DIGITALISERINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025"

Transkript

1 Statens museer för världskultur Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, Götebrg Telefn: , fax: Org. Nr:

2 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 Myndighetens samlingar... 2 DISPOSITION... 3 SAMMANFATTNING... 3 STYRNING... 4 P1. Digitaliseringsverksamheten vid Statens museer för världskultur styrs av myndighetens ledning... 4 P2. Statens museer för världskultur ansvarar för infrmatinen m samlingarna... 4 P3. Digitaliseringsverksamhet ch prjekt ska följas upp ch utvärderas... 5 PRODUCERA...5 P4. Digitalisering ska genmföras så att resurser ch kmpetens används på ett effektivt ch ändamålsenligt sätt... 5 P5. Öppna standarder ch specifikatiner lämpade för tillgängliggörande ch långsiktigt bevarande ska användas... 6 ANVÄNDA... 7 P6. Publikt tillgängliggörande ska vara en del av varje digitaliseringsinsats... 7 P7. Digitaliserade textresurser tillgängliggörs sm maskinläsbar text... 7 P8. Digitala filer ch metadata ska vara så enkla sm möjligt för andra att använda ch återanvända... 8 P9. Digitalisering av material där skyddstiden löpt ut ska inte medföra att nya rättigheter uppstår... 9 P10. Länkningar mellan egen ch andras infrmatin eftersträvas... 9 P11. Semantiska beskrivningar ska utfrmas på ett standardiserat sätt... 9 P12. Samarbete runt infrmatinen... 9 BEVARA P13. Strategi för bevarande av digital infrmatin P14. Aktuella digitaliseringsinsatser ska beskrivas på myndighetens webbplats

3 BAKGRUND År 2005 frmulerade Statens museer för världskultur (SMVK) ett långsiktigt mål: År 2015 ska de centrala samlingarna vara digitaliserade. Detta mål reviderades efterhand. Från 2008 har målet varit att 70 % av samlingarna ska ha ett sakrd, 50 % ska ha minst en bild ch 50 % ska ha en placering vid utgången av Därefter har målet för avbildade föremål reviderats ytterligare till 40 %. Dessa mål har uppfyllts. Planen gällde endast föremålssamlingarna ch det fanns ingen definitin av vad sm avsågs med ett digitaliserat föremål. År 2011 antg regeringen kulturarv - Natinell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara ch digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial ch kulturarvsinfrmatin (Ku11.015). Strategin gäller för ch innehåller ett uppdrag till statligt finansierade kulturarvsinstitutiner att senast december 2015 färdigställa institutinsvisa planer för sin digitaliseringsverksamhet. Med digitalisering avses hela prcessen: planering, prduktin, användning ch bevarande. Alla typer av samlingar inklusive dkumentarkiv ch biblitek mfattas. Planerna ska innehålla strategier för digitalisering, digitalt tillgängliggörande ch bevarande samt tydliga kriterier för pririteringar. Sm stöd för detta arbete beslutade regeringen att tillsätta samrdningssekretariatet Digisam med placering vid Riksarkivet. Sm ett första steg lämnade alla 24 myndigheter under 2014 in ett underlag för planerna till Digisam. Detta arbete föregicks av flera seminarier ch en utgångspunkt för underlagen var ett antal frågr sm Digisam sammanställt samt en matris för redvisning av digitaliseringsläget Utifrån detta arbete tg Digisam fram 14 vägledande principer (RA /02689) för berörda myndigheters digitaliseringsarbete. Myndighetens samlingar Tillsammans förvaltar Statens museer för världskultur fyra museer, föremål, en miljn bilder, böcker ch tidskrifter samt 500 hyllmeter övriga arkivalier. En mer detaljerad redvisning av samlingarna ch digitaliseringsläget finns i dkumentet Utgångspunkter för en digitaliseringsplan för Statens museer för världskultur, dnr 242/2014. En översiktlig redvisning av digitaliseringsläget redvisas i tabellen nedan. Samlingskategri Fysisk samling (unika föremål, pster eller hyllmeter) Digitaliseringsnivå 1. Förtecknat i digitalt register internt sökbart på inv. nr. (antal pster) Digitaliseringsnivå 2. Digitalt register tillgängligt på webben. (antal pster) Digitaliseringsnivå 3. Samma sm föregående men med bild/media ch strukturerad metadata. Digitaliseringsnivå 4. Samma sm föregående men med högupplöst bild/media. Föremål Biblitek Rörliga bilder Ljudinspelningar Ftgrafier/ kartblad/planscher/ritn ingar Övriga arkivalier 500 hyllmeter Kmmentar till tabellen, se bilaga 1 2

4 DISPOSITION Dispsitinen i detta dkument följer de 14 vägledande principer (P1 P14) sm Digisam tagit fram. Principerna är en utveckling av de utgångspunkter sm Digisam tg fram sm stöd för underlagen Flera institutiner har inför arbetet med planerna uttalat en avsikt att följa dessa principer för att underlätta sammanställningar av planerna. SAMMANFATTNING Världskulturmuseernas plan mfattar periden Planen fastställs av myndighetens chef ch revideras vart 3 år. De övergripande målen för digitaliseringsverksamheten vid Statens museer för världskultur är: Säkerställa ett långsiktigt bevarande. En mer effektiv förvaltning av samlingarna. En ökad tillgänglighet till samlingarna ch mer spridd digital infrmatin. Myndighetens digitala kulturarvsinfrmatin ska finnas tillgänglig på flera platser ch i standardiserade frmat. En ökad användning av samlingarna ch den digitala infrmatinen såväl inm sm utanför den egna verksamheten. En ökad kunskap i mvärlden m samlingarna ch de kulturella ch histriska sammanhang de representerar/har sitt ursprung i. Vi vet att digitalisering kräver en mycket långsiktig insats, betydligt längre än tidsramen för denna digitaliseringsplan. Vi vet ckså att den snabba digitala utvecklingen gör att vi kmmer behöva revidera planen kntinuerligt under denna 10 årsperid. Planen har därför ett mer detaljerat fkus på de närmaste tre åren. För att uppnå de övergripande målen har vi satt upp följande delmål: En ny rganisatin från 2016 med tydligt fkus på det digitala museet. Ta fram en övergripande digital strategi för myndigheten Ta fram en dkumentatinsplicy under Ta fram ett instrument/checklista för digitaliseringsanalys Påbörja en genmsyn av myndighetens digitala lagring under 2016 med fkus på frmat ch lagring kpplat till samlingsdatabasen. Öka antalet fria bilder. Inm verksamhetens egna eknmiska ramar ska följande digitalisering göras årligen: höja kvaliteten på metadata (kunskapsinnehållet, gäller specifika samlingar kpplat till VP ch specifika frsknings- ch utställningsprjekt men ckså generellt). Ftgrafering av föremål ch digitalisering av placeringskder har priritet. Delta i, ch/eller initiera, externa natinella ch/eller internatinella digitaliseringsprjekt där myndighetens samlingar kan digitaliseras (t.ex. arbetsmarknadsprjekt, integratinsprjekt mm). 3

5 Delta i, ch/eller initiera, natinella ch/eller internatinella digitala piltprjekt sm visar hur digital infrmatin från myndigheten kan användas tillsammans med infrmatin från andra digitala källr, paketeras ch skapa större förståelse ch ökad kunskap. Påbörja kmpetensutveckling ch utbildning av den egna persnalen i digital infrmatinshantering ch i myndighetens samlingsförvaltningssystem. Etablera ett etiskt råd. STYRNING P1. Digitaliseringsverksamheten vid Statens museer för världskultur styrs av myndighetens ledning Styrningen av digitaliseringsverksamheten sker utifrån myndighetens övergripande effektmål för digitaliseringen. De effekter myndigheten önskar uppnå i samhället genm digitaliseringsarbetet är: En ökad tillgänglighet till samlingarna ch mer spridd digital infrmatin. Myndighetens digitala kulturarvsinfrmatin ska finnas tillgänglig på flera platser ch i standardiserade frmat. En ökad användning av samlingarna ch den digitala infrmatinen såväl inm sm utanför den egna verksamheten. En ökad kunskap i mvärlden m samlingarna ch de kulturella ch histriska sammanhang de representerar/har sitt ursprung i. Digitaliseringsverksamheten vid Statens museer för världskultur är en integrerad del av verksamheten ch utgår från myndighetens övergripande styrdkument (instruktin, regleringsbrev, verksamhetsplan, strategidkument, plicydkument). Arbetet bedrivs i dialg med mvärlden ch påverkas starkt av hur internet, den semantiska webben, öppen data, upphvsrätt m.m. utvecklas. Viktiga aktörer är andra museer ch myndigheter, K-samsök, Digisam, E-delegatinen, Eurpeana, m.fl. Åtgärd: En ny rganisatin kmmer att presenteras under 2016 med tydligt fkus på det digitala museet. Från ch med 2016 är det viktigaste styrdkumentet för digitaliseringsverksamheten denna plan samt de strategier, plicys ch riktlinjer sm tas fram eller sm redan finns. Till denna plan tas årliga handlingsplaner fram med knkreta digitaliseringsinsatser, delmål ch frmer för utvärdering. P2. Statens museer för världskultur ansvarar för infrmatinen m samlingarna Infrmatin m myndighetens samlingar förvaltas på ett stabilt ch ansvarsfullt sätt ch kvalitetshöjning av metadata är pririterad. Högkvalitativ ch uppdaterad metadata m förvaltade samlingar är en förutsättning för utvecklad användbarhet ch ökad användning med större samhällsnytta sm resultat. För Statens museer för världskultur gäller det inte minst möjligheten att återföra kunskap ch infrmatin till samlingarnas ursprungsländer. Myndigheten är ytterst ansvarig för samlingarna ch kunskapsförsörjningen kpplad till dem. 4

6 Åtgärd: Under 2016 kmmer en förtydligad ch breddad dkumentatinsplicy ch prcessbeskrivning vad gäller digital förvaltning av samlingarna att göras med tydlig kppling till hur detta kan ske inm ramen för verksamhet. Denna kmmer beskriva prcesserna, dels i anslutning till pågående prjekt ch uppdrag sm utställningar, prgram, frskning ch utlån, dels löpande kvalitetshöjande åtgärder. Detta kmmer att göras med utgångspunkt från Spectrum. Implementering av plicyn förutsätter årlig kmpetenshöjning/utbildning. P3. Digitaliseringsverksamhet ch prjekt ska följas upp ch utvärderas Beskrivning: Beslutade digitaliseringsinsatser ch prjekt ska följas upp ch utvärderas utifrån gemensamma kriterier. Resultat av uppföljningar ch utvärderingar ska dkumenteras ch delas med andra för erfarenhetsutbyte ch gemensamt lärande. Genm uppföljning ch erfarenhetsutbyte ges insyn i digitaliseringsprjekt ch möjlighet att undvika misstag sm andra har gjrt. Det ger ett effektivare resursutnyttjande ch bidrar till kmpetensutveckling. Det bidrar även till spridning av gda exempel. Åtgärd: Dkumentatinsplicyn ska innehålla en beskrivning av hur uppföljning ch utvärdering ska göras. Dessa ska göras utifrån natinella rekmmendatiner. Resultaten av uppföljningar ch utvärderingar ska publiceras, även mindre framgångsrika prjekt. PRODUCERA P4. Digitalisering ska genmföras så att resurser ch kmpetens används på ett effektivt ch ändamålsenligt sätt All digitalisering ska genmföras så effektivt sm möjligt. Samtidigt har vissa samlingar högre priritet än andra. Att enbart digitalisera de högst pririterade samlingarna leder dessvärre inte alltid till det mest effektiva arbetssättet. Vissa samlingar är mer kmplexa ch kräver förberedelser innan det är möjligt att inleda en digitalisering. Sådana förberedande steg (inventering, efterfrskning, dkumentatin) förutsätter många gånger stra interna resurser. Därför kan det ibland bli aktuellt att utifrån effektivitet priritera en mindre efterfrågad samling vid val av digitaliseringsbjekt. I samband med planering ch genmförande av prjekt ska alltid en digitaliseringsanalys göras sm beskriver vad ch hur mycket sm ska digitaliseras för att prjektet ska kunna genmföras. Detta görs utifrån vad sm är abslut minimum ch vad sm kan göras med en större insats. Utifrån denna analys ska en avvägning göras av vem, var ch hur digitaliseringsinsatser kan genmföras på det mest effektiva ch ändamålsenliga sättet utifrån fastställd kravspecifikatin. Massdigitalisering bör alltid övervägas. För att kunna priritera vid nya digitaliseringsprjekt har följande pririteringslista gjrts: Myndighetens verksamhetsplan (digitaliseringsinsatser ska utgå från ch stödja pririteringar i verksamhetsplanen, exempelvis aktuella frsknings- ch utställningsprjekt) Efterfrågan (fta efterfrågat från frskare, allmänheten, sklan t.ex. kppling till lärplan etc.) Rariteter (materialet är unikt, har iknstatus) 5

7 Bevarande (materialet är ömtåligt) Aktualitet (materialet kan belysa en samtidsfråga, kan skapa efterfrågan kring ett spännande material) Samverkan (sklan eller kulturinstitutinsgemensamma prjekt kring tillgängliggörande av kulturarv) Priritering av vilken typ av infrmatin sm ska digitaliseras görs utifrån nedanstående lista. Här ska man vara medveten m att detta är avhängigt av det aktuella materialets digitaliseringsstatus samt vilken typ av material ch vilken dkumentatin sm är tillgänglig. Undantag från nedanstående kan således göras när det kan mtiveras. Avbildning (ftgrafering av föremål, skanning av ft ch arkivmaterial) Psitin/placering Sakrd, mtiv, sökrd (kppling till auktriteter/resurser) Kntext (kppling till agenter, prveniens ch händelse) Gegrafi (kppling till platser, prveniens) Datering (kppling till krnlgier) Mått ch material Beskrivning Åtgärd: Ett instrument för en digitaliseringsanalys ska tas fram sm kan tillämpas brett på lika prjekt (frskning, utställningar, prgram, bevarande). Här finns redan framtagna verktyg sm kan tillämpas eller kmpletteras. Av detta instrument ska det framgå vilka alternativ sm finns inm egna verksamheten samt inm ch utm ffentlig sektr så att man kan avgöra m egen utrustning behöver anskaffas ch m intern prduktin kan initieras. En utgångspunkt ska vara att utrustning ch kmpetens ska kunna samutnyttjas med andra institutiner. Instrumentet ska vara färdigt december P5. Öppna standarder ch specifikatiner lämpade för tillgängliggörande ch långsiktigt bevarande ska användas Rekmmenderade öppna standarder ch frmat ska användas i all digitaliseringsverksamhet. De frmat sm avviker ska knverteras till rekmmenderade frmat ch där det är möjligt ska öppna standarder tillämpas i så str utsträckning sm möjligt. Via K-samsök tillgängliggörs myndighetens infrmatin sm länkad öppen data. K-samsök har ett öppet API. Användning av öppna standarder ger förutsättningar för långsiktigt bevarande, interperabilitet samt bred användning ch återanvändning av digitaliserat material. Åtgärd: En analys av lagringen av de digitala filerna genm myndighetens samlingsförvaltningssystem ska inledas under

8 ANVÄNDA Sedan myndighetens digitala samlingsinfrmatin blev publikt tillgänglig via en webbversin av databasen ch via K-samsök 2010 är det möjligt för externa användare att använda infrmatinen. Dck är infrmatinen bristfällig ch innehåller felaktigheter. Det är således av str vikt att kvaliteten förbättras. Det finns mycket sm kan göras för att underlätta ch öka användningen, t.ex. att göra infrmatinen tillgänglig i fler frmat, på flera språk (via översättningsverktyg) ch på fler plattfrmer. Mycket av denna utveckling ligger dck utanför myndighetens eget kmpetensmråde ch det finns all anledning att fkusera på användning av befintliga lösningar samt samverkan ch samarbeten kring gemensamma lösningar. P6. Publikt tillgängliggörande ska vara en del av varje digitaliseringsinsats Digitaliserat material från myndighetens arkiv ch samlingar ska dkumenteras ch registreras i myndighetens samlingsförvaltningssystem. All infrmatin i systemet tillgängliggörs löpande via den publika webbversinen samt via K-samsök. Undantag görs endast av säkerhets-, juridiska, eknmiska eller av etiska skäl. Digitaliserad infrmatin har ett strt värde för samhället. Ett snabbt tillgängliggörande gör det möjligt för aktörer utanför institutinen att använda den inm andra mråden, samtidigt sm slitage på handlingar ch föremål minskas ch medbrgarna ges ökad tillgång berende av fysisk plats. Åtgärd: Dkumentatinsplicyn (se P2) ch instrumentet för digitaliseringsanalys (se P4) ska innehålla ch beskriva rutiner för hur lika typer av infrmatin ska registreras i databasen. Detta gäller samlingarna men ckså myndighetsprducerade handlingar (ftn, texter, ritningar, utställningar, förvärvsunderlag, knserveringsrapprter mm). P7. Digitaliserade textresurser tillgängliggörs sm maskinläsbar text För att nå sin fulla ptential av nytta ch användbarhet för många lika användargrupper behöver digitaliserad text tillgängliggöras inte bara sm bild utan på ett sådant sätt att den kan prcessas maskinellt. Textresurser sm kan maskinläsas möjliggör bred ch högkvalitativ användning för många grupper sm har begränsad nytta av text sm bara kan läsas av det mänskliga ögat. Här har många frskare samma grundläggande behv sm icke svensktalande eller persner med funktinsnedsättning. Åtgärd: Myndigheten ska inför digitalisering av textresurser planera för hur infrmatinsinnehållet kan göras maskinläsbart. I vissa fall kan resurserna redan finnas maskinläsbara eftersm stra delar av äldre katalger har skrivits av i lika arbetsmarknadsprjekt. I vissa fall är det möjligt att få textresurser maskinläsbara genm crtlkning. Detta blir en del av verktyget för digitaliseringsanalys. 7

9 P8. Digitala filer ch metadata ska vara så enkla sm möjligt för andra att använda ch återanvända Sedan 2010 har den digitala infrmatinen (metadata ch de digitala filerna) m samlingarna varit tillgängliga genm myndighetens samlingsförvaltningssystem ch K-samsök, dck inte högupplösta filer eller råfiler. Genm K-samsök publiceras rättighetsmärkningen på ett maskinläsbart sätt. Infrmatinen har varit tydligt uppmärkt sedan Statens museer för världskultur vinnlägger sig m att göra filer ch metadata lätta att hitta ch använda. De digitala bjekten ska vara tydligt upphvsrättsligt licensierade/märkta ch metadata licensieras öppet även när den refererar till skyddade bjekt. De digitala filerna ska ha öppna licenser i så str utsträckning sm möjligt. I nuläget (2015) är större delen av bilderna märkta med cc:by-nc-nd. Från ch med 2016 ska en friare märkning påbörjas enligt nedanstående så länge det inte föreligger säkerhets-, juridiska, etiska eller eknmiska hinder. När det föreligger sådana hinder, eller m myndigheten vill åberpa andra skäl, ska sådana undantag dkumenteras skriftligt ch beslutas av ledningen med stöd av ett etiskt råd. Tidigare exempel på detta är myndighetens plicy för mänskliga kvarlevr. Verksamhetsbilder sm visar nu levande människr (t.ex. persnal, besökare) licensieras med cc:by-nc-nd. Egenprducerade bilder till bkprduktiner, utställningar, marknadsföring ch liknande specialbeställningar licensieras med cc:by eller cc:by-nc-nd. Bilder där upphvsrätten har slcknat ska märkas sm public dmain. Statens museer för världskultur bedömer att myndighetens förvärvade ftgrafier generellt sett är att betrakta sm bilder. Det betyder att upphvsrätten löper ut 50 år efter prduktinsåret. (Övergångsregler till lagen (1960:729) m upphvsrätt till litterära ch knstnärliga verk gör att alla ftgrafiska bilder sm tagits före 1969 redan idag är fria). Bilder där upphvsrätten finns kvar ch där den eknmiska rätten innehas av myndigheten märks med cc:by. Egenprducerade bilder på verksamhet sm tagits i dkumentatinssyfte ch sm inte visar nu levande människr licensieras med cc:by I klara fall (herrelösa verk) där det kan antas att upphvsrätt frtfarande gäller ska en balanserad avvägning göras där samhällsintresset ska vägas mt eventuell kränkning av enskilds rättigheter. Åtgärd: Att märka m bilderna kmmer att ske successivt från ch med En mer detaljerad plan för hur ch när mmärkningen ska ske kmmer att ingå i en handlingsplan. Om det anmäls att bilder är felmärkta eller m det kmmer in krav/önskemål på att bilder/infrmatin ska tas brt (av t.ex. etiska skäl) ska detta utredas så snart sm möjligt ch åtgärdas. Den avtalslicens sm Digisam arbetat fram för kulturarvsinstitutiner erbjuder en bra lösning att kunna digitalisera ch tillgängliggöra bilder i de fall det finns en annan upphvsrättsinnehavare än Statens museer för världskultur. Under 2016 ska en bedömning göras av hur mycket sådant material sm myndigheten förvaltar ch m det är aktuellt att teckna en avtalslicens. 8

10 P9. Digitalisering av material där skyddstiden löpt ut ska inte medföra att nya rättigheter uppstår Skanning ch reprftgrafering av ftgrafier med slcknad upphvsrätt märks med public dmain. Ftgrafering av tvådimensinella föremål (målningar, träsnitt mm) med utgången upphvsrätt licensieras med cc:by eftersm upphvsman till ftgrafisk bild ska anges enligt upphvsrättslagen (49a ). Åtgärd: Se P8. P10. Länkningar mellan egen ch andras infrmatin eftersträvas Infrmatin kntextualiseras på ett standardiserat sätt genm att kpplas till infrmatin utanför den egna institutinen. En förutsättning är att de digitala bjekten har persistenta identifierare i den lkala databasen, vilket de har. Kulturarvsinfrmatin har naturliga kpplingar till många platser, händelser, tidsperider, persner ch bjekt. Genm att kppla ihp digital infrmatin med andra källr ökar möjligheterna för återanvändning av materialet. När sammankpplingen sker på ett standardiserat sätt sänks tröskeln för användare av infrmatinen ch nya möjligheter öppnas för bl.a. frskning. Åtgärd: I de fall samma bjekt (föremål, persn, händelse, tidsangivelse, gegrafisk plats) förekmmer i externa infrmatinsresurser ska dessa länkas ihp semantiskt, exempelvis mt K- samsök, Kulturnav, Libris, Wikidata m.fl. Det ska vara lätt för andra att semantiskt länka till myndighetens infrmatin. P11. Semantiska beskrivningar ska utfrmas på ett standardiserat sätt Genm K-samsöktillhandahålls infrmatinen i ett rdf-frmat sm är semantiskt strukturerat på ett standardiserat sätt. All metadata publiceras via K-samsök med öppen licens. P12. Samarbete runt infrmatinen Statens museer för världskultur vill underlätta för utmstående att använda infrmatinen. Så många sm möjligt ska använda infrmatinen ch vi vill uppmuntra andra att bidra till ch förbättra infrmatinen. Detta är angeläget för alla kulturarvsinstitutiner, inte minst för institutiner sm förvaltar kulturarv från hela världen. Det finns ett strt intresse från grupper utanför Sverige att samarbeta kring det kulturarv sm vi förvaltar ch genm den digitala infrmatinen finns det nu helt andra förutsättningar för denna typ av samarbeten. Detta intresse ch möjlighet för samarbete ch dialg med hjälp av internet ch digital teknik ska tillvaratas. Institutinen ska uppmuntra mvärlden (frskare ch allmänheten) att bidra med kunskap till den gemensamma infrmatinsbanken ch göra det enkelt att bidra med infrmatin. Åtgärd: Plattfrmar ch arenr för användargenererat innehåll ska användas ch/eller skapas. Rutiner ch verktyg behöver implementeras så att värdefull infrmatin kan tas emt ch relateras till institutinens egen metadata i samlingshanteringssystem eller mtsvarande. 9

11 BEVARA P13. Strategi för bevarande av digital infrmatin För att säkerställa läsbart media lagras allt digitaliseringsdata på hårddisk. Det gäller både för primär- ch backupdata. Band eller annan media har avskaffats på grund av risken för återläsningsprblem. Test av backuper sker löpande ch hela miljön övervakas för att tidigt upptäcka prblem. All hårdvara inkluderas av garanti ch byts ut inför ett garantislut (ca var 5:e år). Målsättningen är att backuper upp till ett år gamla skall kunna återläsas. En förutsättning är att rekmmenderade frmat ch standarder används. Till följd av den snabba tekniska utvecklingen vad gäller lika system, prgram ch tekniska lösningar för digital infrmatin finns det en risk att befintliga frmat blir föråldrade ch inte har stöd i nya versiner. Det finns ett behv av att kunna kntrllera m befintliga frmat har behv av att knverteras. Här finns det ingen helhetslösning. Vi har inte tillgång till någt system idag sm kan läsa av alla lika frmat ch sm larmar m någt frmat är läsligt. Istället krävs en aktiv mvärldsbevakning för att identifiera eventuella risker med den befintliga infrmatinen. Vid uppdateringar av de befintliga systemen behövs rutiner för att fastställa att de berörda frmaten frtfarande kan hanteras. En fara finns för de infrmatinsmängder sm till största delen hanteras via påsiktsfrmat, dvs där själva riginalfilen inte behöver hanteras utan där det räcker med att nyttja befintliga lågupplösta versiner. Åtgärd: Digisam har tittat på möjligheten till en gemensam lösning för långtidslagring av kulturarvsdata i samarbete med SUNET. SMVK ser detta sm ett mycket intressant alternativ ch kmmer att följa denna utveckling ngsamt. P14. Aktuella digitaliseringsinsatser ska beskrivas på myndighetens webbplats Beskrivning: Digitaliseringsinsatser redvisas på webbplatsen. Det ska framgå vad sm digitaliseras, mfattning ch tidsplan. Mtiv: Ett strt antal digitaliseringsprjekt planeras ch genmförs parallellt. För att undvika dubbelarbete ch underlätta samverkan bör infrmatin m prjekt publiceras öppet för insyn. Åtgärd: En sida ska skapas där aktuell infrmatinen presenteras. Sidan ska finnas på plats ch ska sedan kntinuerligt uppdateras av digitaliseringskrdinatrn. 10

12 Bilaga 1 Kmmentar till tabell sid 2. Biblitek: Siffran syftar på att titlarna är katalgiserade (SMVK skannar inte tryckta böcker ch de finns således inte med i klumnen bild/media). Rörliga bilder: En handfull äldre analga filmer har blivit digitaliserade genm Filmarkivet i Grängesberg. En del krtfilmer har prducerats i verksamheten (till utställningar, marknadsföring) ch tillgängliggjrts via Yutube, Vime mm (2014: 59 digitala krtfilmer). Ftgrafi: En miljn är en uppskattning sm inkluderar alla analga bilder inklusive teckningar, kartr, ritningar, verksamhetsbilder samt kpir/dubbletter. Ca ftgrafipster finns i databasen inklusive äldre föremålsbilder (hit räknas äldre skannade bilder samt specialbilder för katalger eller marknadsföring/press, däremt ingår inte digitalt födda dkumentatinsbilder av föremål för databasen, dessa utgör ytterligare ca bilder) ch verksamhetsbilder (ca ). Det finns ett mörkertal på gemensamma servrar ch enskilda anställdas hårddiskar, dvs digitala bilder sm ännu inte registrerats i databasen. Osäkert hur mycket ch hur mycket av detta sm ska arkiveras. Efter dialg med ftgraferna har vi satt siffran till Övriga arkivalier: Det sm digitaliserats är nästan bara accessinskatalger ch katalgkrt för föremål ch bilder. Dessa har skannats. Katalgkrten för alla föremål på ett museum räknar vi sm en enda vlym/pst även m det t.ex. är krt (ch därmed enskilda pster). Däremt räknar vi t.ex. inbundna liggare per vlym (t.ex. består Etngrafiska museets generalkatalg av ca 100 vlymer). Ttalt räknas dessa vlymer i digital frm till ca 120 vlymer. Sedan finns ett strt antal digitalt födda myndighetsdkument i frm av beslut m förvärv, utställningstexter, avtal, riktlinjer, plicies sv. En del av dessa är rena myndighetsdkument ch har ingen direkt kppling till kulturarvsinfrmatin medan andra (t.ex. utställningstexter, gåvbrev, krrespndens sv) är centrala för en förståelse av våra samlingar. I vissa fall har äldre dkument skannats. Här handlar det uppskattningsvis m ca 1000 dkument per museum, dvs 4000 ttalt. 11

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö 2015-12-03 1 BSAB 2.0 Ett branschöverskridande prjekt för klassificering av byggd miljö Prjekt BSAB 2.0 Nytt klassifikatinssystem för bygg ch förvaltning BSAB MODELL För tydligare kmmunikatin ch effektivare

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US

KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, ann@ampublic.se Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 1/14 KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US Landstinget i Östergötland Övergripande tema: Kntraster tillgänglighet

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 SWD(2014) 284 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Handbk m skenäktenskap mellan EU-medbrgare ch tredjelandsmedbrgare inm ramen för EU-lagstiftningen

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt. Minnesanteckningar möte med tramplintekniska kmmittén Stckhlm lördagen den 5 mars (Nya) Idrttens Hus; Skansbrgatan 7 Skanstull Närvarande: Luise Nrdenberg (rdförande, vid tangenterna), Mats Göranssn, Thérèse

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer