Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014"

Transkript

1 1 (20) BESLUT Dnr SU FV Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut Inledning Besluts- ch delegatinsrdning Infrmatin m utbildningarna Anmälan till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Anmälnings- ch kmpletteringstider vid Stckhlms universitet Utbildning med start höstterminer Utbildning med start vårterminer Smmarkurser Sent inkmna anmälningar, kmpletteringar ch svar Inställda utbildningstillfällen Antagning till senare del av utbildningsprgram Omregistrering... 6

2 2 (20) 5.6 Antagning till mer än 45 högsklepäng Tillträde till utbildning på grundnivå Behörighet Grundläggande behörighet Särskild behörighet Reell kmpetens Undantag från behörighetskrav Urval Urvalsgrunder till prgram på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till andra än nybörjare Av högsklan bestämda urvalsgrunder Urvalsgrupper på grundnivå Tillträde till utbildning på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för utbildningsprgram på avancerad nivå Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå Reell kmpetens Undantag från behörighetskrav Urval Av högsklan bestämda urvalsgrunder Urvalsgrupper på avancerad nivå... 15

3 3 (20) 8 Individuell prövning Frtsatta studier inm utbildningsprgram Särskiljande av sökande med lika meritvärde Antagningsbesked Antagning av reserver, upprp ch registrering Sent inkmna anmälningar Anstånd med studier för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Studieuppehåll för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Anmälan m studieavbrtt Omprövning ch överklagande Beslut Denna antagningsrdning är beslutad av universitetets styrelse Den ersätter den av universitetets styrelse tidigare beslutade antagningsrdningen ( , dnr SU ). Antagningsrdningen mfattar utbildning på grundnivå ch avancerad nivå. 2 Inledning Högskleförrdningen (HF) innehåller övergripande bestämmelser m tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå (SFS 1993:100, 7 kap.). Universitets- ch högsklerådet (UHR, tidigare Högskleverket) har utifrån dessa beslutat m närmare föreskrifter m behörighet ch urval (UHRFS 2013:1 ch 2). UHR har ckså utfärdat föreskrifter m anstånd med studiestarten ch studieuppehåll (UHRFS 2013:3). Förrdningen m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr (SFS 2010:543) reglerar frågr sm rör anmälnings- ch studieavgifter för den sm inte är medbrgare i EU, EES eller Schweiz. De tillämpningsregler sm universitetet använder vid antagningen ska fastställas i en antagningsrdning sm beslutas av universitetsstyrelsen (6 kap. 3 HF). Med antagningsrdning avses de regler sm universitetet tillämpar i fråga m dels ansökan,

4 4 (20) behörighet ch undantag från behörighetsvillkr samt urval, dels hur beslut m antagning ch undantag från behörighetsvillkr fattas. När det gäller utbildning på grundnivå ch avancerad nivå avses även regler m hur beslut m behörighet överklagas. UHR, ch universitet/högsklr utarbetar i samverkan särskilda bedömningshandböcker för antagning till högskleutbildning. Dessa följs i antagningsarbetet vid Stckhlms universitet Universitet följer i nrmalfallet de rekmmendatiner sm Sveriges universitets- ch högskleförbund, SUHF, utfärdar. 3 Besluts- ch delegatinsrdning Universitetsstyrelsen svarar för att universitetets uppgifter fullföljs. För ledningen av verksamheten under styrelsen svarar rektr. En detaljerad beslutsrdning för Stckhlms universitet har fastställts av rektr att gälla fr..m Den innehåller uppgifter m vilka delar av universitetets rganisatin sm beslutar i lika frågr. Inm antagningsmrådet gäller krtfattat följande. Områdessnämnderna beslutar m särskild behörighet för utbildningar på grundnivå ch avancerad nivå, uppehåll i ch återkmst till studier samt antagning till senare del av utbildningsprgram/linje. Nämnderna kan delegera frågrna vidare. Frågr sm rör antagning är delegerade från rektr till förvaltningschefen ch vidare till chefen för Studentavdelningen. Denne fattar nrmalt beslut m antagning av sökande, m användningen av urvalskriterier för antagning inm ramen för de övergripande bestämmelserna, samt m anstånd med att påbörja studier. Chefen för Studentavdelningen fastställer ckså universitetets utbildningskatalg ch anmälningsmaterial sm innehåller mer detaljerade bestämmelser. Chefen för Studentavdelningen beslutar m rutiner för anmälnings- ch studieavgifter, dck ej övergripande beslut m studieavgiftens strlek. Chefen för Studentavdelningen beslutar även i enskilda ärenden vad gäller anmälnings- ch studieavgifter. 4 Infrmatin m utbildningarna Alla utbildningar sm blivande studenter ch studenter kan ansöka till ska läggas in i universitetets utbildningsdatabas, SISU, för publicering i tryckt ch webbaserad utbildningskatalg. Ansvarig för dessa är respektive institutin. Ändringar i utbildningsutbudet efter katalgens tryck förs in i utbildningsdatabasen för publicering i den webbaserade utbildningskatalgen.

5 5 (20) 5 Anmälan till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Den sm vill delta i utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet ska anmäla sig i den tid ch på det sätt sm framgår av universitetets utbildningskatalg eller av annan infrmatin. Anmälan sker genm det gemensamma antagningssystemet, NyA. Undantag från detta beslutas av chefen för Studentavdelningen. Det förekmmer ckså att sökande direkt kan kntakta ansvarig institutin eller mtsvarande för registrering (gäller främst kurser inm prgram). För utbildning på grundnivå ch avancerad nivå tas en anmälningsavgift på 900 svenska krnr ut av sökande sm inte är medbrgare i EU, EES eller Schweiz. Om anmälan sker via alternativt via administreras anmälningsavgiften av UHR. I de fall anmälan sker direkt till Stckhlms universitet fakturerar Studentavdelningen avgiftsskyldiga studenter. Den sm tar emt anmälan ansvarar för kntrll av avgiftsskyldighet. En anmälan från en avgiftsskyldig sökande kmmer inte att prövas innan anmälningsavgiften är betald. 5.1 Anmälnings- ch kmpletteringstider vid Stckhlms universitet Stckhlms universitet deltar i den samrdnade antagningen via UHR:s antagningssystem, NyA. Universitetet följer de tidplaner ch rutiner sm UHR beslutar ska gälla för arbetet Utbildning med start höstterminer Nrmalt gäller 15 april sm sista anmälningsdag för studier under höstterminen. Sista dag för kmplettering av anmälan med handlingar sm utfärdats efter datum för sista anmälningsdag är 21 juni respektive senast 5 juli för handlingar för sådan utbildning sm avslutas efter 21 juni. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag. Om andra anmälningstider används sak det framgå av infrmatins- ch anmälningsmaterial för utbildningen ifråga. För utbildning sm ges på engelska ch främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande hösttermin är 15 januari sista dag för anmälan. Kmpletteringar ska ha inkmmit senast två veckr efter sista anmälningsdag. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag Utbildning med start vårterminer Nrmalt gäller 15 ktber sm sista anmälningsdag för studier under vårterminen. Sista dag för kmplettering av anmälan med handlingar sm utfärdats efter datum för sista anmälningsdag är 1 december. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast

6 6 (20) nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag. Om andra anmälningstider används ska det framgå av infrmatins- ch anmälningsmaterial för utbildningen ifråga. För utbildning sm ges på engelska ch främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande vårtermin är 15 augusti sista dag för anmälan. Kmpletteringar ska ha inkmmit senast två veckr efter sista anmälningsdag. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag Smmarkurser Sista anmälningsdag till smmarkurser är den 15 mars. Om sista anmälningsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälningsdag. Kmpletteringstid till smmarkurser saknas, vilket innebär att alla handlingar måste ha inkmmit senast sista anmälningsdag. 5.2 Sent inkmna anmälningar, kmpletteringar ch svar Anmälningar, kmpletteringar ch svar sm kmmit in för sent, kan behandlas sm m de kmmit in i tid, m det finns särskilda skäl, t.ex. sjukdm. Den sökande ska då själv uppge skälen ch styrka dem. 5.3 Inställda utbildningstillfällen Den institutin sm är ansvarig för en utbildning kan ställa in den m det blir nödvändigt av eknmiska eller persnella skäl. Sökande sm anmält sig till en sådan utbildning ska infrmeras av ansvarig institutin eller mtsvarande så snart sm möjligt. En utbildning bör dck inte ställas in efter det att de sökande fått besked m att de är antagna eller reservplacerade. För att kunna ställa in utbildning efter det att sökande fått besked m att de är antagna eller reservplacerade måste det på antagningsbeskedet finnas ett återkallelseförbehåll ch särskilda skäl ska föreligga. 5.4 Antagning till senare del av utbildningsprgram Om det finns tillgängliga platser på ett prgrams andra eller senare termin, kan sökande antas till senare del av prgram. Områdesnämnderna beslutar m antagning till senare del av utbildningsprgram för studenter sm läst delar av ett prgram vid ett annat lärsäte. 5.5 Omregistrering Den sm tidigare varit registrerad på en kurs, men avbrutit utbildningen får frtsätta studierna ch delta i undervisningen i mån av plats ch efter beslut av prefekten vid institutinen ifråga. Därvid ska prefekten ta hänsyn till de svårigheter sm har kunnat uppstå för studenten i de tidigare studierna. För regler m studieuppehåll, se avsnitt 15.

7 7 (20) 5.6 Antagning till mer än 45 högsklepäng Möjlighet att antas till mer än 45 högsklepäng per termin, kan efter särskild ansökan ch m synnerliga skäl föreligger, ges till sökande sm har läst minst 60 högsklepäng. Ansökan med mtivering skickas till Antagningsservice, Strömsund, senast sista anmälningsdag. 6 Tillträde till utbildning på grundnivå Antagning till utbildning på grundnivå ska avse en kurs eller ett utbildningsprgram (7 kap 1 HF). I 5-8 förrdningen (2010:543) m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr finns det bestämmelser m att betalning av studieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning. 6.1 Behörighet För att bli antagen till en utbildning på grundnivå, ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet ch i flera fall särskild behörighet enligt 7 kap 2, 5-11 ch HF. Närmare detaljer m vad detta innebär ska finnas i anmälningsmaterialet Grundläggande behörighet För att bli antagen till en utbildning på grundnivå ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet (7 kap. 5-6 ch 24 HF). Grundläggande behörighet har den sm 1. avlagt en högskleförberedande examen i gymnasiesklan eller inm kmmunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller 2. avlagt en yrkesexamen i gymnasiesklan eller inm kmmunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska sm andraspråk ch engelska sm krävs för en högskleförberedande examen i gymnasiesklan eller 3. har en svensk eller utländsk utbildning sm mtsvarar kraven under punkt 1 ch 2 eller 4. är bsatt i Danmark, Finland, Island, eller Nrge ch där är behörig till högre utbildning eller 5. genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. Den sm har annat mdersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller nrska ska ha de kunskaper i svenska sm krävs.

8 8 (20) Särskild behörighet För att bli antagen måste den sökande även uppfylla eventuella krav på särskild behörighet till den sökta utbildningen. Särskild behörighet avser de krav på förkunskaper sm är helt nödvändiga för att man ska kunna tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 8 HF). UHR har föreskrivit vilka kmbinatiner av gymnasiekurser, s.k. mrådesbehörigheter, sm får användas sm särskild behörighet till utbildningar sm vänder sig till nybörjare, dvs. utbildningar sm inte kräver tidigare studier vid universitetet. Varje mrådesbehörighet består av behörighetskurser ch meritkurser (7 kap 9 HF). För prgram sm leder till en yrkesexamen beslutar UHR m vilka mrådesbehörigheter sm gäller (7 kap. 10a HF). Om universitetet vill ställa andra krav till en utbildning än de mrådesbehörigheter sm föreskrivits, krävs ett medgivande från UHR (7 kap 11 HF). Rektr anhåller m UHR:s medgivande efter beredande av Studentavdelningen. Vid Stckhlms universitet är det respektive mrådessnämnd sm fastställer vilken särskild behörighet sm ska gälla för en viss utbildning utifrån de övergripande reglerna Reell kmpetens Begreppet reell kmpetens används för sökande sm saknar den frmella behörigheten, men uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå ch/eller särskild behörighet genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 5, 8, 24 ch 25 HF). Den sökande måste själv åberpa reell kmpetens. Anvisningar för ansökan m reell kmpetens finns på Rektr har beslutat m lkala riktlinjer för validering av reell kmpetens vid Stckhlms universitet ( , dnr SU FV ). Närmare anvisningar hittas på Om den sökande åberpar reell kmpetens ch har minst betyget Gdkänd/E i: Svenska/Svenska sm andraspråk kurs A ch B eller Svenska/Svenska sm andraspråk 1, 2 ch 3 Engelska kurs A eller Engelska 5 ch 6 Matematik kurs A eller Matematik 1a, b eller c Samhällskunskap kurs A eller Samhällskunskap 1b samt tre års arbetslivserfarenhet (lägst halvtid) efter det att den sökande nrmalt skulle ha lämnat gymnasiesklan

9 9 (20) anses den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet Undantag från behörighetskrav Om det finns särskilda skäl får universitetet besluta m undantag från någt eller några behörighetsvillkr. Universitetet ska göra undantag från någt eller några behörighetsvillkr, m sökande har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkren (7 kap. 3 HF). 6.2 Urval Urval bland sökande får göras m det finns fler behöriga sökande än platser. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunder är: Betyg (gymnasiebetyg eller mtsvarande) Högskleprv Förtur för sökande sm redan är studenter vid universitetet ifråga (till utbildningar på grundnivå sm vänder sig till nybörjare) Tidigare utbildning (till utbildningar sm vänder sig till andra än nybörjare) Lkalt beslutade urvalsgrunder (se avsnitt 6.2.4) Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval ckså göras genm prv eller genm intervjuer eller genm lttning. Urval genm prv eller intervju får dck inte göras efter det att lttning har använts (7 kap. 12 HF). Om inget annat anges används lttning. Till utbildning sm påbörjas på grundnivå ch sm vänder sig till nybörjare ska platserna fördelas med minst 1/3 på grundval av betyg, minst 1/3 på grundval av resultatet från högskleprvet ch högst 1/3 på grundval av de av högsklan bestämda urvalsgrunderna (7 kap 13 HF). Om det finns särskilda skäl krävs att UHR medger en annan platsfördelning (7 kap 15 HF). Till utbildning sm påbörjas på grundnivå ch sm vänder sig till andra än nybörjare ska platserna fördelas utifrån betyg, resultat på högskleprv tidigare utbildning ch andra särskilda prv än högskleprvet ch kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen ch andra för utbildningen sakliga mständigheter. Högsklan får bestämma vilka urvalsgrunder sm skall användas ch vilken platsfördelning sm skall göras (7 kap. 26 HF). I enstaka fall får avsteg göras ch då bara m den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt (7 kap. 27 HF). I urvalsgrunden tidigare studier räknas antalet registrerade högsklepäng fram till sista anmälningsdag.

10 10 (20) Urvalsgrunder till prgram på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Platserna ska nrmalt fördelas enligt någn av följande mdeller sm endast baseras på gymnasiebetyg ch högskleprvsresultat: Betyg 67 %, högskleprv 33 % Betyg 50 %, högskleprv 50 % Betyg 33 %, högskleprv 67 % Studentavdelningen beslutar m annan platsfördelning än van angivna Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Platserna ska nrmalt fördelas enligt någn av följande mdeller sm baseras på gymnasiebetyg, högskleprvsresultat ch högsklepäng: Betyg 33 %, högskleprv 47 %, högsklepäng 20 % Betyg 40 %, högskleprv 40 %, högsklepäng 20 % Betyg 47 %, högskleprv 33 %, högsklepäng 20 % Betyg 34 %, högskleprv 33 %, högsklepäng 33 % Betyg 67 %, högskleprv 33 % Betyg 50 %, högskleprv 50 % Betyg 33 %, högskleprv 67 % Studentavdelningen beslutar m annan platsfördelning än van angivna Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till andra än nybörjare Urvalsgrunden är i första hand tidigare utbildning. - Urvalet baseras nrmalt på uppnådda högsklepäng (minst 1,0 ch högst 225 högsklepäng). - Det är ckså möjligt att gradera sökande utifrån kvalitetsaspekter i deras tidigare högsklestudier, t.ex. betyg på högsklekurser. Chefen för Studentavdelningen m urvalsgrunderna betyg (gymnasiebetyg) ch högskleprv ska användas.

11 11 (20) Av högsklan bestämda urvalsgrunder Enligt, 7 kap 23 HF, får en högskla bestämma lkala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prv än högskleprvet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, ch andra för utbildningen sakliga mständigheter. Enligt förrdningen får högst 1/3 av platserna på en utbildning på grundnivå, sm vänder sig till nybörjare, tillsättas på dessa grunder. Vid Stckhlms universitet ska nedanstående sex lkala urvalsgrunder användas. Den institutin sm vill använda någn av urvalsgrunderna för en utbildning ska ansöka m detta hs rektr, sm beslutar i frågan. Ansökningar bereds av Studentavdelningen. Om en institutin vill använda någn annan urvalsgrund än dem sm redan är fastslagna ska ansökan göras till rektr. Till utbildningar på grundnivå kan följande urvalsgrunder användas (tidigare beslutade av universitetsstyrelsen , dnr SU ). Mdersmålsundervisning på svenskt eller utländskt gymnasium eller högstadium ch/eller utlandserfarenhet Utländsk examen Yrkeserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den etniska mångfalden. Den avsedda gruppen är persner med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Syftet med urvalsgrunden är att underlätta för utländska akademiker att kmma in på den svenska arbetsmarknaden ch den avsedda gruppen är persner med sådan utländsk examen sm behöver kmpletteras för att anpassas till svenska förhållanden inm det yrke examen syftar till. Syftet med urvalsgrunden är att öka den sciala mångfalden, möta arbetsmarknadens behv ch att bidra till ett livslångt lärande. Den avsedda gruppen är persner sm har studievan bakgrund ch yrkeserfarenhet eller sm vill vidareutbilda sig. Prv ch/eller intervju Syftet med urvalsgruppen är att ge ytterligare en väg in till högsklestudier. Den avsedda gruppen är persner sm är speciellt lämpade för ämnet/utbildningen. Vissa betyg sm är relevanta för det sökta ämnet ch/eller prjektarbetet från gymnasieskla Syftet är med urvalsgrunden är att ge ytterligare väg in till högsklestudier. Reginal anknytning genm bstadsrt eller arbetsplats Syftet med gruppen är att öka mångfalden genm att Stckhlms universitet kmmer till rten ifråga. Den avsedda gruppen är persner sm br i eller arbetar inm ett visst gegrafiskt mråde eller har viss utbildning.

12 12 (20) Urvalsgrupper på grundnivå Följande urvalsgrupper används i nrmalfallet för prgram ch kurser på grundnivå vid Stckhlms universitet. BI Gymnasiebetyg utan kmplettering, 0,1-22,50 BII Gymnasiebetyg med kmplettering, 0,1-22,50 BIX Gymnasiebetyg från Gy11, 0,1-22,50 BF Studiemdöme från flkhögskla, 1-4 BV Gymnasiebetyg, 0,1-20,00. (Gäller till kurser sm vänder sig till andra än nybörjare). HP Resultat från högskleprv, 0,1-2,0. APS Högsklepäng, 1,0-225 hp. APL Högsklepäng inm prgram, 1,0-300 hp PG Platsgaranti, 999 PGIU Platsgaranti, inget urval, 999 PGL Platsgaranti för linjestudenter, 999 DA Direktantagen, 999 ÖS Övriga behöriga sökande, 999 SA Sena anmälningar, EA Efteranmälningar, Tillträde till utbildning på avancerad nivå Antagning till utbildning på avancerad nivå ska avse en kurs eller ett utbildningsprgram (Hf 7 kap 1 ).. I 5-8 förrdningen (2010:543) m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr finns det bestämmelser m att betalning av studieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning. 7.1 Behörighet För att bli antagen till en utbildning på avancerad nivå, ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet ch i flera fall särskild behörighet enligt 7 kap. 2, ch 31 a HF. Närmare detaljer m vad detta innebär ska finnas i anmälningsmaterialet Grundläggande behörighet för utbildningsprgram på avancerad nivå För utbildningsprgram sm leder till en generell eller knstnärlig examen på avancerad nivå frdras en examen på grundnivå m minst 180 högsklepäng eller mtsvarande utländsk examen eller att den sökande genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. Undantag från kravet på examen görs m en sökande uppfyller frdringarna för en examen men där examensbevis inte har hunnits utfärdas innan kursstart (7 kap. 28 HF).

13 13 (20) I den grundläggande behörigheten finns inga krav på kunskaper i svenska eller engelska. Krav på sådana kunskaper ska anges i den särskilda behörigheten (se avsnitt 7.1.3) Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprgram på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Grundläggande behörighet har enligt 7 kap. 30 HF den sm genmgått utbildning på grundnivå eller har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. I den grundläggande behörigheten finns inga krav på kunskaper i svenska eller engelska. Krav på sådana kunskaper ska anges i den särskilda behörigheten (se avsnitt 7.1.3). Grundläggande behörighet för tillträde till kurser på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå De krav på särskild behörighet sm ställs ska vara helt nödvändiga för att studenterna ska kunna tillgdgöra sig utbildningen. Det kan vara kunskaper från en eller flera högsklekurser eller andra villkr sm betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesmråde sm utbildningen förbereder för. Vid Stckhlms universitet är det respektive mrådessnämnd sm fastställer vilken särskild behörighet sm ska gälla för en viss utbildning utifrån de övergripande reglerna. Särskild behörighet för tillträde till kurser på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Reell kmpetens Begreppet reell kmpetens används för sökande sm saknar den frmella behörigheten, men uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå ch/eller särskild behörighet genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 5, 8, 24 ch 25 HF). Den sökande måste själv åberpa reell kmpetens. Anvisningar för ansökan m reell kmpetens finns på Rektr har beslutat m lkala riktlinjer för validering av reell kmpetens vid Stckhlms universitet ( , dnr SU FV ). Närmare anvisningar hittas på

14 14 (20) Undantag från behörighetskrav Om det finns särskilda skäl får universitetet besluta m undantag från någt eller några behörighetsvillkr. Universitetet ska göra undantag från någt eller några behörighetsvillkr, m sökande har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkren (7 kap. 3 HF). Den sökande ska själv ansöka m undantag. Saknas en sådan ansökan, kan universitetet ändå göra en prövning ifall undantag kan beviljas för den sökande. 7.2 Urval Urval bland sökande får göras m det finns fler behöriga än platser. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Stckhlms universitet får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskleprv, tidigare studier samt av högsklan bestämda urvalsgrunder sm ska användas. Även platsfördelningen mellan de lika urvalsgrunderna beslutar universitetet m. Nrmalt används urvalsgrunden tidigare utbildning till kurser ch prgram på avancerad nivå. Två lika möjligheter finns för rangrdning av de sökande: Tidigare studier Alternativ 1. Urval baseras på antal uppnådda högsklepäng (minst 1,0 ch högst 270 högsklepäng). Om det finns ett behv, kan platsgaranti ges till sökande sm läst den behörighetsgivande kursen vid Stckhlms universitet i medelbar tidsmässig anslutning till den kurs sm söks. Det ska vidare vara möjligt att gradera sökande utifrån deras betyg på tidigare högsklestudier. Alternativ 2. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av betyg på högsklestudier, uppsatsarbetes kvalitet, relevant yrkes- eller frskningserfarenhet, persnligt mtivatinsbrev, tidigare studier i relatin till den sökta utbildningen, referensbrev, frskningsidéer för uppsats, intervju ch/eller antagningsprv. En eller flera faktrer ska användas ch ansvarig institutin fastställer hur denna tillämpning ska ske i detalj. Dessa regler ska finnas tillgängliga för de sökande vid ansökningstillfället. I urvalsgrunden tidigare utbildning räknas antalet registrerade högsklepäng fram till sista anmälningsdag Av högsklan bestämda urvalsgrunder Enligt 7 kap 23 HF får en högskla bestämma lkala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prv än högskleprvet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, ch andra för utbildningen sakliga mständigheter.

15 15 (20) Till utbildningar på avancerad nivå finns ingen begränsning i fördelningen av antalet platser, vilket t.ex. innebär att samtliga platser på en utbildning på avancerad nivå kan tillsättas via prv. Vid Stckhlms universitet ska nedanstående sex lkala urvalsgrunder finnas. Den institutin sm vill använda någn av urvalsgrunderna ska ansöka m detta hs rektr, sm beslutar i frågan. Ansökningar bereds av Studentavdelningen. Om en institutin vill använda någn annan urvalsgrund än dem sm redan är fastslagna ska ansökan göras till rektr. Till utbildningar på avancerad nivå kan följande urvalsgrunder finnas (tidigare beslutade av universitetsstyrelsen , dnr SU ). Mdersmålsundervisning på svenskt eller utländskt gymnasium eller högstadium ch/eller utlandserfarenhet Utländsk examen Yrkeserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den etniska mångfalden. Den avsedda gruppen är persner med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Syftet med urvalsgrunden är att underlätta för utländska akademiker att kmma in på den svenska arbetsmarknaden ch den avsedda gruppen är persner med sådan utländsk examen sm behöver kmpletteras för att anpassas till svenska förhållanden inm det yrke examen syftar till. Syftet med urvalsgrunden är att öka den sciala mångfalden, möta arbetsmarknadens behv ch att bidra till ett livslångt lärande. Den avsedda gruppen är persner sm har studievan bakgrund ch yrkeserfarenhet eller sm vill vidareutbilda sig. Prv ch/eller intervju Syftet med urvalsgruppen är att ge ytterligare en väg in till högsklestudier. Den avsedda gruppen är persner sm är speciellt lämpade för ämnet/utbildningen. Reginal anknytning genm bstadsrt eller arbetsplats Syftet med gruppen är att öka mångfalden genm att Stckhlms universitet kmmer till rten ifråga. Den avsedda gruppen är persner sm br i eller arbetar inm ett visst gegrafiskt mråde eller ha viss utbildning Urvalsgrupper på avancerad nivå Följande urvalsgrupper används i nrmalfallet för prgram ch kurser på avancerad nivå vid Stckhlms universitet. APM Högsklepäng, 1,0-270 hp INT Quantity and quality f previus academic studies,

16 16 (20) PG Platsgaranti, 999 PGIU Platsgaranti, inget urval, 999 PGL Platsgaranti, inm prgram, 999 DA Direktantagen, 999 ÖS Övriga behöriga sökande, 999 SA Sena anmälningar, EA Efteranmälningar, Individuell prövning Enligt högskleförrdningen (7 kap. 16 ch 27 HF) får en högskla i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder sm är föreskrivna. Detta får bara ske m en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder sm finns ch m den sökande genm tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någn annan mständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Vid Stckhlms universitet ska följande gälla för individuell prövning. Den sökande ska själv ansöka m individuell prövning. De grunder han/hn vill föra fram för sin ansökan ska styrkas med relevanta intyg. När universitetet prövar en sådan ansökan, görs en helhetsbedömning av den sökandes meriter (gymnasiebetyg, annan utbildning, högskleprvsresultat, arbetslivserfarenhet) ch de andra mständigheter sm åberpas av den sökande. En sådan annan mständighet kan vara funktinshinder. 9 Frtsatta studier inm utbildningsprgram För sökande sm ska frtsätta sina studier inm prgram på grundnivå ch avancerad nivå ska nrmalt platsgaranti gälla. Om inte det är möjligt finns två möjligheter till rangrdning av ch urval bland studenterna: Antal högsklepäng sm avklarats inm prgrammet Urval baserat på kvalitetsaspekter, t.ex. betyg på de kurser sm ingår i prgrammet För studenter sm påbörjat ett prgram senast vårterminen 2007, kan även rangrdning göras utifrån ttalt antal uppnådda högsklepäng (maximalt 225 högsklepäng). 10 Särskiljande av sökande med lika meritvärde Utbildningar på grundnivå sm vänder sig till nybörjare: Sökande sm har lika meritvärde på betyg ska särskiljas via resultat på högskleprvet. Sm ett alternativ till högskleprv, får intervjuer eller lttning användas (7 kap. 12 HF).

17 17 (20) Utbildningar sm vänder sig till andra än nybörjare, inklusive utbildning på avancerad nivå: Urval via prv eller intervju kan användas vid behv för sökande sm har lika meritvärde. Med prv avses högskleprv eller någt annat prv. 11 Antagningsbesked Alla sökande till utbildningar vid Stckhlms universitet ska få ett antagningsbesked. Av detta ska det framgå m den sökande är antagen, villkrligt antagen, reserv eller behörig. För reserver ska reservnummer finnas. För behöriga ska det finnas infrmatin m hur man överklagar beslutet. Antagningsbeskedet ska ckså innehålla anvisningar m eventuellt svarskrav. På antagningsbeskedet ska det ckså finnas ett återkallelseförbehåll att en utbildning kan ställas in efter det att antagningsbeskeden skickats ut. Om en student är studieavgiftsskyldig ska även följande uppgifter framgå av antagningsbeskedet: Studieavgiftens strlek, sista datum för betalning samt att antagningen gäller under förutsättning att studieavgiften är betald. För utbildningar sm söks via den samrdnade antagningen i NyA-systemet, meddelas resultatet av antagningen via ett maskinellt framtaget antagningsbesked. En gräns finns för hur många päng en sökande kan antas till ch/eller reservplaceras på. Detta framgår av anmälningsmaterialet. Antagningsbeskedet från NyA-systemet innehåller ckså anvisningar för hur ch när eventuella svar ska ges. Om den sökande svarar för sent, förlrar han/hn sin plats eller reservplacering. Ett nytt urval bland sökande görs då svaren kmmit in ch ett andra antagningsbesked skickas ut. 12 Antagning av reserver, upprp ch registrering Om det finns tillgängliga platser på en utbildning när alla sm antagits givits möjlighet att påbörja studierna kan institutinen kalla reserver. Reserver ska antas från den/de urvalsgrupp(er) där plats(er) blivit ledig(a) ch i den rdning de är förtecknade på reservlistrna. Om det saknas reserver i en viss urvalsgrupp, ska reserv antas från annan grupp. Urvalsgruppen övriga behöriga sökande (sökande utan urvalsgrundande meriter) samt sena anmälningar (sökande sm lämnat sin anmälan efter sista anmälningsdag) kmmer sist i tur ch rdning. Institutinerna väljer själva lämplig frm för att kalla reserver. Det ska ske på ett sådant sätt att den sökande ges rimliga möjligheter att kunna besvara erbjudandet. I de fall telefn används ch reserven inte kan nås, ska en skriftlig kallelse (per brev eller e-pst) skickas med uppgift m senaste svarsdatum. Om en kallad reserv avsäger sig sin plats, ska detta antecknas på reservlistan eller dkumenteras på någt annat sätt. Respektive institutin kan besluta m bligatriskt upprp för antagna ch/eller reserver. Uteblir en antagen/reserv från ett bligatriskt upprp, har han eller hn förlrat sin plats.

18 18 (20) Institutinen beslutar ckså vilka tider sm gäller för registrering på utbildningen inm de ramar sm beslutas årligen av rektr. Även här gäller att den sm inte registrerat sig i tid, har förlrat sin plats. Infrmatin m upprp ch registrering ska meddelas de antagna ch reserver sm berörs. Institutinen kan besluta att reservlistrna upphör att gälla tidigast en vecka efter utbildningens start. Därefter får reserver kallas i valfri rdning. Berörda studenter måste dck i förväg ha infrmeras m detta t.ex. i anslutning till utskick av kursinfrmatin, uppgifter m registrering eller dylikt. 13 Sent inkmna anmälningar Möjligheten att anmäla sig sent ska endast förekmma till de utbildningar där det föreligger en reell chans för sena sökande att beredas plats. Ansvarig institutin eller mtsvarande ansvarar i samråd med Studentavdelningen för när en utbildning ska stängas för anmälan. Om inget meddelas Studentavdelningen stängs utbildningen måndagen en vecka före terminsstart. Anmälan sker via alternativt Behöriga sökande ska antas i tur ch rdning efter den tidpunkt de anmält sig. 14 Anstånd med studier för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Den sm är antagen ska påbörja utbildningen den termin sm antagningen avser. Om det finns särskilda skäl får en högskla i enskilda fall besluta att den sm är antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anstånd med studiestarten (7 kap. 33 HF). Skäl för anstånd är enligt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3) vara sciala, medicinska eller andra särskilda mständigheter sm t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) m arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan ckså vara tidsbegränsad prvanställning enligt 12 lagen (2012:332) m vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den sm är anställd sm tidvis tjänstgörande gruppbefäl, sldat eller sjöman enligt denna lag. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader m det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Vid Stckhlms universitet tillämpas reglerna på följande sätt: Den sökande måste själv ansöka m anstånd ch styrka de skäl sm åberpas med intyg, t.ex. läkarintyg, persnbevis för barn, beslut m inskrivning, eller intyg från arbetsgivare. Anstånd beviljas nrmalt till nästa start för utbildningen men upp till tre terminer kan förekmma. Om inget annat framgår av utbildningskatalgen eller annat infrmatinsmaterial, ska ansökan m anstånd skickas till Studentavdelningen, Antagningen, Stckhlms universitet, Stckhlm.

19 19 (20) 15 Studieuppehåll för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Om det finns särskilda skäl får en högskla i enskilda fall besluta att den sm är antagen får frtsätta sina studier efter studieuppehåll (7 kap. 33 HF). Särskilda skäl för att få frtsätta studierna kan enligt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3) vara sciala, medicinska eller andra särskilda mständigheter sm t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan ckså vara tidsbegränsad prvanställning enligt 12 lagen (2012:332) m vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den sm är anställd sm tidvis tjänstgörande gruppbefäl, sldat eller sjöman enligt denna lag. Områdesnämnderna beslutar m rätt att frtsätta studier efter studieuppehåll. Den sm avser att göra ett uppehåll i sina studier på ett prgram eller en kurs vid Stckhlms universitet ska anmäla detta till ansvarig institutin ch ange skälen till uppehållet. Den sökande kan då beviljas återkmst i studierna efter uppehållet. I beslutet ska studieuppehållets längd anges ch m den sökande får frtsätta sina studier vid återkmsten. Medges inte den sökande rätt att återkmma, ska beslutet innehålla infrmatin m hur det kan överklagas (avsnitt 17). Den sm inte anmält studieuppehåll i förväg, får frtsätta sina studier vid återkmsten i mån av plats. 16 Anmälan m studieavbrtt Den sm avbryter sina studier på en kurs eller ett prgram ska meddela detta till ansvarig institutin, sm ska lägga in uppgiften m avbrttet i universitetets studiedkumentatinssystem. Infrmatin m rutinerna för studieavbrtt ska finnas tillgängliga för studenterna på institutinerna (infrmatinsmaterial, hemsida eller dylikt). 17 Omprövning ch överklagande Den sm får ett beslut sm går att överklaga ska samtidigt få infrmatin m hur man ska gå tillväga för att överklaga. Följande beslut m antagning kan överklagas enligt högskleförrdningens 12 kap. Beslut m att den sökande inte uppfyller behörighetskraven eller inte beviljats undantag Beslut m att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten Beslut m att en student inte får frtsätta studierna efter studieuppehåll på prgram eller kurs Överklagandet ska vara skriftligt. Den sökande ska ange vilken ändring han/hn önskar ch vilka skäl sm åberpas.

20 20 (20) Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högsklan men skickas till den adress sm anges i beslutet. Överklagandet ska ha inkmmit senast tre veckr efter det att den sökande fick del av beslutet. Universitetet mprövar först beslutet ch krrigerar det m någt fel begåtts. Om inte, skickas ärendet tillsammans med ett yttrande vidare till Överklagandenämnden för beslut, inm en vecka från det att överklagandet inkm till universitetet.

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi:

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi: Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från programstudier vid institutionen för odontologi Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress Telefon Postnummer Ort Mobiltelefon Program vid institutionen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Styrdokument Dnr G 77 5350/08 Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2008-12-18

Läs mer

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Styrdokument Dnr G 77 4925/10 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2010-12-15 Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Antagningsordningen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 2.1-600/13 154 Antagningsordningen revideringar inför läsåret 2014/2015 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) 2015-02-09 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29, Box100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.gu.se

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

Dokumenttyp: Regler Dnr: Datum: Ansvarig enhet: Studentcentrum Giltighetstid: Tillsvidare

Dokumenttyp: Regler Dnr: Datum: Ansvarig enhet: Studentcentrum Giltighetstid: Tillsvidare Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektr Dkumenttyp: Regler Dnr: 500-2102-11 Datum: 2012-03-27 Ansvarig enhet: Studentcentrum Giltighetstid: Tillsvidare Page 1 (8) Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Anmälan om felaktig och otydlig information

Anmälan om felaktig och otydlig information BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Christoffer Svensson 08-563 087 05 Christoffer.svensson@uka.se Göteborgs universitet Rektor Anmälan om felaktig och otydlig information Anmälan NN

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg 2016-03-24 Amer Chuhan Viveka Sahlberg Stöd för vägledare 1 Utfärdande av slutbetyg från komvux Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü=

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= = OMMU= = c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = píìçéåí~îçéäåáåöéå===================================================================================================================

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

1- Inledning Definition av huvudområde och ämne Examensrätt vid Konstfack...2

1- Inledning Definition av huvudområde och ämne Examensrätt vid Konstfack...2 Bilaga 1 KU-prtkll 2015:15 Fastställt av KU-nämnden 2015-12-09 (ersätter Rutiner för inrättande, uppföljning ch avvecklande av huvudmråde vid Knstfack, fastställda av KU-nämnden 2012-12-12). 1- Inledning.......2

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2015/115-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2015-04-07 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01)

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01) Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 2 Anmälan... 2 2.1 Anmälningsavgift... 3 2.2 Anmälan till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram... 3 2.3 Sen anmälan och efteranmälan...

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer