Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014"

Transkript

1 1 (20) BESLUT Dnr SU FV Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut Inledning Besluts- ch delegatinsrdning Infrmatin m utbildningarna Anmälan till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Anmälnings- ch kmpletteringstider vid Stckhlms universitet Utbildning med start höstterminer Utbildning med start vårterminer Smmarkurser Sent inkmna anmälningar, kmpletteringar ch svar Inställda utbildningstillfällen Antagning till senare del av utbildningsprgram Omregistrering... 6

2 2 (20) 5.6 Antagning till mer än 45 högsklepäng Tillträde till utbildning på grundnivå Behörighet Grundläggande behörighet Särskild behörighet Reell kmpetens Undantag från behörighetskrav Urval Urvalsgrunder till prgram på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till andra än nybörjare Av högsklan bestämda urvalsgrunder Urvalsgrupper på grundnivå Tillträde till utbildning på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för utbildningsprgram på avancerad nivå Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå Reell kmpetens Undantag från behörighetskrav Urval Av högsklan bestämda urvalsgrunder Urvalsgrupper på avancerad nivå... 15

3 3 (20) 8 Individuell prövning Frtsatta studier inm utbildningsprgram Särskiljande av sökande med lika meritvärde Antagningsbesked Antagning av reserver, upprp ch registrering Sent inkmna anmälningar Anstånd med studier för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Studieuppehåll för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Anmälan m studieavbrtt Omprövning ch överklagande Beslut Denna antagningsrdning är beslutad av universitetets styrelse Den ersätter den av universitetets styrelse tidigare beslutade antagningsrdningen ( , dnr SU ). Antagningsrdningen mfattar utbildning på grundnivå ch avancerad nivå. 2 Inledning Högskleförrdningen (HF) innehåller övergripande bestämmelser m tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå (SFS 1993:100, 7 kap.). Universitets- ch högsklerådet (UHR, tidigare Högskleverket) har utifrån dessa beslutat m närmare föreskrifter m behörighet ch urval (UHRFS 2013:1 ch 2). UHR har ckså utfärdat föreskrifter m anstånd med studiestarten ch studieuppehåll (UHRFS 2013:3). Förrdningen m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr (SFS 2010:543) reglerar frågr sm rör anmälnings- ch studieavgifter för den sm inte är medbrgare i EU, EES eller Schweiz. De tillämpningsregler sm universitetet använder vid antagningen ska fastställas i en antagningsrdning sm beslutas av universitetsstyrelsen (6 kap. 3 HF). Med antagningsrdning avses de regler sm universitetet tillämpar i fråga m dels ansökan,

4 4 (20) behörighet ch undantag från behörighetsvillkr samt urval, dels hur beslut m antagning ch undantag från behörighetsvillkr fattas. När det gäller utbildning på grundnivå ch avancerad nivå avses även regler m hur beslut m behörighet överklagas. UHR, ch universitet/högsklr utarbetar i samverkan särskilda bedömningshandböcker för antagning till högskleutbildning. Dessa följs i antagningsarbetet vid Stckhlms universitet Universitet följer i nrmalfallet de rekmmendatiner sm Sveriges universitets- ch högskleförbund, SUHF, utfärdar. 3 Besluts- ch delegatinsrdning Universitetsstyrelsen svarar för att universitetets uppgifter fullföljs. För ledningen av verksamheten under styrelsen svarar rektr. En detaljerad beslutsrdning för Stckhlms universitet har fastställts av rektr att gälla fr..m Den innehåller uppgifter m vilka delar av universitetets rganisatin sm beslutar i lika frågr. Inm antagningsmrådet gäller krtfattat följande. Områdessnämnderna beslutar m särskild behörighet för utbildningar på grundnivå ch avancerad nivå, uppehåll i ch återkmst till studier samt antagning till senare del av utbildningsprgram/linje. Nämnderna kan delegera frågrna vidare. Frågr sm rör antagning är delegerade från rektr till förvaltningschefen ch vidare till chefen för Studentavdelningen. Denne fattar nrmalt beslut m antagning av sökande, m användningen av urvalskriterier för antagning inm ramen för de övergripande bestämmelserna, samt m anstånd med att påbörja studier. Chefen för Studentavdelningen fastställer ckså universitetets utbildningskatalg ch anmälningsmaterial sm innehåller mer detaljerade bestämmelser. Chefen för Studentavdelningen beslutar m rutiner för anmälnings- ch studieavgifter, dck ej övergripande beslut m studieavgiftens strlek. Chefen för Studentavdelningen beslutar även i enskilda ärenden vad gäller anmälnings- ch studieavgifter. 4 Infrmatin m utbildningarna Alla utbildningar sm blivande studenter ch studenter kan ansöka till ska läggas in i universitetets utbildningsdatabas, SISU, för publicering i tryckt ch webbaserad utbildningskatalg. Ansvarig för dessa är respektive institutin. Ändringar i utbildningsutbudet efter katalgens tryck förs in i utbildningsdatabasen för publicering i den webbaserade utbildningskatalgen.

5 5 (20) 5 Anmälan till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Den sm vill delta i utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet ska anmäla sig i den tid ch på det sätt sm framgår av universitetets utbildningskatalg eller av annan infrmatin. Anmälan sker genm det gemensamma antagningssystemet, NyA. Undantag från detta beslutas av chefen för Studentavdelningen. Det förekmmer ckså att sökande direkt kan kntakta ansvarig institutin eller mtsvarande för registrering (gäller främst kurser inm prgram). För utbildning på grundnivå ch avancerad nivå tas en anmälningsavgift på 900 svenska krnr ut av sökande sm inte är medbrgare i EU, EES eller Schweiz. Om anmälan sker via alternativt via administreras anmälningsavgiften av UHR. I de fall anmälan sker direkt till Stckhlms universitet fakturerar Studentavdelningen avgiftsskyldiga studenter. Den sm tar emt anmälan ansvarar för kntrll av avgiftsskyldighet. En anmälan från en avgiftsskyldig sökande kmmer inte att prövas innan anmälningsavgiften är betald. 5.1 Anmälnings- ch kmpletteringstider vid Stckhlms universitet Stckhlms universitet deltar i den samrdnade antagningen via UHR:s antagningssystem, NyA. Universitetet följer de tidplaner ch rutiner sm UHR beslutar ska gälla för arbetet Utbildning med start höstterminer Nrmalt gäller 15 april sm sista anmälningsdag för studier under höstterminen. Sista dag för kmplettering av anmälan med handlingar sm utfärdats efter datum för sista anmälningsdag är 21 juni respektive senast 5 juli för handlingar för sådan utbildning sm avslutas efter 21 juni. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag. Om andra anmälningstider används sak det framgå av infrmatins- ch anmälningsmaterial för utbildningen ifråga. För utbildning sm ges på engelska ch främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande hösttermin är 15 januari sista dag för anmälan. Kmpletteringar ska ha inkmmit senast två veckr efter sista anmälningsdag. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag Utbildning med start vårterminer Nrmalt gäller 15 ktber sm sista anmälningsdag för studier under vårterminen. Sista dag för kmplettering av anmälan med handlingar sm utfärdats efter datum för sista anmälningsdag är 1 december. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast

6 6 (20) nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag. Om andra anmälningstider används ska det framgå av infrmatins- ch anmälningsmaterial för utbildningen ifråga. För utbildning sm ges på engelska ch främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande vårtermin är 15 augusti sista dag för anmälan. Kmpletteringar ska ha inkmmit senast två veckr efter sista anmälningsdag. Om sista anmälnings-/kmpletteringsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälnings-/kmpletteringsdag Smmarkurser Sista anmälningsdag till smmarkurser är den 15 mars. Om sista anmälningsdag infaller på en helg/helgdag gäller närmast nästföljande vardag sm sista anmälningsdag. Kmpletteringstid till smmarkurser saknas, vilket innebär att alla handlingar måste ha inkmmit senast sista anmälningsdag. 5.2 Sent inkmna anmälningar, kmpletteringar ch svar Anmälningar, kmpletteringar ch svar sm kmmit in för sent, kan behandlas sm m de kmmit in i tid, m det finns särskilda skäl, t.ex. sjukdm. Den sökande ska då själv uppge skälen ch styrka dem. 5.3 Inställda utbildningstillfällen Den institutin sm är ansvarig för en utbildning kan ställa in den m det blir nödvändigt av eknmiska eller persnella skäl. Sökande sm anmält sig till en sådan utbildning ska infrmeras av ansvarig institutin eller mtsvarande så snart sm möjligt. En utbildning bör dck inte ställas in efter det att de sökande fått besked m att de är antagna eller reservplacerade. För att kunna ställa in utbildning efter det att sökande fått besked m att de är antagna eller reservplacerade måste det på antagningsbeskedet finnas ett återkallelseförbehåll ch särskilda skäl ska föreligga. 5.4 Antagning till senare del av utbildningsprgram Om det finns tillgängliga platser på ett prgrams andra eller senare termin, kan sökande antas till senare del av prgram. Områdesnämnderna beslutar m antagning till senare del av utbildningsprgram för studenter sm läst delar av ett prgram vid ett annat lärsäte. 5.5 Omregistrering Den sm tidigare varit registrerad på en kurs, men avbrutit utbildningen får frtsätta studierna ch delta i undervisningen i mån av plats ch efter beslut av prefekten vid institutinen ifråga. Därvid ska prefekten ta hänsyn till de svårigheter sm har kunnat uppstå för studenten i de tidigare studierna. För regler m studieuppehåll, se avsnitt 15.

7 7 (20) 5.6 Antagning till mer än 45 högsklepäng Möjlighet att antas till mer än 45 högsklepäng per termin, kan efter särskild ansökan ch m synnerliga skäl föreligger, ges till sökande sm har läst minst 60 högsklepäng. Ansökan med mtivering skickas till Antagningsservice, Strömsund, senast sista anmälningsdag. 6 Tillträde till utbildning på grundnivå Antagning till utbildning på grundnivå ska avse en kurs eller ett utbildningsprgram (7 kap 1 HF). I 5-8 förrdningen (2010:543) m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr finns det bestämmelser m att betalning av studieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning. 6.1 Behörighet För att bli antagen till en utbildning på grundnivå, ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet ch i flera fall särskild behörighet enligt 7 kap 2, 5-11 ch HF. Närmare detaljer m vad detta innebär ska finnas i anmälningsmaterialet Grundläggande behörighet För att bli antagen till en utbildning på grundnivå ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet (7 kap. 5-6 ch 24 HF). Grundläggande behörighet har den sm 1. avlagt en högskleförberedande examen i gymnasiesklan eller inm kmmunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller 2. avlagt en yrkesexamen i gymnasiesklan eller inm kmmunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska sm andraspråk ch engelska sm krävs för en högskleförberedande examen i gymnasiesklan eller 3. har en svensk eller utländsk utbildning sm mtsvarar kraven under punkt 1 ch 2 eller 4. är bsatt i Danmark, Finland, Island, eller Nrge ch där är behörig till högre utbildning eller 5. genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. Den sm har annat mdersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller nrska ska ha de kunskaper i svenska sm krävs.

8 8 (20) Särskild behörighet För att bli antagen måste den sökande även uppfylla eventuella krav på särskild behörighet till den sökta utbildningen. Särskild behörighet avser de krav på förkunskaper sm är helt nödvändiga för att man ska kunna tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 8 HF). UHR har föreskrivit vilka kmbinatiner av gymnasiekurser, s.k. mrådesbehörigheter, sm får användas sm särskild behörighet till utbildningar sm vänder sig till nybörjare, dvs. utbildningar sm inte kräver tidigare studier vid universitetet. Varje mrådesbehörighet består av behörighetskurser ch meritkurser (7 kap 9 HF). För prgram sm leder till en yrkesexamen beslutar UHR m vilka mrådesbehörigheter sm gäller (7 kap. 10a HF). Om universitetet vill ställa andra krav till en utbildning än de mrådesbehörigheter sm föreskrivits, krävs ett medgivande från UHR (7 kap 11 HF). Rektr anhåller m UHR:s medgivande efter beredande av Studentavdelningen. Vid Stckhlms universitet är det respektive mrådessnämnd sm fastställer vilken särskild behörighet sm ska gälla för en viss utbildning utifrån de övergripande reglerna Reell kmpetens Begreppet reell kmpetens används för sökande sm saknar den frmella behörigheten, men uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå ch/eller särskild behörighet genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 5, 8, 24 ch 25 HF). Den sökande måste själv åberpa reell kmpetens. Anvisningar för ansökan m reell kmpetens finns på Rektr har beslutat m lkala riktlinjer för validering av reell kmpetens vid Stckhlms universitet ( , dnr SU FV ). Närmare anvisningar hittas på Om den sökande åberpar reell kmpetens ch har minst betyget Gdkänd/E i: Svenska/Svenska sm andraspråk kurs A ch B eller Svenska/Svenska sm andraspråk 1, 2 ch 3 Engelska kurs A eller Engelska 5 ch 6 Matematik kurs A eller Matematik 1a, b eller c Samhällskunskap kurs A eller Samhällskunskap 1b samt tre års arbetslivserfarenhet (lägst halvtid) efter det att den sökande nrmalt skulle ha lämnat gymnasiesklan

9 9 (20) anses den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet Undantag från behörighetskrav Om det finns särskilda skäl får universitetet besluta m undantag från någt eller några behörighetsvillkr. Universitetet ska göra undantag från någt eller några behörighetsvillkr, m sökande har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkren (7 kap. 3 HF). 6.2 Urval Urval bland sökande får göras m det finns fler behöriga sökande än platser. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunder är: Betyg (gymnasiebetyg eller mtsvarande) Högskleprv Förtur för sökande sm redan är studenter vid universitetet ifråga (till utbildningar på grundnivå sm vänder sig till nybörjare) Tidigare utbildning (till utbildningar sm vänder sig till andra än nybörjare) Lkalt beslutade urvalsgrunder (se avsnitt 6.2.4) Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval ckså göras genm prv eller genm intervjuer eller genm lttning. Urval genm prv eller intervju får dck inte göras efter det att lttning har använts (7 kap. 12 HF). Om inget annat anges används lttning. Till utbildning sm påbörjas på grundnivå ch sm vänder sig till nybörjare ska platserna fördelas med minst 1/3 på grundval av betyg, minst 1/3 på grundval av resultatet från högskleprvet ch högst 1/3 på grundval av de av högsklan bestämda urvalsgrunderna (7 kap 13 HF). Om det finns särskilda skäl krävs att UHR medger en annan platsfördelning (7 kap 15 HF). Till utbildning sm påbörjas på grundnivå ch sm vänder sig till andra än nybörjare ska platserna fördelas utifrån betyg, resultat på högskleprv tidigare utbildning ch andra särskilda prv än högskleprvet ch kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen ch andra för utbildningen sakliga mständigheter. Högsklan får bestämma vilka urvalsgrunder sm skall användas ch vilken platsfördelning sm skall göras (7 kap. 26 HF). I enstaka fall får avsteg göras ch då bara m den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt (7 kap. 27 HF). I urvalsgrunden tidigare studier räknas antalet registrerade högsklepäng fram till sista anmälningsdag.

10 10 (20) Urvalsgrunder till prgram på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Platserna ska nrmalt fördelas enligt någn av följande mdeller sm endast baseras på gymnasiebetyg ch högskleprvsresultat: Betyg 67 %, högskleprv 33 % Betyg 50 %, högskleprv 50 % Betyg 33 %, högskleprv 67 % Studentavdelningen beslutar m annan platsfördelning än van angivna Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till nybörjare Platserna ska nrmalt fördelas enligt någn av följande mdeller sm baseras på gymnasiebetyg, högskleprvsresultat ch högsklepäng: Betyg 33 %, högskleprv 47 %, högsklepäng 20 % Betyg 40 %, högskleprv 40 %, högsklepäng 20 % Betyg 47 %, högskleprv 33 %, högsklepäng 20 % Betyg 34 %, högskleprv 33 %, högsklepäng 33 % Betyg 67 %, högskleprv 33 % Betyg 50 %, högskleprv 50 % Betyg 33 %, högskleprv 67 % Studentavdelningen beslutar m annan platsfördelning än van angivna Urvalsgrunder till kurser på grundnivå sm vänder sig till andra än nybörjare Urvalsgrunden är i första hand tidigare utbildning. - Urvalet baseras nrmalt på uppnådda högsklepäng (minst 1,0 ch högst 225 högsklepäng). - Det är ckså möjligt att gradera sökande utifrån kvalitetsaspekter i deras tidigare högsklestudier, t.ex. betyg på högsklekurser. Chefen för Studentavdelningen m urvalsgrunderna betyg (gymnasiebetyg) ch högskleprv ska användas.

11 11 (20) Av högsklan bestämda urvalsgrunder Enligt, 7 kap 23 HF, får en högskla bestämma lkala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prv än högskleprvet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, ch andra för utbildningen sakliga mständigheter. Enligt förrdningen får högst 1/3 av platserna på en utbildning på grundnivå, sm vänder sig till nybörjare, tillsättas på dessa grunder. Vid Stckhlms universitet ska nedanstående sex lkala urvalsgrunder användas. Den institutin sm vill använda någn av urvalsgrunderna för en utbildning ska ansöka m detta hs rektr, sm beslutar i frågan. Ansökningar bereds av Studentavdelningen. Om en institutin vill använda någn annan urvalsgrund än dem sm redan är fastslagna ska ansökan göras till rektr. Till utbildningar på grundnivå kan följande urvalsgrunder användas (tidigare beslutade av universitetsstyrelsen , dnr SU ). Mdersmålsundervisning på svenskt eller utländskt gymnasium eller högstadium ch/eller utlandserfarenhet Utländsk examen Yrkeserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den etniska mångfalden. Den avsedda gruppen är persner med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Syftet med urvalsgrunden är att underlätta för utländska akademiker att kmma in på den svenska arbetsmarknaden ch den avsedda gruppen är persner med sådan utländsk examen sm behöver kmpletteras för att anpassas till svenska förhållanden inm det yrke examen syftar till. Syftet med urvalsgrunden är att öka den sciala mångfalden, möta arbetsmarknadens behv ch att bidra till ett livslångt lärande. Den avsedda gruppen är persner sm har studievan bakgrund ch yrkeserfarenhet eller sm vill vidareutbilda sig. Prv ch/eller intervju Syftet med urvalsgruppen är att ge ytterligare en väg in till högsklestudier. Den avsedda gruppen är persner sm är speciellt lämpade för ämnet/utbildningen. Vissa betyg sm är relevanta för det sökta ämnet ch/eller prjektarbetet från gymnasieskla Syftet är med urvalsgrunden är att ge ytterligare väg in till högsklestudier. Reginal anknytning genm bstadsrt eller arbetsplats Syftet med gruppen är att öka mångfalden genm att Stckhlms universitet kmmer till rten ifråga. Den avsedda gruppen är persner sm br i eller arbetar inm ett visst gegrafiskt mråde eller har viss utbildning.

12 12 (20) Urvalsgrupper på grundnivå Följande urvalsgrupper används i nrmalfallet för prgram ch kurser på grundnivå vid Stckhlms universitet. BI Gymnasiebetyg utan kmplettering, 0,1-22,50 BII Gymnasiebetyg med kmplettering, 0,1-22,50 BIX Gymnasiebetyg från Gy11, 0,1-22,50 BF Studiemdöme från flkhögskla, 1-4 BV Gymnasiebetyg, 0,1-20,00. (Gäller till kurser sm vänder sig till andra än nybörjare). HP Resultat från högskleprv, 0,1-2,0. APS Högsklepäng, 1,0-225 hp. APL Högsklepäng inm prgram, 1,0-300 hp PG Platsgaranti, 999 PGIU Platsgaranti, inget urval, 999 PGL Platsgaranti för linjestudenter, 999 DA Direktantagen, 999 ÖS Övriga behöriga sökande, 999 SA Sena anmälningar, EA Efteranmälningar, Tillträde till utbildning på avancerad nivå Antagning till utbildning på avancerad nivå ska avse en kurs eller ett utbildningsprgram (Hf 7 kap 1 ).. I 5-8 förrdningen (2010:543) m anmälningsavgift ch studieavgift vid universitet ch högsklr finns det bestämmelser m att betalning av studieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning. 7.1 Behörighet För att bli antagen till en utbildning på avancerad nivå, ska den sökande uppfylla kraven på grundläggande behörighet ch i flera fall särskild behörighet enligt 7 kap. 2, ch 31 a HF. Närmare detaljer m vad detta innebär ska finnas i anmälningsmaterialet Grundläggande behörighet för utbildningsprgram på avancerad nivå För utbildningsprgram sm leder till en generell eller knstnärlig examen på avancerad nivå frdras en examen på grundnivå m minst 180 högsklepäng eller mtsvarande utländsk examen eller att den sökande genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. Undantag från kravet på examen görs m en sökande uppfyller frdringarna för en examen men där examensbevis inte har hunnits utfärdas innan kursstart (7 kap. 28 HF).

13 13 (20) I den grundläggande behörigheten finns inga krav på kunskaper i svenska eller engelska. Krav på sådana kunskaper ska anges i den särskilda behörigheten (se avsnitt 7.1.3) Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprgram på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå Grundläggande behörighet har enligt 7 kap. 30 HF den sm genmgått utbildning på grundnivå eller har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen. I den grundläggande behörigheten finns inga krav på kunskaper i svenska eller engelska. Krav på sådana kunskaper ska anges i den särskilda behörigheten (se avsnitt 7.1.3). Grundläggande behörighet för tillträde till kurser på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå De krav på särskild behörighet sm ställs ska vara helt nödvändiga för att studenterna ska kunna tillgdgöra sig utbildningen. Det kan vara kunskaper från en eller flera högsklekurser eller andra villkr sm betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesmråde sm utbildningen förbereder för. Vid Stckhlms universitet är det respektive mrådessnämnd sm fastställer vilken särskild behörighet sm ska gälla för en viss utbildning utifrån de övergripande reglerna. Särskild behörighet för tillträde till kurser på avancerad nivå kan ckså uppnås genm prövning av reell kmpetens (se avsnitt 7.1.4) Reell kmpetens Begreppet reell kmpetens används för sökande sm saknar den frmella behörigheten, men uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå ch/eller särskild behörighet genm svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någn annan mständighet har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen (7 kap 5, 8, 24 ch 25 HF). Den sökande måste själv åberpa reell kmpetens. Anvisningar för ansökan m reell kmpetens finns på Rektr har beslutat m lkala riktlinjer för validering av reell kmpetens vid Stckhlms universitet ( , dnr SU FV ). Närmare anvisningar hittas på

14 14 (20) Undantag från behörighetskrav Om det finns särskilda skäl får universitetet besluta m undantag från någt eller några behörighetsvillkr. Universitetet ska göra undantag från någt eller några behörighetsvillkr, m sökande har förutsättningar att tillgdgöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkren (7 kap. 3 HF). Den sökande ska själv ansöka m undantag. Saknas en sådan ansökan, kan universitetet ändå göra en prövning ifall undantag kan beviljas för den sökande. 7.2 Urval Urval bland sökande får göras m det finns fler behöriga än platser. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Stckhlms universitet får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskleprv, tidigare studier samt av högsklan bestämda urvalsgrunder sm ska användas. Även platsfördelningen mellan de lika urvalsgrunderna beslutar universitetet m. Nrmalt används urvalsgrunden tidigare utbildning till kurser ch prgram på avancerad nivå. Två lika möjligheter finns för rangrdning av de sökande: Tidigare studier Alternativ 1. Urval baseras på antal uppnådda högsklepäng (minst 1,0 ch högst 270 högsklepäng). Om det finns ett behv, kan platsgaranti ges till sökande sm läst den behörighetsgivande kursen vid Stckhlms universitet i medelbar tidsmässig anslutning till den kurs sm söks. Det ska vidare vara möjligt att gradera sökande utifrån deras betyg på tidigare högsklestudier. Alternativ 2. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av betyg på högsklestudier, uppsatsarbetes kvalitet, relevant yrkes- eller frskningserfarenhet, persnligt mtivatinsbrev, tidigare studier i relatin till den sökta utbildningen, referensbrev, frskningsidéer för uppsats, intervju ch/eller antagningsprv. En eller flera faktrer ska användas ch ansvarig institutin fastställer hur denna tillämpning ska ske i detalj. Dessa regler ska finnas tillgängliga för de sökande vid ansökningstillfället. I urvalsgrunden tidigare utbildning räknas antalet registrerade högsklepäng fram till sista anmälningsdag Av högsklan bestämda urvalsgrunder Enligt 7 kap 23 HF får en högskla bestämma lkala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prv än högskleprvet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet sm är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, ch andra för utbildningen sakliga mständigheter.

15 15 (20) Till utbildningar på avancerad nivå finns ingen begränsning i fördelningen av antalet platser, vilket t.ex. innebär att samtliga platser på en utbildning på avancerad nivå kan tillsättas via prv. Vid Stckhlms universitet ska nedanstående sex lkala urvalsgrunder finnas. Den institutin sm vill använda någn av urvalsgrunderna ska ansöka m detta hs rektr, sm beslutar i frågan. Ansökningar bereds av Studentavdelningen. Om en institutin vill använda någn annan urvalsgrund än dem sm redan är fastslagna ska ansökan göras till rektr. Till utbildningar på avancerad nivå kan följande urvalsgrunder finnas (tidigare beslutade av universitetsstyrelsen , dnr SU ). Mdersmålsundervisning på svenskt eller utländskt gymnasium eller högstadium ch/eller utlandserfarenhet Utländsk examen Yrkeserfarenhet Syftet med urvalsgrunden är att öka den etniska mångfalden. Den avsedda gruppen är persner med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Syftet med urvalsgrunden är att underlätta för utländska akademiker att kmma in på den svenska arbetsmarknaden ch den avsedda gruppen är persner med sådan utländsk examen sm behöver kmpletteras för att anpassas till svenska förhållanden inm det yrke examen syftar till. Syftet med urvalsgrunden är att öka den sciala mångfalden, möta arbetsmarknadens behv ch att bidra till ett livslångt lärande. Den avsedda gruppen är persner sm har studievan bakgrund ch yrkeserfarenhet eller sm vill vidareutbilda sig. Prv ch/eller intervju Syftet med urvalsgruppen är att ge ytterligare en väg in till högsklestudier. Den avsedda gruppen är persner sm är speciellt lämpade för ämnet/utbildningen. Reginal anknytning genm bstadsrt eller arbetsplats Syftet med gruppen är att öka mångfalden genm att Stckhlms universitet kmmer till rten ifråga. Den avsedda gruppen är persner sm br i eller arbetar inm ett visst gegrafiskt mråde eller ha viss utbildning Urvalsgrupper på avancerad nivå Följande urvalsgrupper används i nrmalfallet för prgram ch kurser på avancerad nivå vid Stckhlms universitet. APM Högsklepäng, 1,0-270 hp INT Quantity and quality f previus academic studies,

16 16 (20) PG Platsgaranti, 999 PGIU Platsgaranti, inget urval, 999 PGL Platsgaranti, inm prgram, 999 DA Direktantagen, 999 ÖS Övriga behöriga sökande, 999 SA Sena anmälningar, EA Efteranmälningar, Individuell prövning Enligt högskleförrdningen (7 kap. 16 ch 27 HF) får en högskla i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder sm är föreskrivna. Detta får bara ske m en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder sm finns ch m den sökande genm tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någn annan mständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Vid Stckhlms universitet ska följande gälla för individuell prövning. Den sökande ska själv ansöka m individuell prövning. De grunder han/hn vill föra fram för sin ansökan ska styrkas med relevanta intyg. När universitetet prövar en sådan ansökan, görs en helhetsbedömning av den sökandes meriter (gymnasiebetyg, annan utbildning, högskleprvsresultat, arbetslivserfarenhet) ch de andra mständigheter sm åberpas av den sökande. En sådan annan mständighet kan vara funktinshinder. 9 Frtsatta studier inm utbildningsprgram För sökande sm ska frtsätta sina studier inm prgram på grundnivå ch avancerad nivå ska nrmalt platsgaranti gälla. Om inte det är möjligt finns två möjligheter till rangrdning av ch urval bland studenterna: Antal högsklepäng sm avklarats inm prgrammet Urval baserat på kvalitetsaspekter, t.ex. betyg på de kurser sm ingår i prgrammet För studenter sm påbörjat ett prgram senast vårterminen 2007, kan även rangrdning göras utifrån ttalt antal uppnådda högsklepäng (maximalt 225 högsklepäng). 10 Särskiljande av sökande med lika meritvärde Utbildningar på grundnivå sm vänder sig till nybörjare: Sökande sm har lika meritvärde på betyg ska särskiljas via resultat på högskleprvet. Sm ett alternativ till högskleprv, får intervjuer eller lttning användas (7 kap. 12 HF).

17 17 (20) Utbildningar sm vänder sig till andra än nybörjare, inklusive utbildning på avancerad nivå: Urval via prv eller intervju kan användas vid behv för sökande sm har lika meritvärde. Med prv avses högskleprv eller någt annat prv. 11 Antagningsbesked Alla sökande till utbildningar vid Stckhlms universitet ska få ett antagningsbesked. Av detta ska det framgå m den sökande är antagen, villkrligt antagen, reserv eller behörig. För reserver ska reservnummer finnas. För behöriga ska det finnas infrmatin m hur man överklagar beslutet. Antagningsbeskedet ska ckså innehålla anvisningar m eventuellt svarskrav. På antagningsbeskedet ska det ckså finnas ett återkallelseförbehåll att en utbildning kan ställas in efter det att antagningsbeskeden skickats ut. Om en student är studieavgiftsskyldig ska även följande uppgifter framgå av antagningsbeskedet: Studieavgiftens strlek, sista datum för betalning samt att antagningen gäller under förutsättning att studieavgiften är betald. För utbildningar sm söks via den samrdnade antagningen i NyA-systemet, meddelas resultatet av antagningen via ett maskinellt framtaget antagningsbesked. En gräns finns för hur många päng en sökande kan antas till ch/eller reservplaceras på. Detta framgår av anmälningsmaterialet. Antagningsbeskedet från NyA-systemet innehåller ckså anvisningar för hur ch när eventuella svar ska ges. Om den sökande svarar för sent, förlrar han/hn sin plats eller reservplacering. Ett nytt urval bland sökande görs då svaren kmmit in ch ett andra antagningsbesked skickas ut. 12 Antagning av reserver, upprp ch registrering Om det finns tillgängliga platser på en utbildning när alla sm antagits givits möjlighet att påbörja studierna kan institutinen kalla reserver. Reserver ska antas från den/de urvalsgrupp(er) där plats(er) blivit ledig(a) ch i den rdning de är förtecknade på reservlistrna. Om det saknas reserver i en viss urvalsgrupp, ska reserv antas från annan grupp. Urvalsgruppen övriga behöriga sökande (sökande utan urvalsgrundande meriter) samt sena anmälningar (sökande sm lämnat sin anmälan efter sista anmälningsdag) kmmer sist i tur ch rdning. Institutinerna väljer själva lämplig frm för att kalla reserver. Det ska ske på ett sådant sätt att den sökande ges rimliga möjligheter att kunna besvara erbjudandet. I de fall telefn används ch reserven inte kan nås, ska en skriftlig kallelse (per brev eller e-pst) skickas med uppgift m senaste svarsdatum. Om en kallad reserv avsäger sig sin plats, ska detta antecknas på reservlistan eller dkumenteras på någt annat sätt. Respektive institutin kan besluta m bligatriskt upprp för antagna ch/eller reserver. Uteblir en antagen/reserv från ett bligatriskt upprp, har han eller hn förlrat sin plats.

18 18 (20) Institutinen beslutar ckså vilka tider sm gäller för registrering på utbildningen inm de ramar sm beslutas årligen av rektr. Även här gäller att den sm inte registrerat sig i tid, har förlrat sin plats. Infrmatin m upprp ch registrering ska meddelas de antagna ch reserver sm berörs. Institutinen kan besluta att reservlistrna upphör att gälla tidigast en vecka efter utbildningens start. Därefter får reserver kallas i valfri rdning. Berörda studenter måste dck i förväg ha infrmeras m detta t.ex. i anslutning till utskick av kursinfrmatin, uppgifter m registrering eller dylikt. 13 Sent inkmna anmälningar Möjligheten att anmäla sig sent ska endast förekmma till de utbildningar där det föreligger en reell chans för sena sökande att beredas plats. Ansvarig institutin eller mtsvarande ansvarar i samråd med Studentavdelningen för när en utbildning ska stängas för anmälan. Om inget meddelas Studentavdelningen stängs utbildningen måndagen en vecka före terminsstart. Anmälan sker via alternativt Behöriga sökande ska antas i tur ch rdning efter den tidpunkt de anmält sig. 14 Anstånd med studier för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Den sm är antagen ska påbörja utbildningen den termin sm antagningen avser. Om det finns särskilda skäl får en högskla i enskilda fall besluta att den sm är antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anstånd med studiestarten (7 kap. 33 HF). Skäl för anstånd är enligt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3) vara sciala, medicinska eller andra särskilda mständigheter sm t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) m arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan ckså vara tidsbegränsad prvanställning enligt 12 lagen (2012:332) m vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den sm är anställd sm tidvis tjänstgörande gruppbefäl, sldat eller sjöman enligt denna lag. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader m det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Vid Stckhlms universitet tillämpas reglerna på följande sätt: Den sökande måste själv ansöka m anstånd ch styrka de skäl sm åberpas med intyg, t.ex. läkarintyg, persnbevis för barn, beslut m inskrivning, eller intyg från arbetsgivare. Anstånd beviljas nrmalt till nästa start för utbildningen men upp till tre terminer kan förekmma. Om inget annat framgår av utbildningskatalgen eller annat infrmatinsmaterial, ska ansökan m anstånd skickas till Studentavdelningen, Antagningen, Stckhlms universitet, Stckhlm.

19 19 (20) 15 Studieuppehåll för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå Om det finns särskilda skäl får en högskla i enskilda fall besluta att den sm är antagen får frtsätta sina studier efter studieuppehåll (7 kap. 33 HF). Särskilda skäl för att få frtsätta studierna kan enligt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3) vara sciala, medicinska eller andra särskilda mständigheter sm t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan ckså vara tidsbegränsad prvanställning enligt 12 lagen (2012:332) m vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den sm är anställd sm tidvis tjänstgörande gruppbefäl, sldat eller sjöman enligt denna lag. Områdesnämnderna beslutar m rätt att frtsätta studier efter studieuppehåll. Den sm avser att göra ett uppehåll i sina studier på ett prgram eller en kurs vid Stckhlms universitet ska anmäla detta till ansvarig institutin ch ange skälen till uppehållet. Den sökande kan då beviljas återkmst i studierna efter uppehållet. I beslutet ska studieuppehållets längd anges ch m den sökande får frtsätta sina studier vid återkmsten. Medges inte den sökande rätt att återkmma, ska beslutet innehålla infrmatin m hur det kan överklagas (avsnitt 17). Den sm inte anmält studieuppehåll i förväg, får frtsätta sina studier vid återkmsten i mån av plats. 16 Anmälan m studieavbrtt Den sm avbryter sina studier på en kurs eller ett prgram ska meddela detta till ansvarig institutin, sm ska lägga in uppgiften m avbrttet i universitetets studiedkumentatinssystem. Infrmatin m rutinerna för studieavbrtt ska finnas tillgängliga för studenterna på institutinerna (infrmatinsmaterial, hemsida eller dylikt). 17 Omprövning ch överklagande Den sm får ett beslut sm går att överklaga ska samtidigt få infrmatin m hur man ska gå tillväga för att överklaga. Följande beslut m antagning kan överklagas enligt högskleförrdningens 12 kap. Beslut m att den sökande inte uppfyller behörighetskraven eller inte beviljats undantag Beslut m att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten Beslut m att en student inte får frtsätta studierna efter studieuppehåll på prgram eller kurs Överklagandet ska vara skriftligt. Den sökande ska ange vilken ändring han/hn önskar ch vilka skäl sm åberpas.

20 20 (20) Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högsklan men skickas till den adress sm anges i beslutet. Överklagandet ska ha inkmmit senast tre veckr efter det att den sökande fick del av beslutet. Universitetet mprövar först beslutet ch krrigerar det m någt fel begåtts. Om inte, skickas ärendet tillsammans med ett yttrande vidare till Överklagandenämnden för beslut, inm en vecka från det att överklagandet inkm till universitetet.

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) 2015-02-09 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01)

Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (HSVFS 1996:22, giltig till 2010-01-01) Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 2 Anmälan... 2 2.1 Anmälningsavgift... 3 2.2 Anmälan till avancerad nivå för studerande på KTH:s civilingenjörsprogram... 3 2.3 Sen anmälan och efteranmälan...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Överklagandenämndens praxis

Överklagandenämndens praxis , www.uka.se Rapport 2014:13 Överklagandenämndens praxis Anstånd och studieuppehåll Överklagandenämndens praxis Anstånd och studieuppehåll Rapportnummer 2014:13 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Beslut 2008-12-18 Dnr 520-4248-08 Sid 1 (19) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661)

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Tillbakablick 2013 Vår- och höstterminen 2013 Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Siffran inom parentes 2012 Sökande till både program och kurser Antal antagna och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Antagningsordning för läsåret 2014-2015

Antagningsordning för läsåret 2014-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (25) Antagningsordning för läsåret 2014-2015 Denna föreskrift har genom beslut den 16 oktober fastställts av styrelsen att gälla för läsåret 2014-2015. Beslutad med stöd

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Information. Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval

Information. Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval Information Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval 2 Nya regler information Information Bra att veta 3 Nya regler Bra att veta Nya rutiner för sen anmälan HT2015 Utbildningsnämnden vid Lunds

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2014-04-11. Del 1: Antagningsordning för utbildning

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 3 2.1 Behörighet

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer