Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015"

Transkript

1 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten. Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökan, granskning ch kmmunikatin, utlysningsår 2015 Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser

2 Innehåll 1. Förrd Stiftelsen Skgssällskapet Om Stiftelsen Skgssällskapet Idégrund ch inriktning Verksamhet Ansökan m anslag hs Stiftelsen Skgssällskapet Ansökan till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling Ansökan till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning Bedömning av ansökningar sm inkmmit till Stiftelsen Skgssällskapet Bedömning av ansökningar inkmna till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling Bedömning av ansökningar inkmna till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning Stiftelsen Skgssällskapets krav på beviljade ch avtalade prjekt Prjektrapprter Rekvirering av anslag Prjektbilder Hur bidrag från Stiftelsen Skgssällskapet ska mnämnas Prjektfaddrar Kntakter för anslagsverksamheten på Stiftelsen Skgssällskapet Närstående stiftelser Ansökan till Skgssällskapets närstående stiftelser Stiftelsen Peterssn-Grebbe Hildur ch Sven Wingquists stiftelse för skgsvetenskaplig frskning Stiftelsen Stina Werners fnd Stiftelsen Anna ch Gunnar Vidfelts fnd för bilgisk frskning Bilaga 1. Blankett för ansökan- Närstående stiftelser Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

3 1. Förrd Det här är en handbk sm riktar sig till dig sm är sökande eller granskare till Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers utlysningar. Både du sm ansöker ch granskar mbeds läsa den del av handbken sm mfattar den stiftelse du är intresserad av, för att få en bra insikt i inriktning, verksamhet, utlysning ch bedömningsgrund. Vi hppas att denna skrift ska ge dig ett bra grund för ett gtt arbete med din ansökan eller granskning! 2. Stiftelsen Skgssällskapet 2.1 Om Stiftelsen Skgssällskapet Idégrund ch inriktning Stiftelsen Skgssällskapet verkar för hållbar utveckling av skg ch mark vilket inkluderar ansvarstagande för skgshushållning, naturvård ch sciala värden. Dessa begrepp inbegriper eknmi, miljö- ch kulturvärden samt människr sm rör sig, jagar, plckar svamp, idkar friluftsliv, lever ch verkar i ch kring skgen ch marken. Stiftelsen ska enligt stadgarna: Främja skgshushållning ch naturvård Utveckla prduktinsduglig skgsmark Stödja skglig frskning ch utveckling Medverka till att naturens egenart ch landskapets skönhet bevaras ch framhävs Medverka i förvaltning av naturminnen ch reservat Bistå kmmuner ch andra i att åt allmänheten bevara för friluftslivet värdefulla uppehållsch strövmråden. Skgssällskapets svenska förvaltnings- ch prduktinsverksamhet är certifierad enligt ISO 14001, FSC (FSC-C017993) ch PEFC. Att certifiera skgsinnehavet är ett ställningstagande för en gd balans mellan eklgiska, sciala ch eknmiska faktrer i skgsbruket Verksamhet Stiftelsens verksamhet tar sin utgångspunkt i en hållbar utveckling av skg ch mark. Förvaltning av skg ch mark Stiftelsens egen skg ch mark förvaltas ch utvecklas genm brukande med utgångspunkt från stiftelsens ändamål ch med krav på lönsamhet. På Skgssällskapets egen skg kan intentiner msättas till praktisk handling ch därmed bidra till kunskapsutveckling, dels genm skgsskötsel ch 2 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

4 naturvårdsinsatser, dels genm att den egna skgen används för fältförsök. Målanpassad skgsförvaltning är Skgssällskapets utgångspunkt ch arbetssätt såväl på egen skg sm på skg sm förvaltas på uppdrag av andra. Genm en kedja från målfrmulering via inventering, analys ch planering förvaltar Skgssällskapet skgen med utgångspunkt från ägarens önskemål. Kapitalplacering För att säkerställa medel för att verka i linje med stiftelsens ändamål placeras kapital i värdepapper ch fastigheter. Kunskapsutveckling Stiftelsen Skgssällskapet är en allmännyttig stiftelse sm verkar för hållbar utveckling av skg ch mark. Ett av stiftelsens verktyg för att uppfylla detta ändamål är att finansiera frskning ch annan kunskapsutveckling m skgshushållning ch naturvård. Stiftelsen äger mark för att utveckla skgsbruksmetder ch verksamhet i linje med stiftelsens ändamål ch genm en uthållig lönsamhet generera resurser till stiftelsens verksamhet. De egna skgarna är ett viktigt redskap för att driva pininsbildning ch sprida kunskap m skg, skgsbruk ch naturvård. Stiftelsen Skgssällskapet finansierar i första hand behvsmtiverad frskning ch kunskapsutveckling genm angelägna prjekt m skgshushållning ch naturvård. Syntesfrskning ch kunskapsutveckling är viktiga redskap för att göra frskningsresultat tillgängliga ch nyttskapande för avnämarna ch Skgssällskapet ser därför psitivt på den typen av prjekt. Syntesarbeten kan definieras på minst två sätt; antingen sm förädling av redan framtaget material eller sm tvärvetenskapligt arbete sm resulterar i synteser anpassade för tillämpning. 2.2 Ansökan m anslag hs Stiftelsen Skgssällskapet Stiftelsen Skgssällskapet utlyser medel i två anslagskategrier: Frskning ch kunskapsutveckling Kmmunikatin ch kunskapsspridning Stiftelsen Skgssällskapet beviljar prjekt sm är upp till tre år långa. I undantagsfall kan längre prjekt beviljas. Kntakta anslagsansvarig innan du ansöker m prjekt längre än tre år Ansökan till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling Stiftelsen Skgssällskapet finansierar i första hand behvsmtiverad frskning ch kunskapsutveckling. Skgssällskapet finansierar angelägna prjekt m skgshushållning ch naturvård. Ansökan m medel till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling sker i två steg; Steg 1 ch Steg 2. Ansökan till båda steg sker via Stiftelsen Skgssällskapets anslagssystem där du skapar ett 3 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

5 persnligt knt för att lgga in i systemet här. Ansökan till Steg 2 är en utökad versin av ansökan till Steg 1 sm ska beskriva prjektidén. Ansökan för Steg 1 kan utgöras av ca en A4-sida ch Steg 2 av ca 10 A4-sidr m det maximala tillåtna antalet tecken utnyttjas, fördelade på de rubriker sm anges i anslagssystemet, skrivna på svenska eller engelska. Till Steg 2 kan ansökningar kmma att begäras in på engelska. Om det under ansökan uppstår tekniska prblem finns möjlighet till supprt via mejl. Skicka din fråga eller synpunkt till så svarar Skgssällskapets persnal så snart sm möjligt på din fråga. Supprt finns inte tillgänglig under helgdagar. Förteckning över supprttider vid jul- ch nyårshelger hittar du här. Vid frågr m ansökan ch dess innehåll finns två kntakter på Skgssällskapet; en anslagskrdinatr ch en anslagsansvarig. Bland ansökningar sm inkmmit till Steg 1 görs ett urval av en beredningsgrupp på Skgssällskapet. Huvudsökande för de utvalda ansökningarna inbjuds inkmma med en fördjupad ansökan till Steg Ansökan till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning För att sprida frskningsresultat ch befintlig kunskap behövs kmmunikatin sm är anpassad för lika målgrupper. Syftet med att finansiera denna typ av prjekt är att frskningsresultat ch kunskap ska nå fram till ch kmma till nytta för avnämarna. Ansökan m medel till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning sker i två steg; Steg 1 ch Steg 2. Ansökan till båda steg sker via Stiftelsen Skgssällskapets anslagssystem där du skapar ett persnligt knt för att lgga in i systemet här. Ansökan till Steg 2 är en utökad versin av ansökan till Steg 1 sm ska beskriva prjektidén. Ansökan för Steg 1 kan utgöras av ca en A4-sida ch Steg 2 av ca 10 A4-sidr m det maximala tillåtna antalet tecken utnyttjas, fördelade på de rubriker sm anges i anslagssystemet, skrivna på svenska eller engelska. Till Steg 2 kan ansökningar kmma att begäras in på engelska. Om det under ansökan uppstår tekniska prblem finns möjlighet till supprt via mejl. Skicka din fråga eller synpunkt till så svarar Skgssällskapets persnal så snart sm möjligt på din fråga. Supprt finns inte tillgänglig under helgdagar. Förteckning över supprttider vid jul- ch nyårshelger hittar du här. Vid frågr m ansökan ch dess innehåll finns två kntakter på Skgssällskapet; en anslagskrdinatr ch en anslagsansvarig. Bland ansökningar sm inkmmit till Steg 1 görs ett urval av en beredningsgrupp på Skgssällskapet. Huvudsökande för de utvalda ansökningarna inbjuds inkmma med en fördjupad ansökan till Steg 2. 4 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

6 2.3 Bedömning av ansökningar sm inkmmit till Stiftelsen Skgssällskapet Alla inkmna prjektansökningar hanteras ch bedöms antingen sm relevanta för beredning eller sm ej relevanta. En anledning till att bedömas sm ej relevant kan vara att ansökan hanterar ett ämne uppenbart utanför Skgssällskapets verksamhetsmråde eller att ansökan har frmella fel eller är fullständigt utfrmad. Andra rsaker kan vara att tidigare beviljade prjekt inte har genmförts på ett sätt sm är tillfyllest. Dessa ansökningar avvisas utan beredning. Beslut m sådana avslag fattas av anslagsansvarig på Stiftelsen Skgssällskapet Bedömning av ansökningar inkmna till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling Bedömning av ansökningar till Steg 1 ch Steg 2 görs genm Stiftelsen Skgssällskapets anslagssystem ch du kan skapa ett knt ch lgga in i systemet här. Ansökningar inm utlysningen tillhörande kategrin Frskning ch kunskapsutveckling bedöms med avseende på prjektets vetenskapliga kvalitet, relevans ch nytta samt genmförbarhet. Sökande uppmanas att relatera ansökan till dessa kriterier. Inkmna Steg 1-ansökningar bedöms av en beredningsgrupp ch Stiftelsen Skgssällskapets styrelse fattar beslut m vilka prjektansökningar sm inbjuds kmma med en fördjupad ansökan till Steg 2. Huvudsökande för de utvalda ansökningarna blir då kntaktad ch får instruktiner m vad sm gäller för Steg-2-ansökningar. Vid bedömning av ansökningar till Steg 2 nyttjas en beredningsgrupp ch ftast även externt anlitade granskare. Beslut m tilldelning av medel fattas av styrelsen för Stiftelsen Skgssällskapet. Beredningsgrupp ch extern granskning Beredningsgruppens sammansättning ses över årligen. Beredningsgruppen ska sammantaget besitta den kmpetens sm krävs för att bedöma ansökningar inm respektive utlysningskategri. Den ansvariga för anslagsverksamheten säkerställer att arbetet i beredningsgruppen sker i enlighet med Stiftelsen Skgssällskapets ändamål ch inriktning, jävs- ch granskningsregler av ansökningar ch i övrigt gd etik. För Skgssällskapets anslagverksamhet gäller i huvudsak den etikplicy sm Frmas utarbetat (läs mer nedan, under Jäv). Antalet ch sammansättningen av beredningsgruppens ledamöter anpassas efter den aktuella utlysningen ch ledamöterna ska värdera alla bedömningskriterierna. Sm nämnts van kmpletteras bedömningarna i Steg 2 fta med externa granskares utvärdering av samma kriterier. Externa granskare ska ha erfarenhet av egen frskning eller på annat sätt vara väl insatt i frskningens villkr ch frskningsläget inm aktuella mråden. Bedömningskriterier Inkmna ansökningar bedöms enligt tre kriterier: Vetenskaplig kvalitet Relevans ch nytta Genmförbarhet 5 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

7 Ledamöter i beredningsgruppen läser alla ansökningar ch pängsätter dels varje kriterium, dels ansökans helhet. Externa granskare bedömer ansökningarna enligt samma kriterier sm beredningsgruppen. CV kan kmma att beaktas vid bedömningen varför det i anslagssystemet är bligatriskt att ladda upp ett CV. Jäv Alla granskare (beredningsgruppsledamöter ch externa granskare) sm är invlverade i bedömningen av ansökningar på uppdrag av Stiftelsen Skgssällskapet ska läsa ch acceptera det etiska ramverk sm tillämpas innan de påbörjar sitt uppdrag (Frmas etiska riktlinjer): Opartiskhet är ett grundläggande krav för det arbete sm granskarna utför. Bestämmelser m jäv finns i 11 ch 12 Förvaltningslagen (1986:23). Jäv kan föreligga i följande fall: Ärendet angår granskaren eller någn närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för granskaren eller någn närstående till denne. Granskaren eller någn närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institutin eller företag sm sökanden eller är ställföreträdare för annan sm kan erhålla synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Granskaren har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden. Jäv föreligger ckså m det i övrigt finns någn särskild mständighet sm kan påverka förtrendet till en granskares partiskhet i ärendet. Sm exempel kan nämnas vänskap, fiendskap ch eknmiskt berende. Granskare är skyldiga att beakta jäv ch på eget initiativ redvisa m det finns eventuella mständigheter sm kan tänkas påverka dennes ställningstaganden. I de fall jäv föreligger hs granskare tillåts vederbörande ej delta i granskning eller beslut Bedömning av ansökningar inkmna till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning Bedömning av ansökningar till Steg 1 ch Steg 2 görs genm Stiftelsen Skgssällskapets anslagssystem ch du kan skapa ett knt ch lgga in i systemet här. Ansökningar inm utlysningen tillhörande kategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning bedöms med avseende på prjektets kvalitet, relevans ch nytta samt genmförbarhet. Sökande uppmanas att relatera ansökan till dessa kriterier. Inkmna Steg 1-ansökningar bedöms av en beredningsgrupp ch Stiftelsen Skgssällskapets styrelse fattar beslut m vilka prjektansökningar sm inbjuds kmma med en fördjupad ansökan till Steg 2. Huvudsökande för de utvalda ansökningarna blir då kntaktad ch får instruktiner m vad sm gäller för Steg-2-ansökningar. Vid bedömning av ansökningar till Steg 2 nyttjas en beredningsgrupp ch ftast även externt anlitade granskare. Beslut m tilldelning av medel fattas av styrelsen för Stiftelsen Skgssällskapet. 6 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

8 Beredningsgrupp ch extern granskning Beredningsgruppens sammansättning ses över årligen. Beredningsgruppen ska sammantaget besitta den kmpetens sm krävs för att bedöma respektive utlysningskategri. Den ansvariga för anslagsverksamheten säkerställer att arbetet i beredningsgruppen sker i enlighet med Stiftelsen Skgssällskapets ändamål ch inriktning, jävs- ch granskningsregler av ansökningar ch i övrigt gd etik. För Skgssällskapets anslagverksamhet gäller i huvudsak den etikplicy sm Frmas utarbetat (läs mer nedan, under Jäv). Antalet ch sammansättningen av beredningsgruppens ledamöter anpassas efter den aktuella utlysningen. Ledamöterna ska värdera alla bedömningskriterier för ansökningar till Steg 1 ch 2. Vid behv utvärderas inkmna ansökningar även av externa granskare. Bedömningskriterier Inkmna ansökningar bedöms enligt tre kriterier: Kvalitet Relevans ch nytta Genmförbarhet Ledamöter i beredningsgruppen läser alla ansökningar ch pängsätter dels varje kriterium, dels ansökans helhet enligt en tregradig skala. Externa granskare bedömer ansökningarna enligt samma kriterier sm beredningsgruppen. CV kan kmma att beaktas vid bedömningen varför det i anslagssystemet är bligatriskt att ladda upp ett CV. Jäv Alla granskare (beredningsgruppsledamöter ch externa granskare) sm är invlverade i bedömningen av ansökningar på uppdrag av Stiftelsen Skgssällskapet ska läsa ch acceptera det etiska ramverk sm tillämpas innan de påbörjar sitt uppdrag (Frmas etiska riktlinjer): Opartiskhet är ett grundläggande krav för det arbete sm granskarna utför. Bestämmelser m jäv finns i 11 ch 12 Förvaltningslagen (1986:23). Jäv kan föreligga i följande fall: Ärendet angår granskaren eller någn närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för granskaren eller någn närstående till denne. Granskaren eller någn närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institutin eller företag sm sökanden eller är ställföreträdare för annan sm kan erhålla synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Granskaren har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden. Jäv föreligger ckså m det i övrigt finns någn särskild mständighet sm kan påverka förtrendet till en granskares partiskhet i ärendet. Sm exempel kan nämnas vänskap, fiendskap ch eknmiskt berende. 7 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

9 Granskare är skyldiga att beakta jäv ch på eget initiativ redvisa m det finns eventuella mständigheter sm kan tänkas påverka dennes ställningstaganden. I de fall jäv föreligger hs granskare tillåts vederbörande ej delta i granskning eller beslut. 2.4 Stiftelsen Skgssällskapets krav på beviljade ch avtalade prjekt Prjektrapprter Rapprteringsfrekvens Efter att avtal undertecknats av bägge parter (bidragsgivare ch bidragsmttagare) skrivs en prjektplan enligt anvisningar från Skgssällskapet. Resultatrapprter ska lämnas enligt den överenskmmelse sm slutits i avtalet mellan parterna ch anpassas till prjektets art ch mfattning. Minst en resultatrapprt i frm av en slutrapprt avläggs vid prjektets slut. Frskningsresultat, prjektkmmunikatin ch rapprtkvalitet Om ej annat avtalats förbehåller Skgssällskapet sig rätten att i sin verksamhet ch externa kmmunikatin använda rapprter ch resultat från de prjekt sm helt eller delvis finansieras av Sällskapet. För att prjektresultat ska nå ut till avnämare ch kunna göra skillnad i praktiken krävs en aktiv ch ändamålsenlig kmmunikatin. Skgssällskapet värderar kmmunikatinsinsatser högt ch ser kmmunikatinen sm en integrerad del av prjektarbetet. En överenskmmelse ska göras mellan parterna m hur resultat ch erfarenheter från prjektet lämpligen kan förädlas. De resultatrapprter sm prjektet genererar ska utfrmas i enlighet med de mallar för del- ch slutrapprt sm Skgssällskapet tillhandahåller. Resultatrapprten kan kmma att användas vid Skgssällskapets interna ch externa kmmunikatin ch ska vara skriven med ett frmellt ch krrekt språk med fkus på resultat, anpassat för att kmmuniceras ppulärt. Resultatrapprterna ska även redvisa prjektets status med avseende på tidplan ch budget i förhållande till inlämnad prjektplan. Kstnader för ppulär kmmunikatin ska inrymmas i den budget sm medel ansöks för Rekvirering av anslag Rekvirering av medel sker enligt en tydlig struktur sm bygger på prjektrapprtering, kmmunikatin mellan kntaktpersnen för prjektet ch Skgssällskapet samt Skgssällskapets gdkännande av resultatrapprt. Efter att en resultatrapprt har gdkänts kan anslag utbetalas m rekvisitin ställs från bidragsmttagaren. Den första rekvireringen sker när avtal undertecknats av parterna samt när prjektplanen har gdkänts. Delbetalning sker efter gdkänd delrapprt. Slutrekvirering m 10 % av beviljade medel utbetalas efter att slutrapprt har inlämnats i tid ch gdkänts av Skgssällskapet. 8 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

10 Medlen får dispneras under prjekttiden, i enlighet med avtalad utbetalningsplan, fram till att slutrapprt gdkänts Prjektbilder Skgssällskapet ska få fri nyttjanderätt, utan tidsbegränsning, till en högupplöst prträttbild på respektive kntaktpersn för de prjekt sm beviljas medel. Bilden ska kunna användas vid Skgssällskapets interna ch externa kmmunikatin. Skgssällskapet tar även gärna del av högupplösta prjektbilder med fri nyttjanderätt ch utan tidsbegränsning, för publicering på prjektets presentatinssida på Skgssällskapets webbplats ch i annan intern ch extern kmmunikatin. Exempel på Skgssällskapets anslagskmmunikatin finns här: Hur bidrag från Stiftelsen Skgssällskapet ska mnämnas Vid publicering av resultat från prjekt sm Stiftelsen Skgssällskapet beviljat medel till ska det framgå att Stiftelsen Skgssällskapet bidragit med finansiering genm mnämnande på följande sätt: Stiftelsen Skgssällskapet. 2.5 Prjektfaddrar Anslagsfinansierade prjekt tilldelas en så kallad prjektfadder av Skgssällskapet. Syftet är att stärka kntakten mellan Skgssällskapet ch de pågående prjekten ch på så sätt öka nyttan av ch genmslaget för den frskning sm utförs. Prjektfaddern följer ckså upp att ingångna avtal följs. Frmerna för prjektfadderskapet anpassas efter förutsättningarna i de lika prjekten. Ett minimum är att kntakt tas mellan kntaktpersnen för det aktuella prjektet ch prjektfaddern en gång per halvår. Vid varje kntakt stämmer man minst av: Uppföljning av tidsatt prjektplan Uppföljning av budget Att resultatrapprter levereras till Skgssällskapet enligt avtal Vilka resultat eller på annat sätt intressanta fakta sm kmmit fram inm prjektet ch sm kan vara värda att lyfta fram i Skgssällskapets interna eller externa kmmunikatin. Om prjektet inte följer gdkänd prjektplan ska Skgssällskapet underrättas så snart sm möjligt. 2.6 Kntakter för anslagsverksamheten på Stiftelsen Skgssällskapet Anslagsansvarig: Ltta Möller, Anslagskrdinatr: Hanna Triumf, Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

11 3. Närstående stiftelser 3.1 Ansökan till Skgssällskapets närstående stiftelser Vid ansökan till en närstående stiftelse ska ansökans första sida utgå från en kmplett ifylld ansökningsblankett enligt Bilaga 1. Blankett för ansökan. Ansökan till närstående stiftelser sker i ett steg. Prjektet ska även beskrivas enligt följande delar: Bakgrund beskrivning av den prblembakgrund sm mtiverar prjektet samt den/de vetenskapliga infallsvinklar sm prjektet innehåller. Syfte beskrivning av vad prjektet avser att åstadkmma, gärna med kppling till frågeställningar eller hypteser. Metd beskrivning av vetenskapliga metder samt den typ av data sm planerar att insamlas/användas. Frskningsmiljö beskrivning av vilka sm kmmer att medverka i prjektet. Preliminär plan för kmmunikatin ch nyttiggörande av prjektens resultat. Budget ch tidplan för prjektet. I budgeten ska persnal- respektive prjektkstnader särskiljas. Ersättning för s.k. verheadkstnader får uppgå till högst 20 %. Referenser. Se i övrigt respektive stiftelses webbplats. Ansökan till en närstående stiftelse ska, utöver ifylld blankett, innehålla en beskrivning enligt van (max 5 sidr) samt krtfattad meritförteckning inkl. publikatiner (max 2 sidr). Ansökan ska e-pstas till sm ett dkument. I ämnesraden anges vilken stiftelse ansökan avser Stiftelsen Peterssn-Grebbe (Ingen utlysning 2015.) Hildur ch Sven Wingquists stiftelse för skgsvetenskaplig frskning Stiftelsen har sm ändamål att främja skgsvetenskaplig försöks- ch frskningsverksamhet med anknytning till fastigheten Remningstrp i Västergötland. 10 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

12 3.1.3 Stiftelsen Stina Werners fnd (Ingen utlysning 2015.) Stiftelsen Anna ch Gunnar Vidfelts fnd för bilgisk frskning (Ingen utlysning 2015.) 11 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

13 Bilaga 1. Blankett för ansökan- Närstående stiftelser Ansökan avser följande närstående stiftelse ch belpp: Ansökan avser följande prjekt ange rubrik samt en krtfattad beskrivning: Huvudsökande: Namn: Titel: Organisatinstillhörighet: E-pstadress: Pstadress: Telefn: Medsökande: Namn: Organisatinstillhörighet: Söks medel från andra finansiärer för samma prjekt i så fall vilka? Beräknad löptid i prjektet: Prjektet sträcker sig från ÅÅÅÅ-MM till ÅÅÅÅ-MM Prjektet förväntas generera ttalt X mantimmar Huvudsökandes namn ch prefekts eller annan chefs namn, rt, datum: (OBS: Underskrift ej nödvändig i detta skede.) Huvudsökande: Prefekt/annan chef: Ort: Ort: Datum: Datum: 12 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare Uppdaterad 2016-05-17 PERSONALHANDBOK Arbetare Inm Bemanningsavtalet Arbetare 1 Välkmmen till Uniflex! Vi hppas att du skriva trivas bra hs ss sm arbetsgivare ch med våra kunder sm din arbetsplats. För

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 Fge 9/3.2.2014 7 Dnr:924/10.03.02.01/2013 Gdkänd av kmmunfullmäktige 3.2.2014 KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Huvudskeden i prcessen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 1. Bakgrund Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kortnamnet Lions Cancerfond Väst, har syftet: - att företrädesvis stödja

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER RIKTLINJERNA HAR SOM SYFTE ATT BESKRIVA SANERINGSMETODER SOM: FÖRORD SYFTET MED RIKTLINJERNA ÄR EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT AVLÄGSNA MIKROBIELLA FÖRORENINGAR MÖJLIGGÖR ATT BRUKARE OCH SANERINGSPERSONAL

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Klckestrand) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Kramfrs Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Verksamhetshandbok. Gamlakarleby Idrottsförening rf. Friidrottssektionen

Verksamhetshandbok. Gamlakarleby Idrottsförening rf. Friidrottssektionen Verksamhetshandbk Gamlakarleby Idrttsförening rf. Friidrttssektinen Versin 1.0 20.06.2016 Verksamhetshandbk Versin 1.0 Gamlakarleby Idrttsförening rf. Friidrttssektinen 20.6.2016 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer