen, 999 ÖS Övriga behöriga sökande, 999 SA Sena anmälningar, EA Efteranmälningar, Tillträde till utbildning på avancerad nivå Antagning till utbildning på avancerad nivå ska avse en kurs eller ett utbildningsprgram (Hf 7 kap 1 ).. I 5-8 förrdningen (2010:543) m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr finns det bestämmelser m att betalning av studieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning. 7.1 Behörighet För att bli antagen till en utbildning på avancerad nivå, ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet ch i flera fall särskild behörighet enligt 7 kap. 2, ch 31 a HF. Närmare detaljer m vad detta innebär ska finnas i anmälningsmaterialet Grundläggande behörighet för utbildningsprgram på avancerad nivå För utbildningsprgram sm leder till en generell eller knstnärlig examen på avancerad nivå frdras en examen på grundnivå m minst 180 högsklepäng eller mtsvarande utländsk examen eller att den sökande genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. Undantag från kravet på examen görs m en sökande uppfyller frdringarna för en examen men där examensbevis inte har hunnits utfärdas innan kursstart (7 kap. 28 HF).

13 13 (20) I den grundläggande behörigheten finns inga krav på kunskaper i svenska eller engelska. Krav på sådana kunskaper ska anges i den särskilda behörigheten (se avsnitt 7.1.3) Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprgram på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Grundläggande behörighet har enligt 7 kap. 30 HF den sm genmgått utbildning på grundnivå eller har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. I den grundläggande behörigheten finns inga krav på kunskaper i svenska eller engelska. Krav på sådana kunskaper ska anges i den särskilda behörigheten (se avsnitt 7.1.3). Grundläggande behörighet för tillträde till kurser på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå De krav på särskild behörighet sm ställs ska vara helt nödvändiga för att studenterna ska kunna tillgdgöra sig utbildningen. Det kan vara kunskaper från en eller flera högsklekurser eller andra villkr sm betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesmråde sm utbildningen förbereder för. Vid Stckhlms universitet är det respektive mrådessnämnd sm fastställer vilken särskild behörighet sm ska gälla för en viss utbildning utifrån de övergripande reglerna. Särskild behörighet för tillträde till kurser på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Reell kmpetens Begreppet reell kmpetens används för sökande sm saknar den frmella behörigheten, men uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå ch/eller särskild behörighet genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 5, 8, 24 ch 25 HF). Den sökande måste själv åberpa reell kmpetens. Anvisningar för ansökan m reell kmpetens finns på Rektr har beslutat m lkala riktlinjer för validering av reell kmpetens vid Stckhlms universitet ( , dnr SU FV ). Närmare anvisningar hittas på

14 14 (20) Undantag från behörighetskrav Om det finns särskilda skäl får universitetet besluta m undantag från någt eller några behörighetsvillkr. Universitetet ska göra undantag från någt eller några behörighetsvillkr, m sökande har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkren (7 kap. 3 HF). Den sökande ska själv ansöka m undantag. Saknas en sådan ansökan, kan universitetet ändå göra en prövning ifall undantag kan beviljas för den sökande. 7.2 Urval Urval bland sökande får göras m det finns fler behöriga än platser. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Stckhlms universitet får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskleprv, tidigare studier samt av högsklan bestämda urvalsgrunder sm ska användas. Även platsfördelningen mellan de lika urvalsgrunderna beslutar universitetet m. Nrmalt används urvalsgrunden tidigare utbildning till kurser ch prgram på avancerad nivå. Två lika möjligheter finns för rangrdning av de sökande: Tidigare studier Alternativ 1. Urval baseras på antal uppnådda högsklepäng (minst 1,0 ch högst 270 högsklepäng). Om det finns ett behv, kan platsgaranti ges till sökande sm läst den behörighetsgivande kursen vid Stckhlms universitet i medelbar tidsmässig anslutning till den kurs sm söks. Det ska vidare vara möjligt att gradera sökande utifrån deras betyg på tidigare högsklestudier. Alternativ 2. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av betyg på högsklestudier, uppsatsarbetes kvalitet, relevant yrkes- eller frskningserfarenhet, persnligt mtivatinsbrev, tidigare studier i relatin till den sökta utbildningen, referensbrev, frskningsidéer för uppsats, intervju ch/eller antagningsprv. En eller flera faktrer ska användas ch ansvarig institutin fastställer hur denna tillämpning ska ske i detalj. Dessa regler ska finnas tillgängliga för de sökande vid ansökningstillfället. I urvalsgrunden tidigare utbildning räknas antalet registrerade högsklepäng fram till sista anmälningsdag Av högsklan bestämda urvalsgrunder Enligt 7 kap 23 HF får en högskla bestämma lkala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prv än högskleprvet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, ch andra för utbildningen sakliga mständigheter.

15 15 (20) Till utbildningar på avancerad nivå finns ingen begränsning i fördelningen av antalet platser, vilket t.ex. innebär att samtliga platser på en utbildning på avancerad nivå kan tillsättas via prv. Vid Stckhlms universitet ska nedanstående sex lkala urvalsgrunder finnas. Den institutin sm vill använda någn av urvalsgrunderna ska ansöka m detta hs rektr, sm beslutar i frågan. Ansökningar bereds av Studentavdelningen. Om en institutin vill använda någn annan urvalsgrund än dem sm redan är fastslagna ska ansökan göras till rektr. Till utbildningar på avancerad nivå kan följande urvalsgrunder finnas (tidigare beslutade av universitetsstyrelsen , dnr SU ). Mdersmålsundervisning på svenskt eller utländskt gymnasium eller högstadium ch/eller utlandserfarenhet Utländsk examen Yrkeserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den etniska mångfalden. Den avsedda gruppen är persner med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Syftet med urvalsgrunden är att underlätta för utländska akademiker att kmma in på den svenska arbetsmarknaden ch den avsedda gruppen är persner med sådan utländsk examen sm behöver kmpletteras för att anpassas till svenska förhållanden inm det yrke examen syftar till. Syftet med urvalsgrunden är att öka den sciala mångfalden, möta arbetsmarknadens behv ch att bidra till ett livslångt lärande. Den avsedda gruppen är persner sm har studievan bakgrund ch yrkeserfarenhet eller sm vill vidareutbilda sig. Prv ch/eller intervju Syftet med urvalsgruppen är att ge ytterligare en väg in till högsklestudier. Den avsedda gruppen är persner sm är speciellt lämpade för ämnet/utbildningen. Reginal anknytning genm bstadsrt eller arbetsplats Syftet med gruppen är att öka mångfalden genm att Stckhlms universitet kmmer till rten ifråga. Den avsedda gruppen är persner sm br i eller arbetar inm ett visst gegrafiskt mråde eller ha viss utbildning Urvalsgrupper på avancerad nivå Följande urvalsgrupper används i nrmalfallet för prgram ch kurser på avancerad nivå vid Stckhlms universitet. APM Högsklepäng, 1,0-270 hp INT Quantity and quality f previus academic studies,

16 16 (20) PG Platsgaranti, 999 PGIU Platsgaranti, inget urval, 999 PGL Platsgaranti, inm prgram, 999 DA Direktantagen, 999 ÖS Övriga behöriga sökande, 999 SA Sena anmälningar, EA Efteranmälningar, Individuell prövning Enligt högskleförrdningen (7 kap. 16 ch 27 HF) får en högskla i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder sm är föreskrivna. Detta får bara ske m en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder sm finns ch m den sökande genm tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någn annan mständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Vid Stckhlms universitet ska följande gälla för individuell prövning. Den sökande ska själv ansöka m individuell prövning. De grunder han/hn vill föra fram för sin ansökan ska styrkas med relevanta intyg. När universitetet prövar en sådan ansökan, görs en helhetsbedömning av den sökandes meriter (gymnasiebetyg, annan utbildning, högskleprvsresultat, arbetslivserfarenhet) ch de andra mständigheter sm åberpas av den sökande. En sådan annan mständighet kan vara funktinshinder. 9 Frtsatta studier inm utbildningsprgram För sökande sm ska frtsätta sina studier inm prgram på grundnivå ch avancerad nivå ska nrmalt platsgaranti gälla. Om inte det är möjligt finns två möjligheter till rangrdning av ch urval bland studenterna: Antal högsklepäng sm avklarats inm prgrammet Urval baserat på kvalitetsaspekter, t.ex. betyg på de kurser sm ingår i prgrammet För studenter sm påbörjat ett prgram senast vårterminen 2007, kan även rangrdning göras utifrån ttalt antal uppnådda högsklepäng (maximalt 225 högsklepäng). 10 Särskiljande av sökande med lika meritvärde Utbildningar på grundnivå sm vänder sig till nybörjare: Sökande sm har lika meritvärde på betyg ska särskiljas via resultat på högskleprvet. Sm ett alternativ till högskleprv, får intervjuer eller lttning användas (7 kap. 12 HF).

17 17 (20) Utbildningar sm vänder sig till andra än nybörjare, inklusive utbildning på avancerad nivå: Urval via prv eller intervju kan användas vid behv för sökande sm har lika meritvärde. Med prv avses högskleprv eller någt annat prv. 11 Antagningsbesked Alla sökande till utbildningar vid Stckhlms universitet ska få ett antagningsbesked. Av detta ska det framgå m den sökande är antagen, villkrligt antagen, reserv eller behörig. För reserver ska reservnummer finnas. För behöriga ska det finnas infrmatin m hur man överklagar beslutet. Antagningsbeskedet ska ckså innehålla anvisningar m eventuellt svarskrav. På antagningsbeskedet ska det ckså finnas ett återkallelseförbehåll att en utbildning kan ställas in efter det att antagningsbeskeden skickats ut. Om en student är studieavgiftsskyldig ska även följande uppgifter framgå av antagningsbeskedet: Studieavgiftens strlek, sista datum för betalning samt att antagningen gäller under förutsättning att studieavgiften är betald. För utbildningar sm söks via den samrdnade antagningen i NyA-systemet, meddelas resultatet av antagningen via ett maskinellt framtaget antagningsbesked. En gräns finns för hur många päng en sökande kan antas till ch/eller reservplaceras på. Detta framgår av anmälningsmaterialet. Antagningsbeskedet från NyA-systemet innehåller ckså anvisningar för hur ch när eventuella svar ska ges. Om den sökande svarar för sent, förlrar han/hn sin plats eller reservplacering. Ett nytt urval bland sökande görs då svaren kmmit in ch ett andra antagningsbesked skickas ut. 12 Antagning av reserver, upprp ch registrering Om det finns tillgängliga platser på en utbildning när alla sm antagits givits möjlighet att påbörja studierna kan institutinen kalla reserver. Reserver ska antas från den/de urvalsgrupp(er) där plats(er) blivit ledig(a) ch i den rdning de är förtecknade på reservlistrna. Om det saknas reserver i en viss urvalsgrupp, ska reserv antas från annan grupp. Urvalsgruppen övriga behöriga sökande (sökande utan urvalsgrundande meriter) samt sena anmälningar (sökande sm lämnat sin anmälan efter sista anmälningsdag) kmmer sist i tur ch rdning. Institutinerna väljer själva lämplig frm för att kalla reserver. Det ska ske på ett sådant sätt att den sökande ges rimliga möjligheter att kunna besvara erbjudandet. I de fall telefn används ch reserven inte kan nås, ska en skriftlig kallelse (per brev eller e-pst) skickas med uppgift m senaste svarsdatum. Om en kallad reserv avsäger sig sin plats, ska detta antecknas på reservlistan eller dkumenteras på någt annat sätt. Respektive institutin kan besluta m bligatriskt upprp för antagna ch/eller reserver. Uteblir en antagen/reserv från ett bligatriskt upprp, har han eller hn förlrat sin plats.

18 18 (20) Institutinen beslutar ckså vilka tider sm gäller för registrering på utbildningen inm de ramar sm beslutas årligen av rektr. Även här gäller att den sm inte registrerat sig i tid, har förlrat sin plats. Infrmatin m upprp ch registrering ska meddelas de antagna ch reserver sm berörs. Institutinen kan besluta att reservlistrna upphör att gälla tidigast en vecka efter utbildningens start. Därefter får reserver kallas i valfri rdning. Berörda studenter måste dck i förväg ha infrmeras m detta t.ex. i anslutning till utskick av kursinfrmatin, uppgifter m registrering eller dylikt. 13 Sent inkmna anmälningar Möjligheten att anmäla sig sent ska endast förekmma till de utbildningar där det föreligger en reell chans för sena sökande att beredas plats. Ansvarig institutin eller mtsvarande ansvarar i samråd med Studentavdelningen för när en utbildning ska stängas för anmälan. Om inget meddelas Studentavdelningen stängs utbildningen måndagen en vecka före terminsstart. Anmälan sker via alternativt Behöriga sökande ska antas i tur ch rdning efter den tidpunkt de anmält sig. 14 Anstånd med studier för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Den sm är antagen ska påbörja utbildningen den termin sm antagningen avser. Om det finns särskilda skäl får en högskla i enskilda fall besluta att den sm är antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anstånd med studiestarten (7 kap. 33 HF). Skäl för anstånd är enligt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3) vara sciala, medicinska eller andra särskilda mständigheter sm t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) m arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan ckså vara tidsbegränsad prvanställning enligt 12 lagen (2012:332) m vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den sm är anställd sm tidvis tjänstgörande gruppbefäl, sldat eller sjöman enligt denna lag. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader m det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Vid Stckhlms universitet tillämpas reglerna på följande sätt: Den sökande måste själv ansöka m anstånd ch styrka de skäl sm åberpas med intyg, t.ex. läkarintyg, persnbevis för barn, beslut m inskrivning, eller intyg från arbetsgivare. Anstånd beviljas nrmalt till nästa start för utbildningen men upp till tre terminer kan förekmma. Om inget annat framgår av utbildningskatalgen eller annat infrmatinsmaterial, ska ansökan m anstånd skickas till Studentavdelningen, Antagningen, Stckhlms universitet, Stckhlm.

19 19 (20) 15 Studieuppehåll för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Om det finns särskilda skäl får en högskla i enskilda fall besluta att den sm är antagen får frtsätta sina studier efter studieuppehåll (7 kap. 33 HF). Särskilda skäl för att få frtsätta studierna kan enligt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3) vara sciala, medicinska eller andra särskilda mständigheter sm t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan ckså vara tidsbegränsad prvanställning enligt 12 lagen (2012:332) m vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den sm är anställd sm tidvis tjänstgörande gruppbefäl, sldat eller sjöman enligt denna lag. Områdesnämnderna beslutar m rätt att frtsätta studier efter studieuppehåll. Den sm avser att göra ett uppehåll i sina studier på ett prgram eller en kurs vid Stckhlms universitet ska anmäla detta till ansvarig institutin ch ange skälen till uppehållet. Den sökande kan då beviljas återkmst i studierna efter uppehållet. I beslutet ska studieuppehållets längd anges ch m den sökande får frtsätta sina studier vid återkmsten. Medges inte den sökande rätt att återkmma, ska beslutet innehålla infrmatin m hur det kan överklagas (avsnitt 17). Den sm inte anmält studieuppehåll i förväg, får frtsätta sina studier vid återkmsten i mån av plats. 16 Anmälan m studieavbrtt Den sm avbryter sina studier på en kurs eller ett prgram ska meddela detta till ansvarig institutin, sm ska lägga in uppgiften m avbrttet i universitetets studiedkumentatinssystem. Infrmatin m rutinerna för studieavbrtt ska finnas tillgängliga för studenterna på institutinerna (infrmatinsmaterial, hemsida eller dylikt). 17 Omprövning ch överklagande Den sm får ett beslut sm går att överklaga ska samtidigt få infrmatin m hur man ska gå tillväga för att överklaga. Följande beslut m antagning kan överklagas enligt högskleförrdningens 12 kap. Beslut m att den sökande inte uppfyller behörighetskraven eller inte beviljats undantag Beslut m att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten Beslut m att en student inte får frtsätta studierna efter studieuppehåll på prgram eller kurs Överklagandet ska vara skriftligt. Den sökande ska ange vilken ändring han/hn önskar ch vilka skäl sm åberpas.

20 20 (20) Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högsklan men skickas till den adress sm anges i beslutet. Överklagandet ska ha inkmmit senast tre veckr efter det att den sökande fick del av beslutet. Universitetet mprövar först beslutet ch krrigerar det m någt fel begåtts. Om inte, skickas ärendet tillsammans med ett yttrande vidare till Överklagandenämnden för beslut, inm en vecka från det att överklagandet inkm till universitetet.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier

Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Fastställd av rektor 2014-05-06 Dnr: FS 1.1.2-402-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer